Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA URG. nr. 30 din 29 octombrie 1998  pentru modificarea si completarea   Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA URG. nr. 30 din 29 octombrie 1998 pentru modificarea si completarea Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 6 noiembrie 1998
În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanta de urgenta:

ART. 1
<>Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 6 litera d) va avea urmãtorul cuprins:
"d) persoanele ale cãror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate şi constituite în prizonieri, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, precum şi persoanele prevãzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, rãniţilor, precum şi luptãtorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, dacã nu realizeazã alte venituri decât cele provenite din drepturile bãneşti acordate de lege."
2. Alineatul (2) al articolului 37 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Litigiile în legatura cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului dintre casa de asigurãri de sãnãtate şi medic ori cele în legatura cu interpretarea clauzelor contractului vor fi soluţionate de cãtre pãrţi, pe cale amiabila. Litigiile nesolutionate pe cale amiabila sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti, potrivit legii. Termenul de sesizare a instanţelor judecãtoreşti competente este de 3 luni de la data nerealizarii acordului de vointa a pãrţilor contractului cu privire la pretenţiile ce constituie obiectul litigiului."
3. Alineatul (2) al articolului 46 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Aparatele de mare performanta se procura de cãtre spitale şi de centrele de diagnostic şi tratament, pe baza aprobãrii unei comisii centrale compuse din reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, ai Colegiului Medicilor din România şi ai Ministerului Sãnãtãţii, în limita prevederilor bugetului alocat."
4. Alineatul (2) al articolului 52 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Cuantumul contribuţiei bãneşti lunare a persoanei asigurate se stabileşte, începând cu data de 1 ianuarie 1999, sub forma unei cote de 7%, care se aplica astfel:
a) asupra veniturilor salariale brute, în cazul asiguraţilor care au calitatea de angajat; în categoria veniturilor salariale brute se includ şi indemnizaţiile cuvenite, potrivit legii, pentru îngrijirea copilului pana la varsta de 2 ani, precum şi indemnizaţiile acordate, în condiţiile legii, personalului care lucreazã în sectorul producţiei de apãrare, pe perioada de întrerupere a activitãţii;
b) asupra veniturilor impozabile, în cazul asiguraţilor care lucreazã pe baza de convenţie civilã;
c) asupra veniturilor impozabile ale liber-profesionistilor;
d) asupra venitului agricol anual, stabilit potrivit normelor de venit prevãzute în hotãrârea Guvernului, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajat şi care nu se încadreazã în prevederile lit. c);
e) asupra drepturilor de pensie, pensie suplimentarã, ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesionalã şi alocatie de sprijin; începând cu data de 1 ianuarie 1999 aceste drepturi se majoreazã cu suma corespunzãtoare majorãrii contribuţiei de la 4% la 7% ."
5. Alineatul (3) al articolului 52 va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Contribuţia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate se deduce din impozitul pe salariu sau, dupã caz, din impozitul pe venit ori din veniturile nete, în cazul neimpozitarii acestora, şi se vãrsa la casa de asigurãri de sãnãtate."
6. La articolul 55, alineatul (1) litera b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) se afla în concediu medical, în concediu pentru sarcina şi lehuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în varsta de pana la 6 ani;"
7. La articolul 60, literele b) şi c) vor avea urmãtorul cuprins:
"b) cheltuieli de administrare, funcţionare şi cheltuieli de capital, în cota de maximum 5%;
c) fond de redistribuire, în cota de pana la 25%, stabilitã anual de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate;"
8. Alineatul (2) al articolului 78 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, precum şi ai caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti nu pot exercita, pe durata mandatelor lor, alte funcţii sau demnitati publice, cu excepţia funcţiilor didactice în învãţãmântul superior, şi nici funcţii în organele de conducere ale asociaţiilor patronale sau ale organizaţiilor sindicale."
9. Dupã articolul 92 se introduc articolele 93-107, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 93. - (1) În perioada 1 ianuarie 1999 - 31 decembrie 2002, organele de conducere ale Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi ale caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt consiliile de administraţie, constituite potrivit art. 94, 95 şi 101.
(2) Consiliile de administraţie prevãzute la alin. (1) preiau şi atribuţiile ce revin adunãrii generale a reprezentanţilor, respectiv adunãrii reprezentanţilor.
Art. 94. - (1) Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate este format din reprezentanţi ai puterii executive, precum şi ai asociaţiilor patronale şi sindicale, reprezentative la nivel naţional.
(2) Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care îndeplinesc condiţiile prevãzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicatã.
Art. 95. - Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate se constituie din 15 membri, dupã cum urmeazã:
a) 5 reprezentanţi ai statului, dintre care 2 sunt numiţi de Preşedintele României şi 3, de primul-ministru, la propunerea ministrului sãnãtãţii, a ministrului muncii şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor;
b) 5 membri numiţi prin consens de cãtre asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;
c) 5 membri numiţi prin consens de cãtre confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional.
Art. 96. - (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administraţie este de 4 ani.
(2) În timpul mandatului lor, membrii consiliului de administraţie pot fi revocaţi de cei care i-au numit.
(3) Pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei, revocãrii, decesului sau altor cauze prevãzute de lege, se numesc noi membri, pana la expirarea mandatului în curs.
Art. 97. - (1) Consiliul de administraţie este legal constituit începând cu data la care sunt numiţi cel puţin 11 din numãrul membrilor acestuia, cu condiţia ca fiecare partener social prevãzut la art. 95 sa fie reprezentat.
(2) Consiliul de administraţie funcţioneazã în mod legal în prezenta a cel puţin 11 din numãrul membrilor sãi.
(3) Hotãrârile consiliului de administraţie se adopta cu votul a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor prezenţi, cu condiţia ca fiecare parte sa fie reprezentatã.
Art. 98. - (1) Preşedintele consiliului de administraţie este şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(2) Preşedintele este numit de primul-ministru, la propunerea ministrului sãnãtãţii, dintre membrii consiliului de administraţie, dupã consultarea prealabilã a acestora. Consiliul de administraţie are 2 vicepreşedinţi, care sunt desemnaţi de ceilalţi parteneri sociali din rândul membrilor consiliului de administraţie, cu acordul a doua treimi din numãrul acestora.
(3) Durata mandatului preşedintelui şi al vicepreşedinţilor este de 4 ani.
(4) Mandatul preşedintelui înceteazã prin demisie, revocare de cãtre primul-ministru sau prin deces. Mandatele vicepreşedinţilor înceteazã, de asemenea, prin demisie, prin deces sau prin revocare de cãtre cei care i-au desemnat.
(5) Revocarea vicepreşedinţilor poate fi decisa cu acordul a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie.
Art. 99. - (1) Preşedintele reprezintã Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate în relaţiile cu terţii şi este ordonator principal de credite.
(2) Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor se stabilesc prin statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, în condiţiile legii.
(3) Preşedintele poate delega puteri de reprezentare oricãrui vicepreşedinte sau membru al consiliului de administraţie ori unor persoane din aparatul propriu al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 100. - (1) Conducerea operativã a activitãţii Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate se exercita de cãtre un director general.
(2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, în condiţiile legii.
Art. 101. - (1) Consiliile de administraţie ale caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt formate din 9 membri, dupã cum urmeazã:
a) 3 membri numiţi de cãtre consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, reprezentând autoritãţile publice locale;
b) 3 membri numiţi prin consens de cãtre asociaţiile patronale reprezentative la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, dupã caz;
c) 3 membri numiţi prin consens de cãtre organizaţiile sindicale reprezentative la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti, dupã caz.
(2) Condiţiile de reprezentativitate a asociaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale sunt prevãzute în Legea nr. 130/1996, republicatã.
(3) Preşedintele consiliului de administraţie, care este şi preşedintele casei de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene sau a municipiului Bucureşti, este ales din rândul membrilor consiliului de administraţie, cu acordul a doua treimi din numãrul acestora. Pentru desemnarea vicepreşedinţilor consiliului de administraţie se aplica în mod corespunzãtor prevederile art. 98 alin. (2).
(4) Preşedinţii caselor de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt ordonatori secundari de credite.
(5) Atribuţiile consiliilor de administraţie ale caselor de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt stabilite prin statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(6) Dispoziţiile art. 96 sunt aplicabile în mod corespunzãtor şi în cazul membrilor consiliilor de administraţie ale caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Art. 102. - (1) Conducerea operativã a activitãţii casei de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti se exercita de cãtre un director general.
(2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, potrivit legii.
Art. 103. - (1) Salarizarea şi alte drepturi ale preşedintelui şi vicepreşedinţilor Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate se stabilesc dupã cum urmeazã:
a) salariul preşedintelui, la nivelul indemnizaţiei prevãzute de lege pentru funcţia de ministru;
b) salariul vicepreşedinţilor, la nivelul indemnizaţiei prevãzute de lege pentru funcţia de secretar de stat.
(2) Salariul lunar, prevãzut la alin. (1), este unica forma de remunerare a activitãţii corespunzãtoare funcţiilor respective şi reprezintã baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial.
(3) Salariul şi celelalte drepturi ale directorului general al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate se stabilesc la nivelul salariului de secretar general din ministere.
(4) Salariul şi celelalte drepturi ale celuilalt personal propriu al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, ale preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi personalului caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti se stabilesc, în limita fondurilor prevãzute cu aceasta destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli ale caselor respective, prin statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(5) Membrii Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi consiliilor de administraţie ale caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti beneficiazã de o indemnizaţie lunarã de 20% din salariul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, respectiv din salariul preşedintelui casei de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(6) Prin statut se aproba, în condiţiile legii, şi alte norme şi normative de cheltuieli pentru activitãţi ale Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi ale caselor de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti.
Art. 104. - (1) Numãrul de posturi preluate de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi de casele de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti din structura Ministerului Sãnãtãţii şi a direcţiilor sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti se stabileşte prin protocol.
(2) În termen de 30 de zile de la data preluãrii personalului de cãtre Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate vor fi modificate, în mod corespunzãtor, atribuţiile şi structura organizatoricã ale Ministerului Sãnãtãţii.
(3) Personalul preluat potrivit alin. (1) se considera transferat în interesul serviciului.
Art. 105. - (1) Ministerul Sãnãtãţii poate transmite în administrarea Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi, respectiv, a caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a casei de asigurãri de sãnãtate, constituitã prin lege specialã, în temeiul art. 89, bunuri mobile şi imobile, pe baza de protocol.
(2) De asemenea, Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate administreazã bunuri mobile şi imobile, dobândite, în condiţiile legii, din activitãţi proprii, subvenţii, donaţii sau din alte surse.
(3) Autoritãţile publice centrale sau locale pot transmite, în condiţiile prevãzute de lege, bunuri mobile şi imobile în administrarea Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi a caselor de asigurãri de sãnãtate prevãzute la alin. (1), pentru dezvoltarea activitãţilor proprii.
Art. 106. - (1) În perioada prevãzutã la art. 93 bugetul centralizat al fondurilor de asigurãri sociale de sãnãtate se aproba de cãtre Parlament, la propunerea Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(2) Aprobarea bugetelor caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene se face de cãtre Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate.
Art. 107. - Fondului de rezerva al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate rãmas neutilizat la finele anului i se va stabili destinaţia de utilizare de cãtre consiliul de administraţie al acesteia."
ART. 2
(1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei Ordonanţe de urgenta, fiecare partener social va numi, prin consens, o comisie de pregãtire a organizãrii Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi a consiliilor de administraţie ale caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(2) Comisia de pregãtire este formatã din 15 membri, desemnaţi în condiţiile prevãzute la art. 95 din prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Comisia de pregãtire va elabora, în termen de 30 de zile de la constituire, proiectul de statut al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, care va fi aprobat de cãtre consiliul de administraţie.
(4) Comisia de pregãtire îşi înceteazã activitatea dupã realizarea proiectului de statut al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(5) Numirea membrilor consiliilor de administraţie se va face în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenta în Monitorul Oficial al României.
(6) În termen de 15 zile de la data finalizarii proiectului de statut, preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate va convoca primul consiliu de administraţie şi va supune proiectul de statut pentru dezbatere şi aprobare. Statutul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
<>Legea nr. 145/1997 privind asigurãrile sociale de sãnãtate, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul sãnãtãţii,
Hajdu Gabor

Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes

Ministrul muncii şi
protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016