Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 octombrie 2020  privind confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 28 octombrie 2020 privind confirmarea unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1051 din 10 noiembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 195 din 28 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.051 din 10 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură reglementează condiţiile şi criteriile pentru alimentarea cu energie electrică sau cu gaze naturale a consumatorilor prin intermediul sistemelor de distribuţie închise, denumite în continuare sisteme închise, precum şi condiţiile şi criteriile pentru confirmarea încadrării într-un sistem de distribuţie închis.
    (2) Prezenta procedură stabileşte condiţiile în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei confirmă unui operator economic încadrarea într-un sistem închis de energie electrică sau de gaze naturale, care:
    a) se află într-o zonă industrială, comercială sau de servicii comune, limitată din punct de vedere geografic şi care nu alimentează clienţii casnici, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 50 alin. (4) şi la art. 139 alin. (4) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    (i) în zona deservită de un sistem închis de energie electrică sunt amplasaţi clienţi casnici, numai dacă consumul anual al acestora este mai mic de 5% din consumul anual al sistemului închis şi dacă aceştia se află într-un raport de muncă sau într-o formă de asociere cu proprietarul sistemului închis de energie electrică;
    (ii) în zona deservită de un sistem închis de gaze naturale sunt amplasaţi clienţi casnici, numai dacă aceştia se află într-un raport de muncă sau într-o formă de asociere cu proprietarul sistemului închis de gaze naturale, la momentul racordării;

    b) din motive tehnice sau de securitate specifice, activităţile ori procesul de producţie desfăşurate de utilizatorii sistemului respectiv sunt integrate; sau
    c) sistemul respectiv distribuie energie electrică sau gaze naturale, în principal proprietarului sistemului de distribuţie, operatorului acestuia ori operatorilor economici afiliaţi acestora.


    ART. 2
    (1) Prezenta procedură se aplică operatorilor economici care operează sistemul închis de energie electrică sau de gaze naturale.
    (2) Activităţile prevăzute în prezenta procedură se realizează în conformitate cu legislaţia specifică.

    ART. 3
    (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în textul prezentei proceduri sunt definiţi după cum urmează:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare

    (2) Abrevierile şi termenii de la alin. (1) se completează cu termenii definiţi prin Lege şi în legislaţia aplicabilă în domeniul energiei electrice şi sectorul gazelor naturale.

    ART. 4
    (1) Obligaţiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a)-c) şi la art. 138 alin. (1) lit. c), g) şi k) din Lege nu sunt aplicabile operatorului unui sistem închis.
    (2) Tarifele pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale dintr-un sistem închis şi metodologiile care stau la baza calculării acestora vor fi publicate de către operatorul economic care desfăşoară această activitate pe pagina proprie de web. ANRE va publica un ghid de bună practică privind modalitatea de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie dintr-un sistem închis.

    ART. 5
    (1) Prestarea serviciului de distribuţie este permisă, fără licenţă, pe baza unei decizii de confirmare a sistemului de distribuţie închis, operatorilor de distribuţie ai sistemelor de distribuţie închise, inclusiv:
    a) operatorilor de distribuţie sau administratorilor parcurilor industriale în interiorul parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare;
    b) operatorilor de distribuţie sau administratorilor de zone libere în interiorul zonelor libere constituite conform Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) altor operatori economici care deţin reţele de distribuţie ce alimentează locuri de consum, din afara parcurilor industriale, respectiv zonelor libere, cu puteri electrice aprobate însumate mai mici de 3 MW.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică operatorilor de distribuţie sau administratorilor din parcurile industriale/zonele libere inclusiv pentru reţelele electrice situate în afara limitei parcurilor industriale, respectiv zonelor libere, până la punctul de delimitare cu reţeaua electrică de distribuţie a concesionarului sau cu reţeaua electrică de transport, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) puterile electrice aprobate pentru locurile în afara limitei parcului industrial, respectiv a zonei libere alimentate din reţelele electrice să fie în mod cumulat sub 3 MW;
    b) există înştiinţarea scrisă către operatorul de distribuţie concesionar din regiunea de amplasare a parcului industrial sau a zonei libere respective cu privire la prestarea serviciului de distribuţie prin aceste reţele electrice.

    (3) Prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale se desfăşoară fără licenţă acordată de ANRE operatorilor economici pe baza deciziei de confirmare emise de ANRE în următoarele cazuri considerate sisteme închise:
    a) administratorilor parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/2013, cu modificările ulterioare;
    b) administratorilor zonelor libere constituite conform Legii nr. 84/1992, cu modificările şi completările ulterioare.

    (4) Operatorii sistemului închis beneficiază de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii de a respecta reglementările ANRE corespunzătoare unui titular de licenţă pentru acea activitate.

    ART. 6
    Operatorul economic care doreşte să constituie sistemul închis de energie electrică sau de gaze naturale are obligaţia să întreprindă toate demersurile pentru obţinerea deciziei de confirmare a sistemului de distribuţie închis.

    CAP. II
    Procedura privind emiterea deciziei de confirmare
    ART. 7
    (1) În vederea emiterii deciziei de confirmare a sistemului de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale, operatorul economic depune la ANRE următoarele documente:
    a) o cerere-tip întocmită conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
    b) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii la ANRE în original sau cu semnătură electronică a reprezentantului legal sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al solicitantului, sau raportul de furnizare informaţii emis prin serviciul Infocert de către ONRC, care să cuprindă informaţii de identificare ale solicitantului, denumirea, adresa sediului social/profesional, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerţului, starea solicitantului, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii solicitantului, persoana/persoanele împuternicită/e să reprezinte solicitantul, domeniile de activitate ale solicitantului care să conţină domeniul de activitate pentru care se solicită confirmarea încadrării sistemului închis de energie electrică sau de gaze naturale, sucursale/subunităţi/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România sau alte documente similare emise de autorităţi competente, ori documentele de constituire a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, care să conţină aceste informaţii;
    c) copia actelor prin care solicitantul a dobândit calitatea de proprietar, concesionar sau deţinător cu orice titlu legal al terenului şi construcţiei, pe care/în care se amplasează sistemul închis;
    d) copia avizului tehnic de racordare valabil sau a certificatului de racordare emis de operatorul de reţea în cazul confirmării încadrării sistemului închis de energie electrică sau propunerea soluţiei tehnico-economice de alimentare în cazul confirmării încadrării sistemului închis de gaze naturale;
    e) planul de încadrare în zonă (scara 1:10.000) pe care se trasează:
    (i) locaţia sistemului închis, cu delimitarea localităţii unde este amplasat acesta;
    (ii) soluţia tehnică propusă pentru alimentarea cu energie electrică sau cu gaze naturale a sistemului închis;
    (iii) celelalte obiective existente în zona respectivă la care se face racordarea;

    f) descrierea letrică a sistemului închis în care să fie indicate: denumirea şi adresa completă a sistemului închis (platformă industrială, parc industrial, centru comercial, zona liberă etc.) şi suprafaţa totală a acestuia;
    g) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului potrivit căreia pentru proiectarea/executarea/operarea instalaţiilor electrice/gazelor naturale, care fac obiectul sistemului închis, vor fi angajaţi doar contractori/subcontractori atestaţi/autorizaţi conform reglementărilor ANRE;
    h) lista utilizatorilor sistemului de distribuţie închis, cu precizarea debitului/puterii aprobate pentru fiecare dintre aceştia, precum şi a calităţii acestora în cadrul sistemului de distribuţie închis (de exemplu, proprietar, operator al sistemului, operator economic afiliat acestora etc.), calitate ce va fi probată cu documente justificative; în cazul în care solicitantul alimentează clienţi casnici, se va prezenta distinct lista utilizatorilor casnici, cu precizarea debitului/puterii aprobate şi a raporturilor acestora faţă de proprietarul/operatorul sistemului închis, pentru fiecare dintre aceştia;
    i) în cazul în care din lista utilizatorilor prevăzută la lit. h) nu rezultă că sistemul de distribuţie respectiv distribuie energie electrică/gaze naturale în principal proprietarului sistemului de distribuţie, operatorului acestuia sau operatorilor afiliaţi acestora, solicitantul va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că activităţile/procesele de producţie desfăşurate de utilizatorii sistemului de distribuţie închis în cauză sunt integrate, declaraţie ce va fi însoţită de documente doveditoare, cum ar fi: certificate constatatoare emise de ONRC, statute, acte constitutive, alte documente privind înfiinţarea şi organizarea activităţii utilizatorilor sistemului de distribuţie închis ori documente de natură tehnică privind sistemul de distribuţie respectiv;
    j) în cazul confirmării sistemului închis de energie electrică, declaraţie pe propria răspundere a solicitantului care alimentează clienţi casnici din care să rezulte faptul că aceştia au un consum anual mai mic de 5% din consumul anual al sistemului închis şi că se află într-un raport de muncă sau într-o formă de asociere cu proprietarul sistemului de distribuţie;
    k) pentru confirmarea sistemului închis de gaze naturale declaraţia pe propria răspundere a solicitantului care alimentează clienţi casnici din care să rezulte faptul că aceştia se află într-un raport de muncă sau într-o formă de asociere cu proprietarul sistemului de distribuţie;
    l) dovada plăţii tarifului de analiză a documentaţiei conform ordinului preşedintelui ANRE de stabilire a tarifelor şi contribuţiilor ANRE.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se trimit în una dintre următoarele forme:
    a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;
    b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE;
    c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE;
    d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE;
    e) prin încărcare în platforma PCUe.

    (3) ANRE demarează procesul de soluţionare a cererii prevăzute la alin. (1) lit. a) numai în cazul în care solicitantul a furnizat în cuprinsul acesteia datele complete de contact, respectiv adresa sediului social, adresa de e-mail, numerele de telefon şi de fax ale solicitantului de la sediul respectiv, precum şi pe cele ale unui reprezentant legal al acestuia sau ale unei persoane împuternicite în condiţiile legii şi dacă suma aferentă tarifului de analiză prevăzut la alin. (1) lit. l) a fost efectiv virată în contul ANRE.
    (4) În situaţia în care se constată că suma aferentă tarifului de analiză nu a fost efectiv virată în contul ANRE, solicitarea primită se înregistrează cu caracter de corespondenţă şi nu se cuprinde în planul de lucru.
    (5) Solicitarea se clasează dacă în termen de 10 zile de la data înregistrării nu s-a făcut dovada plăţii, notificând solicitantul cu privire la clasarea cererii şi la posibilitatea de a solicita restituirea documentaţiei anexate cererii.
    (6) Tariful de analiză nu se restituie solicitantului în cazul în care ANRE refuză confirmarea sistemului închis de energie electrică sau de gaze naturale sau dacă clasează documentaţia.

    ART. 8
    (1) ANRE analizează dacă documentaţia depusă de solicitant corespunde prevederilor prezentei proceduri şi, dacă este cazul, transmite solicitantului o notificare prin care i se aduc la cunoştinţă completările, corecturile sau clarificările care trebuie efectuate, într-un termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării.
    (2) Solicitantul este obligat să transmită informaţiile cerute de ANRE în termen de maximum 30 de zile de la primirea cererii de completare a documentaţiei.
    (3) În cazul în care solicitantul nu răspunde în termenul prevăzut la alin. (2) sau în cazul în care în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii documentaţia transmisă nu este completă, aceasta se clasează automat, ANRE notificând în acest sens solicitantul.
    (4) ANRE emite decizia de confirmare în termen de 30 de zile de la data la care documentaţia anexată de solicitant cererii sale este completă şi corespunde prevederilor prezentei proceduri.
    (5) În cazul în care documentaţia nu corespunde cerinţelor prezentei proceduri, ANRE emite decizie privind refuzul de confirmare a sistemului de distribuţie închis.

    ART. 9
    În procesul de analiză a documentaţiei, în funcţie de calitatea şi complexitatea informaţiilor prezentate de solicitant, ANRE are dreptul:
    a) să convoace, la sediul ANRE, reprezentanţii împuterniciţi ai solicitantului, pentru a clarifica aspecte referitoare la documentele depuse;
    b) să verifice, la faţa locului, situaţia/documentele existente, la solicitarea direcţiei generale de specialitate;
    c) să solicite orice alte documente a căror obligaţie de prezentare rezultă din actele normative ulterioare prezentei proceduri sau a căror verificare este necesară în vederea clarificării informaţiilor cuprinse în documentaţia depusă de solicitant.


    ART. 10
    În cazul în care se constată că solicitantul îndeplineşte cerinţele de formă şi de conţinut prevăzute la art. 7 alin. (1), direcţia de specialitate din cadrul ANRE întocmeşte un raport prin care propune Comitetului de reglementare al ANRE confirmarea încadrării sistemului închis.

    ART. 11
    (1) În baza hotărârii Comitetului de reglementare al ANRE, adoptată în şedinţă publică, preşedintele ANRE emite o decizie de confirmare a sistemului de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale.
    (2) Decizia de confirmare prevăzută la alin. (1) îşi încetează valabilitatea în următoarele situaţii:
    a) la cererea motivată a operatorului economic căruia i-a fost emisă decizia;
    b) în cazul falimentului operatorului economic căruia i-a fost emisă decizia;
    c) la încetarea condiţiilor care au stat la baza încadrării unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale, prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta procedură.


    ART. 12
    Decizia de confirmare a sistemului de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale conţine cel puţin următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale solicitantului;
    b) adresa sistemului închis, judeţ, municipiu/oraş/comună cu localitatea aparţinătoare, strada şi numărul imobilului;
    c) rezoluţia de confirmare sau de refuz de confirmare a sistemului de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale.


    CAP. III
    Drepturi şi obligaţii
    ART. 13
    Operatorul economic care a obţinut de la ANRE decizia de confirmare prevăzută la art. 11 alin. (1) are drepturile prevăzute de Lege, pe toată durata de valabilitate a documentului emis de ANRE, corespunzătoare unui titular de licenţă pentru activitatea respectivă, fiindu-i aplicabile toate reglementările aprobate de ANRE, incidente respectivei activităţi.

    ART. 14
    (1) Operatorul economic prevăzut la art. 13 are toate obligaţiile care îi revin unui titular de licenţă acordată de ANRE pentru activitatea de distribuţie de energie electrică sau de gaze naturale, conform prevederilor Legii.
    (2) Operatorul economic prevăzut la art. 13 are obligaţia să comunice ANRE, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice, modificarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza confirmării unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale, prevăzute la art. 1 alin. (2) din prezenta procedură.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    (1) ANRE are dreptul să controleze activitatea operatorilor economici cărora le-a fost emisă decizia de confirmare a sistemului închis de energie electrică sau de gaze naturale în baza prevederilor prezentei proceduri.
    (2) Dacă în urma acţiunii de control întreprinse de ANRE se stabileşte că operatorul economic prevăzut la alin. (1) nu a respectat prevederile deciziei de confirmare emise, ANRE aplică, în temeiul legii, sancţiuni.

    ART. 16
    ANRE publică pe site-ul propriu lista operatorilor economici persoane juridice cărora le-a confirmat încadrarea într-un sistem de distribuţie închis în baza prevederilor prezentei proceduri.

    ANEXA 1

    la procedură
    - model -
    CERERE
    pentru confirmarea sistemului de distribuţie închis
    Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) …....(denumirea solicitantului).....,
    înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ......................., CUI ..............................., cu sediul în localitatea ............................., str. ..................................... nr. ......, cod poştal ........., telefon .................., fax .........................., e-mail ................................, website ........................................, reprezentată legal prin ........................., în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, solicită ……....................(*)
    În susţinerea cererii anexăm dosarul cu următoarele documente:
    - .......................................................................
    – ........................................................................

    Reprezentantul legal al solicitantului,
    ..........................................................
    (numele şi prenumele în clar, semnătura).
    (*) Se completează cu tipul solicitării sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016