Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLANUL DE ACTIUNE PE ANUL 2007 din 18 septembrie 2007  pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010    Twitter Facebook
Cautare document

PLANUL DE ACTIUNE PE ANUL 2007 din 18 septembrie 2007 pentru implementarea Strategiei nationale privind imigratia pentru perioada 2007-2010

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 3 octombrie 2007


┌────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┐
│ Obiective │ Acţiuni │ Termen │ Instituţii │Surse de │
│ │ │ │ responsabile│finanţare│
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│1. Creşterea │1.1. Modificarea Ordonanţei de │Directiva 2005/71/CE a fost │MIRA - ORI │ │
│nivelului de │urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 │transpusã în legislaţia naţionalã │MMFES │ │
│coordonare │privind regimul strãinilor în │prin modificarea adusã Ordonanţei │ │ │
│interinstituţionalã │România, aprobatã cu modificãri │de urgenţã a Guvernului │ │ │
│în vederea │şi completãri prin Legea │nr. 194/2002 de prevederile │ │ │
│gestionãrii │nr. 357/2003, republicatã, cu │Ordonanţei de urgenţã a │ │ │
│eficiente a │modificãrile şi completãrile │Guvernului nr. 55/2007 privind │ │ │
│migraţiei legale │ulterioare, în scopul alinierii │înfiinţarea Oficiului Român pentru│ │ │
│ │legislaţiei naţionale privind │Imigrãri prin reorganizarea │ │ │
│ │regimul strãinilor (transpunerea │Autoritãţii pentru strãini şi a │ │ │
│ │Directivei 2005/71/CE cu privire │Oficiului Naţional pentru │ │ │
│ │la procedurile specifice pentru ad- │Refugiaţi, precum şi modificarea │ │ │
│ │misia cetãţenilor statelor terţe în │şi completarea unor acte normative│ │ │
│ │scop de cercetare ştiinţificã) şi a │Totodatã, a fost adoptatã │ │ │
│ │Legii nr. 203/1999 privind │Ordonanţa de urgenţã a │ │ │
│ │permisele de muncã, republicatã, │Guvernului nr. 56/2007 privind │ │ │
│ │cu modificãrile şi completãrile │încadrarea în muncã şi detaşarea │ │ │
│ │ulterioare │strãinilor pe teritoriul României │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │1.2. Realizarea unei campanii de │Septembrie 2007 │MAE │Buget MAE│
│ │informare a potenţialilor migranţi │ │MIRA - ORI │ │
│ │din principalele ţãri terţe │ │MMFES │ │
│ │producãtoare de migranţi pentru │ │ │ │
│ │România referitoare la │ │ │ │
│ │oportunitãţile de pe piaţa │ │ │ │
│ │româneascã a forţei de muncã, │ │ │ │
│ │condiţiile de admisie şi şedere, │ │ │ │
│ │precum şi la riscurile la care │ │ │ │
│ │aceştia sunt supuşi în cazul │ │ │ │
│ │nerespectãrii cadrului legal │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │1.3. Stabilirea în concret,pe bazã │30 de zile de la data publicãrii │MAE - CNV │ │
│ │de protocol, a situaţiilor în care │în Monitorul Oficial al României, │MIRA - ORI │ │
│ │pentru acordarea vizei de scurtã │Partea I, a proiectului de │ │ │
│ │şedere pentru cetãţenii statelor │modificare a Ordonanţei de │ │ │
│ │terţe se solicitã avizul Oficiului │urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 │ │ │
│ │Român pentru Imigrãri │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │1.4. Organizarea a douã reuniuni │Octombrie 2007 │MAE │Buget MAE│
│ │consulare pe spaţii geografice de │ │ │ │
│ │interes din punctul de vedere al │ │ │ │
│ │admisiei │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │1.5. Organizarea a douã seminarii cu│Septembrie 2007 │MIRA - ORI │Buget │
│ │tema "Identificarea dificultãţilor │Noiembrie 2007 │MMFES │MIRA │
│ │întâmpinate în angajarea forţei de │ │MAE │ │
│ │muncã strãine şi în exercitarea │ │ │ │
│ │dreptului de şedere şi muncã de cã- │ │ │ │
│ │tre strãini pe teritoriul României",│ │ │ │
│ │la care sã participe şi reprezentanţi │ │ │
│ │ai patronatelor şi sindicatelor │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │1.6. Efectuarea unui studiu privind │Noiembrie 2007 │MMFES - │ │
│ │domeniile de activitate deficitare │ │DPFM, │ │
│ │din România pentru care se │ │ANOFM │ │
│ │solicitã forţã de muncã strãinã, în │ │ │ │
│ │vederea corelãrii politicii de │ │ │ │
│ │admisie │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │1.7. Realizarea unei evaluãri │Octombrie 2007 │MAE, │ │
│ │privind statele terţe din care se │ │MMFS │ │
│ │poate avea în vedere atragerea │ │ │ │
│ │forţei de muncã (luarea în │ │ │ │
│ │considerare a aspectelor de ordin │ │ │ │
│ │economic, politic, cultural etc.) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │1.8. Constituirea unui grup de lucru│Septembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │interinstituţional în vederea │ │MAE │ │
│ │analizãrii modului de gestionare a │ │MMFES - │ │
│ │admisiei şi şederii în scop de │ │Inspecţia │ │
│ │muncã. Efectuarea unor analize │ │Muncii │ │
│ │semestriale şi elaborarea unor │ │ │ │
│ │propuneri de îmbunãtãţire a │ │ │ │
│ │activitãţii │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │1.9. Constituirea unui grup de lucru│Septembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │interinstituţional în vederea │ │MAE ARIS │ │
│ │analizãrii modului de gestionare a │ │MMFES - │ │
│ │admisiei şi şederii în scopul │ │IM ONRC │ │
│ │desfãşurãrii de activitãţi │ │ANAF │ │
│ │comerciale. Efectuarea unor │ │ │ │
│ │analize semestriale şi elaborarea │ │ │ │
│ │unor propuneri de îmbunãtãţire a │ │ │ │
│ │activitãţii │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │1.10. Constituirea unui grup de │Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │lucru interinstituţional în vederea │ │MAE │ │
│ │analizãrii modului de gestionare a │ │MECT │ │
│ │admisiei şi şederii în scop de │ │ │ │
│ │studii. Efectuarea unor analize │ │ │ │
│ │semestriale şi elaborarea unor │ │ │ │
│ │propuneri de îmbunãtãţire a │ │ │ │
│ │activitãţii │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │1.11. Cuantificarea percepţiei │Octombrie 2007 │MIRA - ORI │Buget │
│ │strãinilor faţã de serviciile oferite │ │MIRA │
│ │de Oficiul Român pentru Imigrãri │ │ │ │
│ │prin efectuarea unui sondaj de │ │ │ │
│ │opinie la nivel naţional de cãtre o │ │ │ │
│ │instituţie independentã de sondare │ │ │ │
│ │a opiniei publice. Rezultatele │ │ │ │
│ │sondajului vor fi utilizate în │ │ │ │
│ │vederea eficientizãrii activitãţii │ │ │ │
│ │instituţiei în relaţia cu strãinii │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │1.12. Realizarea unei biblioteci │Noiembrie 2007 │MIRA - ORI, │Buget │
│ │virtuale care sã cuprindã │ │INEP │MIRA │
│ │specimene ale documentelor de │ │MAE - DGRC │ │
│ │stare civilã folosite de strãini pe │ │ │ │
│ │teritoriul României │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │1.13. Întocmirea de propuneri în │Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │vederea participãrii la │ │MMFES │ │
│ │implementarea unor proiecte │ │ │ │
│ │finanţate de cãtre Uniunea │ │ │ │
│ │Europeanã cu alte state, în care │ │ │ │
│ │România sã deţinã calitatea de │ │ │ │
│ │junior partner, în vederea asigurãrii │ │ │
│ │de expertizã │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│2. Intensificarea │2.1. Organizarea unui seminar cu │Septembrie 2007 │MIRA - ORI │Buget │
│activitãţilor de │tema "Îmbunãtãţirea cooperãrii │ │ │MIRA │
│prevenire şi │interinstituţionale pe linia preve- │ │ │ │
│combatere a │nirii şi combaterii imigraţiei │ │ │ │
│şederii ilegale │ilegale", cu implicarea autoritãţilor │ │ │
│şi a muncii la │cu competenţe şi a organizaţiilor │ │ │ │
│negru │internaţionale şi neguvernamentale │ │ │ │
│ │din domeniu │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │2.2. Organizarea unui seminar │Septembrie 2007 │MIRA - ORI │Buget │
│ │privind repatrierea voluntarã │ │ │MIRA │
│ │asistatã, cu participarea │ │ │ │
│ │organizaţiilor internaţionale şi │ │ │ │
│ │neguvernamentale din domeniu │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │2.3. Realizarea unei campanii de │Octombrie 2007 │MIRA - ORI, │Buget │
│ │mediatizare a prevederilor legis- │ │MMFES │MIRA │
│ │laţiei privind regimul strãinilor, │ │ │Buget │
│ │încadrarea în muncã a acestora, a │ │ │MMFES │
│ │sistemului securitãţii sociale, │ │ │ │
│ │precum şi a riscurilor la care sunt │ │ │ │
│ │supuşi migranţii care nu respectã │ │ │ │
│ │prevederile legale │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │2.4. Identificarea soluţiilor pentru│Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │Buget │
│ │asigurarea translaţiei în şi din │ │ │MIRA │
│ │limba românã în faţa instanţei │ │ │ │
│ │pentru strãinii cu şedere ilegalã şi│ │ │ │
│ │asigurarea surselor de finanţare │ │ │ │
│ │aferente aplicãrii soluţiilor │ │ │ │
│ │identificate │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │2.5. Organizarea unui grup de │Septembrie 2007 │MIRA - ORI │Buget │
│ │lucru în vederea dezbaterii │ │ │MIRA │
│ │problematicii regimului tolerãrii │ │ │ │
│ │strãinilor pe teritoriul României │ │ │ │
│ │(cu participarea organizaţiilor │ │ │ │
│ │internaţionale şi a organizaţiilor │ │ │ │
│ │neguvernamentale din domeniul │ │ │ │
│ │migraţiei) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │2.6. Identificarea, în cadrul unui │Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │grup de lucru, a unei soluţii │ │IGPR, IGPF │ │
│ │comune pentru obligarea │ │ │ │
│ │cetãţenilor statelor terţe sã achite│ │ │ │
│ │contravaloarea amenzilor │ │ │ │
│ │contravenţionale aplicate pe │ │ │ │
│ │teritoriul României. Elaborarea │ │ │ │
│ │unui raport comun cu propuneri de │ │ │ │
│ │implementare a soluţiilor │ │ │ │
│ │identificate │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │2.7. Crearea unui grup de lucru în │Septembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │vederea stabilirii detaliilor tehnice │ │ │
│ │necesare pentru accesarea şi │ │ │ │
│ │folosirea în consecinţã a finanţãrii│ │ │ │
│ │disponibile din anul 2008 prin │ │ │ │
│ │Fondul european pentru returnare │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│3. Menţinerea │3.1. Accesarea finanţãrii │Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│standardelor │disponibile prin Fondul european │ │ │ │
│politicii privind │pentru refugiaţi şi Fondul european │ │ │ │
│azilul şi │pentru integrare │ │ │ │
│implementarea │ │ │ │ │
│prevederilor din │ │ │ │ │
│acquis-ul european │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │3.2. Participarea în cadrul │Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │proiectelor finanţate de cãtre │ │ │ │
│ │Comisia Europeanã cu alte state, │ │ │ │
│ │în calitate de junior partner, în │ │ │ │
│ │vederea asigurãrii de expertizã │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │3.3. Continuarea procesului de │Octombrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │armonizare a legislaţiei naţionale │ │ │ │
│ │prin adoptarea Directivei europene │ │ │ │
│ │2005/85/CE privind standardele │ │ │ │
│ │minime ale procedurii de acordare │ │ │ │
│ │şi retragere a statutului de refugiat │ │ │
│ │din statele membre │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │3.4. Crearea cadrului legal pentru │Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │standardul unic al permiselor de │ │ │ │
│ │rezidenţã al persoanelor care se │ │ │ │
│ │bucurã de o formã de protecţie │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │3.5. Încheierea unui acord bilateral│Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │administrativ cu Republica Ungarã │ │ │ │
│ │pentru accelerarea mãsurilor de │ │ │ │
│ │urmat în cadrul mecanismului │ │ │ │
│ │Dublin II │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │3.6. Încheierea unui acord bilateral│Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │administrativ cu Republica │ │ │ │
│ │Bulgaria pentru accelerarea │ │ │ │
│ │mãsurilor de urmat în cadrul │ │ │ │
│ │mecanismului Dublin II │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │3.7. Elaborarea şi editarea la │Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │nivelul ORI a unui cod de conduitã │ │ │ │
│ │profesionalã în relaţia cu solici- │ │ │ │
│ │tanţii de azil │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │3.8. Schimbarea formatului de │Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │principiu al documentelor de │ │ │ │
│ │cãlãtorie pentru toate categoriile │ │ │ │
│ │de azilanţi, conform standardelor │ │ │ │
│ │de identificare biometricã │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│4. Creşterea │4.1. Organizarea de întâlniri de │Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│nivelului de │coordonare semestriale cu │ │ │ │
│coordonare a │celelalte instituţii implicate în │ │ │ │
│instituţiilor cu │procesul de integrare a refugiaţilor│ │ │ │
│competenţe în │de cãtre Ministerul Educaţiei, │ │ │ │
│domeniul │Cercetãrii şi Tineretului, Ministerul │ │ │
│integrãrii sociale │Muncii, Familiei şi Egalitãţii de │ │ │ │
│a strãinilor │Şanse, Ministerul Sãnãtãţii │ │ │ │
│ │Publice, Autoritatea Naţionalã │ │ │ │
│ │pentru Protecţia Drepturilor │ │ │ │
│ │Copilului etc. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │4.2. Organizarea de sesiuni de │Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │pregãtire a personalului din │ │ │ │
│ │centrele teritoriale în vederea │ │ │ │
│ │implementãrii în bune condiţii a │ │ │ │
│ │prevederilor legislative privind │ │ │ │
│ │facilitarea integrãrii strãinilor cu│ │ │ │
│ │drept de şedere în România │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │4.3. Elaborarea unei metodologii │Septembrie 2007 │MIRA - ORI │ │
│ │speciale de atestare a studiilor │ │MECT │ │
│ │preuniversitare pentru strãinii cu o│ │ │ │
│ │formã de protecţie în România, │ │ │ │
│ │care nu au documente doveditoare │ │ │ │
│ │sau care, din motive obiective, nu │ │ │ │
│ │se încadreazã în actualele │ │ │ │
│ │prevederi legislative în domeniul │ │ │ │
│ │recunoaşterii şi atestãrii studiilor│ │ │ │
│ │strãinilor în România │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│5. Dezvoltarea │5.1. Înfiinţarea Oficiului Naţional │Ordonanţa de urgenţã a │MIRA │Buget │
│capacitãţii │pentru Imigrãri, ca structurã │Guvernului nr. 55/2007 privind │ │MIRA │
│instituţionale, │subordonatã MIRA, prin fuziunea │înfiinţarea Oficiului Român pentru│ │ │
│logistice şi de │Autoritãţii pentru strãini cu │Imigrãri prin reorganizarea │ │ │
│resurse umane │Oficiul Naţional pentru Refugiaţi │Autoritãţii pentru strãini şi a │ │ │
│a instituţiilor cu │ │Oficiului Naţional pentru │ │ │
│atribuţii în │ │Refugiaţi, precum şi modificarea │ │ │
│gestionarea │ │şi completarea unor acte normative│ │ │
│fenomenului │ │ │ │ │
│migraţiei şi │ │ │ │ │
│azilului │ │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │5.2. Punerea în aplicare a Hotãrârii│Septembrie 2007 │AVAS │Buget │
│ │Guvernului nr. 487/2005 privind │ │MIRA - DML │MIRA │
│ │transmiterea unui imobil, aflat în │ │ │ │
│ │domeniul public al statului, din │ │ │ │
│ │administrarea Autoritãţii pentru │ │ │ │
│ │Valorificarea Activelor Statului în │ │ │ │
│ │administrarea Ministerului │ │ │ │
│ │Administraţiei şi Internelor, cu │ │ │ │
│ │modificãrile ulterioare, pentru │ │ │ │
│ │asigurarea condiţiilor optime de │ │ │ │
│ │funcţionare a Centrului Naţional de │ │ │ │
│ │Vize din Ministerul Afacerilor │ │ │ │
│ │Externe, împreunã cu structura │ │ │ │
│ │rezultatã din fuzionarea Autoritãţii│ │ │ │
│ │pentru strãini cu Oficiul Naţional │ │ │ │
│ │pentru Refugiaţi │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │5.3. Achiziţionarea şi integrarea în│Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │Buget │
│ │cadrul Sistemului naţional de │ │ │MIRA │
│ │evidenţã a strãinilor a unei apli- │ │ │ │
│ │caţii informatice de colectare şi │ │ │ │
│ │procesare a informaţiilor obţinute │ │ │ │
│ │în urma desfãşurãrii unor activitãţi│ │ │ │
│ │informative, potrivit normelor │ │ │ │
│ │interne în vigoare │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │5.4. Achiziţionarea de echipamente │Septembrie 2007 │MIRA - ORI │Buget │
│ │IT în vederea înlocuirii celor uzate│ │ │MIRA │
│ │fizic sau moral, aflate în funcţiune│ │ │ │
│ │în cadrul Sistemul informatic de │ │ │ │
│ │management al strãinilor │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │5.5. Achiziţionarea de echipamente │Septembrie 2007 │MIRA - ORI │Buget │
│ │IT în vederea înlocuirii celor uzate│ │ │MIRA │
│ │fizic în cadrul Serviciului │ │ │ │
│ │reglementarea admisiei şi şederii │ │ │ │
│ │în scop de muncã │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │5.6. Creşterea capacitãţii │Noiembrie 2007 │MIRA - ORI │BUGET │
│ │resurselor umane cu atribuţii în │ │ │MIRA │
│ │domeniul eliberãrii autorizaţiilor/ │ │ │ │
│ │permiselor de şedere în scop de │ │ │ │
│ │muncã. Participarea la cursuri de │ │ │ │
│ │formare şi perfecţionare în domeniul│ │ │ │
│ │migraţiei forţei de muncã │ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │5.7. Conectarea on-line a ARIS şi │Septembrie 2007 │MIRA - ORI │Buget │
│ │MECT la Sistemul informatic de │ │ │MIRA │
│ │management al strãinilor │ │ │Buget │
│ │ │ │ │ARIS │
│ │ │ │ │Buget │
│ │ │ │ │MECT │
└────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘Abrevieri:
MIRA - Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
ORI - Oficiul Român pentru Imigrãri
MMFES - Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de anse
MAE - Ministerul Afacerilor Externe
DGRC - Direcţia Generalã Relaţii Consulare
MECT - Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului
ARIS - Agenţia Românã pentru Investiţii Strãine
IGPR - Inspectoratul General al Poliţiei Române
IGPF - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontierã
CNV - Centrul Naţional de Vize
ANOFM - Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã
ONRC - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
DPFM - Direcţia Politici Forţã de Muncã
ANPDC - Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Drepturilor Copilului
IM - Inspecţia Muncii
ANAF - Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã

-------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice