Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 8 februarie 2021  de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare şi comercializare a materialului seminal congelat la specia cabaline    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare şi comercializare a materialului seminal congelat la specia cabaline

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021
──────────
     Aprobată prin ORDINUL nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 243 din 10 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii
    ART. 1
    Scopul
    (1) Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (A.N.Z.), în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform H.G. nr. 1188/2014, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de colectare, prelucrare, conservare şi depozitare a materialului seminal de armăsar, la nivel naţional.
    (2) Procedura stabileşte activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia, condiţiile zootehnice privind autorizarea centrelor de colectare şi comercializarea materialului seminal congelat la specia cabaline.
    (3) Scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului seminal de armăsar, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi sanitar-veterinar, prin creşterea transparenţei tranzacţiilor comerciale şi urmărirea trasabilităţii acestuia după comercializare, pe baza unor înregistrări credibile.

    ART. 2
        Obiectivele principale ale procedurii sunt:
    a) Organizarea şi executarea lucrărilor tehnice de colectare, control, prelucrare, ambalare, conservare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de armăsar;
    b) utilizarea la însămânţare artificială a materialului seminal provenit de la armăsarii autorizaţi de autoritatea competentă;
    c) monitorizarea mişcărilor de material seminal (stoc, intrări, ieşiri), inclusive pe beneficiari;
    d) stabilirea condiţiilor de comercializare a materialului seminal congelat de armăsar la nivel naţional şi modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor către autoritatea competentă.


    ART. 3
        Prezenta procedură se aplică tuturor operatorilor şi serviciilor furnizate de către aceştia de pe teritoriul României, cât şi serviciilor furnizate transfrontalier, în România, de către operatorii stabiliţi în alt stat membru.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative
    ART. 4
        Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) Legea Zootehniei nr. 32/2019;
    b) H.G. Nr. 1188/2014, Privind Organizarea Şi Funcţionarea Agenţiei Naţionale Pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" Cu Modificările Şi Completările Ulterioare;
    c) O.M. nr. 344/2019 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului - verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice;
    d) Regulamentul (UE) NR. 176/2010 din 2 martie 2010 de modificare a anexei D la Directiva nr. 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte centrele de colectare şi depozitare a materialului seminal, echipele de colectare şi producţie de embrioni, precum şi condiţiile pentru animalele donatoare din speciile ecvidee, ovine şi caprine şi pentru manipularea materialului seminal, a ovulelor şi a embrionilor acestor specii.
    e) Regulamentul nr. 1012/2016, privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în uniune şi de modificare a regulamentului (UE) nr. 652/2014 şi a directivelor nr. 89/608/CEE şi nr. 90/425/CEE ale consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor ("Regulamentul privind ameliorarea animalelor");
    f) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 717/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 1012/2016 al parlamentului european şi al consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinative provenit de la acestea;
    g) Regulamentul nr. 1940 din 13 iulie 2017 de completare a Regulamentului (UE) 1012/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinutul şi formatul certificatelor zootehnice emise pentru animalele de reproducţie de rasă pură din specia ecvideelor incluse într-un document de identificare unic valabil pe durata vieţii ecvideelor;
    h) Directiva nr. 73/2008, de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor şi publicare a informaţiilor în domeniul veterinar şi zootehnic;
    i) Decizia nr. 712/2009, de punere în aplicare a Directivei nr. 73/2008CE, în ceea ce priveşte paginile de internet informative care conţin liste de unităţi şi laboratoare aprobate de statele membre în conformitate cu legislaţia comunitară din domeniul veterinar şi zootehnic;
    j) Directiva nr. 123/2006 CE, transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.


    CAP. III
    Activitatea pentru care se emite autorizaţia
    ART. 5
        Autorizaţia zootehnică se emite pentru activitatea de colectare, prelucrare, conservare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat de armăsar, la nivel naţional.

    ART. 6
        Codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se emite autorizaţia este clasa 016, grupa 0162 - activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care include activităţi legate de însămânţare artificială, clasa 469, grupa 4690, care includ comerţul cu ridicata nespecializat, clasa 471, grupa 4719, care includ comerţul cu amănuntul în unităţi nespecializate şi vânzări de produse nealimentare şi clasa 521, grupa 5210, care includ exploatarea spaţiilor de depozitare şi după caz NACE (nomenclatorul de activităţi din Comunitatea Europeană) sau ISIC (clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborate de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite).

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura
    ART. 7
        Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie,,Prof.dr.G.K.Constantinescu" (A.N.Z.) cu sediul în şos. Bucureşti-Ploieşti. Km 18,2, com. Baloteşti, judeţul Ilfov prin structurile teritoriale conform Organigramei ANZ.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare
    ART. 8
        Documentele solicitate *) de procedura administrativă pentru autorizarea zootehnică sunt:
     *) Documentele solicitate la literele b, c, d, e, f, g, h se vor depune în copie cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip în original, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.Z. prin care se solicită autorizarea zootehnică a centrului de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de armăsar (anexa nr. 8.1);
    b) actul constitutiv sau statutul societăţii, din care să reiasă obiectul de activitate, conform claselor CAEN; hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
    c) certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (ORC);
    d) certificat constatator eliberat de ORC sau similar;
    e) certificat de înregistrare fiscală;
    f) autorizaţie sanitar veterinară;
    g) autorizaţii emise de alte organe abilitate;
    h) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru colectarea, prelucrarea, conservarea şi depozitarea materialului seminal de armăsar destinat însămânţărilor artificiale la specia ecvine;
    f) memoriu tehnic justificativ;


    ART. 9
        Descrierea procedurii:

    (1) Operatorul economic solicita autorităţii competente emiterea autorizaţiei zootehnice de funcţionare.

    (2) În acest sens, va depune documentaţia completă prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, Punctul de contact unic electronic, denumit în continuare PCUe.

    (3) Autoritatea competentă transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele:
    a) termenul de procesare a cererii;
    b) căile de atac disponibile;
    c) după caz, menţiunea că, în lipsa unui răspuns în termenul specificat, autorizaţia se consideră acordată.


    (4) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.

    (5) În cazul în care, persoana desemnată pentru evaluarea documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicită operatorului economic completările şi precizările necesare, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii documentelor şi precizărilor necesare, prin intermediul PCU electronic, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (4).

    (6) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare alcătuită din specialişti din cadrul A.N.Z., desemnaţi prin decizia directorului general, verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, întocmesc raportul de evaluare (anexa nr. 8.2) şi propun eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare (anexa nr. 8.3).

    (7) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile de la data prezentării documentaţiei complete.


    ART. 10
        Comisia de evaluare la faţa locului, are următoarele atribuţii:
    a) conform legislaţiei în vigoare, membrii comisiei de evaluare verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, cu respectarea principiilor de nediscriminare, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    b) întocmeşte raportul de evaluare la faţa locului şi după caz, propune conducerii autorităţii competente eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare;
    c) membrii comisiei de evaluare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.


    ART. 11
    (1) Autoritatea competentă are obligaţia de a răspunde, prin intermediul PCU electronic, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării, oricărei cereri de informaţii sau asistenţă, care vizează furnizarea de informaţii generale asupra modului în care cerinţele sunt interpretate sau applicate.
    (2) În cazul în care o cerere este respinsă din motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi se motivează refuzul cererii.

    CAP. VI
    Libera circulaţie a serviciilor
    ART. 12
    (1) Activităţile de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de la specia cabaline, pot fi efectuate de operatori economici autorizaţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. Serviciile pot fi furnizate de către operatorii stabiliţi în România, cât şi transfrontalier, de către operatorii stabiliţi în alt stat membru, numai după emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă română.
    (2) Pentru emiterea autorizaţiei zootehnice de către autoritatea competentă sunt necesare următoarele documente**):
     **) Documentele solicitate la literele b, c, d, e, f, g, h se vor depune în copie cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.Z. prin care se solicită autorizarea zootehnică centrului de colectare (anexa nr 8.1);
    b) actul constitutiv al societăţii sau similar, de unde să reiasă obiectul de activitate conform claselor NACE sau ISIC;
    c) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, sau similar;
    d) certificat constatator eliberat de ORC, sau similar;
    e) certificat de înregistrare fiscală, sau similar;
    f) autorizaţie sanitar veterinară;
    g) autorizaţii emise de alte organe abilitate;
    h) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat destinat însămânţării artificiale;
    i) autorizaţia, sau similar emisă de statul emitent.


    ART. 13
        Documentele se depun prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, Punctul de contact unic electronic (PCUe), conform art. 9.

    ART. 14
        În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, ANZ-ul contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

    CAP. VII
    Condiţii zootehnice pentru autorizarea centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de armăsar
    Condiţii zootehnice generale
    ART. 15
    (1) Centrul trebuie să dispună de adăposturi pentru întreţinerea armăsarilor donatori, şi o arie de exerciţiu separată efectiv de spaţiile de colectare, prelucrare şi depozitare a materialului seminal, adăpost pentru carantina şi izolarea animalelor, fără comunicare directă cu adăpostul pentru întreţinerea armăsarilor, spaţii aferente desfăşurării fluxului tehnologic pentru recoltare, control, prelucrare, ambalare, conservare, depozitare şi difuzare a materialului seminal, spaţiu separat pentru curăţarea, dezinfectarea şi sterilizarea echipamentelor, precum şi încăperi anexe cu următoarea destinaţie: magazie de furaje, magazie pentru aparatură, instrumentar şi diverse materiale.
    (2) Centrul trebuie să fie dotat cu echipamentele, instrumentarul şi materialele necesare fluxului tehnologic pentru recoltare, control, prelucrare, ambalare, conservare, depozitare şi comercializare a materialului seminal.
    (3) Spaţiul pentru recoltarea materialului seminal poate fi amenajat în aer liber, dar să fie protejat de condiţiile meteorologice nefavorabile, dotat cu podea antialunecare cu protecţie împotriva accidentelor grave în caz de cădere, la locul şi în jurul locului de recoltare a materialului seminal.
    (4) Să fie construit sau izolat astfel încât să împiedice orice contact cu animale care se află în exterior.
    (5) Să fie construit astfel încât tot centrul de colectare a materialului seminal să poată fi uşor de curăţat şi dezinfectat cu uşurinţă, inclusiv aria de exerciţiu a armăsarilor, cu excepţia birourilor.
    (6) Clădirea centrului trebuie să dispună de curent electric, apă curentă şi canalizare.
    (7) Centrul trebuie să deţină personal tehnic de specialitate suficient, pregătit corespunzător în ceea ce priveşte procedurile de lucru pe flux tehnologic.
    (8) Spaţiul destinat pentru prelucrarea materialului seminal trebuie să fie separat de spaţiul pentru recoltare şi de spaţiul destinat curăţării, dezinfectării şi sterilizării echipamentelor, care nu trebuie să se afle neapărat în acelaşi loc.
    (9) Recoltarea, tratarea şi depozitarea materialului seminal sunt efectuate exclusiv în spaţiile prevăzute în acest scop. Spaţiul pentru depozitarea materialului seminal congelat nu trebuie să se afle neapărat în acelaşi loc.
    (10) Se interzice desfăşurarea activităţilor specifice în alte spaţii, decât cele destinate acestora.
    (11) Dotarea fiecărui spaţiu se face corespunzător cu activităţile care urmează a se desfăşura în cadrul lor.
    (12) Obligatoriu aparatele din dotare se vor verifica şi etalona conform cărţilor tehnice de utilizare a acestora.
    (13) Niciun animal deţinut în centru nu este utilizat în scopuri de reproducere naturală cel puţin 30 de zile înainte de prima colectare a materialului seminal şi în cursul perioadei de colectare;
    (14) Recipientele utilizate pentru depozitare şi transport se dezinfectează sau se sterilizează în mod corespunzător înainte de începerea oricărei operaţiuni de umplere, cu excepţia recipientelor noi, de unică folosinţă, care sunt aruncate după utilizare (denumite în continuare "recipiente de unică folosinţă");
    (15) Fiecare doză individuală de material seminal şi fiecare ejaculat de material seminal proaspăt destinat tratării ulterioare este prevăzut cu un marcaj vizibil care permite să se stabilească cu uşurinţă data colectării materialului seminal, rasa şi identificarea animalului donator, precum şi numărul autorizaţiei centrului de colectare a materialului seminal.
    (16) Centrele de colectare şi comercializare a materialului seminal trebuie să fie monitorizate astfel încât să se asigure că păstrează registre care conţin:
    (i) specia, rasa, data naşterii şi identificarea fiecărui animal prezent în centru;
    (ii) toate intrările şi ieşirile de animale ale centrului;
    (iii) data colectării şi a tratării materialului seminal;
    (iv) destinaţia materialului seminal;
    (v) depozitarea materialului seminal;
    (vi) intrările şi ieşirile de material seminal congelat.    Condiţii zootehnice şi genetice pentru masculii de reproducţie de rasă pură din specia cabaline
    ART. 16
    (1) Masculii de reproducţie de rasă pură din specia cabaline, pentru a fi acceptaţi într-un centru de colectare trebuie să aibă rasă şi origine cunoscută pe 5 generaţii, test de paternitate şi card ADN eliberat de un laborator acreditat I.S.A.G. şi să deţină paşaport valabil, emis în România sau în comunitatea internaţională.
    (2) Materialul biologic (armăsari, m.s.c.), provenit din alt stat, trebuie să fie însoţit de certificat zootehnic valabil, eliberat de către autoritatea competentă a ţării de origine.

    ART. 17
        Se acceptă pentru însămânţare artificială materialul seminal colectat de la animalele de reproducţie de rasă pură din specia cabaline care îndeplinesc următoarele condiţii:
    (a) să aibă rezultatele testării performanţelor
    (b) să aibă actualizat rezultatul evaluării genetice estimate într-o perioada acceptabilă din punct de vedere stiinţific în conformitate cu principiile zootehnice, normele şi standardele stabilite de centrele de referinţă relevante al Uniunii Europene
    (c) să aibă rezultatele testelor din care să rezulte particularităţile şi eventualele defecte genetice
    (d) să fie identificate prin analiza grupei sanguine sau prin orice alta metoda adecvată care oferă cel puţin acelaşi grad de certitudine ca analiza AND-ului.


    CAP. VIII
    Cerinţe zootehnice referitoare la materialul seminal de armăsar
    ART. 18
    Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul seminal colectat într-un centru de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal destinat folosirii la nivel naţional.
    (1) Toate instrumentele utilizate pentru colectarea, prelucrarea, conservarea sau congelarea materialului seminal trebuie fie dezinfectate, fie sterilizate, după caz, înainte de utilizare, cu excepţia instrumentelor de unică folosinţă.
        Dacă, în cazul ecvideelor, centrul de colectare se află în acelaşi loc cu un centru de inseminare artificială sau cu un centru de montă, materialul seminal, instrumentele şi echipamentele destinate inseminării artificiale sau montei trebuie să fie strict separate de instrumentele şi echipamentele care intră în contact cu animalele donatoare sau cu alte animale deţinute în centrul de recoltare;

    (2) Materialul seminal congelat trebuie:
    (a) să fie introdus şi depozitat în recipiente de depozitare care:
    (i) au fost curăţate şi dezinfectate sau sterilizate înainte de utilizare sau sunt de unică folosinţă;
    (ii) au un agent criogenic şi nu au fost utilizate în prealabil pentru alte produse de origine animală;

    (b) în containerele de depozitare paietele să fie grupate per armăsar, per şarje, cu inscripţionări clare - schema internă a containerului cu distribuţiei materialului seminal din care să rezulte localizarea, numele şi numărul dozelor.

    (3) Materialul seminal care urmează să fie comercializat trebuie:
    (a) să îndeplinească condiţiile sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.
    (b) paietele să fie signate vizibil, în aşa fel în cât să permită citirea cu uşurinţă a datei de colectare a materialului, rasa şi identificarea ecvideului donator, numărul autorizaţiei centrului de colectare;
    (c) să fie marcate vizibil, astfel încât numărul de pe paiete sau de pe alte ambalaje să coincidă cu numărul de pe recipientul în care acestea sunt depozitate şi transportate.
    (d) să fie însoţit de certificatul zootehnic conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 717/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 1012/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea.


    CAP. IX
    Comercializarea materialului seminal
    ART. 19
    Condiţii pentru comercializarea materialului seminal refrigerat/congelat înregistrarea şi transmiterea datelor
    (1) Se va comercializa, la nivel naţional, material seminal refrigerat şi/sau congelat provenit de la armăsarii donatori, inclusiv material seminal refrigerat şi/sau congelat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, aprobat de autoritatea competentă.
    (2) Materialul germinativ comercializat sau introdus în Uniune va fi însoţit de certificatul zootehnic tip, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 717/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 1012/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea.
    (3) Autoritatea competentă poate autoriza ca materialul seminal comercializat să fie însoţit de un certificat zootehnic emis pe baza informaţiilor primite de la societatea de ameliorare/exploataţia de ameliorare autorizată, de către un centru de colectare, prelucrare, de depozitare şi comercializare a materialului seminal, autorizată pentru comerţul în cadrul Uniunii, în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor.
    (4) Se va comercializa numai material seminal congelat după o stocare de 30 de zile în depozitul centrului de colectare.
    (5) Comercializarea materialului seminal refrigerat şi/sau congelat se face numai la solicitarea beneficiarilor, în funcţie de caz, societăţi de ameliorare recunoscute, care desfăşoară un program de ameliorare, fermieri-crescători de cabaline deţinători de cod de exploataţie, conform legislaţiei în vigoare, societăţi comerciale, ingineri zootehnişti şi medici veterinari autorizaţi, operatori de însămânţări artificiale, autorizaţi prin recunoaşterea calificării profesionale.
    (6) Obligatoriu materialului seminal refrigerat şi/sau congelat va fi livrat beneficiarului însoţit de următoarele documente: buletin de analiză a calităţii, pedigreul cu valoarea de ameliorare a armăsarului (la solicitarea beneficiarului), aviz de expediţie şi factură. Buletinul de calitate cuprinde numele şi microcipul armăsarului, numărul de doze, şarja dozelor, mobilitatea spermatozoizilor după decongelare, numărul de spermatozoizi mobili/doză. Obligatoriu buletinul de analiză trebuie semnat de ambele părţi. Materialul seminal congelat în paiete va fi livrat către beneficiar, numai în goblete cu capacitatea corespunzătoare numărului de doze solicitate. Transferul gobletelor cu material seminal congelat din containerul de depozit în cel de transport se va face cât mai rapid posibil (maxim 5 secunde). În containerul de transport al beneficiarului nivelul azotului lichid trebuie să depăşească extremitatea superioară a paietelor.
    (7) În caz de litigii, la solicitarea beneficiarilor, A.N.Z.-ul în cadrul laboratoarelor de profil va executa expertiza calitativă a parametrilor spermatici şi va elibera buletin de calitate, ca urmare a evaluării a unui număr de 2 doze/şarja/armăsar.
    (8) Comercializarea materialului seminal refrigerat şi/sau congelat provenit de la armăsari care nu au fost autorizaţi, atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 41 şi 42 din Legea zootehniei.

    ART. 20
    Criterii zootehnice pentru producerea materialului seminal congelat
        Producerea materialului seminal cuprinde următoarele faze tehnologice:

    (1) Pregătirea pentru recoltare care cuprinde pregătirea sălii de recoltare, pregătirea instrumentarului, toaleta armăsarilor, pregătirea personalului.
        Tehnica recoltării constă în desfăşurarea următoarelor etape:
    (a) Pregătirea vaginului artificial să fie corectă pentru a îndeplini cele trei condiţii naturale din vaginul unei femele în călduri (temperatură, presiune, lubrefiere).
    (b) Pregătirea armăsarului pentru recoltare: constă în plimbarea înainte de recoltare (aproximativ 15-30 minute), spălarea şi dezinfectarea riguroasă a penisului şi a furoului şi introducerea în sala de recoltare de către doi îngrijitori cu ajutorul a două pene de căpăstru.    (2) Recoltarea materialului seminal. Recoltarea spermei este o operaţiune care constă în crearea şi fixarea unor reflexe condiţionate, ca răspuns la o serie de stimuli asemănători celor care declanşează actul sexual natural. Se efectuează conform procedurilor specifice speciei. Se va efectua astfel încât să nu exercite o influenţă negativă asupra activităţii sexuale a armăsarului sau a calităţii ejaculatului.

    (3) Aprecierea cantitativă şi calitativă a materialului seminal brut în vederea obţinerii materialului seminal congelat cuprinde următoarele faze tehnologice:
        > Aprecierea materialului seminal recoltat, cu determinarea principalilor indicatori spermatici.
        > Capacitatea reproductivă a unui armăsar este condiţionată în primul rând de calitatea şi cantitatea spermei.
        > În vederea aprecierii calităţii spermei se efectuează controlul macroscopic şi microscopic al ejaculatelor.
        Întocmirea spermogramei cuprinde:
        ● Examenul macroscopic.
        În urma acestui examen se fac aprecieri asupra următoarelor însuşiri fizice ale ejaculatului direct în paharul colector, imediat după recoltare:
    - Volumul mediu al unui ejaculat la armăsar este de 50-60 ml cu o variaţie între 30-250 ml. La prelucrare se admit ejaculate cu un volum de 20 ml pentru armăsarii sub 2 ani şi de 30 ml pentru armăsarii peste această vârsta.
    – Mirosul ejaculatului se apreciază în momentul filtrării de fracţiunea gelatinoasă - în mod normal sperma proaspăt recoltată este characteristic de os proaspăt fiert şi ras;
    – Consistenţa părţii lichide a ejaculatului este dată de concentraţia în spermatozoizi - la armăsar, la început se elimină secreţia glandelor Littre şi a celor bulbo-uretrale, lipsită de spermatozoizi, apoi sunt expulzaţi spermatozoizii împreună cu secreţia prostatică, la urmă fiind eliminate secreţia glandelor seminale;
    – Culoarea ejaculatului - la armăsar este alb cenuşiu;
    – pH se apreciază cu ajutorul hârtiei indicatoare de pH sau a pH-metrelor; în mod normal este cuprins între 6,2 - 7,2 unităţi pH;
    – Corpuri străine - materialul seminal recoltat trebuie să fie opac, fără impurităţi, sânge, urină; ejaculatele cu resturi şi ţesuturi care ajung în spermă în timpul recoltării se înlătură;


        ● Examenul microscopic.
        Se face imediat după recoltare, luându-se o picătura de material seminal cu o pipetă sterilă şi punându-se între lamă şi lamelă, la temperatura de 37°C - 38°C şi se fac aprecieri asupra următorilor indici spermatici:
    - prezenţa sau absenţa spermatozoizilor;
    – aprecierea desimii spermei se stabileşte pe baza spaţiilor libere dintre spermatozoizi şi se face prin încadrarea ei în următoarele categorii - deasă "D" (corespunde la peste 1 x 10[] spermatozoizi/ml), mijlocie "M" (corespunde la 0.5-1 x 10[] spermatozoizi/ml), rară "R" (corespunde la 0.2-0.5 x 10[] spermatozoizi/ml), foarte rară oligospermie "O" (în câmp sunt 5-10 spermatozoizi), absenţa spermatozoizilor azoospermie "Az"; La I.A. se utilizează ejaculatele notate cu "D", "M", "R".

        Determinarea concentraţiei în spermatozoizi a materialului seminal se poate face prin următoarele metode: hemocitometrică, fotocolorimetrică, electronică şi nefelometrică.
        La armăsari concentraţia este în medie de 100-300 milioane spermatozoizi/ml, cu variaţii între 30-800 milioane spermatozoizi/ml. La prelucrare se admit ejaculate cu o concentraţie în spermatozoizi de 0.05-0.12 x 10[] spermatozoizi/ml (aprox. 50 milioane spermatozoizi per ml).

        ● mobilitatea spermatozoizilor se apreciază odată cu desimea spermei între lamă şi lamelă la microscop. Determinarea mobilităţii se face în condiţii de metabolism activ al spermatozoizilor, respectiv la temperatura de 37°C-38°C care se asigură prin lame şi lamele calde şi prin plăcuţa încălzitoare pe platina microscopului.
        Există următoarele forme de mişcare: de înaintare sau rectilinii, circulare sau în manej, vibratorii sau ondulatorii, de întoarcere sau retrograde, lipsa totală de mişcare - necrospermie. Singura formă de mişcare normală este cea de înaintare. Pentru apreciere se foloseşte sistemul zecimal de la 1,0 la 0,1. Se admit la prelucrare numai ejaculatele cu o mobilitate de 0.7.

        ● energia de mişcare se apreciază odată cu observarea formelor de mişcare.
        Spermatozoizii cu mişcări energice de înaintare se notează cu (+++), cei cu mişcări moderate (++), cei cu mişcări agonice (+). Pentru I.A. se folosesc ejaculate cu minim 75% mobilitate şi mişcări energice.

        ● aglutinarea spermatozoizilor reprezintă o aglomerare de celule în formă de stea datorită slăbirii încărcăturii electrice a spermatozoizilor. Ejaculatele cu peste 20% aglutinare se înlătură;
        ● determinarea concentraţiei spermatozoizilor în spermă este obligatorie pentru determinarea gradului de diluţie al spermei.    (4) Prelucrarea materialului seminal - Diluarea materialului seminal
    4.1. Prin diluare se urmăreşte obţinerea unui volum crescut de spermă care permite ca dintr-un ejaculat să se obţină un număr mai mare de doze şi să se însămânţeze un număr mai mare de femele.
    4.2. Diluanţii trebuie să asigure condiţii favorabile supravieţuirii "in vitro" a spermatozoizilor.
    4.3. Diluanţii au rol protector asupra spermatozoizilor în sensul de a evita şocul rece, de a le menţine potenţialul electric. Aceştia au acţiune antimicrobiană, protejează învelişul lipoproteic a spermatozoizilor, preîntâmpinând auto-intoxicarea.
    4.4. Pentru păstrarea viabilităţii şi capacităţii fecundante a spermatozoizilor se vor respecta următoarele principii privind diluarea materialului seminal:
    - Se diluează numai material seminal care îndeplineşte indicii minimali ai spermogramei uzuale.
    – Se sterilizează sticlăria de laborator;
    – Izotonia diluantului ce se amestecă cu sperma;
    – Se stabileşte gradului de diluţie, a volumului total şi a numărului de doze pentru fiecare ejaculat în funcţie de concentraţia spermatozoizilor; Acest lucru se poate realiza automat sau prin utilizarea formulelor cunoscute, având ca bază de calcul aceiaşi parametri.
    – Scăderea temperaturii în vederea conservării spermei diluate se va face treptat şi lent.
    – Se efectuează aprecierea materialului seminal diluat, cu determinarea principalilor indicatori spermatici;

    4.5. Stabilirea gradului de diluţie se poate realiza automat sau prin utilizarea formulelor cunoscute, având ca bază de calcul aceeaşi parametrii.
        GD = C(1) x Vd / N x 10^6
        GD = gradul de diluţie
        C(1) = concentraţia de spermatozoizi /ml material seminal brut
        Vd = volumul de material seminal diluat/doză
        N x 10^6 = numărul de spermatozoizi totali/doză.
        Stabilirea Volumului Total:
        VT = GD x VE
        (VT=volum total/ GD=gradul de diluţie/ VE=volumul ejaculat)
        Stabilirea Volumului de Diluat:
        VD = VT - VE
        (VD=volumul diluantului/ VT=volumul total/ VE=volumul ejaculatului)
        Stabilirea numărului de doze/ejaculat prelucrat:
        Număr doze/ejaculat = VT / N
        VT=volum total/ N=volumul de material seminal aspirat în doză    (5) Ambalarea spermei
        Fiecare colectare de material seminal, indiferent dacă este sau nu separată în doze individuale, să fie marcată clar astfel încât data colectării materialului seminal, rasa şi identificarea animalului donator, precum şi numele şi numărul de înregistrare al centrului, precedate de numele ţării de origine, după caz, sub forma unui cod, să poată fi stabilite uşor;


    (6) Conservarea Spermei
        La armăsar, sperma se recoltează la interval de două zile, se examinează şi cea care corespunde calitativ se diluează imediat la +32°C, astfel încât să se asigure o concentraţie de 20x10^6 spermatozoizi/ml, doza având în general din 20 ml, ceea ce înseamnă că se asigură circa 400 de milioane de spermatozoizi mobili/doză. Cele mai eficiente antibiotice folosite pentru conservare sunt penicilina şi gentamicina. Dintr-un ejaculat pot rezulta în medie 30 de doze. Scăderea temperaturii trebuie să se facă treptat. Astfel, sperma diluată la +32°C se menţine 20-30 de minute la temperatura laboratorului şi apoi dozele cu spermă se introduc la frigider. Sperma este distribuită în fiole sau cel mai frecvent în tuburi cu volum de 20 ml. Fiolele sau tuburile se închid ermetic şi se menţin la frigider, capacitatea fecundantă fiind asigurată doar pe un interval de 24 de ore (conservarea prin refrigerare).
        Diluată, ambalată şi refrigerată sperma de armăsar poate fi fertilă până la 48 h, dar se recomandă folosirea acesteia în 24 h de la recoltare.
        Trecerea de la temperatura de prelucrare (31°C-33°C) la cea de conservare se efectuează treptat în 30 minute până la 2 ore. Înainte de I.A. recipientele cu spermă se încălzesc la o temperatură apropiată de cea a corpului de 37°C-38°C.
        Determinarea viabilităţii spermatozoizilor se realizează la sperma conservată.
        Sperma se poate conserva şi prin metoda congelării la -196°C, cu precongelarea paietelor la o temperatură de -140°C/- 160°C în vapori de azot lichid.


    (7) Controlul periodic şi înregistrarea datelor
    (a) Controlul calitativ al materialului seminal congelat se efectuează la 24h - 48h de la congelare precum şi la 28 - 30 zile, de către o persoană neutră, respectiv un specialist al unităţii producătoare, care nu îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratorului de control şi prelucrare a materialului seminal. Determinările se fac la câte 2 doze/şarja de producţie realizată. Aprecierea mobilităţii spermatozoizilor după decongelare se face la 37°C - 38°C. Timpul de decongelare pentru control este de 2 minute. Rezultatele acestor spermograme (volumul, mobilitatea spermatozoizilor în sperma brută, concentraţia, mobilitatea spermatozoizilor în sperma refrigerată, mobilitatea spermatozoizilor după decongelare, numărul de doze obţinute, numărul de doze depozitate), se vor completa în registru de laborator şi în spermograma individuală a armăsarului donator.
        Obligatoriu lunar şi anual datele înscrise în spermograma individuală a armăsarului vor fi centralizate.

    (b) Periodic şi prin sondaj, se vor executa spermogramele morfologice la materialul seminal brut, de către centrele de colectare. Datele obţinute vor fi consemnate în registrul de laborator.


    (8) Depozitarea materialului seminal congelat
        Materialul seminal congelat corespunzător din punct de vedere al parametrilor spermatici se depozitează în containere de capacitate mare, cu respectarea următoarelor reguli:
    - containerele de depozit sunt repartizate pe grupe de armăsari;
    – pe perete, în dreptul fiecărui container se afişează
    a. lista armăsarilor a căror doze se găsesc în container
    b. schema internă a containerului din care rezultă localizarea şi cantitatea dozelor
    - depozitarea paietelor se face în canistre. În canistre sunt 3-4 goblete în care sunt depozitate dozele de material seminal congelat pe armăsar şi şarje.
    – în fiecare gobletă sunt introduse joncţiuni sau tije, având marcate toate elementele de individualizare a dozelor respective.


    CAP. X
    Înregistrarea şi transmiterea datelor
    ART. 21
    Înregistrarea şi transmiterea datelor
    (1) Fiecare centru de colectare, prelucrare, conservare, depozitare, şi comercializarea a materialului seminal refrigerat şi/sau congelat autorizat trebuie să deţină registre actualizate, care să permită:
    a) identificarea armăsarilor donatori (data colectării, rezultatul spermogramelor);
    b) identificarea importurilor (centru de provenienţă, armăsari donatori, numărul de doze, data importului);
    c) identificarea beneficiarului, numărul de doze livrate, data livrării;
    d) intrări şi ieşiri de armăsari din efectiv;

    (2) Registrele pot fi ţinute în format electronic şi se păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani, pentru a putea fi consultate de autoritatea competentă.
    (3) Trimestrial, se va transmite la autoritatea competentă (A.N.Z.), situaţia mişcărilor de material seminal pe armăsar şi pe beneficiari, conform procedurii de lucru. (Anexa nr. 8.6)

    CAP. XI
    Documente furnizate de procedura administrativă
    ART. 22
    (1) Autorizaţie zootehnică de funcţionare în format original pe hârtie, ştampilată (Anexa nr. 8.3).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei zootehnice este nelimitată.

    CAP. XII
    Controalele centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de armăsar
    ART. 23
    (1) Centrele de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de armăsar autorizate sunt supuse unor inspecţii periodice, în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare zootehnică şi supraveghere.
    (2) Controalele de supraveghere se realizează de autoritatea competentă (A.N.Z.) şi structurile teritoriale (CRZ-OJZ).
    (3) Controalele se realizează de către comisia desemnată prin decizia Directorului General.

    ART. 24
        Centrele de colectare autorizate sunt obligate să permită accesul necondiţionat al comisiei de control în spaţiile în care se desfăşoară fluxul tehnologic, la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, registre, evidenţe, buletine de calitate, facturiere.

    ART. 25
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat (periodic) sau inopinat în caz de litigii, la solicitarea beneficiarului.
    (2) Controlul de supraveghere planificat (periodic), se efectuează în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi se comunică centrului de colectare autorizat cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere inopinat se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor scrise cu privire la activităţile efectuate de centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare autorizat.

    ART. 26
    (1) În urma controlului de supraveghere periodic comisia întocmeşte o nota de control (Anexa nr. 8.7), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la A.N.Z.;
    b) un exemplar la CRZ/OJZ;
    c) un exemplar la centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de armăsar controlat.

    (2) În funcţie de rezultatul controlului, comisia propune în nota de control, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea autorizaţiei zootehnice, până la remedierea deficienţelor sau retragerea autorizaţiei zootehnice.

    CAP. XIII
    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei
    ART. 27
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, controlului de supraveghere, se constată că centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, comisia întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei zootehnice.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei zootehnice cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei zootehnice;
    c) atenţionarea conducerii centrului de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze deficienţele constatate;
    d) căi de atac.

    (3) Raportul de suspendare se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) un exemplar la A.N.Z.;
    b) un exemplar la CRZ/OJZ;
    c) un exemplar la centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de armăsar controlat.


    ART. 28
        Suspendarea autorizaţiei zootehnice încetează dacă, în termenul comunicat, centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de armăsar autorizat face dovada remedierii deficienţelor constatate în cursul controlului, prin depunerea la autoritatea competentă a unor documente în acest sens.

    ART. 29
    Retragerea autorizaţiei zootehnice
        Autorizaţia zootehnică se retrage dacă:
    a) autoritatea sanitar-veterinară îşi retrage autorizaţia emisă
    b) se constată că nu sunt respectate condiţiile zootehnice pentru comercializarea materialului seminal de armăsar prevăzute în procedura de lucru;
    c) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor;
    d) unitatea verificată se sustrage de la efectuarea controlului;
    e) se constată că centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal autorizat pe perioada suspendării, a produs şi comercializat material seminal;
    f) nu se face dovada remedierii deficienţelor constatate în cursul controlului, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.


    ART. 30
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 29, comisia întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei zootehnice cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;
    c) căi de atac.

    (3) Se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) un exemplar la A.N.Z.;
    b) un exemplar la CRZ/OJZ;
    c) un exemplar la centrul de colectare controlat.


    ART. 31
    (1) Centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de armăsar căruia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare zootehnică numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei zootehnice anterioare.
    (2) În cazul în care centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal solicită o nouă autorizare zootehnică fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
    (3) Centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de armăsar căruia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia zootehnică nu mai poate solicita o nouă autorizare zootehnică.

    ART. 32
        În cazul suspendării, retragerii sau anulării autorizaţiei sanitar veterinare de către Autoritatea sanitar veterinară, centrul de colectare este obligat să comunice de îndată A.N.Z. în vederea luării măsurilor ce se impun, având în vedere că autorizaţia sanitar veterinară este document necesar la emiterea autorizaţiei zootehnice.

    CAP. XIV
    Preschimbarea autorizaţiei
    ART. 33
    (1) Preschimbarea autorizaţiei zootehnice intervine în următoarele situaţii:
        > la schimbarea formei juridice de organizare a operatorului economic, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
        > la schimbarea denumirii societăţii comerciale;
        > la schimbarea sediului social al societăţii comerciale.

    (2) În vederea preschimbării autorizaţiei zootehnice, operatorul economic depune prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, PCU electronic următoarele documente:
    a) cerere tip de preschimbare a autorizaţiei zootehnice (anexa nr. 8.8);
    b) autorizaţia zootehnică;
    c) documentele care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei zootehnice.


    ANEXA 8.1

        S.C. .................
        Nr. ....... din data de ..........
        Către,
        Dl. Director General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
                   CERERE DE AUTORIZARE ZOOTEHNICĂ DE FUNCŢIONARE
        Subsemnatul (a) .......... în calitate de ........... al .......... cu sediul în localitatea .........., judeţul .........., str. .......... nr. ........., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ........., solicit eliberarea autorizaţiei pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat la specia ecvidee.
        Anexăm prezentei cereri următoarele documente: ............................................
        Data
        Reprezentantul legal
        (Nume, Prenume, Semnătură, Ştampilă)

    ANEXA 8.2

                               RAPORT DE EVALUARE
              pentru autorizarea zootehnică a centrului de colectare,
             prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului
                        seminal congelat de armăsari
                         încheiat astăzi ..........
        Subsemnaţii ..................... salariaţi la Agenţia Naţională pentru Zootehnie, având în vedere decizia nr. ........., din ..........., în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1188/2014 cu completările şi modificările ulterioare, a Legii Zootehniei nr. 32/2019, a O.M. 344/2019, Directiva nr. 2006/123/CEE transpusă parţial în OUG nr. 49/2009, a Regulamentului UE nr. 1012/2016, am verificat S.C. ............. din judeţul ........... în vederea autorizării zootehnice pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat la specia ecvine, în scopul ............. şi am constatat următoarele:
    I. Materialul biologic:
    a) Număr armăsari: ..............................
    b) Starea de întreţinere: .............................
    c) Certificat zootehnic ..................................
    d) Situaţia sanitar-veterinară a armăsarilor: ...........................

    II. Constatări privind spaţiile, amenajarea şi dotarea pe flux tehnologic:
    1. Clădiri şi amenajări în funcţiune:
    a) nr. clădiri .......................................
    b) nr. încăperi/suprafaţă .................................
    c) compartimentul pentru armăsari de reproducţie: ............................
    d) sală de recoltare.....................................

    2. Caracteristici constructive:
    a) materiale de construcţie: pavimente, pereţi, plafoane ......................................
    b) sisteme de aprovizionare cu apă rece şi caldă .....................................
    c) canalizare .....................................

    3. Condiţii de microclimat:
    a) ventilaţie ................................
    b) temperatură .................................
    c) umiditate ....................................
    d) luminozitate ...................................
    e) dotarea cu aparatură de măsură şi control, sisteme de înregistrare a temperaturii, umidităţii etc. .............................

    4. Asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului:
    a) spălătoare pentru mâini ....................................
    b) săpun lichid, substanţe dezinfectante, prosop din hârtie etc. ...................................

    5. Vestiare şi grupuri sanitare:
    a) nr. vestiare ..................................
    b) nr. încăperi vestiar ...............................
    c) nr. cabine ..................................

    6. Fluxul tehnologic:
    a) spaţii pentru colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare .....................................
    b) condiţii de depozitare şi de transport ..............................................
    c) dotarea cu aparatură pentru controlul calităţii m.s.c.-ului ...................................
    d) dotarea cu aparatură pentru igienizarea instrumentarului şi ustensilelor ....................................

    7. Amplasare, vecinătăţi:
    a) distanţa faţă de perimetrele locuibile ...........................
    b) surse poluante în vecinătate .................................


    III. Constatări privind înregistrarea datelor:
    a) registre de laborator: ..................................
    b) spermograme: .................................
    c) grafic de utilizare a armăsarilor la Î.A.: ..............................

    IV. Constatări privind personalul încadrat:
    a) nr. total ...........................
    b) nr. specialişti ...............................
    c) activitatea din cadrul centrului de colectare este efectuată de dl./dna ................ conform fişei postului, anexată la dosar.
    d) medicul veterinar responsabil de supravegherea materialului seminal este dl./dna .....................

    V. Alte aspecte:
        Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: ..............................

    VI. Propuneri:
    a) Îndeplineşte condiţiile pentru autorizarea zootehnică a activităţii de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat la specia ecvine;
    b) Nu îndeplineşte condiţiile de autorizare zootehnică conform legislaţiei în vigoare.


        Din partea ANZ, ................
        Din partea CRZ, ................
        Din partea OJZ, ................
        Din partea S.C. ................
        Din partea centrului de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal la specia ecvine, de comun acord cu cele constatate de comisie .....................

    ANEXA 8.3

 (a se vedea imaginea asociată)
        MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
        AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
                      AUTORIZAŢIE ZOOTEHNICĂ DE FUNCŢIONARE
                       NR: ........ DIN DATA: ..........
        În temeiul Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. ........ Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie Prof "Dr. G.K. Constantinescu" în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, H.G. nr. 1188/2014 cu completările şi modificările ulterioare, O.M. 344/2019, Directiva nr. 2006/123/CEE transpusă parţial în OUG nr. 49/2009 şi procedura de lucru, în baza raportului de evaluare nr. ......... din .......... dispune:
        Autorizarea zootehnică a centrului de colectare al S.C. .......... din localitatea .........., str. ........., nr. ........., jud........... având ca scop:
        Colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea la nivel naţional a materialului seminal congelat, la specia cabaline


        DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 8.4

    REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA CENTRELOR DE COLECTARE,
    PRELUCRARE, DEPOZITARE ŞI COMERCIALIZARE A MATERIALULUI SEMINAL DE ARMĂSAR

┌────┬─────────────┬────────────┬───────┬───────────┬───────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────┐
│ │ │ │Adresa │ │Adresă │ │ │ │ │ │
│ │Data │ │sediu │Denumire a │punct │ │ │ │ │ │
│Nr. │depunerii/ │Denumirea │social,│unităţii │de │ │Nr./data │Materialul│Data │Obs.│
│crt.│înregistrării│operatorului│tel., │conform │lucru │Activităţile│autorizaţiei│genetic │evaluării│* │
│ │cererii şi a │economic │fax, │legislaţiei│social,│ │ │utilizat │ │ │
│ │documentaţiei│ │CUI │specifice │tel., │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fax │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────────┼───────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴───────┴───────────┴───────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────┘

        *) Se nominalizează data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate.

    ANEXA 8.5

    Certificate zootehnice pentru comerţul cu material seminal
    provenit de la animale de reproducţie de rasă pură

┌────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│ │(se poate │
│ │include un │
│ │logo al │
│Certificat zootehnic, în conformitate cu │societăţii de │
│Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, pentru comerţul│ameliorare │
│cu material seminal provenit de la animalele de │emitente, al │
│reproducţie de rasă pură din următoarele specii:│autorităţii │
│(a) specia bovină (Bos taurus, Bos indicus, │competente sau│
│Bubalus bubalis) (1) │al centrului │
│(b) specia porcină (Sus scrofa) (1) │de colectare │
│(c) specia ovină (Ovis anes) (1) │sau de │
│(d) specia caprină (Capra hircus) (1) │depozitare a │
│(e) specia ecvină (Equus caballus şi Equus │materialului │
│asinus) (1) │seminal) │
│ ├──────────────┤
│ │Numărul │
│ │certificatului│
│ │(2) │
├────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤
│A. Informaţii despre masculul donator de reproducţie de rasă │
│pură │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Numele societăţii de ameliorare emitente/autorităţii │
│competente/centrului de colectare sau de depozitare a │
│materialului seminal (se furnizează datele de contact şi, dacă │
│este cazul, o trimitere la site-ul web) │
├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului │3. Numele rasei masculului donator │
│genealogic │ │
├─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│4. Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în │
│care este înscris masculul donator (2) │
├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│5. Numărul din registrul │6. Numărul individual de identificare│
│genealogic al masculului │a masculului donator din specia │
│donator (3) │ecvină (2) (7) │
├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│7. Identificarea │ │
│masculului donator (4) │ │
│7.1. Sistem │ │
│7.2. Numărul individual │8. Verificarea identităţii (2) (5) │
│de identificare (7) │(6) │
│7.3. Numărul de │8.1. Metodă │
│identificare în materie │8.2. Rezultat │
│de sănătate a animalelor │ │
│(2) │ │
│7.4. Nume (2) │ │
├─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│9. Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa) şi ţara naşterii │
│masculului donator │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (2) a crescătorului │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail (2) a proprietarului │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul masculului donator (6) (7) (8) │
├──────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│ │12.1.1. Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul │
│12.1. Tatăl │genealogic │
│Numărul şi secţiunea │Nume (2) │
│din registrul ├────────────────────────────────────────┤
│genealogic │12.1.2. Bunica paternă │
│Nume (2) │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│ │Nume (2) │
├──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │12.2.1. Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul │
│12.2. Mama │genealogic │
│Numărul şi secţiunea │Nume (2) │
│din registrul ├────────────────────────────────────────┤
│genealogic │12.2.2. Bunica maternă │
│Nume (2) │Numărul şi secţiunea din registrul │
│ │genealogic │
│ │Nume (2) │
├──────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (2) (6) (9) │
│13.1. Rezultatele testării performanţelor │
│13.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate │
│ultima dată la (se introduce data informat zz.ll.aaaa) │
│13.3. Defectele genetice şi particularităţile genetice ale │
│femelei donatoare legate de programul de ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B. Informaţii cu privire la materialul seminal │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Identificarea materialului seminal │
├─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬────────────┬───────┤
│Culoarea │Codul │Numărul │ │ │ │
│paietelor│paietelor│paietelor │ │Data │Altele │
│sau a │sau al │sau al │Locul │colectării │(2) │
│altor │altor │altor │colectării│(zz.ll.aaaa)│(11) │
│ambalaje │ambalaje │ambalaje │ │ │ │
│ │ │(10) │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────────┴───────┤
│15. Centrul de colectare sau de depozitare a materialului │
│seminal de unde se expediază │
│15.1. Nume │
│15.2. Adresă │
│15.3. Numărul de autorizare │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16. Numele şi adresa destinatarului │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17. Numele şi adresa societăţii de ameliorare (1), sau ale │
│părţii terţe (1) desemnate de societatea de ameliorare │
│respectivă, responsabilă cu efectuarea testărilor (2) (12) │
├────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│18.1. întocmit la (se │ │
│introduce locul eliberării) │ │
│18.3. Numele şi funcţia │18.2. data: (se introduce data │
│semnatarului: [se introduc │eliberării) │
│cu majuscule numele şi │ │
│funcţia persoanei (13) care │ │
│semnează certificatul] │ │
├────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│18.4. Semnătura: │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(1) Se taie dacă nu se aplică. │
│(2) Se lasă necompletat dacă nu se aplică. │
│(3) în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din specia │
│ecvină, se lasă spaţiu liber dacă numărul din registrul │
│genealogic este egal cu numărul individual de identificare. │
│(4) Pentru animalele din speciile bovină, ovină, caprină şi │
│ecvină, identificare individuală în conformitate cu legislaţia │
│Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea │
│şi înregistrarea animalelor. Pentru animalele din specia │
│porcină, identificare individuală în conformitate cu normele │
│stabilite în programul de ameliorare aprobat în conformitate cu│
│art. 8 alin. (3) şi, după caz, cu art. 12 din Regulamentul (UE)│
│2016/1012, şi număr de identificare în conformitate cu │
│legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind │
│identificarea şi înregistrarea animalelor. │
│(5) Se solicită în conformitate cu art. 22 alin. (1) din │
│Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 în cazul animalelor de │
│reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină şi│
│ecvină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru │
│inseminare artificială. Se poate solicita de către societăţile │
│de ameliorare în conformitate cu art. 22 alin. (2) din │
│Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 în cazul animalelor de │
│reproducţie de rasă pură din specia porcină utilizate pentru │
│colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. │
│(6) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare. │
│(7) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă este │
│diferit de numărul din registrul genealogic. în cazul │
│animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, se │
│indică numărul individual de identificare în conformitate cu │
│anexa II partea 1 capitolul I punctul 3 din Regulamentul (UE) │
│nr. 2016/1012, denumit "cod unic" la art. 114 alin. (1) lit. │
│(a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/429. în cazul în care │
│numărul individual de identificare fie nu este disponibil, fie │
│este diferit de numărul sub care este înscris animalul în │
│registrul genealogic, se introduce numărul din registrul │
│genealogic. │
│(8) Se introduce, după caz, "secţiunea principală" sau │
│"secţiunea suplimentară". Se pot furniza informaţii cu privire │
│la alte generaţii. │
│(9) în cazul în care rezultatele testării performanţelor sau │
│ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site web, se poate│
│face de asemenea trimitere directă la site-ul web respectiv. │
│(10) O paietă sau un alt ambalaj conţine numai material seminal│
│colectat de la un singur animal de reproducţie de rasă pură. │
│(11) Dacă este cazul, se pot furniza informaţii privind │
│materialul seminal sexat. │
│(12) Pentru materialul seminal destinat testării animalelor de │
│reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină │
│sau caprină care nu au fost supuse testării performanţelor sau │
│evaluării genetice, în conformitate cu limitele cantitative │
│menţionate la art. 21 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul (UE) │
│nr. 2016/1012. │
│(13) Persoana respectivă este un reprezentant al societăţii de │
│ameliorare, al unei autorităţi competente menţionate la art. 30│
│alin. (2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 sau al │
│unui centru de colectare sau de depozitare a materialului │
│seminal autorizat în conformitate cu art. 31 alin. (1) din │
│regulamentul respectiv, care este autorizat să semneze │
│certificatul zootehnic. │
│- Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin una dintre │
│limbile oficiale ale statelor membre de expediere şi de │
│destinaţie. │
│- Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a textului│
│tipărit. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 8.6

        Centru de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare ..........
        Nr. ........ . din ..........
        Situaţia livrărilor de material seminal congelat de armăsari/beneficiari*)
        *) Se va completa trimestrial

┌────┬──────────────────┬────────────────────────────┐
│ │Armăsar │Beneficiar │
│ ├────────┬────┬────┼───────────┬──────────┬─────┤
│Nr. │ │ │ │S.C. │ │ │
│crt.│ │ │ │Operator │Localitate│Număr│
│ │Microcip│Nume│Rasa│I.A./ │/Judeţ │doze │
│ │ │ │ │Exploataţii│ │ │
│ │ │ │ │autorizate │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│9. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│10. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
└────┴────────┴────┴────┴───────────┴──────────┴─────┘

        Reprezentant legal,

    ANEXA 8.7

                                  NOTĂ DE CONTROL
                                  Data ..........
        Subsemnaţii .................. salariaţi la Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", având în vedere decizia nr. ........., din data de .........., în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1188/2014 cu completările şi modificările ulterioare, a Legii Zootehniei nr. 32/2019, a O.M. 344/2019, a Regulamentului UE nr. 1012/2016, am verificat S.C. ............... din judeţul .........., reprezentată de ..........., autorizată zootehnic pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat de armăsari, în scopul .......................... constatând următoarele:
    1. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .............................................
    2. Date referitoare la armăsari:
    a) Număr armăsari: ......................
    b) Starea de întreţinere: .........................
    c) Certificat zootehnic: ............................
    d) Situaţia sanitar veterinară a armăsarilor: ..............................

    3. Date referitoare la mişcările de material seminal congelat (intrări pe armăsari, ieşiri pe armăsari, stoc la zi pe armăsari etc): .......................................
    4. Alte aspecte: .......................................................................
    5. Propuneri: ......................................................................

        Din partea ANZ,
        Din partea CRZ,
        Din partea OJZ,
        Din partea S.C.

    ANEXA 8.8

        S.C. .....................
        Nr. ........ din data de ..........
        Către,
        Dl. Director General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"

              CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI ZOOTEHNICE DE FUNCŢIONARE
        Subsemnatul (a) .......... în calitate de ........... al .......... cu sediul în localitatea .........., judeţul .........., str. .......... nr. ........., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ........., autorizată pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal congelat pentru specia ecvidee cu Autorizaţia nr. ......... din data .......... solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: ............................................ .
        Anexăm prezentei cereri următoarele documente: .......... .
        .........................
        .........................

        Data
        Reprezentantul legal
        (Nume, Prenume, Semnătură, Ştampilă)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016