Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN SECTORIAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE din 2 octombrie 2008  al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse 2009-2012    Twitter Facebook
Cautare document

PLAN SECTORIAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE din 2 octombrie 2008 al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse 2009-2012

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 11 noiembrie 2008

Prezentul plan sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse 2009-2012, denumit în continuare Planul sectorial de cercetare-dezvoltare, este elaborat în baza prevederilor <>art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Atribuirea contractelor de finanţare pentru realizarea proiectelor cuprinse în Planul sectorial de cercetare-dezvoltare se va face în conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proie ctelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.266/2004 .
Obiectivul general al Planului sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniile pieţei muncii, protecţiei sociale, securitãţii şi sãnãtãţii în muncã este de a permite fundamentarea ştiinţificã a dezvoltãrii politicilor din aria de responsabilitate a Mi nisterului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, denumit în continuare MMFES, prin finanţarea unor proiecte de cercetare-dezvoltare cu caracter aplicativ, focalizate cãtre politicile privind creşterea ocupãrii forţei de muncã, dezvoltarea şi diversifi carea sistemelor de protecţie socialã şi promovarea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã.
Principalii beneficiari ai rezultatelor cercetãrii sunt MMFES, în calitate de autoritate naţionalã care stabileşte strategia şi politicile în domeniile muncii şi afacerilor sociale, instituţiile aflate în raporturi de subordonare ori coordonare sau s ub autoritatea MMFES (Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã, Casa Naţionalã de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, Inspecţia Muncii, Agenţia Naţionalã pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bãrbaţi, Inspecţia Socialã, Agenţia Naţi onalã pentru Protecţia Familiei, Autoritatea Naţionalã pentru Persoane cu Handicap, Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Drepturilor Copilului), instituţii de drept public şi privat cu atribuţii şi preocupãri în domeniul social, organizaţiile patronale şi sindicale, organizaţiile neguvernamentale, întreprinderile şi/sau unitãţile, indiferent de modul de organizare şi forma de proprietate.
Planul sectorial de cercetare-dezvoltare este structurat în 5 programe aferente principalelor domenii de responsabilitate ale MMFES:
1. Programul "Piaţa muncii"
2. Programul "Pensii"
3. Programul "Incluziune socialã"
4. Programul "Mobilitatea lucrãtorilor"
5. Programul "Securitate şi sãnãtate în muncã"

DESCRIEREA PROGRAMELOR COMPONENTE ALE PLANULUI SECTORIAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
1. Programul "Piaţa muncii"
1.1. Scopul
Ocuparea forţei de muncã, formarea profesionalã continuã, gestionarea resurselor umane în perspectiva provocãrilor demografice şi dinamicii economiei au devenit elemente majore ale preocupãrilor decidenţilor politici, partenerilor sociali şi mediului academic.
La nivelul Uniunii Europene a devenit prioritarã promovarea unei maniere integrate de proiectare şi aplicare a politicilor specifice domeniilor macroeconomic, microeconomic şi ocupãrii forţei de muncã pentru a asigura succesul Strategiei Lisabona. Ro mânia s-a aliniat acestui deziderat, adoptând Programul naţional de reforme 2007-2010 (PNR) şi, succesiv, planuri de implementare.
O componentã importantã a acestui demers programatic este secţiunea "Piaţa muncii", prin care România şi-a asumat ca prioritãţi consolidarea pieţei muncii (prin îmbunãtãţirea accesului pe piaţa muncii, flexibilizarea pieţei muncii, prelungirea vieţii active, activarea forţei de muncã din zonele rurale) şi îmbunãtãţirea calitãţii resurselor umane (inclusiv prin dezvoltarea educaţiei şi formãrii profesionale în conformitate cu cerinţele pieţei muncii şi creşterea participãrii la formarea profesionalã continuã).
Scopul Programului "Piaţa muncii" este de a sprijini MMFES şi celelalte instituţii din sistemul ministerului, în special Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã şi Consiliul Naţional de Formare Profesionalã a Adulţilor, în fundamentarea teh nicã şi ştiinţificã a mãsurilor adoptate pentru implementarea obiectivelor de reformã incluse în PNR şi pentru participarea la metoda deschisã de coordonare la nivelul Uniunii Europene în domeniul ocupãrii forţei de muncã (Strategia europeanã de ocupare, procesele de învãţare reciprocã).
1.2. Durata
Durata Programului "Piaţa muncii" este de maximum 48 de luni calendaristice.
1.3. Bugetul
Bugetul estimat al Programului "Piaţa muncii" este de 23.075 mii lei, din care pentru anul 2009 se pot efectua cheltuieli în sumã de 5.219 mii lei.
Necesarul de finanţare pentru cele 48 de luni calendaristice este:
- 2009: 5.219 mii lei;
- 2010: 9.600 mii lei;
- 2011: 6.222 mii lei;
- 2012: 2.034 mii lei.
1.4. Obiectiv specific
Obiectivul specific al Programului "Piaţa muncii" este creşterea capacitãţii administrative generale a MMFES şi a instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFES de a dezvolta şi de a aplica strategii şi planuri de acţiun i integrate destinate creşterii nivelului de ocupare a forţei de muncã la nivel naţional, regional şi local.
Prin efectuarea de studii aplicate cu privire la ocuparea forţei de muncã şi formare a resurselor umane vor fi susţinute:
- realizarea angajamentelor asumate prin PNR în contextul relansãrii Strategiei de la Lisabona şi pregãtirea administraţiei şi a partenerilor sociali pentru dezbaterea şi proiectarea strategiilor post-Lisabona la nivel comunitar (strategii pentru urm ãtorul deceniu);
- construirea de instrumente specifice de fundamentare a politicilor, de monitorizare şi evaluare a implementãrii acestora;
- elaborarea prognozelor asupra evoluţiilor viitoare ale forţei de muncã (evoluţia ocupaţiilor, cererea de calificãri, modificãri ale pieţei muncii).
1.5. Rezultatele estimate ale Programului "Piaţa muncii"
1.5.1. Capacitate administrativã consolidatã pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor (strategii, programe, legislaţie) în domeniul ocupãrii forţei de muncã
1.5.2. Metodologii şi instrumente elaborate de evaluare a calitãţii ocupãrii, capacitãţii de integrare şi adaptare a lucrãtorilor pe piaţa muncii, capacitãţii de gestionare a resurselor umane capacitãţii de generare de locuri de muncã, creşterii ocup ãrii de calitate în mediul rural, menţinerii lucrãtorilor vârstnici pe piaţa muncii
1.5.3. Analize de impact efectuate cu privire la legislaţia impozitãrii şi taxãrii muncii asupra ocupãrii şi politicilor de stimulare a ocupãrii pentru diferite categorii de lucrãtori (tineri, vârstnici, comunitãţi defavorizate), evoluţii ale pieţei muncii, inclusiv ale cererii de calificãri pe termen lung
1.5.4. Actualizarea Clasificãrii ocupaţiilor din România pe baze ştiinţifice, în funcţie de evoluţia pieţei muncii
2. Programul "Pensii"
2.1. Scopul
Sistemul de pensii din România a cunoscut transformãri majore în ultimii ani. România a implementat în ultimii ani o reformã profundã a sistemului prin operaţionalizarea componentei administrate privat (pilonul al II-lea) şi a celei voluntare/ocupaţi onale (pilonul al III-lea).
Scopul Programului "Pensii" este de a sprijini pilonul public de pensii (pilonul I) în vederea asigurãrii sustenabilitãţii pe termen lung şi a unui nivel adecvat al prestaţiilor.
2.2. Durata
Durata Programului "Pensii" este de maximum 36 de luni calendaristice.
2.3. Bugetul
Bugetul estimat al Programului "Pensii" este de 2.610 mii lei, din care pentru anul 2009 se pot efectua cheltuieli în sumã de 500 mii lei.
Necesarul de finanţare pentru cele 36 de luni calendaristice este:
- 2009: 500 mii lei;
- 2010: 1.510 mii lei;
- 2011: 600 mii lei.
2.4. Obiectiv specific
Obiectivul specific al Programului "Pensii" este consolidarea capacitãţii administrative a sistemului public de pensii.
Prin efectuarea de studii aplicate cu privire la sistemul de pensii din perspectiva organizãrii şi funcţionãrii va fi susţinutã dezvoltarea structurilor funcţionale, a sistemului informaţional statistic şi a strategiilor în vederea asigurãrii sustena bilitãţii pe termen lung a sistemului public de pensii.
2.5. Rezultatele estimate ale Programului "Pensii"
2.5.1. Capacitate administrativã consolidatã a sistemului public de pensii
2.5.2. Sistem informaţional statistic pentru pensiile publice dezvoltat
2.5.3. Prognoze privind evoluţia sustenabilitãţii financiare a schemei publice de pensii şi modele alternative de asigurare a sustenabilitãţii acesteia
3. Programul "Incluziune socialã"
3.1. Scopul
Politicile elaborate de autoritãţile române în domeniul incluziunii sociale vizeazã dezvoltarea şi consolidarea structurilor instituţionale la nivel naţional şi teritorial (inclusiv prin dezvoltarea unui sistem naţional de coordonare şi monitorizare a politicilor de incluziune socialã), diversificarea mãsurilor de protecţie socialã pentru grupurile defavorizate şi reducerea dependenţei beneficiarilor de sistemul de asistenţã socialã prin dezvoltarea laturilor "active" ale protecţiei sociale: ocupare şi servicii sociale.
Guvernul României a adoptat o serie de strategii sectoriale adresate grupurilor vulnerabile, obiectivul global al dezvoltãrii politicilor sociale în România fiind creşterea calitãţii vieţii cetãţenilor.
Prin elaborarea şi adoptarea Raportului strategic privind protecţia socialã şi incluziunea socialã, România participã la procesul de coordonare la nivelul Comunitãţii Europene a politicilor dedicate protecţiei sociale şi incluziunii sociale. Document ul a stabilit principalii paşi strategici de urmat în domeniul protecţiei sociale, printr-o abordare într-o dimensiune partenerialã, propunând şi responsabilitãţile partenerilor din societate. Implementarea acestor prioritãţi se poate face prin efortul a utoritãţilor centrale şi implicarea tuturor actorilor, şi anume: autoritãţi locale, organizaţiile angajatorilor, sindicate, organizaţii ale societãţii civile, organizaţii/asociaţii ale beneficiarilor, mediu academic etc.
Promovarea incluziunii grupurilor dezavantajate va avea ca efect pe termen lung continuarea creşterii economice, întãrirea coeziunii sociale şi va asigura garantarea sustenabilitãţii financiare a sistemului de protecţie socialã.
Scopul Programului "Incluziune socialã" este de a susţine sistemul naţional de coordonare şi monitorizare a politicilor de incluziune socialã, prin obţinerea de date şi informaţii cu privire la caracteristicile grupurilor vulnerabile, impactul politi cilor de protecţie socialã şi elaborarea unor recomandãri pentru direcţiile viitoare de acţiune în domeniu.
3.2. Durata
Durata Programului "Incluziune socialã" este de maximum 36 de luni calendaristice.
3.3. Bugetul
Bugetul estimat al Programului "Incluziune socialã" este de 11.090 mii lei, din care pentru anul 2009 se pot efectua cheltuieli în sumã de 3.650 mii lei.
Necesarul de finanţare pentru cele 36 de luni calendaristice este:
- 2009: 3.650 mii lei;
- 2010: 6.540 mii lei;
- 2011: 1.390 mii lei.
3.4. Obiectiv specific
Obiectivul specific al Programului "Incluziune socialã" este promovarea unor politici cuprinzãtoare de incluziune socialã în vederea creşterii gradului de coeziune socialã.
3.5. Rezultatele estimate ale Programului "Incluziune socialã"
3.5.1. Consolidarea sistemului naţional de coordonare şi monitorizare a politicilor de incluziune socialã
3.5.2. Set de recomandãri pentru dezvoltarea politicilor dedicate reconcilierii vieţii familiale cu cea profesionalã, îmbunãtãţirea sistemului de acordare a prestaţiilor sociale, îmbunãtãţirea politicilor de incluziune socialã pentru diferite grupuri defavorizate
3.5.3. Cercetãri sociologice asupra condiţiilor de viaţã şi calitãţii vieţii
3.5.4. Evaluãri de impact asupra aplicãrii legislaţiei privind ajutoarele de cãldurã
4. Programul "Mobilitatea lucrãtorilor"
4.1. Scopul
Scopul Programului "Mobilitatea lucrãtorilor" este de a susţine dezvoltarea, pe fundamente ştiinţifice, a politicilor dedicate migraţiei forţei de muncã din perspectiva mobilitãţii geografice.
Evaluãrile propuse în cadrul acestui program vor viza dubla dimensiune a migraţiei (emigraţie şi imigraţie) şi poziţionarea politicilor pe care România le va dezvolta în funcţie de prognozele pe termen mediu şi lung.
De asemenea, programul are în vedere şi realizarea unei analize de impact în ceea ce priveşte aplicarea de cãtre România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, a regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socialã şi va su sţine din punct de vedere tehnic prevederile bugetare pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare generate de aplicarea regulilor comunitare în acest domeniu.
4.2. Durata
Durata Programului "Mobilitatea lucrãtorilor" este de maximum 36 de luni calendaristice.
4.3. Bugetul
Bugetul estimat al Programului "Mobilitatea lucrãtorilor" este de 3.902 mii lei, pentru anul 2009 nefiind prevãzute cheltuieli.
Necesarul de finanţare pentru cele 36 de luni calendaristice este:
- 2010: 500 mii lei;
- 2011: 1.502 mii lei;
- 2012: 1.900 mii lei.
4.4. Obiectiv specific
Obiectivul specific al Programului "Mobilitatea lucrãtorilor" este constituirea unui sistem integrat de management al fluxurilor migraţiei lucrãtorilor şi perfecţionarea sistemelor de protecţie socialã pentru lucrãtorii migranţi.
4.5. Rezultatele estimate ale Programului "Mobilitatea lucrãtorilor"
4.5.1. Cercetare pentru estimarea dimensiunii, tendinţelor şi efectelor migraţiei asupra pieţei muncii
4.5.2. Dezvoltarea sistemului integrat de management al fluxurilor migraţiei lucrãtorilor
4.5.3. Evaluarea impactului aplicãrii regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socialã asupra sistemului de securitate socialã din România
4.5.4. Prognozã pe termen mediu şi lung a cheltuielilor suplimentare legate de aplicarea regulilor comunitare de coordonare a sistemelor de securitate socialã
5. Programul "Securitate şi sãnãtate în muncã"
5.1. Scopul
Securitatea şi sãnãtatea în muncã reprezintã unul dintre domeniile cele mai importante şi mai dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea forţei de muncã şi afaceri sociale.
Ca suport tehnic şi ştiinţific pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul planului de acţiuni al Strategiei naţionale în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, MMFES şi celorlalte instituţii implicate le sunt necesare studii şi cercetãri de spe cialitate în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã.
Scopul Programului "Securitate şi sãnãtate în muncã" este de a furnizarea suportul tehnic şi ştiinţific pentru fundamentarea deciziilor în vederea implementãrii Strategiei naţionale în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã pentru perioada 2008-2 013, elaboratã în concordanţã cu documentul programatic la nivel european "Îmbunãtãţirea calitãţii şi productivitãţii în muncã: Strategia comunitarã 2007-2012 privind sãnãtatea şi securitatea în muncã".
Programul "Securitate şi sãnãtate în muncã" este componentã definitorie a planului de acţiuni al Strategiei naţionale în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã pentru perioada 2008-2013 a MMFES, iar realizarea lui reprezintã o componentã a acţiun ilor desfãşurate în scopul îmbunãtãţirii nivelului de securitate şi sãnãtate în muncã la nivelul întreprinderilor şi/sau unitãţilor.
5.2. Durata
Programul "Securitate şi sãnãtate în muncã" se va derula pe o perioadã de maximum 36 de luni calendaristice.
5.3. Bugetul
Bugetul estimat al Programului "Securitate şi sãnãtate în muncã" este de 3.605 mii lei, din care pentru anul 2009 se pot efectua cheltuieli în sumã de 1.265 mii lei.
Programul "Securitate şi sãnãtate în muncã" se va derula pe o perioadã de maximum 36 de luni calendaristice; în acest context se estimeazã un necesar de finanţare dupã cum urmeazã:
- anul 2009 - 1.265 mii lei;
- anul 2010 - 1.270 mii lei;
- anul 2011 - 1.070 mii lei.
5.4. Obiectivele specifice ale Programului "Securitate şi sãnãtate în muncã"
5.4.1. Îmbunãtãţirea continuã a nivelului de securitate şi sãnãtate în muncã are ca scop dezvoltarea mãsurilor de securitate şi sãnãtate în muncã în vederea ameliorãrii condiţiilor de muncã, precum şi asigurãrii unor maşini şi echipamente individuale de protecţie sigure pentru lucrãtori.
5.4.2. Sprijinirea angajatorilor din punct de vedere metodologic în vederea realizãrii activitãţilor de prevenire şi protecţie în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã are ca scop dezvoltarea suportului pentru aplicarea legislaţiei în domeniul s ecuritãţii şi sãnãtãţii în muncã, reducerea costurilor generate de accidentele de muncã şi bolile profesionale (umane, economice, sociale), îmbunãtãţirea imaginii firmelor şi a siguranţei produselor oferite, includerea aspectelor legate de securitate şi sãnãtate în strategia de dezvoltare a firmelor, dezvoltarea de instrumente de evaluare şi monitorizare a riscurilor profesionale.
5.4.3. Conştientizarea actorilor implicaţi în realizarea activitãţii de securitate şi sãnãtate în muncã are ca scop dezvoltarea culturii de prevenire prin utilizarea unor instrumente în vederea diseminãrii şi popularizãrii bunelor practici în domeniu l securitãţii şi sãnãtãţii în muncã.
5.4.4. Integrarea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã în programele de învãţãmânt şi de formare profesionalã are ca scop furnizarea informaţiilor necesare în vederea creşterii nivelului de conştientizare în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, l a nivel preuniversitar şi universitar, în concordanţã cu obiectivul european de dezvoltare a unei culturi autentice de prevenire a riscurilor.
5.5. Rezultatele estimate ale Programului "Securitate şi sãnãtate în muncã"
5.5.1. Îmbunãtãţirea cadrului legislativ şi a nivelului de securitate şi sãnãtate în muncã
5.5.2. Dezvoltarea de instrumente, seturi de recomandãri şi soluţii în vederea creşterii capacitãţii întreprinderilor de implementare a legislaţiei în vigoare care transpune legislaţia comunitarã în domeniu
5.5.3. Creşterea capacitãţii întreprinderilor de gestionare a securitãţii şi sãnãtãţii în muncã, în scopul creşterii competitivitãţii economice şi pe piaţa muncii
5.5.4. Reducerea numãrului de cazuri de accidente şi îmbolnãviri profesionale, având ca efect reducerea costurilor cu prestaţiile de asigurãri sociale, cu cheltuielile de sãnãtate, precum şi creşterea performanţelor economice ale întreprinderilor
5.5.5. Creşterea calitãţii serviciilor furnizorilor de formare profesionalã prin stabilirea cerinţelor şi a competenţelor necesare formãrii lucrãtorilor cu atribuţii în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã
Lista proiectelor cuprinse în Planul sectorial de cercetaredezvoltare 2009-2012 este prezentatã în anexa care face parte integrantã din prezentul plan sectorial de cercetare-dezvoltare.

ANEXA
la planul sectorial de cercetare-dezvoltare

LISTA PROIECTELOR
cuprinse în Planul sectorial de
cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalitãţii de Şanse 2009-2012

Denumire: Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al MMFES în domeniul pieţei muncii, protecţiei sociale, securitãţii şi sãnãtãţii în muncã 2009-2012
Suma totalã: 45.687 mii lei
2009 - 10.624 mii lei
2010 - 19.725 mii lei
2011 - 11.384 mii lei
2012 - 4.434 mii lei

PROGRAMUL "PIAŢA MUNCII"
Total: 24.480 mii lei
2009 - 5.219 mii lei
2010 - 9.905 mii lei
2011 - 6.822 mii lei
2012 - 2.534 mii lei
Obiectiv specific:
Creşterea capacitãţii administrative generale a MMFES şi a instituţiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MMFES de a dezvolta şi de a aplica strategii şi planuri de acţiune integrate destinate creşterii nive lului de ocupare a forţei de muncã în plan naţional, regional şi local


- mii lei -
┌───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea │Durata│ Valoare totalã/ │ Rezultate preconizate │ Rezumatul proiectului │ Mod de aplicare │
│crt│ proiectului │-luni-│ Valoare 2009/ │ │ │ /utilizare a rezultatelor │
│ │ │ │ Valoare 2010/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2011/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2012 │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┼────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ │Acţiunea: Efectuarea de studii aplicate cu privire la ocuparea forţei de muncã şi formarea resurselor umane │
├───┼────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 1.│Mecanisme de │ 24 │ 1.096/0/350/746/0 │Studiu cu privire la │Construirea metodologiei │Transferul rezultatelor │
│ │creştere a │ │ │capacitatea de │de investigare a stãrii de│cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │capacitãţii României│ │ │gestionare a resurselor │fapt cu privire la │Fundamentarea elaborãrii │
│ │de gestionare a │ │ │umane │capacitatea de gestionare │politicilor MMFES în domeniul │
│ │resurselor umane în │ │ │Diseminarea mecanismelor│a resurselor umane │formãrii profesionale a forţei │
│ │contextul │ │ │de creştere a │Aplicarea metodologiei, │de muncã şi al ariilor conexe - │
│ │politicilor de │ │ │capacitãţii de │analiza rezultatelor şi │ocuparea forţei de muncã şi │
│ │ocupare a forţei de │ │ │gestionare a resurselor │propunerea de mecanisme de│incluziune socialã │
│ │muncã, formare │ │ │umane │creştere a capacitãţii │Sprijinirea partenerilor sociali│
│ │profesionalã şi │ │ │ │României de gestionare a │şi a mediului de afaceri cu │
│ │incluziune socialã │ │ │ │resurselor umane în │privire la gestionarea │
│ │ │ │ │ │contextul politicilor de │resurselor umane prin publicarea│
│ │ │ │ │ │ocupare a forţei de muncã,│şi diseminarea rezultatelor │
│ │ │ │ │ │formare şi incluziune │studiului (organizarea unui │
│ │ │ │ │ │socialã │eveniment de diseminare şi │
│ │ │ │ │ │ │postarea rezultatelor pe │
│ │ │ │ │ │ │website-ul MMFES) │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 2.│Studiu privind │ 24 │1.800/0/650/1.150/0│Adaptarea mãsurilor de │Elaborarea metodologiei de│Transferul rezultatelor │
│ │gradul de │ │ │stimulare a ocupãrii │analizã, analiza gradului │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │ocupabilitate în │ │ │forţei de muncã la │de ocupabilitate în rândul│Fundamentarea elaborãrii │
│ │rândul persoanelor │ │ │specificul grupurilor │persoanelor aparţinând │politicilor MMFES în domeniu şi │
│ │aparţinând │ │ │defavorizate │comunitãţilor │adaptarea modalitãţilor de │
│ │comunitãţilor │ │ │Evaluare de impact │defavorizate, propunerea │intervenţie ale Agenţiei │
│ │defavorizate şi │ │ │privind politicile de │de mãsuri de dezvoltare │Naţionale pentru Ocuparea Forţei│
│ │efectul mãsurilor │ │ │stimulare a ocupãrii │Elaborarea şi aplicarea │de Muncã Creşterea capacitãţii │
│ │de stimulare a │ │ │forţei de muncã pentru │metodelor de investigare │de acţiune a altor actori │
│ │ocupãrii forţei de │ │ │grupurile sociale │şi elaborarea evaluãrii de│relevanţi pentru promovarea │
│ │muncã pentru │ │ │vulnerabile │impact privind politicile │ocupãrii forţei de muncã în │
│ │grupurile sociale │ │ │Identificarea şi │de stimulare a ocupãrii │rândul grupurilor defavorizate │
│ │vulnerabile │ │ │diseminarea exemplelor │forţei de muncã pentru │ │
│ │ │ │ │de bunã practicã │grupurile sociale │ │
│ │ │ │ │pentru dezvoltarea │vulnerabile │ │
│ │ │ │ │economicã şi socialã a │ │ │
│ │ │ │ │comunitãţilor │ │ │
│ │ │ │ │defavorizate │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 3.│Metode de mãsurare a│ 36 │1.600/0/700/500/400│Analiza comparativã a │Analiza experienţei │Transferul rezultatelor │
│ │calitãţii locurilor │ │ │experienţei diferitelor │diferitelor ţãri europene,│cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │de muncã şi politici│ │ │ţãri europene │investigarea operatorilor │Fundamentarea elaborãrii │
│ │dedicate │ │ │Investigarea │economici din România cu │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │îmbunãtãţirii │ │ │operatorilor economici │privire la metodele şi │instituţii cu atribuţii în │
│ │nivelului calitãţii │ │ │din România cu privire │mãsurile aplicate, │domeniu │
│ │ │ │ │la metodele şi mãsurile │propunerea celor mai bune │ │
│ │ │ │ │aplicate │metode şi mãsuri de │ │
│ │ │ │ │Set de metode şi mãsuri │îmbunãtãţire a calitãţii │ │
│ │ │ │ │de îmbunãtãţire a │locurilor de muncã │ │
│ │ │ │ │calitãţii locurilor de │ │ │
│ │ │ │ │muncã │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│4. │Strategie pentru │ 36 │1.590/690/500/400/0│Studiu privind impactul │Analiza cadrului legal şi │Transferul rezultatelor │
│ │promovarea ocupãrii │ │ │politicilor de stimulare│instituţional, │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │forţei de muncã în │ │ │a îmbãtrânirii active │investigarea gradului de │Fundamentarea elaborãrii │
│ │rândul persoanelor │ │ │asupra calitãţii │absorbţie a pieţei muncii │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │vârstnice │ │ │ocupãrii forţei de muncã│româneşti, analiza │instituţii cu atribuţii în │
│ │ │ │ │Cercetare asupra │experienţei diferitelor │domeniu │
│ │ │ │ │percepţiilor populaţiei │ţãri în elaborarea │Investigarea şi diseminarea │
│ │ │ │ │vârstnice ocupate cu │strategiilor de promovare │diferitelor practici de │
│ │ │ │ │privire la prelungirea │a ocupãrii vârstnicilor │promovare a îmbãtrânirii active │
│ │ │ │ │vieţii active │Elaborarea şi validarea │Editarea şi distribuirea │
│ │ │ │ │Ghid de bune practici │de cãtre factorii │ghidului de bune practici, util │
│ │ │ │ │privind îmbãtrânirea │decidenţi a unui proiect │managerilor de întreprindere │
│ │ │ │ │activã │de strategie pentru │ │
│ │ │ │ │ │promovarea ocupãrii în │ │
│ │ │ │ │ │rândul persoanelor │ │
│ │ │ │ │ │vârstnice şi prelungirea │ │
│ │ │ │ │ │vieţii active │ │
│ │ │ │ │ │Construirea │ │
│ │ │ │ │ │instrumentului şi a │ │
│ │ │ │ │ │metodologiei de │ │
│ │ │ │ │ │investigare, aplicarea │ │
│ │ │ │ │ │metodologiei şi analiza │ │
│ │ │ │ │ │rezultatelor obţinute │ │
│ │ │ │ │ │Analiza experienţei │ │
│ │ │ │ │ │diferitelor ţãri europene,│ │
│ │ │ │ │ │investigarea operatorilor │ │
│ │ │ │ │ │economici din România cu │ │
│ │ │ │ │ │privire la metodele şi │ │
│ │ │ │ │ │mãsurile aplicate, │ │
│ │ │ │ │ │propunerea celor mai bune │ │
│ │ │ │ │ │metode şi mãsuri de │ │
│ │ │ │ │ │îmbunãtãţire a calitãţii │ │
│ │ │ │ │ │locurilor de muncã │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 5.│Cercetare asupra │ 36 │1.600/0/600/500/500│Studiu privind situaţia │Analiza stãrii de fapt, │Transferul rezultatelor │
│ │programelor de │ │ │actualã şi de │identificarea ariilor şi │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │acţiune vizând │ │ │perspectivã din mediul │domeniilor de dezvoltare │Fundamentarea elaborãrii │
│ │creşterea ocupãrii │ │ │rural şi potenţialul de │economicã, analiza │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │forţei de muncã de │ │ │dezvoltare a locurilor │gradului de acoperire cu │instituţii cu atribuţii în │
│ │calitate în mediul │ │ │de muncã de calitate │resurse umane, propunerea │domeniu │
│ │rural │ │ │Cercetare asupra │de mãsuri şi programe de │Editarea şi distribuirea │
│ │ │ │ │percepţiilor şi │acţiune în vederea │ghidului de bune practici │
│ │ │ │ │atitudinilor │creşterii ocupãrii forţei │ │
│ │ │ │ │lucrãtorilor din mediul │de muncã de calitate în │ │
│ │ │ │ │rural │mediul rural │ │
│ │ │ │ │Ghid de bune practici │Investigarea diferitelor │ │
│ │ │ │ │în stimularea ocupãrii │practici de stimulare a │ │
│ │ │ │ │forţei de muncã în │ocupãrii forţei de muncã │ │
│ │ │ │ │mediul rural │în mediul rural şi │ │
│ │ │ │ │ │desprinderea celor mai │ │
│ │ │ │ │ │bune dintre acestea, │ │
│ │ │ │ │ │diseminarea lor │ │
│ │ │ │ │ │actorilor interesaţi │ │
│ │ │ │ │ │Construirea │ │
│ │ │ │ │ │instrumentului şi a │ │
│ │ │ │ │ │metodologiei de │ │
│ │ │ │ │ │investigare, aplicarea │ │
│ │ │ │ │ │metodologiei şi analiza │ │
│ │ │ │ │ │rezultatelor obţinute │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 6.│Cercetare privind │ 12 │ 250/0/250/0/0 │Studiu asupra gradului │Studierea gradului de │Transferul rezultatelor │
│ │modalitãţile de │ │ │de asimilare a │asimilare a conceptului de│cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │instituţionalizare a│ │ │conceptului de │responsabilitate socialã a│Fundamentarea elaborãrii │
│ │conceptului de │ │ │responsabilitate socialã│întreprinderilor din │politicilor MMFES în domeniu │
│ │responsabilitate │ │ │a întreprinderilor din │România, prezentarea │Sprijinirea partenerilor │
│ │socialã a │ │ │România │caracteristicilor │sociali, a mediului de afaceri │
│ │întreprinderilor │ │ │Analizã a │modelelor de │cu privire la dezvoltarea şi │
│ │ │ │ │caracteristicilor │responsabilitate socialã a│aplicarea unor proiecte de tip │
│ │ │ │ │modelelor de │întreprinderilor, analizã │responsabilitatea socialã a │
│ │ │ │ │responsabilitate socialã│de impact privind │corporaţiilor │
│ │ │ │ │a întreprinderilor │asimilarea în mediul │ │
│ │ │ │ │Analizã de impact │economic şi de afaceri │ │
│ │ │ │ │privind asimilarea în │românesc, precum şi în │ │
│ │ │ │ │mediul economic şi de │cadrul instituţional al │ │
│ │ │ │ │afaceri românesc, precum│pieţei muncii a │ │
│ │ │ │ │şi în cadrul │conceptului de │ │
│ │ │ │ │instituţional al pieţei │responsabilitate socialã │ │
│ │ │ │ │muncii a conceptului de │a întreprinderilor │ │
│ │ │ │ │responsabilitate │ │ │
│ │ │ │ │socialã a │ │ │
│ │ │ │ │întreprinderilor │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 7.│Politici şi mãsuri │ 12 │ 300/300/0/0/0 │Studiu privind │Elaborarea metodologiilor │Transferul rezultatelor │
│ │de stimulare a │ │ │eficacitatea şi │şi instrumentelor de │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │tranziţiei de la │ │ │eficienţa politicilor │analizã; efectuarea │Fundamentarea elaborãrii │
│ │perioade inactive │ │ │de stimulare a │cercetãrilor; elaborarea, │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │la cele active pe │ │ │participãrii economice │validarea şi diseminarea │instituţii cu atribuţii în │
│ │parcursul carierei │ │ │a forţei de muncã │Studiului privind │domeniu │
│ │femeilor │ │ │feminine şi a revenirii │eficacitatea şi eficienţa │ │
│ │ │ │ │acesteia pe piaţa │politicilor de stimulare │ │
│ │ │ │ │muncii, dupã perioade │a participãrii economice │ │
│ │ │ │ │de inactivitate │a forţei de muncã │ │
│ │ │ │ │ │feminine şi a revenirii │ │
│ │ │ │ │ │acesteia pe piaţa muncii │ │
│ │ │ │ │ │dupã perioade de │ │
│ │ │ │ │ │inactivitate │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 8.│Evaluarea impactului│ 24 │ 1.034/0/0/400/634 │Studiu integrat asupra │Stabilirea metodologiei de│Transferul rezultatelor │
│ │politicilor │ │ │politicilor specifice │evaluare a impactului, │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │specifice sistemului│ │ │sistemului de asigurãri │definirea calitãţii │Fundamentarea elaborãrii │
│ │de asigurãri sociale│ │ │sociale pentru şomaj │ocupãrii forţei de muncã, │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │pentru şomaj asupra │ │ │(de tip pasiv şi activ) │construirea grupurilor de │instituţii cu atribuţii în │
│ │calitãţii ocupãrii │ │ │şi interacţiunii din │investigare, aplicarea │domeniu │
│ │forţei de muncã şi │ │ │perspectiva creãrii │anchetei, calcularea │Sprijinirea partenerilor │
│ │flexisecuritãţii │ │ │unor şanse de ocupare de│regresiilor, evaluarea │sociali, a mediului de afaceri │
│ │ │ │ │calitate a forţei de │impactului │şi a altor factori interesaţi │
│ │ │ │ │muncã │ │în activitãţile specifice │
│ │ │ │ │ │ │implementãrii conceptului şi a │
│ │ │ │ │ │ │principiilor flexisecuritãţii │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 9.│Evaluarea impactului│ 24 │ 1.883/883/1000/0/0│Model econometric de │Definirea modelului │Transferul rezultatelor │
│ │mãsurilor active │ │ │analizã │econometric de analizã, │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │asupra ocupãrii │ │ │Culegerea informaţiilor │culegerea informaţiilor │Fundamentarea elaborãrii │
│ │durabile a forţei de│ │ │Calculul indicatorilor │pentru calculul │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │muncã şi │ │ │Calculul impactului │indicatorilor, calculul │instituţii cu atribuţii în │
│ │distribuţiei │ │ │ │impactului │domeniu │
│ │veniturilor pe baza │ │ │ │ │ │
│ │metodelor │ │ │ │ │ │
│ │econometrice │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│10.│Studiu privind │ 36 │1.804/404/900/500/0│Investigaţie privind │Proiectarea metodologiei │Transferul rezultatelor │
│ │impactul politicilor│ │ │percepţiile tinerilor │de evaluare a impactului, │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │privind inserţia │ │ │privind oportunitatea şi│aplicarea ei şi │Fundamentarea elaborãrii │
│ │tinerilor pe piaţa │ │ │riscurile integrãrii pe │întocmirea raportului de │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │muncii │ │ │piaţa muncii româneascã │cercetare │instituţii cu atribuţii în │
│ │ │ │ │şi europeanã │ │domeniu │
│ │ │ │ │Studiu de impact privind│ │Ajustarea metodelor de │
│ │ │ │ │inserţia tinerilor pe │ │intervenţie specifice Agenţiei │
│ │ │ │ │piaţa muncii │ │Naţionale pentru Ocuparea Forţei│
│ │ │ │ │ │ │de Muncã pentru creşterea │
│ │ │ │ │ │ │eficienţei │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│11.│Evaluarea impactului│ 24 │ 1.211/511/700/0/0 │Cercetare asupra │Construirea instrumentului│Transferul rezultatelor │
│ │politicii de formare│ │ │impactului politicii de │şi a metodologiei de │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │profesionalã │ │ │formare profesionalã │investigare, aplicarea │Fundamentarea elaborãrii │
│ │continuã asupra │ │ │continuã asupra pieţei │metodologiei şi analiza │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │pieţei muncii │ │ │muncii │rezultatelor obţinute │instituţii cu atribuţii în │
│ │ │ │ │ │ │domeniu │
│ │ │ │ │ │ │Diseminare în rândul │
│ │ │ │ │ │ │partenerilor sociali şi al │
│ │ │ │ │ │ │altor actori interesaţi │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│12.│Proiecţii privind │ 36 │2.026/0/500/ │Proiecţie a cererii de │Definirea parametrilor │Transferul rezultatelor │
│ │cererea de forţã de │ │1.026/500 │forţã de muncã │modelului de proiecţie a │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │muncã la nivel │ │ │Prognozã pe termen │cererii de forţã de muncã,│Fundamentarea elaborãrii │
│ │naţional şi │ │ │mediu şi lung a │culegerea datelor, │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │regional şi │ │ │necesarului de │aplicarea modelului şi │instituţii cu atribuţii în │
│ │prognozã pe termen │ │ │calificãri │analiza rezultatelor │domeniu │
│ │mediu şi lung a │ │ │ │ │ │
│ │necesarului de │ │ │ │ │ │
│ │calificãri │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│13.│Elaborarea de │ 24 │3.300/1.650/1.650/ │Elaborarea analizelor │Sprijinirea actualizãrii │Transferul rezultatelor │
│ │analize ocupaţionale│ │0/0 │ocupaţionale în funcţie │COR, fundamentatã pe baze │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │pentru ocupaţiile │ │ │de cererile de revizuire│ştiinţifice, în funcţie │Fundamentarea revizuirii COR │
│ │care şi-au modificat│ │ │a Clasificãrii │de evoluţia pieţei muncii │Validarea unei noi COR │
│ │conţinutul şi │ │ │ocupaţiilor din România │ │ │
│ │pentru cele │ │ │(COR) │ │ │
│ │nou-introduse pe │ │ │ │ │ │
│ │piaţa muncii │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│14.│Tendinţe de evoluţie│ 24 │1.900/0/900/1.000/0│Analizã-diagnostic a │Analizã-diagnostic a │Transferul rezultatelor │
│ │a pieţei muncii din │ │ │stãrii actuale a pieţei │stãrii actuale a pieţei │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │România. Analizã │ │ │româneşti a muncii │româneşti a muncii; │Fundamentarea elaborãrii │
│ │dinamicã şi │ │ │Analizã dinamicã şi │aplicarea metodelor şi │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │prognozã de │ │ │prognozã a trendurilor │modelelor de prognozã şi │instituţii cu atribuţii în │
│ │evoluţie │ │ │de evoluţie a cererii │determinarea trendurilor │domeniu │
│ │ │ │ │şi ofertei de forţã de │de evoluţie a cererii şi │ │
│ │ │ │ │muncã pe termen scurt │ofertei de forţã de muncã │ │
│ │ │ │ │şi mediu │pe termen scurt şi mediu │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│15.│Optimizarea │ 24 │ 1.681/781/900/0/0 │Analizã a impactului │Analiza impactului │Transferul rezultatelor │
│ │impozitãrii şi │ │ │legislaţiei impozitãrii │legislaţiei impozitãrii şi│cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │taxãrii muncii, ca │ │ │şi taxãrii muncii asupra│taxãrii muncii asupra │Fundamentarea elaborãrii │
│ │pârghie de creştere │ │ │ocupãrii forţei de muncã│ocupãrii, identificarea │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │a atractivitãţii │ │ │Cercetare pentru │factorilor de influenţã, │instituţii cu atribuţii în │
│ │ocupãrii forţei de │ │ │identificarea factorilor│propunerea unui sistem de │domeniu │
│ │muncã (dimensiune │ │ │de influenţã pe termen │impozitare şi taxare │ │
│ │dublã: mediul de │ │ │mediu şi lung │optim │ │
│ │afaceri şi │ │ │Propunerea unui sistem │ │ │
│ │grupurile │ │ │de impozitare şi taxare │ │ │
│ │vulnerabile cu │ │ │optim │ │ │
│ │prezenţã │ │ │ │ │ │
│ │accidentalã pe │ │ │ │ │ │
│ │piaţa muncii) │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘PROGRAMUL "PENSII"
Total: 2.610 mii lei
2009 - 500 mii lei
2010 - 1.510 mii lei
2011 - 600 mii lei
2012 - 0 mii lei

Obiectiv specific: Consolidarea capacitãţii administrative a sistemului public de pensii
┌───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea │Durata│ Valoare totalã/ │ Rezultate preconizate │ Rezumatul proiectului │ Mod de aplicare │
│crt│ proiectului │-luni-│ Valoare 2009/ │ │ │ /utilizare a rezultatelor │
│ │ │ │ Valoare 2010/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2011/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2012 │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Acţiunea: Dezvoltarea structurilor funcţionale, a sistemului informaţional statistic şi a strategiilor în vederea asigurãrii │
│ sustenabilitãţii pe termen lung a sistemului public de pensii │
├───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 1.│Structuri │ 24 │ 900/0/300/600/0 │Propunere elaboratã │Analiza caracteristicilor │Transferul rezultatelor │
│ │organizatorice şi │ │ │pentru un sistem de │sistemului actual şi a │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │funcţionale pentru │ │ │organizare şi │provocãrilor pe termen │Fundamentarea deciziilor de │
│ │sistemul public de │ │ │funcţionare a schemei │mediu şi lung │consolidare instituţionalã a │
│ │pensii │ │ │publice de pensii │Proiectarea, testarea şi │Casei Naţionale de Pensii şi │
│ │ │ │ │ │validarea unei propuneri │Alte Drepturi de Asigurãri │
│ │ │ │ │ │de sistem de organizare │Sociale │
│ │ │ │ │ │şi funcţionare a schemei │ │
│ │ │ │ │ │publice de pensii │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 2.│Sistem informaţional│ 12 │ 500/0/500/0/0 │Sistem informaţional │Proiectarea unui sistem │Transferul rezultatelor │
│ │statistic (sistem │ │ │statistic al schemei │informaţional statistic al│cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │de indicatori) │ │ │publice de pensii │schemei publice de pensii │Consolidarea capacitãţii │
│ │pentru pensiile │ │ │ │ │administrative în domeniu │
│ │publice │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 3.│Modele şi strategii │ 24 │ 1.210/500/710/0/0 │Prognoze privind │Elaborarea prognozelor │Transferul rezultatelor │
│ │de asigurare a │ │ │evoluţia │privind evoluţia │cercetãrilor cãtre beneficiari │
│ │sustenabilitãţii │ │ │sustenabilitãţii │sustenabilitãţii │Fundamentarea elaborãrii │
│ │financiare a │ │ │financiare a schemei │financiare a schemei │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │sistemului public │ │ │publice de pensii şi │publice de pensii şi │instituţii cu atribuţii în │
│ │de pensii │ │ │modele alternative de │modele alternative de │domeniu │
│ │ │ │ │asigurare a │asigurare a │ │
│ │ │ │ │sustenabilitãţii │sustenabilitãţii acesteia │ │
│ │ │ │ │acesteia │ │ │
└───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘
PROGRAMUL "INCLUZIUNE SOCIALĂ"
Total: 11.090 mii lei
2009 - 3.650 mii lei
2010 - 6.540 mii lei
2011 - 1.390 mii lei
2012 - 0 mii lei

Obiectiv specific: Promovarea unor politici cuprinzãtoare de incluziune socialã în vederea creşterii gradului de coeziune socialã

- mii lei -
┌───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea │Durata│ Valoare totalã/ │ Rezultate preconizate │ Rezumatul proiectului │ Mod de aplicare │
│crt│ proiectului │-luni-│ Valoare 2009/ │ │ │ /utilizare a rezultatelor │
│ │ │ │ Valoare 2010/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2011/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2012 │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Acţiunea: Promovarea incluziunii sociale │
├───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 1.│Studiu privind │ 24 │ 750/350/400/0/0│Dezvoltarea unui cadru │Gradul de atingere a │Transferul rezultatelor │
│ │implementarea mãsu- │ │ │integrat de acţiuni care│obiectivelor stabilite │cercetãrii cãtre MMFES şi alţi │
│ │rilor ce conduc la │ │ │sã conducã la atingerea │prin Strategia de la Lisa-│parteneri implicaţi în domeniul │
│ │realizarea obiecti- │ │ │de cãtre România a │bona Inventarierea progra-│incluziunii sociale │
│ │velor stabilite prin│ │ │obiectivelor stabilite │melor şi mãsurilor dez- │Fundamentarea deciziilor şi │
│ │Strategia de la │ │ │prin Strategia de la │voltate, analiza │politicilor ce vor fi iniţiate │
│ │Lisabona │ │ │Lisabona │impactului acestora Rec- │de MMFES │
│ │ │ │ │ │omandãri pentru accele- │Sprijinirea autoritãţilor române│
│ │ │ │ │ │rarea reformelor în │în ceea ce priveşte raportãrile │
│ │ │ │ │ │vederea îndeplinirii │necesar a fi realizate cãtre │
│ │ │ │ │ │obiectivelor │Comisia Europeanã │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 2.│Studiu privind dez- │ 18 │ 650/250/400/0/0│Recomandãri de îmbunãtã-│Elaborarea metodologiei de│Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │voltarea facilitãţi-│ │ │ţire a sistemului de │cercetare; dezvoltarea de │rii cãtre MMFES şi alţi parte- │
│ │lor de îngrijire │ │ │îngrijire a persoanelor │instrumente de investigare│neri implicaţi în domeniul │
│ │adresate persoane- │ │ │dependente │şi cercetare sociologicã │incluziunii sociale │
│ │lor dependente din │ │ │Adaptarea cadrului le- │Analizarea legislaţiei │Fundamentarea deciziilor şi │
│ │familii - factor │ │ │gislativ în domeniu │existente şi a programelor│politicilor ce vor fi iniţiate │
│ │esenţial în recon- │ │ │ │dezvoltate în România │de MMFES │
│ │cilierea vieţii │ │ │ │Identificarea modelelor de│Îmbunãtãţirea condiţiilor pri- │
│ │familiale cu cea │ │ │ │bunã practicã în domeniu │vind reconcilierea vieţii fami- │
│ │profesionalã │ │ │ │ce pot sta la baza unei │liale cu cea profesionalã │
│ │ │ │ │ │diseminãri ulterioare la │Dezvoltarea şi diversificarea │
│ │ │ │ │ │nivel naţional │facilitãţilor de îngrijire adre-│
│ │ │ │ │ │Recomandãri de îmbunãtãţi-│sate persoanelor dependente │
│ │ │ │ │ │re a politicilor adresate │Creşterea gradului de întoarcere│
│ │ │ │ │ │reconcilierii vieţii │pe piaţa muncii a membrilor de │
│ │ │ │ │ │familiale cu cea │familie care au în îngrijire │
│ │ │ │ │ │profesionalã │o persoanã dependentã │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 3.│Studiu de evaluare a│ 18 │ 980/440/540/0/0│Date administrative şi │Elaborarea metodologiei de│Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │impactului legisla- │ │ │indicatori sociali │cercetare │rii cãtre MMFES şi alţi parte- │
│ │ţiei privind ajutoa-│ │ │colectaţi şi analizaţi │Analiza modului de apli- │neri implicaţi în domeniul │
│ │rele de cãldurã asu-│ │ │Recomandãri de îmbunã- │care a legislaţiei privind│incluziunii sociale │
│ │pra condiţiilor de │ │ │tãţire a sistemului de │ajutoarele de cãldurã │Fundamentarea deciziilor şi │
│ │viaţã ale beneficia-│ │ │acordare a prestaţiilor │în perioada 2001-2008 │politicilor ce vor fi │
│ │rilor: recomandãri │ │ │sociale, cu accent pe │Identificarea dificultãţi-│iniţiate de MMFES │
│ │ │ │ │ajutoarele de cãldurã │lor şi deficienţelor de │Elaborarea unui cadru legislativ│
│ │ │ │ │Propuneri de adaptare a │aplicare │coerent şi unitar privind │
│ │ │ │ │cadrului legislativ │Identificarea indicatori- │acordarea de ajutoare pentru │
│ │ │ │ │Sistem de colectare a │lor sociali relevanţi │încãlzirea locuinţei │
│ │ │ │ │datelor │pentru mãsurarea eficien- │Eficientizarea cheltuirii fondu-│
│ │ │ │ │ │ţei aplicãrii acestui pro-│rilor publice │
│ │ │ │ │ │gram, colectarea datelor │ │
│ │ │ │ │ │şi interpretarea rezulta- │ │
│ │ │ │ │ │telor │ │
│ │ │ │ │ │Analiza mecanismelor fi- │ │
│ │ │ │ │ │nanciare │ │
│ │ │ │ │ │Realizarea de recomandãri │ │
│ │ │ │ │ │de îmbunãtãţire a cadrului│ │
│ │ │ │ │ │legislativ în corelaţie │ │
│ │ │ │ │ │cu celelalte programe │ │
│ │ │ │ │ │sociale dezvoltate pentru │ │
│ │ │ │ │ │îmbunãtãţirea condiţiilor │ │
│ │ │ │ │ │de viaţã ale cetãţenilor │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 4.│Studiu referitor la │ 24 │ 950/320/630/0/0│Recomandãri de îmbunãtã-│Elaborarea metodologiei de│Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │impactul mãsurilor │ │ │ţire a politicilor adre-│cercetare; dezvoltarea de │rii cãtre MMFES şi alţi │
│ │şi programelor prin │ │ │sate incluziunii socia-│instrumente de investigare│parteneri implicaţi în domeniul │
│ │care se favorizeazã │ │ │le a persoanelor vârst- │şi cercetare sociologicã │incluziunii sociale │
│ │incluziunea socialã │ │ │nice │Analiza legislaţiei şi a │Fundamentarea deciziilor şi po- │
│ │a persoanelor vârst-│ │ │Sistem de monitorizare │iniţiativelor existente la│liticilor ce vor fi iniţiate de│
│ │nice │ │ │şi colectare de date │nivel european privind │MMFES │
│ │ │ │ │dezvoltat │promovarea incluziunii │Îmbunãtãţirea condiţiilor de │
│ │ │ │ │Studiul elaborat şi │sociale a persoanelor │viaţã ale persoanelor vârst- │
│ │ │ │ │diseminat │vârstnice │nice │
│ │ │ │ │ │Analiza legislaţiei şi a │Creşterea gradului de ocupare în│
│ │ │ │ │ │iniţiativelor existente în│rândul persoanelor vârstnice │
│ │ │ │ │ │România privind incluziu- │Eficientizarea sistemului de │
│ │ │ │ │ │nea socialã a persoanelor │monitorizare în domeniu │
│ │ │ │ │ │vârstnice │ │
│ │ │ │ │ │Identificarea şi evaluarea│ │
│ │ │ │ │ │impactului programelor │ │
│ │ │ │ │ │existente la nivel naţio- │ │
│ │ │ │ │ │nal (inclusiv iniţiative │ │
│ │ │ │ │ │ale angajatorilor) prin │ │
│ │ │ │ │ │care se favorizeazã pre- │ │
│ │ │ │ │ │lungirea vieţii active a │ │
│ │ │ │ │ │persoanelor vârstnice │ │
│ │ │ │ │ │Domeniile analizate se vor│ │
│ │ │ │ │ │referi la: prestaţiile │ │
│ │ │ │ │ │sociale acordate, servicii│ │
│ │ │ │ │ │sociale, servicii de ocu- │ │
│ │ │ │ │ │pare, sistemul de îngri- │ │
│ │ │ │ │ │jiri de sãnãtate şi îngri-│ │
│ │ │ │ │ │jiri pe termen lung. │ │
│ │ │ │ │ │Propuneri de îmbunãtãţire │ │
│ │ │ │ │ │a legislaţiei sau de im- │ │
│ │ │ │ │ │plementare a unui cadru │ │
│ │ │ │ │ │legislativ nou │ │
│ │ │ │ │ │Crearea unei baze de date │ │
│ │ │ │ │ │privind bunele practici │ │
│ │ │ │ │ │în domeniu │ │
│ │ │ │ │ │Dezvoltarea unui sistem de│ │
│ │ │ │ │ │monitorizare continuã a │ │
│ │ │ │ │ │programelor dezvoltate în │ │
│ │ │ │ │ │acest domeniu │ │
│ │ │ │ │ │Diseminarea rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │studiului │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 5.│Studiu privind in- │ 24 │ 750/320/430/0/0│Recomandãri de îmbunãtã-│Elaborarea metodologiei de│Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │cluziunea activã a │ │ │ţire a politicilor adre-│cercetare; dezvoltarea de │rii cãtre MMFES şi alţi parte- │
│ │tinerilor - oportu- │ │ │sate incluziunii socia-│instrumente de investigare│neri implicaţi în domeniul │
│ │nitãţi şi riscuri │ │ │le a tinerilor │şi cercetare sociologicã │incluziunii sociale │
│ │ │ │ │Studiul elaborat şi di- │Evaluarea eficienţei poli-│Fundamentarea deciziilor şi │
│ │ │ │ │seminat │ticilor sociale adresate │politicilor ce vor fi iniţiate │
│ │ │ │ │ │tinerilor: programe de │de MMFES │
│ │ │ │ │ │stimulare a participãrii │Creşterea gradului de incluzi- │
│ │ │ │ │ │la o formã de educaţie şi │une socialã a tinerilor │
│ │ │ │ │ │formare, servicii sociale,│Creşterea gradului de ocupare │
│ │ │ │ │ │ocupare, asigurarea unei │în rândul tinerilor │
│ │ │ │ │ │locuinţe etc. │ │
│ │ │ │ │ │Identificarea oportunitã- │ │
│ │ │ │ │ │ţilor de angajare a tine- │ │
│ │ │ │ │ │rilor │ │
│ │ │ │ │ │Recomandãri de îmbunãtã- │ │
│ │ │ │ │ │ţire a politicilor care │ │
│ │ │ │ │ │favorizeazã incluziunea │ │
│ │ │ │ │ │activã a tinerilor │ │
│ │ │ │ │ │Diseminarea rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │studiului │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 6.│Evaluarea impactului│ 30 │1.050/420/870/240/0│Recomandãri pentru rea- │Elaborarea metodologiei de│Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │politicilor familia-│ │ │lizarea unui cadru inte-│cercetare; dezvoltarea de │rii cãtre MMFES şi alţi parte- │
│ │le asupra calitãţii │ │ │grat necesar dezvoltãrii│instrumente de investigare│neri implicaţi în domeniul │
│ │vieţii │ │ │politicilor familiale │şi cercetare sociologicã │incluziunii sociale │
│ │ │ │ │Cercetarea elaboratã şi │Inventarierea politicilor │Fundamentarea deciziilor şi │
│ │ │ │ │diseminatã │familiale dezvoltate în │politicilor ce vor fi iniţiate │
│ │ │ │ │ │România de diferite auto- │de MMFES │
│ │ │ │ │ │ritãţi: sociale, juridice,│ │
│ │ │ │ │ │economice, fiscale, cultu-│ │
│ │ │ │ │ │rale │ │
│ │ │ │ │ │Analiza eficienţei imple- │ │
│ │ │ │ │ │mentãrii politicilor fami-│ │
│ │ │ │ │ │liale asupra creşterii │ │
│ │ │ │ │ │nivelului de trai │ │
│ │ │ │ │ │Elaborarea unor propuneri │ │
│ │ │ │ │ │care sã stea la baza dez- │ │
│ │ │ │ │ │voltãrii unor politici │ │
│ │ │ │ │ │integrate adresate fami- │ │
│ │ │ │ │ │liei │ │
│ │ │ │ │ │Diseminarea rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │cercetãrii │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 7.│Studiul privind │ 24 │ 1.300/450/850/0/0│Recomandãri de îmbunãtã-│Elaborarea metodologiei de│Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │condiţiile de viaţã │ │ │ţire a politicilor adre-│cercetare; dezvoltarea de │rii cãtre MMFES şi alţi parte- │
│ │ale persoanelor de │ │ │sate incluziunii sociale│instrumente de investigare│neri implicaţi în domeniul │
│ │etnie romã: situa- │ │ │a populaţiei de etnie │şi cercetare sociologicã │incluziunii sociale │
│ │ţia actualã şi │ │ │romã │Analiza factorilor care │Fundamentarea deciziilor şi │
│ │recomandãri │ │ │Studiul elaborat şi │influenţeazã sãrãcia şi │politicilor ce vor fi iniţiate │
│ │ │ │ │diseminat │excluziunea socialã a │de MMFES │
│ │ │ │ │ │persoanelor de etnie romã:│Dezvoltarea şi diversificarea │
│ │ │ │ │ │structura pieţei muncii, │programelor adresate populaţiei │
│ │ │ │ │ │sursele de venit, sistemul│de etnie romã astfel încât │
│ │ │ │ │ │de educaţie, sãnãtate, │sã se favorizeze incluziunea │
│ │ │ │ │ │locuire etc. │socialã a acesteia │
│ │ │ │ │ │Identificarea şi evaluarea│ │
│ │ │ │ │ │eficienţei politicilor so-│ │
│ │ │ │ │ │ciale adresate populaţiei │ │
│ │ │ │ │ │de etnie romã (mãsurile │ │
│ │ │ │ │ │active, venitul minim │ │
│ │ │ │ │ │garantat, pachetul de │ │
│ │ │ │ │ │prestaţii sociale, servi- │ │
│ │ │ │ │ │ciile de ocupare şi servi-│ │
│ │ │ │ │ │ciile sociale, politicile │ │
│ │ │ │ │ │de stimulare a participã- │ │
│ │ │ │ │ │rii şcolare, mãsurile │ │
│ │ │ │ │ │privind programele de sã- │ │
│ │ │ │ │ │nãtate etc.) │ │
│ │ │ │ │ │Evaluarea impactului pro- │ │
│ │ │ │ │ │gramelor dezvoltate la │ │
│ │ │ │ │ │nivel naţional, regional │ │
│ │ │ │ │ │şi local asupra reducerii │ │
│ │ │ │ │ │sãrãciei şi combaterii │ │
│ │ │ │ │ │excluziunii sociale a │ │
│ │ │ │ │ │populaţiei de etnie romã │ │
│ │ │ │ │ │Identificarea de exemple │ │
│ │ │ │ │ │de bunã practicã care pot │ │
│ │ │ │ │ │fi prezentate şi care pot │ │
│ │ │ │ │ │fi subiectul unei disemi- │ │
│ │ │ │ │ │nãri la nivel naţional │ │
│ │ │ │ │ │Elaborarea de recomandãri │ │
│ │ │ │ │ │pentru îmbunãtãţirea poli-│ │
│ │ │ │ │ │ticilor sociale adresate │ │
│ │ │ │ │ │acestei categorii │ │
│ │ │ │ │ │Diseminarea rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │studiului │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 8.│Studiu privind lupta│ 24 │ 860/360/500/0/0│Recomandãri de îmbunãtã-│Elaborarea metodologiei de│Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │împotriva discrimi- │ │ │ţire a politicilor din │cercetare; dezvoltarea de │rii cãtre MMFES şi alţi part- │
│ │nãrii şi promovarea │ │ │domeniul discriminãrii │instrumente de investigare│eneri implicaţi în domeniul │
│ │egalitãţii de şanse │ │ │şi egalitãţii de şanse │şi cercetare sociologicã │incluziunii sociale Fundamenta- │
│ │- mãsuri şi progra- │ │ │Studiul elaborat şi │Analiza factorilor care │rea deciziilor şi politicilor │
│ │me implementate │ │ │diseminat │conduc la discriminare │ce vor fi iniţiate de MMFES │
│ │în România │ │ │ │Identificarea principale- │Dezvoltarea şi diversificarea │
│ │ │ │ │ │lor categorii de persoane │programelor din domeniu │
│ │ │ │ │ │expuse riscului discrimi- │Promovarea învãţãrii reciproce │
│ │ │ │ │ │nãrii │în domeniu prin diseminarea │
│ │ │ │ │ │Identificarea principale- │bunelor practici │
│ │ │ │ │ │lor aspecte legislative │ │
│ │ │ │ │ │comunitare care reglemen- │ │
│ │ │ │ │ │teazã domeniul discrimi- │ │
│ │ │ │ │ │nãrii şi egalitãţii de │ │
│ │ │ │ │ │şanse │ │
│ │ │ │ │ │Analiza eficienţei │ │
│ │ │ │ │ │legislaţiei/mãsurilor/ │ │
│ │ │ │ │ │acţiunilor şi programelor │ │
│ │ │ │ │ │dezvoltate în domeniu │ │
│ │ │ │ │ │Elaborarea unei secţiuni │ │
│ │ │ │ │ │special dedicate bunelor │ │
│ │ │ │ │ │practici din domeniu │ │
│ │ │ │ │ │Propuneri şi recomandãri │ │
│ │ │ │ │ │pentru dezvoltarea de noi │ │
│ │ │ │ │ │iniţiative │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 9.│Studiu privind efi- │ 30 │1.400/380/720/300/0│Recomandãri de îmbunãtã-│Elaborarea metodologiei de│Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │cienţa şi eficacita-│ │ │ţire a cadrului legisla-│cercetare; dezvoltarea de │rii cãtre MMFES şi alţi parte- │
│ │tea sistemului de │ │ │tiv privind prestaţiile │instrumente de investigare│neri implicaţi în domeniul │
│ │prestaţii sociale │ │ │sociale │şi cercetare sociologicã │incluziunii sociale │
│ │din România în │ │ │Studiul elaborat │Analiza modului de aplica-│Fundamentarea deciziilor şi │
│ │vederea perfecţio- │ │ │ │re a legislaţiei privind │politicilor ce vor fi iniţiate │
│ │nãrii şi moderni- │ │ │ │prestaţiile sociale în │de MMFES │
│ │zãrii │ │ │ │ultimii 3 ani │Armonizarea pachetului de pres- │
│ │ │ │ │ │Identificarea dificultã- │taţii sociale astfel încât │
│ │ │ │ │ │ţilor şi deficienţelor │acestea sã fie acordate mult │
│ │ │ │ │ │de aplicare │mai eficient şi sã rãspundã │
│ │ │ │ │ │Analiza mecanismelor de │nevoii reale a beneficiarilor │
│ │ │ │ │ │finanţare a acestora │Eficientizarea utilizãrii │
│ │ │ │ │ │Identificarea indicatori- │fondurilor publice │
│ │ │ │ │ │lor sociali relevanţi │ │
│ │ │ │ │ │pentru mãsurarea efi- │ │
│ │ │ │ │ │cienţei aplicãrii acestor │ │
│ │ │ │ │ │programe, colectarea │ │
│ │ │ │ │ │datelor şi interpretarea │ │
│ │ │ │ │ │rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │Realizarea de recomandãri │ │
│ │ │ │ │ │de armonizare a sistemu- │ │
│ │ │ │ │ │lui naţional de prestaţii │ │
│ │ │ │ │ │sociale │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│10.│Studiu privind in- │ 18 │ 750/0/450/300/0│Recomandãri de îmbunãtã-│Elaborarea metodologiei de│Transferul rezultatelor cerce- │
│ │cluziunea activã a │ │ │ţire a cadrului legisla-│cercetare; dezvoltarea de │tãrii cãtre MMFES şi alţi parte-│
│ │persoanelor cu pro- │ │ │tiv │instrumente de investi- │neri implicaţi în domeniul │
│ │bleme de sãnãtate │ │ │Sistem de indicatori şi │gare şi cercetare socio- │incluziunii sociale │
│ │mintalã │ │ │de monitorizare │logicã │Fundamentarea deciziilor şi │
│ │ │ │ │Studiul elaborat şi │Dezvoltarea unui sistem │politicilor ce vor fi iniţiate │
│ │ │ │ │diseminat │de colectare a datelor │de MMFES │
│ │ │ │ │ │şi informaţiilor referi- │Bazã de date privind situaţia │
│ │ │ │ │ │toare la acest subiect │persoanelor cu probleme de │
│ │ │ │ │ │Inventarierea cadrului │sãnãtate mintalã │
│ │ │ │ │ │legislativ din România: │ │
│ │ │ │ │ │sãnãtate, servicii soci- │ │
│ │ │ │ │ │ale, ocupare, juridic │ │
│ │ │ │ │ │Identificarea unor ini- │ │
│ │ │ │ │ │ţiative inovative în │ │
│ │ │ │ │ │diferite state ale Uniunii│ │
│ │ │ │ │ │Europene, ce pot fi trans-│ │
│ │ │ │ │ │ferate şi în România │ │
│ │ │ │ │ │Evaluarea eficienţei mãsu-│ │
│ │ │ │ │ │rilor şi programelor dez- │ │
│ │ │ │ │ │voltate în România de │ │
│ │ │ │ │ │cãtre autoritãţi publice │ │
│ │ │ │ │ │(centrale, judeţene, lo- │ │
│ │ │ │ │ │cale), organizaţii negu- │ │
│ │ │ │ │ │vernamentale, precum şi │ │
│ │ │ │ │ │de alte instituţii publi- │ │
│ │ │ │ │ │ce sau private │ │
│ │ │ │ │ │Propuneri de îmbunãtãţire │ │
│ │ │ │ │ │a sistemului românesc de │ │
│ │ │ │ │ │servicii sociale, medicale│ │
│ │ │ │ │ │şi de ocupare, astfel │ │
│ │ │ │ │ │încât sã se asigure creş- │ │
│ │ │ │ │ │terea gradului de integra-│ │
│ │ │ │ │ │re socialã a persoanelor │ │
│ │ │ │ │ │cu probleme de sãnãtate │ │
│ │ │ │ │ │mintalã - mãsuri concrete │ │
│ │ │ │ │ │de acţiune │ │
│ │ │ │ │ │Diseminarea rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │studiului │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│11.│Studiu privind im- │ 24 │ 800/350/450/0/0│Recomandãri de îmbunãtã-│Elaborarea metodologiei de│Transferul rezultatelor cerce- │
│ │pactul violenţei do-│ │ │ţire a cadrului legisla-│cercetare; dezvoltarea de │tãrii cãtre MMFES şi alţi │
│ │mestice asupra co- │ │ │tiv │instrumente de investigare│parteneri implicaţi în domeniul │
│ │piilor │ │ │Studiul elaborat şi │şi cercetare sociologicã │incluziunii sociale │
│ │ │ │ │diseminat │Analiza cauzelor care ge- │Fundamentarea deciziilor şi │
│ │ │ │ │ │nereazã agresiune în fa- │politicilor ce vor fi iniţiate │
│ │ │ │ │ │milie │de MMFES │
│ │ │ │ │ │Identificarea cauzelor ce │ │
│ │ │ │ │ │pot duce la crearea unui │ │
│ │ │ │ │ │comportament agresiv în │ │
│ │ │ │ │ │rândul copiilor │ │
│ │ │ │ │ │Sistem de monitorizare şi │ │
│ │ │ │ │ │raportare a cazurilor de │ │
│ │ │ │ │ │abuz în rândul copiilor │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│12.│Studiu privind ana- │ 24 │ 850/0/300/550/0│Recomandãri de îmbunãtã-│Elaborarea metodologiei de│Transferul rezultatelor cerce- │
│ │liza factorilor care│ │ │ţire a politicilor adre-│cercetare; dezvoltarea de │tãrii cãtre MMFES şi alţi parte-│
│ │conduc la violenţã │ │ │sate prevenirii şi │instrumente de investigare│neri implicaţi în domeniul │
│ │domesticã în România│ │ │combaterii violenţei do-│şi cercetare sociologicã │incluziunii sociale │
│ │ │ │ │mestice │Analiza factorilor de risc│Fundamentarea deciziilor şi po- │
│ │ │ │ │Studiul elaborat şi │care genereazã violenţã │liticilor ce vor fi iniţiate de │
│ │ │ │ │diseminat │domesticã │MMFES │
│ │ │ │ │ │Analiza comportamentelor │ │
│ │ │ │ │ │sociale ce pot conduce la │ │
│ │ │ │ │ │atitudini agresive │ │
│ │ │ │ │ │Propuneri pentru dezvolta-│ │
│ │ │ │ │ │rea unui sistem de preven-│ │
│ │ │ │ │ │ţie şi asistare a cazuri- │ │
│ │ │ │ │ │lor de agresiune │ │
│ │ │ │ │ │Diseminarea rezultatelor │ │
│ │ │ │ │ │studiului │ │
└───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘PROGRAMUL "MOBILITATEA LUCRĂTORILOR"
Total: 3.902 mii lei
2009 - 0 mii lei
2010 - 500 mii lei
2011 - 1.502 mii lei
2012 - 1.900 mii lei
Obiectiv specific: Constituirea unui sistem integrat de management al fluxurilor migraţiei lucrãtorilor şi perfecţionarea sistemelor de protecţie socialã pentru lucrãtorii migranţi

- mii lei -
┌───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea │Durata│ Valoare totalã/ │ Rezultate preconizate │ Rezumatul proiectului │ Mod de aplicare │
│crt│ proiectului │-luni-│ Valoare 2009/ │ │ │ /utilizare a rezultatelor │
│ │ │ │ Valoare 2010/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2011/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2012 │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Acţiunea: Evaluarea provocãrilor şi propunerea unor instrumente de consolidare a capacitãţii în domeniul migraţiei şi securitãţii │
│ sociale a lucrãtorilor migranţi │
├───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 1.│Evaluarea efectelor │ 24 │ 1.277/0/500//777/0│Estimarea dimensiunii, │Construirea instrumentului│Transferul rezultatelor cerce- │
│ │migraţiei forţei de │ │ │tendinţelor şi efectelor│şi a metodologiei de in- │tãrilor cãtre beneficiari │
│ │muncã asupra pieţei │ │ │migraţiei asupra pieţei │vestigare, aplicarea │Fundamentarea elaborãrii politi-│
│ │muncii din România │ │ │muncii │metodologiei, analiza │cilor MMFES şi ale altor insti- │
│ │ │ │ │ │rezultatelor şi estimarea │tuţii cu atribuţii în domeniu │
│ │ │ │ │ │dimensiunii, tendinţelor │ │
│ │ │ │ │ │şi efectelor migraţiei │ │
│ │ │ │ │ │asupra pieţei muncii │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 2.│Proiectarea unui │ 24 │ 1.300/0/0/400/900│Sistem de management │Proiectarea sistemului de │Transferul rezultatelor cerce- │
│ │sistem integrat de │ │ │elaborat, testat şi │management, testarea func-│tãrilor cãtre beneficiari │
│ │management al │ │ │validat │ţionãrii lui, aplicarea │Fundamentarea elaborãrii │
│ │fluxurilor migraţiei│ │ │ │unor eventuale îmbunãtã- │politicilor MMFES şi ale altor │
│ │lucrãtorilor în ve- │ │ │ │ţiri │instituţii cu atribuţii în │
│ │derea gestionãrii │ │ │ │ │domeniu │
│ │adecvate a migraţiei│ │ │ │ │ │
│ │economice (dubla │ │ │ │ │ │
│ │dimensiune: emigra- │ │ │ │ │ │
│ │ţie şi imigraţie; │ │ │ │ │ │
│ │evaluare şi │ │ │ │ │ │
│ │prognozã) │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 3.│Impactul aplicãrii │ 24 │ 1.325/0/0/325/1000│Impact al aplicãrii re- │Evaluarea impactului apli-│Transferul rezultatelor cerce- │
│ │regulilor comunitare│ │ │gulilor comunitare de │cã rii regulilor │tãrilor cãtre beneficiari │
│ │de coordonare a │ │ │coordonare a sistemelor │comunitare de coordonare a│Fundamentarea elaborãrii poli- │
│ │sistemelor de secu- │ │ │de securitate socialã │sistemelor de securitate │ticilor MMFES şi ale altor │
│ │ritate socialã │ │ │asupra sistemului │socialã asupra sistemului │instituţii cu atribuţii în │
│ │asupra sistemului │ │ │de securitate socialã │de securitate socialã din │domeniu │
│ │de securitate soci- │ │ │din România │România │ │
│ │alã din România │ │ │Prognozã pe termen mediu│Prognozã pe termen mediu │ │
│ │ │ │ │şi lung a cheltuielilor │şi lung a cheltuielilor │ │
│ │ │ │ │suplimentare legate de │suplimentare legate de │ │
│ │ │ │ │aplicarea regulilor co- │aplicarea regulilor comu- │ │
│ │ │ │ │munitare de coordonare a│nitare de coordonare a │ │
│ │ │ │ │sistemelor de securitate│sistemelor de securitate │ │
│ │ │ │ │socialã │socialã │ │
└───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘PROGRAMUL "SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ"
Total: 3.605 mii lei
2009 - 1.265 mii lei
2010 - 1.270 mii lei
2011 - 1.070 mii lei

Obiectiv specific: Îmbunãtãţirea continuã a nivelului de securitate şi sãnãtate în muncã
- mii lei -
┌───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea │Durata│ Valoare totalã/ │ Rezultate preconizate │ Rezumatul proiectului │ Mod de aplicare │
│crt│ proiectului │-luni-│ Valoare 2009/ │ │ │ /utilizare a rezultatelor │
│ │ │ │ Valoare 2010/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2011/ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Acţiunea: Protecţia lucrãtorilor împotriva riscurilor psihosociale │
├───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 1.│Studiu privind │ 24 │ 90/45/45/0 │Adaptarea cadrului │Identificarea riscurilor │Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │elaborarea │ │ │legislativ la cerinţele │psihosociale şi a │rilor cãtre beneficiari │
│ │cerinţelor de │ │ │induse de riscurile │mãsurilor de prevenire │Fundamentarea deciziilor si │
│ │securitate şi │ │ │psihosociale │necesare pentru asigurarea│acţiunilor MMFES pentru îmbunã- │
│ │sãnãtate pentru │ │ │Elaborarea cerinţelor de│securitãţii şi sãnãtãţii │tãţirea legislaţiei │
│ │prevenirea │ │ │securitate şi sãnãtate │lucrãtorilor │Îmbunãtãţirea mediului de muncã,│
│ │expunerii │ │ │şi a mãsurilor specifice│Studiul factorilor care │asigurarea unui echilibru mai │
│ │lucrãtorilor la │ │ │în vederea prevenirii │genereazã riscuri │bun între viaţa profesionalã │
│ │riscuri │ │ │şi/sau reducerii │psihosociale - stres, │şi de familie şi între flexibi- │
│ │psihosociale │ │ │riscurilor profesionale │hãrţuire şi violenţã la │litatea şi securitatea muncii │
│ │ │ │ │Elaborarea cerinţelor de│locul de muncã │Suport pentru abordarea stre- │
│ │ │ │ │securitate şi sãnãtate │Elaborarea cerinţelor de │sului în muncã şi a cauzelor │
│ │ │ │ │în muncã referitoare la │securitate şi sãnãtate │acestuia prin dezvoltarea de │
│ │ │ │ │riscurile psihosociale │pentru prevenirea │instrumente de evaluare şi │
│ │ │ │ │Elaborarea ghidului │expunerii lucrãtorilor la │prevenire a riscurilor │
│ │ │ │ │privind identificarea, │riscuri psihosociale │psihosociale │
│ │ │ │ │evaluarea şi prevenirea │Elaborarea ghidului │ │
│ │ │ │ │riscurilor psihosociale │privind identificarea, │ │
│ │ │ │ │ │evaluarea şi prevenirea │ │
│ │ │ │ │ │riscurilor psihosociale │ │
├───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Acţiunea: Analizarea necesitãţii elaborãrii unor mãsuri suplimentare faţã de legislaţia existentã, în scopul creşterii nivelului de │
│securitate şi sãnãtate în muncã │
├───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 2.│Studiu privind ela- │ 36 │ 1.200/400/400/400 │Elaborarea cerinţelor de│Identificarea şi stabili- │Transferul rezultatelor cerce- │
│ │borarea cerinţelor │ │ │securitate şi sãnãtate │rea domeniilor economiei │tãrilor cãtre beneficiari │
│ │şi a mãsurilor de │ │ │şi a mãsurilor de pre- │naţionale unde sunt │Fundamentarea deciziilor şi │
│ │securitate şi sãnã- │ │ │venire a riscurilor │necesare mãsuri suplimen- │acţiunilor MMFES pentru îmbunã- │
│ │tate în muncã pentru│ │ │profesionale în sectoa- │tare faţã de legislaţia │tãţirea legislaţiei │
│ │domeniile economiei │ │ │rele şi subsectoarele de│existentã, pentru care │Îmbunãtãţirea nivelului de secu-│
│ │naţionale unde sunt │ │ │activitate ale economiei│trebuie elaborate cerinţe │ritate şi sãnãtate în muncã la │
│ │necesare mãsuri │ │ │naţionale unde este │şi mãsuri de securitate şi│locurile de muncã │
│ │suplimentare faţã │ │ │necesarã adoptarea unor │sãnãtate în muncã │Îmbunãtãţirea nivelului activi- │
│ │de legislaţia │ │ │mãsuri suplimentare faţã│Elaborarea cerinţelor şi a│tãţilor de management al SSM, │
│ │existentã │ │ │de legislaţia existentã:│mãsurilor de securitate şi│analizã, diagnosticare şi │
│ │ │ │ │agriculturã, silvicultu-│sãnãtate pe baza analizei │prognozã în domeniul SSM │
│ │ │ │ │rã, exploatare fores- │proceselor de muncã şi a │Diseminarea rezultatelor │
│ │ │ │ │tierã şi economia │riscurilor specifice, │cercetãrii prin organizarea unui│
│ │ │ │ │vânatului, industria │respectând principiile │workshop pe an Difuzarea │
│ │ │ │ │extractivã, industria │noii legislaţii în dome- │rezultatelor prin mijloacele de │
│ │ │ │ │prelucrãtoare, cons- │niul securitãţii şi │comunicare on-line │
│ │ │ │ │trucţii, energie │sãnãtãţii în muncã (SSM), │ │
│ │ │ │ │electricã şi termicã, │armonizatã cu legislaţia │ │
│ │ │ │ │gaze şi apã, hoteluri │Uniunii Europene │ │
│ │ │ │ │şi restaurante, trans- │ │ │
│ │ │ │ │port, depozitare şi │ │ │
│ │ │ │ │comunicaţii, sãnãtate │ │ │
│ │ │ │ │şi asistenţã socialã, │ │ │
│ │ │ │ │comerţ, reparare şi │ │ │
│ │ │ │ │întreţinere vehicule, │ │ │
│ │ │ │ │industria alimentarã, │ │ │
│ │ │ │ │lucrul la înãlţime şi │ │ │
│ │ │ │ │spaţii închise │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 3.│Elaborarea mãsurilor│ 36 │ 250/70/80/100 │Stabilirea mãsurilor şi │Mãsuri, soluţii şi modali-│Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │necesare implemen- │ │ │modalitãţilor de │tãţi concrete în sprijinul│rilor cãtre beneficiari: MMFES │
│ │tãrii directivelor │ │ │aplicare a prevederilor │implementãrii legislaţiei │şi factori implicaţi în │
│ │2006/42/CE (maşini) │ │ │directivelor europene │referitoare la proiectarea│proiectarea, fabricarea, eva- │
│ │şi 89/686/CEE │ │ │referitoare la maşini şi│şi fabricarea maşinilor şi│luarea conformitãţii şi supra- │
│ │(echipamente indivi-│ │ │echipamente individuale │EIP, necesare utilizãrii │vegherea produselor │
│ │duale de protecţie) │ │ │de protecţie (EIP), în │unor produse sigure de │Utilizarea rezultatelor de cãtre│
│ │şi a legislaţiei │ │ │concordanţã cu direc- │cãtre lucrãtori │MMFES şi factorii implicaţi, │
│ │naţionale armonizate│ │ │tivele 2006/42/CE şi │Dezvoltarea unor instru- │prin promovarea unor instrumente│
│ │ │ │ │89/686/CEE │mente pentru producãtorii │de lucru în scopul îmbunãtãţirii│
│ │ │ │ │Elaborarea ghidului │de maşini şi EIP, │activitãţii de prevenire la │
│ │ │ │ │privind aplicarea │organisme de evaluare a │nivelul unitãţilor economice │
│ │ │ │ │Directivei europene │conformitãţii, autoritãţi │Publicare şi diseminare on-line │
│ │ │ │ │89/686/CEE referitoare │de supraveghere a pieţei │a ghidurilor la nivel naţional │
│ │ │ │ │la EIP, ediţia 2008 │şi autoritatea competentã │ │
│ │ │ │ │Elaborarea ghidului │în domeniu - MMFES │ │
│ │ │ │ │privind evaluarea │ │ │
│ │ │ │ │aspectelor de securitate│ │ │
│ │ │ │ │în vederea alegerii si │ │ │
│ │ │ │ │utilizãrii EIP, în │ │ │
│ │ │ │ │conformitate cu │ │ │
│ │ │ │ │cerinţele Comunicãrii │ │ │
│ │ │ │ │Comisiei 89/C328/02 │ │ │
│ │ │ │ │Elaborarea ghidului de │ │ │
│ │ │ │ │aplicare şi a fişelor │ │ │
│ │ │ │ │tehnice de aplicare │ │ │
│ │ │ │ │unitarã a Directivei │ │ │
│ │ │ │ │europene 2006/42/CE │ │ │
│ │ │ │ │referitoare la maşini │ │ │
│ │ │ │ │Elaborarea ghidurilor │ │ │
│ │ │ │ │naţionale privind │ │ │
│ │ │ │ │cerinţele esenţiale de │ │ │
│ │ │ │ │securitate şi sãnãtate │ │ │
│ │ │ │ │din domeniul maşinilor │ │ │
│ │ │ │ │şi EIP │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 4.│Studiu privind ela- │ 36 │ 210/90/100/20 │Asigurarea condiţiilor │Instrumente tehnice şi │Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │borarea instrumen- │ │ │legate de dezvoltarea │mãsuri organizatorice │rilor cãtre beneficiari: MMFES │
│ │telor şi mãsurilor │ │ │infrastructurii activi- │privind implementarea │Îndeplinirea condiţiilor nece- │
│ │tehnice privind │ │ │tãţii de evaluare a │cerinţelor SR EN/ISO/CEI │sare pentru desfãşurarea acti- │
│ │activitãţile referi-│ │ │conformitãţii în dome- │17021: 2007, necesare │vitãţilor de evaluare a │
│ │toare la evaluarea │ │ │niul maşinilor şi EIP, │pentru asigurarea │conformitãţii şi certificare a │
│ │conformitãţii şi │ │ │conform prevederilor │cerinţelor legate de │maşinilor şi EIP în vederea │
│ │certificarea produ- │ │ │directivelor 2006/42/CE │evaluarea şi aprobarea │desemnãrii şi notificãrii, în │
│ │selor, necesare │ │ │şi 89/686/CEE │sistemului calitãţii │concordanţã cu prevederile │
│ │pentru verificarea │ │ │Instrumente tehnice şi │proiectãrii, fabricãrii, │directivelor 2006/42/CE şi │
│ │şi aprobarea │ │ │mãsuri organizatorice │verificãrii şi inspecţiei │89/686/CE │
│ │sistemului calitãţii│ │ │necesare pentru │finale a maşinilor, │ │
│ │proiectãrii şi │ │ │asigurarea cerinţelor │conform noilor proceduri │ │
│ │fabricaţiei maşini- │ │ │legate de evaluarea şi │stabilite în Directiva │ │
│ │lor şi EIP, în │ │ │aprobarea sistemului │2006/42/CE │ │
│ │conformitate cu │ │ │calitãţii proiectãrii, │Elaborarea documentelor │ │
│ │prevederile direc- │ │ │fabricãrii, verificãrii │tehnice şi a metodelor │ │
│ │tivelor 2006/42/CE │ │ │şi inspecţiei finale a │procedurale necesare │ │
│ │şi 89/686/CEE │ │ │maşinilor │activitãţii de evaluare │ │
│ │ │ │ │ │a conformitãţii în │ │
│ │ │ │ │ │domeniul maşinilor şi │ │
│ │ │ │ │ │EIP, în scopul dezvoltãrii│ │
│ │ │ │ │ │competenţelor referitoare │ │
│ │ │ │ │ │la verificarea şi apro- │ │
│ │ │ │ │ │barea sistemului calitãţii│ │
│ │ │ │ │ │proiectãrii şi fabricaţiei│ │
│ │ │ │ │ │maşinilor şi EIP │ │
└───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘Obiectiv specific: Sprijinirea angajatorilor din punct de vedere metodologic în vederea realizãrii activitãţilor de prevenire şi protecţie în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã

- mii lei -
┌───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea │Durata│ Valoare totalã/ │ Rezultate preconizate │ Rezumatul proiectului │ Mod de aplicare │
│crt│ proiectului │-luni-│ Valoare 2009/ │ │ │ /utilizare a rezultatelor │
│ │ │ │ Valoare 2010/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2011/ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Acţiunea: Dezvoltarea de instrumente şi ghiduri practice în sprijinul implementãrii legislaţiei din domeniul securitãţii şi │
│sãnãtãţii în muncã │
├───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 1.│Studiu privind sta- │ 24 │ 600/300/300/0 │Elaborarea ghidurilor de│Mãsuri, soluţii şi modali-│Transferul rezultatelor cerce- │
│ │bilirea mãsurilor de│ │ │aplicare a legislaţiei │tãţi concrete în sprijinul│tãrilor cãtre beneficiari: MMFES│
│ │securitate şi │ │ │naţionale privind cerin-│implementãrii legislaţiei │şi parteneri sociali. │
│ │sãnãtate în muncã │ │ │ţele minime de securi- │din domeniul politici │Publicarea şi diseminarea on- │
│ │necesare implementã-│ │ │tate şi sãnãtate din │sociale şi ocuparea │line a ghidurilor la nivel │
│ │rii legislaţiei │ │ │domeniul politici socia-│forţei de muncã │naţional │
│ │naţionale care │ │ │le şi ocuparea forţei de│ │ │
│ │transpune directi- │ │ │muncã pentru: locuri de │ │ │
│ │vele europene din │ │ │muncã, utilizarea │ │ │
│ │domeniul politici │ │ │echipamentelor de muncã,│ │ │
│ │sociale şi ocuparea │ │ │utilizarea echipamen- │ │ │
│ │forţei de muncã │ │ │telor individuale de │ │ │
│ │ │ │ │protecţie, manipularea │ │ │
│ │ │ │ │manualã a maselor, │ │ │
│ │ │ │ │ecrane de vizualizare, │ │ │
│ │ │ │ │şantiere temporare sau │ │ │
│ │ │ │ │mobile, expunerea la │ │ │
│ │ │ │ │agenţi chimici, │ │ │
│ │ │ │ │biologici, cancerigeni │ │ │
│ │ │ │ │sau mutageni, atmosfere │ │ │
│ │ │ │ │potenţial explozive, │ │ │
│ │ │ │ │câmpuri electromagne- │ │ │
│ │ │ │ │tice, nave de pescuit, │ │ │
│ │ │ │ │semnalizare, azbest, │ │ │
│ │ │ │ │vibraţii, zgomot, │ │ │
│ │ │ │ │industria extractivã │ │ │
│ │ │ │ │prin foraj, de suprafaţã│ │ │
│ │ │ │ │şi subteran, asistenţa │ │ │
│ │ │ │ │medicalã la bordul │ │ │
│ │ │ │ │navelor │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 2.│Studiu privind │ 12 │ 30/30/0/0 │Elaborarea mãsurilor şi │Mãsuri, soluţii şi modali-│Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │evaluarea şi preve- │ │ │modalitãţilor specifice │tãţi concrete privind │rilor cãtre beneficiari: MMFES │
│ │nirea riscurilor │ │ │pentru evaluarea şi │evaluarea şi prevenirea │şi parteneri sociali │
│ │electrice │ │ │prevenirea riscurilor │riscurilor electrice │Publicarea şi diseminarea on- │
│ │ │ │ │electrice │ │line a ghidului la nivel │
│ │ │ │ │Elaborarea ghidului │ │naţional │
│ │ │ │ │privind evaluarea şi │ │ │
│ │ │ │ │prevenirea riscurilor │ │ │
│ │ │ │ │electrice │ │ │
│ │ │ │ │Elaborarea metodologiei-│ │ │
│ │ │ │ │cadru referitoare la │ │ │
│ │ │ │ │autorizarea electricie- │ │ │
│ │ │ │ │nilor din punctul de │ │ │
│ │ │ │ │vedere al securitãţii │ │ │
│ │ │ │ │muncii, conform │ │ │
│ │ │ │ │prevederilor Hotãrârii │ │ │
│ │ │ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │ │ │1.146/2006 │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 3.│Realizarea metodolo-│ 12 │ 90/90/0/0 │Metodologie pentru │Stabilirea modalitãţilor │Transferul rezultatelor cãtre │
│ │giei pentru elabo- │ │ │elaborarea instrucţiuni-│de structurare a │MMFES │
│ │rarea instrucţiuni- │ │ │lor proprii de securi- │instrucţiunilor şi conţi- │ │
│ │lor proprii de │ │ │tate şi sãnãtate în │nuturilor-cadru │ │
│ │securitate şi sãnã- │ │ │muncã │corespondente, precizarea │ │
│ │tate în muncã la │ │ │ │şi descrierea etapelor │ │
│ │nivelul operatori- │ │ │ │elaborãrii şi a cerinţelor│ │
│ │lor economici │ │ │ │de respectat │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 4.│Cercetãri privind │ 36 │ 400/100/150/150 │Elaborarea ghidurilor │Stabilirea valorilor- │Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │stabilirea valorilor│ │ │necesare în utilizare │limitã şi elaborarea │rilor cãtre beneficiari: MMFES, │
│ │-limitã pentru │ │ │pentru agenţi chimici, │ghidurilor necesare în │Ministerul Sãnãtãţii Publice │
│ │agenţi chimici, │ │ │cancerigeni şi mutageni │utilizare, pe baza infor- │Diseminare on-line la nivel │
│ │cancerigeni şi │ │ │Dezvoltarea unei bãnci │maţiilor disponibile │naţional │
│ │mutageni şi a │ │ │de date privind factorii│privind agenţii chimici, │ │
│ │ghidurilor necesare │ │ │de risc, efectele lor, │cancerigeni şi mutageni, │ │
│ │în utilizare, în │ │ │modul de evaluare şi │inclusiv a datelor │ │
│ │conformitate │ │ │valori-limitã pentru │ştiinţifice şi tehnice │ │
│ │cu prevederile │ │ │agenţi chimici, │care existã, precum şi a │ │
│ │Hotãrârii Guvernului│ │ │cancerigeni şi mutageni │deciziilor Consiliului │ │
│ │nr. 1.218/2006 şi │ │ │ │Uniunii Europene │ │
│ │Hotãrârii Guvernului│ │ │ │ │ │
│ │nr. 1.093/2006 │ │ │ │ │ │
└───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘Obiectiv specific: Conştientizarea actorilor implicaţi în realizarea activitãţii de securitate şi sãnãtate în muncã

- mii lei -
┌───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea │Durata│ Valoare totalã/ │ Rezultate preconizate │ Rezumatul proiectului │ Mod de aplicare/ │
│crt│ proiectului │-luni-│ Valoare 2009/ │ │ │ utilizare a rezultatelor │
│ │ │ │ Valoare 2010/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2011/ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Acţiunea: Asigurarea derulãrii unui set de mãsuri necesare dezvoltãrii culturii de prevenire │
├───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 1.│Dezvoltarea conţinu-│ 36 │ 135/40/45/50 │Promovarea securitãţii │Dezvoltarea sistemului │Actualizarea permanentã a │
│ │tului informativ şi │ │ │şi sãnãtãţii în muncã în│software pentru facilita- │informaţiilor şi facilitarea │
│ │a sistemului de │ │ │cadrul întreprinderilor │rea accesului la portalul │accesului la cele douã portaluri│
│ │promovare on-line a │ │ │mici şi mijlocii (IMM) │cu informaţii de securi- │online: │
│ │informaţiilor din │ │ │Dezvoltarea culturii de │tate şi sãnãtate în muncã │http://imm.protectiamuncii.ro şi│
│ │domeniul securitãţii│ │ │prevenire a riscurilor │pentru IMM-uri │http://www.protectiamuncii.ro │
│ │şi sãnãtãţii în │ │ │Popularizarea stra- │Dezvoltarea conţinutului │ │
│ │muncã │ │ │tegiilor şi politicilor │informativ pe categorii │ │
│ │ │ │ │naţionale în domeniul │de riscuri, cum sunt: │ │
│ │ │ │ │SSM │zgomot, afecţiuni musculo │ │
│ │ │ │ │Popularizarea bunelor │-scheletice, riscuri │ │
│ │ │ │ │practici │psihosociale; grupuri │ │
│ │ │ │ │ │vulnerabile: persoane cu │ │
│ │ │ │ │ │dizabilitãţi, femei, │ │
│ │ │ │ │ │tineri, lucrãtori │ │
│ │ │ │ │ │migranţi; sectoare de │ │
│ │ │ │ │ │activitate: sãnãtate, │ │
│ │ │ │ │ │transporturi, HORECA, │ │
│ │ │ │ │ │construcţii │ │
└───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘Obiectiv specific: Integrarea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã în programele de învãţãmânt şi de formare profesionalã
- mii lei -
┌───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea │Durata│ Valoare totalã/ │ Rezultate preconizate │ Rezumatul proiectului │ Mod de aplicare/ │
│crt│ proiectului │-luni-│ Valoare 2009/ │ │ │ utilizare a rezultatelor │
│ │ │ │ Valoare 2010/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2011/ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Acţiunea: Mãsuri necesare integrãrii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã în procesul educaţional │
├───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 1.│Studiu referitor la │ 24 │ 300/0/150/150 │Module pentru pregãtirea│Stabilirea structurii şi │Transferul rezultatelor cerce- │
│ │dezvoltarea unor │ │ │tinerilor în domeniul │conţinutului modulelor, │tãrilor cãtre MMFES şi │
│ │module de securitate│ │ │prevenirii şi combaterii│astfel încât sã se reali- │Ministerul Educaţiei, Cercetãrii│
│ │şi sãnãtate în muncã│ │ │riscurilor profesionale │zeze un suport informativ │şi Tineretului (MECT) │
│ │pentru învãţãmântul │ │ │Elaborarea a douã module│adaptat cerinţelor │Publicare şi diseminare la nivel│
│ │preuniversitar şi │ │ │al cãror conţinut │pedagogice şi diferitelor │naţional. │
│ │universitar, în │ │ │urmeazã sã fie introdus │niveluri de instruire │ │
│ │conformitate cu │ │ │în manualele pentru │teoreticã şi practicã, │ │
│ │prevederile Legii │ │ │învãţãmântul preuniver- │pornind de la sinteza │ │
│ │nr. 319/2006 şi ale │ │ │sitar şi universitar │bazelor teoretice, │ │
│ │strategiei României │ │ │ │legislative şi metodolo- │ │
│ │în domeniu │ │ │ │gico-aplicative pânã la │ │
│ │ │ │ │ │categoriile de riscuri │ │
│ │ │ │ │ │şi sistemele aferente de │ │
│ │ │ │ │ │mãsuri de prevenire │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 2.│Studiu privind dez- │ 12 │ 100/0/0/100 │Modul pentru pregãtirea │Stabilirea cerinţelor de │Transferul rezultatelor │
│ │voltarea unor │ │ │antreprenorilor în │instruire pentru │cercetãrilor cãtre MMFES şi │
│ │programe de formare │ │ │domeniul SSM │antreprenori │Ministerul pentru Întreprinderi │
│ │în domeniul securi- │ │ │ │Sinteza şi redactarea │Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie │
│ │tãţii şi sãnãtãţii │ │ │ │informaţiilor necesare │Organizarea de cursuri pentru │
│ │în muncã pentru │ │ │ │ │antreprenori │
│ │antreprenori │ │ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 3.│Elaborarea modulului│ 12 │ 100/0/0/100 │Modul pentru pregãtirea │Stabilirea cerinţelor │Transferul rezultatelor cerce- │
│ │pentru pregãtirea │ │ │cadrelor didactice/ │pentru pregãtirea │tãrilor cãtre MMFES şi MECT │
│ │cadrelor didactice/ │ │ │metodiştilor din │cadrelor didactice/ │Instrument pentru formarea │
│ │metodiştilor din │ │ │învãţãmântul preuniver- │metodiştilor din │cadrelor didactice/metodiştilor │
│ │învãţãmântul │ │ │sitar, care urmeazã sã │învãţãmântul preuniversi- │din învãţãmântul preuniversitar │
│ │preuniversitar │ │ │predea disciplina │tar │în disciplina "Securitate şi │
│ │ │ │ │"Securitate şi sãnãtate │Elaborarea modulului │sãnãtate în muncã". │
│ │ │ │ │în muncã" │pentru pregãtirea cadrelor│ │
│ │ │ │ │ │didactice/metodiştilor din│ │
│ │ │ │ │ │învãţãmântul preuniver- │ │
│ │ │ │ │ │sitar │ │
└───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘Obiectiv specific: Formarea lucrãrilor cu atribuţii în domeniul securitãţii şi sãnãtãţii în muncã

- mii lei -
┌───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Nr.│ Denumirea │Durata│ Valoare totalã/ │ Rezultate preconizate │ Rezumatul proiectului │ Mod de aplicare/ │
│crt│ proiectului │-luni-│ Valoare 2009/ │ │ │ utilizare a rezultatelor │
│ │ │ │ Valoare 2010/ │ │ │ │
│ │ │ │ Valoare 2011/ │ │ │ │
├───┼────────────────────┼──────┼───────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┤
│ Acţiunea: Stabilirea de competenţe specifice pentru lucrãtorii cu atribuţii în domeniul SSM, în conformitate cu specificaţiile COR │
├───┬────────────────────┬──────┬───────────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│ 1.│Studiu privind │ 12 │ 100/100/0/0 │Elaborarea cerinţelor şi│Identificarea şi stabili- │Transferul rezultatelor cercetã-│
│ │elaborarea cerinţe- │ │ │a competenţelor necesare│rea cerinţelor şi a │rilor cãtre beneficiari │
│ │lor şi a competenţe-│ │ │pentru urmãtoarele │competenţelor necesare │Îmbunãtãţirea nivelului de │
│ │lor necesare pentru │ │ │ocupaţii din COR: │pentru formarea lucrãtori-│formare a lucrãtorilor cu │
│ │formarea lucrãtori- │ │ │specialist în domeniul │lor cu atribuţii în │atribuţii specifice în domeniul │
│ │lor cu atribuţii in │ │ │SSM (cod 241220), │domeniul SSM │SSM │
│ │domeniul SSM │ │ │inspector în domeniul │Elaborarea cerinţelor şi a│Utilizarea de cãtre furnizorii │
│ │ │ │ │SSM (cod 315219), │metodologiei de formare a │de formare profesionalã, în │
│ │ │ │ │coordonator în materie │lucrãtorilor pentru │scopul îmbunãtãţirii │
│ │ │ │ │de SSM - studii │urmãtoarele specializãri: │competenţelor specifice, a │
│ │ │ │ │superioare (cod 241221),│specialist în domeniul │lucrãtorilor cu atribuţii în │
│ │ │ │ │coordonator în materie │SSM, inspector în domeniul│domeniul SSM │
│ │ │ │ │de SSM - studii medii │SSM, coordonator în │ │
│ │ │ │ │(cod 315220) │materie de SSM (studii │ │
│ │ │ │ │Asigurarea suportului │superioare), coordonator │ │
│ │ │ │ │necesar pregãtirii şi │în materie de SSM (studii │ │
│ │ │ │ │perfecţionãrii lucrãto- │medii) │ │
│ │ │ │ │rilor cu atribuţii in │ │ │
│ │ │ │ │domeniul SSM │ │ │
│ │ │ │ │Creşterea calitãţii │ │ │
│ │ │ │ │serviciilor furnizorilor│ │ │
│ │ │ │ │de formare profesionalã │ │ │
│ │ │ │ │în domeniul SSM │ │ │
└───┴────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────┘-----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice