Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRECIZARI din 24 iunie 2005  referitoare la aplicarea   Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale de catre Trezoreria Statului    Twitter Facebook
Cautare document

PRECIZARI din 24 iunie 2005 referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale de catre Trezoreria Statului

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iunie 2005

ART. 1
În perioada 1 iulie 2005 - 31 decembrie 2006 unitãţile Trezoreriei Statului efectueazã operaţiuni de încasãri şi plãţi în numerar atât în moneda veche, cât şi în moneda nouã.
ART. 2
(1) Pânã la data de 30 iunie 2005 Trezoreria Statului ţine contabilitatea în moneda veche şi întocmeşte bilanţul contabil la data de 30 iunie 2005 în moneda veche.
Pentru datele de raportare din ziua de 30 iunie 2005 Formularul 02 "Execuţia operativã a contului trezoreriei" şi Formularul 06 "Contul de execuţie a cheltuielilor bugetului de stat în profil economic" se transmit de cãtre unitãţile Trezoreriei Statului la Ministerul Finanţelor Publice pe data de 1 iulie 2005 în moneda veche.
(2) Începând cu data de 1 iulie 2005 Trezoreria Statului ţine evidenţa contabilã în moneda nouã şi întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale în moneda nouã, la nivel de leu, fãrã subdiviziunile leului.
(3) Începând cu luna iulie 2005 unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului întocmesc şi transmit Ministerului Finanţelor Publice raportãrile zilnice şi lunare în moneda nouã, la nivel de leu, fãrã subdiviziunile leului.
În data de 5 iulie 2005 formularul 02 "Execuţia operativã a contului trezoreriei" şi formularul 06 "Contul de execuţie a cheltuielilor bugetului de stat în profil economic" cuprinzând execuţia la data de 4 iulie 2005 se transmit la Ministerul Finanţelor Publice în moneda nouã, la nivel de leu, fãrã subdiviziunile leului.
ART. 3
(1) Trezoreria Statului efectueazã operaţiunea de conversie în lei noi, prin intermediul programului informatic pus la dispoziţie de Direcţia generalã a tehnologiei informaţiei din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin metoda împãrţirii sumelor la 10.000 (zece mii), urmatã de rotunjirea zecimalelor sumelor astfel obţinute la a doua zecimalã (banul), prin adaos sau lipsã.
(2) Prin intermediul programului informatic pus la dispoziţie de Direcţia generalã a tehnologiei informaţiei se asigurã conversia în moneda nouã a soldurilor iniţiale, rulajelor cumulate şi soldurilor finale ale conturilor analitice şi sintetice, bilanţiere şi extrabilanţiere cuprinse în balanţele de verificare ale unitãţilor Trezoreriei Statului.
(3) Unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului efectueazã operaţiunea de conversie în moneda nouã în data de 1 iulie 2005, dupã întocmirea tuturor situaţiilor financiare în moneda veche la data de 30 iunie 2005.
(4) Diferenţele rezultate din conversia în moneda nouã a elementelor de activ şi pasiv din contabilitatea unitãţilor Trezoreriei Statului se preiau, dupã caz, în debitul sau creditul conturilor 619001 "Diferenţe de conversie în moneda nouã pentru conturi bilanţiere" şi 049001 "Diferenţe de conversie în moneda nouã pentru conturi extrabilanţiere" (cod fiscal 8609468), la data de 1 iulie 2005.
(5) Pe data de 30 decembrie 2005 sumele existente în soldul contului 619001 "Diferenţe de conversie în moneda nouã pentru conturi bilanţiere" se înregistreazã ca venit sau cheltuialã a bugetului Trezoreriei Statului, astfel:
a) soldul creditor al contului 619001 "Diferenţe de conversie în moneda nouã pentru conturi bilanţiere" deschis la nivelul unitãţilor Trezoreriei Statului se transferã de cãtre acestea, cu nota contabilã, în contul 70.22.10.30 "Veniturile bugetului trezoreriei statului - Încasãri din alte surse";
b) soldul debitor al contului 619001 "Diferenţe de conversie în moneda nouã pentru conturi bilanţiere" (cod IBAN: ROXXTREZXXX 619001XXXXXXX, cod fiscal 8609468) se transferã în contul de cheltuieli al bugetului Trezoreriei Statului (cod IBAN: ROXXTREZXXX 71511020XXXXX), deschis la nivelul Activitãţii de trezorerie şi contabilitate publicã judeţeanã. Operaţiunea se efectueazã pe bazã de ordine de platã pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmite de cãtre Activitatea de trezorerie şi contabilitate publicã judeţeanã, distinct, pentru fiecare trezorerie operativã din cadrul judeţului, pe baza solicitãrilor scrise ale acestora. În cazul Activitãţii de trezorerie şi contabilitate publicã a municipiului Bucureşti şi a trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi pentru operaţiunile proprii ale Activitãţii de trezorerie şi contabilitate publicã judeţene soldul debitor al contului 619001 "Diferenţe de conversie în moneda nouã pentru conturi bilanţiere" se transferã de cãtre acestea, cu notã contabilã, în contul 71511020 "Cheltuielile bugetului trezoreriei statului - Autoritãţi publice - cheltuieli materiale şi servicii".
(6) Cheltuielile prevãzute la alin. (5) lit. b) se înregistreazã la capitolul de cheltuieli al bugetului Trezoreriei Statului 51.10.20 "Autoritãţi publice - cheltuieli materiale şi servicii", articolul 25 "Materiale şi prestãri servicii cu caracter funcţional".
(7) La finele anului 2005 diferenţele de conversie existente în soldul debitor sau creditor al contului 049001 "Diferenţe de conversie în moneda nouã pentru conturi extrabilanţiere" aferente creditelor bugetare deschise şi repartizate în anul 2005 se anuleazã de drept.
ART. 4
(1) Diferenţele de conversie în moneda nouã a elementelor de activ şi pasiv din contabilitatea Serviciului contabilitatea generalã a Trezoreriei Statului se preiau, dupã caz, în debitul sau creditul contului 28.50 "Diferenţe de conversie în moneda nouã pentru conturi bilanţiere".
(2) La data de 30 decembrie 2005 sumele înregistrate în soldul debitor sau creditor al contului 28.50 "Diferenţe de conversie în moneda nouã pentru conturi bilanţiere" se preiau în bugetul Trezoreriei Statului şi se înregistreazã la subdiviziunile de venituri/cheltuieli, dupã caz, prevãzute la art. 3 alin. 5 lit. a) şi alin. (6).
ART. 5
(1) Articolul 5 alin. (9) şi (10) din anexa la <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 526/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, considerate bunuri fãrã stãpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscãrii ori confiscate în condiţiile prevãzute de lege, la unitãţile Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 3 mai 2004, vor avea urmãtorul cuprins:
"(9) Gropurile sunt evidenţiate în contabilitatea unitãţilor Trezoreriei Statului la valoarea de 1 leu gropul, pe baza exemplarului nr. 1 al Inventarului de metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, predat Serviciului contabilitatea Trezoreriei Statului sau Serviciului administrarea şi contabilitatea contului curent al trezoreriei, dupã caz.
(10) Pentru înregistrarea gropurilor în contabilitatea unitãţilor Trezoreriei Statului se foloseşte metoda de înregistrare în partidã simplã, adicã înregistrãrile se fac în debitul sau în creditul contului în afara bilanţului 0010 «Metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, considerate bunuri fãrã stãpân sau ridicate în vederea confiscãrii ori confiscate în condiţiile prevãzute de lege, depuse în gropuri în tezaurul Trezoreriei Statului». În creditul contului 0010 «Metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, considerate bunuri fãrã stãpân sau ridicate în vederea confiscãrii ori confiscate în condiţiile prevãzute de lege, depuse în gropuri în tezaurul Trezoreriei Statului» se înregistreazã depunerea gropului aferent unei cauze în tezaurul Trezoreriei Statului la valoarea de 1 leu/grop, iar în debitul aceluiaşi cont se înregistreazã restituirea cãtre proprietar sau reprezentantul legal al acestuia ori predarea spre valorificare a tuturor obiectelor din metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase dintr-un grop aferent unei cauze."
(2) Conversia în moneda nouã a sumelor existente la data de 1 iulie 2005 în soldul iniţial, rulajele cumulate şi soldul final al contului 0010 "Metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, considerate bunuri fãrã stãpân sau ridicate în vederea confiscãrii ori confiscate în condiţiile prevãzute de lege, depuse în gropuri în tezaurul Trezoreriei Statului" se efectueazã prin împãrţire la 10.000.
(3) Dupã efectuarea operaţiunii de conversie în moneda nouã a sumelor evidenţiate în soldul iniţial, rulajele cumulate şi soldul final al contului 0010 "Metale preţioase, aliaje ale acestora şi pietre preţioase, considerate bunuri fãrã stãpân sau ridicate în vederea confiscãrii ori confiscate în condiţiile prevãzute de lege, depuse în gropuri în tezaurul Trezoreriei Statului", gropurile vor fi reevaluate la valoarea prevãzutã la alin. (1) prin înmulţirea cu 10 a soldului iniţial, rulajelor cumulate şi soldului final.
ART. 6
(1) În zilele de 30 iunie şi 1 iulie 2005, declarate zile nebancare, Trezoreria Statului nu efectueazã operaţiuni de încasãri şi plãţi prin sistemul electronic de plãţi şi nici operaţiuni cu numerar.
(2) Instituţiile publice şi agenţii economici pot prezenta la ghişeele unitãţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului ordine de platã pentru Trezoreria Statului (OPT), întocmite în lei vechi, prin care dispun plãţi de micã şi mare valoare în relaţia cu sistemul bancar de plãţi, intertrezorerii şi intratrezorerii, pânã la data de 28 iunie 2005.
(3) În mod excepţional, unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pot accepta spre decontare ordine de platã pentru Trezoreria Statului (OPT), în moneda veche, în data de 29 iunie 2005, pânã la ora 9,00.
(4) Pentru plãţile de micã şi mare valoare în relaţia cu sistemul bancar, precum şi pentru cele intertrezorerii mesajele electronice ce conţin ordine de platã pentru Trezoreria Statului (OPT) depuse în data de 29 iunie 2005 se transmit la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generalã a contabilitãţii publice şi a sistemului de decontãri, în aceeaşi zi, pânã la ora 11,00.
(5) Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generalã a contabilitãţii publice şi a sistemului de decontãri transmite unitãţilor Trezoreriei Statului încasãrile primite în data de 29 iunie 2005 în ziua de 30 iunie 2005, pânã cel târziu la ora 10,00.
(6) Retururile aferente ordinelor de platã pentru Trezoreria Statului (OPT), primite în lei vechi, se efectueazã începând cu data de 4 iulie 2005, în lei noi.
(7) Începând cu data de 1 iulie 2005, prin operaţiuni de încasãri/plãţi de mare valoare se înţelege operaţiunile de şi peste 50.000 lei, iar prin operaţiuni încasãri/plãţi de micã valoare se înţelege operaţiunile mai mici de 50.000 lei.
ART. 7
(1) Dupã data de 24 iunie 2005 ordonatorii principali de credite nu pot prezenta Ministerului Finanţelor Publice propuneri, în moneda veche, pentru modificarea în structurã a creditelor bugetare, potrivit legii, aferente trimestrului II al anului 2005, cu excepţia suplimentãrilor de credite bugetare din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului.
(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetului Trezoreriei Statului şi bugetelor locale vor deschide, vor repartiza şi, în cazuri justificate, vor retrage credite bugetare instituţiilor din subordine, aferente lunii iunie 2005, pânã cel târziu la data de 27 iunie 2005, inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuãrii operaţiunilor de conversie în moneda nouã. Dupã data de 27 iunie 2005 pot fi deschise credite bugetare aferente lunii iunie 2005, în moneda veche, numai pentru operaţiuni privind serviciul datoriei publice sau pentru alte acţiuni urgente finanţate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pe bazã de hotãrâri de Guvern aprobate ulterior acestei date.
(3) Începând cu deschiderile de credite aferente lunii iulie 2005 ordonatorii principali de credite au obligaţia de a întocmi formularul "Cerere pentru deschidere de credite" în moneda nouã. Cererile pentru deschiderile de credite aferente lunii iulie 2005, întocmite în moneda nouã, pot fi prezentate de cãtre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale la Ministerul Finanţelor Publice, începând cu data de 27 iunie 2005.
(4) Cererile pentru deschiderea de credite, borderourile de repartizare/retragere a creditelor bugetare şi dispoziţiile bugetare de repartizare/retragere a creditelor bugetare se întocmesc în lei noi, fãrã subdiviziunile leului. Pânã la epuizarea stocului actual, în formularul "Cerere pentru deschiderea de credite" sintagma "mii" de pe faţa şi versoul acestuia se haşureazã.
(5) Trezoreria Statului efectueazã prelucrarea în sistem informatic a dispoziţiilor bugetare de repartizare a creditelor bugetare aferente lunii iulie 2005, dupã efectuarea operaţiunii de conversie în moneda nouã.
ART. 8
(1) Ordonatorii principali, secundari şi terţiari de credite au obligaţia de a-şi denomina atât propriile bugete de venituri şi cheltuieli, cât şi anexele aferente, repartizate pe trimestre, pânã la data de 1 iulie 2005. Denominarea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a anexelor acestora se efectueazã prin împãrţirea la 10.000, iar sumele rezultate se rotunjesc fãrã zecimale, astfel încât sã fie pãstrate corelaţiile din bugetele iniţiale.
(2) În situaţia în care bugetele de venituri şi cheltuieli repartizate pe trimestre, denominate conform prevederilor alin. (1), determinã denaturarea semnificaţiei economice a creditelor bugetare la anumite subdiviziuni de venituri sau cheltuieli, se poate proceda la denominarea întregului buget prin împãrţire la 10.000 şi rotunjire la nivel de douã zecimale [exemplu: credite bugetare în valoare de 4.000 mii lei vechi(ROL) denominate prin metoda prevãzutã la alin. (1) reprezintã zero mii lei noi(RON). În aceastã situaţie se aplicã denominarea prevãzutã la alin. (2), respectiv 4.000 mii lei vechi(ROL) reprezintã 0,40 mii lei noi (RON)].
(3) Bugetele de venituri şi cheltuieli denominate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) se semneazã de ordonatorii de credite principali, secundari sau terţiari care le gestioneazã, dupã caz.
(4) Bugetele de venituri şi cheltuieli denominate ale ordonatorilor tertiaţi de credite împreunã cu bugetul propriu al ordonatorilor secundari de credite vor fi centralizate şi transmise la ordonatorii principali de credite, pânã la data de 15 iulie 2005.
(5) Ordonatorii principali de credite centralizeazã bugetele denominate ale ordonatorilor de credite direct subordonaţi cu propriul buget denominat.
(6) Bugetul de venituri şi cheltuieli centralizat la nivelul fiecãrui ordonator principal de credite finanţat din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale trebuie sã corespundã, pânã la nivel de titlu, cu bugetele aprobate prin legea anualã a bugetului de stat sau a bugetului asigurãrilor sociale de stat, actualizate şi denominate, comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, pânã la data de 15 iulie 2005.
(7) În cazul în care între bugetele actualizate şi denominate transmise ordonatorilor principali de credite de cãtre Ministerul Finanţelor Publice şi bugetele centralizate conform prevederilor alin. (5) se înregistreazã diferenţe de conversie în moneda nouã, acestea vor fi operate în bugetele proprii ale ordonatorilor principali de credite, astfel încât bugetele centralizate sã corespundã cu bugetele actualizate şi denominate transmise de Ministerul Finanţelor Publice.
(8) În cazul în care între bugetul Trezoreriei Statului aprobat prin hotãrâre a Guvernului, actualizat şi denominat, şi bugetul Trezoreriei Statului denominat, centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite, se înregistreazã diferenţe de conversie în moneda nouã, acestea se vor opera în bugetul propriu al ordonatorului principal de credite.
ART. 9
(1) Pe parcursul perioadei în care moneda veche are putere circulatorie, formularele specifice activitãţii de trezorerie, prevãzute în anexa nr. 1 a) la pct. 65, 66, 67 şi 70 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, aflate în stoc, se utilizeazã pânã la epuizare, cu respectarea prevederilor de la alin. (2)-(5).
(2) Din "Registrul privind evidenţa numerarului din casieria-tezaur din ziua de .....", cod 14.20.01/TS, se utilizeazã pentru fiecare zi câte douã pagini, respectiv o paginã în care sunt evidenţiate sumele aferente cupiurilor în bancnote şi monede noi şi o paginã în care sunt evidenţiate sumele aferente cupiurilor în bancnote şi monede vechi. Pe pagina în care trebuie evidenţiate sumele aferente cupiurilor în bancnote şi monede noi şeful serviciului casierie-tezaur sau înlocuitorul sãu de drept bareazã cu o linie cupiurile pretipãrite în bancnote şi monede vechi şi înscrie, sub semnãturã, cupiurile în bancnote şi monede noi, respectiv 500 lei, 100 lei, 50 lei, 10 lei, 5 lei, 1 leu, 50 bani, 10 bani, 5 bani, 1 ban. Pe pagina în care sunt evidenţiate cupiurile în bancnote şi monede vechi rubricile în care se înscriau "Soldul zilei precedente", "Alimentãri", "Depuneri", "Total intrãri", "Total ieşiri", "Sold la sfârşitul zilei" nu se completeazã şi, ca atare, se bareazã. Pe pagina în care sunt înscrise cupiurile în bancnote şi monede noi rubricile "Soldul zilei precedente", "Alimentãri", "Depuneri", "Total intrãri", "Total ieşiri", "Sold la sfârşitul zilei" se completeazã numai în lei noi, indiferent de structura cupiurii existente în casieria-tezaur. Soldul la sfârşitul zilei trebuie sã fie egal cu valoarea totalã a cupiurilor de pe pagina în care sunt înscrise cupiurile în bancnote şi monede noi, cumulatã cu valoarea totalã a cupiurilor de pe pagina în care sunt înscrise cupiurile în bancnote şi monede vechi, denominatã.
(3) Formularul "Chitanţa", cod 14.20.02/TS, se întocmeşte distinct pentru monetarul primit/predat casierului, în funcţie de cupiurile existente în bancnote şi monede noi sau în bancnote şi monede vechi predate/primite, respectiv se completeazã câte un formular pentru cupiurile în bancnote şi monede noi şi un formular pentru cupiurile în bancnote şi monede vechi. În formularul "Chitanţa", cod 14.20.02/TS, în care monetarul cuprinde cupiuri în bancnote şi monede noi, se bareazã cu o linie cupiurile pretipãrite şi se înscriu noile cupiuri, sub semnãtura casierului care predã sau primeşte numerar, dupã caz.
(4) Din formularul "Registru pentru evidenţa numerarului manipulat de personalul casieriei", cod 14.20.03/TS, se utilizeazã în fiecare zi câte douã file, completându-se câte o paginã de "Intrãri" şi o paginã de "Ieşiri" pentru bancnote şi monede noi, precum şi o paginã de "Intrãri" şi o paginã de "Ieşiri" pentru bancnote şi monede vechi. Pe paginile în care se înscriu cantitãţile şi valorile aferente bancnotelor şi monedelor noi se bareazã cu o linie cupiurile pretipãrite şi se înscriu noile cupiuri, sub semnãtura casierului care face modificãrile.
(5) Dupã data de 1 iulie 2005 instituţiile publice înscriu pe formularul "Carnet de cecuri pentru ridicare de numerar", cod 14.20.06/TS, suma pe care doresc sã o ridice în lei noi, fãrã zecimale.
Pe versoul formularului "Carnet de cecuri pentru ridicare de numerar", cod 14.20.06/TS, unitãţile Trezoreriei Statului completeazã astfel:
a) în situaţia în care se elibereazã unei instituţii publice numai numerar în bancnote şi monede vechi se completeazã valorile corespunzãtoare pe structura cupiurilor tipãrite pe formular, iar la rubrica "TOTAL" se înscrie atât valoarea în moneda veche, cât şi în moneda nouã. Suma înscrisã în moneda nouã în rubrica "TOTAL" trebuie sã coincidã cu cea înscrisã în rubrica "Verificat, s-a avizat suma de lei .............";
b) în situaţia în care se elibereazã unei instituţii publice numai numerar în bancnote şi monete noi se bareazã printr-o linie cupiurile pretipãrite şi se înscriu noile cupiuri, sub semnãtura casierului care elibereazã numerarul, şi apoi se completeazã valorile corespunzãtoare aferente noilor cupiuri înscrise;
c) în situaţia în care se elibereazã unei instituţii publice numerar atât în bancnote şi monede noi, cât şi în bancnote şi monede vechi se înscriu valorile aferente cupiurilor în bancnote şi monede vechi pe formularul pretipãrit la care se anexeazã o paginã editatã în sistem informatic, potrivit modelului din anexa la prezentele precizãri şi care se completeazã cu valorile corespunzãtoare aferente cupiurilor în bancnote şi monede noi. Suma înscrisã în rubrica "Verificat, s-a avizat suma de lei .............." trebuie sã coincidã cu totalul înscris în lei noi de pe pagina pretipãritã, cumulat cu totalul de pe pagina completatã şi care s-a anexat la cecul pentru ridicare de numerar. În rubrica "TOTAL" de pe formularul pretipãrit se înscrie atât valoarea în moneda veche, cât şi în moneda nouã.


ANEXĂ
la precizãri┌──────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Bucãţi cupiuri │ Lei │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ x 500 lei │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ x 100 lei │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ x 50 lei │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ x 10 lei │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ x 5 lei │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ x 1 lei │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ x 50 bani │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ x 10 bani │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ x 5 bani │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ x 1 ban │ │
├──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│ TOTAL: │ │
└──────────────────────────────────┴────────────────────────┘Casier,
.................

---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice