Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRECIZARI METODOLOGICE din 7 octombrie 2005  ce trebuie avute in vedere la intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la data de 30 septembrie 2005    Twitter Facebook
Cautare document

PRECIZARI METODOLOGICE din 7 octombrie 2005 ce trebuie avute in vedere la intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la data de 30 septembrie 2005

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 octombrie 2005
Situaţiile financiare centralizate privind patrimoniul aflat în administrare şi execuţia bugetarã, care se întocmesc de ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi de alte autoritãţi publice, precum şi situaţiile financiare centralizate privind patrimoniul aflat în administrare şi execuţia bugetelor locale, care se întocmesc de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, se depun la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generalã a contabilitãţii publice şi a sistemului de decontãri în sectorul public pânã la data de 15 noiembrie 2005.
Situaţiile financiare se depun la organul ierarhic superior la termenele stabilite de acesta în cadrul termenului stabilit prin prezentele precizãri.
Potrivit prevederilor <>art. 6 alin. (1) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, modificatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 5/2005 , şi ale <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.840/2004 pentru aprobarea Precizãrilor referitoare la unele mãsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a <>Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, din data de 1 iulie 2005 instituţiile publice întocmesc situaţii financiare (bilanţ, cont de execuţie bugetarã şi anexe) numai în monedã nouã, la nivel de leu, fãrã subdiviziuni.
Situaţiile financiare la data de 30 septembrie 2005 se întocmesc pe formularele elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în anul 2005, în structura prevãzutã în cuprinsul înscris pe coperta caietelor pentru "INSTITUŢII PUBLICE", "UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE" (comune, oraşe, municipii şi judeţe).
La elaborarea noilor formulare s-au avut în vedere modificãrile intervenite în Planul de conturi pentru instituţiile publice şi în Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, precum şi prevederile <>Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Legii bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Modelul situaţiilor financiare poate fi descãrcat de pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro, legislaţie, reglementãri contabile.
1. La întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la data de 30 septembrie 2005 se vor avea în vedere urmãtoarele:
1.1. Normele metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.487/2003 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 7 noiembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã astfel:
- Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Bunurile din patrimoniul cultural naţional vor fi reevaluate de cãtre evaluatori autorizaţi în condiţiile legii, pânã la data de 31 decembrie 2007, rezultatele reevaluãrii urmând a fi înregistrate în contabilitate pânã la finele anului 2007."
- Alineatul (5) al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Documentele aflate în colecţiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune sau care au fost clasate în categoria bunurilor culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, nu sunt active fixe şi sunt evidenţiate, gestionate şi inventariate în condiţiile legii."
- Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) a) Activele fixe corporale prevãzute la <>art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobatã prin <>Legea nr. 493/2003 , modificatã prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 3/2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 21 ianuarie 2005, sunt bunurile înregistrate în evidenţa tehnic-operativã potrivit pct. 5 din Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.031/1999 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 17 decembrie 1999.
b) Tot pânã la data de 31 decembrie 2007 se reevalueazã şi bunurile aparţinând domeniului public al statului, înregistrate la valoarea de «0,01» lei noi potrivit prevederilor <>art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 59/2005 privind unele mãsuri de naturã fiscalã şi financiarã pentru punerea în aplicare a <>Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 29 iunie 2005.
c) Activele fixe corporale aflate în proprietatea publicã şi care în prezent sunt înregistrate în evidenţa tehnic-operativã în unitãţi naturale sau natural-convenţionale vor fi evaluate dupã metodologia stabilitã de fiecare minister, autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, dupã caz, şi vor fi înregistrate în contabilitate pânã la finele anului 2007.
d) În situaţia în care instituţiile publice primesc active fixe transferate de la alte instituţii, care au durata normalã de utilizare expiratã şi au fost amortizate integral, o nouã duratã şi o nouã valoare se vor stabili pe baza raportului întocmit de specialişti şi cu aprobarea ordonatorului de credite."
1.2. La înregistrarea în contabilitate a diferenţelor rezultate în urma operaţiunii de conversie se vor avea în vedere prevederile pct. 21 şi 22 din Precizãrile pentru aplicarea prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 59/2005 privind unele mãsuri de naturã fiscalã şi financiarã pentru punerea în aplicare a <>Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 978/2005 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 22 iulie 2005.
1.3. În aplicarea prevederilor <>art. 171 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în Planul de conturi pentru instituţiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1984 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se introduce contul în afara bilanţului 937 "Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului".
Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari ţin evidenţa creanţelor fiscale scãzute din contabilitatea acestora, în cazul în care debitorii se gãsesc în stare de insolvabilitate, în condiţiile legii.
Contabilitatea analiticã se ţine pe fiecare debitor.
În debitul contului se înregistreazã creanţele fiscale ale debitorilor declaraţi în stare de insolvabilitate, pentru care organele de executare au dispus scoaterea acestora din evidenţa curentã şi trecerea într-o evidenţã separatã, iar în credit, sumele aferente debitelor ca urmare a constatãrii unor venituri sau bunuri urmãribile, dobândite de debitori dupã declararea stãrii de insolvabilitate, care se supun executãrii silite, precum şi stingerea creanţelor fiscale la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silitã.
Soldul debitor al contului reprezintã creanţele fiscale ale debitorilor pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate la un moment dat.
Contul 937 "Creanţe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului" se raporteazã în anexa nr. 22a "Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" pe rândul 07, care se adunã la TOTALUL de la rândul 08.
1.4. Potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, bunurile care aparţin domeniului public al statului sau unitãţilor administrativ-teritoriale se înregistreazã în evidenţa contabilã a instituţiilor publice care le au în administrare.
La <>art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitãţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 99/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se precizeazã cã terenurile şi clãdirile în care îşi desfãşoarã activitatea unitãţile sanitare publice de interes judeţean sau local, sunt parte integrantã a domeniului public al judeţelor, comunelor, oraşelor şi municipiilor şi se dau în administrarea unitãţilor sanitare publice prin hotãrâre a consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dupã caz, în condiţiile legii.
În aplicarea acestor prevederi se efectueazã urmãtoarele înregistrãri contabile:
a) la unitãţile sanitare publice de interes judeţean sau local:
- valoarea terenurilor şi clãdirilor în care îşi desfãşoarã activitatea, preluate în administrare în baza hotãrârii consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dupã caz:


% = 308 "Fondul bunurilor care
011 "Terenuri" alcãtuiesc domeniul public
012 "Amenajãri la terenuri" al unitãţii administrativ-
013 "Active fixe corporale" teritoriale"b) la unitãţile administrativ-teritoriale:
- valoarea terenurilor şi clãdirilor în care îşi desfãşoarã activitatea unitãţile sanitare publice de interes judeţean sau local, predate în administrare în baza hotãrârii consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local:


308 "Fondul bunurilor care = %
alcãtuiesc domeniul public 011 "Terenuri"
al unitãţii administrativ- 012 "Amenajãri la terenuri"
teritoriale" 013 "Active fixe corporale"Unitãţile sanitare publice de interes judeţean sau local care au preluat în administrare terenuri şi clãdiri care aparţin domeniului public al unitãţii administrativ-teritoriale pe raza cãreia îşi desfãşoarã activitatea transmit unitãţii administrativ-teritoriale copia notei contabile prin care fac dovada înregistrãrii în contabilitate a bunurilor respective, precum şi listele de inventariere anualã a acestora.
2. Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor publice - beneficiari finali ai bunurilor şi serviciilor finanţate din fonduri externe nerambursabile (PHARE, ISPA etc.):
2.1. În conformitate cu prevederile <>art. 1 alin. (2) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002 , cu modificãrile ulterioare, fondurile externe nerambursabile fac parte din categoria fondurilor publice.
Fondurile externe nerambursabile se aprobã anual prin legea bugetarã, ca anexã la bugetul fiecãrui ordonator principal de credite, şi sunt cuprinse la capitolul 50.30 "Fonduri externe nerambursabile".
2.2. În vederea respectãrii prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul Comisiei nr. 2.342/2002 privind regulile de implementare ale Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunitãţilor Europene nr. 1.605/2002, înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind contribuţia financiarã nerambursabilã a Comunitãţii Europene se efectueazã în euro şi în lei, la cursul INFO-euro.
Cursul INFO-euro reprezintã rata de schimb între euro şi moneda naţionalã, este comunicat de Banca Centralã Europeanã şi poate fi gãsit pe site-ul Comisiei Europene la urmãtoarea adresã: http://europa.eu.int/comm/budget/ inforeuro/en/index/htm.
Cursul INFO-euro utilizat la înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor din luna curentã (n) este cel din penultima zi lucrãtoare a lunii precedente (n-1).
Acest curs va fi utilizat de cãtre toate instituţiile publice care efectueazã operaţiuni finanţate din fonduri comunitare PHARE, ISPA etc., respectiv: agenţii şi/sau autoritãţi de implementare, instituţiile publice - beneficiari finali ai fondurilor respective sub diverse forme: disponibilitãţi, bunuri sau servicii.
Elementele monetare exprimate în euro: disponibilitãţi şi depozite bancare, creanţe şi datorii se reevalueazã cel puţin trimestrial, la întocmirea situaţiilor financiare, la cursul INFO-euro comunicat în penultima zi lucrãtoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare (de exemplu, 29 septembrie pentru situaţiile financiare ce se întocmesc la 30 septembrie).
2.3. Potrivit prevederilor <>art. 41 pct. 1 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, constituie contravenţii urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sã fie considerate infracţiuni: "deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar şi alte drepturi şi obligaţii, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fãrã sã fie înregistrate în contabilitate;".
Potrivit prevederilor Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 : "instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de modul de finanţare a cheltuielilor, au obligaţia sã respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor".
Documentele care atestã bunurile livrate, lucrãrile executate şi serviciile prestate sau din care reies obligaţii de platã certe se vizeazã pentru "Bun de platã" de cãtre ordonatorul de credite sau de persoana delegatã cu aceste atribuţii. Prin acordarea semnãturii şi menţiunii "Bun de platã" pe facturã se atestã cã serviciul a fost efectuat în mod corespunzãtor de cãtre furnizor şi cã toate poziţiile din facturã au fost verificate.
"Documentele care atestã parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrãrii în contabilitatea patrimonialã a instituţiei publice pentru reflectarea serviciului efectuat şi a obligaţiei de platã faţã de terţii creditori."
Având în vedere cele de mai sus, instituţiile publice - beneficiari finali ai bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor finanţate din fonduri externe nerambursabile - vor proceda la înregistrarea în contabilitate a acestora, indiferent de modul de derulare a fondurilor, respectiv prin Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, alte instituţii sau prin conturi proprii de disponibilitãţi.
2.4. Bunurile achiziţionate de cãtre ministere şi alte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale, plãtite din mai multe surse, se înregistreazã în contabilitatea instituţiilor publice respective, cu întreaga valoare a bunurilor determinate în funcţie de plãţile efectuate din toate sursele (fonduri externe nerambursabile, cofinanţare din buget, credite externe etc.), pe baza documentelor de recepţie şi a celorlalte documente care atestã intrarea în instituţie a acestora.
Sumele reprezentând avansuri şi plãţi intermediare se vor înregistra numai în contabilitatea Oficiului de Plãţi şi Contractare PHARE, nu şi a beneficiarilor finali.
În situaţia în care beneficiarii finali ai bunurilor şi serviciilor achitate din fonduri externe nerambursabile sunt instituţii subordonate ministerelor şi altor autoritãţi publice centrale sau locale, acestea au obligaţia efectuãrii recepţiei cantitative şi calitative a bunurilor şi confirmãrii serviciilor şi transmiterii copiilor de pe documente cãtre instituţiile superioare.
Instituţiile superioare vor înregistra în contabilitatea proprie bunurile şi serviciile respective, apoi vor întocmi documente de transfer (proces-verbal de predare-primire) cãtre instituţiile subordonate - beneficiari finali.
Instituţiile subordonate - beneficiari finali - înregistreazã în contabilitatea proprie bunurile şi serviciile, apoi transmit instituţiilor superioare copia notei contabile prin care fac dovada înregistrãrii în contabilitate a bunurilor şi serviciilor respective.
2.4.1. Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor superioare a bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor achitate din fonduri PHARE, ISPA etc., de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE din Ministerul Finanţelor Publice, se efectueazã astfel:
- activele fixe necorporale, corporale şi în curs, potrivit prevederilor Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi al persoanelor juridice fãrã scop patrimonial, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.487/2003 , modificate şi completate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 117/2004 , <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.912/2004 şi <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 467/2005 :


% = 337 "Fonduri cu destinaţie specialã"
02 "Active fixe necorporale"
013 "Active fixe corporale"
06 "Active fixe în curs"


- bunurile de natura stocurilor:


% = 337 "Fonduri cu destinaţie specialã"
600 "Materiale"
620 "Produse"
etc.


- obiecte de inventar:


602 "Obiecte de inventar = 311 "Fondul obiectelor de inventar"
în magazie"


- lucrãri şi servicii (asistenţã tehnicã, consultanţã etc., concretizate sau neconcretizate în manuale de proceduri):


421 "Cheltuieli din fonduri = 337 "Fonduri cu destinaţie specialã"
cu destinaţie specialã"


2.4.2. Înregistrarea în contabilitatea instituţiilor superioare a bunurilor, lucrãrilor şi serviciilor achitate din cofinanţare de la bugetul de stat:

- numerar încasat în cont (cofinanţare de la bugetul de stat):


119 "Disponibil din fonduri = 337 "Fonduri cu destinaţie specialã"
cu destinaţie specialã
şi de redistribuire"


- activele fixe necorporale, corporale şi în curs:


% = 234 "Furnizori"
02 "Active fixe necorporale"
013 "Active fixe corporale"
06 "Active fixe în curs"


- bunurile de natura stocurilor:


% = 234 "Furnizori"
600 "Materiale"
620 "Produse"
etc.


- obiecte de inventar:


602 "Obiecte de inventar = 311 "Fondul obiectelor de inventar"
în magazie"2.4.3. În contabilitatea instituţiilor subordonate - beneficiari finali - bunurile şi serviciile se înregistreazã asemãnãtor pct. 2.4.1.
2.4.4. În contabilitatea instituţiilor finanţate din bugetul local (comune, oraşe, municipii, judeţe):

- numerar încasat în cont (fonduri externe nerambursabile):


182 "Disponibil din fonduri externe = 382 "Fonduri externe
nerambursabile primite de unitãţile nerambursabile"
administrativ-teritoriale şi instituţii
sau servicii publice din subordine"
118 "Disponibil în valutã al instituţiei publice"Se utilizeazã monografia prevãzutã în Normele metodologice privind înregistrarea în contabilitate a unitãţilor administrativ-teritoriale a unor operaţiuni ce decurg din aplicarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 108/2004 , aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 706/2004 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 14 mai 2004.

- numerar încasat în cont (cofinanţarea din bugetul de stat - corespunzãtor contului 50.02):


119 "Disponibil din fonduri = 337 "Fonduri cu destinaţie specialã"
cu destinaţie specialã
şi de redistribuire"


- cofinanţarea din bugetul local:


% = 700 "Finanţare de la buget
220 "Debitori" privind anul curent"
234 "Furnizori"
410 "Cheltuielile instituţiei publice
finanţate de la buget" etc.


- bunurile şi serviciile se înregistreazã asemãnãtor pct. 2.4.1, în situaţia în care acestea au fost achitate de cãtre Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE.

2.5. Bunurile şi serviciile neînregistrate în contabilitate pânã la data prezentelor precizãri de cãtre instituţiile publice beneficiare de fonduri externe nerambursabile vor fi inventariate potrivit prevederilor Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.753/2004 , iar pe baza rezultatelor inventarierii şi a documentelor care atestã plãţile efectuate vor fi înregistrate în contabilitate potrivit pct. 2.4.
2.6. Instituţiile care au prevãzute în bugetul aprobat pe anul 2005 fonduri externe nerambursabile la capitolul 50.30 "Fonduri externe nerambursabile", derulate prin Oficiul de Plãţi şi Contractare PHARE, precum şi direct de acestea, raporteazã aceste fonduri în anexa nr. 11 "Execuţia fondurilor externe nerambursabile" (formular din situaţiile financiare), care se va completa cu: prevederi iniţiale, prevederi definitive şi plãţi efectuate. Datele raportate vor fi puse de acord cu cele din evidenţa agenţiilor de implementare, respectiv cu cele înscrise în conturile de execuţie transmise direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Celelalte fonduri externe nerambursabile care nu sunt cuprinse în bugetul aprobat pe anul 2005 la capitolul 50.30 "Fonduri externe nerambursabile" se raporteazã în anexa nr. 15 "Disponibil din mijloace cu destinaţie specialã".
Ministerul Finanţelor Publice constatã prezentarea cu întârziere a situaţiilor financiare de cãtre unele ministere, autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi direcţii generale ale finanţelor publice, fiind pus în situaţia de a nu putea prezenta informaţiile solicitate de conducerea ministerului, Guvernul României şi alte instituţii care monitorizeazã buna administrare a patrimoniului şi execuţia bugetarã din sectorul public.
Vã precizãm cã pentru înlãturarea acestor neajunsuri Ministerul Finanţelor Publice se va adresa organelor de control pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevãzute de lege.
Nerespectarea reglementãrilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice stabilite potrivit legii constituie contravenţie, conform prevederilor <>art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 3.000 lei (RON), dacã perioada de întârziere pentru întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice este cuprinsã între 15 şi 30 de zile lucrãtoare, şi de la 1.500 lei la 4.500 lei (RON), dacã perioada de întârziere depãşeşte 30 de zile lucrãtoare, potrivit art. 42 alin. (2), şi se suportã de persoanele vinovate, potrivit alin. (5) al aceluiaşi articol.
Contravenţiilor prevãzute la art. 41 din legea mai sus menţionatã le sunt aplicabile dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice