Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PLAN DE ACŢIUNE din 31 octombrie 2018  în perioada 2018 - 2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013 - 2020    Twitter Facebook
Cautare document

 PLAN DE ACŢIUNE din 31 octombrie 2018 în perioada 2018 - 2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013 - 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 951 bis din 12 noiembrie 2018
──────────
    Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 853 din 31 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 951 din 12 noiembrie 2018.
──────────
    I. REDUCEREA CERERII DE DROGURI
        Obiectiv general: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială
    A. Prevenirea consumului de droguri
    A.1. Prevenirea în şcoală

┌────┬──────────────┬──────────────┬───────────────────────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │Activităţi │ │ │Termen │Termen │ │
│Nr. │Obiectiv │pentru │Rezultate │Indicatori de│de │de │Responsabili │
│Crt.│specific │realizarea │ │evaluare │evaluare│finalizare│ │
│ │ │obiectivelor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │1. Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelului de │ │ │ │ │ │ │
│ │informare, │ │ │ │ │ │ │
│ │educare şi │1.1. │ │ │ │ │ │
│ │conştientizare│Implementarea │ │ │ │ │Ministerul │
│ │a populaţiei │de proiecte de│ │Număr de │ │ │Afacerilor │
│ │şcolare în │formare în │Minimum un proiect de │cursuri de │ │ │Interne prin │
│ │vederea │domeniul │formare, Personal │formare │ │ │Agenţia │
│1. │neînceperii │adicţiilor │didactic din │organizate, │Anual │2020 │Naţională │
│ │consumului de │destinate │învăţământul │Număr de │ │ │Antidrog, │
│ │droguri, în │personalului │preuniversitar format │participanţi │ │ │Ministerul │
│ │cadrul │didactic din │în domeniul adicţiilor │la formare │ │ │Educaţiei │
│ │programelor │învăţământul │ │ │ │ │Naţionale │
│ │şcolare, │preuniversitar│ │ │ │ │ │
│ │extraşcolare │ │ │ │ │ │ │
│ │şi de │ │ │ │ │ │ │
│ │petrecere a │ │ │ │ │ │ │
│ │timpului liber│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │1.2. │ │ │ │ │ │
│ │ │Organizarea la│ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │nivel naţional│ │ │ │ │Educaţiei │
│ │ │şi local, a │ │Număr de │ │ │Naţionale, │
│ │ │unor │ │conferinţe/ │ │ │Ministerul │
│ │ │conferinţe/ │Minimum o conferinţă │seminarii │ │ │Tineretului şi │
│2. │ │seminarii cu │naţională/un seminar │organizate, │Anual │2020 │Sportului, │
│ │ │tema „Bune │ │Număr de │ │ │Autorităţile │
│ │ │practici în │ │participanţi │ │ │administraţiei │
│ │ │prevenirea │ │ │ │ │publice locale,│
│ │ │consumului de │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │droguri în │ │ │ │ │civilă │
│ │ │mediul şcolar"│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │1.3. │ │ │ │ │ │
│ │ │Implementarea │ │ │ │ │ │
│ │ │de proiecte │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │pilot, la │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │nivel naţional│ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │şi local, de │ │Număr de │ │ │Agenţia │
│ │ │intervenţie │ │proiecte, │ │ │Naţională │
│ │ │timpurie în │Minimum 2 proiecte │Număr de │ │ │Antidrog, │
│3. │ │mediul │pilot de intervenţie │beneficiari │Anual │2020 │Ministerul │
│ │ │preşcolar, │timpurie în mediul │direcţi, │ │ │Educaţiei │
│ │ │prin creşterea│preşcolar │Număr │ │ │Naţionale, │
│ │ │influenţei │ │beneficiari │ │ │Autorităţile │
│ │ │factorilor de │ │indirecţi │ │ │administraţiei │
│ │ │protecţie şi │ │ │ │ │publice locale,│
│ │ │scăderea │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │influenţei │ │ │ │ │civilă │
│ │ │factorilor de │ │ │ │ │ │
│ │ │risc │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │1.4. │ │ │ │ │ │
│ │ │Dezvoltarea la│ │ │ │ │ │
│ │ │nivel naţional│ │ │ │ │ │
│ │ │/local de │ │ │ │ │ │
│ │ │proiecte de │ │ │ │ │ │
│ │ │informare, │Minimum 10 proiecte │ │ │ │Ministerul │
│ │ │educare, │locale de informare, │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │conştientizare│educare, conştientizare│ │ │ │Interne prin │
│ │ │cu privire la │adresate elevilor din │Număr de │ │ │Agenţia │
│ │ │consumul de │învăţământul │proiecte, │ │ │Naţională │
│ │ │droguri legale│preuniversitar şi │Număr de │ │ │Antidrog, │
│ │ │şi ilegale, │universitar-informarea,│beneficiari │ │ │Ministerul │
│4. │ │substanţe cu │educarea şi │direcţi, │Anual │2020 │Educaţiei │
│ │ │proprietăţi │conştientizarea │Număr de │ │ │Naţionale, │
│ │ │psihoactive, │elevilor şi studenţilor│beneficiari │ │ │Ministerul │
│ │ │adresate │privind consumul de │indirecţi │ │ │Tineretului şi │
│ │ │elevilor din │droguri legale şi │ │ │ │Sportului, │
│ │ │învăţământul │ilegale, substanţe cu │ │ │ │partenerii │
│ │ │preuniversitar│proprietăţi psihoactive│ │ │ │implicaţi în │
│ │ │şi universitar│ │ │ │ │proiecte │
│ │ │în │ │ │ │ │ │
│ │ │conformitate │ │ │ │ │ │
│ │ │cu studiile │ │ │ │ │ │
│ │ │efectuate în │ │ │ │ │ │
│ │ │domeniu │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │1.5. │ │ │ │ │ │
│ │ │Implementarea,│ │ │ │ │ │
│ │ │la nivel │ │ │ │ │ │
│ │ │local, de │ │ │ │ │ │
│ │ │proiecte pilot│ │ │ │ │ │
│ │ │de prevenire a│ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │consumului de │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │droguri legale│ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │şi ilegale, │Minimum 5 proiecte │ │ │ │Agenţia │
│ │ │substanţe cu │locale de prevenire, │Număr de │ │ │Naţională │
│ │ │proprietăţi │bazate pe principiile │proiecte, │ │ │Antidrog, │
│ │ │psihoactive, │educaţiei între egali, │Număr de │ │ │Ministerul │
│5. │ │bazate pe │Elevii din învăţământul│elevi formaţi│Anual │2020 │Educaţiei │
│ │ │principiile │preuniversitar formaţi │să desfăşoare│ │ │Naţionale, │
│ │ │educaţiei │să desfăşoare │activităţi de│ │ │Autorităţile │
│ │ │între egali, │activităţi de prevenire│prevenire │ │ │administraţiei │
│ │ │în │ │ │ │ │publice locale,│
│ │ │învăţământul │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │preuniversitar│ │ │ │ │civilă │
│ │ │pe baza │ │ │ │ │ │
│ │ │necesităţilor │ │ │ │ │ │
│ │ │rezultate din │ │ │ │ │ │
│ │ │monitorizările│ │ │ │ │ │
│ │ │regionale şi │ │ │ │ │ │
│ │ │locale │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │1.6. │ │ │ │ │ │
│ │ │Implementarea │ │ │ │ │ │
│ │ │de proiecte │ │ │ │ │ │
│ │ │naţionale şi/ │ │ │ │ │ │
│ │ │sau locale, │ │ │ │ │ │
│ │ │orientate pe │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │activităţi de │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │petrecere a │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │timpului liber│Minimum 5 proiecte │ │ │ │Agenţia │
│ │ │(culturale, │locale şi un proiect │ │ │ │Naţională │
│ │ │artistice şi │naţional, orientate pe │Număr de │ │ │Antidrog, │
│ │ │sportive), ca │activităţi de petrecere│proiecte, │ │ │Ministerul │
│6. │ │alternativă │a timpului liber ca │Număr de │Anual │2020 │Educaţiei │
│ │ │sănătoasă la │alternativă la consumul│beneficiari │ │ │Naţionale, │
│ │ │consumul de │de droguri legale şi │direcţi │ │ │Ministerul │
│ │ │droguri legale│ilegale, substanţe cu │ │ │ │Tineretului şi │
│ │ │şi ilegale, │proprietăţi psihoactive│ │ │ │Sportului, │
│ │ │substanţe cu │ │ │ │ │partenerii │
│ │ │proprietăţi │ │ │ │ │implicaţi în │
│ │ │psihoactive, │ │ │ │ │proiecte │
│ │ │adresate │ │ │ │ │ │
│ │ │elevilor din │ │ │ │ │ │
│ │ │învăţământul │ │ │ │ │ │
│ │ │preuniversitar│ │ │ │ │ │
│ │ │şi universitar│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │1.7. │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │Implementarea │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │de proiecte │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │naţionale şi │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │locale de │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │prevenire │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │selectivă a │ │ │ │ │Educaţiei │
│ │ │consumului de │ │ │ │ │Naţionale, │
│ │ │droguri, │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │adresate │Minimum 2 proiecte │Număr de │ │ │Tineretului şi │
│ │ │grupurilor la │locale/naţionale de │proiecte, │ │ │Sportului, │
│ │ │risc (elevi cu│prevenire selectivă a │Număr de │ │ │Ministerul │
│7. │ │părinţi │consumului de droguri │beneficiari │Anual │2020 │Muncii şi │
│ │ │dependenţi de │adresate grupurilor la │direcţi, │ │ │Justiţiei │
│ │ │droguri, elevi│risc, Identificarea de │Număr de │ │ │Sociale prin │
│ │ │din familii cu│grupuri la risc faţă de│grupuri la │ │ │Autoritatea │
│ │ │statut │consumul de droguri │risc │ │ │Naţională │
│ │ │socio-economic│ │ │ │ │pentru │
│ │ │scăzut, elevi │ │ │ │ │Protecţia │
│ │ │cu risc de │ │ │ │ │Drepturilor │
│ │ │abandon │ │ │ │ │Copilului şi │
│ │ │şcolar, elevi │ │ │ │ │Adopţie, │
│ │ │cu │ │ │ │ │Autorităţile │
│ │ │comportament │ │ │ │ │administraţiei │
│ │ │deviant etc) │ │ │ │ │publice locale,│
│ │ │ │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │ │ │ │ │ │civilă │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │Număr de │ │ │Antidrog, │
│ │ │ │ │beneficiari │ │ │Ministerul │
│ │ │1.8. │ │direcţi, │ │ │Educaţiei │
│ │ │Implementarea │ │Număr de │ │ │Naţionale, │
│ │ │în rândul │ │beneficiari │ │ │Ministerul │
│ │ │populaţiei │ │indirecţi, │ │ │Muncii şi │
│ │ │şcolare a unei│ │Număr de │ │ │Justiţiei │
│ │ │campanii │O campanie naţională de│materiale de │ │ │Sociale prin │
│8. │ │naţionale de │prevenire în funcţie de│campanie │2020 │2020 │Autoritatea │
│ │ │prevenire (cu │rezultatele studiului │distribuite, │ │ │Naţională │
│ │ │o componentă │ESPAD │Număr sesiuni│ │ │pentru │
│ │ │media) în │ │/întâlniri, │ │ │Protecţia │
│ │ │funcţie de │ │Număr de │ │ │Drepturilor │
│ │ │rezultatele │ │parteneriate,│ │ │Copilului şi │
│ │ │studiului │ │Număr │ │ │Adopţie, │
│ │ │ESPAD │ │Apariţii TV/ │ │ │Autorităţile │
│ │ │ │ │articole │ │ │administraţiei │
│ │ │ │ │presă scrisă │ │ │publice locale,│
│ │ │ │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │ │ │ │ │ │Română de │
│ │ │ │ │ │ │ │Radiodifuziune,│
│ │ │ │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │ │ │ │ │ │civilă │
├────┼──────────────┼──────────────┼───────────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │2.1. │ │ │ │ │ │
│ │2. Creşterea │Implementarea │ │ │ │ │ │
│ │nivelului de │de proiecte de│ │ │ │ │ │
│ │informare, │prevenire │ │ │ │ │ │
│ │sensibilizare │indicată a │ │ │ │ │ │
│ │şi │consumului de │ │ │ │ │ │
│ │conştientizare│droguri │ │Aria de │ │ │ │
│ │a populaţiei │adresate │ │acoperire, │ │ │Ministerul │
│ │şcolare în │elevilor din │ │Număr de │ │ │Afacerilor │
│ │vederea │învăţământul │ │beneficiari │ │ │Interne, │
│ │evitării │preuniversitar│ │direcţi, │ │ │Ministerul │
│ │transformării │şi │Minimum 2 proiecte de │Număr de │ │ │Educaţiei │
│9. │consumului │universitar, │prevenire indicată a │beneficiari │Anual │2020 │Naţionale, │
│ │experimental │aflaţi la │consumului de droguri │indirecţi, │ │ │Autorităţile │
│ │şi ocazional │debutul │ │Număr de │ │ │administraţiei │
│ │în consum │consumului de │ │parteneriat, │ │ │publice locale,│
│ │regulat, în │droguri legale│ │Număr sesiuni│ │ │Societatea │
│ │cadrul │şi ilegale, │ │/întâlniri │ │ │civilă │
│ │programelor │substanţe cu │ │ │ │ │ │
│ │şcolare, │proprietăţi │ │ │ │ │ │
│ │extraşcolare │psihoactive, │ │ │ │ │ │
│ │şi de │folosindu-se │ │ │ │ │ │
│ │petrecere a │concluziile │ │ │ │ │ │
│ │timpului liber│studiilor de │ │ │ │ │ │
│ │ │specialitate │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────────┴───────────────────────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────────────┘


    A.2. Prevenirea în familie

┌────┬────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┬────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │Activităţi │ │ │Termen │Termen │ │
│Nr. │Obiectiv │pentru │Rezultate│Indicatori de│de │de │Responsabili │
│Crt.│specific │realizarea │ │evaluare │evaluare│finalizare│ │
│ │ │obiectivelor │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Aria de │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │acoperire, │ │ │Afacerilor │
│ │1. Creşterea │ │ │Număr de │ │ │Interne prin │
│ │nivelului de │ │ │beneficiari │ │ │Agenţia │
│ │sensibilizare şi│ │ │direcţi, │ │ │Naţională │
│ │responsabilizare│ │ │Număr de │ │ │Antidrog, │
│ │a familiilor în │ │ │beneficiari │ │ │Ministerul │
│ │vederea oferirii│1.1. │ │indirecţi, │ │ │Muncii şi │
│ │de modele │Implementarea │ │Număr de │ │ │Justiţiei │
│ │pozitive │unei campanii │Minimum o│sesiuni/ │ │ │Sociale prin │
│1. │copiilor, în │naţionale de │campanie │întâlniri, │Anual │2020 │Autoritatea │
│ │cadrul │informare, │naţională│Număr │ │ │Naţională │
│ │programelor de │educare şi │ │apariţii TV/ │ │ │pentru │
│ │informare, │conştientizare│ │presă scrisă,│ │ │Protecţia │
│ │educare şi │a familiilor │ │Numărul │ │ │Drepturilor │
│ │conştientizare │ │ │cazurilor noi│ │ │Copilului şi │
│ │cu privire la │ │ │de copii care│ │ │Adopţie, │
│ │efectele │ │ │locuiesc │ │ │Societatea │
│ │consumului de │ │ │împreună cu │ │ │civilă, │
│ │droguri │ │ │părinţii/anii│ │ │Societatea │
│ │ │ │ │precedenţi │ │ │Română de │
│ │ │ │ │ │ │ │Radiodifuziune│
├────┼────────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │2. Dezvoltarea │2.1. │ │Aria de │ │ │Afacerilor │
│ │rolului proactiv│Implementarea │ │acoperire, │ │ │Interne prin │
│ │al familiilor în│unor proiecte │ │Număr de │ │ │Agenţia │
│ │viaţa copiilor │pilot locale │ │sesiuni/ │ │ │Naţională │
│ │în vederea │de tip „Şcoala│ │întâlniri, │ │ │Antidrog, │
│ │formării sau │părinţilor” de│Minimum 2│Număr de │ │ │Autorităţile │
│2. │întăririi │formare de │proiecte │parteneriate,│Anual │2020 │administraţiei│
│ │abilităţilor │abilităţi cu │locale │Număr de │ │ │publice │
│ │pentru creşterea│rol de factori│ │beneficiari │ │ │locale, │
│ │influenţei │de protecţie │ │direcţi, │ │ │Ministerul │
│ │factorilor de │în consumul de│ │Număr de │ │ │Educaţiei │
│ │protecţie │droguri │ │beneficiari, │ │ │Naţionale, │
│ │ │ │ │indirecţi │ │ │Societatea │
│ │ │ │ │ │ │ │civilă │
└────┴────────────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴────────┴──────────┴──────────────┘


    A.3. Prevenirea în comunitate

┌────┬─────────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬────────┬──────────┬────────────────┐
│ │ │Activităţi │ │ │Termen │Termen │ │
│Nr. │Obiectiv specific│pentru │Rezultate │Indicatori de│de │de │Responsabili │
│Crt.│ │realizarea │ │evaluare │evaluare│finalizare│ │
│ │ │obiectivelor │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │1.1. │ │ │ │ │ │
│ │ │Implementarea│ │ │ │ │ │
│ │ │de proiecte │ │ │ │ │ │
│ │ │de prevenire │ │Număr de │ │ │ │
│ │ │a consumului │ │proiecte, │ │ │Ministerul │
│ │1. Reducerea │de droguri │ │Aria de │ │ │Afacerilor │
│ │influenţei │adresate unui│ │acoperire, │ │ │Interne prin │
│ │factorilor de │minimum de 3 │ │Număr de │ │ │Agenţia │
│ │risc şi │categorii de │Minimum 3 │sesiuni/ │ │ │Naţională │
│ │dezvoltarea │grupuri │proiecte locale/│întâlniri, │ │ │Antidrog, │
│ │influenţei │vulnerabile │naţionale, în │Număr de │ │ │Ministerul │
│1. │factorilor de │identificate │funcţie de │parteneriate,│Anual │2020 │Justiţiei prin │
│ │protecţie în │în cadrul │caracteristicile│Număr de │ │ │Administraţia │
│ │cadrul grupurilor│studiului │grupurilor │beneficiari │ │ │Naţională a │
│ │vulnerabile, │calitativ, în│vulnerabile │direcţi, │ │ │Penitenciarelor,│
│ │corelat cu │vederea │identificate │Număr de │ │ │Autorităţile │
│ │nevoile şi │reducerii │ │beneficiari │ │ │administraţiei │
│ │particularităţile│influenţei │ │indirecţi, │ │ │publice locale, │
│ │acestora │factorilor de│ │Număr de │ │ │Societatea │
│ │ │risc şi │ │materiale │ │ │civilă │
│ │ │creşterii │ │informative │ │ │ │
│ │ │influenţei │ │ │ │ │ │
│ │ │factorilor de│ │ │ │ │ │
│ │ │protecţie │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │2.1. │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │Implementarea│ │ │ │ │Agenţia │
│ │2. Reducerea │unor proiecte│ │ │ │ │Naţională │
│ │influenţei │locale de │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │factorilor de │prevenire a │ │ │ │ │Ministerul │
│ │risc şi │consumului de│ │Număr de │ │ │Muncii şi │
│ │dezvoltarea │droguri │ │proiecte, │ │ │Justiţiei │
│ │influenţei │legale şi │ │Aria de │ │ │Sociale prin │
│ │factorilor de │ilegale la │ │acoperire, │ │ │Agenţia │
│ │protecţie la │locul de │ │Număr de │ │ │Naţională pentru│
│2. │categoriile │muncă în │Minimum 2 │beneficiari │Anual │2020 │Ocuparea Forţei │
│ │profesionale ce │ariile │proiecte locale │indirecţi, │ │ │de Muncă şi │
│ │sunt predispuse │geografice cu│ │Număr de │ │ │agenţiile │
│ │consumului de │o prevalenţă │ │parteneriate,│ │ │judeţene de │
│ │droguri, corelat │ridicată a │ │Număr de │ │ │ocupare a forţei│
│ │cu nivelul de │consumului, │ │sesiuni/ │ │ │de muncă, │
│ │responsabilitate │în urma │ │întâlniri │ │ │Societatea │
│ │socială şi │analizei │ │ │ │ │Română de │
│ │particularităţile│zonale │ │ │ │ │Radiodifuziune, │
│ │acestora │realizate │ │ │ │ │Autorităţile │
│ │ │prin studii │ │ │ │ │administraţiei │
│ │ │specifice │ │ │ │ │publice locale, │
│ │ │ │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │ │ │ │ │ │civilă │
├────┼─────────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │3. Adoptarea unui│3.1. │ │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │stil de viaţă │Implementarea│ │proiecte, │ │ │Afacerilor │
│ │sănătos la │de proiecte │ │Aria de │ │ │Interne prin │
│ │nivelul │locale de │ │acoperire, │ │ │Agenţia │
│ │populaţiei │prevenire a │ │Număr de │ │ │Naţională │
│ │generale, ca │consumului de│ │beneficiari │ │ │Antidrog, │
│3. │alternativă la │droguri, în │Minimum 5 │direcţi, │Anual │2020 │Ministerul │
│ │consumul de │spaţii │proiecte locale │Număr de │ │ │Educaţiei │
│ │droguri, în │recreaţionale│ │beneficiari │ │ │Naţionale, │
│ │cadrul │(cluburi, │ │indirecţi, │ │ │Autorităţile │
│ │programelor de │săli de │ │Număr de │ │ │administraţiei │
│ │petrecere a │sport, │ │parteneriate,│ │ │publice locale, │
│ │timpului liber │parcuri etc.)│ │Număr sesiuni│ │ │Societatea │
│ │ │ │ │/întâlniri │ │ │civilă │
└────┴─────────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴────────┴──────────┴────────────────┘


    A.4. Campanii de reducere a cererii de droguri

┌────┬──────────────┬───────────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │Activităţi │ │ │Termen │Termen │ │
│Nr. │Obiectiv │pentru │Rezultate │Indicatori de│de │de │Responsabili │
│Crt.│specific │realizarea │ │evaluare │evaluare│finalizare│ │
│ │ │obiectivelor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │1. Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelului de │ │ │ │ │ │ │
│ │informare şi │1.1. │ │ │ │ │ │
│ │conştientizare│Implementarea │ │ │ │ │ │
│ │a populaţiei │unei campanii │ │ │ │ │ │
│ │generale şi a │naţionale media│ │ │ │ │Ministerul │
│ │populaţiei la │de │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │risc asupra │sensibilizare, │ │ │ │ │Interne prin │
│ │efectelor, │conştientizare │ │ │ │ │Agenţia │
│ │riscurilor şi │şi informare, │ │Aria de │ │ │Naţională │
│1. │consecinţelor │adresată │O campanie│acoperire │Anual │2020 │Antidrog, │
│ │negative ale │populaţiei │ │naţională │ │ │Societatea │
│ │consumului de │generale, │ │ │ │ │Română de │
│ │droguri în │referitoare la │ │ │ │ │Radiodifuziune,│
│ │vederea │consumul de │ │ │ │ │Societatea │
│ │neînceperii │droguri şi │ │ │ │ │civilă │
│ │sau │efectele │ │ │ │ │ │
│ │întârzierii │acestuia │ │ │ │ │ │
│ │debutului │ │ │ │ │ │ │
│ │consumului de │ │ │ │ │ │ │
│ │droguri │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │2. Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelului de │ │ │Aria de │ │ │ │
│ │informare şi │ │ │acoperire │ │ │ │
│ │sensibilizare │ │ │naţională, │ │ │Ministerul │
│ │a populaţiei │ │ │Număr de │ │ │Afacerilor │
│ │generale cu │2.1. │ │beneficiari │ │ │Interne prin │
│ │privire la │Implementarea │ │direcţi, │ │ │Agenţia │
│ │aspectele │unei campanii │ │Număr de │ │ │Naţională │
│ │medicale, │naţionale media│ │beneficiari │ │ │Antidrog, │
│ │psihologice şi│de │ │indirecţi, │ │ │Societatea │
│2. │sociale ale │sensibilizare a│O campanie│Număr de │Anual │2020 │Română de │
│ │consumului şi │populaţiei │naţională │sesiuni/ │ │ │Radiodifuziune,│
│ │dependenţei de│generale, având│ │întâlniri, │ │ │Consiliul │
│ │droguri în │ca scop │ │Număr de │ │ │Naţional pentru│
│ │vederea │destigmatizarea│ │materiale │ │ │Combaterea │
│ │diminuării │consumatorilor │ │promoţionale │ │ │Discriminării, │
│ │stigmatizării │de droguri │ │distribuite, │ │ │Societatea │
│ │şi │ │ │Număr de │ │ │civilă │
│ │marginalizării│ │ │apariţii TV/ │ │ │ │
│ │sociale a │ │ │presă scrisă │ │ │ │
│ │consumatorilor│ │ │ │ │ │ │
│ │de droguri │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Aria de │ │ │ │
│ │ │ │ │acoperire │ │ │ │
│ │ │ │ │naţională, │ │ │ │
│ │ │ │ │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │ │2.2. │ │beneficiari │ │ │Afacerilor │
│ │ │Implementarea │ │direcţi, │ │ │Interne prin │
│ │ │unei campanii │ │Număr de │ │ │Agenţia │
│ │ │naţionale de │ │beneficiari │ │ │Naţională │
│ │ │informare a │ │indirecţi, │ │ │Antidrog, │
│ │ │populaţiei │O campanie│Număr de │ │ │Societatea │
│3. │ │generale │naţională │parteneriate,│Anual │2020 │Română de │
│ │ │privind │ │Număr de │ │ │Radiodifuziune,│
│ │ │serviciile │ │sesiuni/ │ │ │Societatea │
│ │ │integrate de │ │întâlniri, │ │ │civilă, │
│ │ │prevenire şi │ │Număr de │ │ │Autorităţile │
│ │ │asistenţă │ │materiale │ │ │administraţiei │
│ │ │ │ │promoţionale │ │ │publice locale │
│ │ │ │ │distribuite, │ │ │ │
│ │ │ │ │Număr de │ │ │ │
│ │ │ │ │apariţii TV/ │ │ │ │
│ │ │ │ │presă scrisă │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │3.1. │ │Aria de │ │ │ │
│ │3. Creşterea │Realizarea, la │ │acoperire │ │ │ │
│ │nivelului de │nivel local, de│ │naţională, │ │ │ │
│ │implicare a │mese rotunde şi│ │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │mediilor de │seminarii cu │ │evenimente, │ │ │Afacerilor │
│ │comunicare în │reprezentanţi │ │Număr de │ │ │Interne prin │
│4. │masă în │mass- media, în│Minimum 4 │materiale │Anual │2020 │Agenţia │
│ │promovarea şi │vederea │evenimente│diseminate, │ │ │Naţională │
│ │susţinerea │promovării │ │Număr de │ │ │Antidrog, │
│ │programelor de│proiectelor de │ │participanţi,│ │ │Societatea │
│ │prevenire a │prevenire a │ │Număr de │ │ │civilă │
│ │consumului de │consumului de │ │apariţii TV/ │ │ │ │
│ │droguri │droguri │ │articole │ │ │ │
│ │ │ │ │presă scrisă │ │ │ │
└────┴──────────────┴───────────────┴──────────┴─────────────┴────────┴──────────┴───────────────┘    B. Asistenţa consumatorilor de droguri
    B.1. Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată

┌────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬────────┬──────────┬────────────────┐
│ │ │Activităţi │ │ │Termen │Termen │ │
│Nr. │Obiectiv specific │pentru │Rezultate │Indicatori de│de │de │Responsabili │
│Crt.│ │realizarea │ │evaluare │evaluare│finalizare│ │
│ │ │obiectivelor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │1. Diversificarea │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │serviciilor de tip│ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │programe de │ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │substituţie şi │1.1. │ │ │ │ │Naţională │
│ │programe de schimb│Dezvoltarea de│ │ │ │ │Antidrog, │
│ │de seringi, în │programe de │ │ │ │ │Ministerul │
│ │comunitate şi în │substituţie cu│Minimum 2 │Număr de │ │ │Sănătăţii, │
│1. │sistemele │prag scăzut de│servicii │programe, │Anual │2020 │Ministerul │
│ │privative de │admitere, în │dezvoltate │Număr de │ │ │Justiţiei prin │
│ │libertate, în │comunitate şi │ │beneficiari │ │ │Administraţia │
│ │vederea reducerii │în sistemele │ │ │ │ │Naţională a │
│ │riscurilor şi │privative de │ │ │ │ │Penitenciarelor,│
│ │consecinţelor │libertate │ │ │ │ │Autorităţile │
│ │negative asociate │ │ │ │ │ │administraţiei │
│ │consumului de │ │ │ │ │ │publice locale, │
│ │droguri │ │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │ │ │ │ │ │civilă │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │1.2. │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │Dezvoltarea de│ │Număr de │ │ │Naţională │
│ │ │centre de │Minimum 2 │centre, Număr│ │ │Antidrog, │
│2. │ │reducere a │centre │de │Anual │2020 │Ministerul │
│ │ │riscurilor în │dezvoltate │beneficiari │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │zonele de risc│ │ │ │ │Autorităţile │
│ │ │ │ │ │ │ │administraţiei │
│ │ │ │ │ │ │ │publice locale, │
│ │ │ │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │ │ │ │ │ │civilă │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │1.3. Evaluarea│ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │eficienţei │ │Aria de │ │ │Ministerul │
│ │ │programelor de│ │acoperire, │ │ │Muncii şi │
│ │ │reducere a │ │Număr de │ │ │Justiţiei │
│ │ │riscurilor şi │ │întâlniri de │ │ │Sociale prin │
│ │ │consecinţelor │Minim un │lucru, Număr │ │ │Agenţia │
│3. │ │negative │studiu │de instituţii│Anual │2020 │Naţională pentru│
│ │ │asociate │realizat │beneficiare, │ │ │Plăţi şi │
│ │ │consumului de │ │Număr de │ │ │Inspecţie │
│ │ │droguri şi a │ │profesionişti│ │ │Socială, │
│ │ │nevoilor │ │beneficiari │ │ │Ministerul │
│ │ │beneficiarilor│ │ai studiului │ │ │Justiţiei prin │
│ │ │acestora │ │ │ │ │Administraţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţională a │
│ │ │ │ │ │ │ │Penitenciarelor,│
│ │ │ │ │ │ │ │Autorităţile │
│ │ │ │ │ │ │ │administraţiei │
│ │ │ │ │ │ │ │publice locale, │
│ │ │ │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │ │ │ │ │ │civilă │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │2. Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │intervenţiilor de │ │ │ │ │ │ │
│ │identificare, │2.1. │ │ │ │ │ │
│ │atragere şi │Dezvoltarea de│ │ │ │ │ │
│ │motivare a │programe tip │ │ │ │ │ │
│ │persoanelor │unităţi mobile│ │ │ │ │ │
│ │consumatoare de │pentru │ │ │ │ │ │
│ │droguri care nu au│identificarea │ │ │ │ │ │
│ │contact cu │şi atragerea │ │ │ │ │ │
│ │serviciile de │persoanelor │ │ │ │ │Ministerul │
│ │asistenţă │consumatoare │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │specializată, în │de droguri │ │ │ │ │Interne prin │
│ │special pentru │care nu au │ │Aria de │ │ │Agenţia │
│ │persoanele cu │contact cu │ │acoperire, │ │ │Naţională │
│ │istoric îndelungat│serviciile de │Minimum 2 │Număr de │ │ │Antidrog, │
│4. │de consum, │asistenţă în │servicii tip │unităţi │Anual │2020 │Ministerul │
│ │persoanele │vederea │unităţi mobile│mobile │ │ │Sănătăţii, │
│ │consumatoare │reducerii │dezvoltate │licenţiate, │ │ │Autorităţile │
│ │marginalizate sau │riscurilor şi │ │Număr de │ │ │administraţiei │
│ │excluse social, │consecinţelor │ │beneficiari │ │ │publice locale, │
│ │comunităţi cu o │negative │ │ │ │ │Societatea │
│ │rată mare de │asociate │ │ │ │ │civilă │
│ │infecţie HIV, │consumului de │ │ │ │ │ │
│ │hepatită, TB, │droguri în │ │ │ │ │ │
│ │persoanele │zonele cele │ │ │ │ │ │
│ │consumatoare care │mai afectate │ │ │ │ │ │
│ │practică sexul │de consumul de│ │ │ │ │ │
│ │comercial, bărbaţi│droguri pe │ │ │ │ │ │
│ │care fac sex cu │cale │ │ │ │ │ │
│ │bărbaţi, femeile │injectabilă │ │ │ │ │ │
│ │şi copiii │ │ │ │ │ │ │
│ │consumatori │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │2.2. │ │ │ │ │ │
│ │ │Dezvoltarea de│ │ │ │ │ │
│ │ │programe, │ │ │ │ │ │
│ │ │adaptate │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │persoanele cu │ │ │ │ │ │
│ │ │istoric │ │ │ │ │ │
│ │ │îndelungat de │ │ │ │ │ │
│ │ │consum ce │ │ │ │ │ │
│ │ │aparţin şi │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │altor grupuri │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │vulnerabile │ │ │ │ │Internelor prin │
│ │ │(comunităţi cu│ │Număr de │ │ │Agenţia │
│ │ │o rată mare de│Minimum un │programe, │ │ │Naţională │
│5. │ │infecţie HIV, │program │Număr de │Anual │2020 │Antidrog, │
│ │ │hepatită, TBC │dezvoltat │beneficiari │ │ │Autorităţile │
│ │ │şi imigranţi │ │ │ │ │administraţiei │
│ │ │care provin │ │ │ │ │publice locale, │
│ │ │din ţări cu o │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │rată mare de │ │ │ │ │civilă │
│ │ │infecţie HIV, │ │ │ │ │ │
│ │ │persoane │ │ │ │ │ │
│ │ │consumatoare │ │ │ │ │ │
│ │ │care practică │ │ │ │ │ │
│ │ │sexul │ │ │ │ │ │
│ │ │comercial, │ │ │ │ │ │
│ │ │bărbaţi care │ │ │ │ │ │
│ │ │fac sex cu │ │ │ │ │ │
│ │ │bărbaţi) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │2.3. │Minimum un │ │ │ │Ministerul │
│ │ │Dezvoltarea │program │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │programelor şi│funcţional, │Număr de │ │ │Interne prin │
│ │ │instrumentelor│pentru femei, │programe │ │ │Agenţia │
│ │ │de lucru │copii şi │dezvoltate, │ │ │Naţională │
│6. │ │adaptate │tineri cu │Număr de │Anual │2020 │Antidrog, │
│ │ │nevoilor │istoric de │instrumente, │ │ │Autorităţile │
│ │ │femeilor, │consum, │Număr de │ │ │administraţiei │
│ │ │copiilor şi │Instrumente de│beneficiari │ │ │publice locale, │
│ │ │tinerilor cu │lucru create │ │ │ │Societatea │
│ │ │istoric de │şi aplicate │ │ │ │civilă │
│ │ │consum │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │2.4. │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │Dezvoltarea │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │unor │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │intervenţii │Minimum o │Număr de │ │ │Muncii şi │
│ │ │pentru românii│platformă │accesări, │ │ │Justiţiei │
│ │ │care lucrează │on-line │Număr de │ │ │Sociale prin │
│ │ │în străinătate│operaţională, │ghiduri │ │ │Agenţia │
│7. │ │sau care se │Minimum un │tipărite, │Anual │2020 │Naţională pentru│
│ │ │deplasează │ghid cu │Număr de │ │ │Ocuparea Forţei │
│ │ │frecvent în │informaţii │ghiduri │ │ │de Muncă, │
│ │ │străinătate şi│specifice │distribuite │ │ │Ministerul │
│ │ │care sunt │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │consumatori de│ │ │ │ │Externe, │
│ │ │droguri │ │ │ │ │Autorităţile │
│ │ │ │ │ │ │ │administraţiei │
│ │ │ │ │ │ │ │publice locale, │
│ │ │ │ │ │ │ │Cultele, │
│ │ │ │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │ │ │ │ │ │civilă │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │3. Îmbunătăţirea │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │accesului │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │consumatorilor de │ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │droguri │ │ │ │ │ │Naţională │
│ │injectabile la │ │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │servicii de │3.1. │ │ │ │ │Ministerul │
│ │prevenire, │Promovarea │ │Număr de │ │ │Justiţiei prin │
│ │consiliere, │sănătăţii prin│Materiale │materiale │ │ │Administraţia │
│8. │tratament, testare│dezvoltarea de│informative │realizate, │Anual │2020 │Naţională a │
│ │şi vaccinare HIV, │comportamente │realizate │Număr de │ │ │Penitenciarelor │
│ │HVB, HVC, TBC şi a│sexuale şi de │ │materiale │ │ │şi Direcţia │
│ │altor boli │injectare │ │distribuite │ │ │Naţională de │
│ │asociate, în │responsabile │ │ │ │ │Probaţiune, │
│ │comunitate şi în │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │sistemele │ │ │ │ │ │Educaţiei │
│ │privative de │ │ │ │ │ │Naţionale, │
│ │libertate │ │ │ │ │ │Autorităţile │
│ │ │ │ │ │ │ │administraţiei │
│ │ │ │ │ │ │ │publice locale, │
│ │ │ │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │ │ │ │ │ │civilă │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │3.2. │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │Asigurarea │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │accesului │Accesul │ │ │ │Naţională │
│ │ │consumatorilor│consumatorilor│ │ │ │Antidrog, │
│ │ │de droguri │de droguri la │ │ │ │Ministerul │
│ │ │injectabile │testare şi │Număr de │ │ │Justiţiei prin │
│9. │ │către servicii│tratament HIV,│beneficiari │Anual │2020 │Administraţia │
│ │ │de testare şi │hepatită, TB │ │ │ │Naţională a │
│ │ │tratament │şi alte boli │ │ │ │Penitenciarelor │
│ │ │pentru HIV │asociate │ │ │ │şi Direcţia │
│ │ │hepatită, TB │ │ │ │ │Naţională de │
│ │ │şi alte boli │ │ │ │ │Probaţiune, │
│ │ │asociate │ │ │ │ │Autorităţile │
│ │ │ │ │ │ │ │administraţiei │
│ │ │ │ │ │ │ │publice locale, │
│ │ │ │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │ │ │ │ │ │civilă │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │4. Dezvoltarea │ │ │ │ │ │ │
│ │capacităţii de │4.1. │ │ │ │ │Ministerul │
│ │răspuns │Dezvoltarea │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │interinstituţional│unui grup │ │ │ │ │Interne prin │
│ │a serviciilor │intersectorial│ │ │ │ │Agenţia │
│ │sociale, │de experţi, ce│ │ │ │ │Naţională │
│ │serviciilor │are ca scop │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │juridice, │reacţia │ │ │ │ │Ministerul │
│ │serviciilor de │eficientă la │Creşterea │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │urgenţă, │provocările │capacităţii de│Număr de │ │ │Ministerul │
│ │unităţilor de │din domeniul │reacţie la │întâlniri, │ │ │Justiţiei prin │
│10. │poliţie şi de │reducerii │provocările │Număr de │Anual │2020 │Administraţia │
│ │arest, evidenţa │riscurilor şi │generate de │instituţii │ │ │Naţională a │
│ │populaţiei, în │consecinţelor │consumul │implicate │ │ │Penitenciarelor,│
│ │vederea │negative │problematic de│ │ │ │Ministerul │
│ │optimizării │asociate │droguri │ │ │ │Muncii şi │
│ │intervenţiilor │consumului de │ │ │ │ │Justiţiei │
│ │adresate │droguri, │ │ │ │ │Sociale, │
│ │consumatorilor de │bazată pe │ │ │ │ │Autorităţile │
│ │droguri care nu │rezultatele │ │ │ │ │administraţiei │
│ │sunt incluşi în │studiilor şi │ │ │ │ │publice locale, │
│ │programele │cercetărilor │ │ │ │ │Societatea │
│ │specializate de │ştiinţifice │ │ │ │ │civilă │
│ │asistenţă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │4.2. │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │Dezvoltarea │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │standardelor │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │şi │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │metodologiilor│Un standard şi│ │ │ │Naţională │
│ │ │de lucru în │o metodologie │Număr de │ │ │Antidrog, │
│11. │ │domeniul │de lucru în │standarde şi │Anual │2020 │Ministerul │
│ │ │outreach, │domeniul │metodologii │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │implicarea şi │outreach │dezvoltate │ │ │Autorităţile │
│ │ │formarea │realizate │ │ │ │Administraţiei │
│ │ │egalilor şi a │ │ │ │ │publice locale, │
│ │ │voluntarilor │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │în munca de │ │ │ │ │civilă │
│ │ │outreach │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │5. Creşterea │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelului de │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │informare, educare│5.1. │ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │şi conştientizare │Instruirea │ │ │ │ │Ministerul │
│ │a consumatorilor │personalului │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │de droguri, precum│care lucrează │ │Număr de │ │ │Interne prin │
│ │şi dezvoltarea de │în servicii │Minimum 4 │sesiuni, │ │ │Agenţia │
│12. │intervenţii │medico-sociale│sesiuni de │Număr de │Anual │2020 │Naţională │
│ │adecvate în │în vederea │formare │persoane │ │ │Antidrog, │
│ │vederea prevenirii│evitării │realizate │formate │ │ │Autorităţile │
│ │deceselor sau │supradozelor │ │ │ │ │administraţiei │
│ │bolilor │şi a │ │ │ │ │publice locale, │
│ │infecţioase │tratamentului │ │ │ │ │Societatea │
│ │asociate │acestora │ │ │ │ │civilă │
│ │consumului de │ │ │ │ │ │ │
│ │droguri │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │5.2. │ │ │ │ │ │
│ │ │Implicarea şi │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │formarea │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │egalilor şi │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │voluntarilor │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │în măsurile de│Minimum 4 │Număr de │ │ │Naţională │
│ │ │reducere a │sesiuni de │sesiuni, │ │ │Antidrog, │
│13. │ │deceselor ca │formare │Număr de │Anual │2020 │Ministerul │
│ │ │urmare a │realizate │persoane │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │consumului de │ │formate │ │ │Autorităţile │
│ │ │droguri şi în │ │ │ │ │administraţiei │
│ │ │măsurile de │ │ │ │ │publice locale, │
│ │ │prim ajutor în│ │ │ │ │Societatea │
│ │ │caz de │ │ │ │ │civilă │
│ │ │supradoză │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │5.3. │ │ │ │ │ │
│ │ │Realizarea de │ │ │ │ │ │
│ │ │campanii în │ │ │ │ │ │
│ │ │mediile │ │ │ │ │ │
│ │ │recreaţionale │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │(concerte, │ │Număr de │ │ │Afacerilor │
│ │ │festivaluri, │ │campanii, │ │ │Interne prin │
│ │ │cluburi, zone │Minim 2 │Număr de │ │ │Agenţia │
│14. │ │turistice etc)│campanii │materiale │Anual │2020 │Naţională │
│ │ │în vederea │realizate │distribuite, │ │ │Antidrog, │
│ │ │reducerii │ │Număr de │ │ │Societatea │
│ │ │riscurilor şi │ │beneficiari │ │ │civilă │
│ │ │consecinţelor │ │ │ │ │ │
│ │ │negative │ │ │ │ │ │
│ │ │asociate │ │ │ │ │ │
│ │ │consumului de │ │ │ │ │ │
│ │ │droguri │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │5.4. │ │ │ │ │ │
│ │ │Realizarea de │ │ │ │ │ │
│ │ │campanii în │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │vederea │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │reducerii │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │consecinţelor │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │negative │ │Număr de │ │ │Naţională │
│ │ │asociate │ │campanii, │ │ │Antidrog, │
│ │ │consumului de │Minim 2 │Număr de │ │ │Ministerul │
│15. │ │droguri, │campanii │materiale │Anual │2020 │Justiţiei prin │
│ │ │referitoare la│realizate │distribuite, │ │ │Administraţia │
│ │ │drogurile │ │Număr de │ │ │Naţională a │
│ │ │injectabile şi│ │beneficiari │ │ │Penitenciarelor,│
│ │ │prevenirea │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │supradozei, în│ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │comunitate şi │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │în sistemele │ │ │ │ │civilă │
│ │ │privative de │ │ │ │ │ │
│ │ │libertate │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────┴──────────┴────────────────┘


    B.2. Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri

┌────┬───────────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┬────────┬──────────┬────────────────┐
│ │ │Activităţi │ │ │Termen │Termen │ │
│Nr. │Obiectiv specific │pentru │Rezultate │Indicatori de│de │de │Responsabili │
│Crt.│ │realizarea │ │evaluare │evaluare│finalizare│ │
│ │ │obiectivelor │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │1.1. Dezvoltarea│ │ │ │ │Ministerul │
│ │1. Dezvoltarea │cadrului │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │politicilor │legislativ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │adecvate │privind │ │ │ │ │Agenţia │
│ │standardelor de │asistenţa │ │ │ │ │Naţională │
│ │calitate în vederea│consumatorilor │ │Număr de acte│ │ │Antidrog, │
│ │asigurării │şi │Un raport de │normative │ │ │Ministerul │
│1. │accesului în │consumatorilor │analiză a │analizate, │Anual │2020 │Sănătăţii, │
│ │circuitul integrat │dependenţi de │cadrului │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │de asistenţă a │droguri pe baza │legislativ │recomandări │ │ │Muncii şi │
│ │consumatorilor şi a│recomandărilor │ │ │ │ │Justiţiei │
│ │consumatorilor │europene în │ │ │ │ │Sociale, │
│ │dependenţi de │domeniu, adaptat│ │ │ │ │Ministerul │
│ │droguri │contextului │ │ │ │ │Public, │
│ │ │naţional, dacă │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │este cazul │ │ │ │ │civilă │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │1.2. Promovarea │ │ │ │ │ │
│ │ │sistemului │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │naţional de │Minim 2 │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │asistenţă │conferinţe │ │ │ │Interne prin │
│ │ │integrată pentru│naţionale, │Număr de │ │ │Agenţia │
│2. │ │consumatorii de │Minim 2 │instituţii, │Anual │2020 │Naţională │
│ │ │droguri în │materiale de │Număr de │ │ │Antidrog, │
│ │ │rândul acestora │promovare │participanţi │ │ │Ministerul │
│ │ │şi în rândul │elaborate │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │furnizorilor de │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │servicii publici│ │ │ │ │civilă │
│ │ │sau privaţi │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │2. Adaptarea │ │ │ │ │ │ │
│ │serviciilor din │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul circuitului │2.1. │ │ │ │ │ │
│ │integrat de │Consolidarea │ │ │ │ │ │
│ │asistenţă la │circuitului │ │ │ │ │Ministerul │
│ │nevoile individuale│integrat de │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ale consumatorilor │asistenţă prin │ │ │ │ │Interne prin │
│ │şi la modelele de │dezvoltarea/ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │consum, cu accent │resurselor de │Minim 20 │Aria de │ │ │Naţională │
│3. │pe policonsum, │asistenţă, │programe de │acoperire, │Anual │2020 │Antidrog, │
│ │consum combinat de │centre publice │asistenţă │Număr de │ │ │Autorităţile │
│ │substanţe, consum │şi private, │ │beneficiari │ │ │Administraţiei │
│ │de medicamente fără│adaptat nevoilor│ │ │ │ │Publice Locale, │
│ │prescripţie, consum│de asistenţă │ │ │ │ │Societatea │
│ │de substanţe │identificate │ │ │ │ │civilă │
│ │nonopioide, precum │prin evaluările │ │ │ │ │ │
│ │şi consum de │anuale │ │ │ │ │ │
│ │substanţe noi cu │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietăţi │ │ │ │ │ │ │
│ │psihoactive │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │2.2. Dezvoltarea│ │ │ │ │ │
│ │ │de programe │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │furnizarea de │ │ │ │ │ │
│ │ │servicii │ │ │ │ │ │
│ │ │ocupaţionale, de│ │ │ │ │ │
│ │ │ergoterapie, de │ │ │ │ │ │
│ │ │asistenţă │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │psihosocială, de│ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │orientare şi │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │formare │ │Număr de │ │ │Agenţia │
│ │ │profesională │Minim un │programe, │ │ │Naţională │
│4. │ │pentru │program, Minim│Număr de │Anual │2020 │Antidrog, │
│ │ │consumatorii de │2 servicii │beneficiari, │ │ │Autorităţile │
│ │ │droguri aflaţi │ │Număr de │ │ │administraţiei │
│ │ │în circuitul │ │servicii │ │ │publice locale, │
│ │ │integrat de │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │asistenţă în │ │ │ │ │civilă │
│ │ │vederea │ │ │ │ │ │
│ │ │asimilării │ │ │ │ │ │
│ │ │cunoştinţelor, │ │ │ │ │ │
│ │ │deprinderilor şi│ │ │ │ │ │
│ │ │abilităţilor │ │ │ │ │ │
│ │ │care facilitează│ │ │ │ │ │
│ │ │includerea pe │ │ │ │ │ │
│ │ │piaţa muncii │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │2.3. Dezvoltarea│ │ │ │ │ │
│ │ │de programe │ │ │ │ │ │
│ │ │rezidenţiale │ │ │ │ │ │
│ │ │(tip comunităţi │ │ │ │ │ │
│ │ │terapeutice şi │ │ │ │ │ │
│ │ │altele) care │ │ │ │ │ │
│ │ │urmăresc │ │ │ │ │ │
│ │ │scoaterea │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │temporară a │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │consumatorului │ │Număr de │ │ │Interne prin │
│ │ │din mediul │ │beneficiari, │ │ │Agenţia │
│ │ │social cu risc │Minim un │Număr de │ │ │Naţională │
│5. │ │crescut de │program │programe, │Anual │2020 │Antidrog, │
│ │ │consum, │funcţional │Număr de │ │ │Autorităţile │
│ │ │creşterea │ │servicii │ │ │administraţiei │
│ │ │factorilor │ │furnizate │ │ │publice locale, │
│ │ │psihosociali de │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │protecţie, │ │ │ │ │civilă │
│ │ │reconfigurarea │ │ │ │ │ │
│ │ │personală pe │ │ │ │ │ │
│ │ │direcţia │ │ │ │ │ │
│ │ │menţinerii │ │ │ │ │ │
│ │ │abstinenţei şi │ │ │ │ │ │
│ │ │funcţionalităţii│ │ │ │ │ │
│ │ │sociale │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │3.1. Adaptarea │ │ │ │ │Interne prin │
│ │3. Dezvoltarea │şi dezvoltarea │ │ │ │ │Agenţia │
│ │politicilor │cadrului │ │ │ │ │Naţională │
│ │adecvate nevoilor │legislativ │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │şi │privind │ │ │ │ │Ministerul │
│ │particularităţilor │asistenţa │Un raport de │Număr de acte│ │ │Sănătăţii, │
│ │copiilor │copiilor │analiză a │normative │ │ │Ministerul │
│6. │consumatori de │consumatori de │cadrului │analizate, │Anual │2020 │Muncii şi │
│ │droguri, în vederea│droguri, pe baza│legislativ │Număr de │ │ │Justiţiei │
│ │identificării │recomandărilor │pentru minori │recomandări │ │ │Sociale prin │
│ │timpurii şi │europene în │ │ │ │ │Autoritatea │
│ │asigurării │domeniu, corelat│ │ │ │ │Naţională pentru│
│ │accesului în │contextului │ │ │ │ │Protecţia │
│ │circuitul integrat │naţional, dacă │ │ │ │ │Drepturilor │
│ │de asistenţă │este cazul │ │ │ │ │Copilului şi │
│ │ │ │ │ │ │ │Adopţie, │
│ │ │ │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │ │ │ │ │ │civilă │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │3.2. Adaptarea │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │mecanismelor de │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │cooperare între │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │serviciile de │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │asistenţă │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │integrată a │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │copiilor │ │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │ │consumatori de │ │întâlniri, │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │droguri şi │ │Număr de │ │ │Ministerul │
│7. │ │sistemul public │Minimum 4 │grupuri de │Anual │2020 │Muncii şi │
│ │ │de asistenţă │întâlniri │lucru, Număr │ │ │Justiţiei │
│ │ │socială, │ │de instituţii│ │ │Sociale prin │
│ │ │medicală şi │ │implicate │ │ │Autoritatea │
│ │ │psihologică în │ │ │ │ │Naţională pentru│
│ │ │vederea │ │ │ │ │Protecţia │
│ │ │includerii │ │ │ │ │Drepturilor │
│ │ │acestora în │ │ │ │ │Copilului şi │
│ │ │circuitul │ │ │ │ │Adopţie, │
│ │ │integrat de │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │asistenţă │ │ │ │ │civilă │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │4.1. Adaptarea │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanismelor de │ │ │ │ │ │
│ │ │lucru între │Minim 2 │ │ │ │ │
│ │ │serviciile de │mecanisme de │ │ │ │ │
│ │4. Consolidarea şi │asistenţă a │lucru │ │ │ │Ministerul │
│ │diversificarea │consumatorilor │implementate │ │ │ │Afacerilor │
│ │serviciilor din │de droguri şi │privind │ │ │ │Interne, │
│ │cadrul circuitului │sistemul │continuitatea │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │integrat de │privativ de │intervenţiilor│grupuri de │ │ │Justiţiei prin │
│8. │asistenţă, adresate│libertate în │de asistenţă │lucru, Număr │Anual │2020 │Administraţia │
│ │persoanelor │vederea │la trecerea │de │ │ │Naţională a │
│ │consumatoare de │asigurării │din libertate │beneficiari │ │ │Penitenciarelor,│
│ │droguri aflate în │continuităţii │în sistemul │ │ │ │Societatea │
│ │sistemele privative│intervenţie: de │privativ de │ │ │ │civilă │
│ │de libertate │asistenţă │libertate sau │ │ │ │ │
│ │ │începute │invers │ │ │ │ │
│ │ │înaintea │ │ │ │ │ │
│ │ │momentului │ │ │ │ │ │
│ │ │reţinerii │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │4.2. Asigurarea │ │ │ │ │ │
│ │ │asistenţei │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │integrate pentru│ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │consumatorii de │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │droguri aflaţi │Minim un │ │ │ │Agenţia │
│ │ │în centrele de │program │ │ │ │Naţională │
│ │ │reţinere, de │terapeutic │Număr de │ │ │Antidrog, │
│9. │ │detenţie şi │derulat în │beneficiari │Anual │2020 │Ministerul │
│ │ │educative precum│sistemul │ │ │ │Justiţiei prin │
│ │ │şi asigurarea │privativ de │ │ │ │Administraţia │
│ │ │continuităţii │libertate │ │ │ │Naţională a │
│ │ │intervenţiilor │ │ │ │ │Penitenciarelor,│
│ │ │de asistenţă │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │după momentul │ │ │ │ │civilă │
│ │ │liberării │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │5.1. Capacitarea│ │ │ │ │ │
│ │ │instituţiilor │ │ │ │ │ │
│ │ │din circuitul de│ │ │ │ │ │
│ │ │aplicare a legii│ │ │ │ │ │
│ │5. Dezvoltarea de │şi cel de │ │ │ │ │ │
│ │servicii │asistenţă │ │ │ │ │ │
│ │interinstituţionale│integrată în │ │ │ │ │ │
│ │integrate pentru │vederea │ │ │ │ │Ministerul │
│ │consumatorii de │dezvoltării │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │droguri care au │instituţionale │ │ │ │ │Interne prin │
│ │săvârşit fapte │pentru │ │Număr de │ │ │Agenţia │
│ │penale cu pericol │gestionarea │Minim 3 │sesiuni, │ │ │Naţională │
│ │social redus şi │cazurilor de │sesiuni de │Număr de │ │ │Antidrog, │
│10. │pentru consumatorii│consumatori de │formare, Minim│participanţi,│Anual │2020 │Direcţia │
│ │de droguri aflaţi │droguri care au │un ghid de │Număr de │ │ │Naţională de │
│ │în evidenţa │săvârşit fapte │lucru elaborat│ghiduri │ │ │Probaţiune, │
│ │serviciilor de │penale cu │ │elaborate │ │ │Ministerul │
│ │probaţiune în │pericol social │ │ │ │ │Public, │
│ │vederea includerii │redus şi de │ │ │ │ │Societatea │
│ │acestora în │consumatori de │ │ │ │ │civilă │
│ │circuitul integrat │droguri aflaţi │ │ │ │ │ │
│ │de asistenţă │în evidenţa │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciilor de │ │ │ │ │ │
│ │ │probaţiune în │ │ │ │ │ │
│ │ │vederea │ │ │ │ │ │
│ │ │reabilitării │ │ │ │ │ │
│ │ │sociale │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │5.2. Dezvoltarea│ │ │ │ │ │
│ │ │unei reţele de │ │ │ │ │ │
│ │ │specialişti din │ │ │ │ │ │
│ │ │sistemul de │ │ │ │ │ │
│ │ │justiţie şi cel │ │ │ │ │ │
│ │ │de asistenţă │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │integrată, │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │pentru │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │facilitarea │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │includerii în │ │Număr de │ │ │Naţională │
│ │ │circuitul │O reţea de │întâlniri, │ │ │Antidrog, │
│11. │ │integrat de │specialişti │Număr de │Anual │2020 │Direcţia │
│ │ │asistenţă a │funcţională │specialişti │ │ │Naţională de │
│ │ │consumatorilor │ │participanţi │ │ │Probaţiune, │
│ │ │de droguri care │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │au săvârşit │ │ │ │ │Public, │
│ │ │fapte penale şi │ │ │ │ │Societatea │
│ │ │a consumatorilor│ │ │ │ │civilă │
│ │ │de droguri │ │ │ │ │ │
│ │ │aflaţi în │ │ │ │ │ │
│ │ │evidenţa │ │ │ │ │ │
│ │ │serviciilor de │ │ │ │ │ │
│ │ │probaţiune │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │5.3. │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │Implementarea │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │unor servicii │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │pilot │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │specializate de │ │Număr de │ │ │Naţională │
│12. │ │tipul Birourilor│Minim 3 │servicii, │2020 │2020 │Antidrog, │
│ │ │Intersectoriale │servicii │Număr de │ │ │Direcţia │
│ │ │pentru │ │beneficiari │ │ │Naţională de │
│ │ │consumatorii de │ │ │ │ │Probaţiune, │
│ │ │droguri care au │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │săvârşit fapte │ │ │ │ │Public │
│ │ │penale │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┴────────┴──────────┴────────────────┘
    II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI
        Obiectiv general: Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia

┌────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────┐
│Nr. │Obiectiv │Activităţi pentru │ │Indicatori de │Termen │Termen │ │
│crt.│specific │realizarea │Rezultate │evaluare │de │de │Responsabili │
│ │ │obiectivelor │ │ │evaluare │finalizare│ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │1.1. Colectarea, │ │ │ │ │ │
│ │1. Cunoaşterea│centralizarea, │ │ │ │ │ │
│ │dimensiunii │analizarea şi │Minimum 2 analize │Număr de analize │ │ │Agenţia Naţională│
│1. │ofertei de │interpretarea │privind oferta de │realizate │Semestrial│Anual │Antidrog │
│ │droguri în │datelor statistice│droguri │ │ │ │ │
│ │România │privind oferta de │ │ │ │ │ │
│ │ │droguri │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Inspectoratul │
│ │ │ │ │ │ │ │General al │
│ │ │ │ │ │ │ │Poliţiei Române │
│ │ │1.2. Realizarea de│ │ │ │ │prin Direcţia de │
│ │ │analize, corelaţii│ │ │ │ │Combatere a │
│ │ │şi evaluări de │ │ │ │ │Criminalităţii │
│ │ │risc la nivel │Minimum o analiză │ │ │ │Organizate, │
│2. │ │naţional şi │informativ │Număr de analize │Semestrial│2020 │Departamentul de │
│ │ │regional de natură│operativă │întocmite │ │ │Informaţii şi │
│ │ │a fundamenta │ │ │ │ │Protecţie │
│ │ │deciziile în │ │ │ │ │Internă, Direcţia│
│ │ │domeniul reducerii│ │ │ │ │de Investigare a │
│ │ │ofertei de droguri│ │ │ │ │Infracţiunilor de│
│ │ │ │ │ │ │ │Criminalitate │
│ │ │ │ │ │ │ │Organizată şi │
│ │ │ │ │ │ │ │Terorism │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │2. Dezvoltarea│2.1. Revizuirea, │ │ │ │ │ │
│ │şi │îmbunătăţirea şi │ │ │ │ │Inspectoratul │
│ │consolidarea │armonizarea │Acte normative │Număr de acte │ │ │General al │
│ │sistemului │actelor normative │iniţiate/de │normative │ │ │Poliţiei Române, │
│3. │instituţional │existente privind │modificare a │iniţiate/ │Anual │2020 │Agenţia Naţională│
│ │şi legislativ │combaterea │legislaţiei │modificate/ │ │ │Antidrog prin │
│ │privind │traficului de │existente │adoptate │ │ │Ministerul │
│ │combaterea │droguri, (în │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ofertei de │funcţie de nevoile│ │ │ │ │Interne │
│ │droguri │identificate) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │ │2.2. Adaptarea │Structuri de │Număr structuri │ │ │Investigare a │
│ │ │structurilor de │aplicare a legii │modificate, Număr│ │ │Infracţiunilor de│
│ │ │aplicare a legii │adaptate şi dotate│structuri create,│ │ │Criminalitate │
│ │ │şi dotare │corespunzător │Procentaj │ │ │Organizată şi │
│ │ │corespunzătoare în│Structuri nou │fluctuaţie │ │ │Terorism, │
│4. │ │raport cu │înfiinţate şi │personal │Anual │2020 │Inspectoratul │
│ │ │tendinţele şi │dotate │Echipamente │ │ │General al │
│ │ │evoluţiile │corespunzător în │tehnice necesare │ │ │Poliţiei Române │
│ │ │traficului şi │funcţie de nevoile│efectuării │ │ │prin Direcţia de │
│ │ │consumului ilicit │şi provocările │anchetei penale │ │ │Combatere a │
│ │ │de droguri │identificate │ │ │ │Criminalităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │Organizate │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │ │ │ │ │ │ │Investigare a │
│ │ │ │ │ │ │ │Infracţiunilor de│
│ │ │ │ │ │ │ │Criminalitate │
│ │ │ │ │ │ │ │Organizată şi │
│ │ │ │ │ │ │ │Terorism, │
│ │ │ │ │ │ │ │Inspectoratul │
│ │ │2.3. Revizuirea/ │ │ │ │ │General al │
│ │ │elaborarea şi │ │ │ │ │Poliţiei Române │
│ │ │adoptarea de │ │Număr de │ │ │prin Direcţia de │
│ │ │proceduri comune │Minimum o │proceduri comune │ │ │Combatere a │
│5. │ │de lucru în │procedură comună │de lucru │Anual │2020 │Criminalităţii │
│ │ │domeniul reducerii│de lucru │revizuite/ │ │ │Organizate, │
│ │ │ofertei de droguri│funcţională │elaborate/ │ │ │Inspectoratul │
│ │ │(în funcţiei de │ │adoptate │ │ │General al │
│ │ │nevoile │ │ │ │ │Poliţiei de │
│ │ │identificate) │ │ │ │ │Frontieră, │
│ │ │ │ │ │ │ │Agenţia Naţională│
│ │ │ │ │ │ │ │de Administrare │
│ │ │ │ │ │ │ │Fiscală, Direcţia│
│ │ │ │ │ │ │ │Generală a │
│ │ │ │ │ │ │ │Vămilor, Agenţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │ │ │ │Antidrog │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │2.4. Organizarea │ │ │ │ │ │
│ │ │de întâlniri la │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │ │nivel │ │Număr de grupuri │ │ │Investigare │
│ │ │interinstituţional│Cel puţin o │constituite, │ │ │Infracţiunilor de│
│6. │ │pentru │întâlnire │Număr de │Anual │2020 │Criminalitate │
│ │ │implementarea │desfăşurată │întâlniri │ │ │Organizată şi │
│ │ │coordonată a │ │organizate │ │ │Terorism, Agenţia│
│ │ │activităţilor în │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │domeniul reducerii│ │ │ │ │Antidrog │
│ │ │ofertei de droguri│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Consiliul │
│ │ │ │ │ │ │ │Superior al │
│ │ │ │ │ │ │ │Magistraturii │
│ │ │2.5. Organizarea │ │ │ │ │prin Institutul │
│ │ │şi derularea de │ │ │ │ │Naţional al │
│ │ │programe de │ │ │ │ │Magistraturii, │
│ │ │pregătire │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │ │specifică pentru │ │ │ │ │Investigare a │
│ │ │judecători, │ │ │ │ │Infracţiunilor de│
│ │ │procurori, │ │ │ │ │Criminalitate │
│ │ │poliţiştii │Minimum un program│Număr de cursuri │ │ │Organizată şi │
│ │ │antidrog şi cadre │de pregătire, în │organizate/ │ │ │Terorism, │
│ │ │didactice de la │funcţie de nevoile│derulate sau la │ │ │Inspectoratul │
│7. │ │Academia de │identificate, │care s-a │Anual │2020 │General al │
│ │ │Poliţie "Alexandru│Minimum 25 │participat, Număr│ │ │Poliţiei Române │
│ │ │Ioan Cuza” │persoane pregătite│de participanţi │ │ │prin Direcţia de │
│ │ │specializate în │ │ │ │ │Combatere a │
│ │ │formarea iniţială │ │ │ │ │Criminalităţii │
│ │ │a viitorilor │ │ │ │ │Organizate, │
│ │ │ofiţeri de │ │ │ │ │Inspectoratul │
│ │ │combatere a │ │ │ │ │General al │
│ │ │criminalităţii │ │ │ │ │Poliţiei de │
│ │ │organizate │ │ │ │ │Frontieră, │
│ │ │ │ │ │ │ │Academia de │
│ │ │ │ │ │ │ │Poliţie │
│ │ │ │ │ │ │ │"Alexandru Ioan │
│ │ │ │ │ │ │ │Cuza” │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │3. │ │ │ │ │ │ │
│ │Eficientizarea│ │ │ │ │ │ │
│ │activităţilor │ │ │ │ │ │ │
│ │specifice de │3.1. Culegerea de │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │combatere a │date şi informaţii│Măsuri dispuse cu │Număr laboratoare│ │ │Investigare a │
│ │ofertei de │cu valoare │privire la │clandestine │ │ │Infracţiunilor de│
│ │droguri, a │operativă şi │persoane, │identificate şi │ │ │Criminalitate │
│ │deturnării şi │valorificarea │precursori (număr │dezmembrate Număr│ │ │Organizată şi │
│ │traficului de │acestora în │dosare penale │de capturi de │ │ │Terorism, │
│8. │precursori şi │procesul penal, │întocmite, │precursori │2018 │2020 │Ministerul │
│ │controlul │privind deturnarea│persoane trimise │realizate, Număr │ │ │Afacerilor │
│ │domeniilor │precursorilor din │în judecată, │de persoane │ │ │Interne prin │
│ │conexe: │circuitul licit, │soluţii ale │fizice/juridice │ │ │Inspectoratul │
│ │corupţie, │în vederea │instanţelor) │implicate │ │ │General al │
│ │spălare de │producerii ilicite│ │ │ │ │Poliţiei Române │
│ │bani, │de droguri │ │ │ │ │ │
│ │confiscarea şi│ │ │ │ │ │ │
│ │recuperarea │ │ │ │ │ │ │
│ │creanţelor │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │ │ │ │ │ │ │Investigare a │
│ │ │ │ │ │ │ │Infracţiunilor de│
│ │ │3.2. Organizarea │ │ │ │ │Criminalitate │
│ │ │de grupuri de │ │ │ │ │Organizată şi │
│ │ │lucru pe domenii │ │ │ │ │Terorism, │
│ │ │specifice de │ │ │ │ │Inspectoratul │
│ │ │interes în │Grupuri de lucru │ │ │ │General al │
│ │ │legătură cu │organizate şi │Număr grupuri de │ │ │Poliţiei Române │
│9. │ │traficul de │desfăşurate (în │lucru organizate │Anual │2020 │prin Direcţia de │
│ │ │droguri (corupţie,│funcţie de nevoile│ │ │ │Combatere a │
│ │ │spălare de bani, │identificate) │ │ │ │Criminalităţii │
│ │ │confiscarea şi │ │ │ │ │Organizate, │
│ │ │recuperarea │ │ │ │ │Direcţia Generală│
│ │ │creanţelor) │ │ │ │ │Anticorupţie, │
│ │ │ │ │ │ │ │Agenţia Naţională│
│ │ │ │ │ │ │ │de Administrare a│
│ │ │ │ │ │ │ │Bunurilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Indisponibilizate│
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │ │ │ │ │ │ │Investigare a │
│ │ │ │ │ │ │ │Infracţiunilor de│
│ │ │ │ │ │ │ │Criminalitate │
│ │ │ │ │ │ │ │Organizată şi │
│ │ │ │ │ │ │ │Terorism, │
│ │ │ │ │Număr de │ │ │Inspectoratul │
│ │ │3.3. Utilizarea │Activităţi │activităţi │ │ │General al │
│10. │ │metodelor speciale│operative/ Livrări│operative/livrări│Anual │2020 │Poliţiei Române │
│ │ │de cercetare │supravegheate │supravegheate │ │ │prin Direcţia de │
│ │ │ │derulate │desfăşurate │ │ │Combatere a │
│ │ │ │ │ │ │ │Criminalităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │Organizate şi │
│ │ │ │ │ │ │ │Direcţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Operaţiuni │
│ │ │ │ │ │ │ │Speciale, │
│ │ │ │ │ │ │ │Direcţia Generală│
│ │ │ │ │ │ │ │Anticorupţie │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │ │ │ │ │ │ │Investigare a │
│ │ │3.4. Valorificarea│ │ │ │ │Infracţiunilor de│
│ │ │schimbului │ │ │ │ │Criminalitate │
│ │ │permanent de date │ │ │ │ │Organizată şi │
│ │ │şi informaţii │ │ │ │ │Terorism, │
│ │ │între structurile │ │Număr de │ │ │Inspectoratul │
│ │ │din cadrul │ │informaţii │ │ │General al │
│ │ │Sistemului │ │solicitate/Număr │ │ │Poliţiei Române │
│ │ │Naţional de │Reţele │de informaţii │ │ │prin Direcţia de │
│11. │ │Apărare în │transfrontaliere │primite, Număr │Anual │2020 │Combatere a │
│ │ │legătură cu │identificate, │cauze constituite│ │ │Criminalităţii │
│ │ │reţelele naţionale│Cazuri soluţionate│/ Număr cauze cu │ │ │Organizate, │
│ │ │şi │ │finalitate │ │ │Departamentul de │
│ │ │transfrontaliere │ │judiciară │ │ │Informaţii şi │
│ │ │de trafic de │ │ │ │ │Protecţie │
│ │ │droguri şi │ │ │ │ │internă, │
│ │ │precursori, în │ │ │ │ │Serviciul Român │
│ │ │conformitate cu │ │ │ │ │de Informaţii, │
│ │ │prevederile legale│ │ │ │ │Serviciul de │
│ │ │ │ │ │ │ │Informaţii │
│ │ │ │ │ │ │ │Externe │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Inspectoratul │
│ │ │ │ │ │ │ │General al │
│ │ │ │ │ │ │ │Poliţiei Române │
│ │ │ │ │ │ │ │prin Direcţia de │
│ │ │3.5. Orientarea │ │ │ │ │Combatere a │
│ │ │investigaţiilor │ │ │ │ │Criminalităţii │
│ │ │către │ │Număr de cazuri │ │ │Organizate, │
│ │ │destructurarea │Cazuri/persoane/ │investigate, │ │ │Direcţia de │
│ │ │grupărilor │grupări criminale │Număr de persoane│ │ │Investigare a │
│12. │ │infracţionale │investigate/ │/grupări │Anual │2020 │Infracţiunilor de│
│ │ │organizate cu │destrămate │criminale │ │ │Criminalitate │
│ │ │potenţial major în│ │investigate │ │ │Organizată şi │
│ │ │traficul de │ │ │ │ │Terorism, │
│ │ │droguri │ │ │ │ │Departamentul de │
│ │ │ │ │ │ │ │Informaţii şi │
│ │ │ │ │ │ │ │Protecţie │
│ │ │ │ │ │ │ │Internă, │
│ │ │ │ │ │ │ │Serviciul Român │
│ │ │ │ │ │ │ │de Informaţii │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │3.6. Aplicarea │ │ │ │ │ │
│ │ │mecanismelor de │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │ │identificare şi │Valoarea sumelor │ │ │ │Investigare a │
│ │ │punere sub │şi bunurilor │ │ │ │Infracţiunilor de│
│ │ │sechestru a │indisponibilizate,│ │ │ │Criminalitate │
│ │ │bunurilor şi │Numărul cazurilor │Sume şi bunuri │ │ │Organizată şi │
│13. │ │valorilor │de confiscare │indisponibilizate│Anual │2020 │Terorism şi │
│ │ │rezultate ca │extinsă, Numărul │ │ │ │Agenţia Naţională│
│ │ │urmare a │cazurilor de │ │ │ │de Administrare a│
│ │ │săvârşirii de │confiscare │ │ │ │Bunurilor │
│ │ │infracţiuni la │specială │ │ │ │Indisponibilizate│
│ │ │regimul drogurilor│ │ │ │ │ │
│ │ │şi precursorilor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │3.7. Realizarea │Minimum un raport │ │ │ │ │
│ │ │unei evidenţe a │privind sumele şi │ │ │ │ │
│ │ │bunurilor şi │bunurile │ │ │ │Agenţia Naţională│
│ │ │valorilor │confiscate ca │Cuantum sume şi │ │ │Antidrog, │
│14. │ │provenite din │urmare a │bunuri confiscate│Anual │2020 │Instanţele de │
│ │ │săvârşirea de │săvârşirii de │ │ │ │judecată │
│ │ │infracţiuni la │infracţiuni la │ │ │ │ │
│ │ │regimul drogurilor│regimul drogurilor│ │ │ │ │
│ │ │şi precursorilor │şi precursorilor │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │3.8. Valorificarea│Rapoarte │Cuantum sume │ │ │ │
│ │ │bunurilor şi │statistice privind│provenite din │ │ │ │
│ │ │valorilor │sumele │valorificarea │ │ │Agenţia Naţională│
│15. │ │provenite din │indisponibilizate/│bunurilor │Anual │2020 │de Administrare a│
│ │ │săvârşirea de │Confiscate/ │confiscate, │ │ │Bunurilor │
│ │ │infracţiuni la │Valorificate/ │Bunuri │ │ │Indisponibilizate│
│ │ │regimul drogurilor│Reutilizate │reutilizate │ │ │ │
│ │ │şi precursorilor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │ │ │ │ │ │ │Investigare a │
│ │4. Întărirea │ │ │ │ │ │Infracţiunilor de│
│ │mecanismelor │ │ │ │ │ │Criminalitate │
│ │de cooperare │ │ │ │ │ │Organizată şi │
│ │poliţienească │4.1. Participarea │ │ │ │ │Terorism, │
│ │şi judiciară │experţilor români │ │ │ │ │Inspectoratul │
│ │în cadrul │la reuniuni, │Transfer de │Număr reuniuni la│ │ │General al │
│ │forumurilor │grupuri de lucru, │expertiză şi bune │care s-a │ │ │Poliţiei Române │
│16. │europene, │foruri pe │practici în │participat, Număr│Anual │2020 │prin Direcţia de │
│ │internaţionale│segmentul │domeniul reducerii│de participanţi │ │ │Combatere a │
│ │şi ale zonelor│reducerii ofertei │ofertei de droguri│la reuniuni │ │ │Criminalităţii │
│ │de interes │de droguri │ │ │ │ │Organizate, │
│ │strategic │ │ │ │ │ │Departamentul de │
│ │internaţional │ │ │ │ │ │Informaţii şi │
│ │pentru România│ │ │ │ │ │Protecţie │
│ │ │ │ │ │ │ │Internă, Agenţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │ │ │ │Antidrog │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │ │ │ │ │ │ │Investigare a │
│ │ │4.2. Cooperarea │ │ │ │ │Infracţiunilor de│
│ │ │autorităţilor │ │Număr de echipe │ │ │Criminalitate │
│ │ │române cu │Cooperarea │comune de │ │ │Organizată şi │
│ │ │structurile │poliţienească şi │investigaţie la │ │ │Terorism, │
│ │ │europene şi │judiciară în │care s-a │ │ │Ministerul │
│ │ │internaţionale cu │domeniul reducerii│participat, Număr│ │ │Justiţiei, │
│ │ │responsabilităţi │ofertei de droguri│de activităţi │ │ │Inspectoratul │
│17. │ │în domeniul │îmbunătăţită, │comune │Anual │2020 │General al │
│ │ │reducerii ofertei │Mecanisme de │desfăşurate (ex. │ │ │Poliţiei Române │
│ │ │de droguri │cooperare │JIT), Număr/tip │ │ │prin Direcţia de │
│ │ │(Europol, │judiciară │de mecanisme de │ │ │Combatere a │
│ │ │Eurojust, │valorificate │cooperare │ │ │Criminalităţii │
│ │ │Eurocustoms, │ │judiciară │ │ │Organizate, │
│ │ │Interpol, UNODC │ │valorificate │ │ │Centrul de │
│ │ │etc.) │ │ │ │ │Cooperare │
│ │ │ │ │ │ │ │Poliţienească │
│ │ │ │ │ │ │ │Internaţională │
├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Direcţia de │
│ │ │ │ │ │ │ │Investigare a │
│ │ │ │ │ │ │ │Infracţiunilor de│
│ │ │ │ │ │ │ │Criminalitate │
│ │ │4.3. Utilizarea │ │ │ │ │Organizată şi │
│ │ │sistematică a │Schimb │ │ │ │Terorism, │
│ │ │ofiţerilor şi │intensificat de │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │ │magistraţilor de │date şi informaţii│solicitări │ │ │Justiţiei, │
│ │ │legătură pentru │operative prin │transmise, Număr │ │ │Inspectoratul │
│18. │ │schimbul de date │intermediul │de solicitări │Anual │2020 │General al │
│ │ │şi informaţii │ofiţerilor şi │primite, Date şi │ │ │Poliţiei Române │
│ │ │operative între │magistraţilor de │informaţii │ │ │prin Direcţia de │
│ │ │autorităţile │legătură │valorificate │ │ │Combatere a │
│ │ │române şi cele │ │ │ │ │Criminalităţii │
│ │ │străine │ │ │ │ │Organizate şi │
│ │ │ │ │ │ │ │Centrul de │
│ │ │ │ │ │ │ │Cooperare │
│ │ │ │ │ │ │ │Poliţienească │
│ │ │ │ │ │ │ │Internaţională │
└────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┘


    III. COORDONARE
        Obiectiv general: Asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate

┌────┬───────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────────┬──────────┬───────────────┐
│Nr. │ │Activităţi pentru│ │Indicatori de │Termen │Termen │ │
│crt.│Obiectiv specific │realizarea │Rezultate │evaluare │de │de │Responsabili │
│ │ │obiectivelor │ │ │evaluare│finalizare│ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │1.1. Instituirea │ │ │ │ │ │
│ │ │unui sistem │ │ │ │ │ │
│ │1. Consolidarea │eficient de │ │ │ │ │Ministerul │
│ │rolului Agenţiei │monitorizare şi │Raport anual de │Număr de │ │ │Afacerilor │
│ │Naţionale Antidrog │evaluare a │monitorizare a │întâlniri │ │ │Internelor prin│
│1. │şi a mecanismului │implementării │activităţilor │periodice/ │Anual │2020 │Agenţia │
│ │naţional de │activităţilor │prevăzute în │corespondenţă cu │ │ │Naţională │
│ │coordonare în │derulate de │Planul de acţiune│partenerii │ │ │Antidrog şi │
│ │domeniul drogurilor│autorităţile │ │ │ │ │partenerii │
│ │şi precursorilor │publice şi │ │ │ │ │instituţionali │
│ │ │structurile │ │ │ │ │ │
│ │ │societăţii civile│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │1.2. Participarea│ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │României la │Asigurarea │Număr de │ │ │Agenţia │
│ │ │operaţiunile │legitimităţii │operaţiuni │ │ │Naţională │
│2. │ │internaţionale de│tranzacţiilor cu │internaţionale la│Anual │2020 │Antidrog şi │
│ │ │prevenire şi │precursori, │care se │ │ │Inspectoratul │
│ │ │combatere a │Minimum o │participă, Număr │ │ │General al │
│ │ │deturnării │operaţiune pe an │părţi implicate │ │ │Poliţiei Române│
│ │ │precursorilor │ │ │ │ │cu participarea│
│ │ │ │ │ │ │ │altor │
│ │ │ │ │ │ │ │instituţii │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │1.3. Participarea│ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │României la │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │sistemul de │ │Capabilitatea │ │ │Agenţia │
│ │ │colectare şi │ │sistemului │ │ │Naţională │
│ │ │schimb de date în│ │electronic de │ │ │Antidrog, │
│ │ │domeniul │Implementarea în │colectare şi │ │ │Inspectoratul │
│3. │ │precursorilor în │sistem electronic│schimb de date de│2018 │2020 │General al │
│ │ │cadrul Precursors│a incidentelor cu│a reflecta │ │ │Poliţiei Române│
│ │ │Communication │precursori │incidentele, │ │ │prin Direcţia │
│ │ │Incident System │ │Număr de │ │ │de Combaterea a│
│ │ │la International │ │instituţii │ │ │Criminalităţii │
│ │ │Narcotics Control│ │conectate │ │ │Organizate, │
│ │ │Board (INCB) │ │ │ │ │Direcţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Generală a │
│ │ │ │ │ │ │ │Vămilor │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │1.4. Analiza şi │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │completarea │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │instrumentelor │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │juridice necesare│ │Număr de │ │ │Antidrog cu │
│ │ │exercitării │Consolidarea │documente/ │ │ │participarea │
│ │ │prerogativelor │mecanismelor de │instrumente │ │ │Inspectoratului│
│4. │ │naţionale │monitorizare şi │juridice │2018 │2020 │General al │
│ │ │conferite de │control al │analizate, Număr │ │ │Poliţiei Române│
│ │ │legislaţia │precursorilor │de instrumente │ │ │prin Direcţia │
│ │ │europeană în │ │juridice adoptate│ │ │de Combaterea a│
│ │ │domeniul │ │ │ │ │Criminalităţii │
│ │ │precursorilor │ │ │ │ │Organizate şi │
│ │ │ │ │ │ │ │Direcţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Generală a │
│ │ │ │ │ │ │ │Vămilor │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Număr de licenţe │ │ │ │
│ │ │ │ │acordate, Număr │ │ │ │
│ │ │ │ │de înregistrări │ │ │ │
│ │ │ │ │acordate, Număr │ │ │ │
│ │ │1.5. │ │de autorizaţii │ │ │ │
│ │ │Implementarea │ │import/export │ │ │ │
│ │ │măsurilor de │ │acordate, Număr │ │ │Ministerul │
│ │ │monitorizare a │ │de operaţiuni de │ │ │Afacerilor │
│ │ │operaţiunilor cu │Operaţiuni │distrugeri │ │ │Interne prin │
│ │ │precursori în │legitime cu │deşeuri │ │ │Agenţia │
│ │ │conformitate cu │precursori │precursori │ │ │Naţională │
│5. │ │Regulamentele UE │derulate la nivel│monitorizate, │Anual │2020 │Antidrog cu │
│ │ │nr. 273/2004 şi │naţional, │Alte operaţiuni │ │ │participarea, │
│ │ │111/2005 precum │comunitar şi │cu componentă │ │ │după caz, a │
│ │ │şi cu │internaţional │intra/extra │ │ │altor │
│ │ │regulamentele │ │comunitară │ │ │instituţii cu │
│ │ │europene delegate│ │monitorizate, │ │ │competenţe în │
│ │ │şi de │ │Măsuri de │ │ │domeniu │
│ │ │implementare │ │monitorizare a │ │ │ │
│ │ │ │ │medicamentelor / │ │ │ │
│ │ │ │ │preparatelor cu │ │ │ │
│ │ │ │ │conţinut de │ │ │ │
│ │ │ │ │precursori │ │ │ │
│ │ │ │ │implementate │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │2.1. Armonizarea │ │ │ │ │Ministerul │
│ │2. Armonizarea │strategiilor │ │Număr de │ │ │Afacerilor │
│ │rolurilor şi │instituţionale cu│Strategii, Acte │documente interne│ │ │Interne prin │
│6. │responsabilităţilor│obiectivele │normative │modificate, │Anual │2020 │Agenţia │
│ │pentru fiecare │prioritare ale │elaborate/ │Notificări │ │ │Naţională │
│ │factor social din │Strategiei │modificate │formale, rapoarte│ │ │Antidrog şi │
│ │domeniu │naţionale │ │elaborate │ │ │instituţiile │
│ │ │antidrog │ │ │ │ │implicate │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │3.1. Crearea unui│ │ │ │ │ │
│ │ │sistem eficient │ │ │ │ │ │
│ │ │de consultare │ │ │ │ │ │
│ │ │inter- │ │ │ │ │ │
│ │ │instituţională │ │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv │ │ │ │ │Ministerul │
│ │3. Reducerea │referitor la │ │Număr de grupuri │ │ │Afacerilor │
│ │timpului │propunerile şi │ │de consultare │ │ │Interne prin │
│ │instituţional de │observaţiile │Acte normative │organizate, Număr│ │ │Agenţia │
│7. │răspuns la │privind │elaborate sau │de acte normative│Anual │2020 │Naţională │
│ │problemele │proiectele de │modificate │pentru care s-au │ │ │Antidrog şi │
│ │specifice apărute │acte normative │ │realizat │ │ │instituţiile │
│ │ │din domeniul │ │consultări │ │ │implicate │
│ │ │politicilor │ │ │ │ │ │
│ │ │publice şi │ │ │ │ │ │
│ │ │planificării │ │ │ │ │ │
│ │ │strategice în │ │ │ │ │ │
│ │ │domeniul │ │ │ │ │ │
│ │ │drogurilor │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │instituţii │ │ │Afacerilor │
│ │ │3.2. Instituirea │ │incluse în │ │ │Interne prin │
│8. │ │unui sistem de │Rapoarte │sistemul de │Anual │2020 │Agenţia │
│ │ │raportare │periodice │raportare, Număr │ │ │Naţională │
│ │ │periodică │ │de instituţii ce │ │ │Antidrog şi │
│ │ │ │ │realizează │ │ │instituţiile │
│ │ │ │ │raportarea │ │ │implicate │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │4.1. Realizarea │ │ │ │ │Interne prin │
│ │4. Eliminarea │unor audite de │ │ │ │ │Agenţia │
│ │barierelor │securitate/ │Patru audite de │Număr de │ │ │Naţională │
│9. │interinstituţionale│controale în │securitate/ │operatori │Anual │2020 │Antidrog cu │
│ │în oferirea de │locaţiile unor │controale pe an │auditaţi/ │ │ │participarea, │
│ │servicii │operatori cu │ │controlaţi │ │ │după caz, a │
│ │ │precursori │ │ │ │ │altor │
│ │ │ │ │ │ │ │instituţii cu │
│ │ │ │ │ │ │ │competenţe în │
│ │ │ │ │ │ │ │domeniu │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │5. Creşterea │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │vizibilităţii şi │5.1. Elaborarea │4 planuri │Planuri │ │ │Afacerilor │
│ │credibilităţii │unor planuri │instituţionale de│instituţionale de│ │ │Interne prin │
│10. │instituţiilor │instituţionale de│comunicare │comunicare │Anual │2020 │Agenţia │
│ │statului şi a │comunicare │elaborate │publică elaborate│ │ │Naţională │
│ │implicării │publică │ │ │ │ │Antidrog │
│ │societăţii civile │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │5.2. Diseminarea │ │ │ │ │ │
│ │ │către societatea │ │ │ │ │ │
│ │ │civilă, prin │Comunicate de │Număr de │ │ │ │
│ │ │intermediul mass-│presă/ Invitaţii │informaţii │ │ │Ministerul │
│ │ │media, a unor │de presă/ │diseminate, Număr│ │ │Afacerilor │
│11. │ │materiale de │Documentare de │de materiale │Anual │2020 │Interne prin │
│ │ │informare │presă/ Răspunsuri│publicate │ │ │Agenţia │
│ │ │referitoare la │la solicitări │(articole, ştiri,│ │ │Naţională │
│ │ │activitatea │media adresate │reportaje etc.) │ │ │Antidrog │
│ │ │Agenţiei │ │ │ │ │ │
│ │ │Naţionale │ │ │ │ │ │
│ │ │Antidrog │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │5.3. Creşterea │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │gradului de │ │Număr de │ │ │Afacerilor │
│ │ │conştientizare al│Două întâlniri / │întâlniri │ │ │Interne prin │
│ │ │societăţii civile│an cu │realizate cu │ │ │Agenţia │
│ │ │cu privire la │reprezentanţii │reprezentanţii │ │ │Naţională │
│ │ │riscul deturnării│societăţii │societăţii │ │ │Antidrog cu │
│12. │ │substanţelor │civile, Cel puţin│civile, Număr de │Anual │2020 │participarea, │
│ │ │frecvent │un material de │materiale de │ │ │după caz, a │
│ │ │utilizate la │sensibilizare │sensibilizare │ │ │altor │
│ │ │fabricarea │anual │realizate şi │ │ │instituţii cu │
│ │ │ilicită a │ │difuzate │ │ │competenţe în │
│ │ │drogurilor din │ │ │ │ │domeniu │
│ │ │circuitul legal │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │6.1. Creşterea │ │ │ │ │Interne prin │
│ │6. Valorificarea │investiţiilor în │ │Sume de bani │ │ │Agenţia │
│ │eficientă a │dezvoltarea │Număr de persoane│alocate şi │ │ │Naţională │
│13. │resurselor umane, │resurselor umane,│formate, Număr de│investite, Număr │Anual │2020 │Antidrog, │
│ │financiare şi │formarea şi │cursuri realizate│de persoane │ │ │structuri de │
│ │logistice │învăţarea la │ │formate │ │ │resort ale │
│ │ │locul de muncă │ │ │ │ │Ministerului │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Interne │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │6.2. Evaluarea │ │ │ │ │ │
│ │ │politicilor de │ │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │ │reducere a │ │rapoarte, │ │ │Afacerilor │
│ │ │cererii şi │Raport anual de │Valoarea sumelor │ │ │Interne prin │
│ │ │ofertei de │monitorizare a │cheltuite în │ │ │Agenţia │
│14. │ │droguri din punct│Planului de │domeniile │Anual │2020 │Naţională │
│ │ │de vedere al │acţiune │reducerii cererii│ │ │Antidrog şi │
│ │ │alocării │ │şi ofertei de │ │ │partenerii │
│ │ │resurselor │ │droguri, Număr de│ │ │instituţionali │
│ │ │financiare, umane│ │persoane angajate│ │ │implicaţi │
│ │ │şi logistice │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Educaţiei │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţionale, │
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │ │ │ │ │ │Institutul de │
│ │ │7.1. Dezvoltarea │ │Număr de programe│ │ │Studii şi │
│ │ │unui sistem │ │de formare │ │ │Ordine Publică,│
│ │ │eficient de │ │implementate în │ │ │Academia de │
│ │ │formare iniţială │ │sistem e- │ │ │Poliţie, │
│ │ │şi continuă în │ │learning sau │ │ │Centrul │
│ │7. Îmbunătăţirea │domeniul │Curriculum de │blended learning,│ │ │Multifuncţional│
│ │calităţii actului │drogurilor şi │formare elaborat │Număr de │ │ │de Pregătire │
│ │profesional al │dependenţei de │şi implementat, │formatori │ │ │Schengen, │
│ │tuturor │droguri conectat │Minimum 400 de │atestaţi │ │ │Ministerul │
│ │categoriilor de │la realităţile │beneficiari ai │utilizaţi în │ │ │Muncii şi │
│15. │specialişti cu │naţionale şi │sistemelor │formare, Fonduri │2018 │2020 │Justiţiei │
│ │atribuţii în │cerinţele │moderne de │accesate în acest│ │ │Sociale prin │
│ │domeniul drogurilor│europene, │învăţare, Minimum│domeniu, Număr de│ │ │Agenţia │
│ │şi domenii conexe │inclusiv prin │8 noi programe de│beneficiari, │ │ │Naţională │
│ │prin formare de │intermediul │formare │Rapoarte │ │ │pentru Ocuparea│
│ │bază şi continuă │tehnicilor │implementate │elaborate, │ │ │Forţei de │
│ │ │moderne de │ │Parteneriate │ │ │Muncă, │
│ │ │învăţare (e- │ │încheiate, │ │ │organizaţii │
│ │ │learning şi │ │Reuniuni │ │ │profesionale: │
│ │ │blended learning)│ │organizate, Acte │ │ │Colegiul │
│ │ │ │ │aprobate/ avizate│ │ │Medicilor din │
│ │ │ │ │ │ │ │România, │
│ │ │ │ │ │ │ │Colegiul │
│ │ │ │ │ │ │ │Psihologilor │
│ │ │ │ │ │ │ │din România, │
│ │ │ │ │ │ │ │Colegiul │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţional al │
│ │ │ │ │ │ │ │Asistenţilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Sociali, Casa │
│ │ │ │ │ │ │ │Corpului │
│ │ │ │ │ │ │ │Didactic │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Facilităţi │ │ │ │
│ │ │ │ │existente de │ │ │ │
│ │ │7.2. Consolidarea│Infrastructura │formare │ │ │ │
│ │ │capacităţii de │Agenţiei │operaţionalizate,│ │ │ │
│ │ │formare a │Naţionale │Act de │ │ │ │
│ │ │Agenţiei │Antidrog de │reglementare │ │ │Ministerul │
│ │ │Naţionale │formare în │elaborat şi │ │ │Afacerilor │
│ │ │Antidrog ca pol │domeniul │aprobat, Număr de│ │ │Interne prin │
│16. │ │de excelenţă în │reducerii cererii│suporturi de curs│Anual │2020 │Agenţia │
│ │ │servicii de │şi ofertei │elaborate şi │ │ │Naţională │
│ │ │formare │îmbunătăţită, │avizate, │ │ │Antidrog │
│ │ │profesională a │Cadru legal │Facilitate nouă │ │ │ │
│ │ │adulţilor în │îmbunătăţit şi │de formare │ │ │ │
│ │ │domeniul │adaptat nevoilor │operaţională, Noi│ │ │ │
│ │ │drogurilor │de formare │programe de │ │ │ │
│ │ │ │ │formare │ │ │ │
│ │ │ │ │implementate │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │7.3. │ │ │ │ │ │
│ │ │Implementarea de │ │ │ │ │ │
│ │ │programe comune │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │de formare de │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │bază şi continuă │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │în domeniul │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │cererii şi │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ofertei de │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │droguri la nivel │ │ │ │ │Institutul de │
│ │ │central şi │ │ │ │ │Studii pentru │
│ │ │teritorial, │ │ │ │ │Ordine Publică,│
│ │ │destinate │ │Număr de programe│ │ │Academia de │
│ │ │specialiştilor cu│Minimum 1 program│de formare │ │ │Poliţie, │
│ │ │atribuţii în │anual comun de │implementate în │ │ │Centrul │
│ │ │domeniu, │formare de bază │rândul cadrelor │ │ │Multifuncţional│
│17. │ │(psihologi, │şi continuă │MAI şi din afara │Anual │2020 │de Pregătire │
│ │ │asistenţi │implementate pe │MAI, Analiza │ │ │Schengen, │
│ │ │sociali, cadre │principiul multi-│eficienţei │ │ │Administraţia │
│ │ │medicale, │disciplinarităţii│formării, Număr │ │ │Naţională a │
│ │ │farmacişti, cadre│ │de beneficiari │ │ │Penitenciarelor│
│ │ │didactice, │ │ │ │ │, Ministerul │
│ │ │specialişti MAI │ │ │ │ │Muncii şi │
│ │ │şi din mediul │ │ │ │ │Justiţiei │
│ │ │penitenciar, │ │ │ │ │Sociale prin │
│ │ │judecători, │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │procurori, │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │personal de │ │ │ │ │pentru Ocuparea│
│ │ │probaţiune etc.),│ │ │ │ │Forţei de Muncă│
│ │ │organizate după │ │ │ │ │ │
│ │ │principiul multi-│ │ │ │ │ │
│ │ │disciplinarităţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │90% dintre │ │ │ │ │
│ │ │ │furnizorii de │ │ │ │ │
│ │ │ │formare iniţială │ │ │ │ │
│ │ │ │şi continuă de la│ │ │ │ │
│ │ │ │nivel naţional, │ │ │ │ │
│ │ │ │mediu academic, │ │ │ │ │
│ │ │ │guvernamental şi │ │ │ │ │
│ │ │7.4. Facilitarea │neguvernamental │ │ │ │ │
│ │ │sistemului de │identificaţi, │Studiu realizat, │ │ │ │
│ │ │învăţare │Propuneri │Ghiduri │ │ │ │
│ │ │reciprocă în │concrete de │elaborate, │ │ │Ministerul │
│ │ │domeniul formării│îmbunătăţire a │Parteneri sociali│ │ │Afacerilor │
│ │ │iniţiale şi │sistemului de │şi structuri ale │ │ │Interne prin │
│18. │ │continue în sfera│formare │societăţii civile│Anual │2020 │Agenţia │
│ │ │drogurilor, │profesională a │implicaţi, │ │ │Naţională │
│ │ │precusorilor şi │adulţilor în │Evenimente │ │ │Antidrog, │
│ │ │dependenţei de │sfera drogurilor │publice de │ │ │Ministerul │
│ │ │droguri, inclusiv│şi dependenţei de│consultare şi │ │ │Sănătăţii │
│ │ │prin platforme de│droguri elaborate│dezbatere │ │ │ │
│ │ │dialog on-line │şi promovate, 40%│organizate │ │ │ │
│ │ │ │dintre furnizorii│ │ │ │ │
│ │ │ │de formare │ │ │ │ │
│ │ │ │iniţială şi │ │ │ │ │
│ │ │ │continuă de la │ │ │ │ │
│ │ │ │nivel naţional │ │ │ │ │
│ │ │ │activi în cadrul │ │ │ │ │
│ │ │ │platformei de │ │ │ │ │
│ │ │ │dialog │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │7.5. Formarea │ │ │ │ │ │
│ │ │unei reţele de │ │ │ │ │ │
│ │ │persoane-resursă │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │comunitate, │ │ │ │ │ │
│ │ │capabile să │ │Număr de persoane│ │ │ │
│ │ │disemineze │ │cheie │ │ │ │
│ │ │cunoştinţe │Minimum un studiu│identificate, │ │ │Ministerul │
│ │ │credibile şi │elaborat în │Grupuri de │ │ │Afacerilor │
│ │ │relevante la │scopul evaluării │consultare │ │ │Interne prin │
│ │ │nivelul │competenţelor │organizate, │ │ │Agenţia │
│19. │ │comunităţilor │dobândite, │Sesiuni de │Anual │2020 │Naţională │
│ │ │locale │Minimum 8 noi │follow-up │ │ │Antidrog, │
│ │ │(reprezentanţi │sesiuni de │organizate, │ │ │Ministerul │
│ │ │mass-media, │formare │Competenţe │ │ │Educaţiei │
│ │ │voluntari etc) şi│implementate │evaluate, Număr │ │ │Naţionale │
│ │ │să dezvolte │ │de ghiduri │ │ │ │
│ │ │programe de │ │elaborate │ │ │ │
│ │ │informare şi │ │ │ │ │ │
│ │ │intervenţii │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │comunităţile │ │ │ │ │ │
│ │ │locale │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Educaţiei │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţionale, │
│ │ │ │ │ │ │ │Institutul de │
│ │ │7.6. Crearea unui│ │ │ │ │Siguranţă şi │
│ │ │sistem de │ │ │ │ │Ordine Publică,│
│ │ │monitorizare şi │ │ │ │ │Academia de │
│ │ │evaluare a │ │Sistem de │ │ │Poliţie, │
│ │ │sectorului │Indicatori de │raportare │ │ │Centrul │
│20. │ │învăţării la │evaluare │permanent şi │Anual │2020 │Multifuncţional│
│ │ │adulţi în │dezvoltaţi şi │consolidat │ │ │de Pregătire │
│ │ │domeniul │implementaţi │într-un raport │ │ │Schengen, │
│ │ │drogurilor şi │ │ │ │ │organizaţii │
│ │ │dependenţei de │ │ │ │ │profesionale: │
│ │ │droguri │ │ │ │ │Colegiul │
│ │ │ │ │ │ │ │Medicilor din │
│ │ │ │ │ │ │ │România, │
│ │ │ │ │ │ │ │Colegiul │
│ │ │ │ │ │ │ │Psihologilor │
│ │ │ │ │ │ │ │din România, │
│ │ │ │ │ │ │ │Colegiul │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţional al │
│ │ │ │ │ │ │ │Asistenţilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Sociali, Casa │
│ │ │ │ │ │ │ │Corpului │
│ │ │ │ │ │ │ │Didactic │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │ │ │ │ │ │Institutul de │
│ │ │ │ │ │ │ │Siguranţă şi │
│ │ │ │ │ │ │ │Ordine Publică,│
│ │ │ │ │ │ │ │Academia de │
│ │8. Facilitarea │ │ │ │ │ │Poliţie, │
│ │comunicării, a │8.1. │Minimum o │Biblioteci │ │ │Centrul │
│ │schimburilor de │Îmbunătăţirea │bibliotecă │on-line, Resurse │ │ │Multifuncţional│
│ │bune practici şi │accesului la │on-line │on-line │ │ │de Pregătire │
│ │resurse de │resursele de │operaţională la │disponibile, │ │ │Schengen, │
│21. │informare între │documentare şi │nivel naţional, │Site-uri │Anual │2020 │Ministerul │
│ │factorii sociali │colecţii de date │Noi resurse │specializate, │ │ │Educaţiei │
│ │implicaţi în │electronice în │bibliografice │Surse de │ │ │Naţionale,43 │
│ │reducerea cererii │domeniul │achiziţionate │informare intra │ │ │Organizaţii │
│ │şi ofertei de │drogurilor │anual │şi inter- │ │ │profesionale: │
│ │droguri │ │ │instituţionale │ │ │Colegiul │
│ │ │ │ │ │ │ │Medicilor din │
│ │ │ │ │ │ │ │România, │
│ │ │ │ │ │ │ │Colegiul │
│ │ │ │ │ │ │ │Psihologilor │
│ │ │ │ │ │ │ │din România, │
│ │ │ │ │ │ │ │Colegiul │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţional al │
│ │ │ │ │ │ │ │Asistenţilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Sociali, Casa │
│ │ │ │ │ │ │ │Corpului │
│ │ │ │ │ │ │ │Didactic │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │8.2. Creşterea │Minimum 4 │ │ │ │Interne prin │
│ │ │nivelului de │proiecte în │Planuri de │ │ │Agenţia │
│ │ │cunoştinţe │domeniul │difuzare a │ │ │Naţională │
│ │ │referitor la │informării şi │publicaţiilor, │ │ │Antidrog, │
│ │ │fenomenul │documentării în │Materiale │ │ │Ministerul │
│ │ │drogurilor prin │sfera drogurilor │distribuite, │ │ │Educaţiei │
│ │ │intermediul unei │şi dependenţei de│Campanii de │ │ │Naţionale, │
│22. │ │reţele de │droguri │informare şi │Anual │2020 │Ministerul │
│ │ │persoane │implementate la │standuri de carte│ │ │Sănătăţii prin │
│ │ │specializate în │nivelul mun. │organizate, │ │ │structuri de │
│ │ │domeniul │Bucureşti şi │Articole │ │ │profil cu │
│ │ │informării/ │nivel naţional, │publicate, │ │ │atribuţii din │
│ │ │documentării şi a│Minimum 2 │Publicaţii │ │ │domeniul │
│ │ │unui flux │standuri de carte│specializate │ │ │informării şi │
│ │ │permanent de │de specialitate │apărute │ │ │documentării, │
│ │ │resurse │organizate anual │ │ │ │Structuri şi │
│ │ │ │ │ │ │ │organizaţii │
│ │ │ │ │ │ │ │partenere │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │La nivel CRPECA │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │reţea locală de │ │ │Interne prin │
│ │ │8.3. Realizarea │ │specialişti │ │ │Agenţia │
│ │ │de schimburi de │16% din totalul │formaţi în │ │ │Naţională │
│ │ │bune practici, │specialiştilor │domeniul │ │ │Antidrog, │
│ │ │asigurarea │Agenţiei │documentării la │ │ │Ministerul │
│ │ │practicii de │Naţionale │nivelul Agenţiei │ │ │Educaţiei │
│ │ │specialitate, │Antidrog, │Naţionale │ │ │Naţionale, │
│23. │ │derularea de │beneficiari ai │Antidrog, Grupuri│Anual │2020 │Ministerul │
│ │ │evenimente │programului de │de consultare în │ │ │Sănătăţii prin │
│ │ │publice şi │formare în │spaţiu virtual, │ │ │structuri de │
│ │ │proiecte comune │domeniul │Certificate de │ │ │profil cu │
│ │ │în domeniul │informării şi │participare │ │ │atribuţii din │
│ │ │informării şi │documentării │acordate, │ │ │domeniul │
│ │ │documentării │ │Monitorizarea │ │ │informării şi │
│ │ │ │ │eficienţei │ │ │documentării, │
│ │ │ │ │formării, Număr │ │ │Structuri şi │
│ │ │ │ │de beneficiari │ │ │organizaţii │
│ │ │ │ │ │ │ │partenere │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Public, │
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │8.4. Schimb de │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │date în cadrul │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │reţelei de puncte│ │ │ │ │Naţională │
│ │ │de contact între │ │Număr de │ │ │Antidrog, │
│ │ │Agenţia Naţională│O reţea │documente │ │ │Inspectoratul │
│ │ │Antidrog, ca │funcţională de │relevante │ │ │General al │
│24. │ │punct naţional │specialişti în │transmise în │Anual │2020 │Poliţiei Române│
│ │ │focal privind │domeniul │cadrul reţelei │ │ │prin Direcţia │
│ │ │precursorii, şi │precursorilor la │punctelor de │ │ │de Combatere a │
│ │ │celelalte │nivel naţional │contact │ │ │Criminalităţii │
│ │ │instituţii cu │ │ │ │ │Organizate şi │
│ │ │competenţe în │ │ │ │ │Brigăzi de │
│ │ │domeniul │ │ │ │ │Combatere a │
│ │ │precursorilor │ │ │ │ │Criminalităţii │
│ │ │ │ │ │ │ │Organizate, │
│ │ │ │ │ │ │ │Direcţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Generală a │
│ │ │ │ │ │ │ │Vămilor │
└────┴───────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────────┴──────────┴───────────────┘


    IV. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
        Obiectiv general: Reafirmarea angajamentului României, asumat prin documentele internaţionale şi prin cele bilaterale sau multilaterale la care ţara noastră este parte şi consolidarea poziţiei ca partener activ în efortul mondial de reducere a cererii şi ofertei de droguri precum şi a deturnării şi traficului de precursori

┌────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┬───────────────┬────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │Activităţi │ │ │Termen │Termen │ │
│Nr. │Obiectiv specific │pentru │Rezultate │Indicatori de │de │de │Responsabili │
│crt.│ │realizarea │ │evaluare │evaluare│finalizare│ │
│ │ │obiectivelor │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │1. Prezenţa │ │ │ │ │ │ │
│ │permanentă şi │ │ │ │ │ │ │
│ │activă în cadrul │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanismelor │ │ │ │ │ │ │
│ │europene de │ │ │ │ │ │ │
│ │coordonare a │ │ │ │ │ │ │
│ │politicilor │ │Elaborarea │ │ │ │ │
│ │antidrog, atât pe │ │rapoartelor de│ │ │ │ │
│ │componenta de │ │informare │ │ │ │Ministerul │
│ │reducere a ofertei│1.1. │aferente │ │ │ │Afacerilor │
│ │de droguri, cât şi│Monitorizarea │evoluţiei │ │ │ │Interne prin │
│ │pe componenta de │permanentă a │politicilor │ │ │ │Agenţia │
│ │reducere a cererii│evoluţiei │antidrog în │ │ │ │Naţională │
│ │de droguri şi │documentelor │domeniul │ │ │ │Antidrog, │
│ │schimbului de date│de poziţie │reducerii │ │ │ │Ministerul │
│1. │şi informaţii, │politică şi │cererii şi │Număr rapoarte │Anual │2020 │Afacerilor │
│ │precum şi │legislativă la│ofertei de │de informare │ │ │Externe, │
│ │reprezentarea │nivelul │droguri în │ │ │ │Ministerul │
│ │instituţiilor │mecanismelor │vederea │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │naţionale │europene de │informării │ │ │ │instituţii şi │
│ │implicate în │coordonare a │actorilor │ │ │ │organizaţii cu│
│ │politica antidrog │politicilor │implicaţi la │ │ │ │atribuţii în │
│ │în cadrul │antidrog │nivel naţional│ │ │ │domeniu │
│ │dialogurilor │ │în lupta │ │ │ │ │
│ │bilaterale între │ │antidrog │ │ │ │ │
│ │Uniunea Europeană │ │ │ │ │ │ │
│ │şi alţi actori │ │ │ │ │ │ │
│ │implicaţi în │ │ │ │ │ │ │
│ │efortul de │ │ │ │ │ │ │
│ │combatere a │ │ │ │ │ │ │
│ │fenomenului │ │ │ │ │ │ │
│ │drogurilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.2. │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │Participarea │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │punctuală în │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │mod direct sau│ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │prin │Implementarea │ │ │ │Naţională │
│ │ │reprezentanţi,│la nivel │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │în baza │naţional a │ │ │ │Ministerul │
│ │ │obligaţiilor │deciziilor │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │asumate, la │adoptate în │Număr │ │ │Externe, │
│ │ │sesiunile de │cadrul │participări │ │ │Ministerul │
│ │ │lucru ale │participării │internaţionale,│ │ │Justiţiei, │
│2. │ │instituţiilor │la sesiunile │Număr obiective│Anual │2020 │Direcţia de │
│ │ │europene │de lucru ale │de negociere │ │ │Investigare │
│ │ │implicate în │instituţiilor │deschise şi │ │ │Infracţiunilor│
│ │ │mecanismul de │europene │atinse │ │ │de │
│ │ │coordonare a │implicate în │ │ │ │Criminalitate │
│ │ │politicilor │mecanismul de │ │ │ │Organizată şi │
│ │ │antidrog, prin│coordonare a │ │ │ │Terorism, │
│ │ │promovarea │politicilor │ │ │ │Ministerul │
│ │ │poziţiei şi │antidrog │ │ │ │Sănătăţii. │
│ │ │intereselor │ │ │ │ │instituţii şi │
│ │ │României în │ │ │ │ │organizaţii cu│
│ │ │cadrul │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │ │acestora │ │ │ │ │domeniu │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │1.3. │Actualizarea │Număr de acte │ │ │Afacerilor │
│ │ │Îmbunătăţirea │legislaţiei │normative │ │ │Externe, │
│ │ │cadrului de │naţionale în │naţionale │ │ │Ministerul │
│ │ │cooperare cu │domeniu, în │modificate şi │ │ │Justiţiei, │
│3. │ │instituţiile │conformitate │adoptate, Număr│Anual │2020 │Direcţia de │
│ │ │europene în │cu noile │proceduri │ │ │Investigare │
│ │ │cauză crin │proceduri │naţionale │ │ │Infracţiunilor│
│ │ │armonizare │legislative │modificate şi │ │ │de │
│ │ │legislativă şi│adoptate la │adoptate │ │ │Criminalitate │
│ │ │procedurală │nivel european│ │ │ │Organizată şi │
│ │ │ │ │ │ │ │Terorism, │
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Sănătăţii. │
│ │ │ │ │ │ │ │instituţii şi │
│ │ │ │ │ │ │ │organizaţii cu│
│ │ │ │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │ │ │ │ │ │ │domeniu │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │2.1. │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │Dezvoltarea │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │relaţiilor │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │parteneriale │ │ │ │ │Agenţia │
│ │2. Asigurarea │în sfera │ │ │ │ │Naţională │
│ │reprezentării │organizaţiilor│ │ │ │ │Antidrog, │
│ │României în cadrul│internaţionale│4 participări │ │ │ │Ministerul │
│ │reuniunilor │implicate în │în cadrul │ │ │ │Afacerilor │
│ │forurilor │reducerea │reuniunilor │Număr │ │ │Externe, │
│ │internaţionale de │cererii şi/ │forurilor │participări │ │ │Direcţia de │
│ │luptă împotriva │sau ofertei de│internaţionale│internaţionale,│ │ │Investigare │
│4. │traficului şi │droguri, în │de luptă │Număr obiective│Anual │2020 │Infracţiunilor│
│ │consumului de │vederea │împotriva │de negociere │ │ │de │
│ │droguri prin │asigurării │traficului şi │deschise şi │ │ │Criminalitate │
│ │corelarea poziţiei│unui transfer │consumului de │atinse │ │ │Organizată şi │
│ │ţării noastre cu │eficient de │droguri │ │ │ │Terorism, │
│ │declaraţiile │date, │ │ │ │ │Ministerul │
│ │oficiale ale │informaţii, │ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │Uniunii Europene │bune practici │ │ │ │ │instituţii şi │
│ │ │şi │ │ │ │ │organizaţii cu│
│ │ │desfăşurării │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │ │de acţiuni │ │ │ │ │domeniu │
│ │ │comune │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │2.2. │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │Promovarea │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │poziţiei şi │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │intereselor │Susţinerea şi │ │ │ │Naţională │
│ │ │României în │consolidarea │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │cadrul │poziţiei │Număr obiective│ │ │Ministerul │
│ │ │organismelor │României în │de negociere │ │ │Afacerilor │
│5. │ │internaţionale│conformitate │deschise şi │Anual │2020 │Externe, │
│ │ │în corelaţie │cu politica │atinse │ │ │Ministerul │
│ │ │cu poziţia │adoptată la │ │ │ │Justiţiei, │
│ │ │politică │nivel european│ │ │ │Ministerul │
│ │ │adoptată la │ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │nivelul │ │ │ │ │instituţii şi │
│ │ │Uniunii │ │ │ │ │organizaţii cu│
│ │ │Europene │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │ │ │ │ │ │ │domeniu │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │2.3. │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │Intensificarea│ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │cooperării │ │Număr de │ │ │Externe, │
│ │ │bilaterale şi │ │acorduri de │ │ │Ministerul │
│ │ │multilaterale │2 întâlniri │parteneriat │ │ │Justiţiei, │
│6. │ │cu statele de │bilaterale │puse în │Anual │2020 │Direcţia de │
│ │ │origine a │realizate │practică, Număr│ │ │Investigare │
│ │ │drogurilor sau│ │de întâlniri │ │ │Infracţiunilor│
│ │ │aflate pe │ │bilaterale │ │ │de │
│ │ │rutele │ │ │ │ │Criminalitate │
│ │ │internaţionale│ │ │ │ │Organizată şi │
│ │ │de transport │ │ │ │ │Terorism, │
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │ │ │ │ │ │instituţii şi │
│ │ │ │ │ │ │ │organizaţii cu│
│ │ │ │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │ │ │ │ │ │ │domeniu │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │3. Redimensionarea│ │ │ │ │ │ │
│ │dialogului │ │ │ │ │ │ │
│ │regional, atât la │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul statelor │ │ │ │ │ │ │
│ │riverane bazinului│ │ │ │ │ │ │
│ │Mării Negre şi │ │ │ │ │ │ │
│ │statelor sud-est │ │ │ │ │ │ │
│ │europene, în │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │ │ │
│ │politicilor │ │ │ │ │ │ │
│ │antidrog, cât şi │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │conjugarea │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │eforturilor │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │naţionale către │3.1. │ │ │ │ │Agenţia │
│ │diminuarea │Dezvoltarea │ │ │ │ │Naţională │
│ │efectelor negative│acţiunilor de │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │ale traficului şi │cooperare │ │ │ │ │Ministerul │
│ │consumului de │regională în │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │droguri în zonă, │domeniului │ │ │ │ │Externe, │
│ │fundamentate pe │politicilor │ │ │ │ │Ministerul │
│ │baza analizelor │antidrog, prin│3 activităţi │Număr de │ │ │Justiţiei, │
│7. │comprehensive a │implementarea │de relaţii │acţiuni de │Anual │2020 │Direcţia de │
│ │riscurilor şi │de măsuri │internaţionale│cooperare │ │ │Investigare │
│ │vulnerabilităţilor│adaptate la │ │regională │ │ │Infracţiunilor│
│ │legate de │specificul │ │ │ │ │de │
│ │controlul │naţional sau │ │ │ │ │Criminalitate │
│ │drogurilor, │regional al │ │ │ │ │Organizată şi │
│ │inclusiv noile │traficului şi │ │ │ │ │Terorism, │
│ │substanţe cu │consumului de │ │ │ │ │Ministerul │
│ │proprietăţi │droguri │ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │psihoactive cu │ │ │ │ │ │instituţii şi │
│ │impact asupra │ │ │ │ │ │organizaţii cu│
│ │securităţii │ │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │naţionale sau │ │ │ │ │ │domeniu │
│ │stabilităţii │ │ │ │ │ │ │
│ │regionale şi │ │ │ │ │ │ │
│ │susţinerea │ │ │ │ │ │ │
│ │demersurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │necesare pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │atenuare şi │ │ │ │ │ │ │
│ │diminuare în │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul forurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │europene şi │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │4.1. │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │Monitorizarea │2 participări │ │ │ │Antidrog, │
│ │4. Consolidarea │şi │în cadrul │ │ │ │Ministerul │
│ │rolului României │participarea │programelor/ │ │ │ │Afacerilor │
│ │în programele şi │în cadrul │proiectelor │ │ │ │Externe, │
│ │misiunile │programelor/ │privind │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │internaţionale │proiectelor │combaterea │participări în │ │ │Justiţiei, │
│8. │derulate pe │privind │traficului şi │cadrul │Anual │2020 │Direcţia de │
│ │spaţiile de │combaterea │consumului de │programelor şi │ │ │Investigare │
│ │interes strategic │traficului şi │droguri │misiunilor │ │ │Infracţiunilor│
│ │în ceea ce │consumului de │dezvoltate de │internaţionale │ │ │de │
│ │priveşte controlul│droguri │parteneri │ │ │ │Criminalitate │
│ │drogurilor │dezvoltate de │europeni sau │ │ │ │Organizată şi │
│ │ │parteneri │internaţionali│ │ │ │Terorism, │
│ │ │europeni sau │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │internaţionali│ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │ │ │ │ │ │instituţii şi │
│ │ │ │ │ │ │ │organizaţii cu│
│ │ │ │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │ │ │ │ │ │ │domeniu │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │4.2. │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │Participarea │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │activă a │ │ │ │ │Interne prin │
│ │ │experţilor │ │ │ │ │Agenţia │
│ │ │români alături│ │ │ │ │Naţională │
│ │ │de agenţiile │2 participări │ │ │ │Antidrog, │
│ │ │similare din │în cadrul │ │ │ │Ministerul │
│ │ │statele membre│programelor/ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │UE, candidate │proiectelor │ │ │ │Externe, │
│ │ │la Uniunea │privind │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │ │Europeană, │combaterea │participări în │ │ │Justiţiei, │
│9. │ │statele din │traficului şi │cadrul │Anual │2020 │Direcţia de │
│ │ │Balcanii de │consumului de │programelor şi │ │ │Investigare │
│ │ │Vest, Ucraina,│droguri │misiunilor │ │ │Infracţiunilor│
│ │ │Caucaz, │dezvoltate de │internaţionale │ │ │de │
│ │ │Federaţia Rusă│parteneri │ │ │ │Criminalitate │
│ │ │şi ţările din │europeni sau │ │ │ │Organizată şi │
│ │ │America de Sud│internaţionali│ │ │ │Terorism, │
│ │ │şi Caraibe, la│ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │activităţi de │ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │ │cooperare │ │ │ │ │instituţii şi │
│ │ │internaţională│ │ │ │ │organizaţii cu│
│ │ │vizând lupta │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │ │antidrog │ │ │ │ │domeniu │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │ │ │ │ │ │Interne prin │
│ │5. Dezvoltarea │ │ │ │ │ │Agenţia │
│ │unei platforme │ │ │ │ │ │Naţională │
│ │regionale de │ │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │schimb de │5.1. │ │ │ │ │Ministerul │
│ │informaţii şi bune│Încheierea şi │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │practici la │implementarea │ │ │ │ │Externe, │
│ │frontiera externă │de protocoale │ │ │ │ │Ministerul │
│ │a Uniunii │de colaborare │O participare │ │ │ │Justiţiei, │
│10. │Europene, în marja│vizând │în proiecte cu│Număr proiecte │Anual │2020 │Direcţia de │
│ │instrumentului │participarea │finanţare │derulate │ │ │Investigare │
│ │european de │comună la │internaţională│ │ │ │Infracţiunilor│
│ │vecinătate şi │proiecte şi │ │ │ │ │de │
│ │parteneriat, axată│programe cu │ │ │ │ │Criminalitate │
│ │pe noile riscuri │finanţare │ │ │ │ │Organizată şi │
│ │şi vulnerabilităţi│internaţională│ │ │ │ │Terorism, │
│ │generate de │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │fenomenul │ │ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │drogurilor │ │ │ │ │ │instituţii şi │
│ │ │ │ │ │ │ │organizaţii cu│
│ │ │ │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │ │ │ │ │ │ │domeniu │
├────┼──────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │6.1. │ │ │ │ │ │
│ │ │Identificarea │ │ │ │ │ │
│ │ │şi atragerea │ │ │ │ │ │
│ │ │surselor de │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │6. Elaborarea, │externă │ │ │ │ │Interne prin │
│ │implementarea şi │nerambursabilă│ │ │ │ │Agenţia │
│ │participarea în │care să │ │ │ │ │Naţională │
│ │cadrul programelor│susţină │ │ │ │ │Antidrog, │
│ │europene şi │dezvoltarea │ │ │ │ │Ministerul │
│ │internaţionale cu │mecanismelor │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │finanţare externă │de coordonare │ │ │ │ │Externe, │
│ │nerambursabilă, │la nivel │ │ │ │ │Ministerul │
│ │destinate │naţional în │ │ │ │ │Justiţiei, │
│ │dezvoltării │domeniul │2 proiecte │Număr de │ │ │Direcţia de │
│11. │componentelor │prevenirii şi │naţionale şi/ │proiecte │Anual │2020 │Investigare │
│ │naţionale şi │combaterii │sau regionale │derulate │ │ │Infracţiunilor│
│ │regionale de │traficului de │ │ │ │ │de │
│ │reducere a cererii│droguri, a │ │ │ │ │Criminalitate │
│ │şi ofertei de │cadrului │ │ │ │ │Organizată şi │
│ │droguri, precum şi│instituţional │ │ │ │ │Terorism, │
│ │a celei de │şi a │ │ │ │ │Ministerul │
│ │cercetare şi │politicilor │ │ │ │ │Sănătăţii, │
│ │schimb de │naţionale │ │ │ │ │instituţii şi │
│ │informaţii şi bune│destinate │ │ │ │ │organizaţii cu│
│ │practici │reducerii │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │ │consecinţelor │ │ │ │ │domeniu │
│ │ │asociate │ │ │ │ │ │
│ │ │traficului şi │ │ │ │ │ │
│ │ │consumului de │ │ │ │ │ │
│ │ │droguri │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴────────┴──────────┴──────────────┘


    V. CERCETARE, EVALUARE ŞI INFORMARE
        Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare

┌────┬────────────┬─────────────────────┬─────────────┬───────────────┬────────┬──────────┬──────────────┐
│Nr. │Obiectiv │Activităţi pentru │ │Indicatori de │Termen │Termen │ │
│crt.│specific │realizarea │Rezultate │evaluare │de │de │Responsabili │
│ │ │obiectivelor │ │ │evaluare│finalizare│ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │1. │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │Consolidarea│1.1 Implementarea │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │sistemului │prevederilor │ │ │ │ │Interne prin │
│ │de colectare│protocoalelor │ │ │ │ │Agenţia │
│ │şi analiză a│europene privind │Cadrul │Număr de acte │ │ │Naţională │
│1. │datelor din │colectarea datelor în│normativ │normative │2018 │2020 │Antidrog şi │
│ │domeniul │domeniul drogurilor │actualizat │realizate │ │ │instituţiile/ │
│ │reducerii │şi precursorilor, în │ │ │ │ │structurile cu│
│ │cererii şi │legislaţia naţională │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │ofertei de │ │ │ │ │ │domeniu │
│ │droguri │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.2. Organizarea de │ │ │ │ │ │
│ │ │ateliere de lucru cu │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │reprezentanţi ai │Întâlniri de │Număr de │ │ │Afacerilor │
│2. │ │instituţiilor publice│lucru │ateliere de │Anual │2020 │Interne prin │
│ │ │şi private furnizori │organizate │lucru │ │ │Agenţia │
│ │ │de date din domeniul │ │organizate │ │ │Naţională │
│ │ │reducerii cererii şi │ │ │ │ │Antidrog │
│ │ │ofertei de droguri. │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │1.3 Actualizarea │ │ │ │ │ │
│ │ │reţelelor de │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │colectare a datelor, │Reţea de │Număr de │ │ │Afacerilor │
│3. │ │prin identificarea de│colectare a │furnizori de │Anual │2020 │Interne prin │
│ │ │noi furnizori de date│datelor │date │ │ │Agenţia │
│ │ │şi prin reînnoirea │actualizată │identificaţi │ │ │Naţională │
│ │ │parteneriatelor de │ │ │ │ │Antidrog │
│ │ │colaborare │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │2. │ │ │ │ │ │ │
│ │Dezvoltarea │2.1. Efectuarea de │ │ │ │ │ │
│ │unei baze │studii/ sondaje în │ │ │ │ │ │
│ │solide de │populaţia generală │Studii/ │ │ │ │Ministerul │
│ │date, │referitoare la │sondaje în │ │ │ │Afacerilor │
│4. │validate │cunoştinţe, │populaţia │Număr de studii│2018 │2020 │Interne prin │
│ │ştiinţific, │atitudini, practici │generală │realizate │ │ │Agenţia │
│ │în domeniul │despre consumul de │realizate │ │ │ │Naţională │
│ │reducerii │droguri şi │ │ │ │ │Antidrog │
│ │cererii şi │consecinţele acestuia│ │ │ │ │ │
│ │ofertei de │ │ │ │ │ │ │
│ │droguri │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │2.2. Implementarea de│ │ │ │ │ │
│ │ │studii în rândul │ │ │ │ │ │
│ │ │populaţiei tinere în │ │ │ │ │ │
│ │ │vederea evaluării │ │ │ │ │ │
│ │ │tendinţelor │ │ │ │ │ │
│ │ │înregistrate în │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │consumul de droguri │Studii în │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │(de exemplu: studii │rândul │Număr de studii│ │ │Interne prin │
│5. │ │privind consumul de │populaţiei │realizate │2018 │2020 │Agenţia │
│ │ │droguri în spaţii │tinere │ │ │ │Naţională │
│ │ │recreaţionale, studii│realizate │ │ │ │Antidrog │
│ │ │privind consumul de │ │ │ │ │ │
│ │ │droguri în rândul │ │ │ │ │ │
│ │ │liceenilor, │ │ │ │ │ │
│ │ │studenţilor sau al │ │ │ │ │ │
│ │ │populaţiei tinere │ │ │ │ │ │
│ │ │neinstituţionalizate)│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │2.3. Implementarea de│Studii/ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │studii şi cercetări │cercetări la │ │ │ │Afacerilor │
│6. │ │privind consumul de │nivel │Număr de studii│2018 │2020 │Interne prin │
│ │ │droguri la nivel │regional şi │realizate │ │ │Agenţia │
│ │ │regional şi local │local │ │ │ │Naţională │
│ │ │(judeţean) │realizate │ │ │ │Antidrog │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │3. │3.1. Colectarea, │ │ │ │ │ │
│ │Consolidarea│analiza şi │ │ │ │ │ │
│ │sistemului │interpretarea datelor│Baza de date │ │ │ │Ministerul │
│ │de raportare│referitoare la │privind │ │ │ │Afacerilor │
│7. │a datelor │cererea de tratament │admiterea la │Număr de │Anual │2020 │Interne prin │
│ │din domeniul│ca urmare a │tratament │înregistrări │ │ │Agenţia │
│ │reducerii │consumului de │actualizată │ │ │ │Naţională │
│ │cererii şi │droguri, precum şi a │ │ │ │ │Antidrog │
│ │ofertei de │patologiei asociate │ │ │ │ │ │
│ │droguri │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │3.2. Colectarea, │ │ │ │ │ │
│ │ │analiza şi │ │ │ │ │ │
│ │ │interpretarea datelor│Baza de date │ │ │ │ │
│ │ │referitoare la bolile│privind │ │ │ │ │
│ │ │infecţioase (HVB/ HVC│cazurile de │ │ │ │Ministerul │
│ │ │/ HIV, alte boli │boli │ │ │ │Afacerilor │
│8. │ │infecţioase) asociate│infecţioase │Număr de │Anual │2020 │Interne prin │
│ │ │consumului de │asociate │înregistrări │ │ │Agenţia │
│ │ │droguri, prin │consumului de│ │ │ │Naţională │
│ │ │monitorizare de │droguri │ │ │ │Antidrog │
│ │ │rutină şi prin │actualizată │ │ │ │ │
│ │ │efectuarea de studii │ │ │ │ │ │
│ │ │în grupele │ │ │ │ │ │
│ │ │considerate la risc │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │3.3. Colectarea, │Baza de date │ │ │ │ │
│ │ │analiza şi │privind │ │ │ │Ministerul │
│ │ │interpretarea datelor│cazurile de │ │ │ │Afacerilor │
│9. │ │referitoare la │urgenţă ca │Număr de │Anual │2020 │Interne prin │
│ │ │urgenţele medicale │urmare a │înregistrări │ │ │Agenţia │
│ │ │datorate consumului │consumului de│ │ │ │Naţională │
│ │ │de droguri │droguri │ │ │ │Antidrog │
│ │ │ │actualizată │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Baza de date │ │ │ │ │
│ │ │3.4. Monitorizarea │privind │ │ │ │Ministerul │
│ │ │deceselor asociate │cazurile de │ │ │ │Afacerilor │
│10. │ │consumului de droguri│deces │Număr de │Anual │2020 │Interne prin │
│ │ │şi a mortalităţii │asociate │înregistrări │ │ │Agenţia │
│ │ │datorate consumului │consumului de│ │ │ │Naţională │
│ │ │de droguri │droguri │ │ │ │Antidrog │
│ │ │ │actualizată │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │3.5. Evaluarea │ │ │ │ │ │
│ │ │periodică a situaţiei│ │ │ │ │ │
│ │ │consumului │ │ │ │ │ │
│ │ │problematic de │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │droguri prin │Număr │Număr de │ │ │Afacerilor │
│ │ │realizarea de │consumatori │analize │ │ │Interne prin │
│11. │ │estimări a numărului │problematici │statistice/ │Anual │2020 │Agenţia │
│ │ │de consumatori │de droguri │evaluări │ │ │Naţională │
│ │ │folosind diferite │estimat │realizate │ │ │Antidrog │
│ │ │metode (metoda │ │ │ │ │ │
│ │ │multiplicatorilor, │ │ │ │ │ │
│ │ │captură-recaptură, │ │ │ │ │ │
│ │ │RDS etc.) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │3.6. Participarea în │ │ │ │ │ │
│ │ │Sistemul de │ │ │ │ │ │
│ │ │Avertizare Rapidă │ │ │ │ │ │
│ │ │(Decizia 2005/ 387/ │ │ │ │ │ │
│ │ │JAI a Consiliului din│ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │10 mai 2005 privind │Baza de date │Număr de │ │ │Afacerilor │
│ │ │schimbul de │privind │notificări │ │ │Interne prin │
│12. │ │informaţii, evaluarea│notificările │primite şi │Anual │2020 │Agenţia │
│ │ │riscurilor şi │EWS │diseminate │ │ │Naţională │
│ │ │controlul noilor │actualizată │ │ │ │Antidrog │
│ │ │substanţe │ │ │ │ │ │
│ │ │psihoactive, prin │ │ │ │ │ │
│ │ │monitorizarea noilor │ │ │ │ │ │
│ │ │droguri/ amestecuri │ │ │ │ │ │
│ │ │apărute pe piaţă) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Baza de date │ │ │ │ │
│ │ │3.7. Monitorizarea │privind │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │ │programelor din │programele │proiecte │ │ │Afacerilor │
│13. │ │domeniul reducerii │din domeniul │eligibile │Anual │2020 │Interne prin │
│ │ │cererii de droguri │reducerii │propuse pentru │ │ │Agenţia │
│ │ │desfăşurate conform │cererii de │EDDRA │ │ │Naţională │
│ │ │standardelor EDDRA │droguri │ │ │ │Antidrog │
│ │ │ │actualizată │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Date privind │ │ │ │Ministerul │
│ │ │3.8. Monitorizarea │reducerea │Situaţii │ │ │Afacerilor │
│14. │ │indicatorilor de │ofertei de │centralizatoare│Anual │Dec 2020 │Interne prin │
│ │ │reducere a ofertei de│droguri │elaborate │ │ │Agenţia │
│ │ │droguri │centralizate │ │ │ │Naţională │
│ │ │ │ │ │ │ │Antidrog │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │4.1. Încheierea │ │ │ │ │ │
│ │4. │acordului anual de │ │ │ │ │ │
│ │Consolidarea│parteneriat între │ │ │ │ │ │
│ │rolului │Agenţia Naţională │ │ │ │ │ │
│ │Agenţiei │Antidrog şi │ │ │ │ │ │
│ │Naţionale │Observatorul European│ │ │ │ │ │
│ │Antidrog în │pentru Droguri şi │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │Toxicomanii (OEDT)/ │ │ │ │ │ │
│ │reţelei │EMCDDA privind │ │ │ │ │Ministerul │
│ │REITOX a │dezvoltarea şi │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │Uniunii │îmbunătăţirea │Acord de │Număr de │ │ │Interne prin │
│15. │Europene şi │continuă a │finanţare │acorduri │Anual │2020 │Agenţia │
│ │ca structură│activităţii Punctului│încheiat │încheiate │ │ │Naţională │
│ │unică de │National Focal REITOX│ │ │ │ │Antidrog │
│ │colectare şi│şi implementarea │ │ │ │ │ │
│ │diseminare │activităţilor │ │ │ │ │ │
│ │de date în │cuprinse în acord │ │ │ │ │ │
│ │domeniul │precum şi a │ │ │ │ │ │
│ │drogurilor │obligaţiilor şi │ │ │ │ │ │
│ │la nivel │standardelor de │ │ │ │ │ │
│ │naţional │calitate ce derivă │ │ │ │ │ │
│ │ │din statutul de │ │ │ │ │ │
│ │ │membru al OEDT │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │4.2. Dezvoltarea │Schimb de │ │ │ │Ministerul │
│ │ │cooperării orizontale│bune practici│Număr de │ │ │Afacerilor │
│ │ │între Punctul │cu alte │activităţi │ │ │Interne prin │
│16. │ │National Focal REITOX│puncte │comune │Anual │2020 │Agenţia │
│ │ │al României şi alte │naţionale │realizate în │ │ │Naţională │
│ │ │puncte naţionale │focale │cadrul REITOX │ │ │Antidrog │
│ │ │focale REITOX │realizat │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │4.3. Organizarea şi │ │ │ │ │ │
│ │ │participarea la │ │ │ │ │ │
│ │ │cursuri de instruire │ │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │ │specifice, în │Reuniuni şi │instruiri │ │ │Afacerilor │
│17. │ │principal la │instruiri │organizate/ la │Anual │2020 │Interne prin │
│ │ │reuniunile EMCDDA/ │organizate │care s-a │ │ │Agenţia │
│ │ │REITOX sau la alte │ │participat │ │ │Naţională │
│ │ │reuniuni │ │ │ │ │Antidrog │
│ │ │internaţionale în │ │ │ │ │ │
│ │ │domeniu │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │5. │ │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │Consolidarea│ │Schimb de │ │ │ │Interne prin │
│ │rolului │ │informaţii în│ │ │ │Agenţia │
│ │Agenţiei │5.1. Gestionarea │reţeaua de │ │ │ │Naţională │
│ │Naţionale │sistemului electronic│puncte de │ │ │ │Antidrog, │
│ │Antidrog ca │de colectare şi │contact în │Număr de │ │ │Inspectoratul │
│ │structură │schimb de informaţii │domeniul │informaţii │ │ │General al │
│18. │unică de │în domeniul │precursorilor│schimbate │2018 │2020 │Poliţiei │
│ │colectare şi│precursorilor de │optimizat, │privind │ │ │Române prin │
│ │diseminare │către instituţiile │prin │comerţul licit │ │ │Direcţia de │
│ │de date în │implicate, potrivit │intermediul │ │ │ │Combatere a │
│ │domeniul │competenţelor legale │bazei │ │ │ │Criminalităţii│
│ │precusorilor│ │naţionale de │ │ │ │Organizate, │
│ │de droguri │ │date │ │ │ │Direcţia │
│ │ │ │ │ │ │ │Generală a │
│ │ │ │ │ │ │ │Vămilor │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │ │ │Număr de │ │ │Afacerilor │
│ │ │5.2. Analiza │ │indicatori │ │ │Interne prin │
│ │ │situaţiei │Analiza │avuţi în vedere│ │ │Agenţia │
│19. │ │precursorilor la │realizată │pentru │2018 │2020 │Naţională │
│ │ │nivel naţional │ │efectuarea │ │ │Antidrog cu │
│ │ │ │ │analizei │ │ │implicarea │
│ │ │ │ │ │ │ │instituţiilor │
│ │ │ │ │ │ │ │competente │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │6. │ │ │ │ │ │ │
│ │Promovarea │ │ │ │ │ │ │
│ │cercetării │ │ │ │ │ │ │
│ │ştiinţifice │6.1. Constituirea şi │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ca nucleu │operaţionalizarea │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │fundamental │Consiliului │Consiliul │Consiliul │ │ │Interne prin │
│20. │în definirea│Ştiinţific al │Ştiinţific │Ştiinţific │Anual │2020 │Agenţia │
│ │şi │Agenţiei Naţionale │constituit │operaţional │ │ │Naţională │
│ │dezvoltarea │Antidrog │ │ │ │ │Antidrog │
│ │măsurilor de│ │ │ │ │ │ │
│ │răspuns la │ │ │ │ │ │ │
│ │fenomenul │ │ │ │ │ │ │
│ │drogurilor │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │6.2. Publicarea şi │ │ │ │ │ │
│ │ │diseminarea │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │rezultatelor │Studii │ │ │ │Afacerilor │
│21. │ │studiilor de │publicate/ │Număr de studii│Anual │2020 │Interne prin │
│ │ │specialitate, │diseminate │publicate │ │ │Agenţia │
│ │ │elaborate în cadrul │ │ │ │ │Naţională │
│ │ │Agenţiei Naţionale │ │ │ │ │Antidrog │
│ │ │Antidrog │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │7. │ │ │ │ │ │ │
│ │Diseminarea │7.1. Elaborarea şi │ │ │ │ │Ministerul │
│ │de date │lansarea publică a │Raport │Număr de │ │ │Afacerilor │
│22. │valide şi │Raportului privind │Naţional │rapoarte │Anual │2020 │Interne prin │
│ │comparabile │situaţia drogurilor │elaborat │naţionale │ │ │Agenţia │
│ │la nivel │în România │ │elaborate │ │ │Naţională │
│ │naţional şi │ │ │ │ │ │Antidrog │
│ │european │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │7.2. Completarea şi │ │ │ │ │Ministerul │
│ │ │transmiterea │ │ │ │ │Afacerilor │
│ │ │tabelelor standard │Tabele │Număr de tabele│ │ │interne prin │
│ │ │solicitate de │standard şi │standard │ │ │Agenţia │
│23. │ │Observatorul European│chestionare │completate şi │Anual │2020 │Naţională │
│ │ │pentru Droguri şi │elaborate şi │transmise │ │ │Antidrog şi │
│ │ │Toxicomanii (EMCDDA/ │transmise │conform │ │ │instituţiile/ │
│ │ │OEDT) şi a │ │standardelor │ │ │structurile cu│
│ │ │chestionarelor/ │ │ │ │ │atribuţii în │
│ │ │raportărilor UNODC │ │ │ │ │domeniu │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │7.3. Distribuirea │ │ │ │ │ │
│ │ │Raportului naţional │ │ │ │ │ │
│ │ │şi a altor materiale │Raport │Număr de │ │ │Ministerul │
│ │ │informative către │Naţional │rapoarte │ │ │Afacerilor │
│ │ │toate instituţiile │diseminat │distribuite │ │ │Interne prin │
│24. │ │care furnizează date │Analize/ │Număr de │Anual │2020 │Agenţia │
│ │ │către partenerii │sinteze │analize/ │ │ │Naţională │
│ │ │naţionali şi │diseminate │sinteze │ │ │Antidrog │
│ │ │internaţionali ai │ │diseminate │ │ │ │
│ │ │Agenţiei Naţionale │ │ │ │ │ │
│ │ │Antidrog │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │7.4. Completarea şi │ │ │ │ │ │
│ │ │transmiterea │ │ │ │ │ │
│ │ │instrumentelor │ │ │ │ │ │
│ │ │europene şi │ │ │ │ │ │
│ │ │internaţionale pentru│Cel puţin un │ │ │ │Ministerul │
│ │ │cunoaşterea situaţiei│instrument │Număr de │ │ │Afacerilor │
│25. │ │substanţelor │internaţional│chestionare │Anual │Anual │Interne prin │
│ │ │clasificate şi │completat şi │completate şi │ │ │Agenţia │
│ │ │neclasificate, │transmis │transmise │ │ │Naţională │
│ │ │potrivit obligaţiilor│ │ │ │ │Antidrog │
│ │ │ce decurg din │ │ │ │ │ │
│ │ │legislaţia în │ │ │ │ │ │
│ │ │domeniul │ │ │ │ │ │
│ │ │precursorilor │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────────────┴─────────────┴───────────────┴────────┴──────────┴──────────────┘


        NOTĂ: Finanţarea activităţilor din Planul de acţiune 2018 - 2020 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013 - 2020 se realizează din bugetul propriu al Agenţiei Naţionale Antidrog (bugetul de stat, fondurile prevăzute în Programul naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri în perioada 2015 - 2018 şi Programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri în perioada 2015 - 2018, cu modificările şi completările ulterioare, surse atrase din fonduri externe), precum şi din fondurile alocate de către ordonatorii de credite ale celorlalte instituţii responsabile prevăzute în Planul de acţiune, conform prevederilor legale în vigoare.

                                         ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice