Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 6 mai 2020  de aplicare a cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 6 mai 2020 de aplicare a cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 436 din 25 mai 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.058 din 6 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 436 din 25 mai 2020.
──────────
    ART. 1
    Sfera de aplicare
    (1) Prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).
    (2) Prin obligaţii bugetare administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând taxe, contribuţii şi alte sume datorate la bugetul Fondului pentru mediu, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora, stabilite prin:
    a) declaraţii fiscale;
    b) decizii de impunere;
    c) decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;
    d) orice alte acte prin care se stabilesc sume datorate bugetului Fondului pentru mediu.

    (3) Prin obligaţii bugetare administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu se înţelege inclusiv obligaţiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa AFM în vederea recuperării.
    (4) Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt:
    a) debitorii - persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii principale restante administrate de AFM sub un milion lei;
    b) debitorii - persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de AFM de un milion lei sau mai mari.

    (5) În categoria debitorilor prevăzuţi la alin. (4) se includ şi următorii debitori:
    a) debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii;
    b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii;
    c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, respectiv până la data de 8 august 2019;
    e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligaţii bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligaţiilor bugetare principale şi de data comunicării deciziei de impunere.

    (6) Debitorii fără domiciliu fiscal în România care au obligaţii de plată scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv pot beneficia de facilităţile fiscale prevăzute de prezenta procedură. În acest caz se aplică în mod corespunzător prevederile art. 18 din Codul de procedură fiscală.

    ART. 2
    Obiectul facilităţilor fiscale
    (1) Administraţia Fondului pentru Mediu acordă următoarele facilităţi fiscale:
    a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AFM conform art. 28 alin. (1) din ordonanţă;
    b) anularea obligaţiilor de plată accesorii.

    (2) Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanţei, pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
    a) dobânzi/majorări de întârziere;
    b) penalităţi de întârziere/penalităţi de nedeclarare/penalităţi;
    c) orice alte obligaţii de plată accesorii.

    (3) Obligaţiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:
    a) obligaţiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 23 alin. (3) din ordonanţă;
    b) obligaţiilor bugetare principale declarate suplimentar de debitor prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv;
    c) obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată;
    d) obligaţiilor bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv şi cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale aflate în derulare la data de 8 august 2019.

    (4) În sensul prevederilor art. 27 din ordonanţă, prin inspecţii fiscale aflate în derulare la data de 8 august 2019 se înţelege inspecţiile începute anterior acestei date şi pentru care decizia de impunere:
    a) s-a emis şi s-a comunicat începând cu data de 8 august 2019;
    b) s-a emis înainte de data de 8 august 2019 şi s-a comunicat începând cu 8 august 2019.


    ART. 3
    Procedura de acordare a amânării la plată
    (1) Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei, prin depunerea unei notificări, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, astfel:
    a) la registratura Administraţiei Fondului pentru Mediu;
    b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

    (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), AFM procedează la:
    a) analiza îndeplinirii de către debitor a obligaţiilor declarative la Fondul pentru mediu până la respectiva dată. În cazul în care se constată că debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile declarative, AFM îl îndrumă potrivit art. 7 din Codul de procedură fiscală;
    b) efectuează stingerile, compensările şi orice alte operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii fiscale potrivit art. 24-27 din ordonanţă.

    (3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, AFM emite şi comunică debitorului certificatul de atestare fiscală.
    (4) Certificatul de atestare fiscală prevăzut la alin. (3) se eliberează pe baza datelor existente în evidenţa creanţelor fiscale ale AFM, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
    (5) În cazul în care există neconcordanţe între sumele înscrise în certificatul de atestare fiscală şi evidenţa contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării certificatului de atestare fiscală. După clarificarea neconcordanţelor, AFM întocmeşte în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, precum şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi noul certificat de atestare fiscală.
    (6) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanţelor în termenul prevăzut la alin. (5), AFM emite decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii prevăzută în anexa nr. 5 la ordin, precum şi adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite adresată instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului ori, după caz, înştiinţarea de respingere a notificării prevăzută în anexa nr. 6 la ordin, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 24-27 din ordonanţă.
    (7) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării.
    (8) Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale pe care debitorul consideră că se încadrează;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului.

    (9) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:
    a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
    b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.

    (10) În situaţia în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii care cuprinde obligaţii de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), Administraţia Fondului pentru Mediu emite, odată cu această decizie, şi decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la ordin, prevederile alin. (3) şi (9) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii înlocuieşte decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligaţiilor accesorii se acordă în baza notificării iniţiale.
    (11) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, Administraţia Fondului pentru Mediu emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor accesorii.
    (12) În situaţia în care debitorul nu a depus cererea de anulare a accesoriilor până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, Administraţia Fondului pentru Mediu emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 8 la ordin.
    (13) Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obţinerea efectelor prevăzute la alin. (9).

    ART. 4
    Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii
    (1) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat Administraţia Fondului pentru Mediu conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform formularului prevăzut în anexa nr. 9 la ordin, depusă la registratura Administraţia Fondului pentru Mediu, comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea putea fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 27 din ordonanţă, cererea de anulare a accesoriilor trebuie depusă după stingerea obligaţiilor fiscale principale individualizate în decizia de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale, dar nu mai târziu de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.
    (3) Debitorii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat, şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanţă vor face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor.
    (4) Renunţarea la efectele suspendării are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. II din ordonanţă şi nu dă dreptul Administraţiei Fondului pentru Mediu de a începe sau continua procedura de executare silită.
    (5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, inclusiv datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;
    b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităţilor fiscale solicitate, prevăzute la art. 24-27 din ordonanţă;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.

    (6) Pentru a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii, debitorul poate depune fie o singură cerere pentru toate situaţiile prevăzute la art. 24-27 din ordonanţă, fie câte o cerere pentru fiecare dintre acestea.
    (7) Pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 24 lit. b) din ordonanţă, debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.
    (8) După înregistrarea cererii de anulare a accesoriilor, Administraţia Fondului pentru Mediu:
    a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de cap. II din ordonanţă;
    b) emite şi comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    c) reface evidenţa fiscală în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    d) emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 10 la ordin, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzută în anexa nr. 11 la ordin, după caz.

    (9) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, Administraţia Fondului pentru Mediu audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.
    (10) În situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii începând cu data de 8 august 2019, ce pot face obiectul anulării, precum şi în cazul accesoriilor incluse în ratele de eşalonare cu termene de plată după data de 8 august 2019, achitate odată cu plata ratei de eşalonare, potrivit art. 31 alin. (2) din ordonanţă, se naşte dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
    (11) În aplicarea prevederilor art. 26 din ordonanţă, obligaţiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:
    a) cele aferente obligaţiilor bugetare principale al căror termen de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;
    b) cele datorate şi nestinse la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

    (12) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, Administraţia Fondului pentru Mediu emite decizia de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 12 la ordin.
    (13) În situaţia în care Administraţia Fondului pentru Mediu acordă facilitatea fiscală prevăzută la art. 27 din ordonanţă, iar ulterior este emisă o decizie de soluţionare a contestaţiilor prin care se dispune desfiinţarea deciziei de impunere în cauză, cu consecinţa refacerii inspecţiei fiscale, după primirea noii decizii de impunere, debitorul poate depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, în termen de 90 de zile de la data comunicării noii decizii de impunere, iar Administraţia Fondului pentru Mediu reface evidenţa fiscală şi emite, după caz, decizia de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 13 la ordin, şi/sau decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

    ART. 5
    Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor
    (1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la Administraţia Fondului pentru Mediu. Administraţia Fondului pentru Mediu comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, conform formularului prevăzut în anexa nr. 14 la ordin.
    (2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la Administraţia Fondului pentru Mediu. Prin retragerea cererii, debitorul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţă.

    ART. 6
    Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea
    (1) În situaţia debitorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (5) lit. b), notificarea/cererea de anulare se depune la Administraţia Fondului pentru Mediu, cu indicarea debitorului principal şi a cuantumului obligaţiilor bugetare pentru care le-a fost atrasă răspunderea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 3-5.
    (2) Pentru analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la cap. II din ordonanţă, în vederea acordării amânării/anulării la plată a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, Administraţia Fondului pentru Mediu verifică situaţia obligaţiilor bugetare principale pentru care s-a atras răspunderea solidară restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, precum şi accesoriile aferente acestora, defalcate pe tipuri de obligaţii.
    (3) Administraţia Fondului pentru Mediu analizează situaţia fiscală a debitorului principal şi emite certificatul de atestare fiscală prevăzut la art. 3 alin. (4), care va cuprinde numai obligaţiile menţionate la alin. (2).
    (4) La acordarea facilităţii pentru obligaţiile pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, pentru analiza îndeplinirii condiţiilor prevăzute la cap. II din ordonanţă, Administraţia Fondului pentru Mediu are în vedere numai obligaţiile care îi revin persoanei răspunzătoare, nu şi pe cele care revin debitorului principal.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016