Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 14 iunie 2021  de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 14 iunie 2021 de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19

EMITENT: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 594 bis din 14 iunie 2021
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 991 din 14 iunie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 594 din 14 iunie 2021.
──────────
    1. Obiectivul schemei de ajutor de stat
    1.1. Obiectivul schemei de ajutor de stat, denumită în continuare Schema, îl reprezintă acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naţionale şi/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19.
    1.2. Schema este implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MEAT, prin intermediul Direcţiei Generale Ajutor de Stat, în parteneriat cu Agenţiile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE) şi cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, denumit în continuare STS, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.
    1.3. Prin prezenta procedură se detaliază implementarea Schemei instituită prin O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice, organizării de evenimente a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19. Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul Schemei se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevăzute de Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Bugetul Schemei şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de stat
    2.1. Bugetul Schemei este estimat la 500 milioane euro, echivalent în lei. Bugetul alocat Schemei pentru anul bugetar 2021, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2021 este 2.500.000 lei credite de angajament.
    2.2. Sumele aferente Schemei se asigură de la bugetul de stat prin bugetul MEAT, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie şi/sau din fonduri externe.
    2.3. Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare.
    2.4. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari.
    2.5. Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.

    3. Beneficiarii de ajutor de stat în cadrul Schemei şi criterii de eligibilitate a acestora
    3.1. Beneficiarii Schemei sunt întreprinderile care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, condiţiile de eligibilitate prevăzute în O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    3.2. Beneficiari de ajutor de stat sunt structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare clasificate, structuri/unităţi de alimentaţie şi organizatori de evenimente, înregistrate/înregistraţi în scopuri fiscale pe teritoriul României, agenţii de turism licenţiate şi ghizii de turism atestaţi, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi care primesc ajutor de stat, conform acestei Scheme, deţinute de sau organizaţi ca întreprinderi înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.
    3.3. Beneficiarul poate fi: întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere legată. O întreprindere autonomă este orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră. O întreprindere este autonomă dacă deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză.
        Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval).
        Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.

     Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a) - (d) sunt considerate întreprinderi legate.

    3.4. Granturile se acordă pe bază de contract de finanţare încheiat cu următoarele categorii de beneficiari: întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de agenţii de turism conform codurilor CAEN Rev 2 7911, 7912, 7990, întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare conform codurilor CAEN Rev 2 5510, 5520, 5530, 5590, întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de structuri/unităţi de alimentaţie, conform codurilor CAEN Rev 2 5610, 5621, 5629, 5630, întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de organizare de evenimente conform codului CAEN Rev 2 8230, precum şi întreprinderi care desfăşoară activităţi autorizate de ghid de turism conform codului CAEN Rev 2 7990, întreprinderi care sunt înregistrate/înregistraţi în scopuri fiscale pe teritoriul României. Activităţile sunt eligibile dacă sunt desfăşurate în baza unor licenţe de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru agenţiile de turism, certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile de cazare, autorizaţii de funcţionare emise de către autorităţile publice locale sau certificate de clasificare emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului pentru structurile/unităţile de alimentaţie publică, autorizaţiile emise de către direcţiile sanitar-veterinare pentru unităţile de alimentaţie publică mobile, certificate constatatoare eliberate de Oficiul Naţional Registrul Comerţului pentru organizatorii de evenimente sau atestate de ghid de turism emise de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului. Dacă o întreprindere deţine mai multe puncte de lucru (structuri de cazare/structuri de alimentaţie/ agenţii de turism), se vor verifica/încărca certificatele de clasificare/autorizaţiile/licenţele pentru fiecare punct de lucru. Codul/codurile CAEN Rev 2 pentru care aplicantul solicită finanţare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul în cadrul prezentei Scheme, iar în acest sens aplicantul va încărca certificat constatator cu istoric în aplicaţia informatică.
    3.5. Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii cumulative:
    a) nu sunt întreprinderi în dificultate, în sensul definiţiei de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 şi/sau nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultăţi sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.
        În sensul definiţiei de la art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108, întreprinderile în dificultate sunt acele întreprinderi care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    1. în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    2. în cazul unei societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, "o societate în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    3. atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    4. atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    5. în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.

        Prin excepţie, ajutorul se poate acorda microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în sensul anexei I la Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019, cu condiţia să nu facă obiectul unei proceduri colective de insolvenţă în temeiul legislaţiei naţionale şi să nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.
        Pentru a putea beneficia de ajutor este necesar ca, la momentul acordării ajutorului în temeiul O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici prevăzuţi mai sus care au primit ajutor pentru salvare să fi rambursat împrumutul sau să fi încetat garanţia, iar operatorii economici care au primit ajutor pentru restructurare să nu mai facă obiectul unui plan de restructurare.

    b) nu depăşesc plafonul de 1.800.000 Euro conform secţiunii 3.1. din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare;
    c) nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente.
    d) nu se află în insolvenţă la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.
    e) îşi menţin activitatea pentru care au obţinut finanţare pentru cel puţin 6 luni de la data primei plăţi a ajutorului de stat pentru valoarea grantului mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, sau 12 de luni de la data primei plăţi a ajutorului de stat, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni.
    f) au depus situaţiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciţii financiare încheiate (2019 şi 2020), pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere, prevăzut la art. 36 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au obligaţia să întocmească asemenea situaţii.


    4. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    4.1. MEAT administrează, gestionează şi derulează prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE) schema de ajutor de stat instituită prin O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate.
    4.2. Prin prezenta Schemă sunt acordate granturi în cuantum de maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN Rev 2 prevăzute la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 comparativ cu anul 2019.
    4.3. Baza de calcul al ajutorului reprezintă:
    a) pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
    b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agenţiile de turism în conformitate cu dispoziţiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja, şi volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile de călătorie, inclusiv marja;
    c) pentru beneficiarii care ţin evidenţa în partidă simplă, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, diferenţa dintre încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi încasările obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

    4.4. În stabilirea activităţilor eligibile care vor intra în baza de calcul, se fac următoarele clarificări:

    (1) Pentru întreprinderile care au activităţi de agenţii de turism, cu licenţe de turism valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse în baza de calcul pachetele de servicii de călătorie, serviciile de călătorie, serviciile de călătorie asociate, precum şi componente ale pachetelor de călătorie, comercializate în scop turistic, astfel cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv în Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Pentru întreprinderile care desfăşoară activităţi de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare, cu certificate de clasificare valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse în baza de calcul, serviciile de cazare astfel cum sunt definite la art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi, serviciile suplimentare oferite contra cost persoanelor cazate, în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare.

    4.5. Baza de calcul al ajutorului, calculată conform prevederilor art. 4.3 şi 4.4., este certificată şi asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată şi remunerat/remunerată de către aplicant.
    4.6. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta Schemă este echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică. Ajutorul de stat acordat conform prezentei Scheme este cumulat cu alte măsuri de sprijin acordate în baza secţiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro, precum şi cu ajutoare acordate în temeiul altor secţiuni ale comunicării, în conformitate cu dispoziţiile din secţiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul.
        Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

    4.7. Dacă un beneficiar de ajutor de stat face parte din categoria întreprinderilor legate şi a depus mai multe cereri de finanţare, suma maximă pe care o poate primi în cadrul Schemei nu poate depăşi 800.000 euro/întreprindere unică, cu respectarea prevederilor de la articolul 4.3, 4.4 şi 4.5. În cazul în care valoarea însumată a cererilor de finanţare depuse de beneficiari aparţinând aceleiaşi întreprinderi unice depăşeşte 800.000 euro, ajutorul de stat se acordă proporţional, prin raportarea sumei aprobate fiecărui aplicant la suma totală cererilor aprobate la nivelul întreprinderii unice.
    4.8. Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditelor de angajament sau bugetare alocate cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.
    4.9. Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv data deschiderii aplicaţiei electronice pentru etapa a doua şi care va fi comunicată pe site-ul instituţiei la respectiva dată.

    5. Procedura de înscriere în cadrul Schemei
    5.1. (1) Înscrierea în cadrul Schemei, creare profil, user, parolă şi completarea formularului de înscriere în vederea obţinerii finanţării se fac on-line, folosind link-ul http://www.granturi.imm.gov.ro.
        Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la Schemă postate pe site-ul MEAT pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare contract, efectuare plăţi, monitorizare), precum şi în contul creat la înscriere, denumit în continuare front office (FO).

    (2) Înscrierile în cadrul Schemei se vor realiza în două etape distincte:
    a) Etapa 1 de creare profil, user şi parolă, unde aplicanţii vor înregistra cu semnătură electronică, atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, conform Anexei nr. 3, cât şi datele întreprinderii eligibile, conform art. 3 din prezenta procedură.
        Beneficiarii care şi-au creat deja profil, user şi parolă în cadrul platformei în vederea primirii unui ajutor de stat în baza O.U.G. nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextual crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene, cu modificările şi completările ulterioare, vor putea folosi respectivul profil în cadrul prezentei Scheme.

    b) Etapa 2 de înscriere în cadrul Schemei, în care aplicanţii, cu profil, user şi parolă generate în prima etapă, vor completa formularul electronic de înscriere, conform Anexei nr. 1 la prezenta procedură, vor încărca declaraţii pe proprie răspundere, conform anexelor nr. 4 - 6 la prezenta procedură (declaraţie ajutor de stat, declaraţie tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate), vor încărca copie după certificatul de clasificare pentru structurile de primire cu funcţiuni de cazare, copie după autorizaţia de funcţionare sau după certificatul de clasificare pentru structurile/unităţile de alimentaţie publică, copie după autorizaţia sanitar-veterinară pentru unităţile de alimentaţie publică mobile, copie după atestat pentru ghizii turistici, respectiv copie după licenţă pentru agenţiile de turism. Toţi aplicanţii vor încărca certificat constatator cu istoric, eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform articolului 3.4. Prin completarea formularului de înscriere beneficiarii îşi vor lua angajamentul de plată a datoriilor restante către bugetul central, angajamentul privind menţinerea activităţii pentru 6 luni, respectiv 12 luni, îşi vor asuma pe proprie răspundere că întreprinderea nu era în dificultate la 31 decembrie 2019 sau că întreprinderea era în dificultate la 31 decembrie 2019 în condiţiile excepţiei de la art. 3 alin. (4) şi (5) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, că nu este în insolvenţă şi că nu are decizie de recuperare emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, conform art. 3 alin. (6) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
     Tot în această etapă, beneficiarii vor încărca raportul de expertiză contabilă extrajudiciară, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit (de asigurare), semnat electronic de auditorul financiar în conformitate cu art. 6, alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 224/2020 cu modificările şi completările ulterioare, împreună cu anexa la acesta (raportul sinteză), asumat de expertul contabil/auditorul financiar. Anexa la raport va fi realizată conform Anexei nr. 7 la prezenta procedură.
        Raportul întocmit de expertul contabil/societate de expertiză contabilă sau de auditorul financiar/firmă de audit este elaborat cu respectarea ISAE 3000 (revizuit), alte misiuni de asigurare decât auditurile sau revizuirile, informaţiilor financiare istoric emis de Internaţional Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) şi cu Manualul privind Codul etic internaţional pentru profesioniştii contabili (ediţia 2018), emis de Internaţional Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), din cadrul Internaţional Federation of Accountants (FAC), disponibile în limba română la adresa web https://www.codetic-standardeinternationale.ro/. Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară respectă totodată şi prevederile Standardului profesional nr. 35 emis de către Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
        Expertul contabil/societatea de expertiză contabilă poate întocmi raportul de expertiză contabilă extrajudiciară şi în situaţia în care a ţinut şi condus contabilitatea solicitantului sau a oferit alte servicii profesionale conform de O.G. nr. 65/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.    5.2. (1) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere în cadrul Schemei se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.
    (2) Aplicaţia electronică aferentă primei etape de înscriere (creare profil, user şi parolă) va rămâne deschisă pe toată perioada înscrierilor în cadrul Schemei.
    (3) Aplicaţia electronică aferentă celei de a doua etape de înscriere în cadrul Schemei va fi deschisă începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

    5.3. După crearea contului de utilizator, aplicanţii vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare, vor putea vizualiza documentaţia transmisă şi vor avea posibilitatea descărcării şi semnării contractului de finanţare, încărcării de documente diverse aferente plăţii, în mod electronic. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului/împuternicitului acestuia şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a Schemei.
    5.4. (1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online, împreună cu toate celelalte documente solicitate, inclusiv a raportului de expertiză contabilă/audit şi a anexei la acesta, semnate electronic de expertul contabil/societatea de expertiză contabilă/auditorul financiar/firma de audit, conform art. 5.1. alin. (2) punctul b), aplicaţia electronică va transmite automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, împreună cu numărul de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE. Acest mesaj se va regăsi în front office (FO).
    (2) După completarea şi trimiterea on-line a formularului de înscriere, împreună cu toate celelalte documente solicitate, nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia, decât în condiţiile art. 5.5 din prezenta Schemă.
    (3) Aplicanţii care nu au depus situaţiile financiare anuale aferente anilor 2019 şi 2020 la instituţiile fiscale abilitate, vor fi respinşi din cadrul programului.
    (4) După trimiterea formularului, împreună cu toate documentele solicitate, aplicanţii vor avea posibilitatea vizionării în timp real pe site-ul www.granturi.imm.gov.ro, a listei cu solicitanţii înscrişi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Schemei.
    (5) Evaluarea şi contractarea se va face în ordinea numărului RUE.

    5.5. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicaţie pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în termenul stabilit la art. 6.1. alin. (4) atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Schemei.
    5.6. Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.

    6. Verificarea, selecţia şi contractarea beneficiarilor
    6.1. (1) Verificarea documentelor depuse on-line se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în funcţie de apartenenţa la AIMMAIPE a sediului social al întreprinderii solicitante.
    (2) Se vor verifica următoarele:
    a) formularul electronic de înscriere şi existenţa documentelor încărcate, conform art. 5.1. alin. (2);
    b) îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a beneficiarilor, conform art. 3;
    c) existenţa raportului de expertiză contabilă, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit, semnat electronic de auditorul financiar;
    d) corespondenţa dintre baza de calcul anuală obţinută din activitatea eligibilă aferentă anilor 2019 şi 2020, declarată pe propria răspundere de către aplicant în formularul de înscriere, cu valorile calculate, certificate şi asumate de către expertul contabil sau de către auditorul financiar;
    e) faptul că solicitantul nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, furnizorul ajutorului de stat va extrage, din oficiu, certificatele de atestare fiscală, în mod automat, prin aplicaţia informatică PATRIMVEN. În cazul în care se înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din ajutorul acordat în cadrul programului.

    (3) Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative şi criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 3 , vor primi decizie de respingere.
    (4) Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări prin intermediul aplicaţiei electronice, solicitantul primind o notificare în acest sens pe adresa de e-mail înregistrată în aplicaţia electronică. Clarificările solicitate se încarcă de către solicitant în aplicaţia electronică de înscriere, în maxim 3 zile lucrătoare de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea cererii.
    (5) Dacă în urma analizei documentaţiei înscrise integral se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, solicitantul va primi decizie de respingere.

    6.2. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
    6.3. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparţine, prin intermediul aplicaţiei electronice, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.
    6.4. (1) Contestaţia se formulează în scris, se transmite prin intermediul aplicaţiei electronice şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal.

    (2) Contestaţia se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanţare, efectuare plăţi, monitorizare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.3 şi 6.4, se adresează AIMMAIPE şi se depune, cu semnătură electronică, în aplicaţia electronică de înscriere.
    (3) Se poate depune o singură contestaţie pe etapă. Contestaţiile care nu se depun conform procedurii, nu se iau în calcul.

    6.5. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din 2 membri, care nu au participat la procesul de verificare al documentaţiei pentru care s-a depus contestaţie.
    6.6. Termenul de soluţionare este de 15 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin front office, aplicantul primind o notificare în acest sens pe adresa de email înscrisă în aplicaţie.
    6.7. (1) După închiderea apelului de proiecte, în urma verificării administrative şi de eligibilitate a tuturor aplicaţiilor depuse, aplicaţia informatică va genera contract de finanţare pentru aplicanţii acceptaţi, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la prezenta procedură, care se va regăsi în front office şi va transmite pe adresa de corespondenţă un mesaj de atenţionare în acest sens. Aplicanţii vor intra în aplicaţie, vor descărca contractul de finanţare, îl vor semna cu semnătură electronică şi îl vor reîncărca semnat în aplicaţie în maxim 10 zile de la transmitere, dar nu mai târziu de data limită prevăzută în art. 1, alin. (3), lit. g) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 31 decembrie 2021.
    (2) Aplicanţii care nu semnează şi nu transmit contractul de finanţare până la termenul limită prevăzut la art. 6.7. alin. (1), vor primi decizie de respingere, semnată electronic de ordonatorul terţiar de credite, transmisă prin contul din aplicaţie.
    (3) După semnarea acestuia de către beneficiar, contractul va fi semnat electronic de ordonatorul terţiar de credite şi reîncărcat în aplicaţie. După semnarea contractului de ambele părţi, se va putea efectua plata grantului către beneficiar.
    (4) Valoarea contractului va fi maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codului CAEN eligibil/codurilor CAEN eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, calculată conform art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Contractarea se face în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie. Plata se va face în limita creditelor bugetare aprobate. Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu această destinaţie, angajarea, respectiv plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.


    7. Plata granturilor
    7.1. Plăţile din cadrul Schemei se efectuează prin intermediul băncilor comerciale partenere în program sau prin ordonanţare individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de către operatorii economici la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în funcţie de opţiunea întreprinderii solicitante. Pentru plăţile efectuate prin Trezoreria Statului, toate documentele aferente plăţilor vor fi încărcate de către AIMMAIPE.
    7.2. MEAT va selecta băncile comerciale partenere printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiţionată şi suficient promovată. Între MEAT şi organizaţia/organizaţiile ori instituţia/instituţiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituţie/instituţii parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează schema de ajutor de stat. Instituţiile partenere selecţionate au calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor de stat şi pot acorda din surse proprii facilităţi de creditare pentru societăţile aplicante în cadrul Schemei.
    7.3. Beneficiarii eligibili declaraţi admişi, care vor dori să încaseze grantul prin intermediul unei bănci partenere, vor deschide conturi curente distincte aferente cererii de finanţare la instituţia parteneră pentru care au optat în cererea de finanţare. În cadrul Schemei, aplicanţii pot opta pentru instituţia de credit parteneră o singură dată şi nu pot schimba opţiunea exprimată la înscriere pe parcursul implementării Schemei.
    7.4. MEAT prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituţiile partenere selectate, cu rol de agenţii de implementare, sumele reprezentând ajutor de stat aferente contractelor de finanţare, proporţional, în limita creditelor bugetare.
    7.5. După semnarea şi reîncărcarea în aplicaţie a contractului semnat de ambele părţi, instituţia de credit parteneră selectată va face plata ajutorului financiar nerambursabil.
    7.6. Finanţarea beneficiarilor contractaţi se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia/instituţiile parteneră/partenere. Ajutorul de stat se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea Schemei, după semnarea contractului de finanţare în contul deschis de beneficiar la instituţia parteneră. Instituţia financiară parteneră va vira sumele aprobate în conturile distincte deschise de beneficiari în termen de maximum 7 zile de la disponibilitatea fondurilor în contul de tranzit sau de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă între AIMMAIPE şi beneficiar, în baza contractelor de finanţare ale acestora semnate cu AIMMAIPE şi va încărca în aplicaţie dovada plăţii. Plata beneficiarilor poate fi efectuată în tranşe până la acoperirea integrală a contractului de finanţare, conform creditelor bugetare alocate cu această destinaţie în bugetul MEAT.
    7.7. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:
    a) Când termenul se stabileşte pe zile, nu se ia în calcul prima şi ultima zi a termenului.
    b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare.
    c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei electronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.


    8. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Schemei şi recuperarea ajutorului de stat
    8.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Schemei se va face de către MEAT/AIMMAIPE.
        Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, în calitate de furnizor, va încheia un protocol de colaborare cu Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, având ca obiect verificarea valorii cifrei de afaceri realizate din activitatea de turism, activitatea structurilor de cazare, structurilor de alimentaţie şi agenţiilor de turism la contribuabilii selectaţi în funcţie de riscul fiscal rezultat din analiza de risc.

    8.2. Reprezentanţii MEAT/AIMMAIPE/ANAF au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor şi activităţii făcute de beneficiarul ajutorului de stat. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor MEAT/AIMMAIPE/ANAF privind ajutorul de stat acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea integrală a ajutorului de stat.
    8.3. Beneficiarii pot fi controlaţi şi de reprezentanţii Consiliului Concurenţei şi de reprezentanţii Comisiei Europene, conform prevederilor art. 26 alin. (3) şi art. 32 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.4. În cazul în care, în urma controalelor efectuate, se constată că beneficiarii nu îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi în procedura de implementare, au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, nu au respectat obligaţia menţinerii activităţii în condiţiile art. 5 din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în contractul de finanţare (Anexa 2 la prezenta procedură) sau în legislaţia schemei de ajutor de stat, structura de specialitate din cadrul MEAT/AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MEAT că a fost declanşată recuperarea ajutorului de stat, împreună cu dobânzile aferente.
    8.5. AIMMAIPE monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obţinut finanţare (menţinerea activităţii, plata obligaţiilor fiscale către bugetul central). Menţinerea activităţii pe o perioadă de minim 6 luni de la data primei plăţi sau 12 de luni de la data primei plăţi, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricţii de natură a impune suspendarea ori întreruperea activităţii comerciale, se va verifica automat de către aplicaţia electronică prin interogarea bazei de date a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului/Administraţia Naţională de Administrare Fiscală.
        Până la finalul perioadei de monitorizare, în urma achitării obligaţiilor fiscale către bugetul central, beneficiarul are obligaţia de a încărca în aplicaţia electronică certificatul fiscal care atestă lipsa datoriilor şi dovada plăţii.

    8.6. Perioada de suspendare ori întrerupere a activităţii comerciale impusă prin acte normative nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, respectiv 12 de luni.
    8.7. În situaţia în care, pe perioada contractuală, beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea integrală a ajutorului de stat acordat prin Schemă, cu dobânda calculată de la data acordării şi până la rambursarea integrală a ajutorului de stat.
    8.8. Beneficiarii care înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, îşi iau angajamentul să le achite din ajutorul acordat în cadrul Schemei, în termen de maxim 6/12 luni din momentul primei plăţi a ajutorului financiar către beneficiar, conform prevederilor din art. 2 alin. (5) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.9. În cazul în care se constată că nu au fost achitate obligaţiile fiscale restante prevăzut la art. 8.8., solicitanţii vor primi Decizie de respingere a finanţării cu recuperare integrală a ajutorului de stat şi a dobânzii aferente, semnată electronic de ordonatorul de credite.
    8.10. Recuperarea ajutorului se va efectua conform prevederilor O.U.G. n.r. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 1.238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 25 din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
        Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

    8.11. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat.

    9. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    9.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul MEAT
    9.2. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza Schemei se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
    9.3. (1) Furnizorul de ajutor are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta procedură sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) Furnizorul de ajutor are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor/administratorul Schemei, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    9.4. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor.
    9.5. AIMMAIPE va acorda un ajutor de stat după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de stat primite pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul pandemiei de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare, însumată cu cuantumul ajutorului de stat solicitat în cadrul prezentei Scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 1.800.000 euro, echivalentul în lei.
    9.6. Furnizorul de ajutor va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Schemei, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de stat timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Schemei.
    9.7. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Schemei, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei Scheme, a altor scheme de stat şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.
    9.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, revine furnizorului de ajutor de stat/administratorului Schemei, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat.
    9.9. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat, MEAT, în calitate de furnizor de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a Schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
        Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei Scheme, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii de către MEAT, în calitate de furnizor al schemei de ajutor de stat.


    10. Confidenţialitate
    10.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Schemei sunt confidenţiale, membrii MEAT/AIMMAIPE având obligaţia de a nu dezvălui informaţiile menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    10.2. MEAT/AIMMAIPE este autorizată să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, valoarea totală a finanţării nerambursabile, activitatea/activităţile pentru care a aplicat, conform codului/codurilor CAEN, locaţia geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    11. Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta procedură.
    ANEXA 1

    la procedură

    STRUCTURA FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE etapa 1 - creare profil
        Profilul Meu:
        Nume: ............... Prenume: ....................
        CNP: ................ BI/CI: ... Serie: ...........
        Număr: .............. Ţara: .......................
        Judeţ/Echivalent: ........... Localitate: .........
        Strada: ..................... Nr.: ......
        Bloc/Scară/Apartament: ..................
        Cod poştal: .......... Telefon .......... E-mail ...........
    Prin continuarea folosirii acestui site, declaraţi faptul că sunteţi de acord ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului să fie autorizat să împuternicească partenerii de implementare a schemei de ajutor de stat, respectiv Agenţiile pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi băncile partenere, să prelucreze datele dumneavoastră cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018.
        Consimţământul dumneavoastră în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi pentru transmiterea datelor personale către partenerii indicaţi mai sus este acordat pentru scopul implementării schemei de ajutor de stat.
        Declar că am înţeles această declaraţie de consimţământ, sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, şi am luat la cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare. Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunteţi de acord cu cele de mai sus.
        Înscrie persoană juridică:
        Cod fiscal: ............ Data înfiinţării: ...........
        Denumire: ..............
        Paşi:
    1. Descarcă declaraţie Reprezentant/Împuternicit
    2. Semnează digital declaraţia descărcată
    3. Încarcă declaraţia semnată


        Înscrie persoană juridică:
        Nume întreprindere: .................................
        Cod unic de înregistrare: ...........................
        Formă juridică: .....................................
        Categorie întreprindere în funcţie de dimensiune: ............

        Sediu social
        Adresă: ......................
        Telefon: .....................
        E-mail: ......................

        Dată înfiinţare: .............
        Număr Registrul Comerţului: ...................

        Reprezentant legal/Împuternicit: Nume şi prenume ..........................
        CNP BI/CI: Serie: .... Număr: .....................
        Adresa: .......................................

        Acţionari/Asociaţi/Titulari
        Tip persoana - Fizică
    - Juridică
        Denumire .....................
        CNP ..........................
        Pondere capital ..............

        Încărcare Declaraţie ajutor de stat (predefinită - se completează în aplicaţie, se semnează electronic)
        Încărcare Declaraţie tip întreprindere (predefinită - se completează în aplicaţie, se semnează electronic)
        Încărcare Formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate (predefinită - se completează în aplicaţie, se semnează electronic)
        Încărcare documente de autorizare (Certificate clasificare/Autorizaţii funcţionare/Licenţe/Atestat)

    STRUCTURA FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE etapa 2 - depunere
    Titlul ..................
        Selectare apel ..........
        Declaraţie
        Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, sub sancţiunea recuperării ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor, mă angajez să:
        ● menţin activitatea pentru cel puţin 6 luni de la data primei plăţi a ajutorului de stat pentru valoarea grantului mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, sau 12 de luni de la data primei plăţi a ajutorului de stat, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro.
        ● achit obligaţiile fiscale, precum şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată la data acordării ajutorului de stat, până la expirarea perioadei de 6 luni, respectiv 12 de luni de la prima plată ajutorului de stat.
        Prin semnarea fişierului generat declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, întreprinderea pe care o reprezint:
        ● nu este insolvenţă la momentul înscrierii
        ● nu este rezidentă în scopuri fiscale în jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante sau să fie constituite în temeiul legislaţiei acestora;
        ● nu este controlată, direct sau indirect, de acţionari din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante, până la nivelul beneficiarului real, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
        ● nu controlează, direct sau indirect, filiale din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante şi nu deţine sedii permanente în aceste jurisdicţii;
        ● nu partajează proprietatea cu întreprinderi din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante.

        Se importă informaţii persoană juridică
        Se importă informaţii asociaţi/acţionari/titulari
        Se importă informaţii documente ataşate (documente autorizare 2019, 2020, declaraţii)
        Raportează cifră de afaceri?
        Da [] Nu []

        În cazul activităţilor autorizate conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, se aplică regimul special în conformitate cu dispoziţiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare?
        Da [] Nu []


┌────┬────────┬────────┬───────┬───────┬─────────┐
│ │CA/ │CA/ │Volum │Volum │Sumă │
│ │Încasări│Încasări│facturi│facturi│eligibilă│
│ │2019 │2020 │emise │emise │pe cod │
│ │ │ │2019 │2020 │CAEN │
├────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│Cod │ │ │ │ │ │
│CAEN│ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│Cod │ │ │ │ │ │
│CAEN│ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│Cod │ │ │ │ │ │
│CAEN│ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────┼───────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴────────┴───────┴───────┼─────────┤
│Suma eligibilă totală │ │
└──────────────────────────────────────┴─────────┘

        Alege auditor financiar/expert contabil
        Încărcare Raport expertiză contabilă/Raport audit financiar
        Bancă parteneră/Trezorerie: ..............

    ANEXA 2

    la procedură
                                 CONTRACT DE FINANŢARE
                                Nr. ...... din ........
        În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 315/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Legea nr. ..../2021, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, se încheie prezentul contract de finanţare între:
        Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului prin Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului ..........., denumită în continuare AIMMAIPE, cu sediul în ............., nr. ......., telefon ........, fax .............., e-mail: ..................., reprezentată prin ordonator terţiar de credite, ..............., în calitate de Furnizor,
        şi
        ..................., cu sediul în ................, telefon ..............., înregistrată sub nr. ......... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ........., reprezentată legal prin ............, având funcţia de ............., în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.

    Precizări prealabile
        În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    - Termenul "an"/"zi" reprezintă an/zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;
    – Când termenul se stabileşte pe zile, nu se ia în calcul prima şi ultima zi a termenului.
    – Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare;
    – Transmiterea documentelor prin intermediul poştei electronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.

    I. Obiectul şi valoarea contractului
    ART. 1
        Obiectul contractului îl reprezintă acordarea ajutorului de stat sub formă de grant, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin Schema de ajutor de stat instituită prin O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Schema, implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) prin AIMMAIPE.

    ART. 2
    (1) Beneficiarul primeşte un grant reprezentând maxim 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor autorizate aferente codului CAEN Rev 2 eligibil/codurilor CAEN Rev 2 eligibile, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, calculată conform art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro/întreprindere unică şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din O.U.G. nr. 224/2020 cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de stat acordat conform prezentei Scheme este cumulat cu alte măsuri de sprijin acordate în baza secţiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificările şi completările ulterioare, în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro, precum şi cu ajutoare acordate în temeiul altor secţiuni ale comunicării, în conformitate cu dispoziţiile din secţiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.
    (3) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de stat este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data de lansare a apelului de proiecte, respectiv data deschiderii aplicaţiei electronice pentru etapa a doua.

    ART. 3
    (1) Valoarea contractului de finanţare este de ...... lei, valoare aprobată în urma verificării administrative şi de eligibilitate.
    (2) Contractarea se face în limita creditelor de angajament alocate cu această destinaţie.
    (3) Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditului de angajament alocat cu această destinaţie, angajarea se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.


    II. Durata contractului
    ART. 4
        Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil 24 de luni, dar nu mai devreme de data ultimei plăţi a ajutorului de stat.


    III. Modalităţile de plată
    ART. 5
    (1) Beneficiarul Schemei are cont deschis la Trezoreria Statului sau cont curent destinat proiectului la o bancă comercială parteneră, conform opţiunii din formularul electronic de înscriere.
    (2) Grantul va fi transferat în contul beneficiarului în urma semnării de ambele părţi a contractului de finanţare.
    (3) Plata se va face în limita creditelor bugetare aprobate. Dacă valoarea însumată a cererilor de finanţare aprobate depăşeşte valoarea creditului bugetar alocat cu această destinaţie, plata către beneficiar se va face proporţional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totală a cererilor de finanţare aprobate.


    IV. Drepturi şi obligaţii
    ART. 6
    (1) Furnizorul Schemei:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Schemă, cuprinse în bugetul MEAT;
    b) va monitoriza îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezentul contract, în procedura de implementare, pe o perioadă de 6 luni de la data primei plăţi sau de 12 de luni de la data primei plăţi, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro.
    c) va recupera ajutorul de stat, inclusiv dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data rambursării integrale a ajutorului de stat, în situaţia constatării nerespectării prevederilor din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi din procedura de implementare a acesteia;

    (2) Reprezentanţii MEAT/AIMMAIPE/ANAF au dreptul să verifice anunţat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor asumate prin prezentul contract.

    ART. 7
        Beneficiarul este obligat:
    a) să menţină activitatea pentru care a primit finanţare pe o perioadă de cel puţin 6/12 luni de la prima plată, conform art. 5 din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să achite obligaţiile fiscale, precum şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, care se înregistrează la plată la data acordării ajutorului de stat, până la expirarea perioadei de 6 luni de la data primei plăţi, respectiv 12 de luni de la data primei plăţi, în cazul în care valoarea grantului este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro. Până la finalul perioadei de monitorizare, în urma achitării obligaţiilor fiscale către bugetul central, beneficiarul are obligaţia de a încărca în aplicaţia electronică certificatul fiscal care atestă lipsa datoriilor şi dovada plăţii.
    c) să pună la dispoziţia MEAT/AIMMAIPE/ANAF toate documentele solicitate care dovedesc eligibilitatea, veridicitatea declaraţiilor făcute şi în general, respectarea legislaţiei Schemei. Furnizorul Schemei poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare (clarificări) ce trebuie furnizate în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;
    d) să pună la dispoziţia MEAT/AIMMAIPE/ANAF în formatul şi în termenul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului;
    e) să păstreze toate documentele aferente ajutorului de stat primit timp de minim 10 ani de la data acordării ultimei alocări specifice. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, valoarea grantului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate, dovada plăţii datoriilor către bugetul central.
    f) să răspundă, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de stat primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare;
    g) să permită controlul la faţa locului furnizorului de ajutor de stat şi organelor de control abilitate;
    h) să aibă cont deschis la Trezoreria Statului sau să deschidă cont curent dedicat proiectului la o bancă comercială parteneră.    V. Răspunderea contractuală
    ART. 8
        În cazul în care prin bugetul Schemei nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, Furnizorul Schemei este exonerat de orice răspundere.

    ART. 9
        Furnizorul Schemei este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 10
        În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEAT/AIMMAIPE/ANAF sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. e) şi la art. 3 din O.U.G. nr. 224/2020 cu modificările şi completările ulterioare şi în procedura de implementare a Schemei, a făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de stat, nu a respectat obligaţiile prevăzute la art. 7 alin. a) - c) din contractul de finanţare, acesta are obligaţia de a rambursa integral sumele primite, cu dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării, calculate conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 11
        În cazul în care nu s-a supus obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat primite, conform art. 7 lit. e), nu transmite în termenul stabilit informaţiile solicitate de către Consiliul Concurenţei, conform art. 7 lit. f), şi de către furnizorul de ajutor de stat, conform art. 7 lit. d), sau nu permite controlul furnizorului de ajutor de stat şi organelor de control abilitate, conform art. 7 lit. g), beneficiarul este sancţionat cu amendă conform art. 45 alin. (1) lit. a) - c) din O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

    ART. 12
        Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a Furnizorul Schemei şi succesorilor acestuia. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii finanţatoare pentru declaraţiile făcute şi pentru celelalte documente încărcate.


    VI. Conflict de interese
    ART. 13
        Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat Furnizorul Schemei despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MEAT/AIMMAIPE poate refuza plata grantului în situaţia identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia.


    VII. Clauza de confidenţialitate
    ART. 14
        În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 15
        Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 16
        Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.


    VIII. Publicarea datelor
    ART. 17
        Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către Furnizorul Schemei, în orice formă şi mediu, incluzând internetul: numele beneficiarului, valoarea totală a finanţării nerambursabile, activităţile conform codului/codurilor CAEN Rev 2 pentru care a aplicat, locaţia geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).


    IX. Modificarea contractului
    ART. 18
        Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.

    ART. 19
        Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către Furnizorul Schemei, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    X. Încetarea contractului
    ART. 20
        Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 4.

    ART. 21
        Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa Furnizorului Schemei, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Contract sau în legislaţia Schemei;
    b) ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă. În această situaţie, beneficiarul este obligat să înştiinţeze MEAT în termen de maxim 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.


    ART. 22
        Rezilierea contractului din motive precizate la art. 21 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat/fonduri externe nerambursabile în cadrul oricărui Program administrat de MEAT, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.


    XI. Cesiune
    ART. 23
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 24
        Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 25
        Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIII. Forţa majoră
    ART. 26
        Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

    ART. 27
        Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 28
        Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

    ART. 29
        Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin intermediul aplicaţiei electronică sau poşta electronică, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 30
        Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

    ART. 31
        Prezentul contract se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prezentul contract face parte integrantă şi este Anexă la procedura de implementare a Schemei instituite prin O.U.G. nr. 224/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele părţi, având aceeaşi valoare pentru fiecare.┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│AGENŢIA PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII, │Beneficiar, │
│ATRAGERE DE INVESTIŢII ŞI PROMOVARE A │...............................................│
│EXPORTULUI ................................... │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Ordonator principal de credite │Reprezentant legal/funcţia, │
│...............................................│...............................................│
│(semnătura electronică) │(semnătura electronică) │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Control financiar preventiv propriu, │ │
│...............................................│ │
│(semnătura electronică) │ │
├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Compartiment economic, juridic resurse umane şi│ │
│administrativ, │ │
│...............................................│ │
│(semnătura electronică) │ │
└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la procedură
                                     ÎMPUTERNICIRE
        Subsemnatul .................., legitimat prin BI/CI seria ..... nr. ...., având funcţia de .................., reprezentant legal al ........................, CUI ............., cu sediul în .................., împuternicesc pe Dl/Dna ......................, să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acţiunile necesare implementării măsurilor instituite prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 224/2020 cu modificările şi completările ulterioare privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice şi organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
        Împuternicitul va întreprinde toate acţiunile şi va semna toate documentele necesare entităţii juridice în implementarea măsurilor de sprijin, în numele şi pentru Reprezentantul legal.
        REPREZENTANT LEGAL AL .............................
        Nume Prenume ............................
        Data .............
        Semnătura ........

    ANEXA 4

    la procedură
                            Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata ................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..., nr. ...., eliberat de ............. la data de ............., cu domiciliul în localitatea ................., str. ............. nr. ... bl. ...., sc. ..., ap. ..., sectorul/judeţul ............., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ............., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezenta măsură NU fac obiectul altui ajutor de stat.
    B. Declar pe propria răspundere că
        ● NU am beneficiat de ajutor de stat în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană
        ● am beneficiat în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană de următoarele ajutoare de stat:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │ │
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │Cuantumul │
│Crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │ajutorului│
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│acordat │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


        Semnătura electronică a reprezentantului legal/împuternicitului operatorului economic

    ANEXA 5

    la procedură
                                       DECLARAŢIE
                              privind tipul întreprinderii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ................................
        Adresa sediului social ..................................
        Cod unic de înregistrare .................
        Numele şi funcţia ......(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)......

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
        [] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 6 - la procedură.
        [] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
        [] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societăţii este parteneră sau legată)
        *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├───────────┬───────────────┬──────────┤
│Numărul │Cifra de │Active │
│mediu anual│afaceri anuală │totale │
│de │netă (mii lei/ │(mii lei/ │
│salariaţi │mii €) │mii €) │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘

        *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2020, dacă societatea este parteneră sau legată.
        Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).
        [] Nu
        [] Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)

        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele ........................
        Funcţia: ......................
        Semnătura .....................
        Data semnării: ................

    ANEXA 6

    la procedură
                                        CALCULUL
                      pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).

        Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2020 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Total │
│ │Numărul │afaceri│active│
│ │mediu │anuală │(mii │
│ │anual de │netă ( │lei/ │
│ │salariaţi│mii lei│mii €)│
│ │ │/ mii │ │
│ │ │€) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B1 din │ │ │ │
│secţiunea B*2 ) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este cazul (se │ │ │ │
│vor introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│secţiunea A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există) - dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B2 │ │ │ │
│din secţiunea B)│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

        Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.
    SECŢIUNEA A
    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fisă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fisă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
        Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele si │ │de │Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │afaceri│totale│
│Numele sau │Adresa │ │Presedintelui │mediu │anuală │( mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │Consiliului de│anual de │netă │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │ │Director │ │lei/mii│ │
│ │ │ │General sau │ │€) │ │
│ │ │ │echivalent │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fisei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fise privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.    FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ................................
        Adresa sediului social ..................................
        Cod unic de înregistrare .................
        Numele şi funcţia ......(Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)......

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2020 │
├─────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Cifra de │ │
│ │Numărul │afaceri │Active │
│ │mediu anual │anuală │totale*2)│
│ │de │netă (mii│(mii lei/│
│ │salariaţi*1)│lei/mii │mii €) │
│ │ │€) │ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans
        NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        ........................................................
        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
        ........................................................


    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
        Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │ │
│ │Numărul │afaceri│Active │
│Procent │mediu │anuală │totale*3)│
│ │anual de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii €) │
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │€) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

        Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.


    SECŢIUNEA B
    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
        [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
        [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
        *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.


    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
        Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬────────────┬───────────┬───────┐
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuală netă│(mii │
│ │salariaţi*5)│(mii lei/ │lei/mii│
│ │ │mii €) │€) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘

        *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele si │
│Întreprinderea│ │ │prenumele │
│legată │Adresa │ │preşedintelui │
│(denumire/date│sediului│Cod unic de │consiliului de│
│de │social │înregistrare│administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        NOTĂ:
        Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.


        Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │ │de │Active│
│ │Numărul │afaceri│totale│
│Întreprinderea│mediu │anuală │(mii │
│numărul: │anual de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii €)│
│ │ │lei/ │ │
│ │ │mii €) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.

        NOTĂ
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)
        *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)

        Numele ........................
        Funcţia: ......................
        Semnătura .....................
        Data semnării: ................


                                          FIŞA
      privind legătura dintre întreprinderi nr. ...... din tabelul B2, secţiunea B
                   (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt
                  incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii
        .............................................

        Adresa sediului social
        .............................................

        Codul unic de înregistrare
        .............................................

        Numele, prenumele şi funcţia
        .....Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent..........


    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă -2020 │
├─────┬────────────┬───────────┬───────┤
│ │Numărul │Cifra de │Active │
│ │mediu anual │afaceri │totale │
│ │de │anuală netă│(mii │
│ │salariaţi*7)│(mii lei/ │lei/ │
│ │ │mii €) │mii €) │
├─────┼────────────┼───────────┼───────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴───────────┴───────┘

        *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate
        Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

        Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic*8)
        *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)


        Numele ........................
        Funcţia: ......................
        Semnătura .....................
        Data semnării: ................

    ANEXA 7

    la procedură
                       Anexă la Raportul privind baza de calcul a
           ajutorului de stat ce se acordă sub forma unor granturi în temeiul
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2020, cu modificările şi completările
                              ulterioare (RAPORT SINTEZĂ)
    1. Date de identificare ale Beneficiarului:

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumire ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│CIF ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Localitate ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Judeţ ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    2. Cifra de afaceri/Volumul de activitate raportat de Beneficiar în Situaţiile financiare/Raportările financiare anuale depuse la organele fiscale competente:

┌─────────────────────────────────┬┬───┐
│Total cifră de afaceri/ Volum de ││Ron│
│activitate 2019 ││ │
├─────────────────────────────────┼┼───┤
│Total cifră de afaceri/ Volum de ││Ron│
│activitate 2020 ││ │
└─────────────────────────────────┴┴───┘


    3. Baza de calcul a ajutorului de stat acordat potrivit OUG nr. 224/2020 cu modificările şi completările ulterioare

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│ │ │Cifra de afaceri │
│ │ │eligibilă/ Volum de │
│Nr. │An │afaceri eligibil 2019/│
│crt.│financiar │2020 Conform Coduri │
│ │ │CAEN menţionate în OUG│
│ │ │224/2020 │
├────┼──────────┼┬─────────────────────┤
│1 │2019 ││RON │
├────┼──────────┼┼─────────────────────┤
│2 │2020 ││RON │
├────┼──────────┼┼─────────────────────┤
│ │Baza de ││ │
│ │calcul ││ │
│3 │conform ││RON │
│ │OUG 224/ ││ │
│ │2020 (1) -││ │
│ │(2) ││ │
├────┼──────────┼┼─────────────────────┤
│ │Valoare ││ │
│ │maximă ││ │
│4 │grant ││RON │
│ │(RON) Baza││ │
│ │de calcul ││ │
│ │(3) x 20% ││ │
├────┼──────────┼┼─────────────────────┤
│ │Valoare ││ │
│ │maximă ││ │
│ │grant ││ │
│ │(EURO) ││ │
│ │Valoare ││ │
│5 │maximă ││EUR │
│ │grant(RON)││ │
│ │/curs ││ │
│ │valutar ││ │
│ │BNR la ││ │
│ │data ││ │
│ │xx.xx.2021││ │
└────┴──────────┴┴─────────────────────┘


┌─────────────────┬────────────────────┐
│ │Auditor/Expert │
│Data: ......... │contabil │
│Beneficiar │Denumire │
│Denumire │Certificat/Nr. │
│Semnătura: L.S │autorizaţie │
│....... │Semnătura: L.S. │
│ │.......... │
└─────────────────┴────────────────────┘    ANEXA 8

    la procedură
                  Lista Agenţiilor pentru IMM, Atragere de Investiţii
                               şi Promovare a Exportului
                                       (AIMMAIPE)

┌────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┐
│Nr. │AIMMAIPE │ │ │
│crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/ FAX/E-MAIL │
│ │arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │BRAŞOV │Turnului, │Callcenter: 0217950098 │
│ │Braşov │nr.5, │0268-548.018 tel. │
│1. │Covasna │Cladirea │0268-548.017 fax │
│ │Sibiu │AJOFM, et. 1,│www.imm.sov.ro │
│ │ │Braşov, C.P. │agentia.brasov@imm.sov.ro │
│ │ │500152 │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │ │Callcenter: 0217950098 │
│ │Bistriţa │Str. Horea, │0264-487.224 tel. │
│2. │Năsăud │nr. 3, et. 3,│0264-487.244 fax │
│ │Cluj │Cluj-Napoca, │www.imm.sov.ro │
│ │Maramureş │C.P. 400174 │agentia.clui@imm.sov.ro │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │ │ │
│ │Brăila │Bd. Tomis, │Callcenter: 0217950098 │
│ │Buzău │nr. 79-81, │0241-661.253 tel. │
│3. │Constanţa │et. 3, │0241-661.254 fax │
│ │Galaţi │Constanţa, │www.imm.sov.ro │
│ │Tulcea │C.P. 900669 │agentia.constanta@imm.sov.ro │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │CRAIOVA │Str. Ştefan │ │
│ │Dolj │cel Mare nr. │Callcenter: 0217950098 │
│4. │Gorj │12, et. 3, │0251-510.785 tel./fax │
│ │Mehedinţi │Craiova, C.P.│www.imm.sov.ro │
│ │Olt │200130 │agentia.craiova@imm.sov.ro │
│ │Vâlcea │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │IAŞI │Str. Tudor │ │
│ │Bacău │Vladimirescu,│Callcenter: 0217950098 │
│ │Botoşani │nr. 45A, bl. │0232-261.101 tel./fax │
│5. │Iaşi │B2, Iasicon │0232-240.213 tel. │
│ │Neamţ │Towers, Iaşi,│www.imm.sov.ro │
│ │Suceava │C.P. 700305 │agentia.iasi@imm.sov.ro │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │PLOIEŞTI │ │ │
│ │Argeş │Bd. │Callcenter: 0217950098 │
│ │Călăraşi │Republicii, │0244-522.085 tel. │
│6. │Dâmboviţa │nr. 12, Bl. │0244-544.054 fax │
│ │Giurgiu │33, B1 - B2, │www.imm.sov.ro │
│ │Ialomiţa │Ploieşti, │asentia.ploiesti@imm.sov.ro │
│ │Prahova │C.P. 100066 │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │TÂRGU MUREŞ │Str. Gheorghe│Callcenter: 0217950098 │
│ │Alba │Doja, nr. 25,│0265-311.660 tel. │
│7. │Harghita │Târgu Mureş, │0265-260.818 fax │
│ │Mureş │C.P. 540342 '│www.imm.sov.ro │
│ │ │ │asentia.tarsumures@imm.sov.ro│
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor │Callcenter: 0217950098 │
│ │Arad │de la Tisa, │0256-292.739 tel. │
│8. │Caras-Severin│nr. 22, │0256-292.767 fax │
│ │Hunedoara │Timisoara, │www.imm.sov.ro │
│ │Timis │C.P. 300575* │agentia.timisoara@imm.gov.ro │
├────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │Str. │Callcenter: 0217950098 │
│ │BUCUREŞTI │Poterasi, nr.│0374-490.686 tel. │
│9. │Bucureşti │11, sector 4,│0374-092.945 fax. │
│ │Ilfov │Bucureşti, │www.imm.gov.ro │
│ │ │C.P. 040263 │agentia.bucuresti@imm.gov.ro │
└────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘


                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016