Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 19 septembrie 2019  de anulare a obligaţiilor de plată accesorii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 19 septembrie 2019 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 786 din 27 septembrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.126 din 19 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 786 din 27 septembrie 2019.
──────────
    ART. 1
    Sfera de aplicare
    (1) Prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de organul fiscal central.
    (2) Prin obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora, stabilite prin:
    a) declaraţii fiscale;
    b) decizii de impunere;
    c) decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;
    d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale şi alte sume datorate bugetului general consolidat.

    (3) Prin obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central se înţelege inclusiv obligaţiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa organului fiscal central competent în vederea recuperării.
    (4) Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt:
    a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei;
    b) debitorii, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central de un milion lei sau mai mari.

    (5) În categoria debitorilor prevăzuţi la alin. (4) se includ şi următorii debitori:
    a) debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii;
    b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii;
    c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, denumită în continuare ordonanţă, respectiv până la data de 8 august 2019;
    e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligaţii bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligaţiilor bugetare principale şi de data comunicării deciziei de impunere.

    (6) În situaţia în care în urma analizei efectuate pentru accesarea măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare se constată că în certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal pentru debitorul persoană juridică prevăzut de cap. I din ordonanţă, cuantumul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 este sub plafonul de 1 milion lei la data eliberării acestuia, debitorul poate beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de prezenta procedură în condiţiile cap. II din ordonanţă.
    (7) Facilităţile fiscale prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către organul fiscal central.
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central în vederea recuperării pentru care calculul de accesorii se efectuează de către autorităţile/instituţiile care au transmis respectivele titluri, facilităţile fiscale se acordă de către aceste autorităţi/instituţii.
    (9) Obligaţiile bugetare de a căror plată depinde acordarea facilităţilor sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre organele fiscale competente ori autorităţile/instituţiile prevăzute la alin. (7), respectiv (8), după caz.
    (10) Obligaţiile fiscale accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către organul fiscal central ori autorităţile/instituţiile prevăzute la alin. (7), respectiv (8).
    (11) Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere potrivit legii, organul fiscal verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 24-27 din ordonanţă, pentru ansamblul obligaţiilor bugetare existente atât pe CUI/CIF, cât şi pe CNP/NIF potrivit legii.
    (12) Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilităţile fiscale se acordă atât pentru obligaţiile bugetare datorate de aceştia, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor debitorului şi a sediilor sale secundare. Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi pentru debitorii persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri.
    (13) În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, facilităţile fiscale se acordă de către organul fiscal în a cărui rază teritorială debitorul îşi are domiciliul fiscal prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, pentru obligaţiile de plată accesorii înregistrate de asociere, iar analiza îndeplinirii condiţiilor de acordare a facilităţilor fiscale se realizează fără a ţine cont de modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale datorate de membrii acestora.
    (14) Debitorii fără domiciliu fiscal în România care au obligaţii de plată scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de prezenta procedură. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 18 din Codul de procedură fiscală.

    ART. 2
    Obiectul facilităţilor fiscale
    (1) Organul fiscal central sau, după caz, autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8) acordă următoarele facilităţi fiscale:
    a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal conform art. 28 alin. (1) din ordonanţă;
    b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.

    (2) Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanţei, pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
    a) dobânzi/majorări de întârziere;
    b) penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare/penalităţi;
    c) orice alte obligaţii de plată accesorii.

    (3) Obligaţiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:
    a) obligaţiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 23 alin. (3) din ordonanţă;
    b) obligaţiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv;
    c) obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată;
    d) obligaţiilor bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv şi cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale aflate în derulare la data de 8 august 2019.

    (4) Prevederile alin. (3) lit. b) sunt aplicabile şi obligaţiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv.
    (5) Ori de câte ori se face o regularizare potrivit alin. (4), în scopul stabilirii obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, debitorii trebuie să detalieze în cererea de anulare a accesoriilor informaţiile cu privire la taxa pe valoarea adăugată înscrisă pe rândul de regularizare, cu precizarea perioadei fiscale, a scadenţei, precum şi a sumei aferente.
    (6) În sensul prevederilor art. 27 din ordonanţă, prin inspecţii fiscale aflate în derulare la data de 8 august 2019 se înţelege inspecţiile începute anterior acestei date şi pentru care decizia de impunere:
    a) s-a emis şi s-a comunicat începând cu data de 8 august 2019;
    b) s-a emis înainte de data de 8 august 2019 şi s-a comunicat începând cu 8 august 2019.


    ART. 3
    Procedura de acordare a amânării la plată
    (1) Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:
    a) la registratura organului fiscal central competent;
    b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
    c) prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual“.

    (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal procedează la:
    a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligaţiilor declarative potrivit vectorului fiscal până la respectiva dată. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;
    b) efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. 24-27 din ordonanţă.

    (3) În situaţia în care printre obligaţiile bugetare restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se află şi obligaţii bugetare principale şi/sau accesorii individualizate în titluri executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înştiinţează autorităţile/instituţiile publice cu privire la notificarea depusă de debitor. În acest caz, în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare accesorii care trebuie amânate la plată, autorităţile/instituţiile publice care au competenţa, potrivit legii, de a calcula şi stabili obligaţii bugetare accesorii calculează cuantumul accesoriilor şi le individualizează în decizii potrivit legii care se comunică atât debitorului, cât şi organului fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării transmise de organul fiscal.
    (4) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite şi comunică debitorului decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi certificatul de atestare fiscală.
    (5) Certificatul de atestare fiscală prevăzut la alin. (4) se eliberează pe baza datelor existente în evidenţa creanţelor fiscale ale organului fiscal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal spre recuperare, în vederea acordării amânării la plată a obligaţiilor bugetare accesorii, organul fiscal central transmite un exemplar al certificatului de atestare fiscală şi autorităţilor/instituţiilor publice care au competenţa, potrivit legii, de a calcula şi stabili obligaţii bugetare accesorii.
    (6) În cazul în care există neconcordanţe între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală şi evidenţa contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării certificatului de atestare fiscală. După clarificarea neconcordanţelor, organul fiscal întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi noul certificat de atestare fiscală. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, pentru clarificarea neconcordanţelor, debitorul trebuie să se adreseze autorităţii/ instituţiei publice care a transmis titlul. După clarificarea neconcordanţelor autoritatea/instituţia publică transmite organului fiscal documentul privind punerea de acord a respectivei situaţii.
    (7) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanţelor în termenul prevăzut la alin. (6), organul fiscal emite decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, precum şi adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite adresată instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului ori, după caz, înştiinţarea de respingere a notificării prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 24-27 din ordonanţă.
    (8) În cazul în care organul fiscal constată că debitorul se încadrează în ipotezele reglementate de art. 24-27 din ordonanţă, înştiinţează autorităţile/instituţiile publice care au calculat şi au emis deciziile în care sunt individualizate obligaţii de plată accesorii în vederea emiterii deciziei de amânare la plată a acestor accesorii. Câte un exemplar al deciziei se comunică debitorului şi organului fiscal.
    (9) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.
    (10) Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale pe care debitorul consideră că se încadrează;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

    (11) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:
    a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
    b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.

    (12) În situaţia în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii care cuprinde obligaţii de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), organul fiscal sau, după caz, autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8) emite/emit, odată cu această decizie, şi decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură, prevederile alin. (4) şi (11) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii înlocuieşte decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligaţiilor accesorii se acordă în baza notificării iniţiale. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor bugetare accesorii emise de autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8) se transmit debitorului şi organului fiscal.
    (13) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, organul fiscal sau, după caz, autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8) emite/emit decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor accesorii. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor bugetare accesorii emise de autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8) se transmit debitorului şi organului fiscal.
    (14) În situaţia în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, organul fiscal emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură. În cazul deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor accesorii emise de autoritatea/instituţia publică prevăzută la art. 1 alin. (8), organul fiscal înştiinţează aceste autorităţi/instituţii în vederea emiterii şi comunicării deciziei de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii.
    (15) În cazul obligaţiilor de plată stabilite de autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8), prin decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii se înţelege titlul de creanţă prin care se individualizează obligaţiile de plată accesorii, potrivit legislaţiei specifice.
    (16) Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obţinerea efectelor prevăzute la alin. (11).

    ART. 4
    Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii
    (1) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la registratura organului fiscal central competent, comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmisă prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual“. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înştiinţează autorităţile/instituţiile publice care au competenţa, potrivit legii, de a calcula şi stabili obligaţii bugetare accesorii, cu privire la cererea de anulare depusă de debitor, în vederea acordării anulării la plată a obligaţiilor bugetare accesorii sau respingerii cererii, după caz.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 27 din ordonanţă, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligaţiilor fiscale principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.
    (3) Debitorii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanţă, vor face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor.
    (4) Renunţarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. II din ordonanţă şi nu dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită.
    (5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităţilor fiscale solicitate, prevăzute la art. 24-27 din ordonanţă;
    c) elementele prevăzute la art. 2 alin. (5), în cazul accesoriilor aferente taxei pe valoarea adăugată înscrise în rândurile de regularizare;
    d) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

    (6) Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, debitorul poate depune fie o singură cerere pentru toate situaţiile prevăzute la art. 24-27 din ordonanţă, fie câte o cerere pentru fiecare dintre acestea.
    (7) Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 24 lit. b) din ordonanţă, debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
    (8) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central:
    a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de cap. II din ordonanţă. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central transmite o notificare acestor autorităţi/instituţii pentru ca acestea să emită decizie de anulare a accesoriilor sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
    b) emite şi comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    c) reface evidenţa fiscală în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    d) emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.

    (9) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.
    (10) În situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii începând cu data de 8 august 2019, ce pot face obiectul anulării, precum şi în cazul accesoriilor incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data de 8 august 2019 achitate odată cu plata ratei de eşalonare, potrivit art. 31 alin. (2) din ordonanţă, se naşte dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
    (11) În aplicarea prevederilor art. 26 din ordonanţă, obligaţiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:
    a) cele aferente obligaţiilor bugetare principale al căror termen de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;
    b) cele datorate şi nestinse la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

    (12) În situaţia în care autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8) emit decizie de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, transmit un exemplar al acestei decizii organului fiscal central din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru a înceta măsurile de executare silită întreprinse pentru recuperarea acestora.
    (13) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, organul fiscal sau, după caz, autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8) emite/emit decizie de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură.
    (14) În situaţia în care organul fiscal acordă facilitatea fiscală prevăzută la art. 27 din ordonanţă, iar ulterior este emisă o decizie de soluţionare a contestaţiilor prin care se dispune desfiinţarea deciziei de impunere în cauză, cu consecinţa refacerii inspecţiei fiscale, după primirea noii decizii de impunere, debitorul poate depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, în termen de 90 de zile de la data comunicării noii decizii de impunere, iar organul fiscal reface evidenţa fiscală şi emite, după caz, decizia de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 12 la prezenta procedură, şi/sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

    ART. 5
    Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor
    (1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Organul fiscal comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta procedură. În cazul obligaţiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înştiinţează autorităţile/instituţiile publice respective cu privire la retragerea notificării de către debitor, în vederea desfiinţării deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii.
    (2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Prin retragerea cererii, debitorul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţă. În cazul obligaţiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înştiinţează autorităţile/instituţiile publice respective cu privire la retragerea cererii de anulare a accesoriilor de către debitor.

    ART. 6
    Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea
    (1) În situaţia debitorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (5) lit. b), notificarea/cererea de anulare se depune la organul fiscal în raza căruia aceştia îşi au domiciliul fiscal potrivit Codului de procedură fiscală, cu indicarea debitorului principal şi a cuantumului obligaţiilor bugetare pentru care le-a fost atrasă răspunderea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 3-5.
    (2) Pentru analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la cap. II din ordonanţă, în vederea acordării amânării/anulării la plată a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale persoanei răspunzătoare solicită, cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare de la primirea notificării/cererii de anulare, organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului principal situaţia obligaţiilor bugetare principale pentru care s-a atras răspunderea solidară restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, precum şi accesoriile aferente acestora, defalcate pe tipuri de obligaţii.
    (3) Organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului principal analizează situaţia fiscală a acestuia şi emite certificatul de atestare fiscală prevăzut la art. 3 alin. (5), care va cuprinde numai obligaţiile menţionate la alin. (2), pe care îl transmite, până cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare de la primirea solicitării, organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale persoanei răspunzătoare.
    (4) Schimbul de documente prevăzut la alin. (2) şi (3) se realizează pe cale electronică, urmând ca acestea să fie transmise în original, în vederea arhivării la dosarul fiscal în cel mult 30 de zile de la emiterea acestora.
    (5) La acordarea facilităţii pentru obligaţiile pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, pentru analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la cap. II din ordonanţă, organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale persoanei răspunzătoare are în vedere numai obligaţiile ce îi revin acesteia, nu şi pe cele ce revin debitorului principal.

    ART. 7
    Dispoziţii finale
    (1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către organul fiscal sau, după caz, de către autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8), în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile şi înştiinţării prevăzute la art. 3 alin. (7).
    (2) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, deciziile prevăzute la alin. (1) se emit separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.
    (3) În vederea acordării facilităţilor fiscale prevăzute de prezenta procedură pentru creanţele vamale individualizate în decizii de regularizare a situaţiei comunicate de autoritatea vamală, pentru actualizarea obligaţiilor fiscale accesorii, organul fiscal solicită departamentului cu atribuţii de contabilitate a creanţelor bugetare să comunice debitorului deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, iar un exemplar al acestora să fie înaintat organului fiscal central din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (4) Formularele prevăzute în anexele prezentei proceduri se editează de către organele fiscale competente utilizând sau nu, după caz, sistemul informatic.

    ART. 8
    Anexe
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta procedură. Pentru obligaţiile de plată stabilite de autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8), formularele prevăzute în anexe vor fi adaptate în mod corespunzător, potrivit legislaţiei specifice.

    ANEXA 1

    la procedură
    NOTIFICARE
    privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit
    Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
    A. Datele de identificare a debitorului
    Codul de identificare fiscală: .............................................
    Denumirea/Numele şi prenumele: ...................................................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ......................., localitatea ...................., str. ................. nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ......
    Telefon .............................., fax .......................... e-mail
    Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare:
    .......................................................................................
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri:
    .......................................................................................


    B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea/Numele şi prenumele: ..................................................
    Adresa: ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală: .............................................

    C. Obiectul notificării*
    *Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.
    Intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalităţi de nedeclarare, penalităţi, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale:

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare restante la │
││data de 31 decembrie 2018 (art. 24 │
││din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare declarate │
││suplimentar de debitori prin │
││declaraţie rectificativă prin care se│
││corectează obligaţiile bugetare │
││principale cu scadenţe anterioare │
││datei de 31 decembrie 2018 inclusiv │
││(art. 25 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 şi stinse până la această dată │
││(art. 26 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 individualizate în decizii de │
││impunere (art. 27 din ordonanţă) │
└┴─────────────────────────────────────┘    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Număr document suspendare │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Dată document suspendare │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Denumirea obligaţiei │Suma │
│bugetare │(lei) │
├────────────────────────────┼─────────┤
│...................... │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│...................... │ │
└────────────────────────────┴─────────┘


    E. Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Date de identificare a debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Codul de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Semnătura

    ANEXA 2

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

    CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
    Nr. ............, data eliberării ...................
    Ca urmare a Notificării nr. .............. din data de ................., se certifică prin prezenta că:
    Denumirea/Numele şi prenumele**): .................................................................................
    Codul de identificare fiscală:**) ..................................................
    **) În situaţia contribuabililor persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri, se înscriu, pe lângă datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv nume, prenume şi cod numeric personal, şi datele de identificare ale formei de exercitare a activităţii, respectiv denumirea şi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale. În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor se înscriu denumirea şi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.

    Domiciliul fiscal: judeţul ................................., localitatea ........................, sectorul .....
    Str. ............................... nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ......, ap. ......
    Cod poştal ................

    Obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central
    Sus-numitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele obligaţii bugetare, restante la data eliberării prezentului certificat:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    din care***):
    ***) Se va completa capitolul corespunzător solicitării formulate de debitor în notificare. Capitolul V se va completa obligatoriu în cazul completării cap. I, II şi III.

    CAP. I
    Obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, conform art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale (ordonanţă)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

    CAP. II
    Diferenţe de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, conform art. 25 din ordonanţă

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

    CAP. III
    Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată, conform art. 26 din ordonanţă

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

    CAP. IV
    Obligaţiile bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, conform art. 27 din ordonanţă

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

    CAP. V
    Obligaţii bugetare cu termene de plată cuprinse între data de 1.01.2019 şi data eliberării prezentului certificat, rămase nestinse la data eliberării certificatului

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘

    Conducătorul organului fiscal central,
    Numele şi prenumele: .......................................
    Semnătura şi ştampila organului fiscal central: ..................
    Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale ce pot forma obiect al amânării la plată a obligaţiilor accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

    ANEXA 3

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
    încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul unităţii fiscale
    Subsemnatul (a), ...................................., având funcţia de ............ în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ....................................., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între evidenţa contribuabilului şi sumele înscrise în Certificatul de atestare fiscală nr. ............... din data de ................. Drept urmare, am constatat că ................................**) figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii accesorii ce pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, conform Certificatului de atestare fiscală nr. ............. din data de ................***):
    **) Se menţionează denumirea/numele şi prenumele debitorului.
    ***) Se menţionează numărul şi data certificatului de atestare fiscală eliberat după punerea de acord a sumelor.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘

    Alte menţiuni:
    ............................................................................................................................................................

    Obiecţiile debitorului: ..........................................................................................................................
    Debitor,
    ..................................
    Avizat,
    Şeful serviciului/biroului/compartimentului,
    .......................
    Întocmit
    ........................

    ANEXA 4

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii

    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa .......................................... Codul de identificare fiscală ............................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ........................................ Codul de identificare fiscală ..............................
    În temeiul prevederilor art. 28 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,
    luând în considerare motivele de fapt ...................................................................................................,
    având în vedere Notificarea nr. ................. din data de ...................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ................. din data de ..........................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor principale bugetare prevăzute la art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 5

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    ÎNŞTIINŢARE
    de respingere a notificării

    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ..............., înregistrată la organul fiscal cu nr. ............... din data de ..............................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale,
    se respinge notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:
    ............................................................................

    Temeiul de drept:
    ............................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ............................................................................

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 6

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii

    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................
    În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,
    luând în considerare motivele de fapt ...............................................................................................,
    vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ......... din data de .................. se modifică după cum urmează:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii, aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. .................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 7

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii

    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ................... din data de ....................., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ................
    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................... lei.
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    ............................................................................................................................................................

    Temeiul de drept:
    ..............................................................................................................................................................

    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    .............................................................................................................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    .............................................................................................................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 8

    la procedură
    CERERE DE ANULARE
    a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
    A. Date de identificare a debitorului
    Cod de identificare fiscală .................................................
    Denumirea/Numele şi prenumele ...............................................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul .............................., localitatea ............................, str. .................. nr. ........., bl. ......., sc. ......, ap. ........
    Telefon..........................................., fax................................, e-mail
    Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare
    .......................................................................................
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri
    ......................................................................................


    B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea/Numele şi prenumele .....................................................
    Adresa ....................................................................................
    Codul de identificare fiscală ...............................................

    C. Obiectul cererii*
    * Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.
    Anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalităţi de nedeclarare, penalităţi, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale (ordonanţă):

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare restante la │
││data de 31 decembrie 2018 (art. 24 │
││din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare declarate │
││suplimentar de debitori prin │
││declaraţie rectificativă prin care se│
││corectează obligaţiile bugetare │
││principale cu scadenţe anterioare │
││datei de 31 decembrie 2018 inclusiv │
││(art. 25 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 şi stinse până la această dată │
││(art. 26 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 individualizate în decizii de │
││impunere (art. 27 din ordonanţă) │
└┴─────────────────────────────────────┘    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Număr document suspendare │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Dată document suspendare │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Denumirea obligaţiei │Suma │
│bugetare │(lei) │
├────────────────────────────┼─────────┤
│...................... │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│...................... │ │
└────────────────────────────┴─────────┘


    E. Anularea obligaţiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Date de identificare a debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Codul de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘    F. Obligaţiile de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv.

┌─────────────┬────────┬───────────────┐
│Perioada │ │ │
│fiscală │Scadenţa│Suma aferentă │
├─────┬───────┤ │(lei) │
│Luna │An │ │ │
├─────┼───────┼────────┼───────────────┤
│.....│.......│ │ │
├─────┼───────┼────────┼───────────────┤
│.....│.......│ │ │
└─────┴───────┴────────┴───────────────┘


    Semnătura
    ..................

    ANEXA 9

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................
    În temeiul prevederilor art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,
    având în vedere motivele de fapt .....................................................................................................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ..... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, în sumă totală de .............. lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 10

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale,
    se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii:
    .............................................................................................................................................................

    Temeiul de drept:
    .............................................................................................................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ............................................................................................................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 11

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................
    În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,
    având în vedere motivele de fapt ......................................................................................................,
    vă comunicăm că Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. .......... din data de .................. se modifică după cum urmează:
    Se acordă anularea la plată a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. ......................... .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 12

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................
    În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei şi având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .................,
    vă comunicăm că anularea obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. ....... din data de .............., se desfiinţează pentru suma de .............…. lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Motivele de fapt ……………......................………………………………………………………………..,
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 13

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii

    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ............................. Adresa ................................................................. Codul de identificare fiscală ...................................
    În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.126/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei,
    luând în considerare motivele de fapt ............................................................................................,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............… prin care v-aţi manifestat intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............... din data de ..............., precum şi Cererea nr. ..........din data de ........... de retragere a notificării, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............... din data de .........................,
    vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menţionate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. .................... din data de .................... se desfiinţează şi nu mai produce efecte, începând cu data de ............... .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privindCodul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016