Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 31 martie 2021  privind abilitarea şi supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 31 martie 2021 privind abilitarea şi supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 412 din 20 aprilie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 435 din 31 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 aprilie 2021.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte condiţiile de abilitare şi supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea unor condiţii pentru comercializarea produselor pentru construcţii, denumită în continuare Hotărâre.

    ART. 2
    Organismele elaboratoare de agremente tehnice sunt organisme specializate, cu sediul în România, abilitate în acest scop de autoritatea de stat competentă în domeniul produselor pentru construcţii, respectiv Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în continuare M.D.L.P.A.

    ART. 3
    Abilitarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii are ca scop recunoaşterea, în urma unei evaluări bazate pe criteriile specificate la cap. II, a competenţei acestor organisme de a efectua activităţi aferente elaborării agrementelor tehnice în construcţii, în anumite domenii de specialitate, identificate prin grupele specializate de agrement tehnic.

    ART. 4
    Abilitarea se acordă de către M.D.L.P.A. unui organism elaborator de agremente tehnice în construcţii, la solicitarea acestuia, pentru una sau mai multe grupe specializate, dacă în urma evaluării se constată că sunt îndeplinite criteriile specificate la cap. II.

    ART. 5
    Abilitarea se acordă pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire, cu condiţia îndeplinirii continue a cerinţelor care au stat la baza abilitării; numărul de prelungiri este nelimitat.

    ART. 6
    Pe perioada abilitării, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii trebuie să respecte atât condiţiile care au stat la baza abilitării, cât şi cerinţele de funcţionare prevăzute de Procedura privind elaborarea şi avizarea agrementului tehnic în construcţii.

    ART. 7
    Orice modificare ce poate afecta în mod semnificativ îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 6 trebuie adusă la cunoştinţa M.D.L.P.A.

    ART. 8
    Comisiile tehnice de specialitate pentru abilitarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, denumite în continuare comisii de evaluare în vederea abilitării, se înfiinţează prin decizie a preşedintelui Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii şi au ca atribuţie principală instrumentarea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

    ART. 9
    O abilitare acordată poate fi menţinută/restrânsă/ suspendată/retrasă, la propunerea comisiei de evaluare în vederea abilitării sau la solicitarea organismului abilitat, în funcţie de gradul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de Procedura privind elaborarea şi avizarea agrementului tehnic în construcţii.

    ART. 10
    Direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul produselor pentru construcţii din cadrul M.D.L.P.A., denumită în continuare direcţia de specialitate, care asigură activitatea suport a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii, denumit în continuare C.T.P.C., ţine evidenţa la zi a situaţiei organismelor elaboratoare de agrement tehnic şi elaborează periodic lista cuprinzând denumirile, adresele şi domeniile de specialitate ale organismelor abilitate pentru elaborarea de agremente tehnice în construcţii, care se publică pe site-ul M.D.L.P.A.

    CAP. II
    Criterii de evaluare în vederea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
    ART. 11
    Evaluarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în vederea abilitării, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora, se efectuează de către comisiile de evaluare în vederea abilitării prevăzute la art. 8, în baza unor criterii de evaluare.

    ART. 12
    Criteriile de evaluare utilizate în vederea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii se clasifică în două categorii principale: criteriile de evaluare eliminatorii prevăzute la art. 13 şi criteriile de evaluare propriuzise prevăzute la art. 14.

    ART. 13
    Criteriile de evaluare eliminatorii sunt acele criterii a căror îndeplinire constituie o condiţie obligatorie pentru ca organismele să fie evaluate în vederea abilitării. Acestea se referă la următoarele elemente:
    1. Statutul juridic
    1.1. Organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii care solicită abilitarea trebuie să fie persoane juridice române sau asociaţii de persoane juridice române.
    1.2. Demonstrarea statutului juridic al organismelor respective se face prin prezentarea următoarelor documente, în copie:
    a) actul constitutiv (hotărâre a Guvernului, statutul societăţii sau contractul de asociere, după caz);
    b) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.


    2. Obiectul de activitate
    Organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii solicitante trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate activităţi în domeniile corespunzătoare profilului grupelor specializate de agrement tehnic pentru care solicită abilitarea.
    Demonstrarea obiectului de activitate trebuie să rezulte din actul constitutiv şi din certificatul unic de înregistrare prevăzute la pct. 1 subpct. 1.2.

    3. Organizarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
    3.1. Organizarea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii trebuie să le confere acestora independenţă de decizie, în afara oricăror interese, şi imparţialitate în judecarea şi instrumentarea solicitărilor de agrement tehnic.
    3.2. În cazul în care un organism elaborator de agremente tehnice în construcţii solicită abilitarea pentru mai multe grupe specializate de agrement tehnic, în structura sa organizatorică trebuie să existe un compartiment sau un responsabil care să asigure coordonarea procedurală, precum şi lucrările de secretariat şi evidenţă a întregii activităţi de agrement tehnic.
    3.3. Îndeplinirea cerinţelor privind organizarea se demonstrează prin documentele care stabilesc funcţiile şi compartimentele implicate în activitatea de agrement tehnic, atribuţiile şi responsabilităţile aferente, precum şi relaţiile dintre acestea, după cum urmează:
    a) organigrama;
    b) regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.);
    c) fişele de post;
    d) regulamente de ordine interioară;
    e) alte regulamente şi proceduri interne.


    4. Capabilitatea tehnică
    4.1. Organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii trebuie să dispună de personalul, spaţiile, resursele materiale şi mijloacele tehnice şi logistice necesare pentru desfăşurarea adecvată a activităţii de elaborare a agrementelor tehnice în domeniile de specialitate solicitate.
    4.2. Capabilitatea tehnică a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii se demonstrează prin următorii indicatori, prezentaţi prin declaraţie pe propria răspundere a solicitantului:
    a) numărul de persoane (total şi defalcat pe domeniile de specialitate solicitate) implicate în activităţile aferente elaborării agrementelor tehnice, din care personal cu studii superioare;
    b) lista cuprinzând spaţiile şi dotările tehnice (echipamente) şi logistice (tehnică de calcul, software) existente, alocate pentru desfăşurarea activităţilor aferente agrementelor tehnice în domeniile de specialitate solicitate;
    c) lista încercărilor de efectuat pe domeniile de specialitate solicitate, în laboratoare acreditate sau autorizate.


    5. Capabilitatea financiară
    5.1. Organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii trebuie să dispună de stabilitate şi suport financiar adecvat pentru a permite desfăşurarea activităţii de agrement tehnic fără presiuni exterioare, de orice natură.
    5.2. Capabilitatea financiară a organismelor elaboratoare de agrement tehnic se demonstrează prin indicatorii rezultaţi din ultimul bilanţ anual şi din bugetul pe anul în curs şi/sau din alte documente, în ceea ce priveşte:
    a) cifra de afaceri;
    b) profit sau pierderi;
    c) finanţarea activităţii de agrement tehnic în construcţii.


    6. Sistemul de management al calităţii
    Organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii trebuie să dispună de un sistem propriu de management al calităţii pentru activităţile aferente agrementelor tehnice, realizat în concordanţă cu cerinţele aplicabile ale standardului SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.

    7. Grupele specializate de agrement tehnic în construcţii
    Organismele elaboratoare de agremente tehnice trebuie să aibă constituită cel puţin o grupă specializată de agrement tehnic în construcţii, fiind constituită prin decizie a preşedintelui CTPC.    ART. 14
    (1) Criteriile de evaluare propriu-zise sunt acele criterii care se referă la următoarele elemente:
    1. Stadiul implementării şi aplicării sistemului de management al calităţii, S.M.C., la organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
    1.1. Evaluarea stadiului implementării şi aplicării sistemului de management al calităţii, S.M.C., la organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii se efectuează pe baza următoarelor date şi documente:
    a) manualul de management al calităţii;
    b) proceduri ale funcţiilor de sistem P.F.S. (nr. şi titluri);
    c) proceduri administrative P.A.D. (nr. şi titluri);
    d) proceduri tehnice specifice P.T.S. (nr. şi titluri).

    1.2. Stadiul implementării sistemului de management al calităţii poate fi:
    a) certificat (în copie);
    b) în curs de certificare (se precizează prin ce organism);
    c) necertificat, dar există intenţia de certificare;
    d) evaluat, prin audit extern (se precizează prin cine);
    e) în curs de evaluare - auditare (se precizează prin cine);
    f) implementat şi aplicat (nr. de audituri interne efectuate);
    g) documentat, în curs de implementare;
    h) în curs de documentare (elaborare documente).

    1.3. Nivelul de instruire în domeniul calităţii al cadrelor de conducere cu responsabilităţi în activităţile aferente agrementului tehnic se exprimă prin numărul de cadre de conducere (directori şi şefi de compartimente) din total, care au urmat cursuri de instruire în domeniul calităţii organizate de organisme specializate.

    2. Modul de efectuare a încercărilor de laborator aferente activităţii de agrement tehnic în construcţii
    Modul de efectuare a încercărilor de laborator aferente activităţii de agrement tehnic se evaluează în funcţie de numărul de încercări declarate în lista încercărilor de efectuat pe domeniile de specialitate solicitate, efectuate în următoarele situaţii:
    a) prin laboratorul propriu sau asociat acreditat de un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.;
    b) prin subcontractare cu un laborator extern independent acreditat de un organism naţional de acreditare sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C.; laboratoarele trebuie să fie acreditate/autorizate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză.


    3. La evaluarea criteriilor deontologice pentru personalul implicat în activitatea de agrement tehnic în construcţii se iau în considerare următoarele cerinţe:
    a) asigurarea obiectivităţii şi imparţialităţii în executarea activităţii de agrement tehnic în construcţii;
    b) păstrarea secretului profesional;
    c) asigurarea independenţei personalului în instrumentarea agrementelor tehnice şi luarea deciziilor aferente;
    d) asigurarea interdicţiei de a se acorda consultanţă operatorilor economici pentru care se instrumentează agrementele tehnice în construcţii şi de a accepta avantaje materiale de la aceştia;
    e) personalul de conducere şi personalul care execută activităţi pentru elaborarea unui agrement tehnic în construcţii nu trebuie să fie proiectantul, fabricantul, furnizorul, montatorul, cumpărătorul, proprietarul, utilizatorul sau operatorul de întreţinere a produsului respectiv şi nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre aceste părţi.
    Evaluarea cerinţelor susmenţionate se face pe baza prevederilor din documentele interne ale organismelor elaboratoare de agrementele tehnice în construcţii.

    4. Nivelul de confidenţialitate şi securitate al activităţii şi documentelor de agrement tehnic se evaluează pe baza următoarelor cerinţe:
    a) asigurarea confidenţialităţii informaţiilor vehiculate în cadrul desfăşurării activităţii de agrement tehnic şi a celor cuprinse în documentele elaborate şi arhivate;
    b) limitarea accesului la documentele din arhivă prin dispoziţii scrise ale conducerii organismului elaborator de agremente tehnice în construcţii;
    c) luarea de măsuri pentru ca personalul implicat în activitatea de agrement tehnic să nu aibă acces la elementele de secret profesional, care nu îl privesc;
    d) limitarea prin măsuri specifice a difuzării elementelor confidenţiale către întreg personalul din organismul elaborator de agrement tehnic;
    e) luarea de măsuri pentru păstrarea în siguranţă a documentelor privind activitatea de agrement tehnic în construcţii.
    Evaluarea cerinţelor sus-menţionate se face pe baza prevederilor din documentele interne ale organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii.

    5. Nivelul de informare şi documentare al organismului elaborator de agremente tehnice se evaluează prin natura şi volumul surselor respective în domeniile de specialitate aferente agrementului tehnic:
    a) bănci de date existente în cadrul organismului elaborator de agremente tehnice;
    b) posibilităţi de acces la reţele de bănci de date;
    c) numărul de titluri de documentaţii existente în bibliotecă (cărţi, publicaţii).

    6. Organizarea şi funcţionarea grupelor specializate de agrement tehnic
    6.1. În cadrul acţiunii de abilitare a organismului elaborator de agremente tehnice, grupele specializate se evaluează concomitent.
    6.2. Principalele criterii de evaluare care trebuie îndeplinite şi demonstrate prin documente de către grupele specializate de agrement tehnic în construcţii în vederea abilitării organismului se referă la conducerea, organizarea, funcţionarea, componenţa, calitatea membrilor, realizări în materie de agremente tehnice în construcţii:
    a) conducerea, organizarea şi funcţionarea grupelor specializate de agrement tehnic se demonstrează prin următoarele documente:
    - documentele de desemnare (numire) a conducerii grupei, emise de conducerea organismului elaborator de agrement tehnic pentru preşedintele grupei şi pentru raportorul grupei;
    – regulamentul de organizare şi funcţionare a grupei specializate;
    – registrul de procese-verbale ale şedinţelor de lucru ale grupei specializate;

    b) componenţa grupelor specializate de agrement tehnic se demonstrează printr-un document de informare semnat de preşedintele grupei specializate care cuprinde lista nominală a membrilor grupei, cu specificarea următoarelor date:
    - numele şi prenumele;
    – profesiunea;
    – organizaţia unde lucrează;
    – categoria profesională pe care o reprezintă;

    c) calitatea membrilor grupei se demonstrează printr-un document semnat de preşedintele grupei, specificând următoarele date şi informaţii:
    - pregătirea de specialitate (diplome de studii sau cursuri de specialitate, titluri ştiinţifice);
    – experienţa practică în domeniu (vechime în specialitate);
    – caracterizare privind respectarea criteriilor deontologice.

    La această situaţie se vor anexa curriculum vitae pentru preşedinte şi raportori.    (2) Evaluarea se face pe baza datelor înscrise în certificatele de acreditare/autorizare prezentate.

    ART. 15
    Verificarea gradului de îndeplinire de către organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii a criteriilor de evaluare se face astfel:
    a) pentru criteriile eliminatorii prevăzute la art. 13, pe baza informaţiilor prezentate de organismul solicitant prin Chestionarul de informare şi autoevaluare preliminară şi a documentaţiei asociate acestuia, depuse odată cu solicitarea abilitării;
    b) pentru criteriile de evaluare propriu-zise prevăzute la art. 14, pe baza documentelor auditului de abilitare, efectuat de comisiile de evaluare în vederea abilitării prevăzute de art. 8.


    CAP. III
    Pregătirea procesului de evaluare în vederea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
    ART. 16
    Pregătirea procesului de evaluare în vederea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii constă în înfiinţarea uneia sau mai multor comisii de evaluare în vederea abilitării, care sunt compuse din 7-15 membri.

    ART. 17
    Membri comisiilor de evaluare în vederea abilitării sunt specialişti nominalizaţi de către instituţii publice, universităţi tehnice de profil şi organizaţii profesionale reprezentative în domeniu, persoane cu activitate ştiinţifică, academică, de cercetare-proiectare şi altele asemenea, recunoscută, şi asigură instrumentarea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora, efectuează verificarea criteriilor eliminatorii, precum şi a criteriilor de evaluare propriu-zise şi evaluarea finală a organismelor elaboratoare de agremente tehnice solicitante şi întocmesc rapoartele de evaluare finală, cu propuneri de acordare/prelungire/menţinere condiţionată/restrângere/suspendare/ respingere a abilitării, în conformitate cu reglementările în vigoare.

    ART. 18
    În etapa de pregătire a procesului de evaluare în vederea abilitării, direcţia de specialitate asigură secretariatul comisiilor de evaluare în vederea abilitării, planifică desfăşurarea activităţilor aferente abilitării pe măsura primirii solicitărilor de la organismele elaboratoare de agremente tehnice şi deschide pentru fiecare organism solicitant un dosar de abilitare, pe care îl păstrează pe toată durata de valabilitate a abilitării.

    ART. 19
    Dosarul de abilitare trebuie să conţină toate documentele furnizate de organismul solicitant, cele întocmite de comisiile de evaluare în vederea abilitării, precum şi corespondenţa aferentă, rezultate în cadrul instrumentării abilitării şi pe parcursul valabilităţii acesteia.

    ART. 20
    Organismele elaboratoare de agremente tehnice sunt înregistrate de către direcţia de specialitate, pe baza cererii de abilitare, ca organisme solicitante, iar după obţinerea certificatului de abilitare, ca organisme abilitate.

    CAP. IV
    Instrumentarea abilitării organismelor elaboratoare de agremente tehnice
    ART. 21
    Procesul de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice cuprinde următoarele faze:
    a) faza 1: iniţierea abilitării - informarea şi autoevaluarea preliminară;
    b) faza 2: verificarea criteriilor eliminatorii;
    c) faza 3: depunerea şi analizarea documentaţiei - iniţierea auditului de abilitare;
    d) faza 4: auditul de abilitare;
    e) faza 5: evaluarea finală şi decizia de abilitare.
    Faza 1: Iniţierea abilitării - informarea şi autoevaluarea preliminară
    1.1. Organismul interesat depune la registratura M.D.L.P.A. un dosar care conţine următoarele documente:
    a) cererea de abilitare/prelungire a abilitării, completată (modelul cererii de abilitare este prevăzut în anexa nr. 2 a la prezenta procedură);
    b) chestionarul de informare şi autoevaluare preliminar, completat (modelul chestionarului este prevăzut în anexa nr. 2 b la prezenta procedură);
    c) documentele necesare verificării criteriilor de evaluare eliminatorii, prevăzute la art. 13.

    1.2. Direcţia de specialitate înregistrează cererea de abilitare şi documentele primite de la organismul solicitant în registrul special de evidenţă pentru abilitare şi deschide dosarul de abilitare al organismului elaborator de agremente tehnice solicitant, al cărui conţinut este prevăzut în anexa nr. 2 c la prezenta procedură.

    Faza 2: Verificarea criteriilor eliminatorii
    2.1. Direcţia de specialitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, pune la dispoziţia comisiei de evaluare în vederea abilitării dosarul prevăzut la faza 1 pct. 1.1 în vederea verificării de către comisie a criteriilor eliminatorii.
    2.2. Comisia de evaluare în vederea abilitării verifică îndeplinirea criteriilor de evaluare eliminatorii prevăzute la art. 13, pe baza răspunsurilor din chestionarul de informare şi autoevaluare preliminară şi a informaţiilor conţinute de celelalte documente primite, consemnând, într-un raport de evaluare semnat de toţi membrii comisiei, rezultatele verificării şi concluzia privind acceptarea/respingerea în această fază a dosarului.
    2.3. În cazul organismelor solicitante care nu îndeplinesc criteriile eliminatorii, direcţia de specialitate transmite organismelor în cauză o adresă de informare în acest sens, însoţită de raportul de evaluare, în copie.
    2.4. Organismele respinse pot face contestaţie în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării.
    2.5. Modul de rezolvare a contestaţiei se stabileşte în maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea acesteia prin răspuns formulat de către comisia de evaluare în vederea abilitării şi semnat de preşedintele C.T.P.C.
    2.6. După eliminarea motivelor de respingere, organismele respinse pot reveni cu o nouă cerere de abilitare, reluând procesul din faza 1.

    Faza 3: Depunerea şi analizarea documentaţiei - iniţierea auditului de abilitare
    3.1. Organismul solicitant depune la registratura M.D.L.P.A. documentaţia completă pe baza căreia comisia de evaluare în vederea abilitării abilitează organismele elaboratoare, formată din:
    a) documente privind organizarea şi funcţionarea organismului solicitant, cum ar fi: organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare, fişele de post, regulamentul de ordine interioară, regulamente şi proceduri interne;
    b) informaţii privind sistemul de control al producţiei şi modul de efectuare a controlului pe fluxul tehnologic şi pe produsul finit, din care să se poată concluziona că este implementat un sistem de management al calităţii, sau o copie de pe Certificatul sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001, dacă îl deţine;
    c) documentele privind modul de efectuare a încercărilor de laborator (certificate de acreditare/autorizare pentru laboratorul propriu/asociat/subcontractant, contractul de asociere/ subcontractare, alte documente relevante, după caz);
    d) documente privind organizarea grupelor specializate, competenţa profesională şi condiţiile deontologice pentru personalul implicat în activitatea de agrement tehnic, cum ar fi: deciziile de numire a conducerii grupelor, componenţa grupelor specializate constituite, C.V.-uri pentru preşedintele şi raportorul grupei, documentele privind instruirea membrilor, codul deontologic semnat;
    e) documente privind elaborarea agrementelor tehnice în construcţii, precum:
    - procedurile de instrumentare a cererilor de agrement tehnic;
    – contract-tip pentru elaborarea agrementului tehnic în construcţii.


    3.2. Direcţia de specialitate transmite documentaţia comisiei de evaluare în vederea abilitării, care efectuează în maximum 30 de zile lucrătoare analizarea preliminară a documentaţiei depuse de organismul solicitant, consemnând într-o „Fişă de observaţii“ completitudinea sau, dacă este cazul, lipsa unor documente sau informaţii; fişa de observaţii este introdusă în dosarul de abilitare, iar dacă documentaţia nu este completă sau sunt necesare informaţii suplimentare, acestea sunt comunicate organismului solicitant, de către direcţia de specialitate, pentru a fi pregătite şi puse la dispoziţia comisiei de evaluare în vederea abilitării.
    3.3. Comisia de evaluare în vederea abilitării întocmeşte programul de audit şi chestionarul de audit luând în considerare verificarea tuturor cerinţelor aferente criteriilor de evaluare propriu-zise.
    3.4. Direcţia de specialitate transmite organismului solicitant, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru auditul de abilitare, programul de audit şi chestionarul de audit.
    3.5. Organismul solicitant poate avea eventuale obiecţii asupra datei auditului; aceste obiecţii şi motivaţia lor sunt comunicate Comisiei de evaluare în vederea abilitării, care le rezolvă în mod operativ împreună cu organismul solicitant.

    Faza 4: Auditul de abilitare
    4.1. La data planificată, Comisia de evaluare în vederea abilitării efectuează auditul de abilitare la sediul solicitantului, conform programului de audit şi pe baza chestionarului de audit prestabilit, cu respectarea cerinţelor referitoare la desfăşurarea auditului prevăzute de standardul SR EN ISO 19011 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management în vigoare.
    4.2. Pentru aprecierea cât mai corectă şi completă a gradului de îndeplinire a criteriilor de evaluare, Comisia de evaluare în vederea abilitării poate recurge la întrebări şi/sau examinări suplimentare faţă de prevederile documentelor prestabilite.
    4.3. Auditul de abilitare se încheie cu un raport de audit, în care se consemnează aspectele pozitive şi, dacă este cazul, neconformităţile constatate urmate de audituri suplimentare şi rapoartele de acţiuni corective conform cerinţelor aferente criteriilor de evaluare, precum şi concluzia Comisiei de evaluare în vederea abilitării privind oportunitatea efectuării unui audit de urmărire pentru a se verifica modul de rezolvare a neconformităţilor constatate.
    4.4. Raportul de audit se întocmeşte în două exemplare, semnate de ambele părţi, Comisia de evaluare în vederea abilitării şi organismul auditat, din care un exemplar revine organismului auditat şi un exemplar, însoţit de toate documentele asociate, se depune la dosarul de abilitare.
    4.5. În cazul în care este prevăzută efectuarea unui audit de urmărire, pregătirea şi realizarea acestuia sunt în responsabilitatea directă a Comisiei de evaluare în vederea abilitării.
    4.6. Rezultatele auditului de urmărire sunt consemnate întrun raport de audit suplimentar, întocmit şi tratat conform prevederilor pct. 4.4.
    4.7. În paralel cu auditul de abilitare au loc şi operaţiunile de evaluare a grupelor specializate de agrement tehnic constituite în cadrul organismului solicitant, putându-se aplica în acest scop unul dintre următoarele procedee:
    a) analizarea documentelor prezentate de preşedintele grupei specializate, care are în vedere toate documentele sistemului de management al calităţii specificate în lista prevăzută în anexa nr. 2 d la prezenta procedură; rezultatele analizării documentelor se consemnează într-un proces-verbal;
    b) audierea preşedintelui şi a raportorului grupei specializate care poate avea loc la sediul M.D.L.P.A. sau la sediul organismului solicitant şi are ca scop obţinerea de informaţii relevante cu privire la conducerea grupei specializate; conţinutul audierii se consemnează într-un proces-verbal.

    4.8. Rezultatele obţinute în urma operaţiilor de evaluare, efectuate conform procedeelor menţionate, se concretizează în rapoarte de evaluare a grupelor specializate de agrement tehnic cu propuneri referitoare la:
    a) acceptarea fiecărei grupe specializate apreciate că îndeplineşte în mod corespunzător criteriile de evaluare;
    b) amânarea acceptării grupelor specializate apreciate că nu îndeplinesc în mod corespunzător unele dintre condiţiile de evaluare;
    c) reorganizarea grupelor specializate care nu îndeplinesc majoritatea criteriilor de evaluare.

    4.9. Rapoartele de evaluare a grupelor specializate de agrement tehnic se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar se introduce în dosarul de abilitare şi un exemplar se transmite organismului în curs de abilitare/prelungire a abilitării.

    Faza 5: Evaluarea finală şi decizia de abilitare
    5.1. Raportul de evaluare finală, întocmit de Comisia de evaluare în vederea abilitării în baza raportului de evaluare, raportului de audit, a eventualelor rapoarte de audit suplimentare, a rapoartelor de acţiuni corective, după caz, şi a rapoartelor de evaluare a grupelor specializate de agrement tehnic, conţinând propunerile de acordare/menţinere/restrângere/suspendare/ retragere a abilitării, împreună cu dosarul de abilitare al organismului solicitant, completat cu toate documentele aferente, se înaintează preşedintelui C.T.P.C. spre semnare.
    5.2. Ca urmare a analizării documentelor prevăzute la pct. 5.1, preşedintele C.T.P.C. emite decizii de acordare/prelungire/ menţinere condiţionată/restrângere/suspendare/retragere a abilitării.
    5.3. Ca urmare a emiterii deciziei de acordare/prelungire/ menţinere condiţionată, direcţia de specialitate înregistrează organismul în Registrul de evidenţă a organismelor abilitate şi completează în două exemplare certificatul de abilitare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 e la prezenta procedură, care se semnează de preşedintele C.T.P.C.; un exemplar se transmite organismului elaborator de agremente tehnice abilitat, iar celălalt se introduce în dosarul de abilitare al organismului respectiv, rămas în arhiva direcţiei de specialitate.
    5.4. Suspendarea/retragerea abilitării unui organism elaborator de agremente tehnice, cu motivarea deciziei, se notifică organismului respectiv.    CAP. V
    Supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
    ART. 22
    Auditul de supraveghere se pregăteşte şi se efectuează în acelaşi mod ca şi auditul de abilitare, de regulă, de către aceeaşi echipă de evaluare în vederea abilitării şi, eventual, cu simplificarea şi restrângerea chestionarului de audit.

    ART. 23
    Comisiile tehnice de specialitate pentru supravegherea organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, denumite în continuare comisii de evaluare în vederea supravegherii, se înfiinţează prin decizie a preşedintelui C.T.P.C. şi se compun din 7-15 membri.

    ART. 24
    (1) Membrii comisiilor de evaluare în vederea supravegherii sunt specialişti nominalizaţi de către instituţii publice, universităţi tehnice de profil şi organizaţii profesionale reprezentative în domeniu, persoane cu activitate ştiinţifică, academică, de cercetare-proiectare şi altele asemenea recunoscută şi asigură instrumentarea supravegherii organismelor elaboratoare de agremente tehnice, inclusiv a grupelor specializate din cadrul acestora.
    (2) La începerea mandatului în cadrul comisiilor de evaluare în vederea abilitării, specialiştii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să semneze o declaraţie pe propria răspundere prin care se obligă să respecte dispoziţiile legale în materie de conflict de interese şi de incompatibilităţi şi să păstreze secretul privind documentele analizate şi emise.

    ART. 25
    Direcţia de specialitate asigură secretariatul comisiilor de evaluare în vederea supravegherii.

    ART. 26
    În perioada de valabilitate a abilitării se efectuează audituri de supraveghere la 3 ani de la abilitare, având ca scop verificarea gradului de îndeplinire a condiţiilor şi criteriilor pe baza cărora s-a acordat abilitarea.

    ART. 27
    Astfel, la data convenită de către direcţia de specialitate cu organismul abilitat, acesta transmite comisiei de evaluare în vederea supravegherii un chestionar de informare şi autoevaluare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 b la prezenta procedură.

    ART. 28
    La data planificată, Comisia de evaluare în vederea supravegherii efectuează auditul de abilitare la sediul solicitantului, conform programului de audit prestabilit, cu respectarea cerinţelor referitoare la desfăşurarea auditului prevăzute de standardul SR EN ISO 19011 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management.

    ART. 29
    Pe baza chestionarului prevăzut la art. 27, comisia de supraveghere verifică gradul de îndeplinire a condiţiilor şi criteriilor pe baza cărora s-a acordat abilitarea, sub aspect cantitativ şi calitativ, pentru toate grupele specializate ale organismului în cauză.

    ART. 30
    Auditul de supraveghere se încheie cu un raport al auditului de supraveghere, în care se consemnează aspectele pozitive şi, dacă este cazul, neconformităţile constatate şi rapoartele de acţiuni corective, conform cerinţelor aferente criteriilor de evaluare, precum şi concluzia Comisiei de evaluare în vederea supravegherii privind oportunitatea efectuării unui audit de urmărire pentru a se verifica modul de rezolvare a neconformităţilor constatate.

    ART. 31
    Raportul auditului de supraveghere a activităţii organismului în cauză prezintă activitatea de agrement tehnic desfăşurată de organism prin grupele sale specializate.

    ART. 32
    Concluziile raportului auditului de supraveghere a activităţii organismului elaborator conţin, după caz, propuneri de:
    a) prelungire a abilitării acordate iniţial, dacă în activitatea curentă de agrement tehnic nu au fost identificate deficienţe majore;
    b) menţinere condiţionată a abilitării acordate iniţial, dacă în activitatea curentă de agrement tehnic au existat două proiecte de agremente tehnice respinse de către comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii;
    c) suspendare temporară a abilitării acordate iniţial, determinată de respingerea a 3 proiecte de agremente tehnice de către comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii;
    d) restrângere a abilitării acordate iniţial, în sensul anulării abilitării pentru acele grupe de specialitate care nu au funcţionat corespunzător sau nu mai îndeplinesc condiţiile de acceptare;
    e) retragerea abilitării, dacă în activitatea curentă de agrement tehnic au existat cel puţin două perioade de suspendare, dacă s-a refuzat efectuarea supravegherii, sau dacă organismul abilitat a solicitat acest lucru.


    ART. 33
    Rapoartele auditurilor de supraveghere a activităţii organismelor abilitate sunt aprobate de preşedintele C.T.P.C. în două exemplare, unul pentru organismul supravegheat şi unul care va fi introdus de către direcţia de specialitate în dosarul organismului în cauză.

    ART. 34
    Organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii pot face contestaţii cu privire la deciziile în legătură cu supravegherea, care trebuie depuse la registratura M.D.L.P.A. în termen de 15 zile de la data comunicării rapoartelor auditurilor de supraveghere.

    ART. 35
    Contestaţiile primite şi înregistrate la registratura M.D.L.P.A. sunt transmise de către direcţia de specialitate Comisiei de evaluare în vederea supravegherii, care va face o anchetă, în condiţii de etică profesională şi confidenţialitate, cu privire la obiectul contestaţiei.

    ART. 36
    În urma anchetei efectuate, Comisia de evaluare în vederea supravegherii întocmeşte un raport cu propuneri de soluţionare, pe care îl înaintează preşedintelui C.T.P.C.

    ART. 37
    Preşedintele C.T.P.C. analizează raportul şi comunică direcţiei de specialitate decizia C.T.P.C. în vederea emiterii răspunsului către solicitant şi demarării eventualelor acţiuni necesare.

    ART. 38
    Documentele privind supravegherea organismelor de evaluare a agrementelor tehnice în construcţii se introduc în dosarul de abilitare al fiecărui organism în parte, al cărui conţinut este prevăzut în anexa nr. 2 c.

    ART. 39
    (1) Acordarea abilitării unui organism elaborator de agremente tehnice în construcţii se referă la abilitarea iniţială sau la înfiinţarea unor grupe specializate neincluse în certificatul de abilitare în vigoare şi se realizează la solicitarea organismului elaborator de agremente tehnice în construcţii.
    (2) Procedura de acordare a abilitării se derulează conform prevederilor art. 21.
    (3) Dacă acordarea abilitării unui organism elaborator se efectuează pentru înfiinţarea unor grupe specializate neincluse în certificatul de abilitare în vigoare, aceste grupe specializate se menţionează într-o anexă la certificatul de abilitare, fără a se modifica durata de valabilitate a abilitării în vigoare.
    (4) Organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii pot face contestaţii cu privire la hotărârile în legătură cu abilitarea, care trebuie depuse la registratura M.D.L.P.A. în termen de 15 zile de la data comunicării lor.
    (5) Contestaţiile primite şi înregistrate la registratura M.D.L.P.A. sunt transmise de către direcţia de specialitate Comisiei de evaluare în vederea abilitării, care va face o anchetă, în condiţii de etică profesională şi confidenţialitate, cu privire la obiectul contestaţiei.
    (6) În urma anchetei efectuate, Comisia de evaluare în vederea abilitării întocmeşte un raport cu propuneri de soluţionare, pe care îl înaintează preşedintelui C.T.P.C.
    (7) Preşedintele C.T.P.C. analizează raportul şi comunică direcţiei de specialitate decizia C.T.P.C. în vederea emiterii răspunsului către solicitant şi demarării eventualelor acţiuni necesare.
    (8) Direcţia de specialitate emite răspunsul către solicitant, care va fi semnat de preşedintele C.T.P.C.

    ART. 40
    (1) Cu 3 luni înainte de expirarea perioadei de abilitare de 6 ani, organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii pot solicita prelungirea abilitării acordate, depunând la registratura M.D.L.P.A. o cerere de prelungire a valabilităţii abilitării şi o informare cu privire la elementele care au suferit modificări faţă de situaţia anterioară acordării ultimei abilitări.
    (2) Procedura de prelungire a abilitării se derulează conform prevederilor stabilite pentru abilitarea iniţială, conform art. 21.
    (3) Raportul de evaluare finală referitor la prelungirea abilitării, întocmit de Comisia de evaluare în vederea abilitării, este introdus în dosarul de abilitare.

    ART. 41
    În cazul respingerii, într-o perioadă de 12 luni, a două proiecte de agremente tehnice aparţinând aceluiaşi organism elaborator de agremente tehnice în construcţii, direcţia de specialitate aduce la cunoştinţa plenului C.T.P.C. această situaţie, care poate decide menţinerea condiţionată a activităţii de elaborare a agrementelor tehnice dacă, pentru o perioadă de 6 luni, nu va mai fi respins de către comisia tehnică de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii niciun agrement tehnic elaborat de organismul respectiv.

    ART. 42
    (1) Restrângerea abilitării poate surveni, la solicitarea organismului abilitat, în cazul în care se desfiinţează grupe specializate incluse în abilitarea în vigoare.
    (2) Domeniile de specialitate excluse se menţionează într-o anexă la certificatul de abilitare, fără a se modifica durata de valabilitate a abilitării în vigoare.

    ART. 43
    (1) În cazul respingerii, într-o perioadă de 12 luni, a trei proiecte de agremente tehnice aparţinând aceluiaşi organism elaborator de agremente tehnice în construcţii, direcţia de specialitate aduce la cunoştinţa plenului C.T.P.C. această situaţie, care poate decide suspendarea activităţii de elaborare a agrementelor tehnice pe o perioadă de 6 luni pentru respectivul organism elaborator de agremente tehnice.
    (2) În această perioadă, organismul elaborator de agremente tehnice nu poate primi spre instrumentare documentaţii de referinţă de la solicitanţi şi nu va elabora proiecte de agremente tehnice în construcţii.
    (3) Reluarea activităţii organismului elaborator suspendat se va face după un audit efectuat de Comisia de evaluare în vederea abilitării.
    (4) Dosarele aflate în curs de instrumentare la organismul elaborator a cărui activitate a fost suspendată şi pentru care solicitantul nu poate accepta întârziere se vor repartiza pentru finalizare altor organisme elaboratoare de agremente tehnice în construcţii competente în domeniul respectiv, prin decizie a preşedintelui C.T.P.C.
    (5) Costurile încasate nejustificat de organismul elaborator suspendat pentru activitatea ce trebuia să o efectueze se transferă noului organism elaborator.

    ART. 44
    Retragerea abilitării se realizează ca urmare a solicitării în acest sens a organismului abilitat sau dacă s-a refuzat efectuarea supravegherii.

    ART. 45
    Modificările survenite asupra abilitărilor acordate iniţial sunt înregistrate de direcţia de specialitate în Registrul de evidenţă a organismelor abilitate pentru elaborarea de agremente tehnice.

    ART. 46
    Acordarea/Prelungirea/Menţinerea condiţionată/ Restrângerea/Suspendarea/Retragerea abilitării se aprobă prin decizie a preşedintelui C.T.P.C., care se transmite organismului abilitat şi se menţionează în certificatul de abilitare al organismului elaborator de agrement tehnic, în anexele cu menţiuni.

    ART. 47
    Anexele nr. 2 a-2 e fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 2a

    la Procedura de abilitare şi supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
    CERERE
    de abilitare ca organism elaborator de agremente tehnice în construcţii
    1. Date de identificare
    Denumirea organismului solicitant ...........................................
    Statutul juridic ............................................................
    Sediul (adresa): localitatea ..................., cod poştal .............., str. ........................... nr. ......, judeţul/sectorul ..........., telefon ............., fax ................, e-mail ........................., cont bancar ............................,
    Numele persoanei împuternicite să reprezinte organismul în legătură cu abilitarea .............................
    Funcţia ..............................., telefon ............................

    2. Obiectul cererii
    Se solicită abilitarea ca organism elaborator de agremente tehnice în construcţii pentru următoarele domenii de specialitate, corespunzătoare grupelor specializate de agremente tehnice în construcţii:

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Grupa │Elemente structurale şi │
│specializată│fundaţii │
│nr. 1 │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Grupa │Elemente de închidere, │
│specializată│compartimentare, pereţi │
│nr. 2 │nestructurali, tâmplărie │
│ │şi vitraje │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Grupa │Protecţii la foc, │
│specializată│termotehnică, acustică, │
│nr. 3 │protecţii hidrofuge şi │
│ │învelitori │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Grupa │Finisaje, protecţii │
│specializată│anticorozive şi speciale,│
│nr. 4 │tencuieli, placaje, │
│ │pardoseli │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Produse pentru │
│Grupa │instalaţiile aferente │
│specializată│construcţiilor: │
│nr. 5 │încălziri, climatizări, │
│ │ventilaţii, sanitare, │
│ │gaze, electrice │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Grupa │Domotică, produse │
│specializată│înglobate în construcţii │
│nr. 6 │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│Grupa │Drumuri, poduri rutiere, │
│specializată│porturi şi aeroporturi │
│nr. 7 │ │
└────────────┴─────────────────────────┘    3. Declaraţia de acceptare a cerinţelor
    Subsemnatul, ...........................................,
                                      (conducătorul organismului)

    declar că am luat cunoştinţă de cerinţele şi obligaţiile rezultate din Procedura de abilitare şi supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii, cu care sunt de acord, asumându-mi întreaga responsabilitate în respectarea acestor cerinţe.

    4. Anexe la cerere
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
    ...............................................................................................


    Data: ..................
    Conducătorul organismului,
    .........................................................
    (numele, prenumele, semnătura)
    L.S.

    ANEXA 2b

    la Procedura de abilitare şi supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
    CHESTIONAR
    de informare şi autoevaluare preliminară a organismului elaborator de agremente tehnice în construcţii
    Chestionarul, completat pe propria răspundere de către conducerea organismului de agrement tehnic în construcţii, reprezintă o informare cu privire la situaţia elementelor ce fac obiectul criteriilor de evaluare în vederea abilitării.
    Chestionarul se completează de către fiecare organism elaborator solicitant care doreşte abilitarea privind elaborarea de agremente tehnice în construcţii.
    Răspunsurile la întrebări şi datele furnizate trebuie să fie corecte şi să se refere la situaţii reale existente la data completării chestionarului.
    Răspunsurile trebuie să fie redactate lizibil, concis şi la obiect.
    În cazul întrebărilor la care se răspunde cu „DA“ sau „NU“ se bifează cu „X“ rubrica din dreptul întrebării.
    Eventualele corecturi (modificări) ale textului trebuie să fie însoţite de semnătura persoanei responsabile cu redactarea răspunsurilor.
    Membrii comisiei de abilitare care instrumentează abilitarea organismelor asigură păstrarea secretului profesional asupra datelor confidenţiale din conţinutului chestionarului.
    1. Date generale de identificare
    1.1. Denumirea organismului elaborator de agremente tehnice în construcţii ................................
    1.2. Statutul juridic (persoană juridică română):
    a) Organizaţie funcţionând după modelul regiilor autonome ...................
    - nr. hotărârii Guvernului de înfiinţare sau al actului de înfiinţare ........
    – certificat unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ..........................

    b) Societate comercială: .....................................................
    - act juridic de constituire (statut) .......................................
    – certificat unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului .........................

    c) Asociaţie: ...............................................................
    - act juridic de constituire (contract de asociere, statut) .................
    – certificat unic de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ............................


    1.3. Sediul social: localitatea ..................., cod poştal ............, str. ............................ nr. ......, judeţul/sectorul ................, telefon .............., fax ............, e-mail ..............................., cont nr. ..........................., Banca ....................................
    1.4. Sediul punctului de lucru*): localitatea .............................., cod poştal .................., str. ............................... nr. ......, judeţul/sectorul ..................., telefon .............., fax ............., e-mail ....................., cont nr. ..............., Banca ..................
    *) Se menţionează sediul punctului/punctelor de lucru în care se desfăşoară activităţi aferente agrementelor tehnice.

    1.5. Conducerea organismului:
    - director general (nume, prenume, telefon): ................................
    – director executiv (nume, prenume, telefon): ...............................
    – director tehnic (ştiinţific) care răspunde de activitatea de agrement tehnic (nume, prenume, telefon): ..............
    – director economic (nume, prenume, telefon) ................................

    1.6. Persoane împuternicite (nume, funcţie, telefon) în legătură cu:
    a) Activitatea de agrement tehnic ........................................................
    b) Reprezentantul managementului pentru calitate ............................


    2. Obiect de activitate
    Domenii, conform actului constitutiv/CUI, corespunzătoare profilului grupelor specializate de agrement tehnic pentru care se cere abilitarea:
    nr. 1: ......................................................................
    nr. 2: ......................................................................
    nr. 3: ......................................................................
    nr. 4: ......................................................................
    nr. 5: ......................................................................
    nr. 6: ......................................................................
    nr. 7: ......................................................................


    3. Organizare şi funcţionare (a se vedea imaginea asociată)

    4. Capabilitatea tehnică şi bonitatea financiară
    4.1. Capabilitatea tehnică
    a) Total personal ......................................................................
    din care personal cu studii superioare .....................................
    din care personal cu studii superioare, autorizat pe post ..................

    b) Personal cu studii superioare ............................................
    din care cu specialitate în domenii de agrement tehnic, total ...........................
    din care în domeniul ....................................................
    domeniul ....................................................................
    domeniul ....................................................................
    domeniul ....................................................................
    domeniul ....................................................................
    domeniul ....................................................................
    domeniul ....................................................................
    NOTĂ:
    Se anexează la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea organismului elaborator de agrement tehnic solicitant, ale documentelor care stabilesc organizarea, funcţiile de conducere şi compartimentele implicate sau care au incidenţă asupra activităţii de agrement tehnic, precum şi atribuţiile şi responsabilităţile acestora: organigrama, regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF), regulamentul de ordine interioară (ROI), fişe de sarcini etc.


    c) Dotările tehnice şi logistice pentru activitatea în domeniile de specialitate aferente agrementelor tehnice:
    - echipamente (Se vor nominaliza cele mai importante.):
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................
    ...........................................................................................

    – mijloace logistice: tehnică de calcul, software etc. (Se vor nominaliza cele mai relevante.):
    ............................................................................................
    ............................................................................................
    ............................................................................................


    d) asigurarea încercărilor de laborator în domeniile de specialitate aferente activităţii de agrement tehnic: (a se vedea imaginea asociată)
    NOTĂ:
    Se anexează la prezentul chestionar copii, certificate de conducerea organismului elaborator de agremente tehnice, ale următoarelor documente: certificat de acreditare pentru laboratorul propriu sau asociat; contract de efectuare încercări prin laborator extern acreditat; certificat de acreditare pentru laboratorul extern.    4.2. Bonitate financiară: (a se vedea imaginea asociată)
    Cifra de afaceri totală
    1. Profit (+)/pierderi (–)
    2. Obligaţii contractuale neonorate, total
    NOTĂ:
    Se anexează la prezentul chestionar sinteze ale bilanţului pe anul precedent şi ale bugetului pe anul în curs.
    5. Sistemul de management al calităţii (SMC)
    5.1. Documente
    Documente SMC elaborate:
    - manualul de management al calităţii MMC - cod .............................
    – PFS: nr. de proceduri .....................................................
    – PAD: nr. de proceduri .....................................................
    – PTS: nr. de proceduri .....................................................
    NOTĂ:
    Se anexează la prezentul chestionar o listă a procedurilor elaborate, semnată de conducerea organismului elaborator de agrement tehnic.    5.2. Stadiul implementării SMC (a se vedea imaginea asociată)

    5.3. Structura Manualului de management al calităţii - MMC (a se vedea imaginea asociată)
    NOTĂ:
    Se anexează la prezentul chestionar copii, semnate de conducerea organismului elaborator de agremente tehnice, ale următoarelor documente: MMC şi PFS.


    5.4. Cunoaşterea şi aplicarea elementelor principale ale SMC (a se vedea imaginea asociată)


    6. Activitatea de elaborare de agremente tehnice desfăşurată de organismele elaboratoare de agremente tehnice în ultimele 12 luni
    6.1. Domenii de specialitate, corespunzătoare grupelor specializate de agrement tehnic pentru care s-au elaborat agremente tehnice:
    - domeniul ..................................................................
    – domeniul ..................................................................
    – domeniul ..................................................................
    – domeniul ..................................................................
    – domeniul ..................................................................
    – domeniul ..................................................................

    6.2. Numărul total de agremente tehnice elaborate: .........................................,
    din care pentru domeniile: ..................................................................................... (număr)

    6.3. Numărul total de agremente tehnice pentru care s-a efectuat urmărirea comportării în exploatare a produselor aferente ................................
    6.4. Numărul total de agremente tehnice propuse a fi sistate sau anulate ...................
    6.5. Numărul de cereri de agremente tehnice nerezolvate în termen ..........................
    6.6. Modul de asigurare a instruirii personalului implicat în activitatea de agrement tehnic. Se vor menţiona documente (înregistrări) aferente, inclusiv referitoare la asigurarea îndeplinirii criteriilor deontologice .........................

    7. Modul de efectuare a încercărilor de laborator aferente elaborării agrementelor tehnice (a se vedea imaginea asociată)

    8. Îndeplinirea criteriilor deontologice de către personalul implicat în activitatea de elaborare de agrement tehnic (a se vedea imaginea asociată)

    9. Asigurarea nivelului de confidenţialitate şi securitate al activităţii şi documentelor de agrement tehnic (a se vedea imaginea asociată)

    10. Nivelul de informare şi documentare al organismelor elaboratoare de agrement tehnic în domeniile de specialitate aferente
    10.1. Bănci de date (a se vedea imaginea asociată)

    10.2. Documentaţii tehnice (biblioteca):
    Declaraţia conducerii organismului elaborator de agremente tehnice
    Confirmăm prin prezenta declaraţie că acest chestionar a fost completat de către persoane împuternicite de conducerea organismului.
    Ne asumăm răspunderea pentru corectitudinea şi realitatea răspunsurilor.    ANEXA 2c

    la Procedura de abilitare şi supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
    CONŢINUTUL
    dosarului de abilitare pentru organismele elaboratoare de agremente tehnice solicitante
    1. Documentele pe baza cărora comisia de evaluare în vederea abilitării abilitează organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
    2. Duplicatul (partea nedetaşabilă) a certificatului de abilitare
    3. Documente privind supravegherea organismului pe perioada abilitării
    4. Documente privind acordarea/menţinerea abilitării
    5. Documente privind tratarea eventualelor contestaţii
    6. Toată corespondenţa legată de acordarea, menţinerea, suspendarea şi restrângerea abilitării

    ANEXA 2d

    la Procedura de abilitare şi supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
    LISTA
    documentelor sistemului de management al calităţii (SMC) al organismelor elaboratoare de agrement tehnic
    1. Manualul de management al calităţii (MMC)
    2. Proceduri ale funcţiilor de sistem (PFS)
    3. Proceduri administrative (PAD)
    4. Proceduri tehnice specifice (PTS)
    5. Documente privind audituri interne (plan şi rapoarte audit, rapoarte de neconformităţi - RNC, rapoarte de acţiuni corective - RAC)
    6. Documente privind analizarea SMC (procese-verbale, rapoarte)
    7. Documente privind evaluarea SMC (audituri externe)

    ANEXA 2e

    la Procedura de abilitare şi supraveghere a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016