Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 8 februarie 2021  de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de însămânţări artificiale, la animale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 8 februarie 2021 de autorizare prestare de servicii pentru activitatea de însămânţări artificiale, la animale

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 243 bis din 10 martie 2021
──────────
     Aprobată prin ORDINUL nr. 31 din 8 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 243 din 10 martie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scopul şi obiectivele procedurii
    ART. 1
        Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANZ), este autoritatea competentă în domeniu, care conform prevederilor legale în vigoare, autorizează operatorii de însămânţări artificiale, cu recunoaşterea calificării profesionale.

    ART. 2
        Scopul procedurii îl reprezintă garantarea unei utilizări raţionale şi sigure a materialului seminal, corespunzător din punct de vedere zootehnic şi sanitar veterinar, prin urmărirea trasabilităţii acestuia după comercializare, pe baza unor înregistrări credibile.

    ART. 3
        Obiectivele principale ale procedurii sunt următoarele:

    (1) Stabilirea modalităţilor şi tehnicii de autorizare cu recunoaşterea calificării profesionale, precum şi condiţiile de participare la autorizare a specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera însămânţărilor artificiale.

    (2) Prezenta procedură se aplică specialiştilor ingineri zootehnişti şi medici veterinari, precum şi persoanelor, care au parcurs un curs de specializare, calificare sau competenţe profesionale pentru însămânţări artificiale, care solicită autorizarea în domeniul însămânţărilor artificiale la animale, denumiţi în continuare prestatori de servicii.

    (3) Autorizarea tehnico-profesională a persoanelor, nominalizate la pct. 2, nu conduce la transferul de responsabilităţi de la persoana autorizată la organul de autorizare şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin.


    ART. 4
        Prezenta procedură se aplică prestatorilor la nivel naţional, dar şi serviciilor furnizate de către prestatorii stabiliţi în România, cât şi serviciilor furnizate transfrontalier, în România, de către prestatori stabiliţi în alt stat membru.

    CAP. II
    Baza legală a procedurii administrative
    ART. 5
        Procedura are la bază următoarele acte normative:
    a) H.G. nr. 1188/2014, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Legea zootehniei nr. 32/2019;
    c) O.M. nr. 344/2019, privind Normele tehnice pentru desfăşurarea activităţii inspecţiei de stat în zootehnie;
    d) Directiva nr. 2006/123/CE, transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind serviciile în cadrul pieţei interne;
    e) Regulamentul nr. 679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    f) Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE.


    CAP. III
    Activitatea (serviciul) pentru care se emite autorizaţia
    ART. 6
        Autorizaţia se emite pentru activitatea de însămânţări artificiale la animale.

    ART. 7
        Codul CAEN corespunzător activităţii (serviciului) de autorizare este clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care include activităţi legate de însămânţarea artificială, şi după caz, NACE (nomenclatorul de activităţi din Comunitatea Europeană) sau ISIC (clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborate de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite).

    CAP. IV
    Autoritatea competentă care gestionează procedura
    ART. 8
    (1) Procedura este gestionată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie (ANZ), cu sediul în şos. Bucureşti - Ploieşti, km 18,2, comuna Baloteşti, judeţul Ilfov, şi structurile sale teritoriale.
    (2) Rolul structurilor teritoriale este de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    CAP. V
    Desfăşurarea procesului de autorizare
    ART. 9
        Documentele solicitate*) de procedura administrativă sunt următoarele:
        *) Documentele solicitate la lit. b, c, d, e, f, g se vor depune în copie, cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip (anexa nr. 5 a);
    b) carte de identitate;
    c) certificat de calificare ori certificat de competenţe profesionale în meseria/ocupaţia operator de însămânţări artificiale la animale, pentru persoanele care au cel puţin studii gimnaziale;
    d) diploma de absolvire a studiilor universitare şi după caz, certificat de absolvire pentru inginerii zootehnişti;
    e) diploma de absolvire a studiilor universitare şi atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari, cu drept de liberă practică pentru activitatea de însămânţări artificiale şi după caz, certificat de absolvire pentru medicii veterinari;
    f) prestatorii de serviciu menţionaţi la lit. d) şi e) în funcţie de caz, pot prezenta un certificat, o atestare sau un alt document întocmit într-un scop echivalent sau din care reiese clar că cerinţa respectivă este îndeplinită, obţinut într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în copie şi traducere în limba română;
    g) documente care să precizeze modalitatea de desfăşurare a activităţii de însămânţări artificiale (angajat, persoană fizică autorizată sau altă formă de organizare);
    h) precizări în ceea ce priveşte spaţiul, amenajarea, dotarea pe flux tehnologic, etc., în funcţie de caz, punct de însămânţări artificiale fix sau mobil.


    ART. 10
     Autoritatea competentă transmite prin intermediul sistemului de informare al pieţei interne (IMI), solicitări de informaţii autorităţilor competente din celelalte state membre, în cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor menţionate la art. 9, lit. f).

    ART. 11
        Certificatele de calificare, absolvire sau competenţe profesionale în meseria/ocupaţia de operator însămânţări artificiale la animale se obţin după absolvirea cursurilor specifice în cadrul unui centru de formare sau centru de competenţe profesionale autorizat, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 12
    (1) Persoana interesată solicită autorităţii competente emiterea autorizaţiei pentru activitatea de însămânţări artificiale la animale.
    (2) În acest sens, va depune documentaţia completă prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, Punctul de contact unic electronic, denumit în continuare PCU electronic.
    (3) Autoritatea competentă transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele:
    a) termenul de procesare a cererii;
    b) căile de atac disponibile;
    c) după caz, menţiunea că, în lipsa unui răspuns în termenul specificat, autorizaţia se consideră acordată.

    (4) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.
    (5) Comisia de evaluare a documentaţiei este desemnată prin decizie, de către directorul general al autorităţii competente.
    (6) În cazul în care, comisia de evaluare a documentaţiei constată că aceasta este incompletă, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii documentelor şi precizărilor necesare, prin intermediul PCU electronic, precum şi cu privire la consecinţele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (4).
    (7) În cazul în care, documentaţia este completă, comisia de evaluare propune conducerii autorităţii competente eliberarea autorizaţiei.
    (8) Autorizaţia se transmite solicitantului în original, în termen de 30 de zile calendaristice de la data prezentării documentaţiei complete.

    ART. 13
        Comisia de evaluare are următoarele atribuţii:
    a) studiază şi analizează documentaţia depusă pentru autorizare;
    b) evaluează documentaţiile şi persoanele în cauză, cu respectarea principiilor de nediscriminare, necesitate, proporţionalitate, egalitate şi concurenţă loială;
    c) asigură păstrarea secretului profesional asupra informaţiilor din documentele studiate, potrivit legii.


    ART. 14
    (1) Anual se execută evaluarea competenţei prestatorilor de servicii, prin intermediul rezultatelor activităţii de IA din anul anterior şi se vizează fişa de evaluare.
    (2) Evaluarea anuală a rezultatelor activităţii de IA a medicilor veterinari se face de către o comisie formată din reprezentanţi ai autorităţii competente (CRZ, OJZ), ai Colegiului Medicilor Veterinari, şi în funcţie de caz, ai asociaţiilor profesionale, şi/sau ai asociaţiilor de consumatori.
    (3) Evaluarea anuală a rezultatelor activităţii de IA a inginerilor zootehnişti şi a celorlalte persoane autorizate se face de către o comisie formată din reprezentanţi ai autorităţii competente (CRZ, OJZ), şi în funcţie de caz, ai asociaţiilor profesionale, şi/sau ai asociaţiilor de consumatori.

    ART. 15
    (1) Autoritatea competentă are stabilite măsuri tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidenţialitatea şi integritatea datelor cu caracter personal prelucrate, prevenirea utilizării sau accesul neautorizat, precum şi prevenirea încălcării securităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor (UE) 2016/679.
    (2) Autoritatea competentă asigură confidenţialitatea informaţiilor obţinute în urma controalelor efectuate prin solicitarea personalului să se angajeze să nu divulge terţilor informaţiile obţinute în urma îndeplinirii atribuţiilor care le revin în cadrul controalelor oficiale şi al altor activităţi oficiale care, prin natura lor, intră sub incidenţa secretului profesional, cu excepţia cazului în care există un interes public superior care justifică divulgarea acestora.

    CAP. VI
    Libera circulaţie a serviciilor
    ART. 16
    (1) Activităţile de însămânţări artificiale la animale, pot fi efectuate de persoanele autorizate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.
        Serviciile pot fi furnizate de către prestatorii stabiliţi în România, cât şi transfrontalier, de către prestatori stabiliţi în alt stat membru, numai după emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă.

    (2) Pentru emiterea autorizaţiei de către autoritatea competentă sunt necesare următoarele documente**):
        **) Documentele solicitate la lit. a, b, c, d, se vor depune în copie şi traducere în limba română, cu menţiunea conform cu originalul.
    a) cerere tip (anexa nr. 5 a);
    b) autorizaţia emisă de statul emitent, în copie şi traducere în limba română, sau în funcţie de caz, un certificat, o atestare sau un alt document întocmit într-un scop echivalent sau din care reiese clar că cerinţa respectivă este îndeplinită;
    c) diplomă de studii liceale sau studii superioare, în funcţie de caz, în copie şi traducere în limba română;
    d) carte de identitate sau paşaport, în copie şi traducere în limba română;
    e) documentaţia care atestă funcţionarea legală, obţinută în celălalt stat al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, în copie şi traducere în limba română;
    f) precizări în ceea ce priveşte spaţiul, amenajarea, dotarea pe flux tehnologic, etc., în funcţie de caz, punct de însămânţări artificiale fix sau mobil.


    ART. 17
        În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, ANZ-ul contactează autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European în cauză, prin intermediul Sistemului de informare în cadrul pieţei interne, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.

    CAP. VII
    Documente furnizate de procedura administrativă
    ART. 18
    (1) Autorizaţie pentru prestarea serviciilor de însămânţări artificial la animale, în format original pe hârtie, ştampilat (anexele nr. 5 b şi 5 c).
    (2) Durata de valabilitate a autorizaţiei este nelimitată.
    (3) Obligaţiile persoanei autorizate şi condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor.
    (4) Unităţile de competenţă pentru care a fost declarat (ă) competent (ă).
    (5) Modelul documentelor privind monitorizarea activităţii de reproducţie prin IA.
    (6) Fişa de evaluare anuală.
    (7) Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (8) Evidenţa autorizaţiilor emise se ţine într-un registru special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 d.
    (9) Obligaţiile persoanei autorizate, unităţile de competenţă pentru care a fost declarat (ă) competent (ă), modelul documentelor privind monitorizarea activităţii de reproducţie prin IA, fişa de evaluare anuală şi informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal vor fi anexate la autorizaţie.

    CAP. VIII
    Controlul persoanelor autorizate
    ART. 19
    (1) Persoanele autorizate sunt supuse unui control de supraveghere.
    (2) Controlul de supraveghere se realizează de autorităţile competente teritoriale (CRZ- OJZ), care au rol de reprezentare, de control, verificare şi consultanţă în teritoriu.

    ART. 20
    (1) Persoanele autorizate trebuie să permită accesul controalelor în cadrul punctului de însămânţări artificiale, la toate documentele şi evidenţele pe care le utilizează şi întocmesc, conform procedurii de lucru.
    (2) Beneficiarii (fermieri - crescători de bovine înregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţiilor, conform legislaţiei în vigoare), activităţilor de IA realizate de persoanele autorizate trebuie să permită efectuarea controalelor în ferme şi accesul la documentele emise de prestatorii de servicii.
    (3) Beneficiarii (fermieri, crescători), activităţilor de IA realizate de persoanele autorizate, în termen de 30 de zile trebuie să declare acestora fătările realizate în ferme.

    ART. 21
    (1) Controlul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.
    (2) Controlul de supraveghere planificat se efectuează ori de câte ori este nevoie şi se comunică persoanei autorizate cu cel puţin 5 zile înainte de data propusă pentru realizarea acestuia.
    (3) Controlul de supraveghere inopinat se execută în urma reclamaţiilor, informărilor şi/sau sesizărilor cu privire la activităţile de IA efectuate de persoana autorizată.

    ART. 22
    (1) În urma controlului de supraveghere se întocmeşte o notă de control (anexa nr. 5 e), care se distribuie astfel:
    a) un exemplar la CRZ;
    b) un exemplar la OJZ;
    c) un exemplar la persoana autorizată controlată.

    (2) Nota de control se comunică persoanei autorizate controlate, după caz, în termen de 10 zile de la data încheierii controlului de supraveghere.
    (3) În funcţie de rezultatul notei, se dispune, după caz, menţinerea autorizării, suspendarea activităţii până la remedierea deficienţelor, ori retragerea autorizării.


    Suspendarea, retragerea şi anularea autorizaţiei
    ART. 23
    (1) În cazul în care, în urma analizării notei de control, se constată că persoana autorizată nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării autorizaţiei, altele decât cele care atrag retragerea acesteia, CRZ/OJZ judeţean întocmeşte un raport de suspendare a autorizaţiei.
    (2) Raportul de suspendare a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru suspendarea autorizaţiei;
    c) atenţionarea persoanei autorizate ca în termen de cel mult 30 de zile de la comunicare să remedieze deficienţele constatate;
    d) căi de atac.

    (3) Raportul de suspendare se vizează de către şeful CRZ-ului şi se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării notei de control la CRZ, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acesteia:
    a) persoanei autorizate controlate;
    b) autorităţii competente.

    (4) Suspendarea autorizaţiei încetează dacă, în termenul comunicat, persoana autorizată face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare.

    ART. 24
        Autorizaţia se retrage dacă:
    a) se constată efectuarea activităţi de IA cu material seminal congelat care nu a fost aprobat sau a cărei provenienţă nu o poate justifica cu documente;
    b) persoanele autorizate împiedică ori se sustrag de la efectuarea controlului;
    c) se constată că nu sunt respectate condiţiile pentru transmiterea evidenţelor primare de reproducţie la OJZ-urile teritoriale;
    d) se constată că persoana autorizată, pe perioada suspendării, efectuează activităţile în domeniul în care este autorizată;
    e) nu se face dovada îndeplinirii condiţiilor de autorizare, în termenul comunicat cu ocazia suspendării.


    ART. 25
    (1) În cazul în care în urma analizării notei de control se constată existenţa uneia/unora din situaţiile prevăzute la art. 24, CRZ/OJZ întocmeşte un raport de retragere a autorizaţiei.
    (2) Raportul de retragere a autorizaţiei cuprinde:
    a) abaterile constatate;
    b) propunerea pentru retragerea autorizaţiei;
    c) căi de atac.

    (3) Raportul de retragere se vizează de către şeful CRZ-ului, se întocmeşte în 3 exemplare, în termen de 10 zile de la data înregistrării notei de control la CRZ, şi se comunică în termen de 5 zile de la data întocmirii acestuia:
    a) persoanei autorizate controlate;
    b) autorităţii competente.


    ART. 26
    (1) Persoana căreia i-a fost retrasă autorizaţia poate solicita o nouă autorizare numai după expirarea unui an de la data retragerii autorizaţiei anterioare.
    (2) În cazul în care persoana solicită o nouă autorizare fără respectarea termenului prevăzut la alin. (1), cererea se respinge ca prematură.
    (3) Persoana căreia i-a fost retrasă de două ori autorizaţia nu mai poate solicita o nouă autorizare.

    CAP. IX
    Preschimbarea autorizaţiei
    ART. 27
        În vederea preschimbării autorizaţiei, persoanele interesate depun prin intermediul sistemului informatic de utilitate publică, PCU electronic următoarele documente:
    a) cerere tip de preschimbare a autorizaţiei (anexa nr. 5 f);
    b) documentele care justifică necesitatea preschimbării autorizaţiei.


    ANEXA 5a

                                  CERERE-TIP
        Subsemnatul .......... posesor al BI/CI .........., seria .........., nr. ........ ., CNP .........., domiciliat în .........., judeţul .......... ., absolvent al liceului/fac.......... ., solicit autorizaţie pentru activitatea de însămânţări artificiale la animale. Anexez documentaţia necesară autorizării.
        Data
        Semnătura

    ANEXA 5b

 (a se vedea imaginea asociată)
        MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
        AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
                                   AUTORIZAŢIE*)
        *) Act oficial eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind libera circulaţie a serviciilor în cadrul Comunităţii Europene.
        Domnul (Doamna) .......... posesor (posesoare) a C.I. (B.I.) seria .......... nr. ........., cod numeric personal .........., absolvent (ă) al (a) programului de formare/specializare cu certificat de calificare/absolvire seria .........., nr. ........., este autorizat (ă) să presteze servicii de însămânţări artificiale la animale pe teritoriul României, cu punctul de lucru în localitatea .........., judeţul ..........
                                DIRECTOR GENERAL,
        Data eliberării: anul .......... luna .......... ziua ..........
        Nr. .........

    ANEXA 5c

 (a se vedea imaginea asociată)
        MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
        AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
                                   AUTORIZAŢIE*)
        *) Act oficial eliberat în conformitate cu legislaţia în vigoare, privind libera circulaţie a serviciilor în cadrul Comunităţii Europene.
        Domnul (Doamna) .......... posesor (posesoare) a C.I. (B.I.) seria .......... nr. ........., cod numeric personal .........., a fost evaluat (ă) cu certificat de competenţe profesionale seria .........., nr. ........., şi este autorizat (ă) să presteze servicii de însămânţări artificiale la animale, conform unităţilor de competenţă pentru care a fost declarat (ă) competent (ă), cu punctul de lucru în localitatea .........., judeţul ..........
                                DIRECTOR GENERAL,
        Data eliberării: anul .......... luna .......... ziua ..........
        Nr. .........

    ANEXA 5d

        REGISTRU NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA OPERATORILOR IA AUTORIZAŢI

┌────┬───────┬────────┬────────────────────┬─────────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Certificat │ │ │
│ │ │ │Aria de activitate │calificare/ │ │ │
│ │ │Cod │(PIAV-ul) │absolvire/ │Numărul şi │ │
│Nr. │Nume şi│numeric │ │competenţe │data │Observaţii│
│crt.│prenume│personal├───────┬────────────┼─────┬───────┤autorizaţiei│ │
│ │ │(CNP) │ │Localitatea │ │Seria │ │ │
│ │ │ │Judeţul│Localităţile│Tipul│şi │ │ │
│ │ │ │ │ │ │numărul│ │ │
├────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼─────┼───────┼────────────┼──────────┤
├────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼─────┼───────┼────────────┼──────────┤
├────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼─────┼───────┼────────────┼──────────┤
├────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼─────┼───────┼────────────┼──────────┤
└────┴───────┴────────┴───────┴────────────┴─────┴───────┴────────────┴──────────┘


    ANEXA 5e

                               NOTĂ DE CONTROL
        PIAV ..........
        Operator însămânţător ..........
        Cod operator ..........
    1. Autorizaţia/adeverinţa/certificatul: nr. ......... data .......... eliberat ..........
    2. Certificat de înregistrare sanitară veterinară: nr. ........ . data ..........
    3. Forma de activitate:
        persoană fizică ..........
        altă formă ..........

    4. Aprovizionarea cu m.s.c. şi azot se face de către ..........
        însoţite de:
        aviz de expediţie ..........
        buletin de calitate ..........
        factură ..........
        alte documente ..........


    5. Număr de femele apte pentru reproducţie:
        total .......... cap.
        IA .......... cap.
        MN .......... cap.

    6. PIAV organizat la ..............
    7. Număr doze m.s.c.:
        necesar anual .......... doze
        Stoc la 1.01.20 .......... doze
        Intrări la zi .......... doze
        Consum la zi .......... doze
        Stoc la data controlului scriptic .......... doze
        Stoc la data controlului faptic .......... doze
        Diferenţa +/- .......... doze
        M.s.c. în stoc provine de la taurii:
        nume .......... cod .......... rasa .......... nr. doze ..........
        nume .......... cod .......... rasa .......... nr. doze ..........
        nume .......... cod .......... rasa .......... nr. doze ..........


    8. Număr femele IA(1) de la 1.01. la zi .......... cap
    9. Număr femele IA(TOTAL) de la 1.01. la zi .......... cap
    10. Număr doze m.s.c. folosite pe femelă IA(1):
        după evidenţe ..........
        doze după stocul din container .......... doze
        diferenţa +/- .......... doze

    11. Număr doze m.s.c. folosite pe femelă IA(TOTAL):
        după evidenţe ..........doze
        după stocul din container ..........doze
        diferenţa +/- .......... doze

    12. Rezultatul controlului microscopic al m.s.c. la PIAV: M(2) .......... data ..........
    13. Completarea registrului unic.
    - număr femele înscrise .......... cap
    – datele de catagrafie au fost înscrise pentru .......... cap
    – număr femele însămânţate (IA(1)) înscrise în:
        Registru unic .......... cap
        Caiet m.s.c.......... . cap
        După buletinele IA .......... cap
        Informarea lunară .......... cap

    – număr femele însămânţate (IA(TOTAL)) înscrise în:
        Registru unic .......... cap
        Caiet m.s.c.......... . cap
        După buletinele IA .......... cap
        Informarea lunară .......... cap


    14. Număr viţei obţinuţi după:
        Registru unic .......... cap
        Buletine de fătare .......... cap
        Declaraţie de fătare .......... cap
        Informarea lunară .......... cap
        Identificarea şi individualizarea viţeilor: ......................................
        S-au verificat un număr de .......... femele din registrul unic
        S-au încadrat în termenul de fătare un număr de .......... cap

    15. Alte constatări (modul de completare al datelor de catagrafie şi descărcarea evenimentelor de reproducţie în registrul unic: însămânţarea, diagnosticul de gestaţie (prin NR sau control), fătarea, justificarea gestaţiilor confirmate (balanţa gestaţiilor), avorturi, sexul şi nr. matricol al produşilor) ......................................................
    16. Cum şi către cine raportează informaţiile:
        Asociaţie ..........
        OJZ ..........

    17. Existenţa unui registru sau caiet de îndrumare şi control ............................
        Persoanele care iau controlat şi măsurile dispuse ................................................
        Notă:
        Pentru operatorii care efectuează IA la speciile ovine, caprine, suine, cabaline, obligatoriu se ţin şi se raportează următoarele situaţii:
        OVINE/CAPRINE/SUINE/CABALINE    18. Evidenţe primare: caiet cu femelele însămânţate, femele fătate, produşi obţinuţi, pe proprietari (număr capete însămânţate, număr capete fătate, număr produşi obţinuţi); informare lunară (conform tabelului). Informare lunară

┌──────────────────────────────────────┐
│SUINE │
├───────────┬──────────────────────┬───┤
│Nr. crt. │Specificare │IA │
├───────────┼──────────────────────┼───┤
│1 │Număr femele IA │ │
├───────────┼──────────────────────┼───┤
│2 │Număr de fătări │ │
├───────────┼──────────────────────┼───┤
│3 │Purcei obţinuţi │ │
├───────────┴──────────────────────┴───┤
│OVINE │
├───────────┬──────────────────────┬───┤
│1 │Număr femele IA │ │
├───────────┼──────────────────────┼───┤
│2 │Număr de fătări │ │
├───────────┼──────────────────────┼───┤
│3 │Miei obţinuţi │ │
├───────────┴──────────────────────┴───┤
│CAPRINE │
├───────────┬──────────────────────┬───┤
│1 │Număr femele IA │ │
├───────────┼──────────────────────┼───┤
│2 │Număr de fătări │ │
├───────────┼──────────────────────┼───┤
│3 │Iezi obţinuţi │ │
├───────────┴──────────────────────┴───┤
│CABALINE │
├───────────┬──────────────────────┬───┤
│1 │Număr femele IA │ │
├───────────┼──────────────────────┼───┤
│2 │Mânji obţinuţi │ │
└───────────┴──────────────────────┴───┘

        Controlul a fost efectuat azi .......... în prezenţa ..........

        Nume şi prenume
        Semnături

    ANEXA 5f

                        CERERE DE PRESCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI
        Subsemnatul ............... posesor al BI/CI .........., seria .........., nr. ........., CNP .........., domiciliat în ............., judeţul .........., absolvent al liceului/fac. .........., autorizat pentru .......... cu autorizaţia nr. ......... din .........., solicit preschimbarea acesteia datorită următoarelor motive: .............................................
        În susţinerea cererii anexez documentele prevăzute în procedura de autorizare.
        Data
        Semnătura,
    ANEXA 1

    la autorizaţie
        Obligaţiile persoanei autorizate şi condiţiile pentru înregistrarea şi transmiterea datelor
        Persoanele autorizate pentru serviciul de însămânţări artificiale au următoarele obligaţii:
    a) Să folosească material seminal provenit numai de la reproducători masculi aprobaţi de autoritatea competentă pentru utilizare la însămânţări artificiale.
    b) Să folosească pentru însămânţare artificială, numai materialul seminal colectat de la animale de reproducţie de rasă pură din speciile bovine, porcine, ovine sau caprine, care au fost supuse evaluării genetice, iar pentru transferul de embrioni, numai embrioni concepuţi cu ajutorul materialului seminal menţionat şi colectaţi de la animale de reproducţie de rasă pură din speciile porcine, ovine sau caprine, care au fost supuse unor teste de performanţă sau unei evaluări genetice;
    c) Să folosească pentru însămânţare artificială, numai materialul seminal provenit dintr-un centru de colectare sau un centru de depozitare autorizat de către autoritatea competentă.
    d) Să completeze şi elibereze crescătorului buletinul de însămânţare artificială, în funcţie de caz. Buletinul se emite în 3 exemplare (unul pentru fermier - proprietarul animalelor, unul pentru asociaţia judeţeană de crescători autorizată şi/sau Oficiul Judeţean de Zootehnie şi unul pentru prestatorul de servicii) şi se păstrează de către prestatorul de servicii timp de 5 ani;
    e) Să completeze la zi în registru, în funcţie de caz, datele de însămânţare, fătare, produşi, ieşiri din efectiv, etc.;
    f) Să întocmească în funcţie de caz, informarea lunară, evidenţa consumului de m.s.c. şi a materialului criogenic, centralizatorul însămânţărilor artificiale, centralizatorul fătărilor;
    g) Să transmită lunar, până în data de 10, la Oficiul Judeţean de Zootehnie, pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea, următoarele documente, în funcţie de caz:
    - centralizatorul însămânţărilor artificiale;
    – situaţia consumului de material seminal (stoc, intrări, ieşiri);
    – informarea lunară privind realizarea indicatorilor de reproducţie;
    – centralizatorul fătărilor.

    h) Să execute corect operaţiunile de însămânţare artificială în condiţii de igienă şi protecţie, în conformitate cu tehnologia specifică.
    i) Să respecte instrucţiunile tehnice privind conservarea şi manipularea materialului seminal, precum şi decongelarea materialului seminal congelat;
    j) Să respecte tehnica de păstrare şi utilizare a aparaturii criogenice, să ia măsuri de prevenire a deteriorării sau degradării lor.
    k) Să transmită lista cu deţinătorii de reproducători neautorizaţi care efectuează montă naturală pe raza din activitate (facultativ).

        Unităţile de competenţă pentru care a fost declarat (ă) competent (ă), în funcţie de caz, sunt următoarele:
    1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a normelor de protecţie a mediului
    2. Aplicarea procedurilor de calitate
    3. Aprovizionarea cu materiale şi instrumentar specific
    4. Întreţinerea utilajelor şi instrumentarului specific de lucru
    5. Pregătirea adăposturilor
    6. Îngrijirea reproducătorilor masculi utilizaţi la însămânţări artificiale
    7. Creşterea, îngrijirea şi exploatarea animalelor de fermă
    8. Realizarea însămânţării artificiale la taurine şi bubaline
    9. Realizarea însămânţării artificiale la cabaline
    10. Realizarea însămânţării artificiale la ovine şi caprine
    11. Realizarea însămânţării artificiale la porcine
    12. Întocmirea evidenţei operaţiunilor specifice

        Modelul documentelor privind monitorizarea activităţii de reproducţie prin IA
        Centrul ..............
        PIAV ...................
        Operator însămânţător .............
    COD [ ][ ][ ][ ][ ]
                BULETIN DE ÎNSĂMÂNŢARE ARTIFICIALĂ NR. ........
 (a se vedea imaginea asociată)
                          DECLARAŢIE DE FĂTARE
        Subsemnatul .........., declar că vaca a fătat la data ........... viţelul de sex ....., cu nr. matricol .........
        Semnătura proprietarului,
        Centralizatorul însămânţărilor artificiale

┌────┬───────────┬────────┬────────┬────┬────────────┬───────┐
│Nr. │Proprietar │Nr. │Cod taur│Data│Cod Operator│Nr. │
│crt.│Cod │matricol│partener│IA │însămânţător│buletin│
│ │exploataţie│vacă │ │ │ │IA │
├────┼───────────┼────────┼────────┼────┼────────────┼───────┤
└────┴───────────┴────────┴────────┴────┴────────────┴───────┘

        Operator IA
        Semnătura
        Centralizatorul fătărilor

┌────┬───────────┬────────┬─────┬────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ORIGINE │
│Nr. │Proprietar │Nr. │ │Data ├────────┬────┤
│crt.│Cod │matricol│Sexul│naşterii│MAMA │TATA│
│ │exploataţie│viţel │ │ │Nr. │cod │
│ │ │ │ │ │matricol│ │
├────┼───────────┼────────┼─────┼────────┼────────┼────┤
└────┴───────────┴────────┴─────┴────────┴────────┴────┘

        Operator IA
        Semnătura
        Situaţia consumului de material seminal congelat, în luna ..........

┌────────┬─────────┬───────┬────────────────────┬──────┐
│Taur │ │ │Ieşiri │ │
├───┬────┤Stoc la │ ├─────┬──────────────┤Stoc │
│ │ │începutul│Intrări│ │Din care: │la │
│Cod│Rasa│lunii │ │Total├──┬───────────┤finele│
│ │ │ │ │ │IA│Deficienţe │lunii │
│ │ │ │ │ │ │tehnologice│ │
├───┼────┼─────────┼───────┼─────┼──┼───────────┼──────┤
├───┼────┼─────────┼───────┼─────┼──┼───────────┼──────┤
├───┼────┼─────────┼───────┼─────┼──┼───────────┼──────┤
└───┴────┴─────────┴───────┴─────┴──┴───────────┴──────┘

        Operator IA
        Semnătura
                                     INFORMARE
            privind realizarea indicatorilor de reproducţie în luna ..........

┌──────┬───────────────────┬───────────┐
│Nr. │ │Categoria │
│crt. │Specificare ├────┬──────┤
│ │ │Vaci│Viţele│
├──────┼───────────────────┼────┼──────┤
│1 │Număr femele IA │ │ │
│ │total │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼──────┤
│2 │Număr femele IA │ │ │
│ │prima dată │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼──────┤
│3 │Număr femele │ │ │
│ │gestante │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼──────┤
│4 │Pierderi de │ │ │
│ │gestaţie │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼──────┤
│5 │Avorturi │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼──────┤
│6 │Număr femele fătate│ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼──────┤
│7 │Produşi vii │ │ │
│ │obţinuţi │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼──────┤
│8 │Produşi neviabili │ │ │
├──────┼───────────────────┼────┼──────┤
│9 │Produşi fătaţi │ │ │
│ │morţi │ │ │
└──────┴───────────────────┴────┴──────┘

        Operator IA
        Semnătura
        Centralizatorul însămânţărilor artificiale

┌────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬────┬────────────┐
│ │ │Scroafa/ │Vierul │ │ │
│Nr. │Proprietar │scrofiţa │ │Data│Cod operator│
│crt.│Cod ├────────┬────┼────────┬────┤IA │însămânţător│
│ │exploataţie│Nr. │Rasa│Nr. │Rasa│ │ │
│ │ │matricol│ │matricol│ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼────┼────────────┤
└────┴───────────┴────────┴────┴────────┴────┴────┴────────────┘

        Operator IA
        Semnătura
        Centralizatorul fătărilor

┌────┬───────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ │ │Sexul/ │ │ │
│Nr. │Proprietar │număr │Data │ │
│crt.│Cod │matricol │naşterii│Observaţii│
│ │exploataţie├────┬────┤ │ │
│ │ │M │F │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────────┼──────────┤
└────┴───────────┴────┴────┴────────┴──────────┘

        Operator IA
        Semnătura
        Centralizatorul însămânţărilor artificiale

┌────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬────┬────────────┐
│ │ │Oaia/capra │Berbecul/ │ │ │
│Nr. │Proprietar │ │ţapul │Data│Cod operator│
│crt.│Cod ├────────┬────┼────────┬────┤IA │însămânţător│
│ │exploataţie│Nr. │Rasa│Nr. │Rasa│ │ │
│ │ │matricol│ │matricol│ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼────┼────────────┤
└────┴───────────┴────────┴────┴────────┴────┴────┴────────────┘

        Operator IA
        Semnătura
        Centralizatorul fătărilor

┌────┬───────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│ │ │Sexul/ │ │ │
│Nr. │Proprietar │număr │Data │ │
│crt.│Cod │matricol │naşterii│Observaţii│
│ │exploataţie├────┬────┤ │ │
│ │ │M │F │ │ │
├────┼───────────┼────┼────┼────────┼──────────┤
└────┴───────────┴────┴────┴────────┴──────────┘

        Operator IA
        Semnătura
                                      INFORMARE
          privind realizarea indicatorilor de reproducţie în luna ..........

┌─────────┬─────────────────────────┬──┐
│Nr. crt. │Specificare │IA│
├─────────┴─────────────────────────┴──┤
│Indicatori de reproducţie la suine │
├─────────┬─────────────────────────┬──┤
│1 │Număr femele IA │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──┤
│2 │Număr de fătări │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──┤
│3 │Număr purcei obţinuţi │ │
├─────────┴─────────────────────────┴──┤
│Indicatori de reproducţie la ovine │
├─────────┬─────────────────────────┬──┤
│1 │Număr femele IA │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──┤
│2 │Număr de fătări │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──┤
│3 │Număr miei obţinuţi │ │
├─────────┴─────────────────────────┴──┤
│Indicatori de reproducţie la caprine │
├─────────┬─────────────────────────┬──┤
│1 │Număr femele IA │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──┤
│2 │Număr de fătări │ │
├─────────┼─────────────────────────┼──┤
│3 │Număr iezi obţinuţi │ │
└─────────┴─────────────────────────┴──┘

                  Fişa de evaluare anuală a operatorului de IA

┌───┬────┬───────────────────────────────────┬───────┬───────┬────┐
│ │ │Specia bovine │ │ │ │
│ │ ├───────────┬──────┬───────┬────────┤Număr │Număr │ │
│Nr.│Anul│Număr │Număr │Număr │Număr │scroafe│ovine/ │VIZA│
│crt│ │femele apte│femele│femele │femele │IA │caprine│ │
│ │ │pentru │IA(1) │IATOTAL│gestante│ │IA │ │
│ │ │reproducţie│ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼───────────┼──────┼───────┼────────┼───────┼───────┼────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────┴───────────┴──────┴───────┴────────┴───────┴───────┴────┘

                                       INFORMARE
                  privind prelucrarea datelor cu caracter personal
        Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" (ANZ), autoritate competentă publică, cu sediul social în şos. Bucureşti-Ploieşti, km. 18, 2, loc. Baloteşti, judeţul Ilfov, CUI 4283511, telefon 0123501016 e-mail relaţii.publice@anarz.eu, în baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016, Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal, vă informăm că, vom colecta şi prelucra datele dvs. cu caracter personal (nume, prenume, seria şi numărul actului de identitate, cod numeric personal, data şi locul naşterii, adresa, profesia, studii, tip, serie şi număr certificat, unităţi de competenţă, număr şi dată autorizaţie, adresă de e-mail, număr de telefon, etc.), în scopul îndeplinirii sarcinilor efectuate în interes public şi al exercitării funcţiei publice atribuite autorităţii competente publice, precum şi al autorizării dvs. în vederea prestării serviciilor de însămânţări artificiale la animale, şi a evaluării rezultatelor activităţii de IA, în vederea acordării calificativelor şi vizei anuale, conform legislaţiei în vigoare.
        Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă - îndeplinirea unei obligaţii legale şi îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public, care rezultă din exercitarea autorităţii competente publice (Art. 6 alin. (1) lit. (c) şi (e) din Regulament).
        Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajaţii instituţiei, colaboratorii acesteia (asociaţii ale crescătorilor de animale acreditate/autorizate) şi autorităţile statului (MADR, ANSVSA, APIA, etc.), şi că NU intenţionăm transferarea acestor date către o altă instituţie.
        Datele vor fi stocate pe o perioadă limitată, atât timp cât prestaţi serviciile de însămânţări artificiale la animale şi, în situaţia unui litigiu, pe parcursul soluţionării acelui litigiu, precum şi pe termene limită preconizate în funcţie de caz, respectiv pensionare, deces, renunţare la activitate.
        Vă informăm că aveţi dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, precum şi rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi portabilitatea acestora conform legii, precum şi dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă consideraţi că drepturile dvs. au fost nerespectate.
        Au fost stabilite măsuri tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate, vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat şi vom preveni încălcarea securităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
        Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal la adresa de e-mail: gabriel.oprea20@yahoo.com sau poate fi adresată o cerere scrisă la adresa şos. Bucureşti-Ploieşti, km. 18, 2, localitatea Baloteşti, judeţul Ilfov.
        Data:
        Am luat la cunoştinţă:
        Nume şi prenume:
        Semnătura:

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016