Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRECIZARI din 8 iulie 2005  pentru aplicarea prevederilor   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a   Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale    Twitter Facebook
Cautare document

PRECIZARI din 8 iulie 2005 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 22 iulie 2005

1. Începând cu data de 1 iulie 2005, creanţele fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc în moneda noua, la nivel de leu, fãrã subdiviziuni, prin rotunjire la un leu pentru fracţiunile de peste 50 de bani inclusiv şi prin neglijarea fracţiunilor de pana la 49 de bani inclusiv, cu excepţia creanţelor prevãzute la pct. 3. În cazul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor reţinute la sursa potrivit legii, rotunjirea se efectueazã de cãtre plãtitorul de venit pentru fiecare beneficiar. Prevederile se aplica şi creanţelor fiscale nãscute anterior datei de 30 iunie 2005, stabilite sau corectate dupã data de 1 iulie 2005, precum şi celor înscrise în acte administrative aflate în curs de executare.
2. Creanţele fiscale existente în evidenta analitica pe plãtitori la data de 30 iunie 2005, neachitate, vor fi denominate în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi rotunjite potrivit pct. 1.
3. Pentru taxele judiciare de timbru, taxele extrajudiciare de timbru, taxele de timbru pentru activitatea notarialã, pentru valorile timbrelor judiciare stabilite potrivit legii, pentru alte taxe şi tarife percepute anticipat de cãtre instituţii publice pentru prestarea serviciilor, precum şi altele asemenea pentru care autoritatea competenta pentru administrarea creanţelor fiscale nu conduce evidenta pe plãtitori, se aplica numai dispoziţiile <>Legii nr. 348/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Aceasta regula se aplica pana la data intrãrii în vigoare a <>Legii nr. 210/2005 privind aprobarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscalã, data dupã care regula prevãzutã la pct. 1 urmeazã a se aplica şi acestor creanţe.
4. Prevederile pct. 1 se referã la stabilirea cuantumului creanţelor fiscale calculate şi înscrise în documente, cum ar fi:
a) declaraţii fiscale (Declaraţia privind obligaţiile de plata la bugetul general consolidat, Decont privind T.V.A. etc.);
b) declaraţii vamale prevãzute de lege, prin care se stabilesc drepturile vamale reprezentând taxe vamale, T.V.A., accize, comision vamal şi alte sume;
c) decizii de impunere emise de organele fiscale competente, precum şi actele constatatoare emise de organele vamale;
d) decizii privind soluţionarea contestaţiei;
e) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor;
f) decizii privind rambursarea de taxa pe valoarea adãugatã şi decizii privind restituiri de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat;
g) note de compensare şi note de restituire/ rambursare;
h) orice alte documente emise de autoritãţile publice competente, prin care se stabilesc şi se individualizeazã creanţe fiscale.
5. Prevederile pct. 1 se aplica tuturor valorilor înscrise în declaraţiile fiscale ori de câte ori acestea sunt prevãzute în formularele aprobate în condiţiile legii. Eventualele diferenţe de impozite, taxe şi contribuţii rezultate din rotunjire se înregistreazã conform pct. 11.
6. Declaraţiile de venit şi declaraţiile informative privind perioada de pana la 31 decembrie 2004 inclusiv, depuse dupã data de 1 iulie 2005 inclusiv, se întocmesc în moneda veche.
7. Sumele reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, rotunjite potrivit pct. 1, se înscriu astfel în documentele de plata, indiferent dacã plãţile sunt totale sau parţiale.
8. În perioada 1 iulie 2005 - 31 decembrie 2006 unitãţile Trezoreriei Statului efectueazã operaţiuni de încasãri şi plati în numerar atât în moneda veche, cat şi în moneda noua.
9. În cazul plãţilor efectuate prin aplicarea de timbre mobile, timbrele existente în stoc pot fi utilizate pana la epuizarea stocului, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2006. În aceste cazuri organul competent pentru încasare va înscrie pe documentul pe care se aplica timbrul valoarea rezultatã în urma denominarii efectuate în conformitate cu prevederile <>art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
10. Formularele cu regim special, existente în stoc la data de 30 iunie 2005, cum ar fi: monetarul, biletele de cãlãtorie, biletele de spectacol, bonuri cu valoare fixa etc., care au înscrise în conţinutul lor valori fixe, pot fi utilizate pana la epuizarea stocului, cu condiţia înscrierii pe formulare a noii valori rezultate în urma denominarii efectuate în conformitate cu prevederile <>art. 5 alin. (5) din Legea nr. 348/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Înscrierea noilor valori se realizeazã prin aplicarea unei ştampile, prin înscriere manualã sau prin alte procedee tehnice.
11. Contabilizarea valorilor rezultate din rotunjirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat în conformitate cu prevederile <>art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 , denumita în continuare ordonanta de urgenta, se efectueazã astfel:
a) prin înregistrarea în debitul contului 473 "Decontãri din operaţii în curs de clarificare", în cazul în care sumele datorate se majoreazã, articol contabil:


473 = 4xx
"Decontãri din operaţii "Conturi de terţi"
în curs de clarificare"


b) prin înregistrarea în creditul contului 473 "Decontãri din operaţii în curs de clarificare", în cazul în care sumele datorate se reduc, articol contabil:


4xx = 473
"Conturi de terţi" "Decontãri din operaţii
în curs de clarificare"


La sfârşitul exerciţiului financiar, soldul debitor sau creditor al contului 473 "Decontãri din operaţii în curs de clarificare" se regularizeazã astfel:
a) soldul debitor se preia în cheltuielile exerciţiului financiar, articol contabil:


6588 = 473
"Alte cheltuieli de exploatare" "Decontãri din operaţii
în curs de clarificare"


b) soldul creditor se preia în veniturile exerciţiului financiar, articol contabil:


473 = 7588
"Decontãri din operaţii "Alte venituri din exploatare"
în curs de clarificare"


12. În contabilitatea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale care gestioneazã veniturile bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetului asigurãrilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, denumite potrivit legii creditori bugetari, diferenţele rezultate din rotunjirea la nivel de leu, fãrã subdiviziuni, aferente veniturilor bugetului general consolidat provenite din impozite, taxe, contribuţii şi alte sume cuvenite acestuia, stabilite şi neachitate pana la data de 30 iunie 2005 inclusiv, se înregistreazã în roşu sau negru, dupã caz, astfel:
- veniturile bugetului de stat:


220.31 "Debitori ai = 531.31 "Venituri de realizat
bugetului de stat" ale bugetului de stat"


- veniturile bugetului local:


220.32 "Debitori ai = 531.32 "Venituri de realizat
bugetului local" ale bugetului local"


- veniturile bugetului asigurãrilor sociale de stat:


220.33 "Debitori ai bugetului = 531.33 "Venituri de realizat
asigurãrilor sociale ale bugetului asigurãrilor
de stat" sociale de stat"


- veniturile bugetului asigurãrilor pentru şomaj:


220.34 "Debitori ai bugetului = 531.34 "Venituri de realizat
asigurãrilor pentru ale bugetului asigurãrilor
şomaj" pentru şomaj"


- veniturile Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate:


220.35 "Debitori ai Fondului = 531.35 "Venituri de realizat
naţional unic de asigurãri ale Fondului naţional unic de
sociale de sãnãtate" asigurãri sociale de sãnãtate"


13. În contabilitatea instituţiilor publice, înregistrarea valorilor rezultate din rotunjirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, în conformitate cu art. 1 din ordonanta de urgenta, se efectueazã astfel:
- în cazul în care sumele datorate se rotunjesc în plus fata de obligaţiile evidentiate în contabilitate:


702 "Finanţarea de la buget privind = %
anii precedenti şi alte surse" 232 "Decontãri cu bugetul"
528 "Venituri din anii precedenti 233 "Decontãri privind
şi alte surse" asigurãrile sociale"
337 "Fonduri cu destinaţie specialã" 235 "Decontãri privind
etc. contribuţia pentru bugetul
asigurãrilor pentru şomaj"


- în cazul în care sumele datorate se rotunjesc în minus fata de obligaţiile evidentiate în contabilitate:


% = 702 "Finanţarea de la buget
privind anii precedenti şi
alte surse"
232 "Decontãri cu bugetul" 528 "Venituri din anii
233 "Decontãri privind precedenti şi alte surse"
asigurãrile sociale" 337 "Fonduri cu destinaţie
235 "Decontãri privind specialã" etc.
contribuţia pentru bugetul
asigurãrilor pentru şomaj"


14. Sumele reprezentând impozit pe veniturile din salarii şi contribuţii sociale datorate de angajatori pentru luna iunie 2005 se determina conform legii, având în vedere baza de calcul exprimatã în moneda veche. Sumele rezultate care se declara sau se plãtesc începând cu data de 1 iulie 2005 se denomineaza şi se rotunjesc prin aplicarea prevederilor pct. 1. Regula se aplica şi altor impozite reţinute la sursa, potrivit legii, în cursul lunii iunie 2005.
15. Sumele referitoare la veniturile din salarii şi impozitul lunar reţinut, înscrise la cap. V din Fişa fiscalã privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru lunile ianuarie-iunie 2005, se exprima şi se declara în lei vechi.
Suma înscrisã la rd. "Total impozit (RON)" se determina prin denominarea şi rotunjirea sumei reprezentând "Total impozit (ROL)" prin aplicarea regulilor menţionate la pct. 1. Suma înscrisã la rd. 13 "Impozit anual" se exprima în lei noi.
16. Contribuabilii care beneficiazã de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale, de natura esalonarilor, acordate în baza prevederilor legale în vigoare, au obligaţia de a efectua denominarea şi rotunjirea potrivit pct. 1 pentru fiecare suma reprezentând rata lunarã din graficele de înlesniri la plata, cu termene de plata dupã data de 30 iunie 2005.

Exemplu
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sume de plata U.M. Exemplul Exemplul Exemplul Exemplul Exemplul Exemplul
Denominare şi I*) II*) III*) IV*) V*) VI*)
rotunjire ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
lei vechi 1.052.000.000 494.991 494.931 10.591 9.425 5.015
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- împãrţire la 10.000 lei noi 105.200,0000 49,4991 49,4931 1,0591 0,9425 0,5015
- rotunjire la a doua
zecimala conform
<>Legii nr. 348/2004 lei noi 105.200,00 49,50 49,49 1,06 0,94 0,50
- rotunjire la întreg lei noi 105.200 50 49 1 1 1
- sume de plata
dupã efectuarea
denominarii şi
rotunjirii lei noi 105.200 50 49 1 1 1
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


---------
*) Sumele reprezintã rate de plata (impozite, taxe, contribuţii şi dobânzi datorate pe perioada eşalonãrii).

17. La ultimul termen de plata a ratelor din graficele de înlesniri la plata, organele fiscale competente vor comunica, cu cel puţin 10 zile înainte de împlinirea termenului, cuantumul ultimei rate rezultat ca urmare a denominarii şi rotunjirii fiecãrei rate din esalonarile la plata achitate ulterior datei de 30 iunie 2005.
18. Creanţele fiscale stabilite prin acte administrative fiscale emise anterior datei de 1 iulie 2005 în moneda veche şi comunicate titularilor dupã aceasta data se vor înscrie în evidente în moneda noua, la nivel de leu, prin rotunjire potrivit pct. 1.
19. Impozitele anuale care, potrivit legii, se plãtesc în transe, stabilite în decizii emise de organul fiscal competent, precum şi în declaraţiile de impozite şi taxe locale întocmite de persoanele juridice potrivit <>Legii nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã data de 1 iulie 2005, se exprima în lei noi. Tranşele plãţilor, stabilite potrivit legii, se rotunjesc conform pct. 1, iar diferenţa pana la nivelul obligaţiei anuale de plata se reflecta în suma stabilitã pentru ultima transa.
20. Adjudecatarii cãrora li s-a încuviinţat plata în rate pentru bunurile adjudecate ca urmare a licitaţiei pentru valorificarea bunurilor sechestrate în cadrul procedurii de executare silitã au obligaţia de a efectua denominarea şi rotunjirea potrivit pct. 1 pentru fiecare rata, cu termene de plata dupã data de 30 iunie 2005. Regula prevãzutã la pct. 17 se aplica în mod corespunzãtor.
21. Preţurile unitare de pana la 49 lei vechi ale bunurilor materiale aflate în administrarea instituţiilor publice la data de 30 iunie 2005 vor fi denominate potrivit legii, iar sumele rezultate pot fi majorate la 0,01 lei noi, astfel cum se prezintã în exemplul urmãtor:

Exemplu
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Preţ unitar Preţ unitar Diferenţe Diferenţe
Preţ denominat majorat rezultate de inre-
Categoria unitar potrivit potrivit în urma gistrat
de bunuri Canti- - lei legii din ordo- operati- în conta-
tatea vechi/ - lei nanta de uni de bilitate
U.M. - noi/ urgenta conversie
U.M. - - lei noi - lei noi
/U.M. - /U.M. -
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2 3 = 2/ 4 5 6=1x5
10.000
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Active fixe (de exemplu: teren,
clãdire) 1 1 0,0001 0,01 0,0099 0,0099
Obiecte de inventar (în magazie,
în folosinta, aflate la terţi) 100 30 0,003 0,01 0,007 0,7
Stocuri (materiale, materiale în
prelucrare, animale şi pãsãri,
produse etc.) 200 15 0,0015 0,01 0,0085 1,7
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


22. Diferenţele rezultate în urma operaţiunii de conversie se vor inregistra în contabilitate potrivit urmãtoarelor reguli:
- diferenţele rezultate în urma efectuãrii operaţiunii de conversie pentru active fixe:
C ● pentru activele fixe din domeniul public sau privat al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, neamortizabile:


01 "Active fixe" = %
306 "Fondul bunurilor care alcãtuiesc
domeniul public al statului"
307 "Fondul bunurilor care alcãtuiesc
domeniul privat al statului"
308 "Fondul bunurilor care alcãtuiesc
domeniul public al unitãţilor
administrativ-teritoriale"
309 "Fondul bunurilor care alcãtuiesc
domeniul privat al unitãţilor
administrativ-teritoriale", dupã caz


C ● pentru activele fixe din domeniul privat al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, amortizabile:


01 "Active fixe" = %
702 "Finanţarea de la buget privind
anii precedenti şi alte surse"
528 "Venituri din anii precedenti
şi alte surse"
337 "Fonduri cu destinaţie specialã"
05 "Amortizarea activelor fixe"
etc., dupã caz


- diferenţele rezultate în urma efectuãrii operaţiunii de conversie pentru obiecte de inventar:


602 "Obiecte de inventar = 311 "Fondul obiectelor de inventar"
în magazine"


Similar se efectueazã înregistrãrile contabile şi pentru celelalte categorii de obiecte de inventar.
- diferenţele rezultate în urma efectuãrii operaţiunii de conversie pentru stocuri:


600 "Materiale" = %
702 "Finanţare de la buget privind
anii precedenti şi alte surse"
528 "Venituri din anii precedenti şi
alte surse"
337 "Fonduri cu destinaţie specialã"
etc., dupã caz


Similar se efectueazã înregistrãrile contabile şi pentru celelalte categorii de stocuri.
NOTA:
Conturile 702 "Finanţare de la buget privind anii precedenti şi alte surse", 528 "Venituri din anii precedenti şi alte surse", 337 "Fonduri cu destinaţie specialã" etc., dupã caz, vor fi dezvoltate în analitice distincte pentru evidentierea diferenţelor din rotunjiri ca urmare a denominarii potrivit <>Legii nr. 348/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi a diferenţelor rezultate în urma efectuãrii operaţiunii de conversie potrivit ordonanţei de urgenta.

23. Agenţiile de implementare prin care se deruleazã fondurile reprezentând contribuţia financiarã nerambursabila a Comunitãţii Europene (PHARE, ISPA şi SAPARD) vor realiza conversia în lei noi a soldurilor iniţiale, a rulajelor şi soldurilor finale cuprinse în balanţa de verificare la data de 30 iunie 2005.
Diferenţele rezultate din rotunjirea la nivel de leu, fãrã subdiviziunile acestuia, se înregistreazã în contabilitate astfel:
A. pentru fondurile PHARE:
- Fondul Naţional şi Oficiul de Plati şi Contractare PHARE (Ministerul Finanţelor Publice) şi Ministerul Integrãrii Europene vor utiliza contul 58.30 "Rezultatul patrimonial", analitic 58.30.9.xx "Diferenţe din rotunjiri urmare denominarii potrivit <>Legii nr. 348/2004 ";
B. pentru fondurile ISPA:
- Fondul Naţional şi Oficiul de Plati şi Contractare PHARE (Ministerul Finanţelor Publice) şi Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor utiliza contul 58.30 "Rezultatul patrimonial", analitic 58.30.y.9.xx "Diferenţe din rotunjiri urmare denominarii potrivit <>Legii nr. 348/2004 ";
- pentru sumele avansate din bugetul de stat, reprezentând cofinantare sau indisponibilitati temporare, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va utiliza contul 702.03 "Finanţare de la buget privind anii precedenti şi alte surse", analitic 702.03.y.9.xx "Diferenţe din rotunjiri urmare denominarii potrivit <>Legii nr. 348/2004 ";
C. pentru fondurile SAPARD:
- Fondul Naţional (Ministerul Finanţelor Publice) va utiliza contul 412.02 "Diferenţe din reevaluare şi diferenţe de curs aferente dobânzilor încasate", analitic 412.02.09 "Diferenţe din rotunjire urmare denominarii potrivit <>Legii nr. 348/2004 ";
- Agenţia SAPARD va utiliza contul 337.74 "Fonduri primite pentru programul SAPARD", analitic 337.74.09 "Diferenţe din rotunjiri urmare denominarii potrivit <>Legii nr. 348/2004 ".
24. Regula prevãzutã la pct. 1 nu se aplica în cazul calculelor intermediare pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale. Elementele de calcul se denomineaza numai prin împãrţirea la 10.000 lei vechi, fãrã rotunjirea zecimalelor la ordinul sutelor, aceasta rotunjire aplicându-se asupra oricãreia dintre valorile rezultante. Suma finala a impozitului datorat, stabilit în actul administrativ emis de organul fiscal competent, se va rotunji conform prevederilor pct. 1.
Prin sintagma calcule intermediare privind impozitele şi taxele locale se înţelege:
a) calculul pentru perioade mai mici de un an;
b) calculul bonificatiei prevãzute la art. 255 alin. (2), art. 260 alin. (2) şi <>art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile ulterioare;
c) determinarea nivelurilor/valorilor ca efect al aplicãrii unor coeficienţi de corectie sau cote de impozitare;
d) determinarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumitã suma în lei, ca efect al majorãrii anuale prevãzute la <>art. 287 din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile ulterioare;
e) orice alte calcule neprevãzute la lit. a)-e) şi care nu privesc cuantumurile impozitelor şi taxelor locale determinate pentru un an fiscal.
Exemplu
A. Considerând ca un contribuabil datoreazã un impozit anual de 1.886.000 lei vechi, care se plãteşte în patru rate, astfel:


I 471.500 lei;
II 471.500 lei;
III 471.500 lei;
IV 471.500 lei,


în moneda noua, impozitul datorat începând cu data de 1 iulie 2005 va fi dupã cum urmeazã:
Impozit anual: 189 lei noi, din care rata:


I 47 lei;
II 47 lei;
III 47 lei;
IV 48 lei.


B. Considerând ca impozitul datorat în anul 2005 în cazul unui teren amplasat în extravilan este de 59.950 lei vechi, care se plãteşte în patru rate, astfel:


I 14.987 lei;
II 14.987 lei;
III 14.988 lei;
IV 14.988 lei,


în moneda noua, impozitul datorat începând cu data de 1 iulie 2005 va fi dupã cum urmeazã:
Impozit anual: 6 lei noi,
din care rata:


I 2 lei;
II 2 lei;
III 2 lei;
IV 0 lei.


C. Exemplu de calcule intermediare în moneda noua:
C1. Datele despre teren:
a) rangul localitãţii unde este situat terenul: 0;
b) zona în cadrul localitãţii: C;
c) categoria de folosinta: faneata.
d) suprafata terenului: 1.214 mp;
e) suprafata construitã la sol a clãdirilor: 0 mp;
f) autoritatea localã deliberativa a hotãrât, în anul 2004 pentru anul 2005, majorarea impozitului pe teren cu 37,9%;
g) autoritatea localã deliberativa a hotãrât, în anul 2004 pentru anul 2005, acordarea unei bonificatii de 9%.
C2. Explicaţii privind modul de calcul al impozitului pe teren, astfel cum rezulta din <>art. 258 alin. (3)-(5) din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile ulterioare, şi <>Hotãrârea Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexeazã/ajusteaza/actualizeazã anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005:
1. se determina suprafata pentru care se datoreazã impozit pe teren: este efectiv suprafata terenului, respectiv:
1.214 mp;
2. se determina calculele intermediare ale impozitului pe teren:
2.1. se identifica suma corespunzãtoare unui teren având categoria de folosinta "faneata", amplasat în zona C, respectiv: 10 lei/mp;
2.2. se denomineaza prin împãrţirea la 10.000 potrivit <>Legii nr. 348/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
10 lei/mp: 10.000 = 0,0010 lei/mp;
2.3. suprafata de teren pentru care se datoreazã impozit pe teren, prevãzutã la pct. 1, se înmulţeşte cu suma prevãzutã la subpct. 2.2, respectiv:
1.214 mp x 0,0010 lei/mp = 1,2140 lei;
2.4. suma stabilitã la subpct. 2.3 se înmulţeşte cu coeficientul de corectie 8,00 din tabelul prevãzut la <>art. 258 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile ulterioare, corespunzãtor rangului 0 al localitãţii unde este amplasat terenul. Organul fiscal are, potrivit art. 7 teza a II-a din ordonanta de urgenta, posibilitatea de a opta pentru una dintre urmãtoarele variante de calcul:
a) în valoarea rezultanta de la subpct. 2.3 (1,2140) zecimalele nu se rotunjesc la ordinul sutelor, astfel:
1,2140 lei x 8,00 = 9,7120 lei;
b) în valoarea rezultanta de la subpct. 2.3 (1,2140) zecimalele se rotunjesc la ordinul sutelor, astfel:
1,21 lei x 8,00 = 9,68 lei;
2.5. având în vedere prevederile <>art. 296 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile ulterioare, deoarece, în anul fiscal 2004 pentru anul fiscal 2005, autoritatea localã deliberativa a hotãrât majorarea impozitului pe teren cu 37,9%, suma determinata la subpct. 2.4 se majoreazã cu acest procent, astfel:
a) 9,7120 + 9,7120 x 37,9% = 13,3928;
b) 9,68 + 9,68 x 37,9% = 13,3487;
2.6. având în vedere prevederile <>art. 260 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile ulterioare, deoarece, în anul fiscal 2004 pentru anul fiscal 2005, autoritatea localã deliberativa a hotãrât acordarea unei bonificatii de 9%, pentru stabilirea impozitului organul fiscal are, potrivit art. 7 teza a II-a din odonanta de urgenta, posibilitatea de a opta pentru una dintre urmãtoarele variante de calcul:
a^1) în valoarea rezultanta de la subpct. 2.5 lit. a) (13,3928) zecimalele nu se rotunjesc la ordinul sutelor, astfel:
13,3928 lei - 13,3928 x 9% = 12,1874 lei;
a^2) în valoarea rezultanta de la subpct. 2.5 lit. a) (13,3928) zecimalele se rotunjesc la ordinul sutelor, astfel:
13,39 lei - 13,39 x 9% = 12,18 lei;
b^1) în valoarea rezultanta de la subpct. 2.5 lit. b) (13,3487) zecimalele nu se rotunjesc la ordinul sutelor, astfel:
13,3487 lei - 13,3487 x 9% = 12,1473 lei;
b^2) în valoarea rezultanta de la subpct. 2.5 lit. b) (13,3487) zecimalele se rotunjesc la ordinul sutelor, astfel:
13,35 lei - 13,35 x 9% = 12,15 lei;
3. se determina impozitul pe teren datorat de cãtre contribuabil, aplicându-se regulile rotunjirii potrivit <>Legii nr. 348/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ordonanţei de urgenta:
a^1) 12 lei;
a^2) 12 lei;
b^1) 12 lei;
b^2) 12 lei.
25. Consilierii juridici din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, respectiv ai Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, care reprezintã în fata instanţelor de judecata interesele statului, în litigii care au ca obiect drepturi şi obligaţii evaluabile în bani, au obligaţia de a solicita compartimentelor de specialitate din cadrul organelor fiscale convertirea în moneda noua a sumelor ce reprezintã obiectul litigiilor.
26. În cazul în care termenul pentru îndeplinirea unei obligaţii fiscale s-a sfârşit în zilele de 30 iunie sau 1 iulie 2005, când activitatea cu publicul a unitãţilor subordonate Ministerului Finanţelor Publice era suspendatã, obligaţia se considera îndeplinitã dacã aceasta a fost executatã pana la sfârşitul zilei de luni, 4 iulie 2005. Regula se aplica şi pentru acţiunile constând în exercitarea unor drepturi prevãzute de legea fiscalã.

---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice