Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 8 februarie 2021  de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021
──────────
     Aprobată prin ORDINUL nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 243 din 10 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii
    ART. 1
    Scopul
    (1) Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANZ), în calitate de autoritate competentă în domeniu, conform H.G. nr. 1188/2014, autorizează din punct de vedere zootehnic centrele de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier, la nivel naţional
    (2) Procedura stabileşte activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia, condiţiile zootehnice privind autorizarea centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier, descrierea procesului de autorizare precum şi libera circulaţie a serviciilor.
    (3) Scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului seminal de vier, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi sanitar veterinar, prin creşterea transparenţei tranzacţiilor comerciale şi urmărirea trasabilităţii acestuia după comercializare, pe baza unor înregistrări credibile.

    ART. 2
        Obiectivele principale ale procedurii sunt:
    a) organizarea şi executarea lucrărilor tehnice de colectare, control, prelucrare, ambalare, conservare şi depozitare a materialului seminal de vier;
    b) utilizarea la însămânţare artificială a materialului seminal provenit de la vierii autorizaţi de autoritatea competentă;
    c) monitorizarea materialului seminal colectat în centrele autorizate şi a mişcărilor de material seminal (stoc, intrări, ieşiri);
    d) stabilirea condiţiilor de comercializare la nivel naţional a materialului seminal de vier şi modalitatea de înregistrare şi transmitere a datelor către autoritatea competentă.


    ART. 3
        Prezenta procedură se aplică operatorilor la nivel naţional, dar şi serviciilor furnizate de către operatorii stabiliţi în România, cât şi serviciilor furnizate transfrontalier, în România, de către operatorii stabiliţi în alt stat membru.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative
    ART. 4
        Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) Legea Zootehniei nr. 32/2019;
    b) H.G. nr. 1188/2014, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" cu modificări şi completări ulterioare;
    c) O.M. nr. 344/2019 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice;
    d) Regulamentul nr. 1012/2016 (UE), privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 şi a directivelor nr. 89/608/CEE şi nr. 90/425/CEE ale consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor ("Regulamentul privind ameliorarea animalelor");
    e) Regulamentul de punere în aplicare nr. 717/2017 (UE) de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 1012/2016 (UE) al parlamentului european şi al consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea.
    f) Regulament nr. 602 din 15 aprilie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2017/717 privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea.
    g) Directiva nr. 2006/123/CE, transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne.


    CAP. III
    Activitatea pentru care se emite autorizaţia
    ART. 5
        Autorizaţia se emite pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier.

    ART. 6
        Codul CAEN corespunzător activităţii pentru care se emite autorizaţia este clasa 016, grupa 0162- activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care include activităţi legate de însămânţare artificială, clasa 469, grupa 4690, care includ comerţul cu ridicata nespecializat, clasa 471, grupa 4719, care includ comerţul cu amănuntul în unităţi nespecializate şi vânzări de produse nealimentare şi clasa 521, grupa 5210, care includ exploatarea spaţiilor de depozitare şi după caz NACE (nomenclatorul de activităţi din Comunitatea Europeană) sau ISIC (clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborate de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite).

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura
    ART. 7
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G.K. Constantinescu" (ANZ) cu sediul în şos. Bucureşti-Ploieşti. Km 18,2, com. Baloteşti, judeţul Ilfov şi structurile sale teritoriale.
    (2) Structurile teritoriale îndeplinesc în teritoriu atribuţiile A.N.Z.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare
    ART. 8
        Documentele solicitate*) de procedura administrativă pentru autorizare sunt:
     * Documentele solicitate la art. 8 lit. b, c, d, e, f, g, h se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv A.N.Z. prin care se solicită autorizarea Centrului de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier (anexa nr. 6.1);
    b) actul constitutiv sau statutul societăţii, din care să reiasă obiectul de activitate, conform claselor CAEN; hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii;
    c) certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (ORC);
    d) certificat constatator eliberat de ORC sau similar;
    e) certificat de înregistrare fiscală;
    f) autorizaţie sanitar veterinară;
    g) autorizaţii emise de alte instituţii abilitate;
    h) contractul de muncă al specialistului/specialiştilor responsabili cu manipularea, gestionarea, verificarea calităţii, conservarea şi livrarea materialului seminal, diplome de studii;
    i) regulamentul de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru colectarea, prelucrarea, conservarea şi depozitarea materialului seminal de vier destinat însămânţărilor artificiale la specia porcine;
    j) memoriu tehnic justificativ;


    ART. 9
        Descrierea procedurii:

    (1) Operatorul economic solicită autorităţii competente emiterea autorizaţiei zootehnice de funcţionare.

    (2) În acest sens, va depune documentaţia completă prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, Punctul de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic.

    (3) Autoritatea competentă transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze termenul de procesare a cererii;

    (4) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice.
        Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.


    (5) În cazul în care, persoana desemnată pentru evaluarea documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii documentelor şi precizărilor necesare, prin intermediul PCU electronic, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (4).

    (6) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare alcătuită din specialişti ai ANZ, desemnaţi prin decizia directorului general, verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, întocmesc raportul de evaluare (anexa nr. 6.2) şi propun eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare (anexa nr. 6.3).

    (7) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile de la data prezentării documentaţiei complete.


    ART. 10
        Comisia de evaluare la faţa locului, are următoarele atribuţii:
    a) verifică la faţa locului îndeplinirea condiţiilor de autorizare, cu respectarea principiilor de nediscriminare, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    b) întocmeşte raportul de evaluare la faţa locului şi după caz, propune conducerii autorităţii competente eliberarea autorizaţiei zootehnice de funcţionare;
    c) membrii comisiei de evaluare trebuie să asigure păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.


    ART. 11
        În cazul în care o cerere este respinsă din motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi se motivează refuzul cererii.

    CAP. VI
    Libera circulaţie a serviciilor
    ART. 12
    (1) Activităţile de colectare, conservare, depozitare şi comercializare a materialului seminal conservat şi/sau embrioni, pot fi efectuate de operatori economici autorizaţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. Serviciile pot fi furnizate de către operatorii stabiliţi în România, cât şi transfrontalier, de către operatorii stabiliţi în alt stat membru, numai după emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă română.
    (2) Pentru emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă sunt necesare următoarele documente**):
    **) Documentele solicitate la art. 12 al. (2) lit . b, c, d, e, f, g, h se vor depune în copie tradusă, cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip, către autoritatea competentă în domeniu, respectiv ANZ prin care se solicită autorizarea centrului de colectare (anexa nr. 6.1);
    b) actul constitutiv al societăţii sau similar, de unde să reiasă obiectul de activitate, conform claselor NACE sau ISIC;
    c) actul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, sau similar;
    d) certificat constatator eliberat de ORC, sau similar;
    e) certificat de înregistrare fiscală, sau similar;
    f) autorizaţie sanitar veterinară;
    g) autorizaţii emise de alte organe abilitate;
    h) regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a fluxului tehnologic pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea şi comercializarea materialului seminal conservat destinat însămânţării artificiale;
    i) autorizaţia, sau document similar emis de statul emitent.

    (3) Documentele se depun prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, Punctul de contact unic electronic (PCUe), conform art. 9 alin (2).

    CAP. VII
    Condiţii zootehnice pentru autorizarea centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier
    ART. 13
        Centrele de colectare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

    (1) Centrul trebuie să fie dotat cu instrumentarul şi materialele necesare fluxului tehnologic pentru recoltare, prelucrare, conservare şi ambalare a materialului seminal şi să dispună de următoarele spaţii şi utilităţi:
    a) adăposturi pentru vieri prevăzute cu boxe de recoltare, inclusiv încăperi de izolare a animalelor;
    b) o încăpere de prelucrare a materialului seminal care nu este necesar să se afle în acelaşi amplasament;
    c) o încăpere de depozitare a materialului seminal care nu este necesar să se afle în acelaşi amplasament;
    d) să fie astfel proiectate încât adăposturile pentru animale să fie separate fizic de încăperea de prelucrare a materialului seminal, iar ambele să fie separate de încăperea de depozitare a materialului seminal.
    e) să deţină un registru, o fişă sau un fişier electronic pentru vierii din centru, care să cuprindă detalii despre rasă, data naşterii şi identificarea fiecărui animal şi destinaţia materialului seminal.
    f) Se interzice desfăşurarea activităţilor specifice în alte spaţii, decât cele destinate acestora.


    (2) Să asigure condiţii de întreţinere şi de hrănire a animalelor.

    (3) Produsele de origine animală folosite în tratarea materialului seminal inclusiv aditivi sau diluantul trebuie să provină din surse care nu prezintă nici un risc, în caz contrar acestea vor fi supuse, înainte de utilizare, unui tratament care să înlăture acest risc.

    (4) Să deţină personal calificat pentru manipularea, gestionarea, verificarea calităţii şi comercializării materialului seminal.

    (5) Fiecare colectare de material seminal, indiferent dacă este sau nu separată în doze individuale, să fie marcată clar, astfel încât data colectării materialului seminal, rasa şi identificarea animalului donator, precum şi numele şi numărul de înregistrare al centrului, precedate de numele ţării de origine, după caz, sub forma unui cod, să poată fi stabilite uşor;


    ART. 14
    Condiţii zootehnice şi genetice pentru vierii de reproducţie şi pentru materialul germinativ utilizat la însămânţare artificială
    (1) Materialul biologic (vieri, material seminal, embrioni) acceptaţi în centrul de colectare a materialului seminal trebuie să fie autorizat de autoritatea competenta (A.N.Z.);
    (2) Întreaga circulaţie a materialul biologic (vieri, material seminal, embrioni) intrarea şi ieşirea din centrul de colectare a materialului seminal, trebuie să fie înregistrată şi monitorizată de autoritatea competentă A.N.Z. prin structurile teritoriale (CRZ/OJZ);

    ART. 15
    Condiţii zootehnice generale pentru comercializarea materialului seminal de vier
    (1) Materialul germinativ comercializat sau introdus în Uniune va fi însoţit de certificatul zootehnic tip, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 717/2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 1012/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducţie şi materialul germinativ provenit de la acestea (anexa nr. 6.6).
    (2) Autoritatea competentă poate autoriza ca materialul seminal comercializat să fie însoţit de un certificat zootehnic emis pe baza informaţiilor primite de la societatea de ameliorare/exploataţia de ameliorare autorizată, de către un centru de colectare, prelucrare şi de depozitare a materialului seminal, autorizată pentru comerţul în cadrul Uniunii, în conformitate cu legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor.
    (3) Autoritatea competentă poate autoriza ca modelele de certificate zootehnice să nu fie utilizate, cu condiţia ca, informaţiile legate de materialul seminal şi donatorii materialului germinativ respectiv să fie cuprinse în alte documente. Copiile certificatului zootehnic original care însoţeşte materialul seminal respectiv sunt puse la dispoziţie la cerere de către societatea de ameliorare, de către exploataţia de ameliorare sau alţi operatori menţionaţi la aliniatul 2.
    (4) În cazul în care rezultatele testării performanţelor sau ale evaluării genetice sunt puse la dispoziţia publicului pe site-ul internet, societăţile de ameliorare şi/sau exploataţiile de ameliorare, centrele de colectare a materialului seminal autorizate, sau ceilalţi operatori pot să facă în certificatul zootehnic sau în celelalte documente menţionate, o trimitere la site-ul internet unde aceste rezultate pot fi accesate.
    (5) Se va comercializa material seminal conservat provenit de la vierii donatori, inclusiv materialul seminal conservat provenit din comerţul intracomunitar şi import din ţări terţe, aprobat de autoritatea competentă.
    (6) Comercializarea materialului seminal se face numai la solicitarea beneficiarilor, în funcţie de caz, exploataţii de ameliorare, care desfăşoară un program de ameliorare, fermieri-crescători de porcine înregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţiilor, conform legislaţiei în vigoare, societăţi comerciale, ingineri zootehnişti şi medici veterinari autorizaţi, operatori de însămânţări artificiale, autorizaţi prin recunoaşterea calificării profesionale.
    (7) Materialul biologic (vieri, material seminal, embrioni), pentru a fi acceptat într-un centru de colectare, trebuie să provină din centre autorizate, care figurează pe o listă întocmită, actualizată şi comunicată de autorităţile competente Comisiei C.E.;
    (8) Materialul biologic (vieri, material seminal, embrioni), trebuie să fie însoţit de certificat sanitar veterinar intracomunitar eliberat de către autoritatea competentă a ţării de origine.
    (9) Materialul seminal să fie transportat în flacoane inscripţionate cu date despre centrul de colectoare, precedate de numele ţării de origine, identificarea şi rasa masculului donator, identificarea materialului seminal şi care au fost sigilate înainte de expedierea din centrul de colectare a materialului seminal.
    (10) Producerea materialului seminal în afara unităţilor specializate autorizate atrage după sine, retragerea autorizării, sau, după caz, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42, al. (1), pct. a) din Legea 32/2019, a Zootehniei.
        Prestarea serviciilor de comercializare a materialului seminal pentru însămînţare artificială fără autorizaţie atrage după sine, aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 42, al (1) pct. i) din legea 32/2019, a Zootehniei.


    ART. 16
    Criterii zootehnice pentru producerea materialului seminal refrigerat de vier
        Producerea materialului seminal refrigerat cuprinde următoarele faze tehnologice:

    (1) Pregătirea pentru recoltare care include următoarele operaţiuni tehnice generale:
    a) Igiena corporală a vierului şi dezinfecţia zonei prepuţiale, uscarea corpului, ştergerea zonei prepuţiale cu ajutorul unui prosop uscat şi steril;
    b) Pregătirea şi echiparea operatorului recoltator prin spălarea mâinilor cu apă şi săpun, dezinfecţia cu alcool sanitar şi îmbrăcarea echipamentului de protecţie;
    c) Pregătirea aparaturii, sticlăriei şi a instrumentarului în vederea recoltării (vagin artificial, pahar colector cu pereţi dubli sau borcan cu dop rodat protejat cu husă termoprotectoare, termos zootehnic etc.);
    d) Prepararea diluantului.


    (2) Recoltarea materialului seminal brut.
        Recoltarea spermei este o operaţiune care constă în crearea şi fixarea unor reflexe condiţionate, ca răspuns la o serie de stimuli asemănători celor care declanşează actul sexual natural. Se efectuează conform procedurilor specifice speciei.
        Se va efectua, astfel încât, să nu exercite o influenţă negativă asupra activităţii sexuale a vierului sau a calităţii ejaculatului.
        Se efectuează controlul materialului seminal brut recoltat pentru eliminarea ejaculatelor cu sperma necorespunzătoare utilizării la însămânţare artificială.


    (3) Prelucrarea materialului seminal brut în vederea obţinerii materialului seminal refrigerat cuprinde următoarele faze tehnologice:
    - Aprecierea materialului seminal recoltat, cu determinarea principalilor indicatori spermatici.
        Capacitatea reproductivă a unui vier este condiţionată în primul rând de calitatea şi cantitatea spermei.
        În vederea aprecierii calităţii spermei se efectuează controlul macroscopic şi microscopic al ejaculatelor.

    – Întocmirea spermogramei cuprinde:
    3.1. Examenul macroscopic.
        În urma acestui examen se fac aprecieri asupra următoarelor însuşiri fizice asupra ejaculatului:
    3.1.1. Volumul ejaculatului 150-400 ml cu o valoare medie de 200 ml;
    3.1.2. Mirosul ejaculatului se apreciază în momentul filtrării de fracţiunea gelatinoasă;
    3.1.3. Consistenta părţii lichide a ejaculatului este data de concentraţia în spermatozoizi;
    3.1.4. Culoarea ejaculatului;
    3.1.5. Corpuri străine - ejaculatele cu resturi şi ţesuturi care ajung în spermă în timpul recoltării se înlătură;


    3.2. Examenul microscopic.
        Se efectuează imediat după recoltare, între lamă şi lamelă, la temperatura de 37-39°C şi se fac aprecieri asupra următorilor indici spermatici:
    3.2.1. Prezenţa sau absenţa spermatozoizilor;
    3.2.2. Aprecierea desimii spermei se face prin încadrarea ei în următoarele categorii- deasă "D", mijlocie "M", rară "R", foarte rară "O", absenţa spermatozoizilor azoospermie "A";
        La I.A. se utilizează ejaculatele notate cu "D", "M", "R".

    3.2.3. Mobilitatea spermatozoizilor se apreciază odată cu desimea spermei între lamă şi lamelă la microscop. Exista următoarele forme de mişcare: de înaintare sau rectilinie, circulare sau în manej, vibratorie sau ondulatorie. Singura formă de mişcare normală este cea de înaintare. Pentru apreciere se foloseşte sistemul zecimal de la 1,0 la 0,1.
    3.2.4. Energia de mişcare se apreciază odată cu observarea formelor de mişcare. Spermatozoizii cu mişcări energice de înaintare se notează cu (+++), cei cu mişcări moderate (++), cei cu mişcări agonice (+).
        Pentru I.A. se folosesc ejaculate cu minim 75% mobilitate şi mişcări energice.

    3.2.5. Aglutinarea spermatozoizilor reprezintă o aglomerare de celule în formă de stea datorită slăbirii încărcăturii electrice a spermatozoizilor.
        Ejaculatele cu peste 20% aglutinare se înlătură;
        Determinarea concentraţiei spermatozoizilor în spermă este obligatorie pentru stabilirea gradului de diluţie al spermei.


    (4) Diluarea materialului seminal.
    4.1. Prin diluare se urmăreşte utilizarea raţională a unui ejaculat prin obţinerea un număr mare de doze cu care să se însămânţeze un număr mai mare de femele.
    4.2. Diluanţii trebuie să asigure condiţii favorabile supravieţuirii "in vitro" a spermatozoizilor.
    4.3. Diluanţii au rol protector asupra spermatozoizilor, aceştia ajută la evitarea şocului rece, menţinerea potenţialului electric, protejarea învelişului lipoproteic, acţiune antimicrobiană.
    4.4. Pentru păstrarea viabilităţii şi capacităţii fecundante a spermatozoizilor se vor respecta următoarele principii privind diluarea materialului seminal:
    - Diluarea numai a materialului seminal care îndeplineşte indicii minimali ai spermogramei uzuale.
    – Sterilizarea sticlăriei de laborator;
    – Izotonia diluantului;
    – Stabilirea gradului de diluţie, a volumului total şi a numărului de doze pentru fiecare ejaculat în funcţie de concentraţia spermatozoizilor, se poate realiza automat sau prin utilizarea formulelor cunoscute, având ca bază de calcul aceiaşi parametri.
    – Scăderea temperaturii în vederea conservării spermei diluate care se va efectua treptat şi lent.

    4.5. Determinarea viabilităţii spermatozoizilor se realizează la sperma conservată.
        Se efectuează aprecierea materialului seminal diluat, cu determinarea principalilor indicatori spermatici.


    (5) Ambalarea spermei
        Fiecare colectare de material seminal, indiferent dacă este sau nu separată în doze individuale, se marchează clar, astfel încât, data colectării materialului seminal, rasa şi identificarea animalului donator, precum şi numele şi numărul de înregistrare al centrului, precedate de numele ţării de origine, după caz, sub forma unui cod, să poată fi stabilite uşor;


    (6) Conservarea spermei refrigerate
        Diluată şi ambalată, sperma de vier se poate păstra, în condiţii optime până la 7 zile, în funcţie de conservanţii utilizaţi. Trecerea de la temperatura de prelucrare (31-33°C) la cea de conservare se efectuează treptat în 30 minute până la 2 ore. Înainte de I.A. recipientele cu spermă se încălzesc la o temperatură apropiată de cea a corpului de 37-39°C.


    (7) Înregistrarea datelor
    (a) Permanent se vor executa spermogramele uzuale. Rezultatele spermogramelor uzuale (volumul, mobilitatea spermatozoizilor în sperma brută, concentraţia, mobilitatea spermatozoizilor în sperma refrigerată, numărul de doze obţinute, numărul de doze depozitate), se vor completa în registru de laborator şi în spermograma individuală a vierului donator.
        Obligatoriu lunar şi anual datele înscrise în spermograma individuală a vierului vor fi centralizate.

    (b) Periodic şi prin sondaj, se vor executa spermogramele morfologice la materialul seminal brut, de către centrele de colectare. Datele obţinute vor fi consemnate în registrul de laborator.    CAP. VIII
    Înregistrarea şi transmiterea datelor
    ART. 17
    Înregistrarea şi transmiterea datelor
    (1) Obligatoriu materialul seminal conservat va fi livrat beneficiarului însoţit de următoarele documente: certificat zootehnic (anexa nr. 6.6), buletin de analiză a calităţii, aviz de expediţie şi factură.
    (2) Fiecare centru de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier autorizat trebuie să deţină registre actualizate, care să permită:
    a) identificarea vierilor donatori, data colectării, rezultatul spermogramelor;
    b) identificarea beneficiarului, numărul de doze livrate, data livrării;
    c) intrări şi ieşiri de vieri din efectiv;

    (3) Registrele pot fi ţinute în format electronic şi se păstrează pentru o perioadă de cel puţin trei ani, pentru a putea fi consultate de autoritatea competentă.
    (4) Trimestrial se va transmite la autoritatea competentă (ANZ), în format electronic, sau pe suport de hârtie, situaţia livrărilor de material seminal de vier/ beneficiari, conform Anexei nr. 6.7.

    CAP. IX
    Documente furnizate de procedura administrativă
    ART. 18
    (1) Autorizaţie zootehnică de funcţionare a centrelor de colectare în format original pe hârtie, ştampilată (Anexa nr. 6.3.)
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în (Anexa nr. 6.4.)

    CAP. X
    Controalele centrelor de colectare, prelucrare şi depozitare a materialului seminal de vier
    ART. 19
    (1) Centrele de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier autorizate sunt supuse unor inspecţii periodice efectuate o dată pe an, în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare şi supraveghere.
    (2) Controalele de supraveghere se realizează de autoritatea competentă (ANZ) şi structurile teritoriale (CRZ/OJZ).
    (3) Controalele se realizează de către comisia desemnată prin decizia Directorului General.

    ART. 20
        Centrele de colectare autorizate sunt obligate să permită accesul necondiţionat al comisiei de control în spaţiile în care se desfăşoară fluxul tehnologic, la vierii care se recoltează, la toate documentele care au stat la baza autorizării, după caz, la documentele de provenienţă, registre, evidenţe, buletine de calitate, facturi etc.

    ART. 21
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat (periodic) sau inopinat în caz de litigii sau sesizare.
    (2) Controlul de supraveghere planificat (periodic), se efectuează în cadrul controlului permanent al respectării condiţiilor de autorizare o dată pe an şi se comunică centrului de colectare autorizat cu cel puţin 15 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere inopinat se execută în urma reclamaţiilor scrise, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile efectuate de centrul de colectare autorizat.

    ART. 22
    (1) În urma controlului de supraveghere periodic comisia întocmeşte o nota de control (Anexa nr. 6.5) care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la ANZ;
    b) un exemplar la CRZ/OJZ;
    c) un exemplar la centrul de colectare controlat.

    (2) În funcţie de rezultatul controlului, comisia propune în nota de control, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea autorizaţiei, până la remedierea deficienţelor sau retragerea autorizaţiei.

    CAP. XI
    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei
    ART. 23
    (1) În cazul în care, în urma controlului de supraveghere, se constată că centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei zootehnice, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, comisia întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    b) abaterile constatate;
    c) atenţionarea conducerii centrului de colectare, prelucrare, depozitare a materialului seminal ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze abaterile constatate;
    d) căi de atac.

    (3) Raportul de suspendare se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) un exemplar la ANZ;
    b) un exemplar la CRZ/OJZ;
    c) un exemplar la centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier controlat.


    ART. 24
        Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier a materialului seminal de vier autorizat face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, prin depunerea la autoritatea competentă a unor documente în acest sens.

    ART. 25
    Retragerea autorizaţiei
        Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată că nu sunt respectate condiţiile zootehnice pentru comercializarea materialului seminal de vier prevăzute în procedura de lucru;
    b) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor;
    c) unitatea controlată se sustrage de la efectuarea controlului;
    d) se constată că centrul de colectare, prelucrare şi depozitare a materialului seminal autorizat, pe perioada suspendării, a continuat să producă şi să comercializeze material seminal;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.
    f) autoritatea sanitar veterinară a retras autorizaţia sanitar veterinară;


    ART. 26
    (1) În cazul în care se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 25, comisia întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;
    c) căi de atac.

    (3) Se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 15 zile de la data înregistrării notei de control la autoritatea competentă, şi se comunică în termen de 5 zile de la data aprobării acestuia:
    a) un exemplar la ANZ;
    b) un exemplar la CRZ/OJZ;
    c) un exemplar la centrul de colectare controlat.


    ART. 27
    (1) Centrul de colectare, prelucrare şi depozitare a materialului seminal de vier căruia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
    (3) Centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier căruia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia nu mai poate solicita o nouă autorizare.

    CAP. XII
    Preschimbarea autorizaţiei
    ART. 28
    (1) Preschimbarea autorizaţiei intervine în următoarele situaţii:
    - la schimbarea formei juridice de organizare a operatorului economic, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – la schimbarea denumirii societăţii comerciale;
    – la schimbarea sediului social al societăţii comerciale.

    (2) Solicitarea privind preschimbarea autorizaţiei se face în scris şi se va depune la secretariatul autorităţii competente însoţită de documente justificative.
        În vederea preschimbării autorizaţiei, operatorul economic trebuie să depună la Agenţia Naţională pentru Zootehnie următoarele documente:
    a) cerere de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 6.8);
    b) autorizaţia în original;
    c) documente care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.    ANEXA 6.1

        S.C. ............
        Nr. ........ Data ..........
                             CERERE-TIP DE AUTORIZARE
        Către,
        D-l Director General al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
        Subsemnatul/Subsemnata, ..............., în calitate de ........... al ............., cu sediul în localitatea .........., judeţul .........., str. ......... nr. ........., înregistrată la registrul comerţului sub nr. ........., solicit eliberarea autorizaţiei zootehnice pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier în scopul Colectării, prelucrării, conservării, depozitării şi comercializării la nivel naţional a materialului seminal de vier
        Anexăm documentaţia necesară autorizării
        Data
        Semnătura

    ANEXA 6.2

             Raport de evaluare pentru autorizarea zootehnică a centrului de
                colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a
                          materialului seminal de vier
                           încheiat astăzi ..........
        Subsemnaţii ............. salariaţi la Agenţia Naţională pentru Zootehnie, având în vedere decizia nr. ........, din .........., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, O.M. 344/2019, Directiva nr. 2006/123/CE, transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne, am verificat S.C. ........... reprezentat de .......... din judeţul ........... în vederea autorizării zootehnice pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier, constatând următoarele:
    I. Constatări privind spaţiile, amenajarea şi dotarea pe flux tehnologic
    1. Compartimentul pentru vieri de reproducţie
    - Suprafaţă, amenajare, dotare, caracteristici constructive .......... .
    – Condiţii de microclimat, furajare, apă .......... .

    2. Sala de recoltare
        Suprafaţă, amenajare, dotare, caracteristici constructive, manechin .......... .
        Instrumentar pentru recoltare .......... .

    3. Laboratorul pentru evaluare, prelucrare, ambalare, conservare:
    a) Amenajare, dotare, caracteristici constructive .......... .
    b) Instrumentar şi materiale .......... .
    c) Controlul calităţii materialului seminal brut şi conservat .......... .
    d) Asigurarea salubrităţii materialului seminal .......... .
    e) Diluant utilizat .......... .
    f) Dotare pentru prelucrare şi conservarea materialului seminal .......... .
    g) Ambalarea material seminal .......... .
    h) Dotare depozitare material seminal .......... .
    i) Curăţare, dezinfectare, sterilizare, igienizare .......... .
    j) Asigurarea ustensilelor şi materialelor pentru igiena personalului .......... .

    4. Birou evidenţe .......... .

    II. Constatări privind înregistrarea datelor (registre de laborator, spermograme, grafic de utilizare a vierilor la IA)
    III. Constatări privind personalul:
        Activitatea din cadrul centrului de colectare este efectuată de ........... conform fişei postului anexată la dosar.

    IV. Constatări privind materialul biologic
    - Număr de vieri pe rase .......... .
    – Condiţii de întreţinere şi hrănire .......... .
    – Situaţia sanitar veterinară a vierilor, a materialului seminal .......... .
    – Certificate zootehnice .......... .

    V. Alte aspecte: .......... .
    VI. Propuneri:
    a) Îndeplineşte condiţiile pentru autorizarea zootehnică a activităţii de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare la nivel naţional a materialului seminal de vier ..........
    b) Nu îndeplineşte condiţiile de autorizare zootehnică conform legislaţiei în vigoare


        Din partea ANZ/CRZ/OJZ: .......... .
        Din partea S.C. ...........

    ANEXA 6.3

 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6.4

    Registru naţional pentru evidenţa centrelor de colectare,
    prelucrare depozitare şi comercializare la nivel naţional a materialului seminal de vier

┌────┬─────────────┬────────────┬───────┬───────┬────────────┬────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Adresa,│Adresă │ │ │ │ │
│ │Data │ │sediu │punct │ │ │ │ │
│Nr. │înregistrării│Denumirea │social,│de │ │Nr. /data │Data │ │
│crt.│cererii şi a │operatorului│tel., │lucru │Activităţile│autorizaţiei│evaluării│Observaţii│
│ │documentaţiei│economic │fax, │social,│ │ │ │ │
│ │ │ │CUI │tel., │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fax │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
├────┼─────────────┼────────────┼───────┼───────┼────────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
└────┴─────────────┴────────────┴───────┴───────┴────────────┴────────────┴─────────┴──────────┘


    ANEXA 6.5

                                    NOTĂ DE CONTROL
        Subsemnaţii .............. salariaţi la Agenţia Naţională pentru Zootehnie, având în vedere decizia nr. ........, din .........., în conformitate cu prevederile Legii Zootehniei nr. 32/2019, H.G. nr. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, O.M. 344/2019, am verificat S.C. ............. reprezentat de ........... din judeţul.......... autorizată zootehnic pentru activitatea de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare la nivel naţional a materialului seminal de vier cu nr. ......../data ........., am constatat următoarele:
    1. Aspecte privind menţinerea condiţiilor care au stat la baza autorizării zootehnice:
    a) aspecte privind colectarea materialului seminal ...........
    b) aspecte privind prelucrarea şi ambalarea material seminal ...........
    c) aspecte privind depozitarea materialului seminal ...........
    d) curăţare, dezinfectare, sterilizare, igienizare ...............

    2. Constatări privind înregistrarea datelor
    - registre de laborator, spermograme, grafic de utilizare a vierilor la IA ................
    – mişcarea materialului seminal ........................

    3. Constatări privind materialul biologic
    - nr. de vieri pe rase ...................
    – situaţia sanitar veterinară a vierilor, a materialului seminal
    – aspecte privind starea de întreţinere a vierilor ...........................
    – certificate zootehnice

    4. Autorizaţii de funcţionare emise de alte organe abilitate ..................
    5. Alte aspecte (modificări, schimbări)
    6. Propuneri: ...........................

        CONCLUZII:
    a) Îndeplineşte condiţiile pentru menţinerea autorizării zootehnice a activităţii de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier ...........
    b) Nu îndeplineşte condiţiile pentru menţinerea autorizării zootehnice ...........

        Din partea ANZ/CRZ/OJZ:
        Din partea S.C. .............

    ANEXA 6.6

    A Certificat zootehnic pentru comerţul cu animale de reproducţie de rasă pură din specia bovină, porcină, ovină şi caprină

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Certificat │ │
│zootehnic, în │ │
│conformitate cu │ │
│Regulamentul (UE) │ │
│nr. 2016/1012, │(se poate include│
│pentru comerţul cu │un logo al │
│animale de │societăţii de │
│reproducţie de rasă │ameliorare │
│pură din următoarele│emitente sau al │
│specii: │autorităţii │
│(a) specia bovină │competente) │
│(Bos taurus, Bos │ │
│indicus, Bubalus │ │
│bubalis) (1) │ │
│(b) specia porcină │ │
│(Sus scrofa) (1) (2)│ │
│(c) specia ovină ├─────────────────┤
│(Ovis aries) (1) │ │
│(d) specia caprină │ │
│(Capra hircus) (1) │ │
│Toate limbile │ │
│oficiale ale UE în │Numărul │
│care sunt redactate │certificatului │
│certificatele │(3) │
│zootehnice, inclusiv│ │
│notele de subsol şi │ │
│observaţiile, sunt │ │
│disponibile în │ │
│EUR-Lex │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│1. Numele societăţii de ameliorare │
│emitente/autorităţii competente (se │
│furnizează datele de contact şi, dacă │
│este cazul, o trimitere la site-ul │
│internet) │
├────────────────────┬─────────────────┤
│2. Numele │3. Numele rasei │
│registrului │animalului de │
│genealogic │reproducţie de │
│ │rasă pură │
├────────────────────┴─────────────────┤
│4. Clasa din secţiunea principală a │
│registrului genealogic în care este │
│înscris animalul (3) │
├────────────────────┬─────────────────┤
│ │6. Numărul din │
│5. Sexul animalului │registrul │
│ │genealogic al │
│ │animalului │
├────────────────────┼─────────────────┤
│7. Identificarea │ │
│animalului de │ │
│reproducţie de rasă │ │
│pură (4) │ │
│7.1. Sistem │8. Verificarea │
│7.2. Numărul │identităţii (3) │
│individual de │(6) (7) │
│identificare │8.1. Metodă │
│7.3. Numărul de │8.2. Rezultat │
│identificare în │ │
│materie de sănătate │ │
│a animalelor (5) │ │
│7.4. Nume (3) │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│9. Data (se utilizează formatul │
│zz.ll.aaaa sau ISO 8601) (8) şi ţara │
│de naştere a animalului │
├──────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail│
│(3) a crescătorului │
├──────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail│
│(3) a proprietarului │
├──────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul animalului de │
│reproducţie de rasă pură (7) (9) │
├────────────────────┬─────────────────┤
│ │12.1.1. Bunicul │
│ │patern │
│ │Numărul şi │
│ │secţiunea din │
│ │registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare (4) │
│ │(10) │
│12.1. Tatăl │Numărul de │
│Numărul şi secţiunea│identificare în │
│din registrul │materie de │
│genealogic │sănătate a │
│Numărul individual │animalelor (5) │
│de identificare (4) │Nume (3) │
│(10) ├─────────────────┤
│Numărul de │12.1.2. Bunica │
│identificare în │paternă │
│materie de sănătate │Numărul şi │
│a animalelor (5) │secţiunea din │
│Nume (3) │registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare (4) │
│ │(10) │
│ │Numărul de │
│ │identificare în │
│ │materie de │
│ │sănătate a │
│ │animalelor (5) │
│ │Nume (3) │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │12.2.1. Bunicul │
│ │matern │
│ │Numărul şi │
│ │secţiunea din │
│ │registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare (4) │
│ │(10) │
│12.2. Mama │Numărul de │
│Numărul şi secţiunea│identificare în │
│din registrul │materie de │
│genealogic │sănătate a │
│Numărul individual │animalelor (5) │
│de identificare (4) │Nume (3) │
│(10) ├─────────────────┤
│Numărul de │12.2.2. Bunica │
│identificare în │maternă │
│materie de sănătate │Numărul şi │
│a animalelor (5) │secţiunea din │
│Nume (3) │registrul │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare (4) │
│ │(10) │
│ │Numărul de │
│ │identificare în │
│ │materie de │
│ │sănătate a │
│ │animalelor (5) │
│ │Nume (3) │
├────────────────────┴─────────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (3) (7) │
│(11) │
│13.1. Rezultatele testării │
│performanţelor │
│13.2. Rezultatele actualizate ale │
│evaluării genetice efectuate ultima │
│dată la …………. (se introduce data în │
│format zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│13.3. Defectele genetice şi │
│particularităţile genetice ale │
│animalului legate de programul de │
│ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante despre│
│animalul de reproducţie de rasă pură │
│13.5. Alte informaţii relevante, │
│inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării │
│genetice, cu privire la părinţi şi │
│bunici, în cazul în care nu sunt │
│indicate la punctul 12 │
├──────────────────────────────────────┤
│14. Inseminare (1)/montă (1) (3) (12) │
│14.1. Data (se introduce data în │
│format zz.ll.aaaa sau ISO 8601 sau se │
│indică, în acelaşi format ca şi data, │
│perioada de împerechere de la …………. │
│până la ...) │
│14.2. Identificarea masculului │
│(masculilor) folosit(folosiţi) pentru │
│fertilizare │
│14.2.1. Numărul (numerele) şi │
│secţiunea (secţiunile) din registrul │
│genealogic │
│14.2.2. Numărul (numerele) individual │
│(e) de identificare (4) (10) │
│14.2.3. Numărul (numerele) de │
│identificare în materie de sănătate a │
│animalelor (5) │
│14.2.4. Nume (3) │
│14.2.5. Sistemul (sistemele) de │
│verificare a identităţii şi rezultatul│
│(rezultatele) (6) │
├──────────────────────────────────────┤
│15. Validare │
├────────────────────┬─────────────────┤
│15.1. Întocmit la: │15.2. data: │
│………….. (se introduce│…………….. (se │
│locul eliberării) │introduce data │
│ │eliberării) │
├────────────────────┴─────────────────┤
│15.3. Numele şi funcţia semnatarului: │
│………………. (se introduc cu majuscule │
│numele şi funcţia persoanei (13) care │
│semnează certificatul) │
├──────────────────────────────────────┤
│15.4. Semnătura: ………………. │
├──────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează│
│în cel puţin una dintre limbile │
│oficiale ale statului membru de │
│expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie │
│diferită de cea a textului tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi │
│eliberat în orientare tip portret sau │
│orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din│
│acest certificat zootehnic nu pot fi │
│tipărite, cu condiţia includerii în │
│titlu a unei trimiteri la o sursă │
│multilingvă de informaţii direct │
│accesibilă. │
│Note de subsol: │
│(1) Se elimină dacă nu se aplică. │
│(2) Pentru un grup de animale de │
│reproducţie de rasă pură din specia │
│porcină se poate elibera un certificat│
│zootehnic unic, cu condiţia ca │
│animalele de reproducţie de rasă pură │
│în cauză să aibă aceeaşi vârstă şi │
│aceiaşi părinţi genetici, iar la │
│punctele 5, 6, 7.2, 13 şi, dacă este │
│cazul, 14 din prezentul certificat │
│zootehnic, să fie furnizate informaţii│
│individuale. │
│(3) Se lasă necompletat dacă nu se │
│aplică. │
│(4) Pentru animalele din speciile │
│bovină, ovină şi caprină, identificare│
│individuală în conformitate cu │
│legislaţia Uniunii în domeniul │
│sănătăţii animalelor privind │
│identificarea şi înregistrarea │
│animalelor. Pentru animalele din │
│specia porcină, identificare │
│individuală în conformitate cu normele│
│stabilite în programul de ameliorare │
│aprobat în conformitate cu art. 8 │
│alin. (3) şi, după caz, cu art. 12 din│
│Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, şi │
│număr de identificare în conformitate │
│cu legislaţia Uniunii în domeniul │
│sănătăţii animalelor privind │
│identificarea şi înregistrarea │
│animalelor. │
│(5) Numai pentru animalele din specia │
│porcină: Numărul de identificare în │
│conformitate cu legislaţia Uniunii în │
│domeniul sănătăţii animale privind │
│identificarea şi înregistrarea │
│animalelor din specia porcină. │
│(6) Se solicită în conformitate cu │
│art. 22 alin. (1) din Regulamentul │
│(UE) nr. 2016/1012 în cazul animalelor│
│de reproducţie de rasă pură din │
│speciile bovină, ovină şi caprină │
│utilizate pentru colectarea de │
│material seminal pentru inseminare │
│artificială. Se poate solicita de │
│către societăţile de ameliorare, în │
│conformitate cu art. 22 alin. (2) din │
│Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, în │
│cazul animalelor de reproducţie de │
│rasă pură din specia porcină utilizate│
│pentru colectarea de material seminal │
│pentru inseminare artificială ori în │
│cazul animalelor de reproducţie de │
│rasă pură din speciile bovină, ovină, │
│caprină şi porcină utilizate pentru │
│colectarea de ovule şi embrioni. │
│(7) Dacă este necesar, se anexează foi│
│suplimentare. │
│(8) Pentru animalele din speciile │
│ovină şi caprină ţinute în condiţii de│
│creştere extensivă, în loc de data │
│naşterii, se poate furniza anul │
│naşterii (aaaa) şi data identificării │
│(zz.ll.aaaa sau ISO 8601). │
│(9) Se introduce, după caz, "secţiunea│
│principală" sau "secţiunea │
│suplimentară". Se pot furniza │
│informaţii cu privire la alte │
│generaţii. │
│(10) Se adaugă numărul individual de │
│identificare, dacă este diferit de │
│numărul din registrul genealogic. │
│(11) În cazul în care rezultatele │
│testării performanţelor sau ale │
│evaluării genetice pot fi accesate pe │
│un site internet, se poate face de │
│asemenea trimitere directă la site-ul │
│internet respectiv. │
│(12) Se solicită în cazul femelelor │
│gestante. Se pot indica informaţii │
│într-un document separat. │
│(13) Persoana respectivă este un │
│reprezentant al societăţii de │
│ameliorare sau al unei autorităţi │
│competente menţionate la art. 30 alin.│
│(2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr.│
│2016/1012, care este autorizat să │
│semneze certificatul zootehnic. │
└──────────────────────────────────────┘


    B Certificat zootehnic pentru comerţul cu porci de reproducţie hibrizi

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Certificat zootehnic, │ │
│în conformitate cu │ │
│Regulamentul (UE) nr. │(se poate │
│2016/1012, pentru │include un │
│comerţul cu porci de │logo al │
│reproducţie hibrizi │exploataţiei │
│(Sus scrofa), inclusiv │de ameliorare │
│porci de reproducţie de│emitente sau │
│rasă pură din rase şi │al autorităţii│
│linii înregistrate în │competente) │
│registre zootehnice │ │
│ţinute de exploataţiile│ │
│de ameliorare (1) ├──────────────┤
│Toate limbile oficiale │ │
│ale UE în care sunt │ │
│redactate certificatele│Numărul │
│zootehnice, inclusiv │certificatului│
│notele de subsol şi │(2) │
│observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
├───────────────────────┴──────────────┤
│1. Numele exploataţiei de ameliorare │
│emitente/autorităţii competente (se │
│furnizează datele de contact şi, dacă │
│este cazul, o trimitere la site-ul │
│internet) │
├───────────────────────┬──────────────┤
│ │3. Numele │
│ │rasei (3)/ │
│2. Numele registrului │liniei (3)/ │
│zootehnic │hibridului (3)│
│ │porcului de │
│ │reproducţie │
│ │hibrid │
├───────────────────────┴──────────────┤
│4. Sexul animalului │
├──────────────────────────────────────┤
│5. Numărul din registrul zootehnic al │
│animalului │
├───────────────────────┬──────────────┤
│6. Identificarea │ │
│animalului (4) │ │
│6.1. Sistem │7. Verificarea│
│6.2. Numărul individual│identităţii │
│de identificare │(2) (5) (6) │
│6.3. Numărul de │7.1. Metodă │
│identificare în materie│7.2. Rezultat │
│de sănătate a │ │
│animalelor │ │
│6.4. Nume (2) │ │
├───────────────────────┴──────────────┤
│8. Data (se utilizează formatul │
│zz.ll.aaaa sau ISO 8601) şi ţara de │
│naştere a animalului │
├──────────────────────────────────────┤
│9. Numele, adresa şi adresa de e-mail │
│(2) a crescătorului │
├──────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail│
│(2) a proprietarului │
├──────────────────────────────────────┤
│11. Pedigriul porcului de reproducţie │
│hibrid (6) │
├───────────────────────┬──────────────┤
│ │11.1.1. │
│ │Bunicul patern│
│ │Registrul │
│ │zootehnic sau │
│ │numărul │
│ │egistrului │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare │
│ │(4) (7) │
│ │Numărul de │
│ │identificare │
│ │în materie de │
│11.1. Tatăl │sănătate a │
│Registrul zootehnic sau│animalelor (4)│
│numărul registrului │Rasa (3)/linia│
│genealogic │(3)/hibridul │
│Numărul individual de │(3) │
│identificare (4) (7) │Nume (2) │
│Numărul de identificare├──────────────┤
│în materie de sănătate │11.1.2. Bunica│
│a animalelor (4) │paternă │
│Rasa (3)/linia (3)/ │Registrul │
│hibridul (3) │zootehnic sau │
│Nume (2) │numărul │
│ │registrului │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare │
│ │(4) (7) │
│ │Numărul de │
│ │identificare │
│ │în materie de │
│ │sănătate a │
│ │animalelor (4)│
│ │Rasa (3)/linia│
│ │(3)/hibridul │
│ │(3) │
│ │Nume (2) │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │11.2.1. │
│ │Bunicul matern│
│ │Registrul │
│ │zootehnic sau │
│ │numărul │
│ │registrului │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare │
│ │(4) (7) │
│ │Numărul de │
│ │identificare │
│ │în materie de │
│11.2. Mama │sănătate a │
│Registrul zootehnic sau│animalelor (4)│
│numărul registrului │Rasa (3)/linia│
│genealogic │(3)/hibridul │
│Numărul individual de │(3) │
│identificare (4) (7) │Nume (2) │
│Numărul de identificare├──────────────┤
│în materie de sănătate │11.2.2. Bunica│
│a animalelor (4) │maternă │
│Rasa (3)/linia (3)/ │Registrul │
│hibridul (3) │zootehnic sau │
│Nume (2) │numărul │
│ │registrului │
│ │genealogic │
│ │Numărul │
│ │individual de │
│ │identificare │
│ │(4) (7) │
│ │Numărul de │
│ │identificare │
│ │în materie de │
│ │sănătate a │
│ │animalelor (4)│
│ │Rasa (3)/linia│
│ │(3)/hibridul │
│ │(3) │
│ │Nume (2) │
├───────────────────────┴──────────────┤
│12. Informaţii suplimentare (2) (6) │
│(8) │
│12.1. Rezultatele testării │
│performanţelor │
│12.2. Rezultatele actualizate ale │
│evaluării genetice efectuate ultima │
│dată la ……………. (se introduce data în │
│format zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│12.3. Defectele genetice şi │
│particularităţile genetice ale │
│animalului legate de programul de │
│ameliorare │
│12.4. Alte informaţii relevante despre│
│porcul de reproducţie hibrid │
│12.5. Alte informaţii relevante, │
│inclusiv rezultatele testării │
│performanţelor sau ale evaluării │
│genetice, cu privire la părinţi şi │
│bunici, în cazul în care nu sunt │
│indicate la punctul 11 │
├──────────────────────────────────────┤
│13. Inseminare (3)/montă (3) (2) (9) │
│13.1. Data (se introduce data în │
│format zz.ll.aaaa sau ISO 8601 sau se │
│indică, în acelaşi format ca şi data, │
│perioada de împerechere de la ………….. │
│până la ...) │
│13.2. Identificarea masculului │
│(masculilor) folosit(folosiţi) pentru │
│fertilizare │
│13.2.1. Numărul (numerele) registrului│
│zootehnic sau al(e) registrului │
│genealogic │
│13.2.2. Numărul (numerele) individual │
│(e) de identificare (4) (7) │
│13.2.3. Numărul (numerele) de │
│identificare în materie de sănătate a │
│animalelor (4) │
│13.2.4. Nume (2) │
│13.2.5. Sistemul (sistemele) de │
│verificare a identităţii şi rezultatul│
│(rezultatele) (5) │
├──────────────────────────────────────┤
│14. Numele şi adresa destinatarului │
├──────────────────────────────────────┤
│15. Validare │
├───────────────────────┬──────────────┤
│15.1. Întocmit la: │15.2. data: │
│…………….. (se introduce │…………… (se │
│locul eliberării) │introduce data│
│ │eliberării) │
├───────────────────────┴──────────────┤
│15.3. Numele şi funcţia semnatarului: │
│……………. (se introduc cu majuscule │
│numele şi funcţia persoanei (10) care │
│semnează certificatul) │
├──────────────────────────────────────┤
│15.4. Semnătura: ………………. │
├──────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează│
│în cel puţin una dintre limbile │
│oficiale ale statului membru de │
│expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie │
│diferită de cea a textului tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi │
│eliberat în orientare tip portret sau │
│orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din│
│acest certificat zootehnic nu pot fi │
│tipărite, cu condiţia includerii în │
│titlu a unei trimiteri la o sursă │
│multilingvă de informaţii direct │
│accesibilă. │
├──────────────────────────────────────┤
│Note de subsol: │
│(1) Pentru un grup de porci de │
│reproducţie hibrizi se poate emite un │
│certificat zootehnic unic, cu condiţia│
│ca porcii de reproducţie hibrizi în │
│cauză să aibă aceeaşi vârstă şi │
│aceiaşi părinţi genetici, iar la │
│punctele 4, 5, 6.2, 12 şi, dacă este │
│cazul, 13 din acest certificat │
│zootehnic, să fie furnizate informaţii│
│individuale. │
│(2) Se lasă necompletat dacă nu se │
│aplică. │
│(3) Se elimină dacă nu se aplică. │
│(4) Identificare individuală în │
│conformitate cu normele stabilite în │
│programul de ameliorare aprobat în │
│conformitate cu art. 8 alin. (3) şi, │
│după caz, cu art. 12 din Regulamentul │
│(UE) nr. 2016/1012, şi număr de │
│identificare în conformitate cu │
│legislaţia Uniunii în domeniul │
│sănătăţii animalelor privind │
│identificarea şi înregistrarea │
│animalelor. │
│(5) Se poate solicita de către │
│exploataţiile de ameliorare în │
│conformitate cu art. 22 alin. (2) din │
│Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 în │
│cazul porcilor de reproducţie hibrizi │
│care sunt utilizaţi pentru colectarea │
│de material seminal pentru inseminare │
│artificială sau pentru colectarea de │
│ovule şi embrioni. │
│(6) Dacă este necesar, se anexează foi│
│suplimentare. │
│(7) Se adaugă numărul individual de │
│identificare, dacă este diferit de │
│numărul din registrul genealogic. │
│(8) În cazul în care rezultatele │
│testării performanţelor sau ale │
│evaluării genetice pot fi accesate pe │
│un site internet, se poate face de │
│asemenea trimitere directă la site-ul │
│internet respectiv. │
│(9) Se solicită în cazul femelelor │
│gestante. Se pot indica informaţii │
│într-un document separat. │
│(10) Persoana respectivă trebuie să │
│fie un reprezentant al exploataţiei de│
│ameliorare sau al unei autorităţi │
│competente menţionate la art. 30 alin.│
│(2) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr.│
│2016/1012, care este autorizat să │
│semneze certificatul zootehnic. │
└──────────────────────────────────────┘


    C Certificate zootehnice pentru comerţul cu material seminal provenit de la animale de reproducţie de rasă pură

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Certificat zootehnic, în │ │
│conformitate cu Regulamentul │ │
│(UE) nr. 2016/1012, pentru │ │
│comerţul cu material seminal │(se poate include un logo al │
│provenit de la animalele de │societăţii de ameliorare │
│reproducţie de rasă pură din │emitente, al autorităţii │
│următoarele specii: (a) │competente sau al centrului │
│specia bovină (Bos taurus, │de colectare sau de │
│Bos indicus, Bubalus bubalis)│depozitare a materialului │
│(14) (b) specia porcină (Sus │seminal) │
│scrofa) (14) (c) specia ovină│ │
│(Ovis aries) (14) (d) specia │ │
│caprină (Capra hircus) (14) │ │
│(e) specia ecvină (Equus │ │
│caballus şi Equus asinus) ├─────────────────────────────┤
│(14) │ │
│Toate limbile oficiale ale UE│ │
│în care sunt redactate │ │
│certificatele zootehnice, │Numărul certificatului (15) │
│inclusiv notele de subsol şi │ │
│observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
│ │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│Numele societăţii de ameliorare emitente/autorităţii │
│competente/centrului de colectare sau de depozitare a │
│materialului seminal (se furnizează datele de contact şi, │
│dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet)/ │
│trimiterea la certificatul zootehnic al animalului donator │
│(16) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea A. Informaţii despre masculul donator de reproducţie│
│de rasă pură (17) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Numele societăţii de ameliorare emitente/autorităţii │
│competente (se furnizează datele de contact şi, dacă este │
│cazul, o trimitere la site-ul internet) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│2. Numele registrului │3. Numele rasei masculului │
│genealogic │donator │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│4. Clasa din secţiunea principală a registrului genealogic │
│în care este înscris masculul donator (15) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │6. Numărul individual de │
│5. Numărul din registrul │identificare a masculului │
│genealogic al masculului │donator din specia ecvină │
│donator (18) │(15) (19) [ ]- [ ] [ ] [ ]- [│
│ │] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]│
│ │[ ] │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│7. Identificarea masculului │8. Verificarea identităţii │
│donator (20) │(15) (22) (23) │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│7.1. Sistem │ │
│7.2. Numărul individual de │ │
│identificare (19) │ │
│7.3. Numărul de identificare │8.1. Metodă 8.2. Rezultat │
│în materie de sănătate a │ │
│animalelor (21) │ │
│7.4. Nume (15) │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│9. Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) │
│(24) şi ţara de naştere a masculului donator │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Numele, adresa şi adresa de e-mail (15) a crescătorului│
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Numele, adresa şi adresa de e-mail (15) a │
│proprietarului │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Pedigriul masculului donator (23) (25) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │12.1.1. Bunicul patern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (19) (20) │
│12.1. Tatăl Numărul şi │Numărul de identificare în │
│secţiunea din registrul │materie de sănătate a │
│genealogic │animalelor (21) │
│Numărul individual de │Nume (15) │
│identificare (19) (20) ├─────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în │12.1.2. Bunica paternă │
│materie de sănătate a │Numărul şi secţiunea din │
│animalelor (21) Nume (15) │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (19) (20) │
│ │Numărul de identificare în │
│ │materie de sănătate a │
│ │animalelor (21) │
│ │Nume (15) │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │12.2.1. Bunicul matern │
│ │Numărul şi secţiunea din │
│ │registrul genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (19) (20) │
│12.2. Mama Numărul şi │Numărul de identificare în │
│secţiunea din registrul │materie de sănătate a │
│genealogic │animalelor (21) │
│Numărul individual de │Nume (15) │
│identificare (19) (20) ├─────────────────────────────┤
│Numărul de identificare în │12.2.2. Bunica maternă │
│materie de sănătate a │Numărul şi secţiunea din │
│animalelor (21) │registrul genealogic │
│Nume (15) │Numărul individual de │
│ │identificare (19) (20) │
│ │Numărul de identificare în │
│ │materie de sănătate a │
│ │animalelor (21) │
│ │Nume (15) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│13. Informaţii suplimentare (15) (23) (26) │
│13.1. Rezultatele testării performanţelor │
│13.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice │
│efectuate ultima dată la ………….. (se introduce data în │
│format zz.ll.aaaasau ISO 8601) │
│13.3. Defectele genetice şi particularităţile genetice ale │
│masculului donator legate de programul de ameliorare │
│13.4. Alte informaţii relevante despre masculul donator │
│13.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele │
│testării performanţelor sau ale evaluării genetice, cu │
│privire la părinţi şi bunici, în cazul în care nu sunt │
│indicate la punctul 12 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Validare (27) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│14.1. Întocmit la: …………. (se │14.2. data: …………. (se │
│introduce locul eliberării) │introduce data eliberării) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│14.3. Numele şi funcţia semnatarului: …………… (se introduc cu│
│majuscule numele şi funcţia persoanei (28) care semnează │
│certificatul) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│14.4. Semnătura: ……………. │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea B. Informaţii cu privire la materialul seminal (29) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea masculului (masculilor) donator(i) (20) │
│(27) │
│1.1. Numărul (numerele) individual(e) de identificare (19) │
│1.2. Numărul (numerele) de identificare în materie de │
│sănătate a animalelor (21) │
│1.3. Numărul individual de identificare a masculului │
│(masculilor) donator(i) din specia ecvină (15) (19) [ ]- [ │
│] [ ] [ ]- [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. Trimiterea (trimiterile) la certificatul │
│(certificatele) zootehnic(e) al(e) animalului (animalelor) │
│donator (donatoare) (15) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Identificarea materialului seminal │
├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│Culoarea │Codul │Numărul │ │Data │ │
│paietelor│paietelor│paietelor│ │colectării │Altele│
│sau a │sau al │sau al │Locul │(zz.ll.aaaa│(15) │
│altor │altor │altor │colectării│sau ISO │(32) │
│ambalaje │ambalaje │ambalaje │ │8601) │ │
│(15) (30)│ │(31) │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────┤
│3. Centrul de colectare sau de depozitare a materialului │
│seminal de unde se expediază │
│3.1. Nume │
│3.2. Adresă │
│3.3. Numărul aprobării │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Destinaţie (se introduc numele şi adresa) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Numele şi adresa societăţii de ameliorare (14), sau ale │
│părţii terţe (14) desemnate de societatea de ameliorare │
│respectivă, responsabilă cu efectuarea testărilor (15) (33)│
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Validare │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│6.1. Întocmit la: ………….. (se │6.2. data: ………… (se introduce│
│introduce locul eliberării) │data eliberării) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│6.3. Numele şi funcţia semnatarului: ………….. (se introduc cu│
│majuscule numele şi funcţia persoanei (34) care semnează │
│certificatul) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.4. Semnătura: ……………. │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin una │
│dintre limbile oficiale ale statului membru de expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a │
│textului tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi eliberat în orientare tip│
│portret sau orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din acest certificat │
│zootehnic nu pot fi tipărite, cu condiţia includerii în │
│titlu a unei trimiteri la o sursă multilingvă de informaţii│
│direct accesibilă. │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Note de subsol: │
│(14) Se elimină dacă nu se aplică. │
│(15) Se lasă necompletat dacă nu se aplică. │
│(16) Dacă partea A certificatului zootehnic este păstrată │
│necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic şi│
│se anexează o copie a certificatului zootehnic eliberat │
│pentru masculul (masculii) donator(i) de reproducţie de │
│rasă pură, trebuie să se furnizeze o trimitere (numărul │
│certificatului) la certificatul zootehnic al masculului │
│(masculilor) de reproducţie de rasă pură. │
│(17) Partea A a certificatului zootehnic poate rămâne │
│necompletată sau poate fi retrasă din certificatul │
│zootehnic în conformitate cu instrucţiunile de la nota de │
│subsol 16. │
│(18) În cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din │
│specia ecvină, se lasă spaţiu liber dacă numărul din │
│registrul genealogic este egal cu numărul individual de │
│identificare. │
│(19) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă │
│este diferit de numărul din registrul genealogic. În cazul │
│animalelor de reproducţie de rasă pură din specia ecvină, │
│se indică numărul individual de identificare în │
│conformitate cu anexa II partea 1 capitolul I punctul 3 din│
│Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, denumit "cod unic" la art.│
│114 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 2016/429. │
│În cazul în care numărul individual de identificare fie nu │
│este disponibil, fie este diferit de numărul sub care este │
│înscris animalul în registrul genealogic, se introduce │
│numărul din registrul genealogic. │
│(20) Pentru animalele din speciile bovină, ovină, caprină │
│şi ecvină, identificare individuală în conformitate cu │
│legislaţia Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind│
│identificarea şi înregistrarea animalelor. Pentru animalele│
│din specia porcină, identificare individuală în │
│conformitate cu normele stabilite în programul de │
│ameliorare aprobat în conformitate cu art. 8 alin. (3) şi, │
│după caz, cu art. 12 din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, │
│şi număr de identificare în conformitate cu legislaţia │
│Uniunii în domeniul sănătăţii animalelor privind │
│identificarea şi înregistrarea animalelor. │
│(21) Numai pentru animalele din specia porcină: Numărul de │
│identificare în conformitate cu legislaţia Uniunii în │
│domeniul sănătăţii animale privind identificarea şi │
│înregistrarea animalelor din specia porcină. │
│(22) Se solicită în conformitate cu art. 22 alin. (1) din │
│Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 în cazul animalelor de │
│reproducţie de rasă pură din speciile bovină, ovină, │
│caprină şi ecvină utilizate pentru colectarea de material │
│seminal pentru inseminare artificială. Se poate solicita de│
│către societăţile de ameliorare în conformitate cu art. 22 │
│alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 în cazul │
│animalelor de reproducţie de rasă pură din specia porcină │
│utilizate pentru colectarea de material seminal pentru │
│inseminare artificială. │
│(23) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare. │
│(24) Pentru animalele din speciile ovină şi caprină ţinute │
│în condiţii de creştere extensivă, în loc de data naşterii,│
│se poate furniza anul naşterii (aaaa) şi data identificării│
│(zz.ll.aaaa sau ISO 8601). │
│(25) Se introduce, după caz, "secţiunea principală" sau │
│"secţiunea suplimentară". Se pot furniza informaţii cu │
│privire la alte generaţii. │
│(26) În cazul în care rezultatele testării performanţelor │
│sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site │
│internet, se poate face de asemenea trimitere directă la │
│site-ul internet respectiv. │
│(27) Obligatoriu doar dacă partea A a certificatului │
│zootehnic este eliberată de societatea de ameliorare sau de│
│o autoritate competentă menţionată la art. 30 alin. (2) │
│lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 şi dacă partea│
│B din certificatul zootehnic este eliberată de un centru de│
│colectare sau de depozitare a materialului seminal │
│autorizat în conformitate cu art. 31 alin. (1) din │
│regulamentul respectiv. │
│(28) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al │
│societăţii de ameliorare sau al unei autorităţi competente │
│menţionate la art. 30 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul │
│(UE) nr. 2016/1012, care este autorizat să semneze │
│certificatul zootehnic. │
│(29) Dacă doar partea B a certificatului zootehnic este │
│eliberată de un centru de colectare sau de depozitare a │
│materialului seminal autorizat în conformitate cu art. 31 │
│alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 şi partea A a│
│certificatului zootehnic rămâne necompletată sau este │
│retrasă din certificatul zootehnic, punctul 1 din partea B │
│trebuie completat, iar o copie a certificatului zootehnic │
│pentru masculii donatori trebuie să fie ataşată după cum │
│urmează: │
│(i) în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din │
│speciile bovină, ovină, caprină sau porcină, în │
│conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea A din anexa I│
│la Regulamentul (UE) nr. 2017/717; │
│(ii) în cazul animalelor de reproducţie de rasă pură din │
│specia ecvină, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa│
│la Regulamentul delegat (UE) 2017/1940, din care cel puţin │
│partea I este inclusă în documentul unic de identificare pe│
│viaţă emis în conformitate cu art. 118 alin. (2) lit. (b) │
│din Regulamentul (UE) nr. 2016/429. │
│(30) Opţional. │
│(31) O paietă sau un alt ambalaj poate conţine material │
│seminal colectat de la mai mult de un animal de reproducţie│
│de rasă pură, cu condiţia ca informaţiile privind toţi │
│masculii donatori de reproducţie de rasă pură să fie │
│furnizate la punctul 1.4 din partea B. │
│(32) Dacă este cazul, se pot furniza informaţii privind │
│materialul seminal sexat. │
│(33) Pentru materialul seminal destinat testării animalelor│
│de reproducţie de rasă pură din speciile bovină, porcină, │
│ovină sau caprină care nu au fost supuse testării │
│performanţelor sau evaluării genetice, în conformitate cu │
│limitele cantitative menţionate la art. 21 alin. (1) lit. │
│(g) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012. │
│(34) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al │
│societăţii de ameliorare, al unei autorităţi competente │
│menţionate la art. 30 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul │
│(UE) nr. 2016/1012 sau al unui centru de colectare sau de │
│depozitare a materialului seminal autorizat în conformitate│
│cu art. 31 alin. (1) din regulamentul respectiv, care este │
│autorizat să semneze certificatul zootehnic. │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘


    D Certificat zootehnic pentru comerţul cu material seminal provenit de la porci de reproducţie hibrizi

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Certificat zootehnic, în │ │
│conformitate cu Regulamentul │ │
│(UE) nr. 2016/1012, pentru │(se poate include un logo al │
│comerţul cu material seminal │exploataţiei de ameliorare │
│provenit de la porci de │emitente, al autorităţii │
│reproducţie hibrizi (Sus │competente sau al centrului │
│scrofa), inclusiv porci de │de colectare sau de │
│reproducţie de rasă pură din │depozitare a materialului │
│rase şi linii înregistrate în│seminal) │
│registre zootehnice ţinute de│ │
│exploataţiile de ameliorare │ │
│Toate limbile oficiale ale UE├─────────────────────────────┤
│în care sunt redactate │ │
│certificatele zootehnice, │ │
│inclusiv notele de subsol şi │Numărul certificatului (11) │
│observaţiile, sunt │ │
│disponibile în EUR-Lex │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│Numele exploataţiei de ameliorare emitente/autorităţii │
│competente/centrului de colectare sau de depozitare a │
│materialului seminal (se furnizează datele de contact şi, │
│dacă este cazul, o trimitere la site-ul internet)/ │
│trimiterea la certificatul zootehnic al animalului donator │
│(12) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea A. Informaţii despre porcul mascul de reproducţie │
│hibrid donator (13) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Numele exploataţiei de ameliorare emitente/autorităţii │
│competente (se furnizează datele de contact şi, dacă este │
│cazul, o trimitere la site-ul internet) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│2. Numele registrului │3. Numele rasei (14)/liniei │
│zootehnic │(14)/hibridului (14) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│4. Numărul din registrul zootehnic al masculului donator │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│5. Identificarea masculului │ │
│donator (15) │ │
│5.1. Sistem │6. Verificarea identităţii │
│5.2. Numărul individual de │(11) (16) (17) │
│identificare │6.1. Metodă │
│5.3. Numărul de identificare │6.2. Rezultat │
│în materie de sănătate a │ │
│animalelor │ │
│5.4. Nume (11) │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│7. Data (se utilizează formatul zz.ll.aaaa sau ISO 8601) şi│
│ţara de naştere a masculului donator │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Numele, adresa şi adresa de e-mail (11) a crescătorului │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Numele, adresa şi adresa de e-mail (11) a proprietarului│
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Pedigriul masculului donator (17) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ │10.1.1. Bunicul patern │
│ │Registrul zootehnic sau │
│ │numărul registrului │
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (15) (18) │
│10.1. Tatăl │Numărul de identificare în │
│Registrul zootehnic sau │materie de sănătate a │
│numărul registrului │animalelor (15) │
│genealogic │Rasa (14)/linia (14)/hibridul│
│Numărul individual de │(14) │
│identificare (15) (18) │Nume (11) │
│Numărul de identificare în ├─────────────────────────────┤
│materie de sănătate a │10.1.2. Bunica paternă │
│animalelor (15) │Registrul zootehnic sau │
│Rasa (14)/linia (14)/hibridul│numărul registrului │
│(14) │genealogic │
│Nume (11) │Numărul individual de │
│ │identificare (15) (18) │
│ │Numărul de identificare în │
│ │materie de sănătate a │
│ │animalelor (15) │
│ │Rasa (14)/linia (14)/hibridul│
│ │(14) │
│ │Nume (11) │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │10.2.1. Bunicul matern │
│ │Registrul zootehnic sau │
│ │numărul registrului │
│ │genealogic │
│ │Numărul individual de │
│ │identificare (15) (18) │
│10.2. Mama │Numărul de identificare în │
│Registrul zootehnic sau │materie de sănătate a │
│numărul registrului │animalelor (15) │
│genealogic │Rasa (14)/linia (14)/hibridul│
│Numărul individual de │(14) │
│identificare (15) (18) │Nume (11) │
│Numărul de identificare în ├─────────────────────────────┤
│materie de sănătate a │10.2.2. Bunica maternă │
│animalelor (15) │Registrul zootehnic sau │
│Rasa (14)/linia (14)/hibridul│numărul registrului │
│(14) │genealogic │
│Nume (11) │Numărul individual de │
│ │identificare (15) (18) │
│ │Numărul de identificare în │
│ │materie de sănătate a │
│ │animalelor (15) │
│ │Rasa (14)/linia (14)/hibridul│
│ │(14) │
│ │Nume (11) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│11. Informaţii suplimentare (11) (17) (19) │
│11.1. Rezultatele testării performanţelor │
│11.2. Rezultatele actualizate ale evaluării genetice │
│efectuate ultima dată la …………… (se introduce data în format│
│zz.ll.aaaasau ISO 8601) │
│11.3. Defectele genetice şi particularităţile genetice ale │
│masculului donator legate de programul de ameliorare │
│11.4. Alte informaţii relevante despre masculul donator │
│11.5. Alte informaţii relevante, inclusiv rezultatele │
│testării performanţelor sau ale evaluării genetice, cu │
│privire la părinţi şi bunici, în cazul în care nu sunt │
│indicate la punctul 10 │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Validare (20) │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│12.1. Întocmit la: ……………. (se│12.2. data: …………. (se │
│introduce locul eliberării) │introduce data eliberării) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│12.3. Numele şi funcţia semnatarului: …………… (se introduc cu│
│majuscule numele şi funcţia persoanei (21) care semnează │
│certificatul) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│12.4. Semnătura: …………… │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Partea B. Informaţii cu privire la materialul seminal (22) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Identificarea masculului (masculilor) donator(i) (15) │
│(20) │
│1.1. Numărul (numerele) individual(e) de identificare │
│1.2. Numărul (numerele) de identificare în materie de │
│sănătate a animalelor │
│1.3. Trimiterea (trimiterile) la certificatul │
│(certificatele) zootehnic(e) al(e) animalului (animalelor) │
│donator (donatoare) (11) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Identificarea materialului seminal │
├─────────┬─────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────┤
│Culoarea │Codul │Numărul │ │Data │ │
│paietelor│paietelor│paietelor│ │colectării │Altele│
│sau a │sau al │sau al │Locul │(zz.ll.aaaa│(11) │
│altor │altor │altor │colectării│sau ISO │(25) │
│ambalaje │ambalaje │ambalaje │ │8601) │ │
│(11) (23)│ │(24) │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────┤
│3. Centrul de colectare sau de depozitare a materialului │
│seminal de unde se expediază │
│3.1. Nume │
│3.2. Adresă │
│3.3. Numărul aprobării │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Destinaţie (se introduc numele şi adresa) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Numele şi adresa exploataţiei de ameliorare (14), sau │
│ale părţii terţe (14) desemnate de exploataţia de │
│ameliorare respectivă, responsabilă cu efectuarea │
│testărilor (11) (26) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Validare │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│6.1. Întocmit la: ……………. (se │6.2. data: …………. (se │
│introduce locul eliberării) │introduce data eliberării) │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│6.3. Numele şi funcţia semnatarului: …………… (se introduc cu │
│majuscule numele şi funcţia persoanei (27) care semnează │
│certificatul) │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.4. Semnătura: ……………….. │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Observaţii: │
│• Certificatul zootehnic se redactează în cel puţin una │
│dintre limbile oficiale ale statului membru de expediere. │
│• Culoarea semnăturii trebuie să fie diferită de cea a │
│textului tipărit. │
│• Certificatul zootehnic poate fi eliberat în orientare tip│
│portret sau orientare tip vedere. │
│• Notele de subsol şi observaţiile din acest certificat │
│zootehnic nu pot fi tipărite, cu condiţia includerii în │
│titlu a unei trimiteri la o sursă multilingvă de informaţii│
│direct accesibilă. │
├───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Note de subsol: │
│(11) Se lasă necompletat dacă nu se aplică. │
│(12) Dacă partea A a certificatului zootehnic este păstrată│
│necompletată sau este retrasă din certificatul zootehnic şi│
│se anexează o copie a certificatului zootehnic eliberat │
│pentru porcul (porcii) mascul (masculi) de reproducţie │
│hibrid (hibrizi) donator(i), trebuie să se furnizeze o │
│trimitere (numărul certificatului) la certificatul │
│zootehnic al porcului (porcilor) de reproducţie hibrid │
│(hibrizi) donator (donatori). │
│(13) Partea A a certificatului zootehnic poate rămâne │
│necompletată sau poate fi retrasă din certificatul │
│zootehnic în conformitate cu instrucţiunile de la nota de │
│subsol 12. │
│(14) Se elimină dacă nu se aplică. │
│(15) Identificare individuală în conformitate cu normele │
│stabilite în programul de ameliorare aprobat în │
│conformitate cu art. 8 alin. (3) şi, după caz, cu art. 12 │
│din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, şi număr de │
│identificare în conformitate cu legislaţia Uniunii în │
│domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi │
│înregistrarea animalelor. │
│(16) Se poate solicita de către exploataţiile de ameliorare│
│în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Regulamentul (UE) │
│nr. 2016/1012 în cazul porcilor de reproducţie hibrizi │
│utilizaţi pentru colectarea de material seminal pentru │
│inseminare artificială. │
│(17) Dacă este necesar, se anexează foi suplimentare. │
│(18) Se adaugă numărul individual de identificare, dacă │
│este diferit de numărul din registrul genealogic. │
│(19) În cazul în care rezultatele testării performanţelor │
│sau ale evaluării genetice pot fi accesate pe un site │
│internet, se poate face de asemenea trimitere directă la │
│site-ul internet respectiv. │
│(20) Obligatoriu doar dacă partea A a certificatului │
│zootehnic este eliberată de exploataţia de ameliorare sau │
│de o autoritate competentă menţionată la art. 30 alin. (2) │
│lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 şi dacă partea│
│B din certificatul zootehnic este eliberată de un centru de│
│colectare sau de depozitare a materialului seminal │
│autorizat în conformitate cu art. 31 alin. (1) din │
│regulamentul respectiv. │
│(21) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al │
│exploataţiei de ameliorare sau al unei autorităţi │
│competente menţionate la art. 30 alin. (2) lit. (b) din │
│Regulamentul (UE) nr. 2016/1012, care este autorizat să │
│semneze certificatul zootehnic. │
│(22) Dacă doar partea B a certificatului zootehnic este │
│eliberată de un centru de colectare sau de depozitare a │
│materialului seminal autorizat în conformitate cu art. 31 │
│alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2016/1012 şi partea A a│
│certificatului zootehnic rămâne necompletată sau este │
│retrasă din certificatul zootehnic, punctul 1 din partea B │
│trebuie completat şi trebuie să se ataşeze copii ale │
│certificatelor zootehnice pentru porcii de reproducţie │
│hibrizi donatori, eliberate în conformitate cu modelul │
│prevăzut în secţiunea A din anexa II la Regulamentul (UE) │
│nr. 2017/717. │
│(23) Opţional. │
│(24) O paietă sau un alt ambalaj poate conţine material │
│seminal colectat de la mai mult de un porc de reproducţie │
│hibrid, cu condiţia ca informaţiile privind toţi porcii de │
│reproducţie hibrizi donatori să fie furnizate la punctul │
│1.3 din partea B. │
│(25) Dacă este cazul, se pot furniza informaţii privind │
│materialul seminal sexat. │
│(26) Pentru materialul seminal destinat testării │
│performanţelor sau evaluării genetice a porcilor de │
│reproducţie hibrizi care nu au fost supuşi unei astfel de │
│testări sau evaluări, în conformitate cu limitele │
│cantitative prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. (d) din │
│Regulamentul (UE) nr. 2016/1012. │
│(27) Persoana respectivă trebuie să fie un reprezentant al │
│exploataţiei de ameliorare, al unei autorităţi competente │
│menţionate la art. 30 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul │
│(UE) nr. 2016/1012 sau al unui centru de colectare sau de │
│depozitare a materialului seminal autorizat în conformitate│
│cu art. 31 alin. (1) din regulamentul respectiv, care este │
│autorizat să semneze certificatul zootehnic. │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 6.7

        Centrul de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier .......... .
        Nr. ........ . din ..........
              Situaţia livrărilor de materialului seminal de vier/beneficiar*
        *) Se va transmite trimestrial la ANZ prin OJZ

┌────┬──────────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Vier │Beneficiar │
│Crt.│ │ │
├────┼────────┬────┬────┼───────────┬──────────┬─────┤
│ │ │ │ │S.C./PFA/ │ │ │
│ │ │ │ │I.I. / │ │ │
│1 │Nr. │Nume│Rasă│Operator IA│Localitate│Număr│
│ │matricol│ │ │/ │/Judeţ │Doze │
│ │ │ │ │exploataţii│ │ │
│ │ │ │ │autorizate │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────┼────┼───────────┼──────────┼─────┤
│… │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────┴────┴───────────┴──────────┴─────┘


    ANEXA 6.8

        S.C. ..............
        Nr .......... Data ..........
                 CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI
        Către,
        Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu"
        Subsemnatul/Subsemnata, .........., în calitate de .......... al .........., cu sediul în localitatea .........., judeţul .........., str. ......... nr. ........., înregistrată la registrul comerţului sub nr. ........., autorizata pentru .......... cu Autorizaţia nr. ......... din data .......... solicit preschimbarea acesteia datorita următoarelor motive: .................................................
        Anexăm documentaţia necesară.
        Data
        Semnătura

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016