Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 31 martie 2021  privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 31 martie 2021 privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 412 din 20 aprilie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 435 din 31 martie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 aprilie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte condiţiile pentru solicitarea, elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea unor condiţii pentru comercializarea produselor pentru construcţii, denumită în continuare Hotărâre, precum şi cu prevederile Regulamentului privind agrementul tehnic în construcţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

    ART. 2
    Agrementul tehnic în construcţii este o componentă a sistemului calităţii în construcţii şi reprezintă evaluarea tehnică favorabilă, concretizată într-un document scris, asupra aptitudinii de utilizare în conformitate cu cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unor produse sau seturi, denumite în continuare produse pentru construcţii, care nu fac obiectul unei specificaţii tehnice, potrivit art. 2 alin. (1) din Regulament.

    ART. 3
    (1) Agrementul tehnic în construcţii se elaborează de către un organism elaborator abilitat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în continuare M.D.L.P.A., în conformitate cu prevederile legale, la cererea unui solicitant.
    (2) Solicitantul poate fi:
    a) producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia în România sau un distribuitor care deţine acordul producătorului pentru comercializarea produselor pentru construcţii respective pentru agrementul tehnic pentru produse pentru construcţii;
    b) titularul agrementului tehnic al procedeului, în baza unui mandat primit de la producătorul procedeului, sau cel care îl utilizează, în baza unui mandat primit de la titularul procedeului, precum şi în baza licenţei aflate în valabilitate, eliberată de producătorul procedeului pentru titularul procedeului respectiv, pentru agrementul tehnic pentru procedee noi de punere în operă a unui produs pentru construcţii.

    (3) Agrementul tehnic în construcţii nu acordă titularului dreptul exclusiv de comercializare a produsului sau a procedeului de punere în operă a produsului pentru construcţii pentru care a fost elaborat.
    (4) Dreptul de a utiliza un agrement tehnic în construcţii îi aparţine titularului, producătorului şi distribuitorilor nominalizaţi în anexa agrementului tehnic respectiv.
    (5) Agrementul tehnic este valabil numai în situaţia în care titularul face dovada menţinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic în construcţii respectiv.
    (6) Publicarea sau punerea la dispoziţie a unui agrement tehnic se poate face numai cu acordul titularului, producătorului sau distribuitorului, cu menţiunea că este permisă numai publicarea sau multiplicarea integrală a agrementului tehnic în construcţii pus la dispoziţie unui terţ utilizator.
    (7) În referirea la un agrement tehnic în construcţii în corespondenţa comercială, în anunţuri publicitare şi în contracte, se vor menţiona: numărul agrementului tehnic şi data aprobării lui.

    ART. 4
    La elaborarea agrementelor tehnice în construcţii, organismele elaboratoare abilitate au în vedere următoarele:
    a) respectarea unui termen de maximum 4 luni de la data depunerii solicitării la registratura M.D.L.P.A., pentru elaborarea agrementului;
    b) fundamentarea agrementului tehnic în construcţii prin:
    - analizarea documentaţiei de referinţă a produselor/ procedeelor sub aspectul definirii caracteristicilor relevante, precum şi al stabilirii modului şi condiţiilor de utilizare necesare satisfacerii cerinţelor pentru domeniul de specialitate prevăzut;
    – evaluarea prin calcul şi încercări a aptitudinii de utilizare şi a durabilităţii produsului pentru construcţii;

    c) furnizarea în cuprinsul agrementului tehnic în construcţii a datelor/informaţiilor asupra modului de fabricare, de punere în operă şi de utilizare, precum şi asupra comportării în exploatare a produsului pentru construcţii respectiv, conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament;
    d) evaluarea producătorilor în ceea ce priveşte dotarea, experienţa şi organizarea controlului pe fluxul fabricaţiei, în vederea menţinerii calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produselor pentru construcţii în procesul de fabricaţie;
    e) respectarea confidenţialităţii cu privire la conţinutul documentelor, înscrisurilor şi rapoartelor de încercări/buletinelor de analiză puse la dispoziţie de solicitant.


    ART. 5
    Elaboratorul agrementului tehnic în construcţii răspunde de exactitatea datelor înscrise în agrementul tehnic şi de evaluarea bazată pe examinări, calcule, încercări, aprecieri care au fundamentat aceste date.

    ART. 6
    În cazul efectuării de încercări de laborator, un eşantion reprezentativ se va păstra depozitat de către elaborator până la expirarea valabilităţii avizului tehnic aferent agrementului tehnic în construcţii respectiv.

    ART. 7
    Pentru produsele pentru care s-a eliberat un agrement tehnic, producătorul emite o declaraţie de conformitate cu agrementul tehnic aferent, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărâre.

    ART. 8
    Agrementul tehnic în construcţii se acordă pe o perioadă de 3 ani şi în această perioadă, conform prevederilor art. 16 din Regulament, există posibilitatea extinderii, modificării, suspendării sau retragerii acestuia, precum şi a prelungirii avizului tehnic.

    ART. 9
    Verificarea menţinerii calităţii şi constanţei caracteristicilor produselor pentru construcţii în procesul de fabricaţie se realizează de către elaboratorul agrementului tehnic în construcţii şi va fi realizată conform programului stabilit împreună cu titularul agrementului tehnic respectiv.

    ART. 10
    În cazul în care titularul de agrement tehnic în construcţii nu se conformează prevederilor art. 9, organismul elaborator va informa M.D.L.P.A., care prin direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul produselor pentru construcţii, denumită în continuare direcţie de specialitate, va proceda după cum urmează:
    a) va suspenda agrementul tehnic respectiv, ca urmare a deciziei de suspendare emise de preşedintele Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii (C.T.P.C.), la iniţiativa grupei specializate, potrivit prevederilor art. 16 lit. d) din Regulament;
    b) va retrage agrementul tehnic respectiv, ca urmare a deciziei de retragere emise de preşedintele Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii, la iniţiativa grupei specializate aferente, în următoarele cazuri:
    - dacă, cu ocazia revizuirii sau reexaminării după suspendare, se constată situaţii care conduc la această decizie, potrivit prevederilor art. 16 lit. e) din Regulament;
    – dacă retragerea este solicitată de titularul agrementului tehnic respectiv, potrivit prevederilor art. 16 lit. f) din Regulament.    ART. 11
    (1) Suspendarea agrementelor tehnice în construcţii este specificată în listele agrementelor tehnice în valabilitate postate de către direcţia de specialitate pe site-ul M.D.L.P.A., pe fiecare an calendaristic în parte, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din Regulament.
    (2) Retragerea unui agrement tehnic în construcţii se operează prin ştergerea acestuia din listele prevăzute la alin. (1), potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) din Regulament, de către direcţia de specialitate.

    CAP. II
    Solicitarea elaborării unui agrement tehnic în construcţii
    ART. 12
    (1) Solicitantul agrementului tehnic în construcţii se adresează unuia dintre organismele elaboratoare de agremente tehnice în construcţii abilitate în acest scop de M.D.L.P.A., a căror listă este disponibilă pe site-ul M.D.L.P.A., în cadrul căruia există grupă specializată corespunzătoare domeniului agrementului tehnic respectiv.
    (2) Solicitantul trebuie să prezinte o cerere, conform modelului din anexa nr. 1 a la prezenta procedură.
    (3) Prin cererea prevăzută la alin. (2), solicitantul se obligă să pună la dispoziţia organismului elaborator documentaţia necesară pentru elaborarea agrementului tehnic în construcţii.
    (4) Ca urmare a acceptului organismului elaborator de agrement tehnic în construcţii privind necesitatea şi oportunitatea elaborării agrementului tehnic, poate începe negocierea contractului cu solicitantul, în baza documentaţiei de referinţă pentru produsul pentru construcţii/procedeul care face obiectul agrementului tehnic şi pe care solicitantul are obligaţia să îl prezinte organismului elaborator.
    (5) Solicitarea pentru un agrement tehnic se poate face numai unui singur organism elaborator de agrement tehnic.

    ART. 13
    Organismul elaborator, după analiza documentaţiei de referinţă de către raportorul grupei specializate desemnat şi după obţinerea acordului acestuia privind completitudinea conţinutului acesteia, prevăzut la cap. III, informează solicitantul despre costul şi durata de elaborare a agrementului tehnic în construcţii, care nu poate fi mai mare de 4 luni.

    ART. 14
    (1) După negociere, dacă solicitantul este de acord cu oferta, directorul organismului elaborator va completa o declaraţie, conform modelului din anexa nr. 1 b la prezenta procedură, pe care o va depune în termen de maximum 5 zile la registratura M.D.L.P.A., însoţită de cererea prevăzută la anexa nr. 1 a, în vederea luării în evidenţă de către direcţia de specialitate.
    (2) După depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) la registratura M.D.L.P.A., organismul elaborator începe elaborarea agrementului tehnic în construcţii pentru o perioadă de maximum 4 luni; pe parcursul instrumentării, după caz, poate emite, la cererea solicitantului, o adresă prin care confirmă că produsul/procedeul de punere în operă a acestui produs se află în curs de elaborare.
    (3) În cazul în care negocierile cu solicitantul agrementului tehnic în construcţii nu au condus la semnarea contractului, documentaţia de referinţă va fi returnată solicitantului de către organismul elaborator, iar solicitantul se poate adresa altui organism elaborator de agrement tehnic.

    CAP. III
    Alcătuirea documentaţiei de referinţă de către solicitantul agrementului tehnic în construcţii
    ART. 15
    Solicitantul întocmeşte documentaţia de referinţă care cuprinde toate elementele care fundamentează solicitarea agrementului tehnic în construcţii.

    ART. 16
    Documentaţia de referinţă va cuprinde, în principal:
    a) cererea pentru agrement tehnic în construcţii, în care se menţionează în clar numele şi funcţia semnatarului;
    b) acordul producătorului privind comercializarea produsului de către solicitant, în cazul în care solicitantul este altul decât producătorul sau reprezentantul său autorizat; acordul producătorului trebuie să conţină menţiunea expresă, aceea că solicitantul „este autorizat pentru a comercializa produsele noastre în România“, precum şi data emiterii;
    c) descrierea produsului/procedeului, care se va face în limba română şi care cuprinde:
    - prezentarea produselor pentru construcţii utilizate, cu indicarea caracteristicilor şi performanţelor reprezentative;
    – descrierea fluxului tehnologic de fabricaţie, pornind de la materiile prime componente, cu precizarea planului de control al calităţii;
    – precizarea caracteristicilor şi performanţelor produsului final;
    – prezentarea elementelor/subansamblurilor de construcţie, la care se preconizează utilizarea produsului, specificându-se tehnologia de execuţie şi condiţiile de calitate aferente;
    – descrierea procedeului, menţionându-se utilajele, elementele de inventar, măsurile de protecţie a muncii, metodele şi aparatura de control al calităţii;

    d) lista utilizărilor anterioare semnificative care va cuprinde specificarea clară a locurilor unde produsul/procedeul a fost utilizat, destinaţia avută, identitatea utilizatorului;
    e) documentele tehnice, care trebuie să cuprindă, de regulă:
    - piese desenate întocmite de solicitant şi verificate de elaborator;
    – rapoartele de încercare rezultate din încercările efectuate în laboratoare acreditate sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC; laboratoarele trebuie să fie acreditate/autorizate pentru încercările sau testele prevăzute în agrementul tehnic în cauză;
    – documente care conţin dovezi privind performanţele declarate;
    – rapoarte de încercare eliberate în urma efectuării încercărilor în laborator sau „in situ“ de către laboratoare acreditate, atunci când încercările sunt efectuate în baza unui standard european de metodă de încercare;
    – rapoarte de încercare eliberate de laboratoare autorizate, pentru încercări efectuate în baza unui standard român de metodă de încercare sau în baza unei reglementări tehnice în vigoare;
    – date referitoare la documentele tehnice existente (reglementări tehnice, caiete de sarcini etc.) pentru produsul, procedeul respectiv;
    – aprecieri bazate pe observarea comportării în exploatare a lucrărilor realizate cu produse sau procedee similare;
    – caiete de sarcini pentru fabricarea şi/sau punerea în operă impuse deţinătorilor de licenţe;

    f) Informaţii privind sistemul de control al producţiei şi modul de efectuare a controlului pe fluxul tehnologic şi pe produsul finit, din care să se poată concluziona că este implementat un sistem de management al calităţii, sau o copie de pe Certificatul sistemului de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001, dacă îl deţine;
    g) procesul-verbal de omologare internă pentru produsele fabricate în România, care trebuie să conţină informaţii relevante în legătură cu constituirea comisiei de omologare, executarea şi încercarea prototipului, natura producţiei ulterioare (unicat, serie, după caz).


    CAP. IV
    Elaborarea unui agrement tehnic în construcţii
    ART. 17
    (1) Elaborarea agrementului tehnic se efectuează de către organismul elaborator de agrement tehnic în construcţii, prin grupa specializată pe domeniul respectiv, în baza documentaţiei de referinţă.
    (2) La elaborarea documentelor privind agrementul tehnic se va ţine cont de prevederile standardelor şi actelor normative în vigoare, pentru respectarea cerinţelor fundamentale din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Raportorul desemnat de grupa specializată împreună cu colectivul stabilit în cadrul grupei specializate, care poate fi compus din 3 până la 5 membri, vor elabora următoarele documente:
    a) dosarul tehnic;
    b) proiectul de agrement tehnic în construcţii.

    (4) Dosarul tehnic va fi format din:
    a) documentaţia de referinţă, al cărei cuprins este prevăzut la art. 16, este întocmită de solicitant la începerea lucrării, completată cu raportul grupei specializate, cu rezultatele verificărilor făcute în timpul analizării obiectului agrementului tehnic;
    b) descrierea detaliată a produsului sau procedeului la care se referă;
    c) rezultatele încercărilor efectuate, care susţin aprecierile cuprinse în agrementul tehnic;
    d) interpretările şi aprecierile privind aptitudinea de utilizare, durabilitatea etc.;
    e) interpretările rezultatelor la încercări;
    f) referinţe asupra modului de utilizare a produsului sau procedeului;
    g) extras din procesul-verbal al şedinţei de deliberare din cadrul grupei specializate care indică numărul şi data procesului-verbal, numele persoanelor care au participat la şedinţă, propunerea grupei specializate de aprobare a agrementului tehnic.

    (5) Conţinutul-cadru al agrementului tehnic în construcţii este prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament.
    (6) Agrementul tehnic în construcţii este semnat de directorul organismului elaborator, de preşedintele grupei specializate sau de înlocuitorul acestuia, de raportorul desemnat şi de membrii grupei specializate care au participat la elaborarea acestuia.
    (7) Agrementul tehnic în construcţii cuprinde sinteza rapoartelor de încercare, indică numărul şi data procesului-verbal al şedinţei de deliberare din cadrul grupei specializate, numele persoanelor care au participat la şedinţă, propunerea grupei specializate de aprobare a agrementului tehnic.

    ART. 18
    (1) Grupa specializată analizează şi concluzionează asupra rezultatelor consemnate în documentele cuprinse în documentaţia de referinţă şi poate solicita efectuarea unor încercări suplimentare care se vor efectua în laboratoare acreditate sau în laboratoare autorizate.
    (2) În cazul în care pentru elaborarea agrementului tehnic pentru un produs/procedeu de punere în operă a acestui produs, grupa specializată nu dispune de specialişti în domeniul de utilizare a produsului, organismul elaborator poate solicita colaborarea unor specialişti din componenţa unor grupe specializate aparţinând altor organisme elaboratoare de agrement tehnic.
    (3) Încercările/evaluările suplimentare, considerate ca necesare pentru clarificarea unor situaţii apărute în timpul elaborării agrementului tehnic în construcţii, se vor efectua pe cheltuiala solicitantului.

    ART. 19
    După întocmirea proiectului de agrement tehnic, acesta se va transmite solicitantului, care va fi invitat ca, în termen de 15 zile, să transmită grupei specializate acordul/observaţiile sale.

    ART. 20
    În termen de 5 zile de la primirea acordului/observaţiilor solicitantului de agrement tehnic, raportorul desemnat de grupa specializată va prezenta colectivului de specialişti următoarele documente:
    a) dosarul tehnic;
    b) proiectul de agrement tehnic;
    c) acordul sau observaţiile solicitantului de agrement tehnic şi modul de soluţionare a acestora;
    d) raportul suplimentar (dacă este necesar).


    ART. 21
    Documentaţia va fi analizată de grupa specializată în cadrul unei şedinţe de avizare interne; la această şedinţă pot fi invitaţi să participe şi solicitantul de agrement tehnic, precum şi specialiştii colaboratori, după caz.

    ART. 22
    În cadrul termenului global de 4 luni, dacă solicitantul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin cerere sau nu satisface condiţiile suplimentare cerute de grupa specializată (asigurarea eşantioanelor de produs necesare încercărilor de laborator şi altele asemănătoare), documentaţia de referinţă va fi returnată acestuia şi contractul se renegociază sau se suspendă, după caz. În astfel de situaţii, organismul elaborator va informa direcţia de specialitate.

    CAP. V
    Avizarea unui agrement tehnic în construcţii
    ART. 23
    (1) După finalizarea proiectului de agrement tehnic de către organismul elaborator, acesta, împreună cu proiectul avizului tehnic al cărui conţinut este prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament, vor fi înaintate direcţiei de specialitate în două exemplare originale (completate conform anexelor Regulamentului), precum şi în format electronic, în vederea verificării conformităţii cu prevederile prezentei proceduri, a avizării proiectului de agrement tehnic de către comisia tehnică de specialitate aferentă şi a emiterii Avizului tehnic al C.T.P.C.
    (2) Pentru agrementele tehnice în construcţii care se referă la produsele pentru construcţii aflate în contact cu apa potabilă este necesară obţinerea avizului sanitar/notificării emis/emise de Institutul Naţional de Sănătate Publică, conform prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărâre, precum şi ale anexelor nr. 2 şi 3 la Regulament.

    ART. 24
    (1) Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii, denumite în continuare comisii de avizare, se înfiinţează prin decizie a preşedintelui C.T.P.C.
    (2) Membrii comisiilor de avizare sunt specialişti nominalizaţi de către instituţii publice, universităţi tehnice de profil şi organizaţii profesionale reprezentative în domeniu, persoane cu activitate ştiinţifică, academică, de cercetare-proiectare şi altele asemenea, recunoscută.

    ART. 25
    După înregistrarea la direcţia de specialitate, care asigură secretariatul comisiilor de avizare, a unui număr de cel puţin 20 de proiecte de agremente tehnice, aceasta propune preşedintelui C.T.P.C. data la care se vor ţine şedinţele pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii, printr-un convocator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 c la prezenta procedură; convocatorul va cuprinde şi lista agrementelor tehnice supuse avizării.

    ART. 26
    După aprobarea convocatorului de către preşedintele C.T.P.C., membrii comisiilor de avizare sunt convocaţi de către direcţia de specialitate cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei.

    ART. 27
    Şedinţele sunt statutare dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei respective.

    ART. 28
    În calculul numărului membrilor prezenţi la şedinţa de avizare se includ şi membrii care transmit puncte de vedere scrise sau prin intermediul poştei electronice, până cel târziu la ora începerii şedinţei, pentru agrementele tehnice în construcţii ce urmează a fi analizate şi avizate.

    ART. 29
    Comisia de avizare analizează pe fond proiectele agrementelor tehnice supuse spre avizare.

    ART. 30
    (1) Analizarea proiectului agrementului tehnic în construcţii se face în plenul comisiei de avizare şi, după consultarea tuturor membrilor, se stabilesc concluziile care se menţionează în procesul-verbal de avizare.
    (2) Concluziile comisiei de avizare pot fi:
    a) avizare favorabilă fără condiţii, caz în care comisia propune eliberarea avizului tehnic de către C.T.P.C.;
    b) avizare favorabilă cu completări de formă; în acest caz comisia propune eliberarea avizului tehnic, după efectuarea completărilor de către elaboratorul de agrement tehnic şi confirmarea scrisă a efectuării acestora de către preşedintele grupei specializate care a elaborat agrementul tehnic şi exprimarea acordului asupra acestor completări de către membrul/membrii comisiei de avizare care a/au solicitat completarea;
    c) respingerea proiectului de agrement tehnic, în cazul în care comisia de avizare solicită completări de fond, caz în care proiectul de agrement tehnic respins este înapoiat elaboratorului de agrement tehnic pentru refacere şi reluarea procedurii.

    (3) Dacă obiecţiile făcute de comisia tehnică de specialitate pentru avizarea agrementelor tehnice în construcţii implică refacerea agrementului tehnic sau suspendarea acestuia, direcţia de specialitate trebuie să trimită o înştiinţare în acest sens către elaborator.

    ART. 31
    În baza procesului-verbal de avizare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 d la prezenta procedură, direcţia de specialitate începe procedura de eliberare a avizelor tehnice, caz în care prezintă preşedintelui C.T.P.C. un referat conform anexei nr. 1 e.

    ART. 32
    (1) În cazul respingerii de către comisia de avizare a 3 proiecte de agrement tehnic elaborate de un organism întro perioadă de 12 luni, direcţia de specialitate aduce această situaţie la cunoştinţa plenului C.T.P.C., care poate propune suspendarea activităţii organismului elaborator pe o perioadă de 6 luni.
    (2) În situaţia suspendării activităţii, organismul elaborator de agrement tehnic nu poate primi spre instrumentare documentaţii de referinţă de la solicitanţi şi nu va elabora proiecte de agrement tehnic.
    (3) Pe perioada suspendării activităţii organismului elaborator, dosarele aflate în curs de instrumentare la acesta se vor înapoia solicitanţilor, care se vor adresa, în vederea finalizării agrementului tehnic, altor organisme competente în domeniul respectiv; costurile nejustificate de activitatea organismului elaborator suspendat se transferă noului organism elaborator.
    (4) Reluarea activităţii organismului elaborator de agrement tehnic se va face după un audit efectuat de către reprezentanţi ai comisiilor de avizare care au respins proiectele de agrement tehnic.
    (5) Reprezentanţii care vor efectua auditul vor fi numiţi de preşedintele C.T.P.C.

    CAP. VI
    Procedura de prelungire a avizului tehnic, de modificare sau extindere a unui agrement tehnic în construcţii
    ART. 33
    (1) Avizul tehnic însoţeşte agrementul tehnic aferent şi are valabilitate 2 ani.
    (2) În cazul în care în această perioadă titularul agrementului tehnic face dovada îndeplinirii condiţiilor privind menţinerea calităţii şi constanţei caracteristicilor relevante ale produsului pentru construcţii în procesul de fabricaţie, avizul tehnic se prelungeşte cu încă 1 an, ca urmare a raportului favorabil întocmit de elaboratorul agrementului tehnic în construcţii respectiv, până la expirarea termenului de valabilitate al agrementului tehnic în construcţii, care este de 3 ani.

    ART. 34
    Prelungirea valabilităţii avizului tehnic iniţial se solicită de către titularul agrementului în cauză cu 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate de 2 ani a acestuia.

    ART. 35
    Prelungirea unui aviz tehnic se desfăşoară conform aceloraşi etape ca în situaţia solicitării avizului tehnic iniţial, iar dosarul tehnic va cuprinde:
    a) cerere de prelungire a avizului tehnic al agrementului tehnic în construcţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 f la prezenta procedură;
    b) copia agrementului tehnic pentru care se solicită prelungirea avizului tehnic;
    c) rezultatele verificărilor efectuate de grupa specializată privind menţinerea aptitudinii de utilizare a produsului/ procedeului de către elaboratorul agrementului tehnic în construcţii respectiv, prin grupa specializată aferentă, şi sunt cuprinse la capitolul „Condiţii“ din agrementul tehnic respectiv;
    d) raportul favorabil întocmit de elaboratorul agrementului tehnic respectiv.


    ART. 36
    După finalizarea proiectului de aviz tehnic de prelungire de către organismul elaborator, acesta, împreună cu agrementul tehnic respectiv, va fi depus la registratura M.D.L.P.A în două exemplare originale, precum şi în format electronic, în vederea analizării de către comisia tehnică de specialitate aferentă şi a emiterii Avizului tehnic de prelungire, al cărui conţinut este prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament.

    ART. 37
    (1) Modificarea/Extinderea unui agrement tehnic în construcţii se efectuează, de regulă, de către organismul elaborator al agrementului tehnic iniţial.
    (2) În cazuri justificate, cum ar fi desfiinţarea organismului elaborator sau suspendarea acestuia, titularul se poate adresa şi altui organism elaborator de agrement tehnic în construcţii.

    ART. 38
    Modificarea agrementului tehnic în construcţii se realizează la iniţiativa producătorului sau reprezentantului său autorizat şi este determinată de modificările aduse produsului, tehnologiei de fabricaţie, domeniului de utilizare, a modificării datelor de identificare ale producătorului sau reprezentantului său autorizat, ale titularului sau grupei specializate care l-a elaborat, ca urmare a constatării unor neconformităţi; modificarea agrementului tehnic în construcţii se face cu păstrarea termenului de valabilitate iniţial al agrementului tehnic, potrivit art. 16 lit. b) din Regulament.

    ART. 39
    Extinderea agrementului tehnic în construcţii se realizează cu acordul titularului şi este determinată de nominalizarea şi a unui alt titular, a altui domeniu de utilizare sau de extinderea numărului de produse din agrementul tehnic, potrivit art. 16 lit. c) din Regulament.

    ART. 40
    Procedura de avizare a modificării/extinderii unui agrement tehnic decurge în aceleaşi condiţii cu procedura de avizare a unui agrement tehnic nou, iar documentaţia de referinţă va cuprinde:
    a) cerere de modificare/extindere a agrementului tehnic în construcţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 g la prezenta procedură;
    b) copia agrementului tehnic faţă de care se solicită modificarea/extinderea;
    c) explicaţii relevante în legătură cu elementele ce fac obiectul extinderii sau modificării agrementului tehnic.


    ART. 41
    Organismul elaborator, după analiza documentaţiei de referinţă de către raportorul grupei specializate desemnat, informează solicitantul despre costul şi durata de elaborare a modificării/extinderii agrementului tehnic respectiv.

    ART. 42
    Procedura de avizare a modificării/extinderii unui agrement tehnic decurge în aceleaşi condiţii cu procedura de avizare a unui agrement tehnic nou, astfel:
    1. după negociere şi semnarea contractului, dacă solicitantul este de acord cu oferta, directorul organismului elaborator va completa o declaraţie, conform modelului din anexa nr. 1 b la prezenta procedură, pe care o va depune în termen de maximum 5 zile la registratura M.D.L.P.A., însoţită de cererea prevăzută la art. 40 lit. a), în vederea luării în evidenţă;
    2. după depunerea documentelor prevăzute la pct. 1, organismul elaborator începe elaborarea modificării/extinderii agrementului tehnic în construcţii; pe parcursul elaborării, după caz, poate emite, la cererea solicitantului, o adresă prin care confirmă că produsul/procedeul de punere în operă a acestui produs se află în curs de elaborare;
    3. în cazul în care negocierile cu solicitantul agrementului tehnic nu au condus la semnarea contractului, documentaţia de referinţă va fi returnată solicitantului de către organismul elaborator, iar solicitantul se poate adresa altui organism elaborator de agrement tehnic;
    4. avizarea modificării/extinderii agrementului tehnic în construcţii se realizează în cadrul comisiei de avizare aferente.


    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 43
    Cheltuielile aferente elaborării agrementului tehnic în construcţii sunt în sarcina solicitantului de agrement tehnic, care achită valoarea respectivă organismului elaborator de agrement tehnic, pe bază de contract.

    ART. 44
    Cheltuielile aferente modificării/extinderii unui agrement tehnic în construcţii sunt în sarcina solicitantului, care achită valoarea respectivă organismului elaborator de agrement tehnic, pe bază de contract.

    ART. 45
    Anexele nr. 1 a-1 g fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1 a

    la Procedura privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii
    CERERE
    pentru agrement tehnic în construcţii nr. .......... din ................
    1. Adresant: organismul elaborator de agremente tehnice în construcţii
    2. Solicitant: firma (reprezentanţă), adresa, telefon, fax
    3. Produs/Procedeu: denumirea produsului pentru construcţii/procedeului, inclusiv denumirea comercială (nu se admite numai denumirea comercială)
    4. Unitatea producătoare: firmă, ţară, adresă, telefon, fax
    5. Acordul producătorului: în cazul în care solicitantul este altul decât producătorul
    6. Titular agrement: operatorul economic care comercializează produsul/procedeul (firmă, ţară, adresă, telefon, fax)
    7. Caracteristici tehnice principale ale produsului/procedeului: se vor indica în anexa la cerere.
    8. Domenii propuse de utilizare în construcţii
    Prin prezenta cerere confirm asumarea următoarelor obligaţii:
    - asigurarea eşantioanelor de produs necesare efectuării încercărilor de laborator;
    – permiterea efectuării de încercări de laborator suplimentare, la cererea grupei specializate, de către un laborator acreditat de un organism naţional de acreditare în sensul şi potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 sau în laboratoare autorizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii;
    – permiterea constatării condiţiilor de fabricaţie a produsului sau procedeului, dacă este cazul;
    – decontarea pe bază de contract a tuturor cheltuielilor derivate din procedura de elaborare a agrementului tehnic.


    Am luat cunoştinţă că durata maximă de elaborare a agrementului tehnic este de 4 luni, începând cu data la care sunt îndeplinite toate obligaţiile contractate cu organismul elaborator de agrement tehnic cu privire la asigurarea eşantioanelor de produs necesare efectuării încercărilor de laborator.
    Semnătură solicitant
    .....................................................................

    ANEXA 1 b

    la Procedura privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii
    Numele organismului elaborator de agremente tehnice în construcţii
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul, ................., director al .........(organismul elaborator de agremente tehnice în construcţii)......, declar pe propria răspundere că pentru produsul pentru construcţii …..........................., cod categorie nr. .........................., [denumire categorie de produs conform anexei IV la Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului] nu există un standard european armonizat, o evaluare tehnică europeană în valabilitate şi nici un standard naţional aferent produsului.
    sau
    Produsul nu face obiectul standardului naţional SR EN ............................. întrucât .................
    Director,
    ......................
    (organism elaborator de agremente tehnice în construcţii)
    numele şi prenumele

    ANEXA 1 c

    la Procedura privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii
    Nr. ……….... din .........................
    Se aprobă,
    Secretar de stat
    Preşedinte al Consiliului Tehnic
    Permanent pentru Construcţii
    CONVOCATOR
    Vă rugăm să aprobaţi şedinţele de avizare a agrementelor tehnice în construcţii ale următoarelor comisii tehnice:
    Comisia de avizare nr. 1:
    Grupa specializată nr. 1: Elemente structurale şi fundaţii
    Grupa specializată nr. 2: Elemente de închidere, compartimentare, pereţi nestructurali, tâmplărie, vitraje
    Grupa specializată nr. 3: Protecţii la foc, termotehnică, acustică, protecţii hidrofuge şi învelitori
    Grupa specializată nr. 4: Finisaje, protecţii anticorozive şi speciale, tencuieli, placaje şi pardoseli
    Comisia de avizare nr. 2:
    Grupa specializată nr. 5: Produse pentru instalaţiile aferente construcţiilor, încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice
    Grupa specializată nr. 6: Domotică, produse înglobate în construcţii
    Comisia de avizare nr. 3:
    Grupa specializată nr. 7: Drumuri, poduri rutiere, porturi şi aeroporturi
    Şedinţele de avizare se vor desfăşura la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei din Str. Libertăţii nr. 16, tronsonul Ministerul Justiţiei, etajul 5, sala de consiliu, după cum urmează:
    a) pentru Comisia de avizare nr. 1 în data de ........................................................ orele
    b) pentru Comisia de avizare nr. 2 în data de ........................................................ orele
    c) pentru Comisia de avizare nr. 3 în data de ........................................................ orele

    direcţia de specialitate
    Anexăm la prezenta lista agrementelor tehnice supuse avizării.
    LISTA
    agrementelor tehnice supuse avizării
    Ca urmare a analizării conformităţii cu prevederile Procedurii privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 435/2021 pentru aprobarea unor proceduri privind agrementul tehnic în construcţii, vă propunem spre avizare, în vederea eliberării Avizului tehnic, următoarele agremente tehnice:
    pentru Comisia de avizare nr. 1

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │Nr. agrement │Denumirea │
│Nr. │tehnic în │agrementului │
│crt.│construcţii │tehnic în │
│ │ │construcţii │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────────┘    pentru Comisia de avizare nr. 2

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │Nr. agrement │Denumirea │
│Nr. │tehnic în │agrementului │
│crt.│construcţii │tehnic în │
│ │ │construcţii │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────────┘    pentru Comisia de avizare nr. 3

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│ │Nr. agrement │Denumirea │
│Nr. │tehnic în │agrementului │
│crt.│construcţii │tehnic în │
│ │ │construcţii │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────────┘
    ANEXA 1 d

    la Procedura privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice
    în construcţii
    CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII
    COMISIA TEHNICĂ DE SPECIALITATE nr. ...................................
    PROCES-VERBAL DE AVIZARE
    nr. .............. din ..............
    În şedinţa Comisiei tehnice de specialitate nr. ……………………….......... au fost supuse avizării următoarele agremente tehnice:

┌────┬────────┬──────────┬───────┬────────────┐
│ │Număr │Denumire │Titular│ │
│Nr. │agrement│produs/ │adresa,│Valabilitate│
│crt.│tehnic │procedeu │telefon│ │
│ │ │Producător│ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────┼────────────┤
│3. │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼───────┼────────────┤
│4. │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴───────┴────────────┘


    1. Elaboratori:
    2. Participanţi: membrii Comisiei de avizare a agrementelor tehnice nr. ………………………………….................
    3. Invitaţi
    4. Concluzii la procesul-verbal de avizare
    ....................................................

    Direcţia de specialitate
    Secretar comisie
    .....................................................................

    ANEXA 1 e

    la Procedura privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii
    REFERAT
    Către: Preşedintele Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii
    Stimate domnule preşedinte al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii,
    Vă prezentăm în două exemplare originale avizele tehnice pentru un număr de ....................... agremente tehnice şi ........................ prelungiri avize tehnice, avizate în şedinţa comisiei tehnice de specialitate nr. 2 din luna ……................., conform Procesului-verbal de avizare nr. ….........., anexat şi un nr. de ..................... agremente tehnice avizate în comisiile tehnice de specialitate nr. 1 şi 2 din luna …............, conform proceselor-verbale de avizare nr. ……….., anexate, pentru analiză în vederea semnării, după cum urmează:

┌──────┬──────────────┬────────────────┐
│Nr. │Număr agrement│Denumire produs/│
│crt. │tehnic │procedeu │
│ │ │Producător │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│1. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│2. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│3. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│4. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│5. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│6. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│7. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│8. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│9. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│10. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│11. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│12. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│13. │ │ │
├──────┼──────────────┼────────────────┤
│14. │ │ │
└──────┴──────────────┴────────────────┘


    Direcţia de specialitate

    ANEXA 1 f

    la Procedura privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii
    CERERE
    pentru prelungirea Avizului tehnic nr. ............. din ...............
    1. Adresant: organism elaborator de agrement tehnic în construcţii
    2. Solicitant: titular agrement tehnic - firma (reprezentanţa), adresa, telefon, fax
    3. Produs/Procedeu: definirea produsului sau procedeului, inclusiv denumirea comercială (nu se admite numai denumirea comercială)
    4. Unitatea producătoare: firma, adresa, telefon, fax
    5. Numărul complet al agrementului tehnic pentru care se solicită prelungirea Avizului tehnic:
    6. Elaboratorul agrementului tehnic:
    7. Data expirării agrementului tehnic:
    Prin prezenta cerere confirm asumarea următoarelor obligaţii:
    - prezentarea documentaţiei din care să rezulte că produsul s-a comportat satisfăcător în exploatare şi care justifică prelungirea avizului tehnic;
    – prezentarea rezultatelor verificărilor efectuate de grupa specializată privind menţinerea aptitudinii de utilizare a produsului/procedeului de către titular;
    – decontarea cheltuielilor de elaborare a prelungirii avizului tehnic se efectuează în baza devizului încheiat cu organismul elaborator de agrement tehnic în construcţii.


    Semnătură solicitant
    ..............................................

    ANEXA 1 g

    la Procedura privind elaborarea şi avizarea agrementelor tehnice în construcţii
    CERERE
    pentru modificarea/extinderea Agrementului tehnic în construcţii nr. ........... din .............
    1. Adresant: organismul elaborator de agrement tehnic în construcţii
    2. Solicitant: titular agrement tehnic - firmă (reprezentanţă), adresă, telefon, fax
    3. Unitatea producătoare: firmă, adresă, telefon, fax
    4. Numărul complet al agrementului tehnic care se modifică/extinde şi denumirea produsului:
    5. Elaboratorul agrementului tehnic:
    6. Data expirării agrementului tehnic:
    7. Lista cu propunerile solicitantului de modificare/extindere a agrementului tehnic în construcţii:
    Prin prezenta cerere confirm asumarea următoarelor obligaţii:
    - prezentarea documentaţiei care să fundamenteze sau să justifice modificarea/extinderea agrementului tehnic în construcţii;
    – asigurarea eşantioanelor de produs necesare încercărilor de laborator (dacă este cazul);
    – permiterea efectuării de încercări de laborator pe produse pentru construcţii sau procedee utilizate la construcţii reale (dacă este cazul);
    – permiterea constatării condiţiilor de fabricaţie a produsului pentru construcţii;
    – decontarea cheltuielilor privind modificarea/extinderea agrementului tehnic în construcţii şi de efectuare a încercărilor necesare se efectuează în baza devizului încheiat cu organismul elaborator de agrement tehnic în construcţii.


    Semnătură solicitant
    ....................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016