Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 8 februarie 2021  de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, comercializare şi/sau transferul de embrioni, la specia bovine    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, comercializare şi/sau transferul de embrioni, la specia bovine

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021
──────────
     Aprobată prin ORDINUL nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 243 din 10 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii
    ART. 1
    Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” (ANZ), în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele pentru colectarea, comercializarea şi/sau transferul de embrioni, la nivel naţional.

    ART. 2
    Scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului germinativ, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi sanitar veterinar, facilitând trasabilitatea acestuia şi transparenţa tranzacţiilor comerciale, precum şi îmbunătăţirea calităţii datelor înregistrate de echipele de colectare şi transfer de embrioni la bovine, în ceea ce priveşte evaluarea filiaţiei viţeilor fătaţi din această biotehnologie.

    ART. 3
    Obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:
    a) organizarea şi executarea lucrărilor tehnice de colectare, evaluare morfologică, ambalare, conservare, depozitare, comercializare şi/sau transfer de embrioni, la specia bovine;
    b) monitorizarea mişcărilor de embrioni congelaţi (stoc, intrări, ieşiri);
    c) stabilirea condiţiilor pentru obţinerea şi comercializarea embrionilor la nivel naţional şi modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor către autoritatea competentă, şi/sau societatea de ameliorare recunoscută.


    ART. 4
    Prezenta procedură se aplică prestatorilor la nivel naţional, dar şi serviciilor furnizate de către prestatorii stabiliţi în România, cât şi serviciilor furnizate transfrontalier, în România, de către prestatori stabiliţi în alt stat membru.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative
    ART. 5
    Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) H.G. nr. 1188/2014, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu”, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea zootehniei nr. 32/2019;
    c) O.M. nr. 344/2019, privind Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat în zootehnie;
    d) Regulamentul nr. 1012/2016, privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 şi a Directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale Consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”);
    e) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/717 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea;
    f) Regulamentul de punere în aplicare nr. 602/2020, de modificare a Regulamentul de punere în aplicare nr. 717/2017, privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea;
    g) Directiva 2006/123/CE, transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.


    CAP. III
    Activitatea pentru care se emite autorizaţia
    ART. 6
    Autorizaţia se emite pentru activitatea de colectare, comercializare şi/sau transferul de embrioni, la nivel naţional, pentru specia bovine.

    ART. 7
    Codurile CAEN corespunzătoare activităţii de autorizare sunt clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care includ activităţi legate de însămânţarea artificială, clasa 469, grupa 4690, care includ comerţul cu ridicata nespecializat, clasa 471, grupa 4719, care includ comerţul cu amănuntul în unităţi nespecializate şi vânzări de produse nealimentare, clasa 521, grupa 5210 care includ exploatarea spaţiilor de depozitare, şi clasa 721, grupa 7211 care includ cercetare-dezvoltare în biotehnologie.

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura
    ART. 8
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” (ANZ), cu sediul în şos. Bucureşti – Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov, şi structurile sale teritoriale.
    (2) Rolul structurilor teritoriale este de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare
    ART. 9
    Documentele solicitate*) de procedura administrativă sunt următoarele:
    *) Documentele solicitate la lit. b, c, d, e, f, g, h, i, j, k se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip către autoritatea competentă în domeniu, respectiv ANZ prin care se solicită autorizarea centrului de colectare, evaluare morfologică, ambalare, conservare, depozitare şi comercializare a embrionilor, la specia bovine (anexa nr.7 a);
    b) actul constitutiv al societăţii, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor CAEN. Hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
    c) certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului (ORC);
    d) certificat constatator eliberat de ORC;
    e) certificat de înregistrare fiscală;
    f) autorizaţii sanitare veterinare şi autorizaţii emise de alte organe abilitate;
    g) autorizaţia sanitară veterinară a echipei de colectare a embrionilor şi numărul de înregistrare veterinară;
    h) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru colectarea, evaluarea morfologică, ambalarea, conservarea, depozitarea, comercializarea şi/sau transferul de embrioni, la nivel naţional, pentru specia bovine;
    i) dotarea centrului de colectare şi schiţa acestuia;
    j) memoriul tehnic justificativ;
    k) protocol de colaborare cu societatea de ameliorare recunoscută pentru conducerea registrului genealogic rasial în vederea punerii la dispoziţie a informaţiilor necesare pentru eliberarea certificatelor zootehnice de către echipa de colectare a embrionilor autorizată pentru schimburile intracomunitare şi exportul de embrioni în ţări terţe, precum şi transmiterea datelor embrionilor de către echipa de colectare şi transfer de embrioni către societatea de ameliorare recunoscută, în vederea evaluării filiaţiei viţeilor fătaţi din această biotehnologie.


    ART. 10
    (1) Operatorul economic solicită autorităţii competente emiterea autorizaţiei zootehnice de funcţionare.
    (2) În acest sens, va depune documentaţia completă prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, Punctul de contact unic electronic, denumit în continuare PCUe.
    (3) Autoritatea competentă transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele:
    a) termenul de procesare a cererii;
    b) căile de atac disponibile;
    c) după caz, menţiunea că, în lipsa unui răspuns în termenul specificat, autorizaţia se consideră acordată.

    (4) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.
    (5) În cazul în care, persoana desemnată pentru evaluarea documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii documentelor şi precizărilor necesare, prin intermediul PCU electronic, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (4).
    (6) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare alcătuită din specialişti ai ANZ-ului, desemnaţi prin decizia directorului general, verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, întocmesc raportul de evaluare şi propun eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare (anexa nr. 7 b).
    (7) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentării documentaţiei complete.

    ART. 11
    Comisia de evaluare la faţa locului, are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte raportul de evaluare la faţa locului şi după caz, propun conducerii autorităţii competente amânarea sau eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare;
    b) conform legislaţiei în vigoare membrii comisiei de evaluare verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, cu respectarea principiilor de nediscriminare, necesitate, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    c) membrii comisiei de evaluare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.


    ART. 12
    În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii.

    CAP. VI
    Libera circulaţie a serviciilor
    ART. 13
    (1) Activităţile de colectare, prelucrare şi comercializare a embrionilor, pot fi efectuate de operatori economici autorizaţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. Serviciile pot fi furnizate de către prestatorii stabiliţi în România, cât şi transfrontalier, de către prestatori stabiliţi în alt stat membru, numai după emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă.
    (2) Pentru emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă sunt necesare următoarele documente**):
    **) Documentele solicitate la lit. a, b, c, d, e, f, g, h, se vor depune în copie tradusă, cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv ANZ prin care se solicită autorizarea centrului de colectare (anexa nr.7 a);
    b) actul constitutiv al societăţii sau similar, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor NACE sau ISIC;
    c) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, sau similar;
    d) certificat constatator eliberat de ORC, sau similar;
    e) certificat de înregistrare fiscală, sau similar;
    f) autorizaţii sanitare veterinare şi autorizaţii emise de alte organe abilitate;
    g) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru colectarea, evaluarea morfologică, ambalarea, conservarea, depozitarea, comercializarea şi/sau transferul de embrioni, la nivel naţional, pentru specia bovine;
    h) protocol de colaborare cu societatea de ameliorare recunoscută pentru conducerea registrului genealogic rasial în vederea punerii la dispoziţie a informaţiilor necesare pentru eliberarea certificatelor zootehnice de către echipa de colectare a embrionilor autorizată pentru schimburile intracomunitare şi exportul de embrioni în ţări terţe, precum şi transmiterea datelor embrionilor de către echipa de colectare şi transfer de embrioni către societatea de ameliorare recunoscută, în vederea evaluării filiaţiei viţeilor fătaţi din această tehnologie;
    i) autorizaţia, sau similar emisă de statul emitent.


    ART. 14
    Documentele se depun prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, Punctul de contact unic electronic (PCUe), conform art. 10.

    ART. 15
    În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, ANZ-ul contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

    CAP. VII
    Condiţiile zootehnice pentru autorizarea centrelor de colectare, evaluare morfologică, ambalare, conservare, depozitare, comercializare şi/sau transferul embrionilor, la specia bovine
    Condiţii zootehnice generale
    ART. 16
    Centrele de colectare a embrionilor trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:
    (1) Centrul trebuie să fie dotat cu instrumentarul şi materialele necesare fluxului tehnologic pentru colectarea, evaluarea morfologică, ambalarea, conservarea, depozitarea şi transferul embrionilor.
    (2) Se interzice desfăşurarea activităţilor specifice în alte spaţii, decât cele destinate acestora.
    (3) Dotarea fiecărui spaţiu se face corespunzător cu activităţile care urmează a se desfăşura în cadrul lor.
    (4) Obligatoriu aparatele din dotare se vor verifica şi etalona conform cărţilor tehnice de utilizare a acestora.
    (5) Clădirea centrului trebuie să dispună de curent electric, apă curentă şi canalizare.
    (6) Centrul trebuie să aibă o echipă de colectare a embrionilor autorizată şi înregistrată de autoritatea competentă sanitar veterinară, primind un număr de înregistrare veterinară.
    (7) Echipa de colectare a embrionilor se constituie din minimum patru persoane, conduse de un medic veterinar autorizat pentru executarea operaţiunilor de colectare, evaluare, prelucrare şi conservare a embrionilor. Medicul veterinar răspunde de respectarea Codului Zoo-Sanitar Internaţional şi a legislaţiei în domeniu.
    (8) Autorizaţia echipei trebuie reînnoită de fiecare dată când se înlocuieşte medicul veterinar al echipei sau se aduc schimbări majore organizării echipei sau laboratoarelor şi echipamentelor de care dispune aceasta.
    (9) Echipa de colectare a embrionilor îşi desfăşoară activităţile în cadrul laboratoarelor fixe sau mobile, care trebuie să dispună:
    a) în cazul unui laborator fix:
    - un spaţiu în care se pot manipula embrionii, învecinat, dar separat în mod fizic de zona utilizată pentru manipularea animalelor donatoare în timpul colectării;
    – un spaţiu sau o zonă echipată pentru curăţarea şi sterilizarea instrumentelor şi a materialului utilizat pentru colectarea sau manipularea embrionilor.

    b) în cazul unui laborator mobil:
    - o zonă pentru examinarea şi manipularea embrionilor, care trebuie să fie curată şi igienizată;
    – o zonă unde este plasat echipamentul şi materialul care vine în contact cu animalele donatoare.


    (10) Un laborator mobil trebuie să menţină întotdeauna contactul cu un laborator fix, pentru a asigura sterilizarea echipamentelor sale şi pentru a putea să se aprovizioneze cu lichide şi alte produse necesare pentru colectarea şi manipularea embrionilor.
    (11) Pentru identificarea paietelor cu embrioni acestea vor avea signate corespunzător şi vizibil, următoarele: rasa şi identificarea donatorului (taurul fertilizator), rasa şi identificarea donatoarei, numărul de înregistrare al echipei de colectare a embrionilor, data colectării embrionilor.
    (12) Materialul biologic (tauri şi/sau m.s.c., vaci donatoare, vaci receptoare), trebuie să îndeplinească condiţiile sanitar veterinare prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.
    (13) Donatorii (fertilizatorii), trebuie să provină dintr-un centru de colectare a materialului seminal autorizat, care figurează pe listele transmise de autorităţile competente ale statelor respective, publicate de Comisia Europeană.


    Condiţii zootehnice specifice
    ART. 17
    Biotehnologia transferului de embrioni include următoarele etape: selecţia şi pregătirea femelelor donatoare şi receptoare, sincronizarea estrului şi a ovulaţiei la femelele donatoare şi receptoare, inducerea poliovulaţiei şi însămânţarea artificială a femelelor donatoare, colectarea, tratarea, evaluarea morfologică, ambalarea, conservarea, depozitarea şi inocularea embrionilor.

    Condiţii pentru femela donatoare de embrioni
    Criteriul sanitar veterinar
    Femelele donatoare trebuie să fie clinic sănătoase şi să provină din ferme şi gospodării indemne de boli infecto-contagioase;
    Femelele donatoare de embrioni trebuie să nu prezinte antecedente ginecologice, cum ar fi: distocii, avorturi, endometrite, piometrite, etc., iar ciclul estral al acestora să se repete la intervale regulate;
    Femelelor potenţial donatoare de embrioni li se monitorizează furajarea şi sunt urmărite din punct de vedere al manifestării ciclurilor estrale, pentru o perioadă de minimum 2 – 3 luni, înainte de a fi utilizate;
    Femelele potenţial donatoare de embrioni sunt examinate ginecologic, în vederea aprecierii procesului de foliculogeneză şi ovulaţie, pentru integritatea morfo funcţională a aparatului genital, urmărindu-se cu prioritate depistarea aderenţelor şi a salpingitelor unilaterale sau bilaterale;
    Pentru femelele potenţial donatoare de embrioni trebuie efectuat profilul metabolic, profilul hormonal, precum şi alte teste biochimice.

    Criteriul genetic
    Femelele donatoare de embrioni trebuie să fie animale de reproducţie de rasă pură din specia bovină, care să îndeplinească următoarele condiţii:
    1. să aibă rezultatele testării performanţelor;
    2. să aibă actualizat rezultatul evaluării genetice estimată printr-o metodă acceptabilă din punct de vedere ştiinţific în conformitate cu principiile zootehnice, normele şi standardele stabilite de centrele de referinţă relevante ale Uniunii Europene sau în absenţa acestor norme şi standarde, conform principiilor convenite de ICAR;
    3. să aibă rezultatele testelor din care rezultă particularităţile şi defectele genetice;
    4. să fie nominalizată ca mamă de taur, cel puţin odată în viaţa productivă;
    5. să fie identificată prin analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puţin acelaşi grad de certitudine ca analiza ADN-ului.


    Criteriul zootehnic
    Din punct de vedere al caracterelor de reproducţie femelele potenţial donatoare de embrioni trebuie să îndeplinească următoarele aspecte:
    - Să aibă minimum 60 de zile post partum;
    – Service periodul să fie de maximum 150 de zile;
    – Să aibă observate două cicluri estrale succesive;
    – Tractusul genital să fie normal;
    – Capacitatea de răspuns poliovulatorie să fie bună;
    – Intervalul între două tratamente poliovulatorii să fie de minimum 60 de zile.

    Condiţia corporală a femelelor potenţial donatoare de embrioni trebuie să fie corespunzătoare, acestea să beneficieze de o raţie furajeră bine echilibrată sub raport energetic, proteic şi vitamino-mineral, în strânsă concordanţă cu greutatea corporală, starea fiziologică şi producţia de lapte.

    Condiţii pentru masculul donator (fertilizator)
    Pentru însămânţarea artificială a femelelor donatoare, se utilizează materialul seminal colectat de la animale de reproducţie de rasă pură din specia bovină, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    1. să aibă rezultatele testării performanţelor;
    2. să aibă actualizat rezultatul evaluării genetice estimată printr-o metodă acceptabilă din punct de vedere ştiinţific în conformitate cu principiile zootehnice, normele şi standardele stabilite de centrele de referinţă relevante ale Uniunii Europene sau în absenţa acestor norme şi standarde, conform principiilor convenite de ICAR;
    3. să se regăsească între cei mai buni 100 tauri ierarhizaţi după ultima evaluare genetică din ţara de origine (pentru tauri/m.s.c. provenit din import sau comerţ intracomunitar), iar pentru tauri/m.s.c. autohton să fie nominalizat ca tată de taur;
    4. să aibă rezultatele testelor din care rezultă particularităţile şi defectele genetice;
    5. să fie identificat prin analiza grupei sanguine sau prin orice altă metodă adecvată care oferă cel puţin acelaşi grad de certitudine ca analiza ADN-ului.


    Condiţii pentru femelele receptoare de embrioni
    Receptoarele pot fi selectate pentru un program de transfer de embrioni prin detectarea estrului natural sau prin detectarea estrului indus prin sincronizare medicamentoasă.
    Indiferent de metoda de sincronizare utilizată, momentul şi atenţia detectării estrului sunt critice şi importante.
    Receptoarele trebuie să fie sincronizate cu stadiul de dezvoltare al embrionilor proaspeţi sau a celor congelaţi anterior.
    La vaci se monitorizează intervalul post-partum, nutriţia şi condiţia corporală, iar la viţele vârsta, greutatea şi condiţia corporală.
    Aspectele menţionate vor fi coroborate cu cele obţinute în urma examenelor clinice, care vor atesta o bună stare de sănătate şi o dezvoltare şi activitate normală a aparatului genital.

    Condiţii pentru colectarea, tratarea, evaluarea morfologică, ambalarea, conservarea, depozitarea şi inocularea embrionilor
    Instrumentarul, echipamentul, soluţiile şi mediile utilizate pentru recoltarea embrionilor trebuie să fie sterilizate înainte de utilizare, conform Manualul Internaţional de Embrio Transfer (IETS);
    Fiecare embrion este spălat de cel puţin zece ori într-un lichid special pentru embrioni; După ultima spălare, fiecare embrion trebuie supus, pe toată suprafaţa sa, unei examinări microscopice al cărei scop este să se determine dacă zona pellucidă este intactă şi nu prezintă materii aderente;
    Se vor identifica şi evalua morfologic toate ovulele nefecundate şi toţi embrionii colectaţi de la aceeaşi femelă donatoare;
    Se va examina zona pellucidă a fiecărui ovul sau embrion, pe toată suprafaţa acestora la o putere de mărire de cel puţin 50x, care trebuie să fie certificată ca intactă şi liberă de orice material aderent;
    Evaluarea embrionilor are ca scop estimarea vârstei embrionilor şi aprecierea normalităţii morfologice şi funcţionale a acestora şi se execută în conformitate cu Manualul Internaţional de Embrio Transfer;
    Normalitatea embrionilor se apreciază după forma şi mărimea lor.
    Ambalarea embrionilor se face în paiete, signate conform art. 16, alin.14 din capitolul VII;
    Paietele cu embrioni se conservă prin congelare şi se depozitează în containere cu azot lichid;
    Recipientele utilizate pentru depozitarea şi transportul embrionilor trebuie să fie dezinfectate şi/ sau sterilizate corespunzător şi aprovizionate cu agent criogenic (azot lichid), care nu a fost folosit anterior pentru alte produse de origine animală;
    Recipientele utilizate pentru stocarea embrionilor sunt ţinute într-un spaţiu închis cu cheie, uşor de curăţat şi dezinfectat.
    Tehnicile de transfer a embrionilor non-chirurgicale implică utilizarea unei pipete pentru inseminarea artificială sau a unei pipete specializate pentru transferul embrionilor.
    Paieta cu embrion este fixată în pipeta de transfer, acoperită cu o ghenă sterilă, non toxică, lubrefiată, care este trecută prin labiile vulvare, evitând contaminarea.
    Embrionul este plasat în cornul uterin adiacent ovarului care poartă CL prin trecerea pipetei prin cervix, foarte asemănătoare cu însămânţarea artificială.
    În conformitate cu manualul Societăţii Internaţionale pentru Transferul de Embrioni (IETS), embrionii de calitate excelentă şi bună, în stadiile evolutive de morulă, morulă compactă şi blastocist au randamentul cel mai mare al ratei de gestaţie, chiar şi după congelare, iar embrionii de calitate medie şi satisfăcători au un randament al ratei de gestaţie slab după congelare şi trebuie să fie transferaţi proaspeţi.

    CAP. VIII
    Condiţii pentru comercializarea, înregistrarea şi transmiterea datelor
    ART. 18
    (1) Embrionii comercializaţi sau introduşi în Uniune vor fi însoţiţi de certificatul zootehnic tip, conform regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/717 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea, modificat de Regulamentul de punere în aplicare nr. 602/2020, (anexa nr. 7 g şi 7 h).
    (2) Autoritatea competentă poate autoriza ca embrionii comercializaţi să fie însoţiţi de un certificat zootehnic emis pe baza informaţiilor primite de la societatea de ameliorare autorizată, de către echipa de colectare a embrionilor autorizată pentru comerţul în cadrul Uniunii, în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor.
    (3) Autoritatea competentă poate autoriza ca modelul certificatului zootehnic să nu fie utilizat cu condiţia ca, informaţiile legate de embrioni să fie cuprinse în alte documente, care însoţesc embrionii în cauză, emise de societatea de ameliorare autorizată.
    (4) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice sunt puse la dispoziţia publicului pe site-ul internet, societăţile de ameliorare şi/sau echipele de colectare a embrionilor autorizate pot să facă în certificatul zootehnic o trimitere la site-ul internet unde pot fi accesate aceste rezultate.
    (5) Fiecare centru de embrioni autorizat trebuie să deţină registre actualizate, care să permită:
    a) Identificarea donatorilor şi a donatoarelor, rasa şi vârsta acestora;
    b) Locul de colectare, tratare şi depozitare a embrionilor produşi;
    c) Intrările şi ieşirile de embrioni cu menţionarea destinaţiei finale a embrionilor.

    (6) Semestrial se va transmite la autoritatea competentă (ANZ), situaţia privind intrările şi ieşirile de embrioni, inclusiv destinaţia finală a embrionilor.
    (7) Recomandarea se aplică la utilizarea datelor embrionilor pentru a stabili filiaţia viţeilor fătaţi din embrioni, înainte de înregistrarea în registru genealogic. De asemenea, oferă elemente pentru a asigura trasabilitatea embrionilor.
    (8) În conformitate cu normele în vigoare, în liniile directoare stabilite de ICAR se recomandă un minim de elemente, care trebuie să fie înregistrate pentru utilizarea datelor la embrioni şi un minim de controale la care datele trebuie supuse pentru a fi declarate ca fiind valabile. Se aplică femelelor donatoare, din care embrionii sunt recuperaţi, taurilor fertilizatori şi femelelor receptoare, indiferent de tehnologia utilizată pentru a produce embrionii.
    (9) Datele care trebuie să fie înregistrate pentru a se asigura filiaţia viţeilor fătaţi din embrioni şi a trasabilităţii embrionilor se referă la:
    a. Colectarea (recuperarea) embrionilor.
    b. Transferul de embrioni.

    (10) Când embrionii sunt colectaţi (recuperaţi) se înregistrează următoarele date:
    a. Referinţe de aprobare (autorizare) a echipei şi/sau operatorului de a efectua operaţii de (colectare) recuperare.
    b. Data de colectare.
    c. Data de congelare (dacă este diferită).
    d. ID-ul cirezii donatoarei de la care s-au recuperat embrionii.
    e. ID-ul femelei donatoare.
    f. Dacă este posibil ID-ul taurului (dacă IA a fost dublă şi efectuată cu doi tauri diferiţi).
    g. Vârsta embrionilor.

    (11) Când embrionii sunt transferaţi se înregistrează următoarele date:
    a. Operatorul.
    b. ID-ul cirezii pentru receptoare.
    c. ID-ul femelei receptoare.
    d. Data transferului.
    e. Identificarea embrionilor.

    (12) Transmiterea datelor embrionilor către societatea de ameliorare recunoscută, în vederea evaluării filiaţiei, se face după cum urmează:
    a. Datele trebuie să fie transmise cu o frecvenţă regulată la baza de date unde vor fi corelate cu datele de fătare.
    b. Datele de identificare a embrionilor şi datele IA trebuie să fie disponibile în baza de date.
    c. Înregistrările transferului trebuie să fie disponibile în baza de date înainte de datele de fătare.
    d. Datele de fătare sunt transmise destinatarului de către persoana responsabilă, la fătare.


    CAP. IX
    Documente furnizate de procedura administrativă
    ART. 19
    (1) Autorizaţie zootehnică de funcţionare în format original pe hârtie, ştampilată (anexa nr. 7 c).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 d.

    CAP. X
    Controalele centrelor de colectare a embrionilor autorizate
    ART. 20
    (1) Centrele autorizate pentru activitatea de colectare şi comercializare a embrionilor, la specia bovine sunt supuse unor inspecţii periodice efectuate la intervale adecvate, în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi de supraveghere.
    (2) Controalele de supraveghere se realizează de autoritatea competentă şi structurile teritoriale (CRZ–OJZ), care au rol de reprezentare, control, verificare şi consultanţă în teritoriu.
    (3) Controalele se realizează de comisia desemnată prin decizia directorului general.

    ART. 21
    Centrele de colectare a embrionilor autorizate trebuie să permită accesul comisiei de control în spaţiile în care se desfăşoară fluxul tehnologic, la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, registre, evidenţe, etc.

    ART. 22
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat (periodic) sau la solicitarea beneficiarilor, în caz de litigii.
    (2) Controlul de supraveghere planificat (periodic), se efectuează în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi se comunică centrului autorizat cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere solicitat de beneficiari se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile efectuate de centrul autorizat.

    ART. 23
    (1) În urma controlului de supraveghere periodic se întocmeşte o notă de control (anexa nr. 7 e), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la ANZ;
    b) un exemplar la CRZ;
    c) un exemplar la centrul de colectare şi comercializare a embrionilor controlat.

    (2) În funcţie de rezultatul evaluării, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii până la remedierea deficienţelor, ori retragerea autorizării.


    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei
    ART. 24
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată că centrul de colectare şi comercializare a embrionilor nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, comisia întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    c) atenţionarea conducerii centrului de colectare şi comercializare a embrionilor ca, într-un interval rezonabil de timp de la comunicare să remedieze deficienţele constatate;
    d) căi de atac.

    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de suspendare se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de colectare şi comercializare a embrionilor controlat;
    b) CRZ - OJZ.


    ART. 25
    Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, centrul de colectare şi comercializare a embrionilor autorizat face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prin depunerea la autoritatea competentă a unor documente în acest sens.

    ART. 26
    Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată că nu sunt respectate condiţiile zootehnice şi condiţiile pentru colectarea, tratarea, evaluarea morfologică, ambalarea, conservarea, depozitarea şi comercializarea embrionilor, stipulate în procedura de lucru;
    b) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor;
    c) sustragere de la efectuarea controlului;
    d) se constată că centrul de colectare şi comercializare a embrionilor autorizat, pe perioada suspendării, a produs şi comercializat embrioni;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.


    ART. 27
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control, întocmită cu ocazia controlului de supraveghere, se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 26, comisia întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;
    c) căi de atac.

    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful structurii de autorizare şi se aprobă de către conducătorul autorităţii competente.
    (4) Raportul de retragere se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) centrului de colectare şi comercializare a embrionilor controlat;
    b) CRZ - OJZ.


    ART. 28
    În cazul în care se retrage autorizaţia zootehnică de funcţionare ANZ notifică către DSVSA judeţean, centrul de colectare căruia i-a fost retrasă autorizaţia.

    ART. 29
    (1) Centrul de colectare şi comercializare a embrionilor căruia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care centrul de colectare şi comercializare a embrionilor solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.

    CAP. XI
    Preschimbarea autorizaţiei
    ART. 30
    În vederea preschimbării autorizaţiei, operatorul economic depune prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, PCU electronic următoarele documente:
    a) cerere de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 7 f);
    b) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.


    ANEXA 7a

    S.C. .............
    Nr. ...... din ............
    CERERE-TIP DE AUTORIZARE
    Către, Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie

    Subsemnatul/Subsemnata, ..........., în calitate de ......... al ..........., cu sediul în localitatea ........., judeţul ........, str. .......... nr. ...., înregistrată la registrul comerţului sub nr. ......., solicit eliberarea autorizaţiei pentru activitatea de colectare şi comercializare a embrionilor, şi/sau transfer de embrioni, la specia bovine. Anexăm documentaţia necesară autorizării.
    Data
    Semnătura

    ANEXA 7b

 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE „Prof. dr. G. K. Constantinescu”
    RAPORT DE EVALUARE
    pentru autorizarea zootehnică a centrelor de colectare
    şi comercializare a embrionilor, şi/sau transferul de embrioni, la specia bovine
    Subsemnaţii .......... salariaţi la Agenţia Naţională pentru Zootehnie, având în vedere decizia nr. ....., din ........, în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, O.M. 344/2019, Regulamentul nr. 1012/2016, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/717, Regulamentul de punere în aplicare nr. 602/2020 şi Directiva 2006/123/CEE, transpusă parţial în OUG 49/2009, am verificat S.C. ........ din judeţul ....... în vederea emiterii autorizaţiei zootehnice de funcţionare a unităţii pentru activitatea de colectare şi comercializare a embrionilor, şi/sau transferul de embrioni, clasa CAEN 0162, 4690, 4719, 5210, 7211, constatând următoarele:
    1. Spaţii aferente fluxului tehnologic:
    - laborator fix:
    - spaţiu în care se pot manipula embrioni/suprafaţă .......
    – spaţiu pentru curăţarea şi sterilizarea instrumentelor şi a materialelor utilizate pentru colectarea şi manipularea embrionilor/suprafaţă .......

    – laborator mobil:
    - secţiunea curată pentru examinarea şi manipularea embrionilor/suprafaţă ............
    – secţiunea pentru echipamentul şi materialul utilizat, care vine în contact cu animalele donatoare/suprafaţă ............

    – spaţiu destinat depozitării embrionilor/suprafaţă .........
    – spaţiu birou evidenţe/suprafaţă ................

    2. Personal încadrat:
    a) nr. total .................
    b) nr. specialişti ................
    c) medicul veterinar al echipei/responsabilul acesteia ...........
    d) operatorul care recoltează embrionii de la femele donatoare şi/sau efectuează transferuri de embrioni ...........

    3. Dotare instrumentar, echipament, materiale, soluţii, medii, produse farmaceutice, etc. pe fluxul tehnologic:
    a) inducerea poliovulaţiei la donatoare ............
    .............
    .............

    b) însămânţarea artificială a donatoarelor ............
    .............
    .............

    c) recoltarea embrionilor .........
    ...........

    d) identificarea şi evaluarea morfologică a embrionilor .............
    .............

    e) ambalarea, conservarea şi depozitarea embrionilor ...............
    .............

    f) inocularea embrionilor ..................
    .............

    g) curăţare, dezinfectare, sterilizare, igienizare .................
    .............


    4. Situaţia sanitară veterinară a materialului biologic (tauri, m.s.c., vaci donatoare, etc.)
    .............
    .............

    5. Amplasare, vecinătăţi:
    a) distanţa faţă de perimetrele locuibile ............
    b) surse poluante în vecinătate ......................

    6. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: .....................
    ............
    .............

    7. Comercializarea embrionilor ..............
    8. Alte aspecte: ......................
    9. PROPUNERI:
    a) ÎNDEPLINEŞTE CONDIŢIILE pentru autorizarea zootehnică a activităţii de colectare şi comercializare a embrionilor, la specia bovine, conform claselor CAEN 0162, 4690, 4719, 5210, 7211 .....................
    b) NU ÎNDEPLINEŞTE condiţiile de autorizare zootehnică conform legislaţiei în vigoare. .....................


    Din partea ANZ
    Din partea CRZ
    Din partea OJZ
    Din partea S.C.

    ANEXA 7c

        Avizat MADR
 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE “Prof. Dr. G. K. CONSTANTINESCU”
    AUTORIZAŢIE
    ZOOTEHNICĂ DE FUNCŢONARE
    NR. ......... DIN .................
    În temeiul Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. ......., Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, O.M. 344/2019, Regulamentul nr. 1012/2016, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/717, Regulamentul de punere în aplicare nr. 602/2020, Directiva 2006/123/ CEE transpusă parţial în OUG 49/2009 şi procedura de lucru, în baza raportului de evaluare nr. ............. din ........, dispune:
    Autorizarea zootehnică a centrului de colectare al S.C. ................. din localitatea ......................, str. .........................., nr. ............, judeţul ................., având ca scop: Colectarea, evaluarea morfologică, ambalarea, conservarea, depozitarea,
    comercializarea şi/sau transferul de embrioni, la specia bovine


    Orice încălcare sau abatere de la condiţiile şi reglementările care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, atrage după sine, pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare şi retragerea autorizaţiei de funcţionare.
    DIRECTOR GENERAL,

    ANEXA 7d

    REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA CENTRELOR DE COLECTARE A EMBRIONILOR AUTORIZATE

┌────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Adresa, │ │ │ │ │ │
│ │Data │ │sediu │Denumirea │ │ │ │ │
│Nr. │depunerii/ │Denumirea │social, │unităţii │ │Nr./data │Materialul│ │
│crt.│înregistrării│operatorului│tel., fax, │conform │Activităţile│autorizaţiei│genetic │Observaţii*)│
│ │cererii şi a │economic │CUI, cod de │legislaţiei│ │ │obţinut │ │
│ │documentaţiei│ │exploataţie,│specifice │ │ │ │ │
│ │ │ │după caz │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
├────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
└────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────┘

    *) Se nominalizează data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate.

    ANEXA 7e

 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE „Prof. dr. G. K. Constantinescu”
    NOTĂ DE CONTROL
    Subsemnaţii ............. salariaţi la Agenţia Naţională pentru Zootehnie, având în vedere decizia nr. ...., din ......., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, O.M. 344/2019, Regulamentul nr. 1012/2016, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/717, Regulamentul de punere în aplicare nr. 602/2020 şi Directiva 2006/123/CEE, transpusă parţial în OUG 49/2009, am verificat S.C. ......... din judeţul ......., autorizată zootehnic pentru activitatea de colectare, evaluare morfologică, ambalare, conservare, depozitare şi comercializare a embrionilor, şi/sau transferul de embrioni, la specia bovine, clasa CAEN 0162, 4690, 4719, 5210, 7211, constatând următoarele:
    1. Materialul biologic (donatoare, donatori, embrioni):
    a) nr. de donatoare utilizate (rasa, vârsta şi identificarea acestora) .............
    .............
    .............

    b) nr. de donatori utilizaţi (rasa, vârsta şi identificarea acestora) .............
    .............
    .............

    c) nr. embrioni recoltaţi .........................
    d) nr. embrioni ambalaţi, conservaţi şi depozitaţi ................
    e) nr. embrioni comercializaţi ............
    f) nr. embrioni transferaţi (total, proaspeţi, congelaţi) .................
    g) nr. embrioni în stoc ............

    2. Situaţia sanitară veterinară a materialului biologic (donatori, donatoare, embrioni) ........
    ................
    ................

    3. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate: ......
    .............
    .............

    4. Aspecte ale mişcărilor de embrioni (intrări, ieşiri, stoc la zi) ......
    .............
    .............

    5. Destinaţia finală a embrionilor comercializaţi ...............
    6. Aspecte privind utilizarea embrionilor comercializaţi şi rezultatele obţinute de către beneficiari.
    .............

    7. Alte aspecte ............
    ............

    8. PROPUNERI:

    Din partea ANZ,
    Din partea CRZ,
    Din partea OJZ,
    Din partea S.C.

    ANEXA 7f

    S.C............
    Nr. ...... din ............
    CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI
    Către,
    Directorul General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie
    Subsemnatul/Subsemnata, ......., în calitate de ....... al ........., cu sediul în localitatea .........., judeţul ..........., str. ........... nr. ...., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ..... autorizată pentru ............ cu Autorizaţia nr. ......... din ........., solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: .....................
    În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în procedura de autorizare.
    Data
    Semnătura

    ANEXA 7g

    Certificat zootehnic pentru comerţul cu embrioni
    proveniţi de la animale de reproducţie de rasă pură

┌───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Certificat zootehnic, în │ │
│conformitate cu Regulamentul (UE) │ │
│2016/1012, pentru comerţul cu │ │
│embrioni proveniţi de la animalele │(se poate include un logo al │
│de reproducţie de rasă pură din │societăţii de ameliorare │
│următoarele specii: │emitente, al autorităţii │
│(a) specia bovină (Bos taurus, Bos │competente sau al echipei de │
│indicus, Bubalus bubalis) (*54) │colectare sau de producere a │
│(b) specia porcină (Sus scrofa) │embrionilor) │
│(*54) │ │
│(c) specia ovină (Ovis aries) (*54)│ │
│(d) specia caprină (Capra hircus) │ │
│(*54) ├────────────────────────────────┤
│(e) specia ecvină (Equus caballus │ │
│şi Equus asinus) (*54) │ │
│Toate limbile oficiale ale UE în │ │
│care sunt redactate certificatele │Numărul certificatului (*55) │
│zootehnice, inclusiv notele de │ │
│subsol şi observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│Numele societăţii de ameliorare emitente/autorităţii competente/ │
│echipei de colectarea sau de producere a embrionilor (se furnizează │
│datele de contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul │
│internet)/trimiterea la certificatul (certificatele) zootehnic(e) al│
│(e) animalului (animalelor) donator (donatoare) (*56) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea A. Informaţii despre femela donatoare de reproducţie de rasă │
│pură (*57) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.Numele societăţii de ameliorare emitente/autorităţii competente │
│(se furnizează datele de contact şi, dacă este cazul, o trimitere la│
│site-ul internet) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului genealogic │3. Numele rasei femelei │
│ │donatoare │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│4.Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în care │
│este înscrisă femela donatoare (*55) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ │6.Numărul individual de │
│5.Numărul din registrul genealogic │identificare a femelei donatoare│
│al femelei donatoare (*58) │din specia ecvină (*55) (*59) │
│ │|_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_|_│
│ │|_| │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│7. Identificarea femelei donatoare │ │
│(*60) │ │
│7.1. Sistem │8. Verificarea identităţii (*55)│
│7.2. Numărul individual de │(*62) (*63) │
│identificare (*59) │8.1. Metodă │
│7.3. Numărul de identificare în │8.2. Rezultat │
│materie de sănătate a animalelor │ │
│(*61) │ │
│7.4. Nume (*55) │ │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│9.Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (*64) şi │
│ţara de naştere a femelei donatoare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*55) a crescătorului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*55) a proprietarului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul femelei donatoare (*63) (*65) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ │12.1.1.Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*59) (*60) │
│12.1.Tatăl │Numărul de identificare în │
│Numărul şi secţiunea din registrul │materie de sănătate a animalelor│
│genealogic │(*61) │
│Numărul individual de identificare │Nume (*55) │
│(*59) (*60) ├────────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în materie │12.1.2.Bunica paternă │
│de sănătate a animalelor (*61) │Numărul şi secţiunea din │
│Nume (*55) │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*59) (*60) │
│ │Numărul de identificare în │
│ │materie de sănătate a animalelor│
│ │(*61) │
│ │Nume (*55) │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │12.2.1.Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*59) (*60) │
│12.2.Mama │Numărul de identificare în │
│Numărul şi secţiunea din registrul │materie de sănătate a animalelor│
│genealogic │(*61) │
│Numărul individual de identificare │Nume (*55) │
│(*59) (*60) ├────────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în materie │12.2.2.Bunica maternă │
│de sănătate a animalelor (*61) │Numărul şi secţiunea din │
│Nume (*55) │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*59) (*60) │
│ │Numărul de identificare în │
│ │materie de sănătate a animalelor│
│ │(*61) │
│ │Nume (*55) │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (*55) (*63) (*66) │
│13.1. Rezultatele testării performanţelor femelei donatoare │
│13.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate │
│ultima dată la ....(se introduce data în format zz.ll.aaaa sau ISO │
│8601) │
│13.3. Defectele genetice şi particularităţile genetice ale femelei │
│donatoare legate de programul de ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante despre femela donatoare │
│13.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării genetice, cu privire la părinţi şi │
│bunici, în cazul în care nu sunt indicate la punctul 12 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Validare (*67) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│14.1. Întocmit la: ... │14.2. data: ... │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│(se introduce locul eliberării) │(se introduce data eliberării) │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│14.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*68) care │
│semnează certificatul) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14.4. Semnătura: ... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea B. Informaţii despre masculul donator de reproducţie de rasă │
│pură (*57) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.Numele societăţii de ameliorare emitente (se furnizează datele de │
│contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului genealogic │3. Numele rasei masculului │
│ │donator │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│4.Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în care │
│este înscris masculul donator (*55) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ │6.Numărul individual de │
│ │identificare a masculului │
│5.Numărul din registrul genealogic │donator din specia ecvină (*55) │
│al masculului donator (*58) │(*59) │
│ │|_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_|_│
│ │|_| │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│7. Identificarea masculului donator│ │
│(*60) │ │
│7.1. Sistem │8. Verificarea identităţii (*55)│
│7.2. Numărul individual de │(*62) (*63) │
│identificare (*59) │8.1. Metodă │
│7.3. Numărul de identificare în │8.2. Rezultat │
│materie de sănătate a animalelor │ │
│(*61) │ │
│7.4. Nume (*55) │ │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│9.Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (*64) şi │
│ţara de naştere a masculului donator │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*55) a crescătorului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*55) a proprietarului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul masculului donator (*63) (*65) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ │12.1.1.Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*59) (*60) │
│12.1.Tatăl │Numărul de identificare în │
│Numărul şi secţiunea din registrul │materie de sănătate a animalelor│
│genealogic │(*61) │
│Numărul individual de identificare │Nume (*55) │
│(*59) (*60) ├────────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în materie │12.1.2.Bunica paternă │
│de sănătate a animalelor (*61) │Numărul şi secţiunea din │
│Nume (*55) │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*59) (*60) │
│ │Numărul de identificare în │
│ │materie de sănătate a animalelor│
│ │(*61) │
│ │Nume (*55) │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │12.2.1.Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*59) (*60) │
│12.2.Mama │Numărul de identificare în │
│Numărul şi secţiunea din registrul │materie de sănătate a animalelor│
│genealogic │(*61) │
│Numărul individual de identificare │Nume (*55) │
│(*59) (*60) ├────────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în materie │12.2.2.Bunica maternă │
│de sănătate a animalelor (*61) │Numărul şi secţiunea din │
│Nume (*55) │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (*59) (*60) │
│ │Numărul de identificare în │
│ │materie de sănătate a animalelor│
│ │(*61) │
│ │Nume (*55) │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (*55) (*63) (*66) │
│13.1. Rezultatele testării performanţelor masculului donator │
│13.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate │
│ultima dată la ....(se introduce data în format zz.ll.aaaa sau ISO │
│8601) │
│13.3. Defectele genetice şi particularităţile genetice ale │
│masculului donator legate de programul de ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante despre masculul donator │
│13.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării genetice, cu privire la părinţi şi │
│bunici, în cazul în care nu sunt indicate la punctul 12 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Validare (*67) │
├───────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│14.1. Întocmit la: ... │14.2. data: ... │
├───────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│(se introduce locul eliberării) │(se introduce data eliberării) │
├───────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│14.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*68) care │
│semnează certificatul) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14.4. Semnătura: ... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea C. Informaţii cu privire la embrioni (*69) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea femelei donatoare (*60) (*67) │
│1.1.Numărul individual de identificare (*59) │
│1.2.Numărul de identificare în materie de sănătate a animalelor │
│(*61) │
│1.3.Numărul individual de identificare a femelei donatoare din │
│specia ecvină (*55) (*59) │
│|_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│1.4.Trimiterea la certificatul zootehnic al animalului donator (*55)│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Identificarea masculului (masculilor) donator(i) (*60) (*67) │
│2.1.Numărul (numerele) individual(e) de identificare (*59) │
│2.2.Numărul (numerele) de identificare în materie de sănătate a │
│animalelor (*61) │
│2.3.Numărul individual de identificare a masculului (masculilor) │
│donator(i) din specia ecvină (*55) (*59) │
│|_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|_|_|_|_|_|_|_| │
│2.4.Trimiterea (trimiterile) la certificatul (certificatele) │
│zootehnic(e) al(e) │
│2.4.1. masculului (masculilor) donator (donatori) (*54) (*55) │
│2.4.2. materialului seminal (*54) (*55) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Identificarea embrionilor │
├─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│Culoarea │ │ │ │ │Data │ │
│paietelor│Codul │Numărul │Numărul │Locul │colectării │ │
│sau a │paietelor│paietelor│de │colectării│sau a │Altele│
│altor │sau al │sau al │embrioni│sau al │producerii │(*55) │
│ambalaje │altor │altor │(*71) │producerii│(zz.ll.aaaa│(*73) │
│(*55) │ambalaje │ambalaje │(*72) │ │sau ISO │ │
│(*70) │ │ │ │ │8601) │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┴───────────┴──────┤
│4. Echipa de colectare sau de producere a embrionilor care face │
│expedierea │
│4.1. Nume │
│4.2. Adresă │
│4.3. Numărul aprobării │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Destinaţie (se introduc numele şi adresa) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea D. Informaţii cu privire la purtătoarea surogat a embrionului│
│sau a embrionilor │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Numărul individual de identificare (*59) a purtătoarei surogat │
│(*55) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Validare │
├────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│7.1. Întocmit la: ... │7.2. data: ... │
├────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│(se introduce locul eliberării) │(se introduce data eliberării) │
├────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│7.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*74) care │
│semnează certificatul) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.4. Semnătura: ... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin una dintre │
│limbile oficiale ale statului membru de expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a textului │
│tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi eliberat în orientare tip portret │
│sau orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din acest certificat zootehnic nu│
│pot fi tipărite, cu condiţia includerii în titlu a unei trimiteri la│
│o sursă multilingvă de informaţii direct accesibilă. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 7h

    Certificat zootehnic pentru introducerea în Uniune a
    embrionilor proveniţi de la animale de reproducţie de rasă pură

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Certificat zootehnic, în │ │
│conformitate cu Regulamentul (UE) │ │
│2016/1012, pentru introducerea în │ │
│Uniune a embrionilor proveniţi de │ │
│la animalele de reproducţie de │(se poate include un logo al │
│rasă pură din următoarele specii: │organismului de ameliorare emitent│
│(a) specia bovină (Bos taurus, Bos│sau al echipei de colectare sau de│
│indicus, Bubalus bubalis) (*49) │producere a embrionilor) │
│(b) specia porcină (Sus scrofa) │ │
│(*49) │ │
│(c) specia ovină (Ovis aries) │ │
│(*49) │ │
│(d) specia caprină (Capra hircus) ├──────────────────────────────────┤
│(*49) │ │
│(e) specia ecvină (Equus caballus │ │
│şi Equus asinus) (*49) │ │
│Toate limbile oficiale ale UE în │ │
│care sunt redactate certificatele │Numărul certificatului (*50) │
│zootehnice, inclusiv notele de │ │
│subsol şi observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
│ │ │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│Numele organismului de ameliorare emitent/echipei de colectare sau │
│producere a embrionilor (se furnizează datele de contact şi, dacă │
│este cazul, o trimitere la site-ul internet)trimiterea la │
│certificatul (certificatele) zootehnic(e) al(e) animalului │
│(animalelor) donator (donatoare) (*51) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea A. Informaţii despre femela donatoare de reproducţie de rasă │
│pură (*52) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.Numele organismului de ameliorare emitent (se furnizează datele de │
│contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului genealogic │3. Numele rasei femelei donatoare │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│4.Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în care │
│este înscrisă femela donatoare (*50) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Numărul din registrul genealogic al femelei donatoare │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│6. Identificarea femelei donatoare│ │
│(*53) │7. Verificarea identităţii (*50) │
│6.1. Sistem │(*54) (*55) │
│6.2. Numărul individual de │7.1. Metodă │
│identificare │7.2. Rezultat │
│6.3. Nume (*50) │ │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│8.Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (*56) şi ţara│
│de naştere a femelei donatoare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*50) a crescătorului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*50) a proprietarului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Pedigriul femelei donatoare (*55) (*57) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│ │11.1.1. Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul│
│ │genealogic │
│11.1.Tatăl │Numărul individual de identificare│
│Numărul şi secţiunea din registrul│(*53) (*58) │
│genealogic │Nume (*50) │
│Numărul individual de identificare├──────────────────────────────────┤
│(*53) (*58) │11.1.2. Bunica paternă │
│Nume (*50) │Numărul şi secţiunea din registrul│
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare│
│ │(*53) (*58) │
│ │Nume (*50) │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │11.2.1. Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul│
│ │genealogic │
│11.2.Mama │Numărul individual de identificare│
│Numărul şi secţiunea din registrul│(*53) (*58) │
│genealogic │Nume (*50) │
│Numărul individual de identificare├──────────────────────────────────┤
│(*53) (*58) │11.2.2. Bunica maternă │
│Nume (*50) │Numărul şi secţiunea din registrul│
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare│
│ │(*53) (*58) │
│ │Nume (*50) │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│12. Informaţii suplimentare (*50) (*55) (*59) │
│12.1. Rezultatele testării performanţelor │
│12.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate ultima│
│dată la ....(se introduce data în format zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│12.3. Defectele genetice şi particularităţile genetice ale femelei │
│donatoare legate de programul de ameliorare │
│12.4. Alte informaţii relevante despre femela donatoare │
│12.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării genetice ale părinţilor şi │
│bunicilor, în cazul în care nu sunt indicate la punctul 11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Validare (*60) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│13.1. Întocmit la: ... │13.2. data: ... │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│(se introduce locul eliberării) │(se introduce data eliberării) │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│13.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*61) care │
│semnează certificatul) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.4. Semnătura: ... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea B. Informaţii despre masculul donator de reproducţie de rasă │
│pură (*52) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.Numele organismului de ameliorare emitent (se furnizează datele de │
│contact şi, dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│2. Numele registrului genealogic │3. Numele rasei masculului donator│
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│4.Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic în care │
│este înscris masculul donator (*50) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Numărul din registrul genealogic al masculului donator │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│6. Identificarea masculului │ │
│donator (*53) │7. Verificarea identităţii (*50) │
│6.1. Sistem │(*54) (*55) │
│6.2. Numărul individual de │7.1. Metodă │
│identificare │7.2. Rezultat │
│6.3. Nume (*50) │ │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│8.Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (*56) şi ţara│
│de naştere a masculului donator │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*50) a crescătorului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (*50) a proprietarului │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Pedigriul masculului donator (*55) (*57) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│ │11.1.1. Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul│
│ │genealogic │
│11.1.Tatăl │Numărul individual de identificare│
│Numărul şi secţiunea din registrul│(*53) (*58) │
│genealogic │Nume (*50) │
│Numărul individual de identificare├──────────────────────────────────┤
│(*53) (*58) │11.1.2. Bunica paternă │
│Nume (*50) │Numărul şi secţiunea din registrul│
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare│
│ │(*53) (*58) │
│ │Nume (*50) │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │11.2.1. Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din registrul│
│ │genealogic │
│11.2.Mama │Numărul individual de identificare│
│Numărul şi secţiunea din registrul│(*53) (*58) │
│genealogic │Nume (*50) │
│Numărul individual de identificare├──────────────────────────────────┤
│(*53) (*58) │11.2.2. Bunica maternă │
│Nume (*50) │Numărul şi secţiunea din registrul│
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de identificare│
│ │(*53) (*58) │
│ │Nume (*50) │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│12. Informaţii suplimentare (*50) (*55) (*59) │
│12.1. Rezultatele testării performanţelor │
│12.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice efectuate ultima│
│dată la ....(se introduce data în format zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│12.3. Defectele genetice şi particularităţile genetice ale masculului│
│donator legate de programul de ameliorare │
│12.4. Alte informaţii relevante despre masculul donator │
│12.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării genetice ale părinţilor şi │
│bunicilor, în cazul în care nu sunt indicate la punctul 11 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Validare (*60) │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│13.1. Întocmit la: ... │13.2. data: ... │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│(se introduce locul eliberării) │(se introduce data eliberării) │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│13.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*61) care │
│semnează certificatul) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.4. Semnătura: ... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea C. Informaţii cu privire la embrioni (*62) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea femelei donatoare (*53) (*60) │
│1.1.Numărul individual de identificare │
│1.2.Trimiterea la certificatul zootehnic al animalului donator (*50) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Identificarea masculului (masculilor) donator(i) (*53) (*60) │
│2.1.Numărul (numerele) individual(e) de identificare │
│2.2.Trimiterea (trimiterile) la certificatul (certificatele) │
│zootehnic(e) al(e) │
│2.2.1. masculului (masculilor) donator (donatori) (*49) (*50) │
│2.2.2. materialului seminal (*49) (*50) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Identificarea embrionilor │
├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│Culoarea │ │ │ │ │Data │ │
│paietelor│Codul │Numărul │Numărul │Locul │colectării │ │
│sau a │paietelor│paietelor│de │colectării│sau a │Altele│
│altor │sau al │sau al │embrioni │sau al │producerii │(*50) │
│ambalaje │altor │altor │(*64) │producerii│(zz.ll.aaaa│(*66) │
│(*50) │ambalaje │ambalaje │(*65) │ │sau ISO │ │
│(*63) │ │ │ │ │8601) │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────┤
│4. Echipa de colectare sau de producere a embrionilor care face │
│expedierea │
│4.1. Nume │
│4.2. Adresă │
│4.3. Numărul aprobării │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Destinaţie (se introduc numele şi adresa) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea D. Informaţii cu privire la purtătoarea surogat a embrionului │
│sau a embrionilor │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Numărul individual de identificare (*53) a purtătoarei surogat │
│(*50) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. Validare │
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤
│7.1. Întocmit la: ... │7.2. data: ... │
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│(se introduce locul eliberării) │(se introduce data eliberării) │
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┤
│7.3. Numele şi funcţia semnatarului: ... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(se introduc cu majuscule numele şi funcţia persoanei (*67) care │
│semnează certificatul) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.4. Semnătura: ... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin una dintre │
│limbile oficiale ale ţării de expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a textului │
│tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi eliberat în orientare tip portret │
│sau orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din acest certificat zootehnic nu │
│pot fi tipărite, cu condiţia includerii în titlu a unei trimiteri la │
│o sursă multilingvă de informaţii direct accesibilă.” │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    (*49) Se elimină dacă nu se aplică.
    (*50) Se lasă necompletat dacă nu se aplică.
    (*51) Dacă partea A sau partea B a certificatului zootehnic este păstrată necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic şi se anexează o copie a certificatului zootehnic eliberat pentru femela (femelele) donatoare de reproducţie de rasă pură sau pentru masculul (masculii) donator(i) de reproducţie de rasă pură, sau pentru materialul seminal al acestora, trebuie să se furnizeze o trimitere (numărul certificatului) la certificatul zootehnic al femelei (femelelor) donatoare de reproducţie de rasă pură sau al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură, sau al materialului seminal al masculului (masculilor) de reproducţie de rasă pură respectiv(i).
    (*52) Partea A sau B a certificatului zootehnic poate rămâne necompletată sau poate fi retrasă din certificatul zootehnic în conformitate cu instrucţiunile de la nota de subsol 14.
    (*53) În conformitate cu legislaţia privind identificarea şi înregistrarea animalelor din ţara de expediere.
    (*54) Se solicită în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012 în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de material seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, ovină, caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de ovule şi embrioni, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1012, de către societăţile de ameliorare care conduc registrul genealogic în care urmează să fie înscris descendentul obţinut din embrionii respectivi.
    (*55) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare.
    (*56) Pentru animalele din speciile ovină şi caprină ţinute în condiţii de creştere extensivă, în loc de data naşterii, se poate furniza anul naşterii (aaaa) şi data identificării (zz.ll.aaaa sau ISO 8601).
    (*57) Se introduce, după caz, „secţiunea principală” sau „secţiunea suplimentară”. Se pot furniza informaţii cu privire la alte generaţii.
    (*58) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă este diferit de numărul din registrul genealogic.
    (*59) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site internet, se poate face de asemenea trimitere directă la site-ul internet respectiv.
    (*60) Obligatoriu doar dacă partea A sau B a certificatului zootehnic este eliberată de organismul de ameliorare, inclusiv de serviciul oficial al ţării de expediere, care este enumerat în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2016/1012 şi dacă părţile C şi D ale certificatului zootehnic sunt eliberate de o echipă de colectare sau de producere a embrionilor care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din regulamentul respectiv.
    (*61) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al organismului de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere care figurează pe listă în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2016/1012, care este autorizat să semneze certificatul zootehnic.
    (*62) Dacă doar partea C şi, după caz, partea D a certificatului zootehnic este eliberată de o echipă de colectare sau de producere a embrionilor care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/1012, şi partea (părţile) A şi/sau B a (ale) certificatului zootehnic rămâne (rămân) necompletată (necompletate) sau este (sunt) retrasă (retrase) din certificatul zootehnic, punctele 1 şi 2 din partea C trebuie completate şi copii ale certificatelor zootehnice trebuie ataşate după cum urmează:
    (a) pentru femelele donatoare, în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea A din anexa III la Regulamentul (UE) 2017/717;
    (b) pentru materialul seminal fertilizator:
    (i) astfel cum se descrie la litera (a), cu adaptările necesare pentru masculii donatori, sau
    (ii) în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea B din anexa III la Regulamentul (UE) 2017/717.


    (*63) Opţional.
    (*64) În cazul în care există mai mulţi embrioni într-o paietă sau într-un alt ambalaj, trebuie să existe o indicaţie clară a numărului de embrioni.
    (*65) O paietă sau un alt ambalaj poate conţine embrioni colectaţi sau produşi din ovule colectate de la o singură femelă donatoare de reproducţie de rasă pură fertilizată cu material seminal colectat de la mai mult de un mascul donator de reproducţie de rasă pură, cu condiţia ca informaţiile privind toţi masculii donatori de reproducţie de rasă pură să fie furnizate la punctul 2.2 din partea C.
    (*66) După caz, se pot furniza informaţii cu privire la embrionii sexaţi sau la stadiul de dezvoltare a embrionului.
    (*67) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant autorizat să semneze certificatul zootehnic, al organismului de ameliorare, inclusiv serviciul oficial al ţării de expediere, care figurează pe listă în conformitate cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2016/1012, sau al unei echipe de colectare sau de producere a embrionilor care acţionează în numele organismului de ameliorare în conformitate cu articolul 33 alineatul (1) din respectivul regulament.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016