Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 14 august 2019  de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 14 august 2019 de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 704 din 27 august 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.362 din 14 august 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 704 din 27 august 2019.
──────────
    ART. 1
    Sfera de aplicare
    Prezenta procedură de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local se aplică în următoarele situaţii:
    a) plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat;
    b) în contul bugetar au fost achitate şi alte obligaţii fiscale datorate bugetului local decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;
    c) plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligaţia fiscală plătită.


    ART. 2
    Cererea de îndreptare a erorilor din documentele de plată
    (1) Îndreptarea erorilor din documentele de plată se face pe baza unei cereri de îndreptare a erorilor, denumită în continuare cerere.
    (2) Cererea se depune la organul fiscal local competent de către debitor, conform prevederilor art. 164 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Cererea, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, cuprinde următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale debitorului;
    b) indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată;
    c) numărul şi data documentelor prin care s-au stabilit ori sau individualizat sumele de plată (titlurile de creanţă) pentru care se solicită corectarea erorii din documentul de plată;
    d) numărul şi data documentului prin care s-a efectuat plata iniţială;
    e) suma totală achitată prin documentul de plată iniţial;
    f) data plăţii;
    g) alte informaţii considerate relevante pentru soluţionarea cererii.

    (4) La cererea prevăzută la alin. (2) se anexează, după caz, documentele certificate „conform cu originalul“ de către debitor:
    a) copia ordinului de plată;
    b) copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată;
    c) copii de pe titlurile de creanţă care nu sunt emise de organul fiscal local;
    d) orice alte documente care atestă eroarea produsă.


    ART. 3
    Analizarea cererii
    (1) Organul fiscal local competent verifică în evidenţele fiscale existenţa erorilor semnalate de debitori, îndeplinirea uneia sau mai multor condiţii prevăzute la art. 1, după caz, precum şi a următoarelor condiţii:
    a) condiţia de creditare a contului bugetar şi de debitare a contului plătitorului;
    b) condiţia privind administrarea obligaţiilor fiscale de acelaşi organ fiscal local;
    c) plata să nu fi stins creanţele datorate bugetului în care s-a încasat suma plătită eronat. Sunt exceptate situaţiile în care în evidenţa fiscală debitorul înregistrează sume plătite în plus cel puţin la nivelul plăţii eronate.

    (2) Rezultatul verificărilor se consemnează într-un referat, care va cuprinde şi propunerea de admitere a cererii debitorului şi de îndreptare a erorilor din documentul de plată sau, după caz, de respingere a cererii. Referatul se aprobă de către conducătorul organului fiscal local competent, potrivit legii.
    (3) La întocmirea referatului prevăzut la alin. (2), organul fiscal local are în vedere şi prevederile art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Soluţionarea cererii
    (1) În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal local competent, după efectuarea audierii debitorului, potrivit art. 9 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, emite şi comunică debitorului decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură.
    (2) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru îndreptarea erorilor, organul fiscal local competent emite decizia privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligaţii fiscale datorate bugetului local, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură. Decizia se întocmeşte în 3 exemplare.
    (3) Decizia prevăzută la alin. (2) se aprobă de către conducătorul organului fiscal local competent şi se transmite compartimentului de specialitate cu atribuţii în domeniul contabilităţii, în vederea operării corecţiei în conturile bugetare corespunzătoare.
    (4) După efectuarea operaţiunii de corecţie în evidenţa analitică pe plătitori, organul fiscal local competent va comunica debitorului decizia prevăzută la alin. (2).
    (5) Decizia prevăzută la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) se comunică debitorului în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării cererii.
    (6) Pe baza deciziei prevăzute la alin. (2), unităţile administrativ-teritoriale întocmesc şi depun la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru efectuarea corecţiei erorilor din documentele de plată întocmite de debitori sau de către persoanele care au efectuat plata.
    (7) Prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal local la care s-a efectuat plata eronată va completa data efectuării plăţii înscrise în „Decizia privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori sau de către persoanele care au efectuat plata, după caz, prin care s-au achitat obligaţii fiscale datorate bugetului local“ (anexa nr. 3 la prezenta procedură).

    ART. 5
    Efectele îndreptării erorilor din documentele de plată
    Modificarea sau desfiinţarea actelor administrative fiscale emise de organele fiscale locale ca urmare a îndreptărilor erorilor din documentele de plată se face potrivit dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Dispoziţii finale
    (1) Răspunderea privind îndreptarea erorilor de plată întocmite de debitori sau de către persoanele care au efectuat plata privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local revine organelor fiscale competente.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi alin. (2) al art. 2, în situaţia în care plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului local s-a efectuat utilizând un cod de identificare fiscală eronat, cererea se depune la organul fiscal local competent de către cel care a efectuat plata.
    (3) Organul fiscal local competent arhivează la dosarul fiscal următoarele documente:
    a) cererea debitorului de îndreptare a erorilor din documentele de plată;
    b) documentaţia care a stat la baza efectuării acestei operaţiuni;
    c) copiile fişelor debitorului din evidenţa analitică pe plătitori, afectate de operaţiunea de corecţie;
    d) referatul aprobat de conducătorul organului fiscal local;
    e) decizia privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligaţii fiscale datorate bugetului local sau, după caz, decizia de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată.

    (4) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    Model 2019 ITL -076
    Nr. înregistrare ............................. din .............................
    CERERE
    pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată
    întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local
    Domnule/Doamnă director,
    Subsemnatul(a)/Subscrisa, ..................................., cod de identificare fiscală/codul numeric personal/număr de înregistrare fiscal ........................................, judeţul ....................., codul poştal .............., municipiul/oraşul/comuna .................................., satul/sectorul ..........., str. ........................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ......, ap. ....., tel. ................, fax ................., adresă de e-mail ......................., înregistrat la registrul comerţului ................... la nr. .................... .
    Reprezentată prin ...................................., în calitate de acţionar unic/asociat/ administrator/împuternicit/mandatar/executor/lichidator domiciliat în: judeţul ......................., localitatea .................., satul ......................, codul poştal ......................, sectorul …………, str. ............................. nr. ……, bl. ……, sc. ……, et. ……, ap. ……, tel. ......., fax ................., adresă de e-mail …………....................., posesorul B.I./C.I./A.I./paşaport seria ....... nr. ..............., eliberat(ă) de ............... la data de .............................., solicit îndreptarea erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local, în situaţiile următoare:
    a) plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod de identificare fiscală eronat ...........................................;
    b) în contul bugetar au fost achitate şi alte obligaţii fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv ..................................................................;
    c) plata obligaţiilor fiscale s-a efectuat într-un cont bugetar corespunzător unui alt buget decât cel al cărui venit este obligaţia fiscală plătită ............................................ .

    La prezenta cerere se anexează următoarele documente „certificate de conformitate cu originalul“:
    a) copia ordinului de plată;
    b) copia extrasului de cont în care este înregistrată plata eronată;
    c) copii de pe titlurile de creanţă care nu sunt emise de organul fiscal local;
    d) orice alte documente care atestă eroarea produsă.

    Data: ................./.................
    Semnătura şi ştampila ...........................

    ANEXA 2

    la procedură
    Stema unităţii administrativ-teritoriale
    Model 2019 ITL – 077
    ROMÂNIA
    ......................................................
    (comuna/oraşul/municipiul/sectorul)
    ......................................................
    (denumirea organului fiscal local)
    Codul de identificare fiscală: .............…
    Adresă/Cont IBAN/tel./fax/e-mail ........................
    Nr. .............../data eliberării .…/20….....
    Către^1
    ^1 Se menţionează numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului/împuternicitului.
    .................................................................................,
    CNP/CIF/NIF/CUI ....................…, str. .......... nr. .....…, bl......., sc. ....., et. …., ap. ……, sectorul .........., localitatea ..…...., satul ...................., judeţul ...................., codul poştal .........
    DECIZIE
    de respingere a cererii de îndreptare a erorilor din documentele de plată
    În temeiul prevederilor art. 164 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.362/2019 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale datorate bugetului local,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr................ din data de ...................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ................ în data de ........................,
    se respinge cererea de îndreptare a erorilor din documentele de plată.
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de îndreptare a erorilor din documentele de plată sunt:
    .....................................................
    Temeiul de drept: ........................................................
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:……………………………………………....................................……………………
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal local emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul organului fiscal local,
    .......................................................................
                      (prenumele, numele şi ştampila)
    Întocmit astăzi, data ........................
    .........................................................
                                                                 (funcţia, prenumele şi numele)
    Am primit un exemplar al deciziei de respingere.
    Prenumele şi numele ......................................., CNP ...............................................,
    B.I./A.I./C.I. serie ........ nr. ..................
    Semnătură contribuabil ............................
    Data ..................../...................../............... sau
    Nr. şi data confirmării de primire ......................................

    ANEXA 3

    la procedură
    Stema unităţii administrativ-teritoriale
    Model 2019 ITL – 077
    ROMÂNIA
    .........................................................
    (comuna/oraşul/municipiul/sectorul)
    .........................................................
    (denumirea organului fiscal local)
    Codul de identificare fiscală: …………….................
    Adresă/Cont IBAN/tel./fax/e-mail .............................
    Nr. ................./data eliberării .…/20...........
    Către^1
    ^1 Se menţionează numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal, codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz; alte date de identificare a contribuabilului/împuternicitului.

    ….....................................................................,
    CNP/CIF/NIF/CUI ..…………………………….……….....................................…….,
    str. .................... nr. …, bl. ......., sc. ..... et. ....., ap....., sectorul ........, localitatea ............., satul ..........................., judeţul .........................., codul poştal ........................
    DECIZIE
    privind corecţia erorilor din documentele de plată întocmite de debitori sau de către persoanele care au efectuat plata,
    după caz, prin care s-au achitat obligaţii fiscale datorate bugetului local
    În temeiul prevederilor art. 164 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. …………………. din data de …………….………….., se corectează erorile din documentele de plată efectuate de către debitorul …..…………………………………………………….. .
    I. Bugetul şi contul bugetar din care se corectează erorile constatate în ordinele de plată prin care s-au achitat obligaţii fiscale:

┌─────────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │Codul fiscal │ │
│ │Denumirea│ │Documentul│ │al │ │
│Denumirea│contului │ │din care │ │beneficiarului│Suma│
│bugetului│bugetar │Simbolul│rezultă că│Data │iniţial, │- │
│din care │din care │contului│suma a │efectuării│eronat, │lei │
│se │se │bugetar │fost │plăţii^2 │conform │- │
│stornează│stornează│ │plătită │ │documentului │ │
│ │ │ │ │ │de plată │ │
│ │ │ │ │ │iniţial │ │
├─────────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴────┘


    ^2 Se completează data plăţii iniţiale.

    II. Obligaţiile fiscale care se sting prin corecţie:

┌──────────┬─────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┬───────────────┬────┐
│Denumirea │Denumirea│ │ │Documentul │ │Codul fiscal │ │
│obligaţiei│contului │Denumirea│Simbolul │prin care s-a │Data │al │Suma│
│stinse │bugetar │contului │contului │stabilit sau │efectuării│beneficiarului,│- │
│prin │din care │bugetar │bugetar │s-a │plăţii^2 │în urma │lei │
│corecţie │se │ │corespunzător│individualizat│ │corecţiei │- │
│ │stornează│ │ │suma de plată │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼──────────┼───────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴──────────┴───────────────┴────┘


    ^2 Se completează data plăţii iniţiale.

    III. În urma îndreptării erorii, la rolul nominal unic, situaţia creanţelor fiscale locale este următoarea:
    a) rest de plată .....................................;
    b) suprasolvire ........................................ .

    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal emitent în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul organului fiscal local,
    .......................................................................
    (prenumele, numele şi ştampila)
    Întocmit astăzi, data ........................
    .........................................................
                                                                       (funcţia, prenumele şi numele)
    Am primit un exemplar al deciziei de corecţie.
    Prenumele şi numele ..................................., CNP ........................, B.I./A.I./C.I. serie ..... nr. .........
    Semnătură contribuabil ........................................................
    Data ........................./............................/..................... sau
    Nr. şi data confirmării de primire ........................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016