Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 24 iunie 2020  privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 24 iunie 2020 privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 575 din 1 iulie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 128 din 24 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 1 iulie 2020.
──────────
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), denumită în continuare Autoritate competentă, soluţionează neînţelegerile legate de încheierea contractelor din sectorul energiei; prin sectorul energiei se înţelege sectorul energiei electrice şi termice produse în cogenerare şi sectorul gazelor naturale.

    ART. 2
    Prezenta procedură este elaborată în scopul creării unui mecanism de soluţionare a neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei.

    CAP. II
    Dispoziţii generale
    ART. 3
    Prezenta procedură stabileşte modalitatea de soluţionare a neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei.

    ART. 4
    (1) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei proceduri:
    a) soluţionarea plângerilor împotriva operatorului de reţea/sistem din domeniul energiei;
    b) soluţionarea disputelor contractuale pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie;
    c) soluţionarea disputelor/divergenţelor privind accesul la reţelele/sistemele din domeniul energiei;
    d) soluţionarea unor probleme ce nu fac obiectul reglementărilor în vigoare din domeniul energiei;
    e) soluţionarea unor aspecte a căror rezolvare nu intră în competenţa autorităţii de reglementare, inclusiv aspecte legate de proprietate, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate sau alte drepturi reale.

    (2) Semnarea cu obiecţii sau divergenţe a contractelor comerciale prevăzute la art. 3 atrage doar soluţionarea neînţelegerilor precontractuale rămase divergente, prevederile art. 1.185 din Codul civil fiind aplicabile.

    ART. 5
    (1) Termenii utilizaţi sunt definiţi în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (2) Definiţiile prevăzute în anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor
    SECŢIUNEA 1
    Aspecte generale
    ART. 6
    (1) Soluţionarea neînţelegerilor care fac obiectul prezentei proceduri se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:
    a) soluţionarea la nivelul titularului de licenţă responsabil cu emiterea ofertei de contract;
    b) soluţionarea la nivelul Autorităţii competente.

    (2) Limba oficială utilizată pe parcursul desfăşurării acestei proceduri este limba română, iar documentele redactate într-o limbă străină vor fi însoţite de traducerea legalizată; în caz contrar, acestea nu vor fi luate în considerare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Soluţionarea la nivelul titularului de licenţă
    ART. 7
    (1) Prealabil declanşării procedurii la nivelul ANRE, soluţionarea neînţelegerilor se efectuează la nivelul titularului de licenţă, ca urmare a analizării cererii scrise, depuse în acest sens de către un solicitant, în care se prezintă neînţelegerile apărute la încheierea contractului/actului adiţional.
    (2) Cererea va fi însoţită de documentele pe baza cărora solicitantul îşi întemeiază susţinerile. Documentele vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.
    (3) Titularul de licenţă analizează cererea şi, dacă este cazul, în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la înregistrare, solicită completarea documentaţiei depuse. Solicitantul are obligaţia completării documentaţiei în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de completare.
    (4) În cazul în care solicitantul nu depune în termenul prevăzut la alin. (3) completarea documentaţiei, titularul de licenţă va analiza şi va soluţiona cererea pe baza documentelor deţinute.
    (5) În termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii iniţiale se desfăşoară şedinţa comună, organizată prin grija titularului de licenţă, în vederea soluţionării neînţelegerilor.
    (6) În situaţia în care părţile implicate soluţionează neînţelegerile se va întocmi o minută în acest sens, urmând ca în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data întocmirii acesteia să se încheie contractul în cauză.
    (7) În cazul în care solicitantul nu se prezintă la şedinţa comună, titularul de licenţă va analiza şi va soluţiona cererea în baza documentelor depuse iniţial şi completate, după caz.
    (8) În situaţia în care documentul încheiat cu ocazia şedinţei comune nu este însuşit sau este însuşit parţial de către una sau ambele părţi implicate, se consideră că neînţelegerile nu au fost soluţionate. În acest caz, părţile vor încheia un proces-verbal, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.
    (9) În situaţia prevăzută la alin. (8), titularul de licenţă întocmeşte o cerere, conform anexei nr. 3 la prezenta procedură, şi documentaţia aferentă acesteia; documentele vor fi certificate de parte pentru conformitate cu originalul.
    (10) Titularul de licenţă va transmite Autorităţii competente, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea cererii iniţiale a solicitantului, câte un exemplar al cererii şi al documentaţiei aferente, în vederea soluţionării neînţelegerilor precontractuale şi totodată solicitantului, spre informare.
    (11) Comunicarea convocării la şedinţa comună prevăzută la alin. (5) se realizează prin e-mail, prin fax sau prin scrisoare cu confirmare de primire.
    (12) Toate comunicările dintre părţi, prevăzute în cuprinsul prezentului articol, se realizează prin oricare dintre următoarele modalităţi: e-mail, prin fax sau prin scrisoare cu confirmare de primire la adresele desemnate de fiecare dintre părţi.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Soluţionarea la nivelul Autorităţii competente
    ART. 8
    (1) Soluţionarea neînţelegerilor la nivelul Autorităţii competente se realizează prin decizie, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, cu posibilitatea de prelungire cu încă 30 de zile lucrătoare, cu înştiinţarea părţilor cu privire la această prelungire. Cu acordul părţilor, termenul de soluţionare a cererii de 60 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu încă 30 de zile lucrătoare.
    (2) În cazul în care pe parcursul procedurii de soluţionare a neînţelegerilor apar şi alte neînţelegeri, în măsura în care Autoritatea competentă hotărăşte că este posibil, acestea se includ în procedura aflată deja în derulare. În caz contrar, acestea vor face obiectul unei soluţionări ulterioare, reluându-se paşii procedurali.
    (3) Procedura de soluţionare a neînţelegerilor se consideră declanşată odată cu înregistrarea la Autoritatea competentă a cererii transmise de titularul de licenţă, împreună cu documentaţia anexată acesteia, conform art. 7 alin. (9).
    (4) Termenul pentru înregistrarea cererii la ANRE este de maximum 60 de zile lucrătoare de la momentul intrării în posesia propunerii de contract transmise de titularul de licenţă. Orice cerere transmisă cu nerespectarea termenului menţionat se respinge ca fiind tardivă.
    (5) Documentele ce însoţesc cererea de declanşare a procedurii de soluţionare la nivelul Autorităţii competente trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea:
    a) copia propunerii de contract/act adiţional la încheierea căruia au apărut neînţelegeri;
    b) procesul-verbal întocmit conform anexei nr. 2, în care se precizează punctele nesoluţionate la nivelul titularului de licenţă, poziţia părţilor şi documentele pe care părţile îşi întemeiază susţinerile;
    c) corespondenţa dintre părţi privind contractul/actul adiţional în discuţie;
    d) decizii ale organelor jurisdicţionale, în măsura în care acestea există;
    e) indicarea temeiului legal în baza căruia îşi fundamentează pretenţiile;
    f) alte documente cuprinzând informaţii tehnice sau de altă natură, necesare soluţionării neînţelegerii.


    ART. 9
    După înregistrarea cererii la Autoritatea competentă se parcurg următoarele etape:
    a) întrunirea Comisiei de soluţionare a neînţelegerilor;
    b) analiza preliminară a documentaţiei transmise şi solicitarea completării acesteia, după caz;
    c) pregătirea audierii şi convocarea părţilor;
    d) audierea părţilor;
    e) formularea deciziei Autorităţii competente şi comunicarea acesteia părţilor.


    ART. 10
    (1) Comisia de soluţionare a neînţelegerilor, denumită în continuare Comisia, se numeşte prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, cu precizarea calităţii de preşedinte şi a membrului înlocuitor.
    (2) Comisia este alcătuită dintr-un număr impar de membri cu drept de vot, nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 7, precum şi un secretar al Comisiei fără drept de vot.
    (3) Comisia va fi compusă din angajaţi ai Autorităţii competente şi din ea va face parte obligatoriu un reprezentant al compartimentului juridic, un reprezentant al compartimentului de specialitate şi un reprezentant al compartimentului de resort.
    (4) Pentru soluţionarea neînţelegerii apărute la încheierea contractelor, Autoritatea competentă poate apela şi la consultanţi, persoane fizice/juridice. Consultanţii nu vor face parte din Comisie.
    (5) Contravaloarea serviciului prestat de consultanţi va fi suportată conform reglementărilor emise de Autoritatea competentă.

    ART. 11
    (1) Şedinţele Comisiei se consideră întrunite legal, respectiv cvorumul este îndeplinit dacă sunt prezenţi cel puţin 4 dintre membrii săi, incluzând preşedintele Comisiei sau, în absenţa acestuia, înlocuitorul lui, reprezentantul compartimentului juridic, al compartimentului de specialitate şi al compartimentului de resort.
    (2) Comisia adoptă decizia, de regulă, cu majoritate simplă, majoritate care întruneşte un număr de voturi egal cu minimum jumătate plus unu din numărul voturilor celor prezenţi. În caz de egalitate de voturi este decisiv votul preşedintelui.

    ART. 12
    Şedinţele Comisiei sunt prezidate de preşedintele Comisiei.

    ART. 13
    (1) În cazul în care, în urma analizei preliminare a cererii şi a documentaţiei transmise, Comisia de soluţionare a neînţelegerilor apreciază că cererea nu face obiectul soluţionării în baza prevederilor prezentei proceduri, încheie procedura de soluţionare, prin emiterea unei decizii de respingere a cererii ca inadmisibilă.
    (2) Decizia trebuie să cuprindă motivarea şi se comunică părţilor în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de declanşare a procedurii de soluţionare a neînţelegerilor.

    ART. 14
    (1) În vederea pregătirii audierii, Comisia poate solicita părţilor, în scris, informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de declanşare a procedurii de soluţionare a neînţelegerilor. Părţile au obligaţia depunerii acestora în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (2) În cazul în care una dintre părţi sau ambele nu dau curs solicitării de transmitere a documentelor sau transmit parţial documentele solicitate în termenul menţionat la alin. (1), Comisia va analiza şi va soluţiona neînţelegerea în baza documentelor deţinute.

    ART. 15
    (1) Convocarea părţilor în vederea audierii are loc cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul fixat.
    (2) Comunicarea convocării se realizează prin e-mail, prin fax sau prin scrisoare cu confirmare de primire.
    (3) Comunicările se transmit la adresele de corespondenţă indicate de părţi în cerere sau la adresele aduse la cunoştinţa Autorităţii competente, pe parcursul derulării procedurii.

    ART. 16
    (1) Audierea are loc, de regulă, la sediul Autorităţii competente, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare calculate de la data înregistrării cererii. În situaţia în care se solicită informaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse iniţial, audierea are loc în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
    (2) Părţile vor participa la audiere prin reprezentanţi legali sau prin persoane împuternicite. Persoanele care nu pot proba cu înscrisuri calitatea legală nu vor fi acceptate la audiere. Documentul care atestă calitatea de împuternicit va fi păstrat la dosarul cauzei.
    (3) Oricare dintre părţi poate cere ca audierea să se facă în lipsa ei, pe baza cererii şi a actelor depuse. Solicitarea se va face în scris, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru audiere.
    (4) Lipsa uneia dintre părţi de la dezbateri nu afectează derularea procedurii sau luarea unei hotărâri.
    (5) Prin excepţie de la alin. (4), dacă una din părţi solicită, în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare, reprogramarea audierii, Comisia poate amâna o singură dată audierea.
    (6) Audierea reprogramată va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data fixată iniţial şi va fi comunicată părţilor, în conformitate cu prevederile art. 15.
    (7) Dacă ambele părţi, deşi înştiinţate, nu se prezintă la dezbateri şi nici nu au solicitat soluţionarea în lipsă, Comisia clasează cererea prin emiterea unei decizii.

    ART. 17
    (1) În cadrul audierii părţile îşi exprimă punctele de vedere argumentate cu probe pertinente, concludente şi utile cauzei.
    (2) Expunerea părţilor va fi clară şi concisă, cu argumente de drept şi de fapt.
    (3) După ce fiecare parte îşi prezintă poziţia, membrii Comisiei pot pune întrebări pentru clarificarea aspectelor supuse soluţionării.
    (4) Dacă Comisia consideră necesar, poate stabili o nouă audiere, în termen de 10 zile lucrătoare de la prima audiere. Cu această ocazie, Comisia poate să solicite părţilor şi alte documente relevante pentru soluţionarea cererii, situaţie în care părţile au obligaţia de a transmite documentele în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare.

    ART. 18
    (1) După analizarea circumstanţelor factuale şi juridice stabilite pe baza documentaţiei depuse şi a concluziilor desprinse din audieri, după caz, în termen de 5 zile lucrătoare de la data ultimei audieri, Comisia emite o decizie, semnată de preşedintele Comisiei.
    (2) Decizia trebuie să conţină următoarele:
    a) calitatea şi datele de identificare ale părţilor;
    b) obiectul cererii, motivele de fapt şi de drept care stau la baza deciziei, soluţia pronunţată;
    c) precizarea căii de atac şi a termenului de exercitare a acesteia, precum şi a instanţei competente să soluţioneze cererea de chemare în judecată;
    d) semnătura preşedintelui Comisiei.

    (3) Decizia este obligatorie pentru părţi de la data comunicării acesteia şi este valabilă/aplicabilă până la desfiinţarea acesteia în mod definitiv de către instanţa de judecată, în situaţia în care decizia este atacată.
    (4) Decizia este redactată în 3 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, respectiv unul pentru ANRE.
    (5) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii, decizia se comunică părţilor implicate, prin e-mail, scrisoare cu confirmare de primire sau, după caz, prin fax.
    (6) Decizia Comisiei poate fi atacată la secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia.
    (7) Dacă pe parcursul procedurii de soluţionare a neînţelegerii Comisia identifică fapte care, potrivit legii, constituie contravenţie, întocmeşte o notă de sesizare care se aprobă de către preşedintele Comisiei şi se transmite Direcţiei generale control în vederea analizării şi instrumentării acesteia.
    (8) Dacă pe parcursul procedurii de soluţionare a neînţelegerii Comisia identifică practici abuzive care afectează piaţa angro de energie, respectiv încălcarea prevederilor REMIT, sesizează compartimentul de specialitate din cadrul ANRE cu atribuţii de investigare.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 19
    Termenele pentru desfăşurarea etapelor şi/sau acţiunilor prevăzute în cadrul capitolului III secţiunea a 3-a pot fi depăşite cu acordul conducerii Autorităţii competente şi cu înştiinţarea părţilor.

    ART. 20
    (1) Din momentul înregistrării cererii pentru soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în sectorul energiei, procedura devine obligatorie, cu excepţia cazului în care solicitantul s-a adresat pentru soluţionarea cererii sale instanţelor judecătoreşti, situaţie în care cererea acestuia se clasează prin emiterea unei decizii.
    (2) Pe toată durata desfăşurării procedurii, dar nu mai târziu de data la care se emite decizia Comisiei cu privire la neînţelegerea respectivă, părţile pot soluţiona pe cale amiabilă neînţelegerea apărută.
    (3) Părţile sunt obligate să comunice Autorităţii competente înţelegerea la care au ajuns, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care neînţelegerea s-a soluţionat, fără a se depăşi termenul prevăzut la alin. (2). În acest caz, înţelegerea trebuie să fie redactată în scris, însuşită prin semnătură de fiecare parte, şi să cuprindă data încheierii. Prin înţelegere părţile nu pot deroga de la prevederile legale în vigoare.
    (4) În cazul în care solicitantul şi-a retras plângerea sau părţile au încheiat o înţelegere conform alin. (2), acesta/acestea nu mai au dreptul să revină ulterior la Autoritatea competentă cu o nouă cerere având acelaşi obiect.
    (5) Luând act de retragerea plângerii sau de înţelegerea părţilor, Comisia emite o decizie în acest sens.

    ART. 21
    Autoritatea competentă poate îndrepta erorile materiale din conţinutul deciziei, din oficiu ori la solicitarea părţii interesate, situaţie în care aceasta va comunica părţilor decizia modificată.

    ART. 22
    (1) Dosarul este confidenţial. Nicio altă persoană în afara părţilor, a membrilor Comisiei şi a preşedintelui Autorităţii competente sau a înlocuitorului de drept al acestuia nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor şi fără încuviinţarea Comisiei, cu excepţia situaţiei în care aceste date sunt solicitate de către direcţiile de specialitate din cadrul ANRE cu atribuţii de control, investigaţii sau o autoritate a statului, în condiţiile legii.
    (2) În vederea apărării intereselor legitime ale părţilor, membrii Comisiei şi consultanţii sunt obligaţi să nu publice şi să nu divulge datele şi informaţiile de care iau cunoştinţă în această calitate, fără a avea acordul scris al părţii implicate.
    (3) Dosarul se păstrează la sediul Autorităţii competente un an de la data emiterii deciziei prin care este soluţionată neînţelegerea, după care se arhivează.
    (4) Evidenţa dosarelor privind soluţionarea neînţelegerilor se va ţine în registre speciale, prin grija compartimentului de resort.

    ART. 23
    Procedurile de soluţionare a neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice şi termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă demarate, dar nefinalizate până la data intrării în vigoare a prezentei proceduri se continuă şi se finalizează conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2013 pentru aprobarea procedurilor privind soluţionarea/medierea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei.

    ART. 24
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    DEFINIŢII

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Etapă a procedurii de │
│ │soluţionare a │
│ │neînţelegerilor apărute│
│ │la încheierea │
│ │contractelor/actelor │
│Audiere │adiţionale în cadrul │
│ │căreia părţile îşi │
│ │expun punctele de │
│ │vedere şi argumentele │
│ │pe care acestea se │
│ │întemeiază │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Structură din cadrul │
│ │ANRE care iniţiază şi │
│ │participă la procesul │
│Compartiment │de soluţionare a │
│de resort │neînţelegerilor │
│ │precontractuale, în │
│ │conformitate cu │
│ │procedurile specifice │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Structură din cadrul │
│Compartimentul│ANRE în ale cărei │
│de │atribuţii se află │
│specialitate │obiectul dedus │
│ │soluţionării │
│ │neînţelegerii │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Titularul unei licenţe │
│Părţi │şi solicitantul │
│ │încheierii unui │
│ │contract/act adiţional │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Persoana fizică sau │
│Solicitant │juridică ce se │
│ │adresează unui titular │
│ │de licenţă │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Persoana fizică sau │
│ │juridică deţinătoare a │
│ │unei licenţe eliberate │
│Titular de │de Autoritatea │
│licenţă │competentă; este │
│ │asimilat titularului de│
│ │licenţă şi prestatorul │
│ │serviciului de │
│ │distribuţie. │
└──────────────┴───────────────────────┘    ANEXA 2

    la procedură
    PROCES-VERBAL
    privind punctele rămase divergente după parcurgerea etapei de soluţionare
    la nivelul titularului de licenţă, la încheierea contractului/actului adiţional pentru ........................................

┌────┬───────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │Formularea │Formularea │ │Justificarea│ │
│Nr. │articolului│titularului│Formularea │titularului │Justificarea │
│crt.│aflat în │de licenţă │solicitantului│de licenţă │solicitantului│
│ │divergenţă │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│4. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────────┤
│... │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴──────────────┘


    Data .................
    Semnătura .................

    ANEXA 3

    la procedură
    CERERE
    de soluţionare a neînţelegerilor
    Subscrisa: ......(numele/denumirea)........, titular al licenţei de .......................... nr. ........... din data de ..............., prin reprezentant legal .........................., solicităm soluţionarea neînţelegerii/neînţelegerilor intervenite cu ocazia încheierii contractului/actului adiţional .............................. cu persoana fizică/juridică ..............(numele/denumirea; numele reprezentanţilor legali; domiciliul, sediul; numărul de înmatriculare la registrul comerţului; telefon/fax)............., prin reprezentant legal..........., având în vedere că s-a parcurs etapa soluţionării la nivelul titularului de licenţă.
    (Urmează expunerea, pe scurt, a obiectului neînţelegerii, cu datele aferente:
    [] indicarea propunerii de contract/act adiţional/contractului;
    [] indicarea clauzelor care fac obiectul neînţelegerilor.)

    Solicităm soluţionarea prezentei cereri, pe baza documentelor depuse la dosar, prin declanşarea procedurii de soluţionare a neînţelegerilor la nivelul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    Data ......................
    Semnătura ....................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016