Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 6 august 2020  de anulare a obligaţiilor de plată accesorii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 6 august 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 744 din 17 august 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 322 din 6 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 744 din 17 august 2020.
──────────
    ART. 1
    Sfera de aplicare
    (1) Prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.).
    (2) Prin obligaţii bugetare administrate de A.N.R.S.C. se înţelege obligaţiile bugetare reprezentând:
    a) contribuţia de 0,12% stabilită prin declaraţii sau note de control, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contribuţiei prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările ulterioare, precum şi obligaţiile bugetare accesorii aferente acestora;
    b) obligaţiile bugetare reprezentând tarife de menţinere/ monitorizare licenţe/autorizaţii, precum şi obligaţiile bugetare accesorii aferente acestora.

    (3) Debitorii care pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt persoanele fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice, care la data de 31 martie 2020 inclusiv figurează în evidenţele A.N.R.S.C. cu obligaţii bugetare principale restante sau care la data de 31 martie 2020 inclusiv înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.
    (4) În sensul prezentei proceduri, prin obligaţii bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv se înţelege:
    a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 martie 2020 inclusiv, precum şi obligaţiile bugetare principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, şi data de 31 martie 2020 inclusiv;
    b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin note de control comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală;
    c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa A.N.R.S.C. în vederea recuperării, la data de 31 martie 2020 inclusiv.

    (5) Obligaţiile bugetare accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către A.N.R.S.C.

    ART. 2
    Obiectul facilităţilor bugetare
    (1) În baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, A.N.R.S.C. acordă următoarele facilităţi bugetare:
    a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi/majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, rămase nestinse la data emiterii „Situaţiei privind declaraţiile/facturile şi încasările“, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică A.N.R.S.C. conform art. XIII alin. (1) din ordonanţa de urgenţă;
    b) anularea obligaţiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi/majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere.

    (2) Obligaţiile de plată accesorii reprezentate de dobânzi/majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere care pot face obiectul facilităţilor bugetare prevăzute la alin. (1) sunt cele aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (4).

    ART. 3
    Procedura de acordare a amânării la plată
    (1) Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:
    a) la registratura A.N.R.S.C.;
    b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

    (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), A.N.R.S.C. procedează la:
    a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligaţiilor declarative până la respectiva dată. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, A.N.R.S.C. îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;
    b) efectuarea stingerilor, compensărilor şi oricăror alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. IX-XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.

    (3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, A.N.R.S.C., prin structurile abilitate, emite şi comunică debitorului „Situaţia privind declaraţiile/facturile şi încasările“, care se eliberează pe baza datelor existente în evidenţa A.N.R.S.C.
    (4) În cazul în care există neconcordanţe între sumele înscrise în „Situaţia privind declaraţiile/facturile şi încasările“ şi evidenţa contabilă proprie a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării „Situaţiei privind declaraţiile/facturile şi încasările“. După clarificarea neconcordanţelor, A.N.R.S.C. întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, precum şi noua „Situaţie privind declaraţiile/facturile şi încasările“.
    (5) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanţelor în termenul prevăzut la alin. (4), A.N.R.S.C. emite decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum şi adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite adresată instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului, ori, după caz, înştiinţarea de respingere a notificării prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. IX-XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.
    (6) Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale în care debitorul consideră că se încadrează;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.

    (7) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:
    a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
    b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor.

    (8) În cazul în care ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor accesorii se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, A.N.R.S.C. emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor accesorii.
    (9) În situaţia în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, A.N.R.S.C. emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură.
    (10) Notificarea depusă potrivit alin. (6) poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la A.N.R.S.C. În acest caz, A.N.R.S.C. comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii (anexa nr. 10 la prezenta procedură).
    (11) Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obţinerea efectelor prevăzute la alin. (7).

    ART. 4
    Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii
    (1) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat A.N.R.S.C. conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezenta procedură, depusă la registratura A.N.R.S.C. sau comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv.
    (2) Condiţiile de anulare a dobânzilor/majorărilor şi penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului A.N.R.S.C. restante la data de 31 martie 2020 inclusiv sunt cele prevăzute la art. IX-XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale.
    (3) Prin excepţie de la art. 105 alin. (8) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia acţiunilor de control iniţiate după data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, în scopul acordării anulării prevăzute la art. X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, A.N.R.S.C. ia în considerare declaraţiile privind contribuţia de 0,12% rectificative depuse de debitori în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.
    (4) Debitorii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, trebuie să depună la A.N.R.S.C. o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, inclusiv.
    (5) Renunţarea la efectele suspendării executării silite are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi nu dă dreptul A.N.R.S.C. de a începe sau continua procedura de executare silită.
    (6) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităţilor fiscale solicitate, prevăzute la art. IX-XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

    (7) Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, debitorul poate depune fie o singură cerere pentru toate situaţiile prevăzute la art. IX-XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, fie câte o cerere pentru fiecare dintre acestea.
    (8) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, A.N.R.S.C.:
    a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2);
    b) emite şi comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    c) reface evidenţa contabilă în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    d) emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 8 la prezenta procedură, după caz.

    (9) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, A.N.R.S.C. audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.
    (10) În situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii începând cu data de 14 mai 2020, ce pot face obiectul anulării, precum şi în cazul accesoriilor incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020 achitate odată cu plata ratei de eşalonare, potrivit art. XVI alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, se naşte dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
    (11) Obligaţiile de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. 1 alin. (4), precum şi accesoriile incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată anterioare datei de 14 mai 2020 nu se restituie în situaţia în care acestea au fost stinse înainte de această dată.
    (12) În aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, obligaţiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:
    a) cele aferente obligaţiilor bugetare principale al căror termen de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;
    b) cele datorate şi nestinse la data de 31 martie 2020 inclusiv.

    (13) În cazul în care ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligaţiilor de plată accesorii se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, A.N.R.S.C. emite decizie de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură.

    ART. 5
    Dispoziţii finale
    Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către A.N.R.S.C., în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile şi înştiinţării prevăzute la art. 3 alin. (5).

    ART. 6
    Anexe
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3
    Nr. ..................................../.........................
    NOTIFICARE
    privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit
    Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
    precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
    A. Date de identificare ale debitorului
    Cod de identificare fiscală: ............................................. .....................................................................
    Denumirea/Numele şi prenumele debitorului: .....................................................................................
    Domiciliu fiscal: judeţ/sector ........................., localitatea ...................., str. ..................... nr. ...., bl. ....., sc. ...., ap. ....
    Telefon: ............... fax: ............... e-mail: ......................
    Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare: ........................

    B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea/numele şi prenumele debitorului: ...................................................
    Adresa: ..........................................................................
    Codul de identificare fiscală: ................................................

    C. Obiectul notificării*
    Intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale:

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare restante la │
││data de 31 martie 2020 (art. IX din │
││Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.│
││69/2020 pentru modificarea şi │
││completarea Legii nr. 227/2015 │
││privind Codul fiscal, precum şi │
││pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare declarate │
││suplimentar de debitori prin │
││declaraţie rectificativă prin care se│
││corectează obligaţiile bugetare │
││principale cu scadenţe anterioare │
││datei de 31 martie 2020 inclusiv │
││(art. X din Ordonanţa de urgenţă a │
││Guvernului nr. 69/2020 pentru │
││modificarea şi completarea Legii nr. │
││227/2015 privind Codul fiscal, precum│
││şi pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu scadenţe │
││anterioare datei de 31 martie 2020 şi│
││stinse până la această dată (art. XI │
││din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului│
││nr. 69/2020 pentru modificarea şi │
││completarea Legii nr. 227/2015 │
││privind Codul fiscal, precum şi │
││pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 martie 2020 │
││individualizate în note de control │
││(art. XII din Ordonanţa de urgenţă a │
││Guvernului nr. 69/2020 pentru │
││modificarea şi completarea Legii nr. │
││227/2015 privind Codul fiscal, precum│
││şi pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
└┴─────────────────────────────────────┘    ^* Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.

    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

┌─────────────────────────────┬───────────────┐
│Numărul documentului de │ │
│suspendare │ │
├─────────────────────────────┼───────────────┤
│Data documentului de │ │
│suspendare │ │
├─────────────────────────────┼─────────┬─────┤
│ │Categoria│Suma │
│Denumirea obligaţiei bugetare│sumei de │(lei)│
│ │plată* │ │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│.............................│M/DO │ │
├─────────────────────────────┼─────────┼─────┤
│.............................│P │ │
├─────────────────────────────┴─────────┼─────┤
│TOTAL │ │
├───────────────────────────────────────┴─────┤
│^* M - majorări de întârziere/DO - dobânzi, P│
│- penalităţi de întârziere │
└─────────────────────────────────────────────┘    E. Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Date de identificare ale debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Cod de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘
    Semnătura
    .................................

    ANEXA 2

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3
    PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
    încheiat astăzi, .........../............/.........., la sediul A.N.R.S.C.
    Nr. ....................
    Subsemnatul(a), ............................................., având funcţia de ................................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ................................., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între evidenţa debitorului ............................. şi sumele înscrise în Situaţia privind declaraţiile/facturile şi încasările din data de .................................. . Drept urmare, am constatat că debitorul ........................................ figurează în evidenţa A.N.R.S.C. cu următoarele obligaţii bugetare accesorii ce pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, conform Situaţiei privind declaraţiile/facturile şi încasările din data de ......................:

┌────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Dobânzi/ │Penalităţi│
│Nr. │Denumirea │Majorări │de │
│crt. │obligaţiei│de │întârziere│
│ │bugetare │întârziere│(lei) │
│ │ │(lei) │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┘    Alte menţiuni: ................................................
    Obiecţiile debitorului: ................................................
    Debitor,
    ........................
    Avizat,

    Şeful serviciului/biroului/compartimentului
    ..........................................
    Întocmit
    ........................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 3

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3
    Nr. ............ din ....................
    DECIZIE
    de amânare la plată a obligaţiilor accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ............................................................

    Adresa: .......................................
    Codul de identificare fiscală: ..............................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ...........................................................................

    Adresa: ...............................................
    Codul de identificare fiscală: ..............................
    În temeiul prevederilor art. XIII alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    luând în considerare motivele de fapt ................................................................................................,
    având în vedere Notificarea nr. ............... din data de ....................., înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. .......... din data de .............................................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor principale bugetare prevăzute la art. ............................. din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de ........................................ lei, reprezentând:

┌────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Dobânzi/ │Penalităţi│
│Nr. │Denumirea │Majorări │de │
│crt. │obligaţiei│de │întârziere│
│ │bugetare │întârziere│(lei) │
│ │ │(lei) │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 din aceeaşi lege, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 4

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3
    Nr. ......... din ..............
    ÎNŞTIINŢARE
    de respingere a notificării
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ...........................................................................

    Adresa: .............................................................
    Codul de identificare fiscală: .............................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
     .........................................................................

    Adresa: .............................................................
    Codul de identificare fiscală: ............................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ..............., înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. ............... din data de ..............................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    se respinge notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:
    ..............................................................

    Temeiul de drept: ......................................................................
    Menţiuni privind audierea debitorului: ...................................................... .
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 5

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
     ............................................................................

    Adresa: ..............................................................
    Codul de identificare fiscală: .............................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ............................................................................

    Adresa: ...............................................................
    Codul de identificare fiscală: ...............................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ................. din data de ................, şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ............... .
    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de .................… lei.
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    ............................................................................................................................................

    Temeiul de drept:
    ............................................................................................

    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    ...............................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ......................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 din aceeaşi lege, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 6

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3
    Nr. ......... din ..............
    CERERE DE ANULARE
    a obligaţiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020
    pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
    precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale
    A. Date de identificare ale debitorului
    Cod de identificare fiscală: ..........................................................
    Denumirea/Numele şi prenumele: ........................................ Domiciliu fiscal: judeţul/sectorul ......................, localitatea ..........................., str. ............................ nr. ............, bl. .............., sc. ........, ap. .............
    Telefon: ..................................., fax: .........................., e-mail: .............
    Cod de identificare fiscală pentru sediile secundare: ……………………………………

    B. Datele de identificare ale împuternicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal
    Denumirea/Numele şi prenumele: ............................
    Adresa: ……..............................................................
    Codul de identificare fiscală: ……............................

    C. Obiectul cererii*
    Anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi/majorări de întârziere, penalităţi de întârziere) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale:

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare restante la │
││data de 31 martie 2020 (art. IX din │
││Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.│
││69/2020 pentru modificarea şi │
││completarea Legii nr. 227/2015 │
││privind Codul fiscal, precum şi │
││pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare declarate │
││suplimentar de debitori prin │
││declaraţie rectificativă prin care se│
││corectează obligaţiile bugetare │
││principale cu scadenţe anterioare │
││datei de 31 martie 2020 inclusiv │
││(art. X din Ordonanţa de urgenţă a │
││Guvernului nr. 69/2020 pentru │
││modificarea şi completarea Legii nr. │
││227/2015 privind Codul fiscal, precum│
││şi pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
└┴─────────────────────────────────────┘


    * Se poate bifa o singură căsuţă sau oricâte doreşte solicitantul.

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu scadenţe │
││anterioare datei de 31 martie 2020 şi│
││stinse până la această dată (art. XI │
││din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului│
││nr. 69/2020 pentru modificarea şi │
││completarea Legii nr. 227/2015 │
││privind Codul fiscal, precum şi │
││pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 martie 2020 │
││individualizate în note de control │
││(art. XII din Ordonanţa de urgenţă a │
││Guvernului nr. 69/2020 pentru │
││modificarea şi completarea Legii nr. │
││227/2015 privind Codul fiscal, precum│
││şi pentru instituirea unor măsuri │
││fiscale) │
└┴─────────────────────────────────────┘
    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

┌───────────────────────────────────────────┬─────┐
│Numărul documentului de suspendare │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│Data documentului de suspendare │ │
├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│Denumirea obligaţiei bugetare │Suma │
│ │(lei)│
├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│...........................................│ │
├───────────────────────────────────────────┼─────┤
│...........................................│ │
└───────────────────────────────────────────┴─────┘    E. Anularea obligaţiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Date de identificare ale debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Cod de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘
    Semnătura
    ............................................

    ANEXA 7

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
     ............................................................................

    Adresa: ................................................................
    Codul de identificare fiscală: ..............................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ............................................................................

    Adresa: ................................................................
    Codul de identificare fiscală: ..............................
    În temeiul prevederilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere motivele de fapt
    ......................................................................................,

    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ...... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    se emite următoarea decizie:
    Se acordă anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale în sumă totală de ........... lei, reprezentând:

┌────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Dobânzi/ │Penalităţi│
│Nr. │Denumirea │Majorări │de │
│crt. │obligaţiei│de │întârziere│
│ │bugetare │întârziere│(lei) │
│ │ │(lei) │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┘    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 din aceeaşi lege, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 8

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
     ............................................................................

    Adresa: ................................................................
    Codul de identificare fiscală: ..............................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ............................................................................

    Adresa: ................................................................
    Codul de identificare fiscală: ..............................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. .............. din data de ..........................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale,
    se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii:
    ......................................................................................

    Temeiul de drept:
    ......................................................................................

    Menţiuni privind audierea debitorului:
    ......................................................................................

    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 din aceeaşi lege, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 9

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
     ............................................................................

    Adresa: ................................................................
    Codul de identificare fiscală: ..............................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ............................................................................

    Adresa: ................................................................
    Codul de identificare fiscală: ..............................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    având în vedere motivele de fapt
    .............................................................................................................................................................,

    vă comunicăm că Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii nr. ................din data de .............. se modifică după cum urmează:
    Se acordă anularea la plată a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ....... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Dobânzi/ │Penalităţi│
│Nr. │Denumirea │Majorări │de │
│crt. │obligaţiei│de │întârziere│
│ │bugetare │întârziere│(lei) │
│ │ │(lei) │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │
└───────────────────┴──────────┴──────────┘


    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. ...............
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 din aceeaşi lege, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la sediul A.N.R.S.C.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 10

    la procedură
    (antet A.N.R.S.C.)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE
    Bucureşti, str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii
    Datele de identificare ale debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ............................................................................

    Adresa: ................................................................
    Codul de identificare fiscală: ..............................
    Datele de identificare ale împuternicitului
    Denumirea/Numele şi prenumele:
    ............................................................................

    Adresa: ................................................................
    Codul de identificare fiscală: ..............................
    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 322/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii,
    luând în considerare motivele de fapt .....................................,
    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ............... prin care v-aţi manifestat intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, înregistrată la A.N.R.S.C. cu nr. ............... din data de ..............., precum şi Cererea nr. ......... din data de .......... de retragere a notificării, înregistrată la organul fiscal cu nr. ............. din data de .........................,
    vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menţionate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. .................... din data de ........................ se desfiinţează şi nu mai produce efecte, începând cu data de ...................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, potrivit prevederilor art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 din aceeaşi lege, sub sancţiunea decăderii. Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.
    Prezenta decizie produce efecte juridice faţă de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedinte,
    L.S. (numele, prenumele şi semnătura)
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016