Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 12 septembrie 2019  de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi, utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 12 septembrie 2019 de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi, utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 861 din 24 octombrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.360 din 12 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 861 din 24 octombrie 2019.
──────────
    ART. 1
    Prevederile prezentei proceduri se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“, proiect implementat de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi (ANPD), în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), cofinanţat din Programul operaţional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi.

    ART. 2
    (1) În vederea decontării voucherelor acordate persoanelor cu dizabilităţi şi utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, la nivelul ANPD se constituie Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, disponibilă permanent, în formă actualizată, pe site-ul www.anpd.gov.ro
    (2) Pentru a fi inclus în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, operatorul economic depune la Registratura ANPD din Calea Victoriei nr. 194 o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, cu precizarea produselor pe care intenţionează să le comercializeze şi preţul acestora (inclusiv TVA).
    (3) ANPD lansează periodic, la intervale de 3 luni, prin postare pe site-ul www.anpd.gov.ro şi publicarea anunţului într-un cotidian naţional, invitaţia de înscriere/completare în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces. Înscrierea în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces este continuă. Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces se actualizează permanent şi se publică pe site-ul www.anpd.gov.ro
    (4) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii privind includerea în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, personalul din cadrul ANPD cu atribuţii în acest sens analizează documentele care însoţesc cererea, pentru a stabili îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Procedura de acordare a subvenţiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În situaţia în care în urma analizării documentelor depuse se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4), în baza propunerii personalului ANPD cu atribuţii în acest sens, preşedintele ANPD aprobă prin decizie includerea în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces.
    (6) În situaţia neîndeplinirii de către operatorul economic a condiţiilor prevăzute la alin. (4), precum şi în situaţia în care documentele depuse sunt neconforme, incomplete, ilizibile sau conţin ştersături, modificări ori se constată neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate, se respinge solicitarea de includere în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces; operatorul economic este notificat în acest sens, cu precizarea motivaţiei respingerii.
    (7) Operatorul economic respins în condiţiile alin. (6) poate depune o nouă solicitare de includere în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces însoţită de documentele care reflectă remedierea deficienţelor constatate.

    ART. 3
    (1) Decontarea voucherelor se realizează doar cu operatorii economici incluşi în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, pentru produsele menţionate în voucher, la valoarea prevăzută în documentul care atestă transferul dreptului de proprietate a produsului care nu poate fi mai mare decât valoarea maximă a voucherului.
    (2) Dacă valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului, diferenţa este suportată de beneficiar.
    (3) În urma semnării de către titularul voucherului, pe de o parte, şi operatorul economic, pe de altă parte, a documentului care atestă transferul dreptului de proprietate a produsului, persoana cu dizabilităţi preia produsul şi predă voucherul care rămâne în posesia operatorului economic.
    (4) Furnizorii/Producători de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces menţionaţi la alin. (1) solicită ANPD validarea autenticităţii voucherului înainte de încheierea documentului care atestă transferul dreptului de proprietate a produsului. Solicitarea şi comunicarea cu privire la validarea autenticităţii voucherului se realizează electronic prin adresa de e-mail asistive.furnizori@anpd.gov.ro

    ART. 4
    (1) În vederea decontării voucherelor, furnizorii de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces depun lunar, la sediul ANPD, în primele 15 zile ale lunii, voucherele în baza cărora au fost predate produsele, în luna calendaristică precedentă.
    (2) Operatorul economic are obligaţia depunerii la sediul ANPD în vederea decontării voucherelor a următoarelor documente:
    a) solicitarea de plată adresată ANPD, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a;
    b) formularul de decont, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b;
    c) borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2c;
    d) voucherele în original, completate pe verso cu data utilizării, semnătura şi ştampila furnizorului de tehnologie/ dispozitive asistive şi de acces, precum şi semnătura titularului acestuia;
    e) copii ale facturilor fiscale - emise beneficiarilor voucherelor, care cuprind denumirea şi seria produsului, seria numerică a voucherului, numele titularului voucherului; datele de identificare ale beneficiarilor menţionaţi pe facturile fiscale corespund cu datele de identificare din C.I./B.I. şi cu datele de identificare inscripţionate pe vouchere. Factura fiscală este semnată atât de emitent, cât şi de beneficiar; factura fiscală aferentă produsului pentru care va fi utilizat voucherul nu poate conţine alte produse în afara celor menţionate în lista produselor asistive;
    f) copii ale documentelor de plată aferente facturilor fiscale emise, în situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2).
    g) copii ale C.I./B.I. ale beneficiarilor de vouchere;
    h) alte documente justificative pentru decontare (certificate de conformitate, certificate de garanţie, proces-verbal de predare-primire etc.);
    i) declaraţie pe propria răspundere că produsele comercializate în baza voucherelor nu au fost decontate, în relaţia cu Casa de Asigurări de Sănătate, conform anexei nr. 2d.

    (3) Solicitarea de plată, formularul de decont şi borderoul centralizator sunt semnate obligatoriu de persoana/persoanele împuternicită/e de operatorul economic să semneze documentele predate ANPD şi de persoanele cu responsabilităţi economico-financiare (director economic, contabil-şef) şi sunt ştampilate de furnizor.
    (4) Voucherele neconforme din punctul de vedere al concordanţei datelor de identificare inscripţionate pe vouchere cu datele de identificare din C.I./B.I. beneficiar nu sunt acceptate spre decontare de către ANPD.
    (5) Facturile fiscale care nu îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (2) lit. e) nu sunt acceptate spre decontare de către ANPD.
    (6) Toate documentele depuse în copie conţin menţiunea „conform cu originalul“, semnătura şi ştampila magazinului care a efectuat vânzarea produselor.

    ART. 5
    (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării de plată la Registratura ANPD, personalul din cadrul ANPD cu atribuţii în acest sens întocmeşte documentaţia specifică efectuării plăţii numai după constatarea îndeplinirii condiţiilor de plată.
    (2) În situaţia în care se constată neîndeplinirea condiţiilor pentru efectuarea plăţii, personalul din cadrul ANPD cu atribuţii în acest sens comunică operatorului economic elementele care trebuie remediate.

    ART. 6
    Anexele nr. 2a-2d fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 2a

    la procedură
    Solicitarea de plată a operatorului economic
    - model -
    Denumirea operatorului economic .............................................
    CIF/CUI ........................................
    Nr. ............. data ..........................
    SOLICITARE DE PLATĂ
    proiect „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“
    Societatea ................................, cu sediul în ......................., înregistrată la registrul comerţului sub nr. .........................., CIF/CUI ................................., în calitate de operator economic inclus în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, reprezentată legal prin dl/dna ...................................., în calitate de .............., solicită plata sumei de ......................... lei în contul .........................., deschis la ................................., reprezentând contravaloarea voucherelor utilizate în luna ............... anul .................., conform Borderoului centralizator nr. ............ .din data .................... şi documentelor justificative anexate.
    Semnătură autorizată,
    Administrator/Împuternicit

    ANEXA 2b

    la procedură
    Formular de decont
    - model -
    Denumirea operatorului economic ......................................
    CIF/CUI ........................................
    Nr. ............. data ..........................
    FORMULAR DE DECONT VOUCHERE
    proiect „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“
    Anexăm prezentului decont documentele justificative privind decontarea contravalorii voucherelor primite de la beneficiari persoane cu dizabilităţi în luna ..........anul ........... .
    – Nr. vouchere utilizate ..................................
    – Total sumă de decontat (inclusiv TVA) ............................
    – Cont trezorerie ..............................................
    – Denumirea unităţii de trezorerie ................................
    Documente justificative anexate:
    - Borderoul centralizator nr. ............ din data .............;
    – vouchere în original;
    – copii ale facturilor fiscale, cu menţiunea „conform cu originalul“;
    – copii ale documentelor de plată, aferente facturilor fiscale emise, cu menţiunea „conform cu originalul“, în situaţia în care valoarea produsului achiziţionat este mai mare decât cea a voucherului;
    – copii ale C.I./B.I. ale beneficiarilor de vouchere, cu menţiunea „conform cu originalul“;
    – copii ale certificatelor de garanţie pentru tehnologiile şi dispozitivele asistive şi tehnologiile de acces comercializate, cu menţiunea „conform cu originalul“;
    – copii ale documentelor privind primirea instrucţiunilor de către beneficiarul voucherului, confirmată prin semnătura acestuia, cu menţiunea „conform cu originalul“;
    – declaraţie pe propria răspundere că produsele comercializate în baza voucherelor nu au fost decontate în relaţia cu casa de asigurări de sănătate;
    – alte documente justificative pentru decontare, cu menţiunea „conform cu originalul“.

    Semnătură autorizată,
    Administrator/Împuternicit

    ANEXA 2c

    la procedură
    Borderou centralizator
    - model -
    Denumirea operatorului economic .............................................
    CIF/CUI ........................................
    Nr. ............. data ..........................
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    proiect „Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi“

┌────┬──────────────┬───┬───────────┬────────┬────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Valoarea│ │Valoarea │
│ │Numele şi │ │ │Nr./data│totală a│Valoarea │neutilizată│
│Nr. │prenumele │CNP│Nr./seria │facturii│facturii│decontată a│din │
│crt.│beneficiarului│ │voucherului│fiscale │/lei │voucherului│valoarea │
│ │voucherului │ │ │ │(TVA │(lei) │voucherului│
│ │ │ │ │ │inclus) │ │(lei) │
├────┼──────────────┼───┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───┼───────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴───┴───────────┴────────┼────────┼───────────┼───────────┤
│ │TOTAL │TOTAL │TOTAL │
└────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┴───────────┘


    Semnătură autorizată,
    Administrator/Împuternicit

    ANEXA 2d

    la procedură
    Declaraţie pe propria răspundere cu privire la nedecontarea produselor comercializate
    în baza voucherelor în relaţia cu casa de asigurări de sănătate
    - model -
    Denumirea operatorului economic .............................
    CIF/CUI ........................................
    Nr. ............. data ..........................
    Subsemnatul, ........................, reprezentant legal al operatorului economic ............................, furnizor/producător de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces,
    cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că produsele comercializate în baza voucherelor nu au fost decontate în relaţia cu casa de asigurări de sănătate.
    Semnătură autorizată,
    Administrator/Împuternicit

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016