Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 8 iulie 2020  de anulare a obligaţiilor de plată accesorii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 8 iulie 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 635 din 20 iulie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.100 din 8 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 635 din 20 iulie 2020.
──────────
    ART. 1
    Sfera de aplicare
    (1) Prezenta procedură se aplică obligaţiilor bugetare administrate de organul fiscal central, inclusiv organele vamale.
    (2) Prin obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora, stabilite prin:
    a) declaraţii fiscale;
    b) decizii de impunere;
    c) decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;
    d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale şi alte sume datorate bugetului general consolidat.

    (3) Prin obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central se înţelege inclusiv obligaţiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa organului fiscal central competent în vederea recuperării.
    (4) Prezenta procedură nu se aplică obligaţiilor bugetare administrate de alte instituţii sau autorităţi publice şi care nu se află în evidenţa organului fiscal central, cum sunt sumele de recuperat stabilite de Curtea de Conturi sau de alte organe de control competente, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care actele prin care se individualizează nu au fost transmise sau nu se transmit spre recuperare organelor fiscale centrale; cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii se depune şi se soluţionează de către instituţia sau autoritatea publică care administrează respectivele obligaţii bugetare.
    (5) Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice.
    (6) În categoria debitorilor prevăzuţi la alin. (5) se includ şi următorii debitori:
    a) debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii;
    b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv legii penale, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii;
    c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) debitorii care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, respectiv până la data de 14 mai 2020;
    e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligaţii bugetare principale scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv, ca urmare a unei inspecţii fiscale sau a unei verificări a situaţiei fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020, indiferent de data comunicării deciziei de impunere.

    (7) Facilităţile fiscale prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către organul fiscal central.
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în cazul titlurilor executorii transmise organului fiscal central în vederea recuperării pentru care calculul accesoriilor se efectuează de către autorităţile/instituţiile care au transmis respectivele titluri, anularea obligaţiilor de plată accesorii se acordă de către aceste autorităţi/instituţii.
    (9) Obligaţiile bugetare de a căror plată depinde acordarea facilităţilor sunt cele administrate/stabilite de fiecare dintre organele fiscale competente ori autorităţile/instituţiile prevăzute la alin. (7) sau alin. (8), după caz.
    (10) Obligaţiile fiscale accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către organul fiscal central ori autorităţile/ instituţiile prevăzute la alin. (7) sau alin. (8), după caz.
    (11) Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere potrivit legii, organul fiscal verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. IX-XII din ordonanţa de urgenţă, pentru ansamblul obligaţiilor bugetare existente atât pe codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscal, cât şi pe codul numeric personal/numărul de identificare fiscală, potrivit legii.
    (12) Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, facilităţile fiscale se acordă atât pentru obligaţiile bugetare datorate de aceştia, cât şi pentru cele ale sediilor lor secundare şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor debitorului şi sediilor sale secundare. Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi pentru debitorii persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri.
    (13) În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor, facilităţile fiscale se acordă de către organul fiscal în a cărui rază teritorială debitorul îşi are domiciliul fiscal, prevăzut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, pentru obligaţiile de plată accesorii înregistrate de asociere, iar analiza îndeplinirii condiţiilor de acordare a facilităţilor fiscale se realizează fără a ţine cont de modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale datorate de membrii acestora.
    (14) Debitorii fără domiciliu fiscal în România care au obligaţii de plată scadente până la data de 31 martie 2020 inclusiv pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de prezenta procedură. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 18 din Codul de procedură fiscală.
    (15) În cazul declaraţiilor rectificative prin care se corectează obligaţii bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, pentru acordarea anulării accesoriilor se pot distinge următoarele situaţii:
    a) contribuabilii au depus/depun în perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2020 şi data cererii de anulare a accesoriilor declaraţii rectificative, caz în care se aplică prevederile art. X din ordonanţa de urgenţă;
    b) contribuabilii supuşi unor inspecţii fiscale sau verificări ale situaţiei fiscale personale finalizate până la data de 14 mai 2020 au depus/pot depune în perioada cuprinsă între data de 1 aprilie 2020 şi data cererii de anulare a accesoriilor declaraţii rectificative, dacă prin acestea nu corectează obligaţii fiscale principale aferente perioadelor fiscale controlate, caz în care se aplică prevederile art. X din ordonanţa de urgenţă. Aceste prevederi se aplică şi în cazul situaţiilor prevăzute la art. 105 alin. (6) din Codul de procedură fiscală;
    c) contribuabililor supuşi unor inspecţii fiscale sau verificări ale situaţiei fiscale personale aflate în curs de derulare la data de 14 mai 2020 nu li se iau în considerare declaraţiile rectificative prin care corectează declaraţii de impunere aferente perioadelor şi creanţelor fiscale ce fac obiectul inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale, caz în care se aplică prevederile art. XII din ordonanţa de urgenţă. Prin excepţie, se iau în considerare declaraţiile rectificative depuse în situaţiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, pentru inspecţiile fiscale sau verificările situaţiei fiscale personale aflate în curs de derulare la data de 14 mai 2020 şi finalizate până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
    d) contribuabilii pentru care inspecţiile fiscale au început în primele 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv până la data de 25 mai 2020, caz în care sunt aplicabile prevederile art. XII alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, respectiv se iau în considerare declaraţiile rectificative depuse până la împlinirea acestui termen;
    e) contribuabilii pentru care inspecţiile fiscale sunt începute după data de 25 mai 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor pot depune declaraţii rectificative până la începerea inspecţiei fiscale, caz în care sunt aplicabile prevederile art. X din ordonanţa de urgenţă.


    ART. 2
    Obiectul facilităţilor fiscale
    (1) Organul fiscal central sau, după caz, autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8) acordă următoarele facilităţi fiscale:
    a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal conform art. XIII alin. (1) din ordonanţă de urgenţă;
    b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.

    (2) Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanţei de urgenţă, pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
    a) dobânzi/majorări de întârziere;
    b) penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare/penalităţi;
    c) orice alte obligaţii de plată accesorii.

    (3) Nu se amână la plată şi nu se anulează accesoriile aferente unor obligaţii bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene, dacă instituţia sau autoritatea publică care a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii. În acest caz organul fiscal competent solicită instituţiei/autorităţii publice care a transmis titlul executoriu să confirme dacă sumele respective sunt de natura celor pentru care nu se amână la plată şi nu se anulează accesoriile.
    (4) Obligaţiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:
    a) obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. VIII alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. În sensul prezentului ordin, sunt considerate obligaţii bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile bugetare care la data de 31 martie 2020 inclusiv sunt stabilite prin decizie de impunere, contestate şi garantate potrivit legii. După emiterea deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, garanţiile se eliberează de către organul fiscal central;
    b) diferenţelor de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv;
    c) obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată;
    d) obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020.

    (5) Prevederile alin. (4) lit. b) sunt aplicabile şi obligaţiilor de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate, precum şi a taxei deductibile, prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv.
    (6) Ori de câte ori se face o regularizare potrivit alin. (5), în scopul stabilirii obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, debitorii trebuie să detalieze în cererea de anulare a accesoriilor informaţiile cu privire la taxa pe valoarea adăugată înscrisă pe rândul de regularizare, cu precizarea perioadei fiscale, a scadenţei, precum şi a sumei aferente.
    (7) Prevederile art. XIX din ordonanţa de urgenţă se aplică pentru deconturile de TVA aflate în curs de soluţionare la data de 15 decembrie 2020 şi pentru care se emite decizie de impunere după această dată, cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
    a) să se depună cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii;
    b) să se achite în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea obligaţiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare.

    (8) În sensul prevederilor art. XII din ordonanţa de urgenţă, prin inspecţii fiscale, precum şi prin verificarea situaţiei fiscale personale aflate în derulare la data de 14 mai 2020 se înţelege acea inspecţie sau verificare pentru care nu s-a comunicat persoanei controlate decizia de impunere până la această dată.
    (9) Obligaţiile de plată accesorii aferente diferenţelor de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale începute după data de 14 mai 2020 nu intră sub incidenţa anulării, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. XII alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, potrivit căruia, în cazul în care debitorii au depus în cel mult 10 zile de la data de 14 mai 2020 declaraţii rectificative pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, aceştia pot beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit art. X din ordonanţa de urgenţă.
    (10) Pot face obiectul anulării obligaţiilor de plată accesorii şi cele aferente obligaţiilor bugetare principale stabilite prin declaraţii de impunere depuse după împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale.
    (11) Nu se acordă anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe ulterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă declaraţia de impunere a fost depusă anterior acestei date.

    ART. 3
    Procedura de acordare a amânării la plată
    (1) Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:
    a) la registratura organului fiscal central competent;
    b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
    c) prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual“.

    (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), organul fiscal procedează la:
    a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligaţiilor declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii notificării. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, organul fiscal îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;
    b) efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. IX-XII din ordonanţa de urgenţă.

    (3) În situaţia în care printre obligaţiile bugetare restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se află şi obligaţii bugetare principale şi/sau accesorii individualizate în titluri executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înştiinţează autorităţile/instituţiile publice cu privire la notificarea depusă de debitor. În acest caz, în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare accesorii care trebuie amânate la plată, autorităţile/instituţiile publice care au competenţa, potrivit legii, de a calcula şi stabili obligaţii bugetare accesorii calculează cuantumul accesoriilor şi le individualizează în titluri de creanţă potrivit legii, care se comunică atât debitorului, cât şi organului fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării transmise de organul fiscal.
    (4) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite şi comunică debitorului decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi certificatul de atestare fiscală.
    (5) Certificatul de atestare fiscală prevăzut la alin. (4) se eliberează pe baza datelor existente în evidenţa creanţelor fiscale ale organului fiscal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal spre recuperare, în vederea acordării amânării la plată a obligaţiilor bugetare accesorii, organul fiscal central transmite un exemplar al certificatului de atestare fiscală şi autorităţilor/ instituţiilor publice care au calculat şi stabilit obligaţii bugetare accesorii potrivit alin. (3).
    (6) În cazul în care există neconcordanţe între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală şi evidenţa contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării certificatului de atestare fiscală. După clarificarea neconcordanţelor, organul fiscal întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi noul certificat de atestare fiscală. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, pentru clarificarea neconcordanţelor, debitorul trebuie să se adreseze autorităţii/instituţiei publice care a transmis titlul. După clarificarea neconcordanţelor, autoritatea/ instituţia publică transmite organului fiscal documentul privind punerea de acord a respectivei situaţii.
    (7) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanţelor în termenul prevăzut la alin. (6), organul fiscal emite decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, precum şi adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite, adresată instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului, ori, după caz, înştiinţarea de respingere a notificării, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. IX-XII din ordonanţa de urgenţă.
    (8) În cazul titlurilor executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal spre recuperare, organul fiscal cuprinde în documentele prin care aprobă sau respinge notificarea şi obligaţiile de plată accesorii calculate şi stabilite de autorităţile/instituţiile publice, urmând ca un exemplar al acestora să fie comunicat şi autorităţilor/instituţiilor publice.
    (9) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.
    (10) Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale în care debitorul consideră că se încadrează;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.

    (11) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:
    a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
    b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz.

    (12) În situaţia în care pe perioada amânării la plată sunt calculate şi stabilite obligaţii de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2) de către organul fiscal sau de către autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8), pe baza acestora organul fiscal emite decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură, prevederile alin. (4) şi (11) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii înlocuieşte decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligaţiilor accesorii se acordă în baza notificării iniţiale. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor bugetare accesorii se transmit debitorului şi, după caz, autorităţilor/instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (8).
    (13) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, organul fiscal emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor accesorii. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor bugetare accesorii emise de organul fiscal se transmit debitorului şi autorităţilor/instituţiilor publice prevăzute la art. 1 alin. (8).
    (14) În situaţia în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, organul fiscal emite şi comunică acestuia decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură. În cazul deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor accesorii care cuprind şi obligaţii de plată accesorii calculate şi stabilite de autorităţile/instituţiile publice prevăzute la art. 1 alin. (8), organul fiscal transmite şi acestora un exemplar al deciziei de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii.
    (15) Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obţinerea efectelor prevăzute la alin. (11).

    ART. 4
    Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii
    (1) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la organul fiscal central competent prin modalităţile prevăzute la art. 3 alin. (1). Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorităţi/ instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central transmite autorităţilor/ instituţiilor publice care au competenţa, potrivit legii, de a calcula şi stabili obligaţii bugetare accesorii o copie a cererii de anulare depuse de debitor, în vederea acordării anulării la plată a obligaţiilor bugetare accesorii sau respingerii cererii, după caz.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. XII din ordonanţa de urgenţă, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligaţiilor fiscale principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.
    (3) Debitorii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv, ale căror efecte nu au încetat şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanţa de urgenţă vor face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor.
    (4) Renunţarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. II din ordonanţa de urgenţă şi nu dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită.
    (5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităţilor fiscale solicitate, prevăzute la art. IX-XII din ordonanţa de urgenţă;
    c) elementele prevăzute la art. 2 alin. (6), în cazul accesoriilor aferente taxei pe valoarea adăugată înscrise în rândurile de regularizare;
    d) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.

    (6) Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, debitorul poate depune fie o singură cerere pentru toate situaţiile prevăzute la art. IX-XII din ordonanţa de urgenţă, fie câte o cerere pentru fiecare dintre acestea.
    (7) Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. IX lit. b) din ordonanţa de urgenţă, debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
    (8) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central:
    a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de cap. II din ordonanţa de urgenţă. În cazul titlurilor executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central transmite o notificare acestor autorităţi/instituţii pentru ca acestea să emită decizie de anulare a accesoriilor sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz;
    b) emite şi comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    c) reface evidenţa fiscală în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    d) emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.

    (9) În situaţia în care un debitor înregistrează atât obligaţii fiscale, cât şi obligaţii bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, verificarea îndeplinirii condiţiilor conform alin. (8) se realizează în funcţie de ambele categorii de obligaţii, raportat la toate obligaţiile bugetare restante.
    (10) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal competent audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.
    (11) În situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii începând cu data de 14 mai 2020, ce pot face obiectul anulării, precum şi în cazul accesoriilor incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eşalonare potrivit art. XVI alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, se naşte dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
    (12) Obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. 2 alin. (4), precum şi accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată anterioare datei de 14 mai 2020 nu se restituie în situaţia în care acestea au fost stinse înainte de această dată.
    (13) Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal cu privire la intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii se aplică în mod corespunzător prevederile art. 165 din Codul de procedură fiscală cu privire la ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale, urmând ca obligaţiile de plată accesorii să se restituie potrivit alin. (11).
    (14) În aplicarea prevederilor art. XI din ordonanţa de urgenţă, pentru obligaţiile accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 şi stinse până la această dată, pentru care organul fiscal a emis, dar nu a comunicat decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii sau aceasta nu a fost emisă, acesta nu mai comunică decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii sau nu mai emite această decizie, după caz, iar obligaţiile accesorii se scad din evidenţa analitică pe plătitor pe bază de borderou de adăugare/scădere a obligaţiilor fiscale. Obligaţiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:
    a) cele aferente obligaţiilor bugetare principale al căror termen de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;
    b) cele datorate şi nestinse la data de 31 martie 2020 inclusiv.

    (15) În situaţia în care autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8) emit decizie de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, transmit un exemplar al acestei decizii organului fiscal central din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru a înceta măsurile de executare silită întreprinse pentru recuperarea acestora.
    (16) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, organul fiscal sau, după caz, autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8) emite/emit decizie de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură.
    (17) Pentru acordarea anulării obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale stabilite printr-o decizie de impunere emisă şi comunicată până la data de 14 mai 2020 ori prin decizii emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificări a situaţiei fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020, pentru care ulterior este emisă o decizie de soluţionare a contestaţiilor prin care se dispune desfiinţarea deciziei de impunere în cauză, cu consecinţa refacerii inspecţiei fiscale, după primirea noii decizii de impunere, debitorul poate beneficia de anularea accesoriilor dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) depune cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării noii decizii de impunere;
    b) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în noua decizie de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Codul de procedură fiscală până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege.

    (18) După depunerea cererii potrivit alin. (17), organul fiscal reface evidenţa fiscală şi emite, după caz:
    a) decizia de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 12 la prezenta procedură, şi/sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, în situaţia în care organul fiscal a acordat facilitatea fiscală prevăzută la art. IX sau art. XII, după caz, din ordonanţa de urgenţă;
    b) decizia de anulare a accesoriilor sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz, în situaţia în care organul fiscal nu a acordat facilitatea fiscală prevăzută la art. IX sau art. XII, după caz, din ordonanţa de urgenţă, iar decizia de impunere în cauză se desfiinţează până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.


    ART. 5
    Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor
    (1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Organul fiscal comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta procedură, inclusiv în cazul obligaţiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării.
    (2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Prin retragerea cererii, debitorul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţa de urgenţă. În cazul obligaţiilor bugetare individualizate în titluri executorii emise de alte autorităţi/instituţii publice şi transmise organului fiscal în vederea recuperării, organul fiscal central înştiinţează autorităţile/instituţiile publice respective cu privire la retragerea cererii de anulare a accesoriilor de către debitor.

    ART. 6
    Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea
    (1) În situaţia debitorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (6) lit. b), notificarea/cererea de anulare se depune la organul fiscal în raza căruia aceştia îşi au domiciliul fiscal potrivit Codului de procedură fiscală, cu indicarea debitorului principal şi a cuantumului obligaţiilor bugetare pentru care le-a fost atrasă răspunderea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 3-5.
    (2) Pentru analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la cap. II din ordonanţa de urgenţă, în vederea acordării amânării/anulării la plată a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale persoanei răspunzătoare solicită, cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare de la primirea notificării/cererii de anulare, organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului principal situaţia obligaţiilor bugetare principale pentru care s-a atras răspunderea solidară restante la 31 martie 2020 inclusiv, precum şi accesoriile aferente acestora, defalcate pe tipuri de obligaţii.
    (3) În vederea amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii, organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale debitorului principal analizează situaţia fiscală a acestuia şi emite certificatul de atestare fiscală prevăzut la art. 3 alin. (5), care va cuprinde numai obligaţiile menţionate la alin. (2), pe care îl transmite, până cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare de la primirea solicitării, organului fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale persoanei răspunzătoare.
    (4) În vederea anulării obligaţiilor de plată accesorii pentru persoanele răspunzătoare, organul fiscal competent în administrarea acestora, după efectuarea plăţii obligaţiei fiscale principale de către persoana răspunzătoare, solicită organului fiscal competent în administrarea debitorului principal actualizarea obligaţiilor accesorii până la data stingerii debitului. Astfel, fac obiectul anulării toate accesoriile aferente debitului pentru care s-a atras răspunderea, urmând ca o copie a deciziei de anulare a obligaţiilor accesorii să fie comunicată şi organului fiscal competent în administrarea debitorului principal, care va proceda la scăderea acestora din evidenţa fiscală a debitorului.
    (5) Schimbul de documente prevăzut la alin. (2)-(4) se realizează pe cale electronică, urmând ca acestea să fie transmise în original, în vederea arhivării la dosarul fiscal în cel mult 30 de zile de la emiterea acestora.
    (6) La acordarea facilităţii pentru obligaţiile pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, pentru analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la cap. II din ordonanţa de urgenţă, organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale persoanei răspunzătoare are în vedere numai obligaţiile ce îi revin acesteia, nu şi pe cele ce revin debitorului principal.
    (7) În cazul atragerii răspunderii unei persoane fizice pentru obligaţiile bugetare înregistrate de un contribuabil radiat, în vederea aplicării prevederilor alin. (1)-(5), organul fiscal care administrează obligaţiile fiscale ale persoanei răspunzătoare solicită organului fiscal care a administrat obligaţiile fiscale ale contribuabilului radiat situaţia obligaţiilor bugetare principale pentru care s-a atras răspunderea solidară, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi accesoriile aferente acestora, defalcate pe tipuri de obligaţii, sens în care emite certificatul de atestare fiscală prevăzut de prezenta procedură. Pentru emiterea certificatului de atestare fiscală, precum şi pentru stingerea obligaţiilor cu sumele încasate de la persoana răspunzătoare sau anulate potrivit ordonanţei de urgenţă, organul fiscal care a administrat obligaţiile fiscale ale contribuabilului radiat are în vedere obligaţiile fiscale care au fost scăzute din evidenţele fiscale ca urmare a radierii debitorului.

    ART. 7
    Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor care au în derulare o eşalonare la plată
    (1) În cazul debitorilor care au în derulare o eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală şi doresc să beneficieze de anularea dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor accesoriilor conform art. XVI alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, aceştia depun cererea de anulare a accesoriilor, fără a fi necesară notificarea organului fiscal cu privire la intenţia lor şi fără a se emite certificat de atestare fiscală şi decizie de amânare la plată a obligaţiilor de plată a accesorii. În acest caz, după depunerea cererii de anulare a accesoriilor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, organul fiscal emite şi comunică, concomitent:
    a) decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii;
    b) decizia de anulare a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare amânate la plată, după caz, precum şi decizia de finalizare a eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale potrivit Codului de procedură fiscală;
    c) decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, după finalizarea eşalonării la plată, respectiv procentul de 25% rămas de plată după reducerea cu 75% a penalităţilor de nedeclarare ca urmare a stingerii obligaţiilor fiscale principale prin eşalonare la plată, în vederea anulării conform ordonanţei de urgenţă.

    (2) În situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii incluse în rate cu termene de plată înainte de data de 14 mai 2020, acestea nu pot face obiectul anulării şi, respectiv, restituirii, iar cele cu termene de plată şi stinse după această dată pot face obiectul anulării, potrivit art. XVI alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, pentru care se naşte dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
    (3) În cazul debitorilor care datorează penalitate potrivit art. 198 şi 199 din Codul de procedură fiscală, aceasta se anulează numai în condiţiile în care termenul de plată este împlinit până la data de 31 martie 2020 inclusiv, iar cele cu termene de plată începând cu data de 1 aprilie 2020 se achită conform art. IX lit. b) din ordonanţa de urgenţă.
    (4) În situaţia în care, la data depunerii cererii, eşalonarea la plată aflată în derulare cuprinde doar obligaţii de plată accesorii, odată cu decizia de anulare a obligaţiilor accesorii se emite şi se comunică decizia de finalizare a eşalonării la plată, fără ca debitorul să achite obligaţiile fiscale accesorii rămase de plată din înlesnirea la plată acordată. În acest caz, prevederile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (5) În situaţia în care eşalonarea la plată îşi pierde valabilitatea, debitorul poate solicita, în măsura în care îndeplineşte condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit dispoziţiilor art. IX din ordonanţa de urgenţă, aplicându-se în mod corespunzător şi prevederile alin. (3).

    ART. 8
    Dispoziţii finale
    (1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către organul fiscal sau, după caz, de către autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8), în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile şi înştiinţării prevăzute la art. 3 alin. (7).
    (2) În situaţia debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, deciziile prevăzute la alin. (1) se emit separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.
    (3) Pentru debitorii persoane juridice, instituţii publice, unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii, fundaţii sau alte asemenea persoane, care din punct de vedere fiscal au două sau mai multe coduri de identificare fiscală, organul fiscal verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. IX-XII din ordonanţa de urgenţă cu privire la achitarea obligaţiilor bugetare principale restante pentru ansamblul obligaţiilor bugetare existente pe toate codurile de identificare fiscală ale debitorului care are calitatea de subiect de drept fiscal.
    (4) În vederea acordării facilităţilor fiscale prevăzute de prezenta procedură pentru creanţele vamale individualizate în decizii de regularizare a situaţiei comunicate de autoritatea vamală, pentru actualizarea obligaţiilor fiscale accesorii, organul fiscal solicită departamentului cu atribuţii de contabilitate a creanţelor bugetare să comunice debitorului deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii, iar un exemplar al acestora să fie înaintat organului fiscal central din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (5) În situaţia în care unui debitor i s-a comunicat o decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, iar ulterior îndeplineşte condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, acesta poate depune o nouă cerere de anulare a obligaţiilor de plată accesorii până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv.
    (6) Prevederile prezentei proceduri se aplică în mod corespunzător şi pentru notificările privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii ori cererile de anulare a obligaţiilor de plată accesorii depuse după data de 14 mai 2020 şi până la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.
    (7) Formularele prevăzute în anexele prezentei proceduri se editează de către organele fiscale competente, utilizând sau neutilizând, după caz, sistemul informatic.

    ART. 9
    Anexe
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta procedură. Pentru obligaţiile de plată stabilite de autorităţile/instituţiile prevăzute la art. 1 alin. (8), formularele prevăzute în anexe vor fi adaptate în mod corespunzător, potrivit legislaţiei specifice.

    ANEXA 1

    la procedură
    NOTIFICARE
    privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea
    Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
    A. Datele de identificare ale debitorului
    Cod de identificare fiscală .................................................................
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................................................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul ..............................., localitatea ................, str. ........................... nr. ................., bl. ..................., sc. ......., ap. ............., telefon ........, fax ......................., e-mail ...................
    Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare
    ..................................................................................
    ..................................................................................
    ..................................................................................

    Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri
    .....................................................................


    B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea/Numele şi prenumele ...................................................
    Adresa: ........................................................................
    Codul de identificare fiscală ...............................................

    C. Obiectul notificării*)
    *) Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.
    Intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalităţi de nedeclarare, penalităţi, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale:

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare restante la │
││data de 31 martie 2020 (art. IX din │
││Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.│
││69/2020 pentru modificarea şi │
││completarea Legii nr. 227/2015 │
││privind Codul fiscal, precum şi │
││pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare declarate │
││suplimentar de debitori prin │
││declaraţie rectificativă prin care se│
││corectează obligaţiile bugetare │
││principale cu scadenţe anterioare │
││datei de 31 martie 2020 inclusiv │
││(art. X din Ordonanţa de urgenţă a │
││Guvernului nr. 69/2020 pentru │
││modificarea şi completarea Legii nr. │
││227/2015 privind Codul fiscal, precum│
││şi pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale cu │
││scadenţe anterioare datei de 31 │
││martie 2020 şi stinse până la această│
││dată (art. XI din Ordonanţa de │
││urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 │
││pentru modificarea şi completarea │
││Legii nr. 227/2015 privind Codul │
││fiscal, precum şi pentru instituirea │
││unor măsuri fiscale) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale cu │
││scadenţe anterioare datei de 31 │
││martie 2020 individualizate în │
││decizii de impunere (art. XII din │
││Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.│
││69/2020 pentru modificarea şi │
││completarea Legii nr. 227/2015 │
││privind Codul fiscal, precum şi │
││pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
└┴─────────────────────────────────────┘
    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Număr document suspendare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Dată document suspendare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Denumire obligaţie bugetară│Suma (lei)│
├───────────────────────────┼──────────┤
│...................... │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│...................... │ │
└───────────────────────────┴──────────┘    E. Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Datele de identificare ale debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Cod de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘    Semnătura
    ………………

    ANEXA 2

    la procedură
    ANTET*)
      *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act administrativ.

    CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
    Nr. ................ data eliberării ......................
    Ca urmare a Notificării nr. .............. din data de ................., se certifică prin prezenta că:
    Denumire/Numele şi prenumele**): ......................................................
    Codul de identificare fiscală**): ...........................................................
     **) În situaţia contribuabililor persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri, se înscriu, pe lângă datele de identificare ale persoanei fizice, respectiv nume, prenume şi cod numeric personal, şi datele de identificare ale formei de exercitare a activităţii, respectiv, denumire şi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale. În cazul persoanelor fizice care exercită profesii libere sub forma asocierilor se înscriu denumirea şi codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal.
    Domiciliul fiscal: judeţ ....................................., localitate ........................................., sector ..............., stradă ..................... nr ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., cod poştal ........................
    OBLIGAŢII BUGETARE
    administrate de organul fiscal central
    Sus-numitul contribuabil figurează în evidenţele fiscale cu următoarele obligaţii bugetare, restante la data eliberării prezentului certificat:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    din care***):
    ***) Se va completa capitolul corespunzător solicitării formulate de debitor în notificare. Cap. V se va completa obligatoriu în cazul completării cap. I, II şi III.


    CAP. I
    Obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, conform art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    CAP. II
    Diferenţe de obligaţii bugetare principale declarate suplimentar prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, conform art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    CAP. III
    Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată, conform art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    CAP. IV
    Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat, aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi stinse până la această dată, conform art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    CAP. V
    Obligaţii bugetare cu termene de plată cuprinse între data de 1.04.2020 şi data eliberării prezentului certificat, rămase nestinse la data eliberării certificatului

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    CAP. VI
    Obligaţii bugetare reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului certificat

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┤
│ │Denumirea │ │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Debit│Majorări │de │de │obligaţii│
│ │bugetare │ │de │întârziere│nedeclarare│accesorii│
│ │ │ │întârziere│ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┘


    Conducătorul organului fiscal central,
    Numele şi prenumele: .......................................
    Semnătura şi ştampila organului fiscal central: ..................
    Prezentul certificat de atestare fiscală se eliberează în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale ce pot forma obiect al amânării la plată a obligaţiilor accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.

    ANEXA 3

    la procedură
    ANTET*)
      *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
    încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul unităţii fiscale
    Subsemnatul(a), ........................., având funcţia de ................ în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ..................., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între evidenţa contribuabilului şi sumele înscrise în Certificatul de atestare fiscală nr. .......... din data de ............. Drept urmare, am constatat că .....................................**) figurează în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii accesorii ce pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, conform Certificatului de atestare fiscală nr. ............. din data de .............***):
     **) Se menţionează denumirea/numele şi prenumele debitorului.
    ***) Se menţionează numărul şi data certificatului de atestare fiscală eliberat după punerea de acord a sumelor.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Alte menţiuni: .............................................................................................................................................................................
    Obiecţiile debitorului: ...........................................................................
    Debitor,
    ..................................
    Avizat
    Şeful serviciului/biroului/compartimentului,
    ......................................
    Întocmit
    ......................................

    ANEXA 4

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele .........................................
    Adresa: ................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa: .................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    În temeiul prevederilor art. XIII alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    luând în considerare motivele de fapt ..........................................................................,
    având în vedere Notificarea nr. ........... din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .......... din data de .................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor principale bugetare prevăzute la art. ...... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 5

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    ÎNŞTIINŢARE
    de respingere a notificării
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele .........................................
    Adresa .................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ..............., înregistrată la organul fiscal cu nr. ............... din data de ..............................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    se respinge notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:
    ......................................................................................

    Temeiul de drept:
    ......................................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ......................................................................................

    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele .......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 6

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................................
    Adresa ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................................
    Adresa ..................................................................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    luând în considerare motivele de fapt ..........................................................................,
    vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ...................din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii, aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. ................. .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 7

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele .........................................
    Adresa ..................................................................................
    Codul de identificare fiscală ...................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ...........................................
    Adresa ..................................................................................
    Codul de identificare fiscală ...................................................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii nr. ................... din data de ....................., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de .............. .
    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................... lei.
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    ..........................................................................

    Temeiul de drept:
    ...................................................................................

    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii:
    ............................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ..............................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 8

    la procedură
    CERERE DE ANULARE
    a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020
    pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
    A. Datele de identificare ale debitorului
    Codul de identificare fiscală ...........................................................
    Denumirea/Numele şi prenumele ..............................................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul .................., localitatea ..........................., str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. .....
    Telefon ................................................, fax ......................................................., e-mail .....................................................,
    Codul de identificare fiscală pentru sediile secundare
    ......................................................................................
    ......................................................................................
    ......................................................................................

    Codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal/Codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale pentru persoane fizice care desfăşoară şi activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere sub alte forme decât asocieri
    ......................................................................................


    B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea/Numele şi prenumele ................................
    Adresa ............ .............................................................
    Codul de identificare fiscală .........................................

    C. Obiectul cererii*)
    *) Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.
    Anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere, penalităţi de nedeclarare, penalităţi, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale:

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare restante la │
││data de 31 martie 2020 (art. IX din │
││Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.│
││69/2020 pentru modificarea şi │
││completarea Legii nr. 227/2015 │
││privind Codul fiscal, precum şi │
││pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare declarate │
││suplimentar de debitori prin │
││declaraţie rectificativă prin care se│
││corectează obligaţiile bugetare │
││principale cu scadenţe anterioare │
││datei de 31 martie 2020 inclusiv │
││(art. X din Ordonanţa de urgenţă a │
││Guvernului nr. 69/2020 pentru │
││modificarea şi completarea Legii nr. │
││227/2015 privind Codul fiscal, precum│
││şi pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale cu │
││scadenţe anterioare datei de 31 │
││martie 2020 şi stinse până la această│
││dată (art. XI din Ordonanţa de │
││urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 │
││pentru modificarea şi completarea │
││Legii nr. 227/2015 privind Codul │
││fiscal, precum şi pentru instituirea │
││unor măsuri fiscale) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare principale cu │
││scadenţe anterioare datei de 31 │
││martie 2020 individualizate în │
││decizii de impunere (art. XII din │
││Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.│
││69/2020 pentru modificarea şi │
││completarea Legii nr. 227/2015 │
││privind Codul fiscal, precum şi │
││pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
└┴─────────────────────────────────────┘
    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Număr document suspendare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Dată document suspendare │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Denumire obligaţie bugetară│Suma (lei)│
├───────────────────────────┼──────────┤
│...................... │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│...................... │ │
└───────────────────────────┴──────────┘    E. Anularea obligaţiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Datele de identificare ale debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Codul de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘    F. Obligaţiile de plată reprezentând taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 şi care rezultă din înscrierea în rândurile de regularizări din decontul de TVA a taxei colectate/deductibile prin care se corectează taxa pe valoarea adăugată cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv

┌─────────────┬────────┬───────────────┐
│Perioada │ │ │
│fiscală │Scadenţa│Suma aferentă │
├─────┬───────┤ │(lei) │
│Luna │An │ │ │
├─────┼───────┼────────┼───────────────┤
│.....│.......│ │ │
├─────┼───────┼────────┼───────────────┤
│.....│.......│ │ │
└─────┴───────┴────────┴───────────────┘    Semnătura,
    ............................

    ANEXA 9

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele.........................................
    Adresa ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................................
    Adresa ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    În temeiul prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere motivele de fapt .........................................................................................................................................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ..... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. crt.│obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│ │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 10

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vot trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele.........................................
    Adresa ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele.........................................
    Adresa ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii:
    .........................................................................................

    Temeiul de drept:
    ...............................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    .......................................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 11

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele.........................................
    Adresa ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele.........................................
    Adresa ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere motivele de fapt ........................................................................................................................................
    vă comunicăm că Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. ...................din data de ..................... se modifică după cum urmează:
    Se acordă anularea la plată a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de .......................lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│crt. │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. ........................ .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţiei a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 12

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele.........................................
    Adresa ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele.........................................
    Adresa ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de .................,
    vă comunicăm că anularea obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. ................... din data de........................., se desfiinţează pentru suma de ....................................... lei, reprezentând:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────┤
│ │Denumirea │Dobânzi/ │Penalităţi│Penalităţi │ │Alte │
│Nr. │obligaţiei│Majorări │de │de │Penalităţi│obligaţii│
│crt. │bugetare │de │întârziere│nedeclarare│ │accesorii│
│ │ │întârziere│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│........│ │ │ │ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│Total general │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┘    Motivele de fapt .........................................................................................,
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţiei a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 13

    la procedură
    ANTET*)
    *) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.

    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele.........................................
    Adresa ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele.........................................
    Adresa ...................................................................................
    Codul de identificare fiscală ..................................................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    luând în considerare motivele de fapt ..........................................................,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............... prin care v-aţi manifestat intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............... din data de ..............., precum şi Cererea nr. ......... din data de .......... de retragere a notificării, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de .........................,
    vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menţionate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. .................... din data de ........................ se desfiinţează şi nu mai produce efecte, începând cu data de ................... .
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele .......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţiei a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016