Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 25 noiembrie 2019  de anulare a obligaţiilor de plată accesorii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 25 noiembrie 2019 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 975 din 4 decembrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 565 din 25 noiembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 975 din 4 decembrie 2019.
──────────
    ART. 1
    Sfera de aplicare
    (1) Prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.).
    (2) Prin obligaţii bugetare administrate de A.N.R.S.C. se înţelege obligaţiile bugetare reprezentând:
    a) contribuţia de 0,12% stabilită prin declaraţii sau note de control, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările ulterioare, precum şi obligaţiile bugetare accesorii aferente acestora;
    b) obligaţiile bugetare reprezentând tarife de menţinere/ monitorizare licenţe/autorizaţii, precum şi obligaţiile bugetare accesorii aferente acestora.

    (3) Debitorii care pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt persoanele juridice, persoanele fizice sau entităţile fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv figurează în evidenţele A.N.R.S.C. cu obligaţii bugetare principale restante sub un milion lei.
    (4) Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri şi debitorii - persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice - care au obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.
    (5) În categoria debitorilor prevăzuţi la alin. (3) şi (4) se includ:
    a) debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii;
    b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii;
    c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, respectiv până la data de 8 august 2019.

    (6) În sensul prezentei proceduri, prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţelege:
    a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
    b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin note de control comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
    c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa A.N.R.S.C. în vederea recuperării, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

    (7) Obligaţiile bugetare accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către A.N.R.S.C.

    ART. 2
    Obiectul facilităţilor bugetare
    (1) În baza ordonanţei A.N.R.S.C. acordă următoarele facilităţi bugetare:
    a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi/majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, rămase nestinse la data emiterii „Situaţiei privind declaraţiile/facturile şi încasările“, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică A.N.R.S.C. conform art. 28 alin. (1) din ordonanţă;
    b) anularea obligaţiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi/majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere.

    (2) Obligaţiile de plată accesorii reprezentate de dobânzi/majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere care pot face obiectul facilităţilor bugetare prevăzute la alin. (1) sunt aferente:
    a) obligaţiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (6);
    b) obligaţiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv;
    c) obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată;
    d) obligaţiilor bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv şi cuprinse în note de control emise ca urmare a unei acţiuni de control aflate în derulare la data de 8 august 2019.

    (3) Prin acţiuni de control aflate în derulare la data de 8 august 2019 se înţelege controalele începute anterior acestei date şi pentru care nota de control:
    a) s-a emis şi s-a comunicat începând cu data de 8 august 2019;
    b) s-a emis înainte de data de 8 august 2019 şi s-a comunicat începând cu 8 august 2019.


    ART. 3
    Procedura de acordare a amânării la plată
    (1) Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:
    a) la registratura A.N.R.S.C.;
    b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

    (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), A.N.R.S.C. procedează la:
    a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligaţiilor declarative până la respectiva dată. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, A.N.R.S.C. îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;
    b) efectuarea stingerilor, compensărilor şi oricăror alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. 24-27 din ordonanţă.

    (3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, A.N.R.S.C., prin structurile abilitate, emite şi comunică debitorului „Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii“ şi „Situaţia privind declaraţiile/ facturile şi încasările“, care se eliberează pe baza datelor existente în evidenţa A.N.R.S.C.
    (4) În cazul în care există neconcordanţe între sumele înscrise în „Situaţia privind declaraţiile/facturile şi încasările“ şi evidenţa contabilă proprie a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării „Situaţiei privind declaraţiile/facturile şi încasările“. După clarificarea neconcordanţelor, A.N.R.S.C. întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, precum şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi noua Situaţie privind declaraţiile/facturile şi încasările.
    (5) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanţelor în termenul prevăzut la alin. (4), A.N.R.S.C. emite decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum şi adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite adresată instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului, ori, după caz, înştiinţarea de respingere a notificării prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 24-27 din ordonanţă.
    (6) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.
    (7) Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale în care debitorul consideră că se încadrează;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.

    (8) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:
    a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
    b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.

    (9) În situaţia în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii care cuprinde obligaţii de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), A.N.R.S.C. emite, odată cu această decizie, şi decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, prevederile alin. (3) şi (8) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii înlocuieşte decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligaţiilor accesorii se acordă în baza notificării iniţiale.
    (10) În cazul în care ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor accesorii se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, A.N.R.S.C. emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor accesorii.
    (11) În situaţia în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, A.N.R.S.C. emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură.
    (12) Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obţinerea efectelor prevăzute la alin. (8).

    ART. 4
    Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii
    (1) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat A.N.R.S.C. conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta procedură, depusă la registratura A.N.R.S.C. sau comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv.
    (2) Condiţiile de anulare a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului A.N.R.S.C. restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv sunt cele prevăzute la art. 24-27 din ordonanţă.
    (3) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul obligaţiilor bugetare prevăzute la art. 27 din ordonanţă, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligaţiilor bugetare principale individualizate în nota de control emisă ca urmare a unei acţiuni de control, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea notei de control.
    (4) Debitorii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanţă, vor face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor.
    (5) Renunţarea la efectele suspendării executării silite are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. II din ordonanţă şi nu dă dreptul A.N.R.S.C. de a începe sau continua procedura de executare silită.
    (6) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităţilor fiscale solicitate, prevăzute la art. 24-27 din ordonanţă;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.

    (7) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, A.N.R.S.C.:
    a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2);
    b) emite şi comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    c) reface evidenţa contabilă în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    d) emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 8 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, după caz.

    (8) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, A.N.R.S.C. audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.
    (9) În situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii începând cu data de 8 august 2019, ce pot face obiectul anulării, precum şi în cazul accesoriilor incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data de 8 august 2019 achitate odată cu plata ratei de eşalonare, potrivit art. 31 alin. (2) din ordonanţă, se naşte dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
    (10) În aplicarea prevederilor art. 26 din ordonanţă, obligaţiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:
    a) cele aferente obligaţiilor bugetare principale al căror termen de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;
    b) cele datorate şi nestinse la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

    (11) În cazul în care ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligaţiilor de plată accesorii se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, A.N.R.S.C. emite decizie de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură.

    ART. 5
    Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor
    (1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la A.N.R.S.C. A.N.R.S.C. comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezenta procedură.
    (2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la A.N.R.S.C. Prin retragerea cererii, debitorul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţă.

    ART. 6
    Dispoziţii finale
    Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către A.N.R.S.C., în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile şi înştiinţării prevăzute la art. 3 alin. (5).

    ART. 7
    Anexe
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6
    Sector 3
    Nr. .........../.............
    NOTIFICARE
    privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit
    Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
    A. Date de identificare ale debitorului
    Cod de identificare fiscală ................................................
    Denumirea debitorului .........................................................................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ......................................., localitatea ................................., str. ................................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. .......
    Telefon ............................., fax ........................., e-mail ..........................................................................
    Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare
    .......................................................


    B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea debitorului: .................................................................
    Adresa: ....................................................................................................................................
    Codul de identificare fiscală: .............................................

    C. Obiectul notificării*
    * Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.
    Intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare (ordonanţă):

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare restante la │
││data de 31 decembrie 2018 (art. 24 │
││din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare declarate │
││suplimentar de debitori prin │
││declaraţie rectificativă prin care se│
││corectează obligaţiile bugetare │
││principale cu scadenţe anterioare │
││datei de 31 decembrie 2018 inclusiv │
││(art. 25 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 şi stinse până la această dată │
││(art. 26 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 individualizate în note de │
││control (art. 27 din ordonanţă) │
└┴─────────────────────────────────────┘    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Număr document suspendare │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Data document suspendare │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┬─────┤
│ │Categorie│Suma │
│Denumire obligaţie bugetară │suma de │(lei)│
│ │plată** │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│..............................................│M/DO │ │
├──────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│..............................................│P │ │
├──────────────────────────────────────────────┴─────────┼─────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

    ** M - majorări de întârziere/DO - dobânzi, P - penalităţi de întârziere

    E. Anulare a obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Date de identificare ale debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Cod de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Semnătura

    ANEXA 2

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6
    Sector 3
    PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
    încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul A.N.R.S.C. Nr. ..................
    Subsemnatul (a), ......................................................................., având funcţia de ............................ în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ..........................................., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între evidenţa debitorului ................................................................................ şi sumele înscrise în Situaţia privind declaraţiile/facturile şi încasările din data de .............................. . Drept urmare, am constatat că debitorul ..................................................... figurează în evidenţa A.N.R.S.C. cu următoarele obligaţii bugetare accesorii ce pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, conform Situaţiei privind declaraţiile/facturile şi încasările din data de ................................. :

┌────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Dobânzi/ │Penalităţi│
│ │Denumirea │Majorări │de │
│Nr. crt.│obligaţiei│de │întârziere│
│ │bugetare │întârziere│(lei) │
│ │ │(lei) │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┘


    Alte menţiuni: .....................................................................................................................................
    Obiecţiile debitorului: .........................................................................................................................
    Debitor,
    ..................................
    Avizat
    Şeful serviciului/biroului/compartimentului
    .......................
    Întocmit
    ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 3

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6
    Sector 3
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de amânare la plată a obligaţiilor accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................

    În temeiul prevederilor art. 28 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    luând în considerare motivele de fapt ..................................................................................................................................,
    având în vedere Notificarea nr. ..................... din data de ......................., înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. ...................... din data de ..........................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor principale bugetare prevăzute la art. ....... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Dobânzi/ │Penalităţi│
│ │Denumirea │Majorări │de │
│Nr. crt.│obligaţiei│de │întârziere│
│ │bugetare │întârziere│(lei) │
│ │ │(lei) │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 4

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6
    Sector 3
    Nr. .........../...............
    ÎNŞTIINŢARE
    de respingere a notificării
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ..............., înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. ............... din data de ..............................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se respinge notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:
    ...............................................................................................................................................................................................

    Temeiul de drept: ..............................................................
    Menţiuni privind audierea debitorului: ....................................................................................................................................
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 5

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6
    Sector 3
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................

    În temeiul prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    luând în considerare motivele de fapt:
    ..............................................................................................................................................................................................,

    vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii, aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Dobânzi/ │Penalităţi│
│ │Denumirea │Majorări │de │
│Nr. crt.│obligaţiei│de │întârziere│
│ │bugetare │întârziere│(lei) │
│ │ │(lei) │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┘


    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. ................ .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 6

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6
    Sector 3
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ................... din data de ....................., şi-a pierdut valabilitatea începând cu data de ................... .
    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................... lei.
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    ...............................................................................................................................................................................................

    Temeiul de drept:
    ..............................................................................................................................................................................................,

    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    .................................................................................................................................................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ...............................................................................................................................................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 7

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6
    Sector 3
    Nr. .........../...............
    CERERE DE ANULARE
    a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
    A. Date de identificare ale debitorului
    Cod de identificare fiscală ................................................
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................................................................................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ..............................., localitatea ......................................, str. ..................................... nr. ......., bl. ........, sc. ......., ap. .......
    Telefon ..................................., fax .........................., e-mail .............................................................................
    Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare
    .............................................................


    B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................................................................................
    Adresa .....................................................................................................................................
    Codul de identificare fiscală ..............................................

    C. Obiectul cererii*
    * Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.
    Anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi/majorări de întârziere, penalităţi de întârziere) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare (ordonanţă):

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare restante la │
││data de 31 decembrie 2018 (art. 24 │
││din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare declarate │
││suplimentar de debitori prin │
││declaraţie rectificativă prin care se│
││corectează obligaţiile bugetare │
││principale cu scadenţe anterioare │
││datei de 31 decembrie 2018 inclusiv │
││(art. 25 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 şi stinse până la această dată │
││(art. 26 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 individualizate în decizii de │
││impunere (art. 27 din ordonanţă) │
└┴─────────────────────────────────────┘    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Număr document suspendare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Dată document suspendare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Denumire obligaţie bugetară│Suma (lei)│
├───────────────────────────┼──────────┤
│...................... │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│...................... │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


    E. Anularea obligaţiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Date de identificare ale debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Cod de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Semnătura

    ANEXA 8

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6
    Sector 3
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................

    În temeiul prevederilor art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere motivele de fapt
    ..............................................................................................................................................................................................,

    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

┌────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Dobânzi/ │Penalităţi│
│ │Denumirea │Majorări │de │
│Nr. crt.│obligaţiei│de │întârziere│
│ │bugetare │întârziere│(lei) │
│ │ │(lei) │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ANEXA 9

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6
    Sector 3
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ..............., înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. ................. din data de ..........................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare,
    se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii:
    ................................................................................................................................................................................................

    Temeiul de drept:
    ...........................................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ..............................................................................................................................................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ANEXA 10

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6
    Sector 3
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................

    În temeiul prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere motivele de fapt
    ................................................................................................................................................................................................

    vă comunicăm că Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. .................. din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    Se acordă anularea la plată a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă totală de ...................... lei, reprezentând:

┌────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Dobânzi/ │Penalităţi│
│ │Denumirea │Majorări │de │
│Nr. crt.│obligaţiei│de │întârziere│
│ │bugetare │întârziere│(lei) │
│ │ │(lei) │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┘


    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. .....................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ANEXA 11

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6
    Sector 3
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................
    Adresa .......................................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................

    În temeiul prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 565/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    luând în considerare motivele de fapt
    ..............................................................................................................................................................................................,

    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. .................. din data de ....................... prin care v-aţi manifestat intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. ................... din data de ..................., precum şi Cererea nr. ............... din data de .................... de retragere a notificării înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. ................... din data de .........................,
    vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menţionate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ............... din data de ................ se desfiinţează şi nu mai produce efecte, începând cu data de .............. .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016