Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURA din 14 noiembrie 2019  privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURA din 14 noiembrie 2019 privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a planurilor de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 932 din 20 noiembrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 204 din 14 noiembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 932 din 20 noiembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Prezenta procedură are scopul de a stabili modul de fundamentare a planurilor de investiţii, precum şi criteriile de analiză în vederea aprobării acestora, pentru investiţiile realizate de către operatorul de transport şi de sistem şi de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu prevederile legislaţiei şi ale cadrului de reglementare în vigoare.

    ART. 2
    Prevederile prezentei proceduri se aplică de către operatorul de transport şi de sistem şi de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, pentru transmiterea şi fundamentarea planurilor de investiţii, precum şi în analiza efectuată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea planurilor de investiţii şi recunoaşterea investiţiilor realizate în tarifele reglementate.

    ART. 3
    Nu se supun prevederilor prezentei proceduri planurile de investiţii şi investiţiile realizate de operatorii de distribuţie a energiei electrice, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari.

    CAP. II
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 4
    (1) Termenii utilizaţi în prezenta procedură au semnificaţiile prevăzute în următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    c) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    d) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    e) Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    f) Standardul de performanţă pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    g) Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare;
    h) Regulamentul de organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.

    (2) În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni au următoarele semnificaţii:
    a) aprobare - acceptare a planului de investiţii transmis de operatorii de reţea, a unei/unor investiţii din cadrul acestuia sau a unei/unor investiţii realizate, în vederea recunoaşterii costurilor aferente în tarifele reglementate;
    b) condiţiile pieţei - cel mai avantajos cost/preţ disponibil în piaţă, la care trebuie realizată investiţia de către operator;
    c) dotări - echipamente de lucru şi pentru asigurarea securităţii muncii, calculatoare, software, echipamente hardware, autoutilitare şi alte mijloace de transport, grupuri electrogene, surse de alimentare neîntreruptibile etc., care sunt necesare pentru asigurarea serviciului, dar nu reprezintă mijloace fixe care fac parte din reţea sau din sistemul de reglaj, comandă, control şi achiziţie date al reţelei;
    d) eficienţa economică a investiţiei - analiza cost-beneficiu a lucrării este pozitivă; lucrarea aduce beneficii viitoare operatorului de reţea şi utilizatorului;
    e) investiţie - lucrare de extindere, dezvoltare, retehnologizare, modernizare, întărire, modificare/reamplasare a reţelei electrice în condiţiile legii, precum şi de înlocuire la expirarea duratei de viaţă, achiziţie de dotări, având ca rezultat mijloace fixe utilizate sau necesare pentru prestarea serviciului de transport, de sistem sau de distribuţie a energiei electrice, pentru care au fost întocmite documentele contabile de finalizare şi înregistrare şi pentru care se înregistrează amortizare;
    f) înlocuire în urma incidentelor - lucrare cu caracter de investiţie de înlocuire totală sau parţială a unui echipament/element deteriorat al reţelei, pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare cu unul nou, prin care se readuc performanţele acestuia cel puţin la nivelul iniţial prevăzut în documentaţia tehnică de execuţie;
    g) lucrare de mentenanţă - lucrare care se execută asupra unui echipament/element al reţelei de transport sau de distribuţie a energiei electrice pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii pe durata de viaţă normată a condiţiilor şi parametrilor tehnici de funcţionare pentru care a fost proiectat; lucrările de mentenanţă nu reprezintă lucrări de investiţii deoarece, spre deosebire de acestea, nu asigură depăşirea performanţelor echipamentului pentru care acesta a fost proiectat şi nu conduc la majorarea valorii contabile şi a duratei de viaţă contabile a acestuia;
    h) necesitatea investiţiei - nevoia obiectivă a operatorului de a realiza lucrarea în vederea asigurării funcţionării reţelei sau a îndeplinirii obligaţiilor sale legale;
    i) oportunitatea investiţiei - producerea de prejudicii operatorului şi/sau utilizatorului în cazul nerealizării lucrării;
    j) nivel rezonabil - nivel care întruneşte, fără a depăşi, acele caracteristici şi funcţionalităţi tehnice necesare pentru îndeplinirea scopului mijlocului fix necesar pentru prestarea serviciului, precum şi o valoare de achiziţie comparabilă cu valoarea de piaţă în anul respectiv;
    k) plan de investiţii aferent unei perioade de reglementare - plan de investiţii elaborat de operator pentru o perioadă de 5 ani, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri; planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare elaborat de operatorul de distribuţie include planul de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a reţelei electrice de distribuţie şi planul specific de modernizare pentru instalaţii;
    l) respingere a unei investiţii - neincluderea parţială sau totală în planul de investiţii aprobat a valorii unei investiţii planificate sau nerecunoaşterea valorii unei investiţii realizate de operator, ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei proceduri;
    m) recunoaştere în tarife a unei investiţii - includerea valorii unei investiţii aprobate în valoarea bazei reglementate a activelor care este utilizată la calculul tarifelor reglementate, în conformitate cu prevederile metodologiei aplicabile;
    n) situaţie imprevizibilă - un eveniment din categoria schimbărilor legislative care, fără a intra în sfera forţei majore, nu putea fi prevăzut, fiind mai presus de controlul operatorului, care nu se datorează greşelii sau culpei acestuia şi care conduce la nerespectarea unor prevederi ale prezentei proceduri.

    (3) În cuprinsul prezentei proceduri se utilizează următoarele abrevieri şi prescurtări:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) BAR - bază reglementată a activelor;
    c) CPT - consum propriu tehnologic;
    d) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvenţă medie a întreruperilor scurte în reţea;
    f) OD - operator de distribuţie a energiei electrice concesionar;
    g) OPEX - costuri de operare şi mentenanţă aferente serviciului de transport şi de sistem al energiei electrice şi de distribuţie a energiei electrice;
    h) OTS - operator de transport şi de sistem;
    i) OR - OTS şi OD;
    j) RED - reţea electrică de distribuţie;
    k) RET - reţeaua electrică de transport;
    l) SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - indicele durată medie a întreruperilor în reţea;
    m) SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - indicele frecvenţă medie a întreruperilor în reţea.


    CAP. III
    Obligaţii privind elaborarea şi aprobarea planurilor de investiţii şi de dezvoltare
    ART. 5
    (1) Conform Legii, OTS are obligaţia de a întreţine, reabilita şi dezvolta în condiţii economice RET, pentru a-i asigura siguranţa, fiabilitatea şi eficienţa, cu respectarea normelor privind protecţia mediului şi a sănătăţii persoanelor şi promovarea eficienţei energetice, precum şi de a asigura capacitatea pe termen lung a RET de a satisface cererile rezonabile de transport de energie electrică.
    (2) Conform Legii, OD are obligaţia de a retehnologiza, reabilita şi dezvolta în condiţii economice RED, cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare şi a legislaţiei privind protecţia mediului şi a sănătăţii persoanelor şi promovarea eficienţei energetice, astfel încât să fie asigurată siguranţa, fiabilitatea şi eficienţa RED, precum şi capacitatea pe termen lung de a satisface solicitări rezonabile de racordare la RED; în acest scop, OD realizează lucrări de dezvoltare a RED, prin consultare, după caz, cu OTS.

    ART. 6
    În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), OTS elaborează:
    a) la fiecare 2 ani, cu posibilitatea de revizuire anuală, planul de dezvoltare a RET pe 10 ani;
    b) anterior începerii unei perioade de reglementare, planul de investiţii pe 5 ani, detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare;
    c) înaintea fiecărui an al perioadei de reglementare, planul de investiţii anual.


    ART. 7
    În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), OD elaborează:
    a) anterior începerii unei perioade de reglementare, planul de investiţii pe 5 ani, detaliat pentru fiecare an al perioadei de reglementare;
    b) înaintea fiecărui an al perioadei de reglementare, planul de investiţii anual.


    ART. 8
    ANRE aprobă în condiţiile Legii planurile de investiţii şi de dezvoltare elaborate de OR, după cum urmează:
    a) planul de dezvoltare a RET pe 10 ani elaborat de OTS se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE;
    b) planurile de investiţii pe 5 ani, corespunzătoare unei perioade de reglementare, precum şi planurile de investiţii anuale elaborate de OTS şi OD se aprobă în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. a).


    CAP. IV
    Fundamentarea planului de dezvoltare a RET pe 10 ani
    ART. 9
    (1) Planul de dezvoltare prevăzut la art. 6 lit. a) se fundamentează pe baza analizei stării tehnice a RET, în concordanţă cu stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de energie şi a surselor de producere a energiei electrice, inclusiv importurile şi exporturile de energie electrică, şi se corelează cu planurile de amenajare şi de sistematizare a teritoriului străbătut de RET, în condiţiile respectării normelor de protecţie a mediului.
    (2) Elaborarea planului de dezvoltare a RET pe 10 ani şi a planului de investiţii pentru o perioadă de reglementare se realizează pe baza unei proceduri interne de planificare şi gestiune a investiţiilor, întocmită de OTS cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

    ART. 10
    (1) OTS realizează următoarele analize de perspectivă a RET, pe termen scurt - pentru următorii 5 ani, respectiv pe termen lung - pentru următorii 10 ani, care stau la baza fundamentării planului de dezvoltare, prevăzut la art. 6 lit. a):
    a) stadiul actual şi evoluţia viitoare a consumului de energie electrică, a structurii şi capacităţii surselor de producere, inclusiv importurile şi exporturile de energie electrică, luând în considerare prognozele de dezvoltare a capacităţilor de schimb transfrontalier;
    b) analiza RET în funcţie de vechimea şi starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune şi elemente de reţea;
    c) evaluarea gradului de încărcare al elementelor reţelei şi comportarea reţelei în condiţiile în care sunt satisfăcute: criteriul de siguranţă (N-1), criteriul de stabilitate statică şi condiţiile de stabilitate tranzitorie, în scopul identificării zonelor critice ale reţelei şi a lucrărilor necesare pentru creşterea siguranţei în exploatare, optimizarea şi eficientizarea acesteia;
    d) analiza nivelului pierderilor de putere la palierele caracteristice ale curbei de sarcină, identificarea zonelor şi a elementelor critice şi stabilirea lucrărilor de investiţii necesare pentru reducerea acestora;
    e) evaluarea potenţialului de creştere a eficienţei energetice a RET, identificarea măsurilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor;
    f) analiza nivelului de performanţă a serviciului conform indicatorilor prevăzuţi în reglementările specifice în vigoare, identificarea factorilor care au o influenţă semnificativă asupra acesteia, stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea performanţei serviciului şi pentru asigurarea controlului asupra factorilor principali de influenţă;
    g) analiza adecvanţei sistemului la vârf de sarcină pe termen scurt, mediu şi lung prin metode care să ţină seama de structura capacităţilor de producere şi de gradul de incertitudine indus de ponderea puterii disponibile a capacităţilor de producere din surse regenerabile în total putere disponibilă la nivelul SEN;
    h) analiza privind evaluarea flexibilităţii RET;
    i) identificarea zonelor şi a elementelor RET pentru care este necesară realizarea de investiţii constând în modernizări sau retehnologizări;
    j) identificarea zonelor de reţea în care sunt necesare lucrări de dezvoltare şi extindere;
    k) prezentarea modului de prioritizare a investiţiilor prin detalierea criteriilor de prioritizare şi a tipului de analize care au stat la baza întocmirii cronologiei desfăşurării lucrărilor de investiţii prognozate;
    l) estimarea valorii totale a lucrărilor de investiţii şi a nivelului cheltuielilor anuale de investiţii, precum şi identificarea surselor de finanţare (din fonduri proprii, surse împrumutate, contribuţii financiare, venituri din alocarea capacităţilor de interconexiune transfrontalieră);
    m) identificarea, fundamentarea şi estimarea valorică a beneficiilor urmărite prin realizarea investiţiilor cuprinse în plan (de exemplu, îmbunătăţirea indicatorilor privind siguranţa în funcţionare a RET, a indicatorilor de performanţă, reducerea cheltuielilor de operare şi mentenanţă, reducerea CPT, racordarea de noi utilizatori, îndeplinirea unor obligaţii legale etc.);
    n) actualizarea stadiului proiectelor de interconexiune în corelare cu lista europeană a proiectelor de interes comun şi cu ţintele asumate la nivel naţional privind gradul de interconectare la nivelul Uniunii Europene;
    o) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investiţiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate;
    p) modul de corelare a planului de dezvoltare a RET pe 10 ani cu planuri similare ale reţelelor de transport al energiei electrice din ţările vecine, rezultat în urma colaborării cu OTS vecini, cu evidenţierea obligaţiilor care revin OTS şi a poziţiilor din planul de dezvoltare a RET pe 10 ani implicate în aceste corelări/colaborări;
    q) situaţia comparativă din care să rezulte modificările faţă de ediţia anterioară a planului aprobat de ANRE, cu justificarea documentată a fiecărui obiectiv modificat;
    r) raportul de monitorizare a realizării investiţiilor cuprinse în planul de dezvoltare a RET pe 10 ani aprobat de ANRE, cu prezentarea unei estimări valorice a impactului întârzierilor sau nerealizării investiţiilor cuprinse în ediţia precedentă a planului de dezvoltare;
    s) planul lucrărilor de mentenanţă necesare pentru asigurarea siguranţei în funcţionare a RET sau respectarea obligaţiilor legale (legi, condiţii de licenţă, norme tehnice), cu detalierea modului de realizare (cu forţe proprii sau cu terţi), estimarea costurilor lucrărilor de mentenanţă şi programul de asigurare a mentenanţei reţelei, întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului de mentenanţă;
    t) analiza privind măsurile şi programele destinate asigurării securităţii cibernetice a sistemelor informatice.

    (2) Planul de dezvoltare a RET pe 10 ani cuprinde lucrările de investiţii care rezultă necesare în RET în cursul perioadei de perspectivă de 10 ani, în urma analizelor prevăzute la alin. (1); planul conţine estimarea perioadei de realizare, a valorii totale şi a cheltuielilor investiţionale anuale pentru fiecare proiect de investiţii.
    (3) OTS supune dezbaterii publice planul de dezvoltare a RET pe 10 ani înainte de depunerea acestuia la ANRE în vederea aprobării şi pune la dispoziţia autorităţii observaţiile şi propunerile primite în urma dezbaterii.

    ART. 11
    ANRE aprobă planul de dezvoltare a RET pe 10 ani, dacă acesta este fundamentat pe baza analizelor prevăzute la art. 10 şi dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) planul respectă condiţiile prevăzute în decizia de aprobare a ediţiei anterioare, în vigoare;
    b) planul propus integrează proiectele de interes comun în care OTS este implicat cu obiectivele pe care aceste proiecte de interes comun le prevăd pe teritoriul naţional;
    c) investiţiile incluse în planul de dezvoltare a RET pe 10 ani respectă normele europene şi naţionale privind eficienţa energetică a reţelelor de energie electrică, în acord cu ţintele asumate la nivel de ţară;
    d) prin lucrările de investiţii prevăzute, OTS este în măsură să îndeplinească ţintele specifice privind gradul de interconectivitate între reţele, stabilite la nivelul Uniunii Europene şi asumate la nivel de ţară;
    e) pentru investiţiile care sunt planificate a fi realizate în primii 3 ani ai planului, se transmit studiile de fezabilitate şi documentele de aprobare a acestora;
    f) fiecare lucrare de investiţii inclusă în primii 3 ani ai planului este justificată pe baza indicatorilor de eficienţă tehnico-economică determinaţi în cadrul studiului de fezabilitate, respectiv a documentaţiei tehnice de proiectare, întocmite în conformitate cu prevederile legale;
    g) fiecare lucrare de investiţii inclusă în plan respectă condiţiile de includere în BAR, prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor reglementate aplicabilă;
    h) recuperarea valorii lucrărilor de investiţii este posibilă conform prevederilor metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate aplicabile;
    i) planul de dezvoltare a RET pe 10 ani este corelat cu Strategia energetică a României pe termen mediu şi lung, cu Planul naţional de reformă, cu Planul de dezvoltare a reţelei la nivelul UE şi cu Planul naţional privind energia şi clima, în vigoare.


    CAP. V
    Fundamentarea planurilor de investiţii pentru o perioadă de reglementare
    ART. 12
    Planul de investiţii al OTS pentru o perioadă de reglementare prevăzut la art. 6 lit. b) se fundamentează pe baza rezultatelor analizelor prevăzute la art. 10, realizate pe termen scurt, şi conţin investiţiile programate a fi realizate în primii 5 ani ai planului de dezvoltare a RET pe 10 ani elaborat de OTS şi aprobat de ANRE.

    ART. 13
    (1) Planul de investiţii al OD pentru o perioadă de reglementare prevăzut la art. 7 lit. a) se fundamentează pe baza rezultatelor studiului de perspectivă a RED şi conţine lucrările de modernizare pentru instalaţii şi de dezvoltare optimă din punct de vedere economic a RED, rezultate în cadrul studiului ca fiind necesare în următorii 5 ani.
    (2) OD elaborează/actualizează în condiţiile legii studiul de perspectivă a RED din zona sa de licenţă în anul anterior unei perioade de reglementare, pentru următorul interval de perspectivă de 10 ani care acoperă următoarele două perioade de reglementare.
    (3) Studiul de perspectivă a RED cuprinde cel puţin următoarele:
    a) analiza RED în funcţie de vechimea şi starea tehnică a elementelor acesteia, cu detalierea acesteia pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalaţii, în corelare cu evoluţia indicatorilor de performanţă a serviciului de distribuţie a energiei electrice şi a cheltuielilor de investiţii şi mentenanţă înregistrate în perioada anterioară de reglementare;
    b) analiza CPT în RED, cu detalierea pe zone geografice, niveluri de tensiune, categorii de instalaţii, prin comparaţie cu ţintele de CPT stabilite de ANRE pentru perioada anterioară de reglementare;
    c) evaluarea potenţialului de creştere a eficienţei energetice a RED, identificarea măsurilor pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a acesteia, stabilirea calendarului de implementare a măsurilor;
    d) lucrările de retehnologizare/modernizare a instalaţiilor RED care conduc la asigurarea/îmbunătăţirea indicatorilor de continuitate şi a calităţii tehnice a serviciului de distribuţie, precum şi la reducerea CPT şi a OPEX;
    e) lucrările de dezvoltare optimă a RED, în corelare cu perspectiva de evoluţie a producţiei şi a consumului de energie electrică în zona de licenţă;
    f) analiza capacităţii pe termen lung a RED de a satisface solicitări de racordare la reţea pe baza planurilor generale/zonale de urbanism transmise de autorităţile locale OD la solicitarea acestora;
    g) rezultatele consultării cu OTS, OD vecini şi cu autorităţile locale din zona de licenţă;
    h) identificarea zonelor şi a categoriilor de instalaţii ale RED pentru care este necesară realizarea de investiţii;
    i) prezentarea modului de prioritizare a investiţiilor;
    j) identificarea, fundamentarea şi estimarea valorică a beneficiilor urmărite (îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă, reducerea cheltuielilor de operare şi mentenanţă, reducerea CPT) prin realizarea investiţiilor propuse, la nivelul RED din zona de licenţă a OD;
    k) evaluarea cheltuielilor de investiţii şi a surselor de finanţare (din fonduri proprii, surse împrumutate şi/sau contribuţii);
    l) evaluarea impactului cheltuielilor cu realizarea investiţiilor cuprinse în plan asupra tarifelor reglementate;
    m) planul lucrărilor de mentenanţă pentru asigurarea siguranţei în funcţionare a RED sau respectarea obligaţiilor legale (legi, condiţii de licenţă, norme tehnice), modul de realizare (cu forţe proprii sau cu terţi), estimarea costurilor lucrărilor de mentenanţă şi programul de asigurare a mentenanţei RED, întocmit în conformitate cu prevederile regulamentului de mentenanţă.

    (4) Studiul de perspectivă a RED se corelează cu planul de dezvoltare a RET pe 10 ani în vigoare.

    ART. 14
    (1) Planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare se corelează cu programul lucrărilor de reducere a CPT, planul privind respectarea indicatorilor de calitate a serviciului, planul lucrărilor de mentenanţă, în condiţiile prevăzute în metodologia aplicabilă, precum şi cu programul de măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a reţelelor electrice, întocmit conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare cuprinde lucrările de investiţii programate a fi finalizate şi puse în funcţiune în fiecare an al perioadei, cu estimarea valorii acestora, ordonate în funcţie de tipul şi scopul lor.
    (3) Planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare se detaliază pe categoriile de investiţii prevăzute la art. 23.

    ART. 15
    (1) Cu minimum 6 luni înaintea începerii unei perioade de reglementare, OTS şi OD elaborează şi transmit ANRE, în format scris şi în format electronic editabil, planul de investiţii pentru perioada de reglementare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţit de următoarele documente care stau la baza fundamentării acestuia:
    a) analizele de fundamentare a planului de dezvoltare a RET pe 10 ani prevăzute la art. 10 în cazul OTS, respectiv studiul de perspectivă privind dezvoltarea RED prevăzut la art. 13 în cazul OD;
    b) programul lucrărilor de reducere a CPT;
    c) planul lucrărilor pentru respectarea indicatorilor de calitate a serviciului;
    d) programul de asigurare a mentenanţei, în conformitate cu prevederile regulamentului de mentenanţă şi planul lucrărilor de mentenanţă; costurile de mentenanţă aferente sistemelor de măsurare inteligentă se vor prezenta distinct şi vor fi corelate cu cele avute în vedere la propunerea de calendar de implementare;
    e) studiile de fezabilitate pentru lucrările care sunt planificate a fi realizate în primii 3 ani ai perioadei de reglementare, notele de fundamentare pentru lucrările care sunt planificate a fi realizate în ultimii 2 ani ai perioadei, precum şi fişele de fundamentare ale lucrărilor pe baza costurilor specifice ale elementelor de reţea relevante, în cazul OTS.

    (2) Informaţiile din documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie corelate cu cele transmise de OR pentru fundamentarea tarifelor reglementate.

    ART. 16
    În planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare se includ numai lucrări justificate prin necesitatea, oportunitatea, eficienţa şi costul care reflectă condiţiile pieţei, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. b), d), h) şi i).

    ART. 17
    În planul de investiţii aferent unei perioade de reglementare se includ lucrări care conduc la obţinerea a cel puţin unuia dintre următoarele beneficii:
    a) îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului, cu respectarea prevederilor legale şi a prevederilor contractuale;
    b) îmbunătăţirea eficienţei energetice a reţelei prin reducerea CPT;
    c) reducerea costurilor de operare şi mentenanţă OPEX;
    d) asigurarea capacităţii de racordare la sistem a utilizatorilor conform solicitărilor acestora şi creşterea cantităţii de energie electrică transportată/distribuită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    e) îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în cazul modernizării clădirilor/sediilor administrative;
    f) îndeplinirea altor obligaţii legale.


    ART. 18
    (1) Pentru fiecare lucrare inclusă în planul de investiţii se stabileşte cel puţin unul dintre beneficiile prevăzute la art. 17 şi se determină/cuantifică ex-ante valorile estimate a fi obţinute ale beneficiilor specifice urmărite, în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor obţinute.
    (2) Monitorizarea beneficiilor investiţiilor prevăzută la alin. (1) nu se aplică pentru lucrările de întărire a reţelei pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi, lucrările de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED, preluări de capacităţi de la terţi, lucrări de modernizare clădiri/sedii administrative, precum şi lucrări necesare pentru îndeplinirea altor obligaţii legale.

    ART. 19
    ANRE aprobă planul de investiţii pentru o perioadă de reglementare dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) planul de investiţii este fundamentat în conformitate cu prevederile art. 12 în cazul OTS, respectiv ale art. 13 în cazul OD;
    b) planul de investiţii este corelat cu măsurile pentru asigurarea siguranţei în exploatare a reţelei, măsurile de reducere a CPT, măsurile privind îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului, măsurile pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a reţelei, precum şi cu planul lucrărilor de mentenanţă pentru perioada de reglementare;
    c) valoarea planului de investiţii din surse proprii pentru fiecare an din perioada de reglementare este cel puţin egală cu valoarea costului cu amortizarea reglementată totală anuală prognozată aferentă aceluiaşi an al perioadei de reglementare;
    d) valoarea fiecărei lucrări de investiţii în reţea este corelată cu costurile specifice ale elementelor de reţea relevante;
    e) investiţiile incluse în plan respectă condiţiile de includere în BAR prevăzute în metodologia de stabilire a tarifelor reglementate aplicabilă;
    f) planul de investiţii este corelat cu Strategia energetică a României pe termen mediu şi lung, cu Planul naţional de reformă, cu Planul naţional privind energia şi clima, în vigoare, precum şi cu Planul de dezvoltare a reţelei la nivelul UE în cazul transportului de energie electrică;
    g) toate lucrările de investiţii planificate a fi realizate în primii 3 ani planului de dezvoltare a RET pe 10 ani în vigoare se includ în planul de investiţii pentru perioada de reglementare, în cazul OTS.


    CAP. VI
    Fundamentarea planurilor anuale de investiţii
    ART. 20
    (1) OR elaborează planurile anuale de investiţii cu respectarea categoriilor de lucrări, structurii şi valorii totale anuale din planurile de investiţii aprobate de ANRE pentru perioada de reglementare.
    (2) Planurile anuale de investiţii se transmit în format scris şi electronic editabil, până la data de 1 februarie, cu respectarea tabelelor-cadru din anexa nr. 1, secţiunea Prognozat.
    (3) Un plan anual de investiţii cuprinde acele lucrări care urmează a fi puse în funcţiune şi înregistrate ca mijloace fixe în evidenţele contabile ale operatorului în cursul anului calendaristic respectiv.

    ART. 21
    (1) OR poate include în planul anual de investiţii numai lucrări din categoriile de lucrări a căror necesitate a rezultat din planul de dezvoltare a RET pe 10 ani în cazul OTS, respectiv din studiul de perspectivă pentru OD.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), OR poate include în planul anual de investiţii lucrări a căror necesitate a rezultat în urma unor avarii, incidente, condiţii meteorologice deosebite, la cererea autorităţilor administraţiei publice sau a utilizatorilor, precum şi lucrări pentru îndeplinirea obligaţiilor legale ale operatorului, pe bază de documente justificative.

    ART. 22
    Pentru fiecare lucrare din planul anual de investiţii se stabilesc beneficiile specifice urmărite dintre cele prevăzute la art. 17 (reducerea CPT, reducerea OPEX, îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului etc.) şi se determină/cuantifică ex-ante valoarea beneficiilor specifice estimate a fi obţinute, cu excepţia celor prevăzute la art. 18 alin. (2), în vederea monitorizării ex-post a rezultatelor efectiv obţinute, conform anexei nr. 2.

    CAP. VII
    Structura planului anual de investiţii
    ART. 23
    (1) Planul de investiţii este defalcat pe trei tipuri de categorii, cu demonstrarea câştigului de eficienţă rezultat în conformitate cu prevederile art. 17, astfel:
    a) investiţii esenţiale;
    b) investiţii necesare;
    c) investiţii justificabile.

    (2) Investiţii esenţiale sunt acele investiţii care au ca scop asigurarea siguranţei în exploatare a reţelei şi eliminarea congestiilor de reţea, inclusiv pe liniile de interconexiune cu sistemele vecine, precum şi a continuităţii în alimentarea cu energie electrică. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:
    a) realizarea de noi linii electrice, inclusiv de interconexiune şi de noi staţii electrice, retehnologizarea, modernizarea, creşterea capacităţii liniilor/staţiilor şi posturilor de transformare existente care sunt supraîncărcate, considerate locuri de muncă cu condiţii deosebite din punctul de vedere al securităţii muncii sau care au parametrii tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare;
    b) proiecte de investiţii incluse în lista proiectelor de interes comun, stabilită în baza Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene;
    c) protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate mare - doar proiecte destinate evitării producerii unor evenimente iminente şi care pot avea consecinţe la nivelul siguranţei ansamblului SEN, consecinţe catastrofice sau care pot conduce la pierderi de vieţi omeneşti;
    d) instalaţii pentru compensarea factorului de putere;
    e) înlocuirea echipamentelor existente uzate fizic şi moral pentru care nu există piese de schimb şi pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare, înlocuirea echipamentelor pentru a se respecta condiţiile de mediu.

    (3) Investiţiile necesare sunt acele investiţii care au ca scop dezvoltarea, modernizarea şi creşterea eficienţei reţelei, a indicatorilor de calitate prevăzuţi în standardele de performanţă în vigoare. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:
    a) înlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare şi care nu mai asigură respectarea parametrilor de performanţă şi calitate prevăzuţi în legislaţie;
    b) înlocuirea de echipamente, lucrări de retehnologizare şi modernizare pentru reducerea CPT;
    c) îmbunătăţirea calităţii serviciului (de exemplu, lucrări pentru creşterea nivelului de tensiune);
    d) realizarea de capacităţi noi, extinderea reţelei existente pentru alimentarea noilor utilizatori;
    e) implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, precum şi a celor pentru asigurarea securităţii cibernetice şi implementarea de tehnologii digitale şi comunicaţii tehnologice;
    f) lucrări de întărire a reţelei pentru noile racordări, inclusiv cele impuse de legislaţia primară, precum şi cota-parte neacoperită de tariful de racordare;
    g) protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate mare şi mediu - proiecte destinate evitării producerii unor evenimente care nu prezintă risc iminent de producere, dar pot avea consecinţe semnificative.

    (4) Investiţiile justificabile sunt acele investiţii pentru care cheltuielile aferente trebuie analizate în raport cu beneficiile pe care le aduc utilizatorilor. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:
    a) achiziţia de dotări;
    b) modernizarea clădirilor/sediilor administrative;
    c) preluări de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice de la terţi;
    d) înlocuirea grupurilor de măsurare şi înlocuiri ale unor părţi componente ale mijloacelor fixe, care au ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării mijloacelor fixe respective la parametrii normali;
    e) înlocuiri în urma incidentelor;
    f) protecţia infrastructurii critice cu grad de criticitate redus.


    ART. 24
    Structura planului anual de investiţii elaborat de OTS trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) cel puţin 80% din valoarea planului anual de investiţii reprezintă lucrări de investiţii cuprinse în planul de dezvoltare a RET pe 10 ani, în vigoare;
    b) durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune într-un an, determinată ca raport între valoarea totală de inventar şi valoarea amortizării anuale cumulate a acestora, să fie mai mare de 20 de ani;
    c) amortizarea anuală cumulată a mijloacelor fixe cu durată normală de funcţionare mai mică de 10 ani nu depăşeşte 20% din valoarea anuală cumulată a amortizării mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune în anul t;
    d) valoarea investiţiilor care au ca rezultat mijloace fixe aparţinând reţelei sau sunt necesare pentru operarea sistemului trebuie să reprezinte cel puţin 85% din valoarea totală a planului anual de investiţii, aprobată de ANRE pentru anul respectiv la începutul perioadei de reglementare.


    ART. 25
    Structura planului anual de investiţii elaborat de OD trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) valoarea investiţiilor care au ca rezultat mijloace fixe aparţinând reţelei trebuie să reprezinte cel puţin 85% din valoarea totală a planului anual de investiţii, aprobată de ANRE pentru anul respectiv la începutul perioadei de reglementare;
    b) o cotă situată între cel puţin 5% şi cel mult 10% din valoarea prevăzută la lit. a) trebuie să reprezinte lucrări de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED. În această categorie se includ şi:
    (i) contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de electrificare a localităţilor şi de extindere a RED, suportată de OD în cazul coparticipării la finanţare împreună cu autorităţile administraţiei publice şi/sau utilizatori persoane fizice şi juridice;
    (ii) contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale, restituită de către OD dezvoltatorilor;

    c) la solicitarea unor autorităţi publice naţionale sau locale, OD este obligat să includă cu prioritate, în cadrul investiţiilor prevăzute la lit. b), lucrări de extindere a RED necesare pentru alimentarea cu energie electrică a unor obiective de importanţă strategică, care contribuie la securitatea şi siguranţa naţională, precum şi obiective sociale de interes public, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în vigoare;
    d) o cotă situată între cel puţin 5% şi cel mult 10% din valoarea prevăzută la lit. a) trebuie să reprezinte lucrări de întărire a RED pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării noilor utilizatori sau modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi. În această categorie se includ şi:
    (i) valoarea aferentă lucrărilor de modificare a instalaţiei de racordare deţinută de OD, în situaţia aprobării unui spor de putere mai mic sau egal cu 50% din puterea aprobată pentru un loc de consum;
    (ii) lucrările de întărire a RED necesare alimentării cu energie electrică a clienţilor finali cu drept legal la serviciu universal, conform deciziilor ANRE;

    e) este interzisă includerea lucrărilor de mentenanţă în planul anual de investiţii;
    f) numărul grupurilor de măsurare înlocuite în decursul unui an trebuie să se încadreze în cel mult 7% din numărul grupurilor de măsurare existente la locurile de consum din zona de licenţă la sfârşitul anului anterior celui pentru care se întocmeşte planul anual de investiţii. Neîncadrarea în această limită se poate accepta, la solicitarea OD, numai pe bază de documente justificative;
    g) valoarea investiţiilor în dotări şi modernizări clădiri/sedii administrative nu poate să depăşească 15% din valoarea totală a planului anual de investiţii, aprobată de ANRE la începutul perioadei de reglementare pentru anul respectiv;
    h) numărul autovehiculelor, inclusiv autoutilitare şi autospeciale, achiziţionate în decursul unui an nu poate să depăşească 10% din numărul celor aflate în proprietate la sfârşitul anului anterior celui pentru care se elaborează planul anual de investiţii, iar dotarea acestora nu va depăşi un nivel standard rezonabil;
    i) prin derogare de la prevederile lit. h), în situaţia în care nu deţine sau deţine parţial în proprietate autovehiculele prevăzute la lit. h), în anul de referinţă al unei perioade de reglementare, OD are dreptul să solicite ANRE acordul pentru constituirea prin achiziţionare a unui parc auto dimensionat la nivelul necesar şi fundamentat pe bază de documente justificative, cu încadrarea în structura prevăzută la lit. a) şi g);
    j) toate lucrările de investiţii necesare pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă se încadrează numai la categoria corespunzătoare din planul de investiţii; numărul grupurilor de măsurare înlocuite în cadrul acestor lucrări nu sunt luate în considerare la aplicarea limitării prevăzute la lit. f);
    k) investiţiile în dotări de tipul tehnică de calcul şi echipamente de telecomunicaţii nu vor depăşi un nivel rezonabil de performanţă tehnică şi de preţ, precum şi un volum adecvat numărului de personal implicat în desfăşurarea serviciului.


    ART. 26
    (1) Valoarea planificată a fiecărei investiţii cuprinse în planul anual de investiţii este determinată de cheltuielile estimate a fi efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum şi pentru reconstruirea, modernizarea şi retehnologizarea celor existente, conform documentelor justificative aferente promovării acesteia pentru cazul investiţiilor în mijloace fixe aparţinând reţelei, sau de preţul de achiziţie estimat/prevăzut în contractele de achiziţie pentru cazul investiţiilor în dotări.
    (2) Valoarea planului anual de investiţii şi a fiecărui obiectiv/mijloc fix este exprimată în unităţi monetare considerate în termeni nominali ai anului anterior începerii perioadei de reglementare.
    (3) Denumirile investiţiilor cuprinse în planul anual trebuie să corespundă denumirilor din documentele justificative aferente promovării acestora, iar denumirea fiecărui mijloc fix obţinut prin realizarea investiţiei trebuie să permită identificarea fizică, în mod individual, a acestuia.
    (4) Nu se includ în planul de investiţii lucrări care privesc imobilizări corporale şi necorporale din categoria investiţiilor în dotări, inclusiv clădiri, care nu pot fi incluse în baza activelor reglementate, conform prevederilor metodologiei aplicabile de stabilire a tarifelor.

    ART. 27
    (1) OD are obligaţia de a preciza pentru fiecare lucrare de investiţii/mijloc fix amplasamentul acesteia/acestuia, respectiv judeţul, localitatea şi zona din cadrul localităţii (strada), după caz, pentru care a fost planificată realizarea investiţiei.
    (2) Nu se includ în planul anual de investiţii al OD lucrări cu denumiri generice (cu specificarea doar a judeţului sau a localităţii) şi lucrări a căror valoare planificată este egală cu 0.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), lucrările din categoriile prevăzute la art. 25 lit. b) şi d), precum şi cele din categoria preluărilor de capacităţi energetice de la terţi sau înlocuirilor de echipamente în urma incidentelor se pot include cu denumiri generice şi cu precizarea valorii acestora în planul anual de investiţii transmis ANRE la începutul anului. OD detaliază aceste lucrări în cursul anului, pe măsură ce realizarea acestora devine necesară şi oportună, şi completează cu lucrări planurile anuale de investiţii transmise ANRE la data de 1 octombrie a fiecărui an; lucrările care la data de 1 octombrie se exclud din plan au valoarea planificată 0 şi se marchează cu „EX“ în coloana de observaţii, iar cele care se introduc se marchează cu „IN“.

    ART. 28
    (1) Investiţiile în RED prognozate să se deruleze pe o perioadă mai mare de un an care urmează a avea puneri în funcţiune parţiale se evidenţiază distinct în planul de investiţii aferent fiecărui an, începând cu primul an şi până în anul de finalizare a acestora, prin adăugarea unei menţiuni în acest sens în coloana de observaţii, în toate etapele de transmitere a planului, cu precizarea valorii totale prognozate şi defalcarea anuală a acesteia, precum şi a stadiului lucrării (finalizat/ nefinalizat).
    (2) Valoarea totală prognozată a investiţiilor prevăzute la alin. (1) este cea inclusă în planul anual de investiţii transmis ANRE de OD la data de 1 octombrie a primului an în care lucrarea are puneri în funcţiune parţiale. Defalcarea anuală a valorii prognozate se poate modifica începând cu al doilea an, în funcţie de valoarea lucrărilor realizate şi puse în funcţiune în anul anterior.
    (3) Durata de realizare a investiţiilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi mai mare de 3 ani.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pot fi incluse în planul anual de investiţii lucrări având un grad mare de complexitate a căror durată de realizare depăşeşte 3 ani, numai cu informarea prealabilă a ANRE şi transmiterea informaţiilor justificative detaliate cu privire la aceste lucrări.

    CAP. VIII
    Justificarea planului anual de investiţii
    ART. 29
    (1) Planul anual de investiţii elaborat de OTS se transmite ANRE însoţit de următoarele documente asumate/aprobate/avizate intern:
    a) un memoriu de prezentare pentru fiecare lucrare, din care să rezulte necesitatea, oportunitatea, eficienţa acesteia, precum şi beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 18;
    b) documente justificative privind prudenţa investiţiilor în format electronic pe suport USB, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii;
    c) documentele întocmite până la acea dată: referatul de necesitate/nota de fundamentare, tema de proiectare, comanda de proiectare, studiul de fezabilitate, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectul tehnic, caietul de sarcini, contractul de execuţie/de achiziţie; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii;
    d) planul anual de mentenanţă în reţea, defalcat pe mentenanţă corectivă şi mentenanţă preventivă, pe tipuri de lucrări şi tipuri de echipamente ale reţelei, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 3; planul anual de mentenanţă se corelează cu costurile de mentenanţă aprobate conform metodologiei de stabilire a tarifelor aplicabile.

    (2) În cazul în care OTS nu are obligaţia legală de a elabora studii de fezabilitate pentru anumite lucrări, OTS transmite suplimentar în vederea justificării acestora următoarele analize întocmite cu respectarea prevederilor legale privind conţinutul-cadru al unui studiu de fezabilitate:
    a) situaţia existentă, identificarea deficienţelor şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii;
    b) descrierea lucrării din punct de vedere tehnic;
    c) analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică.


    ART. 30
    (1) Planul anual de investiţii elaborat de OD se transmite ANRE însoţit de:
    a) documentele justificative privind necesitatea, oportunitatea, eficienţa economică a investiţiilor şi reflectarea condiţiilor pieţei, în format electronic pe suport USB, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii;
    b) documentele de promovare a fiecărei investiţii întocmite până la acea dată: referatul de necesitate/nota de fundamentare, tema de proiectare, comanda de proiectare, studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectul tehnic, caietul de sarcini; pentru investiţiile din categoria investiţiilor justificabile, cu excepţia lucrărilor de modernizare a clădirilor, se transmit cel puţin referatul de necesitate/nota de fundamentare, proiectul tehnic/specificaţia tehnică şi caietul de sarcini;
    c) un memoriu de prezentare pentru fiecare lucrare, din care să rezulte necesitatea, oportunitatea, eficienţa acesteia, precum şi beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 18;
    d) planul anual de mentenanţă în reţea, defalcat pe mentenanţă corectivă şi mentenanţă preventivă, pe tipuri de lucrări şi tipuri de echipamente ale reţelei, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 3; planul anual de mentenanţă se corelează cu costurile de mentenanţă aprobate conform metodologiei de stabilire a tarifelor aplicabile.

    (2) Din documentele prevăzute la alin. (1) şi din anexele care însoţesc planul de investiţii trebuie să rezulte pentru fiecare investiţie:
    a) justificarea necesităţii, oportunităţii şi eficienţei acesteia, precum şi reflectarea condiţiilor pieţei, în sensul prevederilor art. 16;
    b) descrierea tehnică a investiţiei, cu specificarea mijloacelor fixe care se obţin din realizarea acesteia: detalii tehnice, cantităţi (număr bucăţi, lungimi de linii etc.), principalele tipuri de active ce urmează a fi achiziţionate, valoarea prognozată de inventar şi valoarea medie obţinută în anul anterior pentru acelaşi tip de mijloc fix, conform anexei nr. 2;
    c) beneficiile specifice determinate/cuantificate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 18.


    ART. 31
    Pentru investiţiile incluse în planul anual de investiţii din categoria celor prevăzute la art. 28, OD transmit în format electronic pe suport USB o situaţie din care să rezulte stadiul lucrării, mijloacele fixe rezultate anterior, înregistrate în contabilitate, amortizarea aferentă acestora, cu precizarea codificării lucrării în conformitate cu planul de investiţii aferent primului an şi menţinerea acesteia până la finalizarea lucrării.

    ART. 32
    În planul anual de investiţii transmis ANRE de către OD la începutul anului, pentru minimum 80% din numărul de lucrări în RED trebuie să fie întocmite şi aprobate cel puţin temele de proiectare şi studiile de fezabilitate.

    CAP. IX
    Modificarea planului anual de investiţii
    ART. 33
    (1) Până la data de 1 octombrie, OR au dreptul să modifice planul de investiţii pentru anul în curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv, a structurii stabilite la cap. VII şi a cerinţelor ANRE rezultate în urma analizei planului de investiţii şi a documentelor transmise conform prevederilor art. 20 şi 29, respectiv art. 30.
    (2) În planul de investiţii al OTS şi OD modificat trebuie să se regăsească cel puţin 90% din numărul de lucrări cuprinse în planul transmis la termenul prevăzut la art. 20.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul apariţiei unor situaţii imprevizibile ulterior datei de 1 februarie, depăşirea limitei de 10% din numărul de lucrări care se pot înlocui până la data de 1 octombrie poate fi acceptată de ANRE pe baza documentelor justificative din care rezultă încadrarea în legislaţia aplicabilă.
    (4) OR au obligaţia să justifice fiecare modificare a planului de investiţii şi să transmită documentele justificative ale noilor investiţii incluse în plan, conform prevederilor cap. VIII.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în funcţie de numărul şi valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiţii prevăzute la art. 25 lit. b) şi d), se acceptă depăşirea limitei prevăzute la alin. (2) şi neîncadrarea între limitele prevăzute la art. 25 lit. b) şi d) numai cu informarea prealabilă a ANRE, prezentarea documentelor justificative şi specificarea lucrărilor incluse în planul de investiţii pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări.
    (6) În cazul în care valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiţii prevăzute la art. 25 lit. b) şi d) este mai mică decât valoarea prevăzută în planul de investiţii transmis la termenul prevăzut la art. 19, OD poate include în planul de investiţii alte lucrări în RED pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări, până la limita valorii prevăzute pentru acestea în planul anual de investiţii.
    (7) Odată cu solicitarea de modificare a planului anual de investiţii pentru anul în curs, OR transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii:
    a) documentele justificative prevăzute la art. 29, respectiv art. 30 pentru lucrările de investiţii incluse în planul anual modificat;
    b) completarea documentaţiei de promovare a fiecărei investiţii cu documentele întocmite ulterior transmiterii planului anual de investiţii, dintre cele prevăzute la art. 29, respectiv art. 30.


    ART. 34
    Lucrările de investiţii din planul anual modificat conform art. 33 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) pentru investiţiile în mijloace fixe aparţinând reţelei trebuie să fie încheiate contractele de execuţie sau să fie aprobate rapoartele procedurii de atribuire;
    b) pentru investiţiile în dotări trebuie să fie încheiate contractele de achiziţie sau, în situaţii independente de voinţa operatorului conform documentelor justificative trimise de acesta, să fie aprobate rapoartele procedurii de atribuire.


    CAP. X
    Criterii pentru aprobarea planului anual de investiţii
    ART. 35
    (1) ANRE aprobă planurile anuale de investiţii în cazul în care acestea respectă prevederile referitoare la fundamentarea, structura, justificarea şi modificarea acestora, prevăzute în prezenta procedură, precum şi condiţiile de includere a mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor, prevăzute de metodologia aplicabilă. ANRE transmite OR rezultatul analizei planului anual de investiţii în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea acestuia.
    (2) În cazul în care planul de investiţii sau anumite lucrări de investiţii nu respectă criteriile prevăzute la alin. (1), ANRE respinge planul anual de investiţii sau anumite investiţii din cadrul acestuia şi informează OR în termenul prevăzut la alin. (1) cu privire la motivele respingerii.
    (3) În cazul neaprobării unor investiţii din cadrul planului anual de investiţii, ANRE efectuează corecţiile prevăzute de metodologia aplicabilă corespunzător valorii investiţiilor nerecunoscute.

    CAP. XI
    Obligaţii privind realizarea planurilor de investiţii şi mentenanţă
    ART. 36
    (1) OR au obligaţia de a realiza investiţiile prevăzute în planul anual de investiţii aprobat de ANRE şi, după caz, modificat conform art. 33.
    (2) OR au obligaţia de a realiza anual din surse proprii investiţii care au ca rezultat mijloace fixe aparţinând reţelei în valoare de cel puţin 95% din valoarea totală prognozată a acestora cuprinsă în planul anual de investiţii aprobat de ANRE pentru anul respectiv, calculată în termeni nominali, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.
    (3) La analizarea gradului de îndeplinire a planului anual de investiţii prevăzut la alin. (2) se iau în considerare lucrările realizate care au ca rezultat mijloace fixe aparţinând reţelei, după cum urmează:
    (i) au fost realizate în cursul anului în conformitate cu planul aprobat;
    (ii) au fost realizate ca investiţii suplimentare în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (3);
    (iii) au fost recuperate în anul următor în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2), doar în cazul în care întârzierea realizării acestora are cauze independente de voinţa operatorului, conform documentelor justificative transmise de operator la termenul prevăzut la art. 37 alin. (1).

    (4) Termenul de recuperare a investiţiilor planificate în anul anterior şi nerealizate este de 8 luni pentru investiţiile planificate în anul 2019 şi 6 luni începând cu investiţiile planificate în anul 2020.
    (5) OR au obligaţia de a realiza anual lucrări de mentenanţă în valoare de cel puţin 90% din valoarea totală a planului anual de mentenanţă transmis conform prevederilor art. 29, respectiv art. 30.
    (6) ANRE nu va accepta depăşirea cu mai mult de 10% a costurilor de mentenanţă a sistemelor de măsurare inteligentă, transmise conform prevederilor art. 15.

    CAP. XII
    Aprobarea investiţiilor realizate
    ART. 37
    (1) Pentru aprobarea investiţiilor anuale realizate, OR transmit ANRE până la data de 1 martie a anului următor:
    a) documentele de promovare prevăzute la art. 29, respectiv art. 30 şi art. 33;
    b) documentele de finalizare a fiecărei investiţii, după caz: bonuri de consum (cu excepţia bonurilor de consum pentru contoare, pentru care se transmit situaţii centralizatoare/bon colectiv), situaţii de plată, aprobări la plată, procese-verbale de recepţie la terminarea lucrării, procese-verbale de punere în funcţiune, fişe contabile ale mijloacelor fixe, inclusiv pentru cele la care s-au realizat lucrări de îmbunătăţire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte şi după realizarea investiţiei, alte documente din care să rezulte valoarea investiţiei, documente care atestă condiţii meteorologice deosebite, după caz; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii, însoţite de un centralizator al cheltuielilor grupate pe categorii, conform modelului din anexa nr. 4.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din planul anual de investiţii aprobat.
    (3) Valorile mijloacelor fixe înscrise în procesele-verbale de punere în funcţiune/fişele contabile trebuie să corespundă valorilor înscrise în bonurile de consum, situaţiile de plată, aprobările la plată, procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor sau în alte documente justificative prezentate conform alin. (1).
    (4) Pentru lucrările cofinanţate din fonduri nerambursabile, în vederea recunoaşterii în tarife a cotei finanţate de operatori, aceştia vor transmite suplimentar documente din care să rezulte valoarea contribuţiei financiare.
    (5) În cazul unor modificări apărute după data prevăzută la alin. (1), OR pot prezenta completări pe bază de documente justificative până la data depunerii situaţiilor financiare.
    (6) Documentele de finalizare a fiecărei investiţii realizate în primele 8 luni ale anului se transmit până la data de 1 octombrie a fiecărui an.

    ART. 38
    (1) La termenul prevăzut la art. 37, operatorul are obligaţia să transmită în format electronic editabil un raport cu mijloacele fixe care nu mai sunt utilizate pentru asigurarea serviciului, sursele de finanţare şi anul punerii în funcţiune, motivul şi modalitatea de ieşire, conform tabelului-cadru referitor la ieşirile de mijloace fixe din anexa nr. 1.
    (2) La termenul prevăzut la art. 37, operatorul are obligaţia să transmită în format electronic un raport detaliat privind investiţiile în contoare, transformatoare şi dotări, cu respectarea tabelului-cadru din anexa nr. 5.

    ART. 39
    (1) ANRE respinge investiţiile/mijloacele fixe/costurile investiţiilor care, în urma analizei documentelor transmise în conformitate cu prevederile art. 37 şi 38:
    a) se dovedesc a nu fi justificate, în conformitate cu prevederile art. 16;
    b) nu respectă prevederile metodologiei aplicabile referitoare la includerea mijloacelor fixe în baza reglementată a activelor;
    c) nu conduc la obţinerea beneficiilor estimate ex-ante în conformitate cu prevederile art. 17, situaţie constatată în urma monitorizării eficienţei acestora în conformitate cu art. 43;
    d) nu se regăsesc în planul de investiţii aprobat de ANRE în condiţiile prezentei proceduri;
    e) nu au valoarea totală justificată prin documentele de finalizare sau includ costuri nejustificate în raport cu prevederile prezentei proceduri.

    (2) În cazul în care valoarea realizată a unei investiţii depăşeşte cu mai mult de 10% valoarea acesteia prevăzută în planul anual de investiţii aprobat, ANRE recunoaşte în BAR valoarea realizată exclusiv în cazul apariţiei unor situaţii imprevizibile pe parcursul derulării lucrării, numai pe baza documentelor justificative şi a informaţiilor furnizate de operator cu privire la cauzele depăşirii acesteia.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), valoarea amortizării investiţiei recunoscute de ANRE şi utilizate la calculul corecţiilor prevăzute de metodologia aplicabilă se stabileşte pe baza valorii recunoscute a investiţiei.
    (4) ANRE respinge investiţiile pentru care lipsesc documentele justificative prevăzute la art. 37 şi 38, precum şi alte documente solicitate explicit.
    (5) ANRE nu recunoaşte costurile nejustificate din documentele de finalizare ale unui mijloc fix.
    (6) ANRE nu recunoaşte mijloacele fixe rezultate în urma unor lucrări de înlocuire, dacă mijlocele fixe care se demontează din instalaţii nu se regăsesc în raportarea ieşirilor aferente anului respectiv şi nu pot fi identificate în raport cu poziţiile lucrărilor de înlocuire din planul de investiţii. În situaţia reutilizării mijloacelor fixe demontate, în anexa nr. 5 se menţionează la rubrica observaţii numărul şi data procesului-verbal de punere în funcţiune, care se va transmite ANRE odată cu anexa.

    ART. 40
    (1) ANRE are dreptul de a analiza în orice moment orice investiţie realizată, anterior aprobată, din punctul de vedere al necesităţii şi oportunităţii investiţiei, documentaţiei aferente promovării şi realizării investiţiei, eficienţei economice, beneficiilor obţinute, costurilor asociate, precum şi al respectării standardelor de performanţă, reglementărilor şi legislaţiei specifice.
    (2) Pe baza analizei prevăzute la alin. (1), ANRE respinge investiţiile care nu îndeplinesc condiţiile de recunoaştere în tarife prevăzute în reglementările aplicabile în vigoare.
    (3) ANRE poate modifica valoarea investiţiilor recunoscute, dacă în urma analizelor şi/sau a acţiunilor de control se constată neconformităţi cu prevederile prezentei proceduri.

    ART. 41
    Analiza investiţiilor efectuată de ANRE conform prevederilor prezentei proceduri se realizează prin sondaj.

    ART. 42
    (1) Lucrările de investiţii realizate, care nu se regăsesc în planul de investiţii modificat în conformitate cu prevederile cap. IX şi nu se încadrează în categoria de investiţii care se pot realiza suplimentar faţă de planul anual de investiţii aprobat de ANRE, nu se recunosc de ANRE.
    (2) OR pot realiza suplimentar investiţii prevăzute într-un plan anual anterior nerealizate/nefinalizate în anul respectiv, cu posibilitatea depăşirii valorii anuale de plan aprobate pentru anul în care acestea se finalizează, dacă au fost incluse ca investiţii suplimentare în tabelele-cadru din anexa nr. 1 la termenul prevăzut la art. 20.
    (3) OR pot realiza suplimentar faţă de planul de investiţii modificat la termenul prevăzut la art. 33, cu posibilitatea depăşirii valorii anuale de plan aprobate anterior, următoarele lucrări de investiţii, dacă nu au putut fi incluse în planul anual modificat:
    a) investiţiile necesare ca urmare a apariţiei unor cazuri excepţionale sau a unor condiţii meteorologice deosebite;
    b) investiţii necesare pentru respectarea unor obligaţii legale;
    c) lucrări de extindere şi de întărire a RED necesare racordării utilizatorilor, inclusiv modificării caracteristicilor pentru utilizatorii existenţi.

    (4) Investiţiile realizate suplimentar faţă de planul modificat prevăzute la alin. (3), cu excepţia celor efectuate ca urmare a apariţiei unor condiţii meteorologice deosebite, se recunosc numai dacă au fost acceptate în prealabil de către ANRE.

    ART. 43
    Pentru obiectivele de investiţii care se derulează de OD pe o perioadă mai mare de un an, punerile în funcţiune parţiale se recunosc la valoarea realizată în anul respectiv, iar criteriul de recunoaştere în tarife a investiţiilor realizate prevăzut la art. 39 alin. (2) se aplică în anul finalizării obiectivului prin compararea valorii totale realizate cu valoarea totală prognozată a acestuia sau, după caz, în anul în care se constată că valoarea cumulată a lucrărilor realizate depăşeşte deja cu mai mult de 10% valoarea totală prognozată a acestora.

    CAP. XIII
    Monitorizarea eficienţei investiţiilor realizate
    ART. 44
    (1) OR transmit ANRE rezultatele analizei ex-post a beneficiilor specifice cuantificabile obţinute în urma realizării fiecărei investiţii, determinate prin monitorizarea acestora, comparativ cu valorile estimate ex-ante, în conformitate cu prevederile art. 17.
    (2) Analiza prevăzută la alin. (1) se realizează conform raportului privind monitorizarea eficienţei lucrărilor de investiţii prevăzut în anexa nr. 2, la 2 ani de la finalizarea acestora.
    (3) Raportul privind monitorizarea ex-post a beneficiilor specifice obţinute în urma realizării fiecărei investiţii realizate într-un an, prevăzut la alin. (2), se transmite de operator în format electronic, odată cu raportările finale privind realizarea investiţiilor anuale, la termenul prevăzut la art. 37 alin. (5).
    (4) În cazul în care din analiza prevăzută la alin. (1) se constată că valoarea beneficiilor specifice obţinute în urma realizării unei investiţii este sub 80% din valoarea estimată ex-ante a acestora, ANRE respinge investiţia respectivă.

    CAP. XIV
    Obligaţii privind raportarea investiţiilor realizate
    ART. 45
    (1) Anual, până la data de 1 martie, OR au obligaţia de a transmite ANRE lucrările de investiţii şi de mentenanţă realizate în anul anterior, după cum urmează:
    a) investiţiile realizate, inclusiv pentru racordarea utilizatorilor, în conformitate cu tabelele-cadru din anexa nr. 1, prin completarea secţiunii Realizat;
    b) raportul privind monitorizarea eficienţei lucrărilor de investiţii realizate cu 2 ani calendaristici în urmă, prevăzut în anexa nr. 2;
    c) raportul privind înlocuirea mijloacelor fixe, în conformitate cu tabelul-cadru din anexa nr. 5;
    d) lucrările de mentenanţă realizate în cursul anului anterior în comparaţie cu lucrările programate a fi realizate, defalcate pe tipuri de lucrări şi tipuri de echipamente ale reţelei, după caz, cu specificarea valorii acestora pentru fiecare categorie, în conformitate cu tabelele-cadru din anexa nr. 3.

    (2) OTS are obligaţia să transmită, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), un raport privind stadiul realizării proiectelor din planul de dezvoltare pe 10 ani aprobat de ANRE.
    (3) OTS are obligaţia de a transmite, în termen de 10 zile de la încheierea fiecărui semestru, un raport privind:
    a) investiţiile realizate din veniturile rezultate din alocarea capacităţilor de interconexiune;
    b) stadiul lucrărilor cu statut de proiecte de interes comun european.


    CAP. XV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 46
    Planurile de investiţii, precum şi modificările acestora transmise de OR în afara termenelor prevăzute în prezenta procedură nu se iau în considerare.

    ART. 47
    (1) În situaţia în care ANRE solicită documente sau informaţii justificative suplimentare aferente planurilor de investiţii, acestea sunt transmise de operatori conform solicitării şi în termenul comunicat de aceasta, o singură dată; completările ulterioare se iau în considerare numai în cazuri independente de voinţa operatorilor, temeinic justificate.
    (2) Solicitarea de modificare a planului anual de investiţii pentru includerea unor lucrări de investiţii deja executate, ulterioară datei prevăzute la art. 33, nu se ia în considerare.

    ART. 48
    Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta procedură.
    *) Anexele nr. 1-5 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacţionale şi se vor publica pe pagina proprie de internet a ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri.    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016