Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 25 august 2020  pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 25 august 2020 pentru reglementarea modului de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, aflate în proprietatea publică a statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului

EMITENT: Ministerul Tineretului şi Sportului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 793 din 31 august 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 991 din 25 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 793 din 31 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Domeniul de aplicare
    ART. 1
    Prezenta procedură reglementează modul de avizare a închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi a instituţiilor publice din subordinea acestuia, în vederea aprobării închirierii acestor bunuri prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 2
    Bunurile imobile, temporar disponibile, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi a instituţiilor/unităţilor publice subordonate, pot fi închiriate cu prioritate pentru realizarea de activităţi sportive, de tineret, culturale şi activităţi complementare acestora.

    ART. 3
    Aprobarea închirierii bunurilor imobile, temporar disponibile, din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi a instituţiilor/unităţilor publice subordonate, se face prin hotărâre a Guvernului.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 4
    În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) bunuri imobile - terenuri şi/sau construcţii sau orice alte bunuri imobile din domeniul public al statului care fac parte din baza materială aflată în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi a instituţiilor publice subordonate;
    b) spaţii temporar disponibile - clădiri/terenuri sau părţi ale acestora, care în anumite perioade din timpul unui an, unei luni, unei săptămâni, unei zile sau al unei fracţiuni de timp nu sunt folosite în procesul instructiv-educativ etc.;
    c) activităţi complementare - activităţi comerciale, de producţie, depozitare şi prestări de servicii, cu excepţia celor care implică producţia, comercializarea, depozitarea şi servirea produselor pe bază de alcool şi tutun, care nu contravin obiectivelor procesului sportiv, cultural, instructiv-educativ şi bunelor moravuri;
    d) titularul dreptului de administrare - Ministerul Tineretului şi Sportului prin instituţiile publice subordonate, după caz;
    e) iniţierea procedurii de închiriere - prima etapă în cadrul procedurii de închiriere în care instituţiile publice din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului elaborează şi transmit acestuia referatul de oportunitate şi documentaţia care stă la baza aprobării închirierii;
    f) avizarea documentaţiei de închiriere - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se avizează de către o comisie, numită de către ministrul tineretului şi sportului, referatul de oportunitate şi documentaţia care stau la baza aprobării închirierii;
    g) aprobarea închirierii - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se aprobă închirierea prin hotărâre a Guvernului;
    h) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, denumită locator, se obligă să asigure unei alte persoane fizice/juridice, denumită locatar, folosinţa temporară, totală sau parţială a unui bun imobil în schimbul unei sume de bani, denumită chirie.


    CAP. III
    Etapele procedurii
    SECŢIUNEA 1
    Iniţierea procedurii de avizare a închirierii
    ART. 5
    Instituţiile/Unităţile publice din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului iniţiază procedura de închiriere prin întocmirea referatului de oportunitate şi a documentaţiei de închiriere.

    ART. 6
    Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:
    a) descrierea bunului imobil/spaţiului care urmează a fi închiriat, datele de identificare şi valoarea de inventar ale acestora (caracteristici tehnice), inclusiv situaţia juridică a acestuia (sarcini, privilegii, nr. MFP etc.);
    b) motivele, bine argumentate, de ordin economic şi social, după caz, care justifică închirierea bunului respectiv;
    c) analiza gradului de ocupare a spaţiilor aflate în administrare şi menţionarea că închirierea nu va afecta activitatea specifică;
    d) precizarea expresă a activităţii pentru care se solicită încheierea contractului de închiriere;
    e) durata închirierii, care este de maximum 10 ani, cu posibilitate de prelungire;
    f) alte consideraţii care fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere;
    g) cota-parte din chirie care revine instituţiei care face propunerea de închiriere [conform art. 333 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare], precum şi preţul minim al închirierii;
    h) prevederile lit. g) nu se aplică în cazul în care activitatea titularului dreptului de administrare este subvenţionată de la bugetul de stat.


    ART. 7
    Documentaţia care stă la baza avizării închirierii conţine în mod obligatoriu următoarele:
    a) adresă de înaintare semnată de conducerea instituţiei;
    b) referatul de oportunitate însoţit de planul de situaţie din care să reiasă amplasamentul, căile de acces şi alte elemente necesare pentru identificarea spaţiului propus pentru închiriere;
    c) anexa în care sunt prezentate datele de identificare ale bunurilor temporar disponibile, propuse de către instituţia/ unitatea din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, întocmită potrivit formularului-tip, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură;
    d) evaluarea imobilului supus închirierii, efectuată de către un evaluator acreditat de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR);
    e) extrasul de carte funciară actualizat, pentru imobilul supus închirierii;
    f) declaraţie pe propria răspundere că bunul imobil care urmează să facă obiectul contractului de închiriere:
    (i) nu este grevat de sarcini;
    (ii) nu se află în litigiu;
    (ii) nu face obiectul unor notificări de revendicare/restituire formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

    g) alte documente care să susţină propunerea de închiriere.


    ART. 8
    Referatul de oportunitate şi documentaţia care stau la baza avizării închirierii, întocmite de instituţiile publice din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului, în două exemplare, se înaintează şi se înregistrează la Compartimentul patrimoniu din cadrul ministerului, în format letric şi fişier electronic (.pdf, .tif, .docx, .jpeg), în vederea convocării comisiei de verificare şi analizare a acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Avizarea documentaţiei de închiriere
    ART. 9
    Referatul de oportunitate şi documentaţia care stau la baza avizării închirierii se verifică şi se analizează de către comisia constituită în acest scop prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Propunerile comisiei se înaintează ordonatorului principal de credite, în vederea avizării documentaţiei de închiriere. În situaţia în care documentaţia este avizată, Compartimentul patrimoniu va face demersurile în vederea iniţierii proiectului de hotărâre a Guvernului.

    ART. 10
    (1) Termenul de analizare şi avizare a documentaţiei de închiriere este de 60 de zile de la data înregistrării acesteia la Compartimentul patrimoniu.
    (2) În situaţia în care comisia de analiză şi avizare a documentaţiei de închiriere consideră că este necesară completarea documentaţiei de către instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului se va acorda un termen de maximum 10 zile în vederea completării cu datele/actele solicitate. În cazul în care nu se respectă termenul pentru completarea documentaţiei de închiriere se va restitui emitentului documentaţia transmisă iniţial.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dispoziţii finale
    ART. 11
    (1) După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prin care se aprobă închirierea, instituţiile din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului vor organiza procedura de licitaţie publică, în condiţiile legii.
    (2) Fiecare instituţie din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului îşi va aproba o procedură de închiriere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, pe o perioadă de maximum 10 ani, cu revizuire anuală, în condiţiile legii.
    (4) Spaţiile şi mijloacele temporar disponibile pot fi închiriate unor persoane fizice sau juridice numai pentru activităţile care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) prin conţinutul lor nu împiedică şi nu contravin obiectivelor procesului de pregătire a sportivilor, tinerilor şi studenţilor şi bunelor moravuri;
    b) nu dăunează sănătăţii şi securităţii vieţii sportivilor, tinerilor şi studenţilor;
    c) nu servesc unor interese politice de partid.

    (5) Este interzisă subînchirierea totală sau parţială sau cedarea de către chiriaşi a spaţiilor sau mijloacelor închiriate în cadrul unui contract de asociere în participaţie.

    ART. 12
    (1) Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza lucrări de modernizare, extindere şi construcţii strict necesare pentru desfăşurarea activităţii, pe terenurile şi/sau construcţiile închiriate aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi a instituţiilor/unităţilor publice din subordinea acestuia, numai cu aprobarea acestora şi cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a reglementărilor privind documentaţiile urbanistice aprobate, cu acordul prealabil scris al Ministerului Tineretului şi Sportului.
    (2) Orice investiţie, modernizare sau construcţie efectuată de către locatar asupra bunului imobil închiriat, cu acordul locatorului, se va realiza cu resursele financiare şi materiale ale locatarului, iar la expirarea contractului investiţia realizată va trece, în condiţiile legii, în proprietatea publică a statului român, respectiv în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, fără nicio pretenţie din partea locatarului.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) autorizaţia de construcţie/modernizare/renovare/demolare va fi emisă în favoarea locatorului.
    (4) Durata maximă pentru realizarea investiţiei este de 2 ani, cu încadrarea în perioada de valabilitate a contractului de închiriere.
    (5) În situaţia în care contractul se reziliază din vina locatarului sau din alte cauze neimputabile locatorului, nu i se pot cere acestuia despăgubiri pentru investiţia realizată şi nici nu se poate aduce atingere integrităţii bunurilor realizate.

    ANEXA 1

    la procedură
    DATE DE IDENTIFICARE
    a imobilelor/spaţiilor, temporar disponibile, aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin instituţia/unitatea …………….

┌────┬──────┬────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Caracteristicile spaţiului │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┬───────────┬──────────┤ │ │
│ │ │ │ │Caracteristici│ │ │ │Cota-parte │
│ │ │ │Numărul MFP │tehnice │ │ │ │din chirie │
│Nr. │ │Titularul │de │(regim de │Destinaţia │Destinaţia│Perioada │pe care │
│crt.│Adresa│dreptului de│identificare│înălţime, │actuală │pentru │închirierii│o încasează │
│ │ │administrare│a imobilului│suprafaţă │a │care se │ │titularul │
│ │ │ │ │construită/ │spaţiului*)│închiriază│ │dreptului de│
│ │ │ │ │desfăşurată, │ │ │ │administrare│
│ │ │ │ │suprafaţă │ │ │ │ │
│ │ │ │ │teren) │ │ │ │ │
├────┼──────┼────────────┼────────────┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴────────────┴────────────┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┘


    *)
    1. săli şi terenuri de sport
    2. săli pentru activităţi de tineret
    3. spaţii de cazare
    4. spaţii de servire a mesei
    5. ateliere
    6. holuri şi subsoluri
    7. garaje şi alte construcţii uşoare
    8. suprafeţe de teren
    9. alte clădiri/spaţii


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016