Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 11 noiembrie 2020  de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 11 noiembrie 2020 de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1104 din 19 noiembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.896 din 11 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1104 din 19 noiembrie 2020.
──────────
    ART. 1
    Sfera de aplicare
    (1) Prezenta procedură se aplică obligaţiilor fiscale principale şi accesorii administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgenţă şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eşalonare la plată.
    (2) Prin obligaţii fiscale administrate de organul fiscal se înţelege:
    a) obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii;
    b) amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
    c) creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
    d) creanţe rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi amenzi judiciare/penale.

    (3) Nu se încadrează în categoria creanţelor prevăzute la alin. (2) lit. d) şi nu se acordă eşalonări la plată pentru sumele care fac obiectul unei confiscări, precum şi cele reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracţiuni.
    (4) Obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (2) sunt stabilite prin următoarele documente/acte administrative depuse/comunicate după data declarării stării de urgenţă, a/al căror scadenţă/ termen de plată se împlineşte până la data eliberării certificatului de atestare fiscală şi vizează inclusiv perioade fiscale anterioare:
    a) declaraţii fiscale, inclusiv cele depuse cu întârziere;
    b) decizii de impunere;
    c) declaraţii rectificative;
    d) decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;
    e) titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii;
    f) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuţii sociale şi alte sume datorate bugetului general consolidat.

    (5) Odată cu emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal comunică debitorului decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, în vederea includerii acestora în decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
    (6) Eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal, pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcţie de numărul de luni de eşalonare la plată aprobat. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de debitor.
    (7) Debitorii care au depus notificări potrivit cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, sau cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, prin depunerea cererii prevăzute la alin. (1), renunţă la intenţia de a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare/anularea la plată a obligaţiilor accesorii. În această situaţie se aplică în mod corespunzător, după caz, prevederile art. 4 alin. (13) din procedura de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu un milion lei, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.810/2019, cu modificările ulterioare, sau prevederile art. 5 alin. (1) din Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020.

    ART. 2
    Dispoziţii privind cererea de acordare a eşalonării la plată
    (1) Eşalonările la plată ale obligaţiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, depusă la organul fiscal până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. Modalităţile de depunere sunt următoarele:
    a) la registratura organului fiscal;
    b) prin poştă, cu confirmare de primire;
    c) prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual“.

    (2) Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a eşalonărilor la plată se depune de către debitor atât pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor debitorului şi ale sediilor sale secundare.
    (3) În cazul în care debitorul optează pentru plata diferenţiată a ratelor de eşalonare, acesta menţionează în cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rată, procentul care poate fi achitat din obligaţiile fiscale principale şi accesorii, respectiv:
    a) cel puţin 5% din cuantumul obligaţiilor fiscale ce pot fi eşalonate la plată, pentru jumătate din perioada de eşalonare solicitată;
    b) diferenţa de procent se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare, pentru următoarele luni rămase din propunerea de grafic.

    (4) În situaţia în care perioada de eşalonare la plată solicitată cuprinde un număr impar de luni de eşalonare, numărul de luni rezultat din aplicarea prevederilor alin. (3) lit. a) se rotunjeşte în plus.

    ART. 3
    Organul fiscal competent pentru soluţionarea cererilor de acordare a eşalonării la plată
    (1) Competenţa pentru soluţionarea cererilor de acordare a eşalonărilor la plată revine organului fiscal competent, prevăzut la art. 30, 33, 35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.
    (2) Debitorii fără domiciliu fiscal în România pot beneficia de înlesniri la plată numai dacă desemnează un împuternicit, potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.
    (3) În cazul în care debitorul retrage cererea de acordare a eşalonării la plată până la emiterea deciziei de eşalonare la plată sau a deciziei de respingere, organul fiscal comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul cererilor depuse potrivit art. 5 sau 10, după caz, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.
    (5) Pentru debitorii prevăzuţi la art. 204 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru cei care au transmise spre recuperare creanţe bugetare înscrise în titluri executorii emise de alte organe, organul fiscal înştiinţează autoritatea competentă sau organul emitent al titlului executoriu, după caz, cu excepţia instanţelor judecătoreşti, despre depunerea unei cereri de acordare sau de retragere, precum şi despre emiterea unei decizii în soluţionarea acestora, printr-o adresă la care anexează aceste documente. Aceste documente se transmit în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii sau emiterii deciziei, după caz.

    ART. 4
    Eliberarea certificatului de atestare fiscală
    (1) După primirea cererii prevăzute la art. 2, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente:
    a) deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere/penalitate de nedeclarare;
    b) certificatul de atestare fiscală, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4, după caz;
    c) referatul de verificare a condiţiilor de acordare/ modificare/menţinere a eşalonării la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;
    d) decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale sau decizia de respingere, după caz, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 6 şi 7;
    e) decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

    (2) Prin întocmirea referatului prevăzut la alin. (1) lit. c), organul fiscal verifică:
    a) dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (6)-(9) din ordonanţa de urgenţă;
    b) dacă există sume de rambursat/de restituit/de plată de la buget. În situaţia în care a/au fost emisă/emise decizia/deciziile de rambursare/de restituire şi/sau acte de individualizare a obligaţiilor de plată de la buget, organul fiscal efectuează compensarea potrivit art. 167 din Codul de procedură fiscală.

    (3) În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, în certificatul de atestare fiscală eliberat de către organul fiscal competent în administrarea debitorului, la secţiunea A, secţiunea B lit. a), c) şi d), secţiunea C, precum şi la secţiunea D lit. a)-c) se înscriu obligaţiile fiscale ale debitorului, obligaţiile fiscale ale fiecăruia dintre sediile sale secundare, precum şi totalul obligaţiilor.

    ART. 5
    Conţinutul certificatului de atestare fiscală
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, certificatul de atestare fiscală cuprinde obligaţiile fiscale existente în sold la data eliberării acestuia.
    (2) Certificatul de atestare fiscală cuprinde 4 secţiuni:
    a) secţiunea A „Obligaţii fiscale existente în evidenţa organului fiscal“;
    b) secţiunea B „Obligaţii fiscale care nu pot face obiectul eşalonărilor la plată“;
    c) secţiunea C „Obligaţii fiscale nete ce pot face obiectul eşalonărilor la plată“;
    d) secţiunea D „Obligaţiile fiscale ce constituie motiv de respingere a cererii de eşalonare la plată“.

    (3) La secţiunea A din certificatul de atestare fiscală se înscriu:
    a) obligaţiile fiscale principale individualizate pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale principale ale debitorului, precum şi obligaţiile fiscale ale fiecăruia dintre sediile sale secundare;
    b) obligaţiile fiscale accesorii defalcate pe tipuri de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat şi, în cadrul acestora, pe majorări de întârziere/ dobânzi/penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale accesorii ale debitorului, precum şi obligaţiile fiscale ale fiecăruia dintre sediile sale secundare;
    c) sumele reprezentând amenzi de orice fel administrate de organul fiscal;
    d) sumele reprezentând creanţe bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale competente, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.

    (4) La secţiunea B din certificatul de atestare fiscală se înscriu:
    a) obligaţiile fiscale care au făcut obiectul unei eşalonări acordate în temeiul cap. I din ordonanţa de urgenţă, care şi-a pierdut valabilitatea;
    b) suma totală din decontul/deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau din cererea de restituire, în curs de soluţionare. Se vor menţiona obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la secţiunea A, a căror compensare urmează a fi înregistrată la data emiterii deciziei prin care a fost aprobată suma de rambursat;
    c) obligaţiile fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, cu excepţia celor care au făcut obiectul eşalonării a cărei valabilitate a fost pierdută potrivit art. 9 din ordonanţa de urgenţă, în cazul certificatelor de atestare fiscală emise în scopul menţinerii valabilităţii eşalonării la plată;
    d) obligaţii fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (10) din ordonanţa de urgenţă, precum şi a ratelor neachitate, în cazul certificatelor de atestare fiscală emise în scopul modificării eşalonării la plată.

    (5) La secţiunea C din certificatul de atestare fiscală este înscrisă diferenţa dintre obligaţiile fiscale cuprinse la secţiunea A şi cele cuprinse la secţiunea B şi, după caz, secţiunea D, respectiv obligaţiile fiscale nete ce pot face obiectul eşalonărilor la plată sau sume rămase nestinse care au făcut obiectul eşalonării la plată a cărei valabilitate a fost pierdută, în cazul menţinerii valabilităţii eşalonării la plată. Acestea se individualizează pe fiecare tip de impozit, taxă, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv obligaţiile fiscale accesorii. Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal potrivit legii, se înscriu obligaţiile fiscale nete ale debitorului, precum şi obligaţiile fiscale ale fiecăruia dintre sediile sale secundare.
    (6) La secţiunea D din certificatul de atestare fiscală se înscriu obligaţiile fiscale care constituie motiv de respingere a cererii de eşalonare la plată:
    a) obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală;
    b) obligaţii fiscale al căror cuantum total este mai mic decât plafonul prevăzut la art. 1 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă;
    c) obligaţii fiscale pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală.

    (7) Nu se înscriu în certificatul de atestare fiscală:
    a) sumele reprezentând obligaţii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile art. 14 şi 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sumele reprezentând amenzi contravenţionale pentru care s-au formulat plângeri în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit Codului de procedură fiscală, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut în legislaţia în temeiul căreia a fost acordată;
    d) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii.


    ART. 6
    Procedura de soluţionare a cererii de acordare a eşalonării la plată
    (1) În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (6)-(9) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal emite decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de eşalonare, precum şi, după caz, decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale cuprinde în anexă graficele de eşalonare, separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare, iar decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare se emite separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.
    (2) Graficul de eşalonare cuprinde rate de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz. Cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru debitorul care propune prin cererea de acordare a eşalonării la plată un grafic, ratele de eşalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puţin 5% din cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eşalonării la plată calculată de organul fiscal, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor fiscale, proporţional cu lunile pentru care a fost acordată eşalonarea la plată.
    (4) Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
    (5) Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, plătitor al ratelor de eşalonare este debitorul, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plătitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor.
    (6) Pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 173 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, penalitatea de întârziere prevăzută la art. 176 din Codul de procedură fiscală se calculează până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
    (7) În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (6)-(9) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal emite decizia de respingere a cererii. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de respingere a cererii se emite atât pentru debitor, cât şi pentru sediile sale secundare, cu precizarea condiţiei care nu a fost respectată, indiferent dacă aceasta priveşte debitorul sau unul dintre sediile sale secundare.
    (8) Decizia prevăzută la alin. (7) se emite şi în următoarele situaţii:
    a) cererea de acordare a eşalonării la plată nu prezintă nicio modificare faţă de condiţiile de acordare a înlesnirilor la plată prevăzute într-o cerere anterioară, care a fost respinsă;
    b) în cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de eşalonare la plată, a obligaţiilor fiscale care au făcut obiectul cererii de acordare a eşalonării la plată.

    (9) Înaintea emiterii deciziei de respingere a cererii, organul fiscal efectuează audierea debitorului potrivit art. 9 din Codul de procedură fiscală. În acest caz, organul fiscal va întocmi un proces-verbal de audiere.
    (10) Documentele prevăzute la art. 4 alin. (1), cu excepţia celui prevăzut la lit. c), se eliberează în două exemplare, dintre care câte un exemplar se comunică debitorului, iar câte un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul fiscal. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunică debitorului care le-a înfiinţat.

    ART. 7
    Procedura de îndreptare a erorilor din decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi, după caz, din decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare
    (1) Organul fiscal care emite decizia de eşalonare la plată şi, după caz, decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare poate îndrepta erorile din conţinutul acestora, din oficiu sau la cererea debitorului, prin decizie emisă în acest sens, care produce efecte faţă de debitor de la data comunicării acesteia, potrivit legii.
    (2) În cazul în care există diferenţe între obligaţiile fiscale pentru care a fost acordată eşalonare la plată/amânare la plată şi cele existente în evidenţa contabilă a debitorului, organul fiscal clarifică situaţia fiscală a acestuia, sens în care întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
    (3) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, în procesul-verbal de punere de acord se înscriu obligaţiile fiscale ale debitorului, precum şi obligaţiile fiscale ale fiecăruia dintre sediile sale secundare, ce fac obiectul eşalonărilor la plată.
    (4) Pentru îndreptarea erorilor din decizia de eşalonare la plată şi, după caz, din decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente:
    a) procesul-verbal de punere de acord, după caz;
    b) certificatul de atestare fiscală;
    c) decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi, după caz, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 10 şi 11.

    (5) Documentele prevăzute la alin. (4) se eliberează în două exemplare, dintre care câte un exemplar se comunică debitorului, iar câte un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul fiscal. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunică debitorului care le-a înfiinţat.

    ART. 8
    Condiţii de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată
    (1) Eşalonarea la plată acordată îşi menţine valabilitatea în cazul respectării condiţiilor prevăzute la art. 4, art. 5 alin. (7) şi art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
    (2) După comunicarea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, pentru obligaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. f) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal comunică, în toate cazurile, somaţia, potrivit legii, în scopul urmăririi îndeplinirii condiţiei de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată.

    ART. 9
    Prevederi privind comunicarea şi încasarea penalităţilor
    (1) Penalitatea prevăzută la art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă se comunică debitorului prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând penalităţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.
    (2) Penalitatea se face venit la bugetul de stat şi se virează în contul 20A.35.00.07 „Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată“, deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscală al debitorilor/sediilor secundare.

    ART. 10
    Regimul executării silite pe perioada eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale
    Pe perioada eşalonării la plată, pentru obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), organul fiscal competent nu continuă procedura de executare silită după emiterea somaţiei.

    ART. 11
    Finalizarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale
    (1) În situaţia în care sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) şi la art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal emite în două exemplare decizia de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. Un exemplar al acestei decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul fiscal. În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale se comunică debitorului care le-a înfiinţat.
    (2) După finalizarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, penalitatea de nedeclarare amânată la plată se reduce cu 75%. În acest caz, organul fiscal emite în două exemplare decizia de reducere a penalităţilor de nedeclarare amânate la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14. Un exemplar al acestei decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal competent la dosarul fiscal. În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de reducere a penalităţilor de nedeclarare se comunică debitorului care le-a înfiinţat.
    (3) Diferenţa de penalităţi de nedeclarare în cotă de 25% se achită în termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, în funcţie de data comunicării deciziei prevăzute la alin. (2).
    (4) Penalitatea de nedeclarare care nu a fost instituită şi comunicată debitorului pe perioada eşalonării la plată se instituie şi se comunică după finalizarea acesteia sau, după caz, la data pierderii valabilităţii eşalonării la plată, prin emiterea Deciziei referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare.
    (5) Pentru reducerea cu 75% a penalităţilor de nedeclarare comunicate potrivit alin. (4), debitorul poate depune la organul fiscal o cerere în acest sens, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 181 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
    (6) După emiterea deciziei de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, în aplicarea art. 7 din Codul de procedură fiscală, organul fiscal îndrumă debitorul în vederea depunerii cererii prevăzute la alin. (5).

    ART. 12
    Pierderea valabilităţii eşalonării la plată
    (1) În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) şi la art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data nerespectării condiţiei, în două exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi, după caz, decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 15 şi 16. Un exemplar al acestor decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul fiscal.
    (2) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, eşalonarea la plată îşi pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) şi la art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, indiferent de faptul că titularul obligaţiei este debitorul sau unul dintre sediile sale secundare. Prevederile art. 6 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
    (3) Pentru debitorii care se încadrează în prevederile art. 204 din Codul de procedură fiscală, în scopul stabilirii termenului în funcţie de care se menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar, vechimea sumelor reprezentând obligaţii fiscale principale şi accesorii rămase nestinse din eşalonarea şi/sau amânarea la plată a căror valabilitate a fost pierdută este data comunicării deciziilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 13
    Menţinerea valabilităţii eşalonării la plată la cererea debitorului
    (1) Pentru menţinerea unei eşalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, debitorul depune o cerere la organul fiscal, prin modalităţile prevăzute la art. 2 alin. (1). Prevederile art. 2 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
    (2) În vederea soluţionării cererii prevăzute la alin. (1), organul fiscal eliberează, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, concomitent, următoarele documente:
    a) deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere/penalitate de nedeclarare;
    b) certificatul de atestare fiscală;
    c) referatul de verificare a condiţiilor de acordare/ modificare/menţinere a eşalonării la plată, caz în care verifică condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată de la secţiunea A lit. b)-d), f)-j) şi l) din acesta;
    d) decizia de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, împreună cu un nou grafic de eşalonare la plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17, cu păstrarea perioadei de eşalonare rămase din eşalonarea aprobată iniţial, sau decizia de respingere, după caz. Prin păstrarea perioadei de eşalonare se înţelege numărul de luni rămas din eşalonarea aprobată iniţial, fără a se lua în considerare numărul de luni aferent perioadei în care aceasta şi-a pierdut valabilitatea;
    e) decizia de menţinere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 18.

    (3) Odată cu decizia de menţinere a eşalonării la plată, organul fiscal competent anulează penalităţile stabilite prin decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând penalităţi, emisă în condiţiile art. 9 alin. (1).
    (4) Documentele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celui prevăzut la lit. c), se eliberează în două exemplare, dintre care câte un exemplar se comunică debitorului, iar câte un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul fiscal. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunică debitorului care le-a înfiinţat.

    ART. 14
    Modificarea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/ a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare
    (1) În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi/sau a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz, se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, potrivit prevederilor art. 207 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, organul fiscal emite, din oficiu, o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
    (2) Pentru cererile depuse în condiţiile art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă se aplică în mod corespunzător prevederile art. 2 alin. (3), iar pentru soluţionarea acestora organul fiscal eliberează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, concomitent, următoarele documente:
    a) deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere/penalitate de nedeclarare;
    b) certificatul de atestare fiscală;
    c) referatul de verificare a condiţiilor de acordare/ modificare/menţinere a eşalonării la plată, caz în care verifică condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată de la secţiunea A lit. a)-d) şi f-k) din acesta;
    d) decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi, după caz, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare sau decizia de respingere, după caz, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 6 alin. (1) şi (7) .

    (3) Organul fiscal emite şi comunică decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale împreună cu un nou grafic de eşalonare la plată, care face parte integrantă din aceasta, cu păstrarea perioadei de eşalonare rămase din eşalonarea aprobată iniţial sau modificarea acesteia, după caz. Prin modificarea perioadei de eşalonare se înţelege că organul fiscal poate aproba, la cererea debitorului, eşalonarea pe o perioadă de cel mult 12 luni de la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de eşalonare la plată.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celui prevăzut la lit. c), se eliberează în două exemplare, dintre care câte un exemplar se comunică debitorului, iar câte un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul fiscal. În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, aceste documente se comunică debitorului care le-a înfiinţat.

    ART. 15
    Reguli speciale privind fuziunea debitorilor
    (1) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată debitorul fuzionează prin absorbţie cu unul sau mai mulţi debitori, după caz, care beneficiază/nu beneficiază de eşalonare la plată, acesta este obligat să prezinte organului fiscal proiectul de fuziune în momentul în care acesta îşi produce efectele potrivit legii şi actele justificative ale fuziunii.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), organul fiscal înştiinţează debitorul cu privire la sumele care trebuie achitate, reprezentând obligaţii fiscale preluate de la debitorii care fuzionează şi nu beneficiază de eşalonare la plată. Modelul înştiinţării de plată este prevăzut în anexa nr. 19.
    (3) Pentru menţinerea valabilităţii eşalonării la plată acordate debitorului, sumele prevăzute la alin. (2) trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată. În caz contrar, organul fiscal emite decizie de pierdere a valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, precum şi decizie de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz.
    (4) La cererea debitorului depusă la organul fiscal până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), obligaţiile fiscale cuprinse în înştiinţarea la plată pot face obiectul modificării deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz. Prevederile art. 14 se aplică în mod corespunzător.
    (5) În cazul în care debitorul rezultat în urma unei fuziuni nu depune documentele prevăzute la alin. (1), însă organul fiscal constată din oficiu operaţiunea de fuziune, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării, acesta înştiinţează debitorul cu privire la sumele care trebuie achitate, reprezentând obligaţii fiscale preluate de la debitorii care fuzionează şi nu beneficiază de eşalonare la plată. Prevederile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
    (6) În cazul în care debitorul nu beneficiază de eşalonare la plată, însă unul sau mai mulţi debitori cu care fuzionează are/au eşalonare la plată în derulare, organul fiscal emite, pe numele debitorului rezultat din fuziune, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) depuse de debitor sau din oficiu, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor sau de la data constatării operaţiunii de fuziune, următoarele acte:
    a) o nouă decizie de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi, după caz, o nouă decizie de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse din eşalonările la plată aflate în derulare, cu păstrarea perioadei de eşalonare celei mai mari, rămasă din eşalonarea aprobată iniţial;
    b) înştiinţare pentru sumele care trebuie achitate, reprezentând obligaţii fiscale datorate de debitorii care fuzionează şi nu beneficiază de eşalonare la plată. Acestea trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată şi reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată acordate potrivit lit. a).

    (7) La data emiterii documentelor prevăzute la alin. (6) organul fiscal desfiinţează actele similare emise pe numele debitorului beneficiar al eşalonării la plată şi care şi-a încetat existenţa, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 20 şi 21.
    (8) Debitorul poate solicita includerea în eşalonare a obligaţiilor fiscale cuprinse în înştiinţarea de plată comunicată potrivit alin. (6) lit. b), până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    (9) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată debitorul fuzionează prin contopire cu unul sau mai mulţi debitori care beneficiază/nu beneficiază de eşalonare la plată, organul fiscal emite o nouă decizie de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi o nouă decizie de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz, prevederile alin. (6) şi (7) aplicându-se în mod corespunzător.

    ART. 16
    Reguli speciale privind divizarea debitorilor
    (1) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată debitorul se divizează şi repartizarea soldului obligaţiilor fiscale se realizează către acelaşi debitor şi una sau mai multe societăţi, organul fiscal în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de debitor, la solicitarea acestuia şi pe baza proiectului de divizare în momentul în care acesta îşi produce efectele potrivit legii şi actelor justificative ale divizării, emite decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi, după caz, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare şi modifică graficul de eşalonare până la concurenţa sumelor rămase ca urmare a divizării în sarcina debitorului. Prevederile art. 14 se aplică în mod corespunzător.
    (2) Pentru ceilalţi debitori care, în urma repartizării soldului obligaţiilor fiscale, preiau obligaţii fiscale eşalonate la plată, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1) depuse de debitori sau din oficiu, organele fiscale emit, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor sau de la data constatării operaţiunii de divizare, următoarele acte:
    a) decizii de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi, după caz, decizii de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, pentru obligaţiile fiscale rămase nestinse din eşalonările la plată aflate în derulare, cu păstrarea perioadei de eşalonare rămase din eşalonarea aprobată iniţial;
    b) înştiinţare pentru sumele care trebuie achitate, reprezentând obligaţii fiscale datorate de debitori care au preluat obligaţii fiscale eşalonate, dacă este cazul. Acestea trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării înştiinţării de plată şi reprezintă condiţie de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată.

    (3) Debitorii prevăzuţi la alin. (2) pot solicita includerea în eşalonare a obligaţiilor fiscale cuprinse în înştiinţarea de plată comunicată potrivit alin. (2) lit. b), până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data comunicării acesteia.
    (4) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată debitorul se divizează şi repartizarea soldului obligaţiilor fiscale se realizează în totalitate către mai multe societăţi nou-constituite, se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (2) şi (3). În acest caz, organul fiscal emite şi comunică debitorului divizat decizia de desfiinţare a deciziei de eşalonare la plată, precum şi decizia de desfiinţare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz.

    ART. 17
    Reguli speciale privind punerea în aplicare a suspendării executării unui act administrativ-fiscal
    (1) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată debitorul obţine o suspendare a executării actului administrativ-fiscal în care sunt individualizate creanţe fiscale ce fac obiectul eşalonării/amânării la plată, decizia de eşalonare la plată, respectiv decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare se modifică, la cererea debitorului.
    (2) Dacă decizia de eşalonare la plată, respectiv decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare cuprinde doar obligaţii fiscale stabilite prin actul administrativ pentru care s-a dispus suspendarea, la cererea debitorului, organul fiscal emite o decizie de desfiinţare a deciziei de eşalonare la plată, precum şi o decizie de desfiinţare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), dacă prin dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive instanţa respinge acţiunea debitorului, în sensul că menţine dispoziţiile actului administrativ-fiscal prevăzut la alin. (1), debitorul poate depune o nouă cerere de acordare a eşalonării la plată în condiţiile cap. I din ordonanţa de urgenţă.
    (4) Dacă decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, respectiv decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, cuprinde şi alte obligaţii fiscale decât cele stabilite prin actul administrativ pentru care s-a dispus suspendarea, la cererea debitorului, organul fiscal emite:
    a) înştiinţare privind diminuarea sumelor eşalonate la plată, precum şi înştiinţare privind diminuarea sumelor amânate la plată, după caz, pentru sumele rămase nestinse din actul administrativ pentru care s-a dispus suspendarea, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 22 şi 23;
    b) decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată, precum şi decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz, pentru restul obligaţiilor rămase de plată din decizia de eşalonare la plată şi/sau din decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz. În acest caz, graficul de eşalonare se întocmeşte pe numărul de luni rămase din eşalonarea la plată aprobată iniţial.

    (5) În situaţia în care pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată, prin dispozitivul hotărârii judecătoreşti definitive, instanţa respinge acţiunea debitorului, în sensul că menţine dispoziţiile actului administrativ-fiscal prevăzut la alin. (1), care a făcut obiectul diminuării potrivit alin. (4) lit. a), debitorul poate depune cerere de modificare a deciziei de eşalonare la plată potrivit art. 5 din ordonanţa de urgenţă.
    (6) În situaţia în care instanţa respinge acţiunea debitorului, în sensul că menţine dispoziţiile actului administrativ-fiscal prevăzut la alin. (1), care a făcut obiectul diminuării potrivit alin. (4) lit. a), după finalizarea eşalonării la plată acordate, debitorul poate depune o nouă cerere de acordare a eşalonărilor la plată în condiţiile cap. I din ordonanţa de urgenţă.
    (7) În situaţia în care instanţa admite acţiunea debitorului, sumele stinse în contul ratelor de eşalonare până la emiterea deciziilor prevăzute la alin. (2) şi alin. (4) lit. b) se restituie, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 168 din Codul de procedură fiscală.
    (8) În situaţia hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se dispune anularea actului administrativ-fiscal, fără ca executarea acestuia să fie suspendată în prealabil, prevederile alin. (2) sau (4) se aplică în mod corespunzător.
    (9) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care pe perioada de valabilitate a eşalonării se desfiinţează sau se anulează, în tot sau în parte, actul administrativ fiscal în care sunt individualizate creanţe fiscale ce fac obiectul eşalonării la plată.

    ART. 18
    Contestarea deciziilor
    Împotriva deciziilor emise în temeiul prezentei proceduri se poate formula contestaţie în condiţiile titlului VIII din Codul de procedură fiscală.

    ART. 19
    Evidenţa şi monitorizarea eşalonărilor la plată
    Organele fiscale organizează evidenţa eşalonărilor la plată şi urmăresc modul de respectare a acestora.

    ART. 20
    Dispoziţii finale
    Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    CERERE
    de acordare a eşalonării la plată
    A. Date de identificare ale debitorului
    Cod de identificare fiscală ...........................................................
    Denumirea/numele şi prenumele …………….........................................
    Domiciliu fiscal: judeţul/sectorul ......................................., localitatea ..............................................,
    str. ...................................... nr. ......, bl. .........., sc. ……......, ap. ….
    Telefon ............................................, fax .........................., e-mail ........
    Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare
    .....................................................................
    .....................................................................
    .....................................................................
    Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri
    ...............................................................................................

    B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea/Numele şi prenumele .............................
    Adresa ....................................................................
    Codul de identificare fiscală ......................................

    C. Obiectul cererii
    În temeiul prevederilor cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, solicit^1)

┌┬─────────────────────────────────────┐
││eşalonare la plată a obligaţiilor │
││fiscale, pe o perioadă de │
││................. luni^2), conform │
││art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de │
││urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 │
├┼─────────────────────────────────────┤
││eşalonare la plată a obligaţiilor │
││fiscale, pe o perioadă de │
││.................. luni^2), conform │
││art. 1 alin. (11) din Ordonanţa de │
││urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 │
├┼─────────────────────────────────────┤
││menţinere a valabilităţii eşalonării │
││la plată şi/sau a amânării la plată a│
││penalităţilor de nedeclarare, conform│
││art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a │
││Guvernului nr. 181/2020 │
├┼─────────────────────────────────────┤
││modificare a deciziei de eşalonare la│
││plată şi/sau a deciziei de amânare la│
││plată a penalităţilor de nedeclarare,│
││cu acordarea eşalonării la plată pe o│
││perioadă de ……............. luni^2), │
││conform art. 5 din Ordonanţa de │
││urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 │
└┴─────────────────────────────────────┘    D. Solicit plata diferenţiată a ratelor, iar propunerea de grafic este următoarea:

┌──────┬───────────────────────────────┐
│Rata │Procent aferent fiecărei rate │
│lunară│lunare (principal şi accesorii │
│ │eşalonate)^3) (%) │
├──────┼───────────────────────────────┤
│R1 │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│R2 │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│R3 │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│... │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│R12 │ │
├──────┼───────────────────────────────┤
│TOTAL │100% │
└──────┴───────────────────────────────┘    Prin prezenta cerere renunţ la notificarea depusă privind intenţia de a beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, sau de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.^4)
    Reprezentant legal/fiscal/împuternicit al contribuabilului:
    Numele şi prenumele: .....................................................................................................................
    Calitatea .........................................................................................................................................
    Semnătura ......................................................................................................................................
    ^1) Se bifează una din situaţiile descrise.
    ^2) Se menţionează numărul de luni pentru care se doreşte eşalonarea la plată, care poate fi de până la 12 luni.
    ^3) Procentul nu poate fi mai mic de 5% din cuantumul ratei de eşalonare la plată, reprezentând obligaţii fiscale principale şi accesorii eşalonate.
    ^4) Aceste precizări sunt valabile pentru debitorii care au depus notificări privind intenţia de a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare/anularea la plată a obligaţiilor accesorii depusă în temeiul cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, sau cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.

    ANEXA 2

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. ........................../..................................
    DECIZIE
    prin care se ia act de retragerea cererii .....................^2
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................
    În temeiul prevederilor cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgentă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    având în vedere Cererea ............................ ^2 nr. ........ din data de .............., înregistrată la organul fiscal cu nr. .......................... din data de ............................,
    precum şi Cererea de retragere a cererii dumneavoastră nr. ..................... din data de .................. înregistrată la organul fiscal cu nr. ................ din data de .............................,
    am luat act de retragerea cererii dumneavoastră.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..........................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează, după caz, tipul cererii: de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, de menţinere a înlesnirilor la plată, de modificare a deciziilor de eşalonare/amânare la plată.

    ANEXA 3

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .......................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ...............................................
    Nr. ........................../..................................
    CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
    Ca urmare a Cererii nr. ................................................. din data de ……………..........................^2, se certifică prin prezenta că:
    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................................................................................................................................
    Adresa ..................................................................................................................................................................................
    Înregistrat la registrul comerţului la nr. ........................................................................................................................................
    Codul de identificare fiscală ……………………………….........................................................................................................
    A. Obligaţii fiscale existente în evidenţa organului fiscal central
    Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii fiscale, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi transmise spre recuperare organului fiscal, existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
    B. Obligaţii de plată care nu pot face obiectul eşalonării la plată
    a) Obligaţii fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate prin Decizia de eşalonare la plată nr. …………........ din data de ………….............. şi Decizia de amânare la plată nr. ……………......... din data de ……………............, emise în temeiul cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, care şi-au pierdut valabilitatea^3:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    b) Suma totală de …………......... lei din Decontul/Deconturile cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare nr. .......... din data de ………................ şi/sau din Cererea de restituire nr. ................... din data de .............................^4, în curs de soluţionare, din care se vor compensa:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    c) Obligaţii fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepţia celor care au făcut obiectul eşalonării a cărei valabilitate a fost pierdută^5:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    d) Obligaţii fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020, precum şi a ratelor neachitate^6:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
    C. Obligaţii fiscale nete ce pot face obiectul înlesnirilor la plată

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ ├──────────┬──────────┬─────────────────┤
│Nr. │Denumirea │ │ │Majorări │ │Penalităţi de │
│crt.│obligaţiei│Total,│Obligaţie │de │Penalităţi│nedeclarare, din │
│ │fiscale │din │fiscală │întârziere│de │care: │
│ │ │care: │principală│/Dobânzi │întârziere├─────────┬───────┤
│ │ │ │ │eşalonate │eşalonate │eşalonare│amânare│
│ │ │ │ │la plată │la plată │la plată │la │
│ │ │ │ │ │ │ │plată │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┘    D. Obligaţii fiscale ce constituie motiv de respingere a cererii de eşalonare la plată
    a) Obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi nestinse la data emiterii prezentului certificat:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    b) Obligaţii fiscale al căror cuantum total este mai mic decât plafonul prevăzut la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    c) Obligaţii fiscale pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
    Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează pentru acordarea înlesnirilor la plată a obligaţiilor fiscale în conformitate cu prevederile cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ...................................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..............................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 În cazul emiterii din oficiu nu se completează informaţiile referitoare la cerere.
    ^3 În cazul aplicării art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, nu se completează această literă.
    ^4 Se vor menţiona numărul şi data tuturor deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare şi/sau ale cererilor de restituire, în curs de soluţionare.
    ^5 Se completează în cazul menţinerii valabilităţii înlesnirii la plată pentru aplicarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020.
    ^6 Se completează în cazul modificării deciziei de eşalonare la plată pentru aplicarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, pentru sumele pentru care nu se acordă înlesniri, precum şi în cazul fuziunii conform prevederilor art. 1 alin. (3) şi, respectiv, art. 15 din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.

    ANEXA 4

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .....................................................
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ................................................
    Nr. ............................../................................
    CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
    pentru contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii
    Ca urmare a Cererii nr. ............................. din data de …………...........................................^2, se certifică prin prezenta că:
    ^2 În cazul emiterii din oficiu nu se completează informaţiile referitoare la cerere.

    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................................................................................................................................
    Adresă …………....................................................................................................................................................................
    Înregistrat la registrul comerţului la nr. ...................................................................................................................................
    Codul de identificare fiscală …................................................................................................................................................
    A. Obligaţii fiscale existente în evidenţa organului fiscal central
    Figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii fiscale, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi transmise spre recuperare organului fiscal, existente în sold la data eliberării prezentului certificat de atestare fiscală:
    A1. sediu principal:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total A1 │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    A2. obligaţiile fiscale datorate de sediile secundare:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Obligaţia fiscală │
│ │Cod de │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │înregistrare│Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt.│fiscală al │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │sediului │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │secundar │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │ │/Dobânzi │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │3 = 4 │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │+ 5 + │4 │5 │6 │7 │
│ │ │ │6 + 7 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total A2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general (Total │ │ │ │ │ │ │
│A1 + Total A2) │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
    B. Obligaţii de plată care nu pot face obiectul eşalonării la plată
    a) Obligaţii fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate prin Decizia de eşalonare la plată nr. ........ din data de ……………….............. şi Decizia de amânare la plată nr. …………....... din data de ……….............., emise în temeiul cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, care şi-au pierdut valabilitate^3:
    a.1) sediu principal:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total a.1 │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    a.2) - obligaţiile fiscale datorate de sediile secundare:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Obligaţia fiscală │
│ │Cod de │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │înregistrare│Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt.│fiscală al │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │sediului │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │secundar │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │3 = 4 │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │+ 5 + │4 │5 │6 │7 │
│ │ │ │6 + 7 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total a.2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general (Total │ │ │ │ │ │ │
│a.1 + Total a.2) │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    ^3 În cazul aplicării art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, nu se completează această literă.

    b) Suma totală de …………………..................... din Decontul/deconturile cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare nr. ................. din data de ……………..............şi/sau din Cererea de restituire nr. ................ din data de …………….........^4, în curs de soluţionare, din care se vor compensa:
    ^4 Se vor menţiona numărul şi data tuturor deconturilor cu sumă negativă de T.V.A. cu opţiune de rambursare în curs de soluţionare/cereri de restituire.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    c) Obligaţii fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, cu excepţia celor care au făcut obiectul eşalonării a cărei valabilitate a fost pierdută^5:
    ^5 Se completează în cazul menţinerii valabilităţii înlesnirii la plată pentru aplicarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020.
    c.1) sediu principal:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total c.1 │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    c.2) obligaţii fiscale datorate de sediile secundare:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Obligaţia fiscală │
│ │Cod de │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │înregistrare│Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt.│fiscală al │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │sediului │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │secundar │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │3 = 4 │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │+ 5 + │4 │5 │6 │7 │
│ │ │ │6 + 7 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total c.2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general (Total │ │ │ │ │ │ │
│c.1 + Total c.2) │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
    d) Obligaţii fiscale existente în sold la data eliberării prezentului certificat, de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii înlesnirii la plată, cu excepţia celor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020, precum şi a ratelor neachitate^6:
    ^6 Se completează în cazul modificării deciziei de eşalonare la plată pentru aplicarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020, pentru sumele pentru care nu se acordă înlesniri, precum şi în cazul fuziunii conform prevederilor art. 1 alin. (3) şi, respectiv, pentru aplicarea art. 15 din anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central.
    d.1) sediu principal:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total d.1 │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    d.2) obligaţii fiscale datorate de sediile secundare:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Obligaţia fiscală │
│ │Cod de │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │înregistrare│Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt.│fiscală al │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │sediului │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │secundar │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │3 = 4 │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │+ 5 + │4 │5 │6 │7 │
│ │ │ │6 + 7 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total d.2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general (Total │ │ │ │ │ │ │
│d.1 + Total d.2) │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

    C. Obligaţii fiscale nete ce pot face obiectul înlesnirilor la plată
    C1. sediu principal:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ ├──────────┬──────────┬─────────────────┤
│Nr. │Denumirea │ │ │Majorări │ │Penalităţi de │
│crt.│obligaţiei│Total,│Obligaţie │de │Penalităţi│nedeclarare, din │
│ │fiscale │din │fiscală │întârziere│de │care: │
│ │ │care: │principală│/Dobânzi │întârziere├─────────┬───────┤
│ │ │ │ │eşalonate │eşalonate │eşalonate│amânate│
│ │ │ │ │la plată │la plată │la plată │la │
│ │ │ │ │ │ │ │plată │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│Total C1 │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┘    C2. obligaţiile fiscale datorate de sediile secundare:

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────┤
│ │Cod de │ │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│ │înregistrare│Denumirea │ │ ├──────────┬──────────┬─────────────────┤
│Nr. │fiscală al │obligaţiei│Total,│Obligaţie │Majorări │Penalităţi│Penalităţi de │
│crt. │sediului │fiscale │din │fiscală │de │de │nedeclarare │
│ │secundar │ │care: │principală│întârziere│întârziere├─────────┬───────┤
│ │ │ │ │ │/Dobânzi │eşalonate │eşalonate│amânate│
│ │ │ │ │ │eşalonate │la plată │la plată │la │
│ │ │ │ │ │la plată │ │ │plată │
├─────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │ │3 = 4 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │+ 5 + │4 │5 │6 │7 │8 │
│ │ │ │6 + 7 │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│Total C2 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │ │
│(Total C1 + Total │ │ │ │ │ │ │ │
│C2) │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┘    D. Obligaţii fiscale ce constituie motiv de respingere a cererii de eşalonare la plată
    a) Obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă şi nestinse la data emiterii prezentului certificat:
    a.1) sediu principal:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total a.1 │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    a.2) obligaţii fiscale datorate de sediile secundare:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Obligaţia fiscală │
│ │Cod de │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │înregistrare│Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt.│fiscală al │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │sediului │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │secundar │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │3 = 4 │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │+ 5 + │4 │5 │6 │7 │
│ │ │ │6 + 7 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total a.2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general (Total │ │ │ │ │ │ │
│a.1 + Total a.2) │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
    b) Obligaţii fiscale al căror cuantum total este mai mic decât plafonul prevăzut la art. 1 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020:
    b.1) sediu principal:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total b.1 │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    b.2) obligaţiile fiscale datorate de sediile secundare:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Obligaţia fiscală │
│ │Cod de │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │înregistrare│Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt.│fiscală al │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │sediului │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │secundar │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │3 = 4 │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │+ 5 + │4 │5 │6 │7 │
│ │ │ │6 + 7 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total b.2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general (Total │ │ │ │ │ │ │
│b.1 + Total b.2) │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
    c) Obligaţii fiscale pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare:
    c.1) sediu principal:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.........│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total c.1 │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    c.2) obligaţiile fiscale datorate de sediile secundare:

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Obligaţia fiscală │
│ │Cod de │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │înregistrare│Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. crt.│fiscală al │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│ │sediului │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │secundar │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │3 = 4 │ │ │ │ │
│0 │1 │2 │+ 5 + │4 │5 │6 │7 │
│ │ │ │6 + 7 │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┴────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total c.2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general (Total │ │ │ │ │ │ │
│c.1 + Total c.2) │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

    Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează pentru acordarea înlesnirilor la plată în conformitate cu prevederile cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........

    ANEXA 5

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    Aprobat/data ........................
    Conducătorul unităţii fiscale
    Semnătura
    REFERAT
    de verificare a condiţiilor de acordare/modificare/menţinere a eşalonării la plată
    Subsemnatul(a), ..................., având funcţia de .................. în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului .............................., ca urmare a Cererii nr. ............... din data de ................ depuse de contribuabilul .................., cod de identificare fiscală ......................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de ................^2, precum şi a Certificatului de atestare fiscală nr. ........... din data de ..............., am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central şi am constatat următoarele:
    SECŢIUNEA A
    Condiţii de acordare/modificare/menţinere a eşalonării la plată

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Condiţii de acordare/ │Modul de │
│modificare/menţinere a │respectare │
│eşalonării la plată │a │
│ │condiţiilor│
├──────────────────────────┼─────┬─────┤
│a) Cererea a fost depusă │ │ │
│până la data prevăzută la │ │ │
│art. 1 alin. (8) lit. a) │[] │[] │
│sau alin. (11) ori art. 5 │Da │Nu │
│alin. (3), după caz, din │ │ │
│Ordonanţa de urgenţă a │ │ │
│Guvernului nr. 181/2020. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│b) Are depuse toate │ │ │
│declaraţiile fiscale, │ │ │
│conform vectorului fiscal,│[] │[] │
│la data eliberării │Da │Nu │
│certificatului de atestare│ │ │
│fiscală. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│c) Nu se află în procedura│[] │[] │
│falimentului. │Da │Nu │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│d) Nu se află în dizolvare│[] │[] │
│potrivit prevederilor │Da │Nu │
│legale în vigoare. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│e) Nu înregistrează │ │ │
│obligaţii fiscale restante│ │ │
│la data declarării stării │[] │[] │
│de urgenţă şi nestinse la │Da │Nu │
│data eliberării │ │ │
│certificatului de atestare│ │ │
│fiscală. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│f) Nu s-a stabilit │ │ │
│răspunderea potrivit │ │ │
│legislaţiei privind │ │ │
│insolvenţa şi/sau │ │ │
│răspunderea solidară │ │ │
│potrivit prevederilor art.│ │ │
│25 şi 26 din Legea nr. 207│ │ │
│/2015 privind Codul de │ │ │
│procedură fiscală, cu │ │ │
│modificările şi │[] │[] │
│completările ulterioare. │Da │Nu │
│Prin excepţie, dacă actele│ │ │
│prin care s-a stabilit │ │ │
│răspunderea sunt │ │ │
│definitive în sistemul │ │ │
│căilor administrative şi │ │ │
│judiciare de atac, iar │ │ │
│suma pentru care a fost │ │ │
│atrasă răspunderea a fost │ │ │
│achitată, condiţia se │ │ │
│consideră îndeplinită. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│g) Cererea nu conţine │ │ │
│obligaţiile fiscale │ │ │
│prevăzute la art. 1 alin. │[] │[] │
│(6) lit. d) din Ordonanţa │Da │Nu │
│de urgenţă a Guvernului │ │ │
│nr. 181/2020. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│h) Nu înregistrează │ │ │
│obligaţii fiscale mai mici│ │ │
│de 500 lei, în cazul │[] │[] │
│persoanelor fizice, şi │Da │Nu │
│5.000 lei, în cazul │ │ │
│persoanelor juridice. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│i) Cererea nu prezintă │ │ │
│nicio modificare faţă de │ │ │
│condiţiile de acordare a │[] │[] │
│eşalonării la plată │Da │Nu │
│dintr-o cerere anterioară │ │ │
│care a fost respinsă. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│j) Obligaţiile care puteau│ │ │
│face obiectul eşalonării │ │ │
│la plată nu au fost stinse│[] │[] │
│în totalitate, până la │Da │Nu │
│data întocmirii │ │ │
│prezentului referat. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│k) Nu are cel mult două │ │ │
│cereri de modificare a │ │ │
│deciziei de eşalonare la │[] │[] │
│plată pe perioada de │Da │Nu │
│valabilitate a eşalonării │ │ │
│la plată^3. │ │ │
├──────────────────────────┼─────┼─────┤
│l) Nu are cel mult două │ │ │
│cereri de menţinere a │ │ │
│deciziei de eşalonare la │[] │[] │
│plată pe perioada de │Da │Nu │
│valabilitate a eşalonării │ │ │
│la plată^4. │ │ │
└──────────────────────────┴─────┴─────┘


    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează, după caz, numărul şi data cererii de acordare/modificare/menţinere a eşalonării la plată.
    ^3 Se completează în situaţia aplicării prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru prorogarea unor termene.
    ^4 Se completează în situaţia aplicării prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.
    SECŢIUNEA B

    Alte menţiuni ................................................
    SECŢIUNEA C
    Concluzii
    a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la Secţiunea A lit. .. .
    b) Se propune respingerea potrivit art. 3 alin. (4) lit. ......... şi/sau alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, pentru următoarele obligaţii: .................... .
    c) Se propune aprobarea eşalonării la plată pe o perioadă de .............. luni, pentru următoarele obligaţii fiscale:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│crt. │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.......│ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    d) Se propune aprobarea amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare, reprezentând:

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Penalităţi de │
│crt. │obligaţiei │nedeclarare - lei│
│ │fiscale │- │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│1. │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│2. │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│3. │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│4. │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│.....│ │ │
├─────┴──────────────┼─────────────────┤
│Total general │ │
└────────────────────┴─────────────────┘    De asemenea, anexăm la prezentul referat documentele doveditoare ale îndeplinirii/neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (6)-(9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020, Certificatul de atestare fiscală nr. .............. din data de ..............…, după caz.
    Întocmit
    .....................
    Avizat,
    Şef serviciu/birou/compartiment,
    ......................
    Avizat,
    Şef administraţie adjunct colectare/ Director general adjunct administrare venituri,
    ….................…............................

    ANEXA 6

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................
    Adresa ....................................
    Codul de identificare fiscală ........................
    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................................
    Adresa ............................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................................
    În temeiul prevederilor cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................^2, precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. ..........din data de ....................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de ……. luni a obligaţiilor fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ..............., reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│crt. │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.......│ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin graficul de eşalonare care face parte integrantă din prezenta decizie.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ....................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 În cazul emiterii din oficiu nu se completează informaţiile referitoare la cerere.

    ANEXA 7

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de respingere a cererii de .....................................^2
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele .........................................
    Adresa ..................................................................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................................
    Adresa …………….................................................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................
    În temeiul prevederilor cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .........................., precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de ..............,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020,
    se respinge cererea de ..........................................................^2
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de ........................................^2:
    ...............................................................................................

    Temeiul de drept:
    ...............................................................................................

    Consecinţele respingerii cererii de modificare a deciziei de eşalonare prevăzute la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020:^3
    Sumele prevăzute în Certificatul de atestare fiscală nr. ............... din data de .................... trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de respingere.
    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ................................................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ....................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează după caz, acordare a eşalonării la plată/menţinere a valabilităţii eşalonării la plată/modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.
    ^3 Acest paragraf se menţionează numai în situaţia în care a fost depusă o cerere de modificare a deciziei de eşalonare, iar prin prezenta decizie aceasta se respinge.

    ANEXA 8

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...........................
    Adresa .............................................
    Codul de identificare fiscală .................................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................................
    Adresa ..................................................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................
    În temeiul prevederilor cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    având în vedere Cererea nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................^2, precum şi Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de ..............,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată a penalităţilor de nedeclarare, în sumă totală de ............... lei, aferente următoarelor obligaţii fiscale:

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Penalităţi de │
│crt. │obligaţiei │nedeclarare^3 - │
│ │fiscale │lei - │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│1. │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│2. │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│.....│ │ │
├─────┴──────────────┼─────────────────┤
│Total general │ │
└────────────────────┴─────────────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează, după caz, numărul şi data cererii de acordare a eşalonării la plată.
    ^3 Potrivit art. 181 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la finalizarea eşalonării la plată, 75% din penalităţile de nedeclarare, aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată, amânate la plată, se pot reduce la cererea debitorului, urmând ca diferenţa de penalităţi de nedeclarare în cotă de 25% să se stingă prin orice modalitate prevăzută de lege.

    ANEXA 9

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
    Încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul unităţii fiscale
    Subsemnatul(a), .............................., având funcţia de ....................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ..............................., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între sumele pentru care s-au acordat eşalonări la plată prin Decizia nr. ................. din data de .............… şi, după caz, amânare la plată prin Decizia nr. ... din data de ......., şi sumele existente în evidenţa contabilă a contribuabilului.............^2, cod de identificare fiscală ...................… . Drept urmare, am constatat că acesta figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii fiscale cuprinse în Certificatul de atestare fiscală nr. ............. din data de .............^3, care vor face obiectul modificării deciziei de eşalonare/amânare la plată:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬───────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│ │ │ │ ├──────────┬──────────┬─────────────────┤
│Nr. │Denumirea │ │ │Majorări │ │Penalităţi de │
│crt.│obligaţiei│Total,│Obligaţie │de │Penalităţi│nedeclarare, din │
│ │fiscale │din │fiscală │întârziere│de │care: │
│ │ │care: │principală│/Dobânzi │întârziere├─────────┬───────┤
│ │ │ │ │eşalonate │eşalonate │eşalonate│amânate│
│ │ │ │ │la plată │la plată │la plată │la │
│ │ │ │ │ │ │ │plată │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │ │
│ │ │+ 7 │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼───────┤
│Total general │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴───────┘


    Alte menţiuni: ................................................................
    Obiecţiile contribuabilului: .............................................
    Contribuabil,
    ............................
    Avizat.
    Şeful serviciului/biroului/compartimentului
    .............................................
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează denumirea/numele şi prenumele contribuabilului.
    ^3 Se menţionează numărul şi data certificatului de atestare fiscală eliberat după punerea de acord a sumelor.


    ANEXA 10

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele .........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală ...................................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................................
    Adresa ..................................................................................
    Codul de identificare fiscală ...................................................
    În temeiul prevederilor ..........................^2,
    vă comunicăm că Decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    1. Se acordă eşalonarea la plată pe o perioadă de ……. luni a obligaţiilor fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ............... lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│crt. │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.......│ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    Graficul de eşalonare la plată care face parte integrantă din Decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ........ din data de ............. se înlocuieşte cu noul grafic prevăzut în anexa la prezenta decizie.

    2. Restul condiţiilor de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată acordate prin Decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ................... din data de ..................... rămân neschimbate, inclusiv rata din data de ...…..............., menţionată şi în noul grafic, care trebuie achitată potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ....................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi: art. 207 alin. (1), (5) şi (8), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ori art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene sau alte prevederi, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central. În situaţia în care instanţa dispune suspendarea actului administrativ fiscal/organul de soluţionare competent dispune desfiinţarea sau anularea actului administrativ fiscal, se menţionează prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi nr. şi data sentinţei civile /nr. şi data deciziei.

    ANEXA 11

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................................
    Adresa ..................................................................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................................
    Adresa ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală ...................................................
    În temeiul prevederilor art. …...................^2
    vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare nr. ................... din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    Se acordă amânarea la plată a penalităţilor de nedeclarare până la data finalizării eşalonării la plată aprobată prin Decizia nr. .......... din data de ..............., în sumă totală de ............… lei, reprezentând:

┌─────┬──────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Penalităţi de │
│crt. │obligaţiei │nedeclarare - lei│
│ │fiscale │- │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│0 │1 │2 │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│1. │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│2. │ │ │
├─────┼──────────────┼─────────────────┤
│.....│ │ │
├─────┴──────────────┼─────────────────┤
│Total general │ │
└────────────────────┴─────────────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi: art. 207 alin. (1), (5) şi (8), după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ori art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene sau alte prevederi, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central. În situaţia în care instanţa dispune suspendarea actului administrativ fiscal/organul de soluţionare competent dispune desfiinţarea sau anularea actului administrativ fiscal, se menţionează prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi nr. şi data sentinţei civile /nr. şi data deciziei.

    ANEXA 12

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi/sau penalităţi
    datorate în cazul eşalonărilor la plată
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................................
    Adresa ..................................................................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................................
    Adresa ..................................................................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................
    În temeiul art. 7 alin. (3), art. 8 şi art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, şi având în vedere Decizia ….................^2 nr…..........., din data de ..............., pentru rata de eşalonare achitată cu întârziere/diferenţele de obligaţii marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare/pentru sumele rămase de plată din eşalonarea acordată, în cazul pierderii valabilităţii eşalonării la plată s-au calculat următoarele obligaţii fiscale accesorii:

┌──────────┬──────────────┬──────────┬─────────┐
│ │Documentul │ │Sumă │
│Denumirea │prin care s-a │Natura │obligaţii│
│obligaţiei│individualizat│obligaţiei│fiscale │
│fiscale │suma de plată^│fiscale^4 │accesorii│
│ │3 │ │- lei - │
├──────────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼──────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┴──────────────┴──────────┼─────────┤
│Total general │ │
└────────────────────────────────────┴─────────┘


    Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sumele menţionate în prezenta decizie. Sumele reprezentând penalităţi vor fi achitate în contul 20.35.01.07 „Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată“.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii se află în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..........…
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se va menţiona unul dintre următoarele documente, care este ultimul emis, respectiv: decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale/decizia de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale/decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată/decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată.
    ^3 se vor menţiona numărul, data şi denumirea documentului care constituie titlu de creanţă, respectiv decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, decizia de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, prin care s-a individualizat rata, şi/sau înştiinţarea de plată, decizia de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată şi decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată, după caz.
    ^4 Se va menţiona „dobândă“ sau „Penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată“.
    ANEXA 1

    la anexa nr. 12 la procedură
    Anexa la Decizia nr. .......... din data de …..............

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┬────┬────┬─────────┤
│ │Documentul │ │ │Suma │ │ │Suma │
│Cod │prin care s-a │Categoria│ │rămasă│ │Cota│obligaţie│
│obligaţie│individualizat│de sumă │Perioada│de │Zile│^2 │fiscală │
│fiscală │suma de plată │ │ │plată^│ │ │accesorie│
│ │ │ │ │1 │ │ │ │
├─────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼────┼────┼─────────┤
├─────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼────┼────┼─────────┤
├─────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┼────┼────┼─────────┤
└─────────┴──────────────┴─────────┴────────┴──────┴────┴────┴─────────┘


    ^1 Se vor menţiona sumele din rata de eşalonare achitată cu întârziere/sumele din înştiinţarea de plată/sumele rămase de plată din eşalonarea acordată în cazul pierderii valabilităţii acesteia.
    ^2 Nivelul penalităţii se stabileşte conform art. 8 şi art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative. precum şi pentru prorogarea unor termene, iar nivelul dobânzii se stabileşte potrivit art. 7 alin. (1) din acelaşi act normativ.

    ANEXA 12

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ............................................
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele .....................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală .............................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    vă comunicăm că eşalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. .............. din data de ............., a fost finalizată la data de…………….… întrucât sumele eşalonate la plată au fost stinse în totalitate şi au fost respectate condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată prevăzute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (7) şi art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020.
    Consecinţele finalizării eşalonării la plată:
    ................................ ....................................

    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ............................... .................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..........…
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 14

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..............................................
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de reducere a penalităţilor de nedeclarare amânate la plată
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    În temeiul prevederilor art. 181 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central, şi a Cererii dumneavoastră nr. .................. din data de ..................,
    vă comunicăm că suma de .................... lei, reprezentând penalităţi de nedeclarare, aferente obligaţiilor fiscale principale eşalonate la plată, amânată la plată prin Decizia nr. .............. din data de ............., se reduce cu 75%, respectiv suma de ....... lei, la data de ........., întrucât au fost respectate condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.
    Diferenţa de penalităţi de nedeclarare în cotă de 25% se achită în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    - până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
    – până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării prezentei decizii este cuprinsă in intervalul 16- 31 din lună.

    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    .............................. ..............................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 15

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..................................................................
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de constatare a pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală .........................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    vă comunicăm că eşalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ............ din data de ....................., şi-a pierdut valabilitatea începând cu data de ...............
    Suma rămasă de plată din eşalonare este în cuantum de .................… lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│crt. │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.......│ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale şi temeiul de drept:
    [] nu a declarat obligaţiile fiscale cu termen de plată ................, pentru care termenul maxim de declarare a fost data de ................., potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale cu termen de plată ................, pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ................, potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale cu termen de plată .................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de .............../până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat diferenţele de obligaţii fiscale rezultate din declaraţii rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaraţiei/până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat cuantumul ratei din data de ..................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ................../până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal, nestinse la data comunicării Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. .......... din data de ................ şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 180 de zile de la data comunicării acestei decizii/până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat creanţele stabilite de alte organe decât organele fiscale şi transmise spre recuperare organelor fiscale pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. . .......... din data de .................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somaţiei/până la finalizarea eşalonării la plată potrivit art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. . ......... din data de ................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somaţiei/până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor potrivit art. 190 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data comunicării Înştiinţării de plată nr. ......... din data de .............../până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înştiinţării de plată nr. .............. din data de ….................../până la finalizarea eşalonării la plată, obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ........... din data de ................, potrivit art. 4 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înştiinţării de plată nr. ........... din data de ................./până la finalizarea eşalonării la plată, obligaţiile fiscale stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ........... din data de ................., potrivit art. 4 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii/până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] a intrat în procedura falimentului, potrivit art. 4 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] a intrat în dizolvare, potrivit art. 4 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înştiinţării de plată nr. .......... din data de ................../până la finalizarea eşalonării la plată, obligaţiile datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, şi care nu beneficiază de eşalonarea la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale în sumă de .................., în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Deciziei de respingere nr. ......... din data de ............../până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale în sumă de ...................., în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării Deciziei de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale nr. ......... din data de .................../până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020.

    Consecinţele pierderii valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale:
    .....................................................

    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    .............................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..........…
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 16

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ................................................
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de pierdere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare nr. ................... din data de ...................., şi-a pierdut valabilitatea începând cu data de .................. .
    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................… lei.

┌─────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Denumirea │Penalităţi de │
│Nr. crt. │obligaţiei │nedeclarare - │
│ │fiscale │lei - │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│1. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│2. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│3. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│4. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│.........│ │ │
├─────────┴────────────┼───────────────┤
│Total general │ │
└──────────────────────┴───────────────┘


    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare şi temeiul de drept:
    [] nu a declarat obligaţiile fiscale cu termen de plată ..................., pentru care termenul maxim de declarare a fost data de ..................., potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale cu termen de plată ....................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ................., potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale cu termen de plată ....................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ................../până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat diferenţele de obligaţii fiscale rezultate din declaraţii rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii declaraţiei/până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat cuantumul ratei din data de ...................., pentru care termenul maxim de achitare a fost data de ................../până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal, nestinse la data comunicării Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ............. din data de ….................. şi care nu fac obiectul eşalonării la plată, în termen de cel mult 180 de zile de la data comunicării acestei decizii/până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat creanţele stabilite de alte organe decât organele fiscale şi transmise spre recuperare organelor fiscale pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ............. din data de ................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somaţiei/până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat amenzile de orice fel, pentru care au fost comunicate somaţii după data comunicării Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ............. din data de ................., în cel mult 180 de zile de la comunicarea somaţiei/până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale rămase nestinse după soluţionarea deconturilor potrivit art. 190 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data comunicării Înştiinţării de plată nr. ........... din data de ................../până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înştiinţării de plată nr. .............. din data de ................../până la finalizarea eşalonării la plată, obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale ce au fost suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după data comunicării Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ............. din data de ..............., potrivit art. 4 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înştiinţării de plată nr. .............. din data de ..................../până la finalizarea eşalonării la plată, obligaţiile fiscale stabilite de alte autorităţi a căror administrare a fost transferată organului fiscal după emiterea Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ............. din data de ................., potrivit art. 4 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat sumele pentru care s-a stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data stabilirii răspunderii/până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] a intrat în procedura falimentului, potrivit art. 4 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] a intrat în dizolvare, potrivit art. 4 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Înştiinţării de plată nr. .......... din data de …....................../până la finalizarea eşalonării la plată, obligaţiile datorate de debitorii care fuzionează, potrivit legii, şi care nu beneficiază de eşalonarea la plată, potrivit art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale în sumă de …......................, în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării Deciziei de respingere nr. ......... din data de …...................../până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020;
    [] nu a achitat obligaţiile fiscale în sumă de …......................, în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării Deciziei de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale nr. ......... din data de …....................../până la finalizarea eşalonării la plată, potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020.

    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare:
    .......................................

    Menţiuni privind audierea contribuabilului:
    ...........................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..........…
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 17

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..................................................
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ....................
    Adresa ............................................................
    Codul de identificare fiscală ...........................
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. ................... din data de .........................., Certificatul de atestare fiscală nr. ........... din data de ...................., precum şi Decizia de eşalonare la plată nr. ................ din data de .............,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020,
    ţinând cont de prevederile art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    se emite următoarea decizie:
    1. Se menţine valabilitatea eşalonării la plată acordate prin Decizia de eşalonare la plată nr. ................ din data de ............., pe o perioadă de ....... luni a obligaţiilor fiscale existente în sold la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de ................... lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│crt. │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.......│ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    Cuantumul şi termenele de plată a ratelor de eşalonare se stabilesc prin graficul de eşalonare care face parte integrantă din prezenta decizie.

    2. Se anulează penalitatea în sumă de ......... lei, stabilită prin Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi/sau penalităţi datorate în cazul eşalonărilor la plată nr. ........ din data de ............. .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


     Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..........…
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    ANEXA 18

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ....................................................
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de menţinere a valabilităţii amânării la plată a penalităţilor de nedeclarare
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................
    Adresa ..........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ...........................
    În temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) lit. e) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.896/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central,
    având în vedere Cererea nr. ................ din data de .................., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........................ din data de .........................., Certificatul de atestare fiscală nr. ..................... din data de ........................., precum şi Decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare nr. ................. din data de ..........................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. I „Înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central“ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene,
    se emite următoarea decizie:
    Se menţine valabilitatea amânării la plată, acordată prin Decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare nr. ........... din data de ............., până la data finalizării eşalonării la plată, în sumă totală de ................. lei, reprezentând:

┌─────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Denumirea │Penalităţi de │
│Nr. crt. │obligaţiei │nedeclarare - │
│ │fiscale │lei - │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│1. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│2. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│.........│ │ │
├─────────┴────────────┼───────────────┤
│Total general │ │
└──────────────────────┴───────────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii .................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 19

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..................................................................
    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................
    Adresa ..........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele
    Adresa ..........................................................
    Codul de identificare fiscală ...........................
    În temeiul prevederilor art. ......^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene,
    vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţele instituţiei noastre cu obligaţii fiscale, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│crt. │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.......│ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    Sumele înscrise în prezenta înştiinţare se achită în termen de cel mult 30 de zile de la data comunicării prezentei înştiinţări, în vederea menţinerii valabilităţii eşalonării la plată, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. .......^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ............
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.
    ^2 Se menţionează prevederile legale aplicabile în acest sens, cum ar fi: art. 1 alin. (4) sau (6), art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, art. 190 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau alte prevederi, după caz.
    ^3 Se menţionează lit. g), h), i) sau l), după caz.

    ANEXA 20

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..................................................................
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de desfiinţare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    În temeiul art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau având în vedere dispoziţiile .......................^2 nr. ……..... din data de ........................,
    ^2 Se menţionează, după caz, nr. şi data sentinţei civile prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal de către instanţă/nr. şi data proiectului de fuziune/divizare/nr. şi data deciziei prin care s-a dispus desfiinţarea sau anularea actului administrativ fiscal.

    precum şi Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de .............., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ............... ^3,
    ^3 Se menţionează, după caz, numărul şi data cererii de acordare/modificare/menţinere a eşalonării la plată.

    vă comunicăm că eşalonarea la plată, aprobată prin Decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ................... din data de .................., se desfiinţează pentru suma de ..................................... lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei │
├───────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│crt. │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.......│ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..............
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 21

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 .................................................
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    DECIZIE
    de desfiinţare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    În temeiul art. 50 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau având în vedere dispoziţiile .......................^2 nr. ………... din data de ........................,
    ^2 Se menţionează, după caz, nr. şi data sentinţei civile prin care s-a dispus suspendarea actului administrativ fiscal de către instanţă/nr. şi data proiectului de fuziune/divizare/nr. şi data deciziei prin care s-a dispus desfiinţarea sau anularea actului administrativ fiscal.

    precum şi Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ................^3,
    ^3 Se menţionează, după caz, numărul şi data cererii de acordare/modificare/menţinere a eşalonării la plată.

    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare nr. ............. din data de ....................., se desfiinţează pentru suma de ......................................lei, reprezentând:

┌─────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Denumirea │Penalităţi de │
│Nr. crt. │obligaţiei │nedeclarare - │
│ │fiscale │lei - │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│1. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│2. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│.........│ │ │
├─────────┴────────────┼───────────────┤
│Total general │ │
└──────────────────────┴───────────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii .............
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 22

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ..........................................................
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    Înştiinţare privind diminuarea sumelor eşalonate la plată
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa .........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........ din data de ......................., precum şi dispoziţiile Sentinţei civile/Deciziei nr. ...... din data de .............., vă comunicăm că sumele eşalonate la plată în baza Deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale nr. ........ din data de ............. se diminuează cu suma de ........................ lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Obligaţia fiscală │
│ │ ├──────┬──────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Denumirea │ │ │Obligaţii fiscale accesorii │
│Nr. │obligaţiei│Total,│Obligaţie ├──────────┬──────────┬───────────┤
│crt. │fiscale │din │fiscală │Majorări │Penalităţi│Penalităţi │
│ │ │care: │principală│de │de │de │
│ │ │ │ │întârziere│întârziere│nedeclarare│
│ │ │ │ │/ Dobânzi │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │2 = 3 │ │ │ │ │
│0 │1 │+ 4 + │3 │4 │5 │6 │
│ │ │5 + 6 │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│.......│ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘


    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii ............
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 23

    la procedură
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Unitatea fiscală^1 ............................................................
    ^1 Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.

    Serviciul/Biroul/Compartimentul ........................................
    Nr. .........../...............
    Înştiinţare privind diminuarea sumelor amânate la plată
    Datele de identificare a contribuabilului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa ...........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................

    Datele de identificare a împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................
    Adresa ..........................................................
    Codul de identificare fiscală ..........................
    Având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ..........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........... din data de .........................., precum şi dispoziţiile Sentinţei civile/Deciziei nr. ........ din data de ...................., vă comunicăm că sumele amânate la plată în baza Deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare nr. ............. din data de ................ se diminuează cu suma de ............................... lei, reprezentând:

┌─────────┬────────────┬───────────────┐
│ │Denumirea │Penalităţi de │
│Nr. crt. │obligaţiei │nedeclarare - │
│ │fiscale │lei - │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│0 │1 │2 │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│1. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│2. │ │ │
├─────────┼────────────┼───────────────┤
│.........│ │ │
├─────────┴────────────┼───────────────┤
│Total general │ │
└──────────────────────┴───────────────┘


    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ........................
    Semnătura şi ştampila unităţii .............
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016