Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 5 decembrie 2019  de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 5 decembrie 2019 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante

EMITENT: Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 984 din 6 decembrie 2019
──────────
    Aprobată prin DECIZIA nr. 1.331 din 5 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 984 din 6 decembrie 2019.
──────────
    ART. 1
    Sfera de aplicare
    (1) Prezenta procedură se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
    (2) Prin obligaţii bugetare administrate de ANCOM se înţelege obligaţiile bugetare principale reprezentând tarif de monitorizare, tarif de utilizare a spectrului, tarif de utilizare a resurselor de numerotaţie, contribuţie pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, amendă administrativă, alte sume datorate bugetului ANCOM, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora, după caz.
    (3) Debitorii care pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta procedură sunt persoanele juridice care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele ANCOM cu obligaţii bugetare principale restante sub un milion lei.
    (4) Pot beneficia de prevederile prezentei proceduri şi debitorii persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice care au obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.
    (5) În categoria debitorilor prevăzuţi la alin. (3) şi (4) se includ şi următorii debitori:
    a) debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii;
    b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (Codul de procedură fiscală), sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii;
    c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    d) debitorii care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă, respectiv până la data de 8 august 2019.

    (6) În sensul prezentei proceduri, prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţelege obligaţiile bugetare datorate bugetului ANCOM pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.
    (7) Obligaţiile bugetare accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către ANCOM.

    ART. 2
    Obiectul facilităţilor fiscale
    (1) În baza ordonanţei, ANCOM acordă următoarele facilităţi fiscale:
    a) amânarea la plată a obligaţiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, rămase nestinse la data emiterii „Situaţiei privind debitele restante datorate bugetului ANCOM“, până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru fiecare debitor care notifică ANCOM conform art. 28 alin. (1) din ordonanţă;
    b) anularea obligaţiilor de plată accesorii reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere.

    (2) Obligaţiile de plată accesorii reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere care pot face obiectul facilităţilor fiscale prevăzute la alin. (1) sunt aferente:
    a) obligaţiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (6);
    b) obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată.


    ART. 3
    Procedura de acordare a amânării la plată
    (1) Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei, prin depunerea unei „Notificări privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, la registratura ANCOM sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    (2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), ANCOM procedează la efectuarea stingerilor, compensărilor şi oricăror altor operaţiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligaţiilor bugetare ce constituie condiţie pentru acordarea facilităţii potrivit art. 24 şi 26 din ordonanţă.
    (3) După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, ANCOM emite şi comunică debitorului „Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii“ şi „Situaţia debitelor restante aferente bugetului ANCOM“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, care se eliberează pe baza datelor existente în evidenţa ANCOM.
    (4) În cazul în care există neconcordanţe între sumele înscrise în „Situaţia debitelor restante aferente bugetului ANCOM“ şi evidenţa contabilă proprie a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării „Situaţiei debitelor restante aferente bugetului ANCOM“. După clarificarea neconcordanţelor, ANCOM întocmeşte în două exemplare „Procesul-verbal de punere de acord“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum şi decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi noua „Situaţie privind debitele restante datorate bugetului ANCOM“.
    (5) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanţelor în termenul prevăzut la alin. (4), ANCOM emite „Decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM“, prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, precum şi „Adresa de suspendare temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor“ sau „Adresa de suspendare temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor“, după caz, adresată instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului, ori, după caz, „Înştiinţarea de respingere a notificării“ prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 24 şi 26 din ordonanţă.
    (6) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluţionează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.
    (7) Notificarea depusă în condiţiile alin. (6) va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;
    b) obiectul notificării, respectiv intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale pe care debitorul consideră că se încadrează;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal.

    (8) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:
    a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
    b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.

    (9) În situaţia în care pe perioada amânării la plată se emite decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii care cuprinde obligaţii de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), ANCOM emite, odată cu această decizie, şi „Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM“, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură, prevederile alin. (4) şi (8) aplicându-se în mod corespunzător ori de câte ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii înlocuieşte decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligaţiilor accesorii se acordă în baza notificării iniţiale.
    (10) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligaţiilor accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, ANCOM emite decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor accesorii.
    (11) În situaţia în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, ANCOM emite şi comunică „Decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM“, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură.
    (12) Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obţinerea efectelor prevăzute la alin. (8).

    ART. 4
    Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii
    (1) Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat ANCOM conform art. 3 alin. (1), în baza unei „Cereri de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la registratura ANCOM sau comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv.
    (2) Condiţiile de anulare a obligaţiei de plată a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului ANCOM restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv sunt următoarele:
    a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se sting prin orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv;
    b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de ANCOM, cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 16 decembrie 2019 inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
    c) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b), dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

    (3) Debitorii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ale cărei efecte nu au încetat, şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit cap. II din ordonanţă vor face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor.
    (4) Renunţarea la efectele suspendării executării silite are drept scop aplicarea dispoziţiilor cap. II din ordonanţă şi nu dă dreptul ANCOM de a începe sau continua procedura de executare silită.
    (5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele şi prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;
    b) obiectul cererii, respectiv anularea obligaţiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităţilor solicitate, prevăzute la art. 24 şi 26 din ordonanţă;
    c) data şi semnătura debitorului/reprezentantului legal.

    (6) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, ANCOM:
    a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2);
    b) emite şi comunică, dacă este cazul, „Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere datorate bugetului Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii“, în vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    c) reface evidenţa contabilă în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;
    d) emite „Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM“, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau „Decizia de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM“, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.

    (7) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, ANCOM audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condiţiile ce nu au fost îndeplinite.
    (8) În aplicarea prevederilor art. 26 din ordonanţă, obligaţiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:
    a) cele aferente obligaţiilor bugetare principale al căror termen de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;
    b) cele datorate şi nestinse la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

    (9) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, se constată erori în conţinutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situaţie, ANCOM emite „Decizie de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM“, prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură.

    ART. 5
    Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor
    (1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la ANCOM. ANCOM comunică debitorului „Decizia de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM ca urmare a retragerii notificării“, prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de anulare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură.
    (2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la ANCOM. Prin retragerea cererii, debitorul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţă.

    ART. 6
    Dispoziţii finale
    (1) Deciziile prevăzute de prezenta procedură se emit de către ANCOM, în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul acestuia.
    (2) Aceste prevederi sunt aplicabile şi înştiinţării prevăzute la art. 3 alin. (5).

    ART. 7
    Anexe
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

    ANEXA 1

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTIFICARE
    privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM,
    potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
    A. Datele de identificare a debitorului
    Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare fiscală/Codul unic de înregistrare ..........................................................
    Denumirea/Numele şi prenumele: ........................................................................................................................................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul .........................., localitatea ...................., str. ................... nr. ......, bl. ....., sc. ...., ap. ......
    Telefon ......................, fax ..................... e-mail ..............................................................

    B. Datele de identificare a reprezentantului legal
    Numele şi prenumele: ..................................
    Adresa: ...........................................................................

    C. Obiectul notificării
    Intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, penalităţi de întârziere, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare:

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare restante la │
││data de 31 decembrie 2018 (art. 33 │
││coroborat cu art. 24 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 şi stinse până la această dată │
││(art. 33 coroborat cu art. 26 din │
││ordonanţă) │
└┴─────────────────────────────────────┘    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

┌────────────────────────────────┬─────┐
│Număr document suspendare │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Dată document suspendare │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Denumirea obligaţiei bugetare │Suma │
│ │(lei)│
├────────────────────────────────┼─────┤
│...................... │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│...................... │ │
└────────────────────────────────┴─────┘


    E. Anularea obligaţiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Date de identificare a debitorului principal

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Codul de identificare fiscală ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare ││
│pentru care a fost atrasă răspunderea││
│(lei) ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Semnătura
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 2

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    SITUAŢIA
    debitelor restante aferente bugetului ANCOM nr. ......./data ................
    Ca urmare a Notificării nr. .............. din data de ................., se certifică prin prezenta că:
    Denumirea/Numele şi prenumele: ........................................................................................................................................
    Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare fiscală/Codul unic de înregistrare ....................................
    Domiciliul fiscal: judeţul ..............................., localitatea ......................, sectorul .........
    Str. ................................................................. nr. ......, bl. ......, sc. ..., et. ......, ap. ......
    Obligaţii bugetare administrate de ANCOM
    Sus-numitul debitor figurează în evidenţele ANCOM cu următoarele obligaţii bugetare, restante la data eliberării prezentei:

┌────────┬──────────┬─────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │ │ │Penalităţi│
│crt. │obligaţiei│Debit│Dobânzi│de │
│ │bugetare │ │ │întârziere│
├────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│........│ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│Total general │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴───────┴──────────┘


    din care:
    CAP. I

    Obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, precum şi obligaţiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentei situaţii, conform art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019  privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare (ordonanţă)

┌────────┬──────────┬─────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │ │ │Penalităţi│
│crt. │obligaţiei│Debit│Dobânzi│de │
│ │bugetare │ │ │întârziere│
├────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│........│ │ │ │ │
├────────┴──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│Total general │ │ │ │
└───────────────────┴─────┴───────┴──────────┘

    CAP. II

    Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, rămase nestinse la data eliberării prezentei situaţii, aferente obligaţiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv şi stinse până la această dată, conform art. 26 din ordonanţă

┌────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │ │Penalităţi│
│Nr. crt.│obligaţiei│Dobânzi│de │
│ │bugetare │ │întârziere│
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼───────┼──────────┤
│Total general │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘

    CAP. III

    Obligaţii bugetare cu termene de plată cuprinse între data de 1.01.2019 şi data eliberării prezentei situaţii, rămase nestinse la data eliberării situaţiei

┌────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │ │Penalităţi│
│Nr. crt.│obligaţiei│Dobânzi│de │
│ │bugetare │ │întârziere│
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼───────┼──────────┤
│Total general │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘

    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
    .....................................................................................................
    Avizat
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .............................................................................
    Întocmit/Data
    ..........................................
    Prezenta situaţie se eliberează în vederea stabilirii obligaţiilor bugetare ce pot forma obiect al amânării la plată a obligaţiilor accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 3

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
    încheiat astăzi, ........./......./............., la sediul ............
    Subsemnatul(a), ..................................................................., având funcţia de ............................... în cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului ....................................., am procedat la clarificarea neconcordanţelor existente între evidenţa debitorului şi sumele înscrise în Situaţia debitelor restante aferente bugetului ANCOM. Drept urmare, am constatat că ................................................ figurează în evidenţa ANCOM cu următoarele obligaţii accesorii ce pot face obiectul facilităţilor prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, conform Situaţiei debitelor restante aferente bugetului ANCOM nr. .......................... din data de ...................................:

┌────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │ │Penalităţi│
│Nr. crt.│obligaţiei│Dobânzi│de │
│ │bugetare │ │întârziere│
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼───────┼──────────┤
│Total general │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘

    Alte menţiuni: .................................................
    Obiecţiile debitorului: ...............................
    Debitor,
    ..................................
    Avizat
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .............................................................................
    Întocmit/Data
    ..........................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 4

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    DECIZIE
    de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................................
    Adresa .............................................................................
    Codul de identificare fiscală ............................................
    Datele de identificare a reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..................................................
    Adresa ........................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................

    În temeiul prevederilor art. 28 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante*) sub un milion lei, luând în considerare motivele de fapt ............................................................,
    *) Procedura a fost aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.331/2019.

    având în vedere Notificarea nr. ......................... din data de ................................., înregistrată la ANCOM cu nr. .................... din data de ...............................,
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019,
    se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii aferente obligaţiilor principale bugetare prevăzute la art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │ │Penalităţi│
│Nr. crt.│obligaţiei│Dobânzi│de │
│ │bugetare │ │întârziere│
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼───────┼──────────┤
│Total general │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘


    Prezenta decizie se comunică ............ şi produce efecte de la data comunicării acesteia în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
    .....................................................................................................
    Avizat
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .............................................................................
    Întocmit/Data
    ..........................................
    Nr. ..................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 5

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    ÎNŞTIINŢARE DE RESPINGERE A NOTIFICĂRII
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................................
    Adresa .............................................................................
    Codul de identificare fiscală ............................................
    Datele de identificare a reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..................................................
    Adresa ........................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante*) sub un milion lei,
    *) Procedura a fost aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.331/2019.

    având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ..............., înregistrată la ANCOM cu nr. ............... din data de ..............................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
    se respinge notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră: ...................................................................
    Temeiul de drept: .............................................................................................................................................
    Menţiuni privind audierea debitorului: ..........................................................................................................................
    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
    .....................................................................................................
    Avizat
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .............................................................................
    Întocmit/Data
    ..........................................
    Nr. ..................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 6

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................................
    Adresa .............................................................................
    Codul de identificare fiscală ............................................
    Datele de identificare a reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..................................................
    Adresa ........................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................

    În temeiul prevederilor Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante*) sub un milion lei,
    *) Procedura a fost aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.331/2019.

    luând în considerare motivele de fapt ......................................................................,
    vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii nr. ......... din data de .................. se modifică după cum urmează:
    se acordă amânarea la plată a obligaţiilor accesorii, aferente obligaţiilor bugetare principale prevăzute la art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │ │Penalităţi│
│Nr. crt.│obligaţiei│Dobânzi│de │
│ │bugetare │ │întârziere│
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼───────┼──────────┤
│Total general │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘


    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. .................
    Prezenta decizie se comunică ............. şi produce efecte de la data comunicării acesteia în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
    .....................................................................................................
    Avizat
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .............................................................................
    Întocmit/Data
    ..........................................
    Nr. ..................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 7

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    DECIZIE
    de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................................
    Adresa .............................................................................
    Codul de identificare fiscală ............................................
    Datele de identificare a reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..................................................
    Adresa ........................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante*) sub un milion lei,
    *) Procedura a fost aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.331/2019.

    vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligaţiilor accesorii datorate bugetului ANCOM nr. ............. din data de ...................., şi-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ..................... .
    Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ........... lei.
    Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii:
    Temeiul de drept: ............................................................... .
    Consecinţele pierderii valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor accesorii: ................................................................... .
    Menţiuni privind audierea debitorului: ................................................................... .
    Prezenta decizie se comunică .................... şi produce efecte de la data comunicării acesteia în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
    .....................................................................................................
    Avizat
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .............................................................................
    Întocmit/Data
    ..........................................
    Nr. ..............................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ANEXA 8

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    CERERE
    de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM, potrivit
    Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale
    A. Datele de identificare a debitorului
    Codul de identificare fiscală/Codul de înregistrare fiscală/Codul unic de înregistrare ........................
    Denumirea/Numele şi prenumele: .....................................................................
    Domiciliul fiscal: judeţul/sectorul .................., localitatea .............., str. ................. nr. ………........, bl. ...., sc. ...., ap. ....
    Telefon ...................., fax .................... e-mail

    B. Datele de identificare a reprezentantului legal
    Numele şi prenumele: ....................................................................
    Adresa: ................................................................................

    C. Obiectul cererii
    Anularea obligaţiilor de plată accesorii (dobânzi, penalităţi de întârziere, orice alte obligaţii de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare:

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor fiscale bugetare │
││restante la data de 31 decembrie 2018│
││(art. 24 din ordonanţă) │
├┼─────────────────────────────────────┤
││Anularea accesoriilor aferente │
││obligaţiilor bugetare cu termene de │
││plată până la data de 31 decembrie │
││2018 şi stinse până la această dată │
││(art. 26 din ordonanţă) │
└┴─────────────────────────────────────┘    D. Renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Număr document suspendare │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Dată document suspendare │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Denumirea obligaţiei │Suma │
│bugetare │(lei) │
├────────────────────────────┼─────────┤
│...................... │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│...................... │ │
└────────────────────────────┴─────────┘


    E. Anularea obligaţiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii
    Date de identificare a debitorului principal

┌────────────────────────────────────┬┬┐
│Codul de identificare fiscală │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Denumirea/Numele şi prenumele │││
├────────────────────────────────────┼┼┤
│Cuantumul obligaţiilor bugetare │││
│pentru care a fost atrasă │││
│răspunderea (lei) │││
└────────────────────────────────────┴┴┘


    Semnătura
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    ANEXA 9

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    DECIZIE
    de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................................
    Adresa .............................................................................
    Codul de identificare fiscală ............................................
    Datele de identificare a reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..................................................
    Adresa ........................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................

    În temeiul prevederilor art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante*) sub un milion lei,
    *) Procedura a fost aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.331/2019.

    având în vedere motivele de fapt ................................................................................................
    luând în considerare că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. ..... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare,
    se acordă anularea obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului ANCOM prevăzute la art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │ │Penalităţi│
│Nr. crt.│obligaţiei│Dobânzi│de │
│ │bugetare │ │întârziere│
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│2. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼───────┼──────────┤
│Total general │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘


    Prezenta decizie se comunică ............... şi produce efecte de la data comunicării acesteia în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
    .....................................................................................................
    Avizat
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .............................................................................
    Întocmit/Data
    ..........................................
    Nr. ................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 10

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    DECIZIE
    de respingere a cererii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................................
    Adresa .............................................................................
    Codul de identificare fiscală ............................................
    Datele de identificare a reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..................................................
    Adresa ........................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................

    În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante*) sub un milion lei,
    *) Procedura a fost aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.331/2019.

    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ................ din data de ...................., înregistrată la ANCOM cu nr. ................ din data de ..........................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, se respinge cererea de anulare a obligaţiilor de plată accesorii.
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligaţiilor accesorii: .............................................................
    Temeiul de drept: ............................................................................................................................................................
    Menţiuni privind audierea debitorului: ...................................................................................................................................
    Prezenta decizie se comunică ................ şi produce efecte de la data comunicării acesteia în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
    .....................................................................................................
    Avizat
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .............................................................................
    Întocmit/Data
    ..........................................
    Nr. ..................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 11

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    DECIZIE
    de modificare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................................
    Adresa .............................................................................
    Codul de identificare fiscală ............................................
    Datele de identificare a reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..................................................
    Adresa ........................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................

    În temeiul prevederilor Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante*) sub un milion lei, având în vedere motivele de fapt ............................................................................,
    *) Procedura a fost aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.331/2019.

    vă comunicăm că Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM nr. ...................... din data de .................. se modifică după cum urmează:
    se acordă anularea la plată a obligaţiilor de plată accesorii aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului ANCOM prevăzute la art. ...... din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă totală de ....................... lei, reprezentând:

┌────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │ │Penalităţi│
│Nr. crt.│obligaţiei│Dobânzi│de │
│ │bugetare │ │întârziere│
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼───────┼──────────┤
│Total general │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘


    Prezenta decizie înlocuieşte Decizia nr. ......................... .
    Prezenta decizie se comunică ............... şi produce efecte de la data comunicării acesteia în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
    .....................................................................................................
    Avizat
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .............................................................................
    Întocmit/Data
    ..........................................
    Nr. ......................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    ANEXA 12

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    DECIZIE
    de desfiinţare a deciziei de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate
    bugetului ANCOM ca urmare a retragerii notificării
    Datele de identificare a debitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele ..................................
    Adresa .............................................................................
    Codul de identificare fiscală ............................................
    Datele de identificare a reprezentantului legal
    Numele şi prenumele ..................................................
    Adresa ........................................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................

    În temeiul prevederilor Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii ale debitorilor care, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, figurează în evidenţele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii cu obligaţii bugetare principale restante*) sub un milion lei, şi având în vedere Cererea dumneavoastră nr. ......... din data de ................, înregistrată la ANCOM cu nr. .............. din data de .................,
    *) Procedura a fost aprobată prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.331/2019.

    vă comunicăm că anularea obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului ANCOM nr. ....... din data de .............., se desfiinţează pentru suma de ................. lei, reprezentând:

┌────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │ │Penalităţi│
│Nr. crt.│obligaţiei│Dobânzi│de │
│ │bugetare │ │întârziere│
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│1. │ │ │ │
├────────┼──────────┼───────┼──────────┤
│........│ │ │ │
├────────┴──────────┼───────┼──────────┤
│Total general │ │ │
└───────────────────┴───────┴──────────┘


    Motivele de fapt .................................................................
    Prezenta decizie se comunică ................. şi produce efecte de la data comunicării acesteia în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate depune contestaţie la ANCOM în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu prevederile art. 268-270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
    .....................................................................................................
    Avizat
    Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
    .............................................................................
    Întocmit/Data
    ..........................................
    Nr. ..................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016