Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 23 septembrie 2019  de verificare a respectării criteriilor minime la elaborarea auditurilor energetice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 23 septembrie 2019 de verificare a respectării criteriilor minime la elaborarea auditurilor energetice

EMITENT: Departamentul pentru Eficienţă Energetică
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 788 din 27 septembrie 2019
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 1.685 din 23 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 788 din 27 septembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta procedură are drept scop stabilirea etapelor cu privire la verificarea respectării criteriilor minime la elaborarea auditurilor energetice, prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Prezenta procedură se aplică exclusiv auditurilor energetice realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prezenta procedură nu se aplică auditurilor energetice ale clădirilor, realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată.
    (3) Verificarea respectării criteriilor minime, în conformitate cu prevederile art. 1, se face de către Departamentul pentru eficienţă energetică din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Termeni, definiţii şi abrevieri
    ART. 3
    (1) Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei proceduri sunt definiţi în Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu următoarele definiţii:
    a) Comisie - Comisia de verificare a respectării criteriilor minime la elaborarea auditurilor energetice;
    b) direcţie de specialitate - entitatea organizatorică din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei cu atribuţii în domeniul autorizării auditorilor energetici;
    c) n - anul în care are loc verificarea auditurilor energetice;
    d) n–1 - anul în care au fost realizate auditurile energetice;
    e) N_v - numărul auditurilor energetice supuse verificării;
    f) N_t - numărul total al auditurilor energetice raportate anual către ANRE, în conformitate cu prevederile regulamentului privind autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin decizie a şefului Departamentul pentru eficienţă energetică;
    g) p - pasul utilizat la selectarea auditurilor energetice supuse verificării;
    h) raport de audit energetic - documentul elaborat ca urmare a desfăşurării activităţii de audit energetic;
    i) verificare a auditurilor energetice - activitatea de verificare a respectării de către auditorii energetici autorizaţi a criteriilor minime prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) x - numărul de plecare în iteraţie, utilizat la selectarea auditurilor energetice supuse verificării; x este număr întreg cuprins între 0 şi 10.


    ART. 4
    În cuprinsul prezentei proceduri sunt utilizate următoarele abrevieri:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) DEE - Departamentul pentru eficienţă energetică din cadrul ANRE.


    CAP. II
    Verificarea auditurilor energetice
    SECŢIUNEA 1
    Selectarea auditurilor energetice supuse verificării
    ART. 5
    (1) DEE verifică anual un procent de 3% din N_t; numărul auditurilor energetice suspuse verificării se stabileşte cu următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)

    (2) Dacă prin aplicarea formulei prevăzute la alin. (1) rezultă un număr zecimal, acesta se rotunjeşte prin lipsă în cazul fracţiunilor sub 50% şi prin adaos în cazul fracţiunilor peste 50%.
    (3) Un procent de 70% din N_v reprezintă audituri energetice elaborate de auditori energetici ale căror audituri energetice nu au fost verificate în ultimii 3 ani, diferenţa fiind reprezentată de audituri energetice elaborate de auditori energetici ale căror audituri energetice au fost verificate în ultimii 3 ani.
    (4) Dacă prin aplicarea procentului prevăzut la alin. (3) rezultă un număr zecimal, acesta se rotunjeşte prin lipsă în cazul fracţiunilor sub 50% şi prin adaos în cazul fracţiunilor peste 50%.

    ART. 6
    (1) Selectarea auditurilor energetice supuse anual verificării se face în mod nediscriminatoriu, pe baza unui algoritm de selecţie, după cum urmează:
    a) pe baza rapoartelor anuale privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, DEE, prin direcţia de specialitate, întocmeşte lista alfabetică a beneficiarilor de audituri energetice în anul precedent; lista se întocmeşte sub formă tabelară, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1;
    b) din lista prevăzută la lit. a) se separă auditurile energetice elaborate de auditori energetici ale căror audituri energetice nu au fost verificate în ultimii 3 ani de cele elaborate de auditori energetici ale căror audituri energetice au fost verificate în ultimii 3 ani, întocmindu-se două liste distincte;
    c) DEE stabileşte, prin tragere la sorţi, numărul x de plecare în iteraţie şi determină pasul cu formula: (a se vedea imaginea asociată)
    dacă p este un număr zecimal, acesta se rotunjeşte prin lipsă în cazul fracţiunilor sub 50% şi prin adaos în cazul fracţiunilor peste 50%;

    d) se selectează numărul corespunzător de audituri energetice din fiecare listă prevăzută la lit. b), primul audit energetic selectat fiind cel înscris la poziţia x + p din coloana „Număr curent“ a fiecărei liste, următoarele fiind x + 2p, x + 3p, x + 4p şi aşa mai departe, până la obţinerea numărului de audituri energetice corespunzătoare valorilor rezultate în urma aplicării criteriilor prevăzute la art. 5 alin. (3) şi (4).

    (2) În decursul unui an nu pot fi supuse verificării mai mult de două audituri energetice realizate de acelaşi auditor energetic; în cazul în care, prin aplicarea metodei de selecţie prevăzute la alin. (1) lit. d), se obţine un al treilea audit energetic realizat de acelaşi auditor, acesta nu este luat în considerare, iar selecţia se continuă prin aplicarea aceleiaşi metode.

    ART. 7
    (1) DEE publică pe pagina de internet a ANRE, la secţiunea Eficienţă energetică, până la data de 28 februarie a fiecărui an, lista auditurilor energetice ce urmează a fi supuse verificării şi notifică auditorii energetici care au realizat auditurile respective cu privire la obligativitatea punerii la dispoziţia DEE a unui exemplar al raportului de audit energetic, în copie, având certificată conformitatea cu originalul de către auditorul persoană fizică autorizată sau de către reprezentantul legal al auditorului persoană juridică, după caz, precum şi paginile numerotate.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se depune la sediul ANRE, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, prin predare directă sau prin intermediul serviciilor poştale şi de curierat.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapele verificării auditurilor energetice
    ART. 8
    DEE înaintează, în vederea verificării, rapoartele primite în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) Comisiei, a cărei componenţă se stabileşte prin decizie a şefului DEE.

    ART. 9
    (1) Rapoartele prevăzute la art. 8 se verifică de către Comisie pe baza fişei de verificare prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Auditurile energetice elaborate fără respectarea clasei, tipului şi valabilităţii autorizaţiei de auditor energetic sunt considerate neconforme, în această situaţie nefiind necesară întocmirea fişelor de verificare.
    (3) Auditurile energetice verificate sunt considerate conforme dacă toate aspectele urmărite, în conformitate cu prevederile fişei de verificare, sunt îndeplinite.

    ART. 10
    (1) În situaţia prevăzută la art. 9 alin. (3), Comisia propune declararea conformă a auditului, notificând în acest sens direcţia de specialitate.
    (2) Declararea conformă a auditului energetic se face prin decizie a şefului DEE.

    ART. 11
    În situaţia în care cel puţin unul dintre aspectele urmărite nu este îndeplinit, Comisia sesizează direcţia de specialitate cu privire la nerespectarea criteriilor minime la elaborarea auditurilor energetice, în conformitate cu prevederile regulamentului privind autorizarea auditorilor energetici.

    ART. 12
    (1) Rapoartele de audit energetic completate şi/sau revizuite ca urmare a sesizării prevăzute la art. 11 sunt supuse verificării de către Comisie.
    (2) În situaţia în care, după completare şi/sau revizuire, auditul energetic este considerat de Comisie ca fiind conform, se procedează potrivit prevederilor art. 10.
    (3) În situaţia în care, după completare şi/sau revizuire, auditul energetic este considerat de Comisie ca fiind neconform, Comisia sesizează direcţia de specialitate în vederea iniţierii demersurilor pentru suspendarea autorizaţiei auditorului energetic; pe durata suspendării se permite auditorului energetic să remedieze situaţia prin completarea şi/sau revizuirea raportului de audit energetic şi depunerea acestuia la ANRE în vederea stabilirii conformităţii.
    (4) În situaţia în care, după completarea şi/sau revizuirea în conformitate cu prevederile alin. (3), auditul energetic este considerat de Comisie ca fiind conform, se procedează potrivit prevederilor art. 10.
    (5) În situaţia în care, după completarea şi/sau revizuirea în conformitate cu prevederile alin. (3), auditul energetic este considerat de Comisie ca fiind neconform, aceasta propune declararea neconformă a acestuia, notificând în acest sens direcţia de specialitate.
    (6) Declararea neconformă a auditului energetic se face prin decizie a şefului DEE.

    ART. 13
    (1) Deciziile prevăzute la art. 10 alin. (2) şi la art. 12 alin. (6) se comunică în scris, în termen de 5 zile de la data emiterii, auditorului energetic care a realizat auditul supus verificării; un exemplar al deciziei, în copie, se comunică beneficiarului auditului.
    (2) Contestaţiile cu privire la verificarea auditurilor energetice se înregistrează la ANRE în termen de 5 zile de la data primirii deciziilor prevăzute la alin. (1) şi se soluţionează, în termen de 15 zile, de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a şefului DEE, având în componenţă alţi membri decât cei nominalizaţi în Comisie.
    (3) Contestatarii nemulţumiţi de rezultatele contestaţiei se pot adresa instanţelor judecătoreşti de contencios administrativ.

    ART. 14
    (1) În termen de 10 zile de la emiterea deciziei prevăzute la art. 12 alin. (6), autorizaţia auditorului energetic este retrasă în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (2) În situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2), termenul prevăzut la alin. (1) se decalează în mod corespunzător până la soluţionarea contestaţiei.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 15
    Auditurile energetice incluse în lista prevăzută la art. 7 sunt verificate de către DEE până la data de 31 decembrie a anului n, iar rezultatele se publică pe pagina de internet a ANRE, la secţiunea Eficienţă energetică, până cel târziu la data de 30 ianuarie a anului următor.

    ART. 16
    (1) DEE poate supune verificării auditurile energetice care fac obiectul unei reclamaţii, la solicitarea direcţiei cu atribuţii de control din cadrul ANRE, în cazul în care sunt întrunite simultan următoarele condiţii:
    a) gradul de satisfacţie aferent contractului încheiat cu auditorul energetic, înscris în formularul de apreciere privind calitatea auditului energetic, este de maximum 5 puncte;
    b) beneficiarul face dovada că a solicitat auditorului energetic remedierea situaţiei reclamate către ANRE şi că auditorul a refuzat refacerea auditului energetic; în cazul în care refuzul a fost justificat în scris de către auditor, petentul transmite DEE inclusiv documentul cuprinzând refuzul, în copie având certificată conformitatea cu originalul.

    (2) Reclamaţiile care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) se clasează; direcţia cu atribuţii de control din cadrul ANRE informează petentul cu privire la clasarea reclamaţiei.
    (3) Auditurile energetice prevăzute la alin. (1) sunt verificate de către Comisie în termen de maximum 30 de zile de la data primirii reclamaţiei, rezultatele fiind comunicate direcţiei cu atribuţii de control din cadrul ANRE.
    (4) Auditurile energetice prevăzute la alin. (1), care sunt verificate de către DEE, nu intră în calculul Nv.

    ART. 17
    În anul 2020 sunt supuse verificării auditurile energetice realizate în anul 2019, ale căror contracte au fost încheiate după data intrării în vigoare a prezentei proceduri şi care au fost finalizate până la data de 31 decembrie 2019; ulterior, în anul n se verifică auditurile energetice realizate în anul n – 1.

    ART. 18
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    LISTA
    beneficiarilor de audituri energetice în anul …….

┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┐
│ │Denumirea │Tipul auditului energetic* │ │ │
│Nr. │beneficiarului│ │Conturul │Auditorul │
│crt.│auditului ├────────────────┬──────────────┬───────┤auditului│energetic**│
│ │energetic │Electroenergetic│Termoenergetic│Complex│energetic│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┴──────────────┴───────┼─────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────────┼────────────────┬──────────────┬───────┼─────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼───────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────────────────┴──────────────┴───────┴─────────┴───────────┘


     * Se marchează cu „X“ căsuţa corespunzătoare.
    ** Se înscrie denumirea PFA sau a persoanei juridice autorizate care a realizat auditul.

    ANEXA 2

    la procedură
    FIŞA DE VERIFICARE
    a auditului energetic realizat la beneficiaru ..................... în anul ........ (denumirea beneficiarului)
    În urma analizei raportului de audit energetic elaborat de .........(denumirea auditorului energetic)........, titular al Autorizaţiei nr. ....... de auditor energetic ..............(Se precizează clasa.) .......... tip .............. (Se precizează tipul.)…..., au fost constatate următoarele:

┌────┬────────────────┬───────────────────┬──┬──┬──────────┐
│Nr. │Criteriu minim │ │ │ │ │
│crt.│pentru auditul │Aspecte urmărite │DA│NU│Observaţii│
│ │energetic │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │Conturul de consum │ │ │ │
│ │ │energetic este │ │ │ │
│ │ │stabilit în │ │ │ │
│ │ │conformitate cu │ │ │ │
│ │ │prevederile Legii │ │ │ │
│ │ │nr. 121/2014 │ │ │ │
│ │ │privind eficienţa │ │ │ │
│ │ │energetică, cu │ │ │ │
│ │ │modificările şi │ │ │ │
│ │ │completările │ │ │ │
│ │ │ulterioare? │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │Este prezentată o │ │ │ │
│ │ │listă şi/sau o │ │ │ │
│ │Se bazează pe │descriere succintă │ │ │ │
│ │date │a proceselor │ │ │ │
│ │operaţionale │tehnologice care se│ │ │ │
│ │actualizate, │desfăşoară în │ │ │ │
│ │măsurate şi │interiorul │ │ │ │
│ │trasabile │conturului de │ │ │ │
│1. │privind consumul│consum energetic? │ │ │ │
│ │de energie şi ├───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │(pentru energia │Este prezentată o │ │ │ │
│ │electrică) │listă şi/sau o │ │ │ │
│ │profilurile de │descriere succintă │ │ │ │
│ │sarcină. │a echipamentelor │ │ │ │
│ │ │consumatoare de │ │ │ │
│ │ │energie aferente │ │ │ │
│ │ │conturului de │ │ │ │
│ │ │consum energetic? │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │Este prezentată │ │ │ │
│ │ │structura │ │ │ │
│ │ │consumului de │ │ │ │
│ │ │energie aferentă │ │ │ │
│ │ │conturului de │ │ │ │
│ │ │consum energetic │ │ │ │
│ │ │analizat, defalcată│ │ │ │
│ │ │pe tipuri de │ │ │ │
│ │ │purtători de │ │ │ │
│ │ │energie? │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │Există informaţii │ │ │ │
│ │ │aferente datelor de│ │ │ │
│ │ │intrare puse la │ │ │ │
│ │ │dispoziţie │ │ │ │
│ │ │auditorului │ │ │ │
│ │ │energetic de către │ │ │ │
│ │ │beneficiar? │ │ │ │
│ │ │(de exemplu: │ │ │ │
│ │ │consumuri │ │ │ │
│ │ │energetice zilnice/│ │ │ │
│ │ │lunare/anuale, │ │ │ │
│ │ │număr de ore de │ │ │ │
│ │ │funcţionare/ │ │ │ │
│ │ │echipamente, │ │ │ │
│ │ │schimburi de lucru,│ │ │ │
│ │ │regimuri de │ │ │ │
│ │ │funcţionare, │ │ │ │
│ │ │profiluri de │ │ │ │
│ │ │sarcină, componenţa│ │ │ │
│ │ │flotei auto, │ │ │ │
│ │ │caracteristici │ │ │ │
│ │ │tehnice ale │ │ │ │
│ │ │vehiculelor, număr │ │ │ │
│ │ │de ore de │ │ │ │
│ │ │exploatare ale unui│ │ │ │
│ │ │vehicul pentru o │ │ │ │
│ │ │perioadă de │ │ │ │
│ │ │referinţă etc.) │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │Există informaţii │ │ │ │
│ │ │despre existenţa │ │ │ │
│ │ │unui sistem de │ │ │ │
│ │ │management al │ │ │ │
│ │ │energiei şi/sau al │ │ │ │
│ │ │mediului, │ │ │ │
│ │ │certificat în │ │ │ │
│ │ │condiţiile Legii │ │ │ │
│ │ │nr. 121/2014 │ │ │ │
│ │ │privind eficienţa │ │ │ │
│ │ │energetică, cu │ │ │ │
│ │ │modificările şi │ │ │ │
│ │ │completările │ │ │ │
│ │ │ulterioare? │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │A fost prezentată │ │ │ │
│ │ │sursa datelor │ │ │ │
│ │ │utilizate? │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │Există informaţii │ │ │ │
│ │ │privind existenţa │ │ │ │
│ │ │sau stabilirea unui│ │ │ │
│ │ │regim caracteristic│ │ │ │
│ │ │de funcţionare │ │ │ │
│ │ │pentru instalaţiile│ │ │ │
│ │ │auditate? │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │Sunt prezentate │ │ │ │
│ │ │fişele/tabelele cu │ │ │ │
│ │ │măsurătorile │ │ │ │
│ │ │efectuate de către │ │ │ │
│ │ │auditorul energetic│ │ │ │
│ │ │sau preluate din │ │ │ │
│ │ │sistemele existente│ │ │ │
│ │ │de monitorizare │ │ │ │
│ │ │energetică? În │ │ │ │
│ │ │cazul în care nu │ │ │ │
│ │ │sunt prezentate │ │ │ │
│ │ │fişele/tabelele cu │ │ │ │
│ │ │măsurătorile │ │ │ │
│ │ │efectuate de către │ │ │ │
│ │Conţine o │auditorul │ │ │ │
│ │revizuire │energetic, este │ │ │ │
│ │detaliată a │justificată lipsa │ │ │ │
│ │profilului de │acestora? │ │ │ │
│ │consum de ├───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │energie al │Este prezentată │ │ │ │
│2. │operaţiunilor │analiza consumului │ │ │ │
│ │sau │de energie al │ │ │ │
│ │instalaţiilor │proceselor │ │ │ │
│ │industriale, │individuale pe zone│ │ │ │
│ │inclusiv al │/fluxuri de │ │ │ │
│ │transporturilor.│producţie şi la │ │ │ │
│ │ │nivel global? │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │Au fost propuşi │ │ │ │
│ │ │indicatori de │ │ │ │
│ │ │performanţă │ │ │ │
│ │ │energetică? (de │ │ │ │
│ │ │exemplu: │ │ │ │
│ │ │intensitate │ │ │ │
│ │ │energetică, │ │ │ │
│ │ │consumuri specifice│ │ │ │
│ │ │de energie etc.) │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │Este prezentată │ │ │ │
│ │ │diagrama Sankey │ │ │ │
│ │ │pentru bilanţul │ │ │ │
│ │ │energetic real? │ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │Este propus un plan│ │ │ │
│ │ │de măsuri şi │ │ │ │
│ │ │acţiuni pentru │ │ │ │
│ │ │creşterea │ │ │ │
│ │ │eficienţei │ │ │ │
│ │ │energetice? │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Se bazează, ori │ │ │ │ │
│ │de câte ori este│ │ │ │ │
│ │posibil, pe │ │ │ │ │
│ │analiza │ │ │ │ │
│ │costurilor │Este prezentată │ │ │ │
│ │ciclului de │analiza costurilor │ │ │ │
│ │viaţă (LCCA) şi │ciclului de viaţă │ │ │ │
│ │nu pe perioadele│(LCCA)? În situaţia│ │ │ │
│ │simple de │în care nu este │ │ │ │
│3. │rambursare (SPP)│prezentată analiza │ │ │ │
│ │pentru a lua în │LCCA, este │ │ │ │
│ │considerare │justificat doar │ │ │ │
│ │economiile pe │calculul │ │ │ │
│ │termen lung, │perioadelor simple │ │ │ │
│ │valorile │de rambursare │ │ │ │
│ │reziduale ale │(SPP)? │ │ │ │
│ │investiţiilor pe│ │ │ │ │
│ │termen lung şi │ │ │ │ │
│ │ratele de │ │ │ │ │
│ │actualizare. │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │Este │Măsurile de │ │ │ │
│ │proporţional şi │eficienţă │ │ │ │
│ │suficient de │energetică propuse │ │ │ │
│ │reprezentativ │sunt reprezentative│ │ │ │
│ │pentru a permite│pentru activitatea │ │ │ │
│ │crearea unei │beneficiarului? │ │ │ │
│ │imagini fiabile ├───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│4. │a performanţei │Măsurile cu │ │ │ │
│ │energetice │potenţial ridicat │ │ │ │
│ │globale şi │de eficientizare a │ │ │ │
│ │identificarea │consumului de │ │ │ │
│ │fiabilă a celor │energie sunt │ │ │ │
│ │mai │prioritizate pentru│ │ │ │
│ │semnificative │respectarea │ │ │ │
│ │oportunităţi de │principiului │ │ │ │
│ │îmbunătăţire. │proporţionalităţii?│ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │Sunt prezentate │ │ │ │
│ │Permite calcule │calcule privind │ │ │ │
│ │detaliate şi │consumul de │ │ │ │
│ │validate pentru │energie, economiile│ │ │ │
│ │măsurile │potenţiale de │ │ │ │
│ │propuse, astfel │energie, │ │ │ │
│5. │încât să │indicatorii de │ │ │ │
│ │furnizeze │performanţă │ │ │ │
│ │informaţii clare│energetică, │ │ │ │
│ │cu privire la │costurile aferente │ │ │ │
│ │economiile │măsurilor de │ │ │ │
│ │potenţiale. │eficienţă │ │ │ │
│ │ │energetică propuse?│ │ │ │
├────┼────────────────┼───────────────────┼──┼──┼──────────┤
│ │ │Există informaţii │ │ │ │
│ │Datele utilizate│privind stocarea │ │ │ │
│ │sunt stocabile │datelor utilizate │ │ │ │
│ │în scopul │la elaborarea │ │ │ │
│6. │analizei │auditului │ │ │ │
│ │istorice şi al │energetic, cu │ │ │ │
│ │urmăririi │specificarea │ │ │ │
│ │performanţei. │perioadei şi a │ │ │ │
│ │ │modului de stocare?│ │ │ │
└────┴────────────────┴───────────────────┴──┴──┴──────────┘    Precizez că, sub aspect general, structura şi conţinutul raportului de audit energetic sunt clare, uşor de înţeles, cu grafice şi comentarii, calculele sunt prezentate în mod clar şi coerent, cu evidenţierea concluziilor şi a recomandărilor:
    [] DA
    [] NU

    Alte observaţii: ...................................................................................
    Având în vedere cele de mai sus, raportul de audit respectă criteriile minime prevăzute de anexa nr. 4 la Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare:
    [] DA
    [] NU

    Prezenta fişă a fost întocmită astăzi, .........(Se precizează data.).......de către ......(nume şi prenume)....., membru în Comisia de verificare a respectării criteriilor minime la elaborarea auditurilor energetice, numită prin Decizia vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. .............(Se precizează numărul şi data aprobării deciziei.)........... .
    Semnătura: ............
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016