Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 28 octombrie 2020  privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 28 octombrie 2020 privind stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1030 din 4 noiembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 190 din 28 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1030 din 4 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop
    ART. 1
    Prezenta procedură stabileşte modul de determinare a consumului de energie electrică în sistem pauşal la locurile de consum sau de consum şi producere în situaţiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, şi anume în cazul:
    a) înregistrării eronate de către grupul de măsurare;
    b) neînregistrării de către grupul de măsurare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniu de aplicare
    ART. 2
    (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorii de reţea în cadrul activităţii de măsurare a energiei electrice în relaţia cu furnizorii de energie electrică şi cu clienţii finali.
    (2) OR aplică prevederile prezentei proceduri cu informarea clientului final şi a furnizorului de energie electrică.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 3
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţia prevăzută în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019;
    d) Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 103/2015;
    e) Metodologia privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În înţelesul prezentei proceduri, termenii de mai jos au semnificaţiile următoare:
    a) contor-martor - contor de energie electrică având acelaşi număr de faze şi cel puţin aceeaşi clasă de exactitate ca şi contorul de decontare, care măsoară energia electrică în paralel cu contorul de decontare şi respectă cerinţele tehnice generale pentru punctele de măsurare stabilite prin Codul de măsurare a energiei electrice în vigoare; contor-martor poate fi un contor montat în instalaţiile clientului final;
    b) energie electrică înregistrată eronat - cantitate de energie electrică înregistrată de grupul de măsurare diferită de cea real consumată;
    c) energie electrică neînregistrată - cantitate de energie electrică consumată în intervalul de timp în care grupul de măsurare nu a înregistrat consumul de energie electrică;
    d) expert de terţă parte - expert tehnic specializat în măsurarea energiei electrice, care nu este salariat sau într-o relaţie contractuală cu operatorul de reţea;
    e) factor de corecţie a cantităţii de energie electrică înregistrate - factor cu care se înmulţeşte energia electrică înregistrată eronat de un grup de măsurare a energiei electrice pentru a obţine cantitatea de energie electrică consumată;
    f) montaj direct al contorului - montaj al contorului în reţeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt parcurse de curentul reţelei;
    g) montaj semidirect al contorului - montaj al contorului în reţeaua de joasă tensiune în care circuitele de curent ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent;
    h) montaj indirect al contorului - montaj al contorului în reţeaua de medie sau înaltă tensiune în care circuitele de curent şi de tensiune ale contorului sunt conectate prin intermediul transformatoarelor de măsurare de curent, respectiv de tensiune;
    i) sistem pauşal - mod de determinare a consumului de energie electrică în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare.

    (3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri:
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    ATR - aviz tehnic de racordare la reţea;
    BRML - Biroul Român de Metrologie Legală;
    CR - certificat de racordare la reţea;
    CF - client final;
    OR - operator de reţea.


    CAP. II
    Verificarea datelor de măsurare a energiei electrice
    ART. 4
    (1) Înregistrarea eronată, respectiv neînregistrarea consumului de energie electrică se poate constata de către OR, fără a se limita la acestea, ca urmare a:
    a) citirii contorului;
    b) verificării datelor de măsurare prin metode specifice de analiză;
    c) verificării/testării periodice, verificării metrologice sau a oricărei alte verificări a contorului;
    d) verificării schemei de montaj al elementelor componente ale grupului de măsurare;
    e) înlocuirii contorului sau a altor componente ale grupului de măsurare;
    f) verificării instalaţiei de racordare.

    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează de către OR din proprie iniţiativă, la solicitarea furnizorului sau a CF.

    ART. 5
    (1) OR ia măsuri pentru remedierea situaţiei în care datele de măsurare privind consumul de energie electrică sunt înregistrate eronat/nu sunt înregistrate în termenul prevăzut în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie pentru montarea/înlocuirea grupului de măsurare defect sau suspect de înregistrări eronate.
    (2) CF are dreptul să participe, la solicitarea sa, la verificarea metrologică a contorului.
    (3) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data remedierii defectului/înlocuirii contorului/grupului de măsurare sau a emiterii buletinului de verificare metrologică de către un laborator de metrologie autorizat BRML, după caz, OR întocmeşte procesul-verbal conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta procedură.
    (4) Odată cu procesul-verbal prevăzut la alin. (3) OR întocmeşte şi fişa de calcul al consumului de energie electrică, în care se detaliază: modul de stabilire în sistem pauşal a consumului de energie electrică, cantitatea de energie electrică stabilită şi perioada de timp pentru care se realizează calculul energiei electrice.
    (5) Documentele prevăzute la alin. (3) şi (4) întocmite de OR se semnează şi de către CF.
    (6) OR transmite furnizorului CF o copie a procesului-verbal şi a fişei de calcul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data întocmirii acestora în scopul emiterii facturii conform prevederilor art. 14.

    CAP. III
    Înregistrarea eronată sau neînregistrarea energiei electrice
    ART. 6
    (1) Înregistrarea eronată a consumului de energie electrică se poate datora, fără a se limita la acestea:
    a) unui deranjament care a condus la întreruperea circuitelor de măsurare exterioare sau a circuitelor şi a contactelor interioare ale grupului de măsurare;
    b) unor erori de conectare, interioare sau exterioare grupului de măsurare, care pot fi, fără a se limita la acestea:
    (i) conexiuni inversate intrare-ieşire ale transformatorului de măsurare de tensiune;
    (ii) conexiuni inversate intrare-ieşire ale transformatorului de măsurare de curent;
    (iii) nerespectarea ordinii de succesiune a fazelor la conectarea circuitelor de tensiune sau a circuitelor de curent;
    (iv) neconcordanţă între circuitele de tensiune şi de curent ale aceleiaşi faze;
    (v) identificarea de raporturi de transformare diferite ale transformatoarelor de măsurare de curent pe cele trei faze;

    c) funcţionării contorului în afara clasei de exactitate;
    d) unei erori de programare a contorului sau a altor elemente componente din structura sistemului de măsurare, care conduce la denaturarea datelor de facturare;
    e) neconcordanţei dintre caracteristicile tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare şi datele înscrise în ATR/CR;
    f) unei erori de alegere a caracteristicilor tehnice ale elementelor componente ale grupului de măsurare în raport cu consumul de energie electrică.

    (2) Neînregistrarea consumului de energie electrică se poate datora unor defecţiuni ale contorului, care pot fi, fără a se limita la acestea:
    a) de înregistrare, inclusiv neînregistrare totală a datelor de măsurare;
    b) de afişare a datelor de măsurare.


    CAP. IV
    Stabilirea consumului de energie electrică activă
    SECŢIUNEA 1
    Stabilirea consumului de energie electrică activă în cazul înregistrării eronate
    ART. 7
    (1) În cazul constatării unui deranjament sau a unor erori de conectare a grupului de măsurare din cele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b), fără a se limita la acestea, consumul de energie electrică activă înregistrat eronat se corectează utilizând relaţia:
    W_cor= W_e * K [kWh]
    în care:
    W_cor - cantitatea de energie electrică activă consumată, corectată [kWh];
    W_e - cantitatea de energie electrică activă înregistrată eronat de contor [kWh];
    K - factor de corecţie.


    (2) Factorul de corecţie K se alege în funcţie de tipul:
    a) erorii de conectare;
    b) de deranjament identificat.

    (3) Valorile factorilor de corecţie K pentru energia electrică activă, în cazul grupurilor de măsurare cu contoare având trei sisteme de măsurare, în montaj direct, semidirect sau indirect, sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
    (4) Valorile factorilor de corecţie K pentru energia electrică activă în cazul grupurilor de măsurare cu contoare având două sisteme de măsurare, în montaj semidirect sau indirect, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură.
    (5) Factorii de corecţie K sunt constanţi sau variabili, în funcţie de defazajul "phi" dintre tensiunea şi curentul electric aferente consumului de energie electrică. Având în vedere faptul că defazajul "phi" variază în timp, în funcţie de regimul de consum de energie electrică activă şi de energie electrică reactivă, se stabileşte o valoare medie a acestuia pe durata de timp în care consumul de energie electrică a fost înregistrat eronat. La corectarea consumului de energie electrică se consideră că defazajul "phi" este acelaşi pe toate cele trei faze.
    (6) Defazajul "phi" utilizat la corectarea consumului înregistrat eronat se determină fie în baza datelor istorice de consum (maximum 3 ani), fie pe baza măsurătorilor de energie activă şi reactivă efectuate pentru o perioadă de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile după corectarea montajului, în condiţiile în care nu se modifică regimul de funcţionare şi comportamentul de consum al CF.
    (7) În cazul în care nu poate fi determinată valoarea medie a defazajului φ pe durata de timp în care consumul de energie electrică a fost înregistrat eronat în conformitate cu prevederile alin. (6), valorile factorilor de corecţie K se determină pe baza defazajului "phi" corespunzător factorului de putere 0,9.
    (8) OR şi CF pot conveni de comun acord asupra unei alte metode de determinare a defazajului "phi", inclusiv apelând la un expert de terţă parte.
    (9) În cazul constatării prezenţei concomitente a două sau a mai multor tipuri de erori de conexiune sau deranjamente, care conduc fiecare la înregistrarea eronată a consumului de energie electrică, se aplică după caz, succesiv, corecţia corespunzătoare fiecărui tip de eroare.

    ART. 8
    În situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c) identificată de către un laborator de metrologie autorizat de BRML, consumul de energie electrică se corectează pe baza erorii de măsurare stabilite în urma verificării metrologice a contorului, prin adăugarea sau reducerea diferenţei dintre consumul înregistrat şi cel aferent clasei de exactitate în care grupul de măsurare ar fi trebuit să se încadreze.

    ART. 9
    (1) Consumul de energie electrică înregistrat eronat în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d), e) şi f) se corectează pe baza datelor de măsurare înregistrate şi a parametrilor de programare corectaţi.
    (2) În cazul înregistrării eronate a consumului de energie electrică cu grupuri de măsurare având contoare electronice, consumul de energie electrică se corectează pe baza datelor de măsurare existente şi înregistrate în jurnalul de evenimente, având în vedere procedurile elaborate de OR în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat de ANRE, în vigoare. În cazul în care datele de măsurare nu pot fi vizualizate pe afişajul contorului, dar sunt disponibile în memoria internă a acestuia, consumul de energie electrică se determină pe baza datelor de măsurare existente în memoria contorului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Stabilirea consumului de energie electrică activă în cazul neînregistrării grupului de măsurare
    ART. 10
    (1) În situaţia prevăzută la art. 6 alin. (2) în care grupul de măsurare s-a defectat, iar consumul de energie electrică nu a fost înregistrat, acesta se determină prin una dintre metodele următoare:
    a) pe baza înregistrărilor contorului-martor, dacă acesta era montat în instalaţie;
    b) pe baza consumului mediu rezultat din istoricul de consum al ultimilor 3 ani, stabilit pentru o perioadă de timp egală ca durată şi similară din punctul de vedere al condiţiilor de consum cu cea în care grupul de măsurare nu a funcţionat; în situaţia în care nu există un istoric de consum al ultimilor 3 ani, consumul mediu se stabileşte pe baza istoricului de consum aferent unei perioade de 2 ani, respectiv de 1 an;
    c) pe baza măsurării energiei electrice active efectuate pentru o perioadă caracteristică de cel puţin 7 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, din momentul remedierii situaţiei care a condus la nefuncţionarea grupului de măsurare.

    (2) Metoda de determinare a consumului de energie electrică dintre cele enumerate la alin. (1) se alege de OR de comun acord cu CF.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Stabilirea consumului de energie electrică reactivă
    ART. 11
    Pentru CF, care, conform reglementărilor, plătesc energie electrică reactivă şi care consumă energie reactivă din reţeaua OR, în situaţia defectării echipamentului de măsurare a energiei reactive, consumul de energie electrică reactivă înregistrat eronat/neînregistrat se corectează/calculează prin una dintre următoarele metode, după caz, în funcţie de posibilitatea de aplicare:
    a) aplicarea factorului de putere mediu, stabilit pe baza înregistrărilor de energie electrică activă şi reactivă corecte anterioare apariţiei defectului, la energia activă înregistrată în perioada de corectare a energiei electrice reactive;
    b) pe baza istoricului de consum;
    c) pe baza unei analize de consum realizate de către OR de comun acord cu CF.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Durata pentru care se stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal
    ART. 12
    (1) Durata pentru care OR stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal este intervalul de timp de la data când s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică, atunci când data respectivă se poate stabili cu certitudine, şi care nu poate depăşi 3 ani sau, în caz contrar, de la ultima citire a datelor de măsurare până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare.
    (2) În cazul în care pentru locul de consum a fost schimbat furnizorul şi data la care s-a produs evenimentul care a condus la înregistrarea eronată/neînregistrarea consumului de energie electrică, respectiv data ultimei citiri a datelor de măsurare este anterioară celei de schimbare a furnizorului, durata pentru care se stabileşte consumul de energie electrică în sistem pauşal este intervalul de timp de la data schimbării furnizorului până la data remedierii situaţiei care a condus la funcţionarea necorespunzătoare a grupului de măsurare.

    CAP. V
    Facturarea consumului de energie electrică stabilit în sistem pauşal
    ART. 13
    (1) Consumul de energie electrică stabilit în sistem pauşal conduce la regularizarea decontărilor între OR, furnizor şi CF, în conformitate cu prevederile contractuale şi ale reglementărilor în vigoare.
    (2) Consumul de energie electrică stabilit în sistem pauşal se regularizează prin includerea acestuia în valorile măsurate.

    ART. 14
    (1) Furnizorul, în baza documentelor primite de la OR conform art. 5 alin. (6), emite factura pentru consumul de energie electrică stabilit în sistem pauşal la preţul energiei electrice din contractul de furnizare, în vigoare în perioada înregistrării eronate/neînregistrării consumului de energie electrică.
    (2) Plăţile între părţi cu privire la contravaloarea consumului de energie electrică stabilit în sistem pauşal se realizează eşalonat pe o durată de timp egală cu cea pentru care a fost stabilit consumul în sistem pauşal, cu respectarea prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazurilor în care părţile stabilesc de comun acord altă durată.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    Factorii de corecţie a consumului de energie electrică activă prevăzuţi în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta procedură se pot stabili şi pentru situaţiile care nu sunt prevăzute în aceste anexe, la solicitarea CF, prin apelarea la un expert de terţă parte.

    ART. 16
    În cazul unei dispute apărute în aplicarea prevederilor prezentei proceduri, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind soluţionarea plângerilor împotriva operatorilor de reţea/sistem din domeniul energiei în vigoare.

    ART. 17
    Stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică se face conform prevederilor art. 65 alin. (8) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la procedură
    PROCES-VERBAL
    Nr. ............ din data ............
    Încheiat între părţi^1:
    ^1 Părţile nu au dreptul de a transmite informaţiile confidenţiale obţinute în cadrul procesului-verbal unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.
    Operatorul de reţea (OR) ...................., cu sediul în judeţul .................., localitatea ........................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., cod fiscal ............., înscris la registrul comerţului cu nr. ....................., reprezentat legal prin .................................., având funcţia de ............................, pe de o parte,
    şi

    client final persoană fizică
    Dl/Dna ........................................, cu domiciliul în judeţul ..................., localitatea ......................, str. .................................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ........, tel. fix .................., tel. mobil .............., fax ......................, e-mail .....................

    Client final persoană juridică
    Client final/Reprezentant - S.C. ......................., cu sediul în judeţul ..................., localitatea ..................., str. .................... nr. ....., bl. ....., cod fiscal .............., înscris la registrul comerţului cu nr. ................., profil de activitate ..........................., reprezentat legal prin dl/dna ....................................., având funcţia de .........................., cu domiciliul în judeţul .................., localitatea, ................, str. ................... nr. .... , bl. ...., sc. ...., ap. ....., tel. fix ................., tel. mobil ....................., fax ........................, e-mail .........................., pe de altă parte,

    titular al Contractului de furnizare/reţea nr. ...................., încheiat la data de ............................, pentru locul de consum/locul de consum şi producere, din judeţul ............., localitatea ..............................., str. ........................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ......., cod de identificare loc de consum ....................... şi/sau cod de identificare al punctului de măsurare .................................

    pentru stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal.
    1. Situaţia constatată la locul de consum menţionat mai sus şi măsurile întreprinse pentru remedierea acesteia ..................................................................
    2. Stabilirea consumului de energie electrică în sistem pauşal se determină pe baza .........................................................
    ...........................................................................................

    3. Intervalul de timp pentru care se determină consumul de energie electrică în sistem pauşal este: .................................., pentru un număr de ............. zile.
    4. Cantitatea de energie electrică stabilită în sistem pauşal este ................................. kWh (conform fişei de calcul ataşate).
    5. Clientul final a participat la verificarea metrologică a contorului:
    [ ] Da [ ] Nu [ ] Nu se aplică.

    Reprezentant OR
    Numele şi prenumele .................................
    Funcţia ......................................................
    Nr. legitimaţiei ............................................
    Semnătură .................................................

    Client /Reprezentant client
    Numele şi prenumele ................................
    Funcţia ......................................................
    Act de identitate seria ............ nr. ..............
    Semnătură .................................................


    ANEXA 2

    la procedură
    Factori de corecţie - contoare în montaj direct, semidirect sau indirect,
    cu trei sisteme de măsurare

┌────┬────────────┬─────────┬───────────────┐
│ │Eroare de │Factor de│ │
│Nr. │conexiune │corecţie │Observaţii │
│crt.│sau │energie │ │
│ │deranjament │activă │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Conexiune │ │ │
│ │inversată la│ │ │
│ │bornele unei│ │ │
│1 │bobine de │3 │ │
│ │curent, la │ │ │
│ │oricare │ │ │
│ │dintre faze │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Conexiuni │ │În cazul │
│ │inversate la│ │contoarelor de │
│2 │bornele a │– 3 │inducţie discul│
│ │două bobine │ │are tendinţa de│
│ │de curent │ │a se roti în │
│ │ │ │sens invers. │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Circuitele │ │ │
│ │de curent │ │În cazul │
│ │ale fazelor │- 2/ │contoarelor de │
│ │R, S, T ale │(“radical│inducţie discul│
│3 │contorului │din” │are tendinţa de│
│ │sunt legate │3tan”phi”│a se roti în │
│ │la fazele S,│+ 1) │sens invers. │
│ │T, R ale │ │ │
│ │reţelei. │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Circuitele │ │ │
│ │de curent │ │În cazul │
│ │ale fazelor │- 2/ │contoarelor de │
│ │R, S, T ale │(“radical│inducţie discul│
│4 │contorului │din” │are tendinţa de│
│ │sunt legate │3tan”phi”│a se roti în │
│ │la fazele T,│- 1) │sens invers. │
│ │R, S ale │ │ │
│ │reţelei. │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Conexiune │ │ │
│ │inversată │ │Circuitele de │
│5 │între o fază│3/2 │tensiune sunt │
│ │şi nulul │ │suprasolicitate│
│ │circuitului │ │şi se pot arde.│
│ │de tensiune │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Două │ │ │
│ │circuite de │ │Contorul este │
│ │curent sau │ │practic blocat,│
│ │două │ │nu se poate │
│6 │circuite de │- │calcula un │
│ │tensiune │ │coeficient de │
│ │sunt │ │corecţie. │
│ │inversate │ │ │
│ │între ele. │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Întreruperea│ │Corecţia se │
│ │circuitului │ │aplică numai în│
│7 │de curent pe│3/2 │cazul │
│ │una dintre │ │montajului │
│ │faze │ │semidirect. │
├────┼────────────┼─────────┼───────────────┤
│ │Întreruperea│ │ │
│ │circuitului │ │ │
│8 │de tensiune │3/2 │ │
│ │pe una │ │ │
│ │dintre faze │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴───────────────┘


    ANEXA 3

    la procedură
    Factori de corecţie - contoare în montaj semidirect sau indirect,
    cu două sisteme de măsurare

┌────┬─────────────────┬─────────┬───────────┐
│ │Eroare de │Factor de│ │
│Nr. │conexiune sau │corecţie │Observaţii │
│crt.│deranjament │energie │ │
│ │ │activă │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Conexiune │ │ │
│ │inversată la │“radical │ │
│1 │bornele primei │din” 3/ │ │
│ │bobine de curent │tan”phi” │ │
│ │(faza R) │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │În cazul │
│ │Conexiune │ │contoarelor│
│ │inversată la │- │de inducţie│
│2 │bornele celei dea│“radical │discul are │
│ │doua bobine de │din” 3/ │tendinţa de│
│ │curent (faza T) │tan”phi” │a se roti │
│ │ │ │în sens │
│ │ │ │invers. │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │În cazul │
│ │ │ │contoarelor│
│ │Conexiuni │ │de inducţie│
│3 │inversate la │–1 │discul are │
│ │bornele ambelor │ │tendinţa de│
│ │bobine de curent │ │a se roti │
│ │ │ │în sens │
│ │ │ │invers. │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Conexiunea │ │Contorul │
│ │primului circuit │ │este │
│ │de curent al │ │practic │
│ │contorului la │ │blocat, nu │
│4 │faza T, respectiv│- │se poate │
│ │a celui deal │ │calcula un │
│ │doilea circuit de│ │coeficient │
│ │curent la faza R │ │de │
│ │a reţelei │ │corecţie. │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Conexiunea │ │ │
│ │primului circuit │ │ │
│ │de curent al │ │ │
│ │contorului la │ │ │
│ │faza T, respectiv│ │ │
│ │a celui de-al │ │ │
│ │doilea circuit de│“radical │ │
│5 │curent al │din” 3/ │ │
│ │contorului la │2tan”phi”│ │
│ │faza R şi │ │ │
│ │conexiune │ │ │
│ │inversată a │ │ │
│ │bornelor celei de│ │ │
│ │a doua bobine de │ │ │
│ │curent a │ │ │
│ │contorului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Conexiunea │ │ │
│ │primului circuit │ │ │
│ │de curent al │ │ │
│ │contorului la │ │În cazul │
│ │faza T, respectiv│ │contoarelor│
│ │a celui deal │- │de inducţie│
│ │doilea circuit de│“radical │discul are │
│6 │curent al │din” 3/ │tendinţa de│
│ │contorului la │2tan”phi”│a se roti │
│ │faza R şi │ │în sens │
│ │conexiune, │ │invers. │
│ │inversată a │ │ │
│ │bornelor primei │ │ │
│ │bobine de curent │ │ │
│ │a contorului │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Conexiunea │ │ │
│ │primului circuit │ │ │
│ │de curent al │ │Contorul │
│ │contorului la │ │este │
│ │faza T, respectiv│ │practic │
│ │a celui deal │ │blocat, nu │
│7 │doilea circuit de│- │se poate │
│ │curent al │ │calcula un │
│ │contorului la │ │coeficient │
│ │faza R şi │ │de │
│ │conexiune │ │corecţie. │
│ │inversată a │ │ │
│ │bornelor ambelor │ │ │
│ │bobine de curent │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │În cazul │
│ │ │2/ │contoarelor│
│ │Conectarea │(“radical│de inducţie│
│8 │circuitelor de │din” │discul are │
│ │tensiune în │3tan”phi”│tendinţa de│
│ │ordinea S, T, R │– 1) │a se roti │
│ │ │ │în sens │
│ │ │ │invers. │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │În cazul │
│ │ │- 2/ │contoarelor│
│ │Conectarea │(“radical│de inducţie│
│9 │circuitelor de │din” │discul are │
│ │tensiune în │3tan”phi”│tendinţa de│
│ │ordinea T, R, S │+ 1) │a se roti │
│ │ │ │în sens │
│ │ │ │invers. │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │Contorul │
│ │Inversarea │ │este │
│ │tensiunilor între│ │practic │
│ │fazele R şi S sau│ │blocat, nu │
│10 │între S şi T │- │se poate │
│ │(pentru montaj │ │calcula un │
│ │direct sau │ │coeficient │
│ │semidirect) │ │de │
│ │ │ │corecţie. │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Întreruperea │2 │ │
│ │circuitului │“radical │ │
│11 │transformatorului│din” 3/ │ │
│ │de curent sau de │(ѵ3 + │ │
│ │tensiune pe faza │tan”phi”)│ │
│ │R │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Întreruperea │2 │ │
│ │circuitului │“radical │ │
│12 │transformatorului│din” 3/ │ │
│ │de curent sau de │(ѵ3 - │ │
│ │tensiune pe faza │tan”phi”)│ │
│ │T │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────┼───────────┤
│ │Întreruperea │ │ │
│ │circuitului │ │ │
│13 │transformatorului│2 │ │
│ │de tensiune pe │ │ │
│ │faza de referinţă│ │ │
│ │(S) │ │ │
└────┴─────────────────┴─────────┴───────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016