Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 69 din 28 august 1997  privind bursele de mărfuri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANTA nr. 69 din 28 august 1997 privind bursele de mărfuri

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 227 din 30 august 1997
    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României emite următoarea ordonanţa:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Bursele de mărfuri sunt organisme cu putere de autoreglementare, organizate de către comercianţi în scopul facilitării comerţului lor pentru:
    a) vânzări sau achiziţii la termen, având ca obiect mărfuri cum sunt produsele agricole sau materiile prime destinate procesarii, din categoria acelora care prin natura lor sunt bunuri fungibile sau bunuri mobile prin anticipatie;
    b) vânzări sau achiziţii la termen de titluri pe mărfuri, de tipul warantului sau contractului forward, futures sau cu optiuni;
    c) vânzări sau achiziţii la termen de active monetare şi financiare sau titluri pe active monetare sau financiare;
    d) navlosiri, asigurări maritime, fluviale sau pentru mărfuri.


    ART. 2
    Bursele de mărfuri se înfiinţează în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, sub forma societăţilor comerciale pe acţiuni, cu un capital subscris şi vărsat integral la data înmatriculării lor.

    ART. 3
    În înţelesul prezentei ordonanţe, notiunile de mai jos se definesc astfel:
    a) activ monetar se referă la moneda naţionala emisă de Banca Naţionala a României în conformitate cu Legea nr. 34/1991 sau la devize liber convertibile;
    b) activ financiar este o valoare mobiliară emisă de stat sau de către o unitate administrativ-teritorială, cum ar fi un certificat de trezorerie, o obligaţiune cu dobânda fixa, variabila sau indexata, ori un portofoliu de valori mobiliare, ce face obiectul cotarii la bursa de valori, dar cu negociere pe piaţa la termen sau cu optiuni organizate la bursele de mărfuri, în baza unui instrument sintetic, cum este un indice de bursa, precum şi un indice de bursa calculat în baza unui alt indice de bursa;
    c) agenţie de brokeraj este o societate comercială sau o sucursala a unei societăţi comerciale, cu calitatea de membru al unei burse de mărfuri, de membru afiliat la o bursa de mărfuri sau de membru compensator, având ca obiect de activitate negocierea ofertelor şi perfectarea contractelor la bursa în cont propriu sau în contul unor terţi;
    d) broker este o persoană fizica ce are în atributia sa exclusiva negocierea ofertelor de vânzare şi de cumpărare în contul unei agenţii de brokeraj, precum şi navlosirea, asigurarea maritima şi fluviala;
    e) bunuri fungibile sunt bunuri determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii contractuale;
    f) bunuri mobile prin anticipatie sunt bunuri care prin natura lor sunt imobile, dar părţile contractante le considera ca fiind mobile, cum sunt recoltele viitoare;
    g) contract de bursa este o tranzacţie la termen sau cu optiuni pe futures, conform reglementărilor din prezenta lege;
    h) informaţie privilegiată semnifica o informaţie ce nu este destinată publicului, în legătură cu ofertele formulate pentru vânzarea sau achiziţia mărfurilor, emisiunea bonurilor de trezorerie sau a obligaţiunilor de stat şi a celor emise de către unităţile administrativ-teritoriale, precum şi în legătură cu negocierea contractelor futures, având ca obiect un portofoliu de valori mobiliare cotate la bursele de valori, dar al căror curs se calculează pe un activ financiar negociat la bursele de mărfuri care, dacă ar fi adusă la cunoştinţa publicului, ar influenţa cursurile la bursa;
    i) informaţie confidenţială este o informaţie cu privire la conţinutul unui înscris sau document privitor la o bursa de mărfuri, agenţie de brokeraj, casa de compensaţie sau societate de consultanţa sau în legătură cu angajamentele patrimoniale ale acestora, care, dacă ar fi adusă la cunoştinţa publicului sau unei societăţi comerciale concurente, cum ar fi o bursa de mărfuri, agenţie de brokeraj, casa de compensaţie sau societate de consultanţa, ar influenţa tranzacţiile pe piaţa la termen şi cu optiuni, ar afecta în mod artificial raportul cerere-oferta ori ar aduce prejudicii morale sau materiale unei burse de mărfuri, agenţii de brokeraj, case de compensaţie sau societăţi de consultanţa;
    j) membru al bursei este o societate comercială cu calitatea de acţionar al unei burse de mărfuri, care a obţinut dreptul de a efectua tranzacţii pe piaţa la disponibil, la termen şi cu optiuni, sau numai pe piaţa la disponibil, în baza unei autorizaţii eliberate de către Comisia operaţiunilor la termen, conform art. 6 lit. c) din prezenta ordonanţă;
    k) membru compensator este o agenţie de brokeraj ce deţine calitatea de acţionar la o casa de compensaţie, concomitent cu calitatea de membru al unei burse de mărfuri, sau numai de acţionar al casei de compensaţie şi de membru afiliat la o bursa de mărfuri;
    l) ordine de bursa sunt instrucţiuni ferme, transmise în scris sau verbal de către un client agenţiei sale de brokeraj, ori de către o agenţie brokerului sau, care consemnează modalitatea de negociere a unei oferte de vânzare sau de cumpărare pe piaţa la disponibil, la termen sau cu optiuni;
    m) piaţa la disponibil se referă la negocierea ofertelor şi perfectarea contractelor forward şi spot;
    n) piaţa la termen se referă la o piaţa specializată, organizată de către o bursa de mărfuri pentru negocierea ofertelor şi perfectarea contractelor futures;
    o) piaţa cu optiuni se referă la o piaţa organizată de o bursa de mărfuri pentru negocierea ofertelor şi perfectarea contractelor cu optiuni pe futures;
    p) societate de consultanţa bursiera este o societate comercială care prestează servicii de consulting în contul unor terţi, privind tehnica negocierii la bursa, analiza pieţelor la disponibil, la termen şi cu optiuni, precum şi studii de evaluare a pieţei bursiere;
    r) societate de expertiza contabila este o societate comercială care a dobândit aceasta calitate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 42/1995.


    CAP. II
    Comisia operaţiunilor la termen
    ART. 4
    Supravegherea tranzacţiilor pe pieţele la termen, la disponibil şi cu optiuni se exercită de către Comisia operaţiunilor la termen, autoritate administrativă autonomă, investită cu personalitate juridică prin hotărâre a Guvernului şi supusă controlului Parlamentului României.

    ART. 5
    (1) Comisia operaţiunilor la termen funcţionează pe baza statutului propriu.
    (2) Comisia operaţiunilor la termen este compusa din şapte membri, numiţi pe un mandat de cinci ani, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, de către Parlament, în şedinţa comuna a camerelor, după cum urmează:
    - doi membri propuşi de Biroul permanent al Senatului;
    – doi membri propuşi de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor;
    – un membru propus de Guvern;
    – un membru propus de intermediari autorizaţi sa opereze pe piaţa valutară interbancara sau de asociaţia lor profesională;
    – un reprezentant al burselor de mărfuri, propus de acestea.

    (3) Pentru a putea fi numit membru al Comisiei operaţiunilor la termen, candidatul trebuie să fie cetăţean român, cu domiciliul în România, să aibă o buna reputaţie şi experienta în domeniul economic sau juridic.
    (4) Membrii Comisiei operaţiunilor la termen, precum şi angajaţii acestui organism nu se pot angaja în mod direct sau indirect, prin prepuşi, reprezentanţi sau mandatari în tranzacţii la o bursa de mărfuri. De asemenea, membrii Comisiei operaţiunilor la termen sau angajaţii acestui organism nu au dreptul să deţină funcţii la o instituţie publică din sistemul administraţiei publice centrale, alta decât aceea în serviciul căreia se afla, să fie angajaţi, acţionari, asociaţi sau colaboratori la o bursa de valori sau de mărfuri, la o casa de compensaţie care deserveşte o bursa de mărfuri sau de valori, precum şi la o agenţie de brokeraj sau la o societate de consultanţa.
    (5) Membrii Comisiei operaţiunilor la termen:
    a) nu pot fi soţi şi nici rude până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care deţin funcţia de Preşedinte al României, de preşedinte al uneia din cele două Camere ale Parlamentului, de membru al Guvernului, de guvernator la Băncii Naţionale a României, de preşedinte al consiliului de administraţie sau administrator la o banca comercială ori societate de asigurare, precum şi cu membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
    b) nu pot fi membri ai unui partid politic;
    c) nu trebuie să fi fost declaraţi faliţi;
    d) nu trebuie să aibă cazier judiciar.

    (6) Membrii Comisiei operaţiunilor la termen sunt obligaţi sa notifice în scris Parlamentului României, în termen de 5 zile, apariţia oricăreia dintre incompatibilităţile prevăzute la alin. (4) şi (5). În perioada cuprinsă între data notificării şi data deciziei Parlamentului, membrii Comisiei operaţiunilor la termen sunt consideraţi suspendaţi de drept.
    (7) Mandatul unui membru al Comisiei operaţiunilor la termen încetează la expirarea termenului pentru care a fost numit, precum şi prin demisie sau revocare de către Parlamentul României la apariţia sau luarea la cunoştinţa de apariţia uneia dintre incompatibilităţile prevăzute la alin. (4) şi (5).

    ART. 6
    (1) Comisia operaţiunilor la termen are următoarele atribuţii:
    a) sa emita norme cu privire la autorizarea, înregistrarea şi funcţionarea burselor de mărfuri, agentiilor de brokeraj, brokerilor şi caselor de compensaţie, societăţilor de expertiza contabila pentru bursele de mărfuri, agentiilor de brokeraj şi caselor de compensaţie;
    b) sa avizeze sau sa anuleze regulamentele de funcţionare emise de fiecare bursa de mărfuri, după verificarea conformitatii lor cu dispoziţiile prezentei ordonanţe, şi sa emita recomandări cu privire la conţinutul regulamentelor de bursa, pentru a asigura conformitatea acestora cu prezenta ordonanţă;
    c) sa autorizeze bursele de mărfuri, agenţiile de brokeraj, casele de compensaţie, societăţile de consultanţa şi brokerii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul pieţelor la termen şi cu optiuni sau în legătură cu acestea şi sa întocmească şi sa păstreze un registru de evidenta a persoanelor autorizate;
    d) sa retragă temporar sau sa anuleze autorizaţia de funcţionare unei agenţii de brokeraj, unui broker, unei burse de mărfuri, case de compensaţie, societăţi de consultanţa sau de expertiza contabila, în cazul în care aceştia aduc prejudicii morale sau materiale comerciantului în contul căruia au operat;
    e) sa emita reguli disciplinare generale pentru agenţiile de brokeraj şi brokerii lor privind negocierea ofertelor, executarea ordinelor, pentru a asigura transparenta tranzacţiilor, regulile de publicitate şi de concurenta loiala, precum şi reguli cu privire la primirea şi transmiterea informaţiilor privilegiate sau confidenţiale;
    f) sa clasifice operaţiunile de bursa, ordinele de bursa şi notele de încheiere care se întocmesc de către brokeri pentru fiecare tranzacţie încheiată;
    g) sa anuleze regulamentele, regulile sau deciziile emise de către o bursa de mărfuri sau sa dispună retragerea sau anularea unui ordin de vânzare-cumpărare, dacă acestea sunt emise, se executa ori au fost executate cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe sau a regulamentelor de bursa, emise în conformitate cu dispoziţiile acesteia;
    h) sa dispună anularea unui contract futures sau cu optiuni, dacă acesta a fost perfectat în baza unei informaţii privilegiate, confidenţiale sau a unei înţelegeri precontractuale între doi clienţi prin agenţiile lor de brokeraj ori între acestea;
    i) sa ordone caselor de compensaţie sa majoreze nivelul valoric al garanţiilor constituite de fiecare agenţie de brokeraj pentru a opera pe piaţa la termen şi cu optiuni, în cazul în care nivelul cotarii diverselor tipuri de mărfuri sau volumul tranzacţiilor la termen influenţează negativ economia naţionala;
    j) sa stabilească nivelul tarifelor percepute pentru serviciile pe care le asigura;
    k) sa arbitreze litigiile apărute între bursele de mărfuri, prin serviciul sau de contencios, precum şi între acestea şi agenţiile de brokeraj;
    l) sa verifice legalitatea hotărârii de excludere a unei agenţii de brokeraj din asociaţia bursei şi sa o respingă dacă nu este legală;
    m) sa delege funcţionarilor săi una sau mai multe din prerogativele cu care este investită prin lege, pentru supravegherea activităţii burselor de mărfuri şi pentru cercetarea faptelor prin care s-au încălcat dispoziţiile ordonanţei de faţa şi regulamentele pe care le-a emis; delegarea priveşte desemnarea persoanei investite, atribuţiile, categoriile de acte pe care le poate emite, precum şi durata delegării;
    n) să efectueze investigaţii la bursele de mărfuri, casele de compensaţii, agenţiile de brokeraj sau societăţile de consultanţa şi de expertiza contabila, în orice moment, şi de a imputernici, în acest sens, pe propriii săi funcţionari sau experţi angajaţi;
    o) sa încheie acorduri cu instituţii similare din alte tari, sa colaboreze cu Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi cu Banca Naţionala a României, în scopul dezvoltării pieţei bursiere;
    p) sa înainteze Guvernului propuneri de amendare a cadrului legislativ cu privire la reglementarea activităţii burselor de mărfuri.

    (2) Comisia operaţiunilor la termen îşi va stabili prin regulament propriu structura organizatorică şi atribuţiile personalului de conducere şi de execuţie.

    ART. 7
    Comisia operaţiunilor la termen întocmeşte anual un raport asupra activităţii sale şi un raport separat asupra activităţii burselor de mărfuri şi a caselor de compensaţie, pe care le trimite spre dezbatere Parlamentului României, prin comisiile economice ale acestuia, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar-bugetar.

    ART. 8
    (1) Deciziile, regulamentele, avizele şi recomandările Comisiei operaţiunilor la termen, emise în exercitarea competentelor sale potrivit art. 6, sunt înscrisuri oficiale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Actele emise de Comisia operaţiunilor la termen, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe, pot fi atacate, de la data publicării lor, la Curtea de apel constituită în prima instanţa, conform art. 3 alin. 1, din Codul de procedură civilă, precum şi al art. 1 şi 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.

    ART. 9
    Toate cheltuielile privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei operaţiunilor la termen sunt finanţate din bugetul de stat. Cheltuielile privind funcţionarea respectivei comisii sunt finanţate din tarifele percepute pentru serviciile pe care le asigura, precum şi din amenzile ce vor fi aplicate burselor de mărfuri, agentiilor de brokeraj, caselor de compensaţii, societăţilor de consultanţa sau brokerilor pentru nerespectarea dispoziţiilor ordonanţei de faţa sau a regulamentelor emise de Comisia operaţiunilor la termen, în aplicarea acesteia.

    ART. 10
    Pentru funcţionarea Comisiei operaţiunilor la termen şi a reprezentantelor sale teritoriale, organizate la nivelul fiecărui judeţ, Guvernul şi autorităţile administraţiei publice locale, după caz, vor atribui în folosinţă spaţii, terenuri şi clădiri din domeniul public de interes naţional sau local, în termen de 90 de zile de la formularea cererii de către Comisia operaţiunilor la termen.

    CAP. III
    Structura burselor de mărfuri
    SECŢIUNEA I
    Membrii bursei, membrii afiliati
    ART. 11
    Persoanele înscrise în asociaţia bursei au dreptul sa negocieze, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) membrii bursei care sunt acţionari la o casa de compensaţie pot efectua tranzacţii atât pe piaţa la disponibil, cat şi pe piaţa la termen şi cu optiuni;
    b) membrii bursei care nu sunt acţionari la o casa de compensaţie pot efectua tranzacţii pe piaţa la termen şi cu optiuni numai prin intermediul unui membru al bursei care este acţionar la o casa de compensaţie.


    ART. 12
    (1) Drepturile unui membru al bursei, asa cum sunt reglementate la art. 11, se pierd prin excludere. Excluderea nu aduce atingere drepturilor care decurg din calitatea de acţionar al unei persoane la o bursa de mărfuri.
    (2) Sancţiunea de excludere se pronunţa motivat de către asociaţia bursei, în condiţiile şi situaţiile prevăzute la art. 18 lit. d) din prezenta lege, şi poate fi contestată în termen de 15 zile la comisia arbitrală a bursei sau la o instanţa judecătorească competenţa.
    (3) Hotărârea de excludere se afişează în localul bursei de mărfuri la care cel exclus a tratat afaceri şi se comunică celorlalte burse de mărfuri din ţara, precum şi Comisiei operaţiunilor la termen şi se publică într-un ziar de mare circulaţie sau în Monitorul Oficial al României.

    ART. 13
    (1) Asociaţia bursei poate hotărî ca terţe persoane juridice sa devină membri afiliati ai bursei, dacă, în prealabil, acestea au încheiat, cu un membru al bursei, un contract de franciza pentru a presta servicii de brokeraj.
    (2) Membrii afiliati negociaza la bursa, în aceleaşi condiţii ca şi membrii bursei, de la data la care au obţinut autorizaţie de funcţionare de la Comisia operaţiunilor la termen.

    SECŢIUNEA a II-a
    Consiliul bursei
    ART. 14
    (1) Activitatea curenta a unei burse de mărfuri este asigurata de un consiliu numit de către adunarea generală a acţionarilor bursei, dintre funcţionarii săi, pentru o perioadă de 4 ani, în conformitate cu dispoziţiile art. 93 din Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Membrii consiliului de bursa nu pot fi administratori sau cenzori, acţionari sau asociaţi la o bursa de mărfuri, casa de compensaţie, agenţie de brokeraj, societate de consultanţa sau societate de expertiza contabila pentru o agenţie de brokeraj, casa de compensaţie ori bursa de mărfuri.
    (3) Membrii consiliului de bursa au următoarele atribuţii:
    a) sa elaboreze regulamentul de funcţionare şi sa-l supună aprobării consiliului de administraţie, asociaţiei bursei şi Comisiei operaţiunilor la termen;
    b) sa stabilească cuantumul tarifelor cuvenite bursei pentru ofertele care se negociaza, contractele care se înregistrează, precum şi cuantumul taxelor pentru accesul în localul bursei pentru persoanele care nu sunt membrii bursei sau membri afiliati.


    ART. 15
    Activitatea consiliului de bursa este coordonata de un preşedinte numit în conformitate cu art. 93 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, care, pe lângă atribuţiile prevăzute în contractul şi statutul bursei, este investit:
    a) sa fixeze zilele şi orele pentru şedinţele de bursa şi sa decidă întocmirea şi publicarea cursurilor, după fiecare zi de tranzacţii;
    b) sa dispună organizarea supravegherii modului în care brokerii respecta regulile de conduita privind negocierea în localul burselor;
    c) sa intrerupa o şedinţa de bursa, în cazul în care cotatiile la o marfa sau un grup de mărfuri, ori activ monetar sau financiar, înregistrează o fluctuatie mai mare sau mai mica decât fluctuatia permisă prin regulamentul bursei;
    d) sa abiliteze o persoană, care în mod obişnuit coordonează şedinţele de bursa pe o secţiune, să execute achiziţiile publice sau vânzările dispuse de Guvern prin Ministerul Industriei şi Comerţului sau prin Ministerul Finanţelor;
    e) sa pună la dispoziţia Comisiei operaţiunilor la termen registrul jurnal al bursei sau orice alt act solicitat, pentru verificarea modului în care sunt respectate dispoziţiile ordonanţei de faţa, regulile de bursa sau regulamentele emise de către Comisia operaţiunilor de bursa în temeiul acesteia.


    SECŢIUNEA a III-a
    Asociaţia bursei
    ART. 16
    Asociaţia unei burse cuprinde toţi comercianţii cu calitatea de membru al bursei care efectuează tranzacţii pe piaţa la disponibil, la termen şi cu optiuni, dacă sunt înscrişi la Oficiul Registrului comerţului şi au obţinut autorizaţie de funcţionare de la Comisia operaţiunilor la termen.

    ART. 17
    (1) Asociaţia bursei se întruneşte în adunarea generală cel puţin o dată pe an, în prima decada a lunii decembrie, şi este legal constituită cu jumătate din numărul total al membrilor săi. Deciziile asociaţiei se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor prezenţi.
    (2) Votul este secret când împrejurările necesita o asemenea măsura sau la cererea a cel puţin zece membri; totuşi, când adunarea generală procedează la alegerea preşedintelui sau sau a vicepreşedintelui, votul este întotdeauna secret.
    (3) Dacă la o convocare nu s-a întrunit jumătate din numărul de membri, atunci, în termen de 15 zile, se convoacă o noua adunare, care este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenţi.

    ART. 18
    Asociaţia bursei are următoarele atribuţii:
    a) sa dezbata şi sa aprobe regulamentul de funcţionare al bursei şi orice amendament la acest regulament;
    b) sa ateste brokerii pe categorii, în funcţie de piaţa pe care operează;
    c) sa dezbata raportul de activitate al bursei, întocmit de către consiliul bursei, pe care să-l înainteze Comisiei operaţiunilor la termen;
    d) sa pronunţe motivat suspendarea de la negocieri a brokerilor pentru o perioadă de la 1 la 6 luni sau excluderea lor, în cazul unor abateri grave de la normele de conduita emise de Comisia operaţiunilor la termen şi de la regulamentul de funcţionare a bursei;
    e) sa hotărască suspendarea agentiilor de brokeraj de la negocieri pe o perioadă de la 1 la 6 luni, în cazul unor abateri grave de la normele de conduita emise de Comisia operaţiunilor la termen şi de la regulamentul de funcţionare al bursei sau pentru neachitarea taxelor cuvenite bursei;
    f) sa aprobe sau sa respingă cererile adresate de terţe persoane juridice pentru dobândirea calităţii de membru afiliat al bursei;
    g) sa pronunţe excluderea din asociaţie a unei agenţii de brokeraj, dacă aceasta a săvârşit abateri grave de la regulamentul bursei şi de la normele de conduita emise de către Comisia operaţiunilor la termen, de natura sa producă prejudicii morale sau materiale unui comerciant în contul căruia a operat sau pentru starea de faliment declarata prin hotărâre judecătorească;
    h) sa dezbata orice probleme ale asociaţiei, altele decât cele prevăzute în contractul şi statutul bursei potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. IV
    Prestarea serviciilor de brokeraj
    SECŢIUNEA I
    Agenţiile de brokeraj
    ART. 19
    Societăţile comerciale înmatriculate la Registrul comerţului, care doresc sa presteze servicii de brokeraj vor obţine o autorizaţie de la Comisia operaţiunilor la termen.

    ART. 20
    Autorizarea unei agenţii de brokeraj de către Comisia operaţiunilor la termen este condiţionată de examinarea:
    a) constituirii legale ca societate comercială, potrivit Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) obiectului de activitate prevăzut în contractul de societate şi în statut;
    c) nivelul de capital social minim necesar pentru a presta servicii de brokeraj;
    d) existenţei într-un cont la casa de compensaţie sau la o societate bancară a unui fond de risc, pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate pe piaţa la termen sau cu optiuni.


    ART. 21
    Prestarea serviciilor de brokeraj se referă la:
    a) negocierea ofertelor şi perfectarea contractelor pe piaţa la disponibil, la termen sau cu optiuni în contul unor terţe persoane-subiecte de drept comercial sau în cont propriu;
    b) navlosiri, asigurări maritime şi fluviale în contul unor terţe persoane-subiecte de drept comercial;
    c) gestiunea pe bază de mandat pentru constituirea garanţiilor la contractele futures şi pentru plata premium-lui la contractele cu optiuni perfectate în contul unor terţi;
    d) negocierea, în baza unui mandat, în scopul obţinerii de credite de la bănci pentru acoperirea parţială a tranzacţiilor la termen.


    ART. 22
    (1) Agenţiile de brokeraj, prin brokerii lor, garantează negocierea, executarea unui ordin de vânzare sau de cumpărare ori realizarea unui contract şi răspund, în cazul executării unui contract la scadenta, de transmiterea tuturor informaţiilor privind predarea mărfii, plata preţului şi îndeplinirea obligaţiilor asumate prin intermediul lor. De asemenea, agenţiile de brokeraj sunt obligate sa păstreze confidenţialitatea în legătură cu persoana în numele căreia negociaza, cu excepţia cazului în care aceasta se afla în stare de lichidare judiciară.
    (2) Agenţiile de brokeraj sunt obligate să execute cu buna-credinţa, confidenţialitate şi diligenta ordinele care le sunt transmise de clienţii lor, în ordinea în care le-au primit, şi să le înscrie alături de contractele pe care le-au încheiat în registrele pe care Codul comercial sau alte legi le impun.
    (3) Prin buna-credinţa se înţelege obligaţia unei agenţii de brokeraj şi a brokerului sau de a apara interesele clienţilor pe care îi reprezintă; prin confidenţialitate se va înţelege obligaţia unei agenţii de brokeraj şi a brokerului sau de a nu divulga unei firme concurente ordinele pe care le-a primit şi operaţiunile ce urmează a le încheia sau pe care le-a încheiat; prin diligenta se va înţelege obligaţia unei agenţii de brokeraj de a negocia printr-un broker o ofertă, strict în conformitate cu instrucţiunile primite în mod legal printr-un ordin.

    ART. 23
    Unei agenţii de brokeraj îi este interzis:
    a) să se asocieze cu alta agenţie de brokeraj pentru executarea în comun a tuturor ordinelor primite sau a unei părţi din acestea, fără acordul clientului sau;
    b) sa lichideze prin compensare contractele la termen fără acordul prealabil al clientului sau, cu excepţia situaţiei în care clientul nu a achitat comisionul, pentru cazuri fortuite, conform normelor stabilite de către bursa, ori pentru nerespectarea regulilor impuse de casa de compensaţie;
    c) să ofere garanţii speciale pentru îndeplinirea operaţiunilor cu care a fost însărcinat;
    d) sa primească un ordin de bursa de la o persoană aflată în reorganizare sau lichidare judiciară;
    e) sa perfecteze un contract fără plata taxelor cuvenite bursei;
    f) sa transmită un ordin de bursa pe piaţa, la termen sau cu optiuni, fără constituirea garanţiilor cerute de casa de compensaţie sau plata primei.


    ART. 24
    Agenţiile de brokeraj sunt în drept a lua de la clienţii lor orice măsură de protecţie în contra riscul financiar propriu, rezultând din garantarea contractelor perfectate prin intermediul lor.

    SECŢIUNEA a II-a
    Brokerii
    ART. 25
    (1) Brokerii care negociaza ofertele la vânzare şi/sau la cumpărare sunt numiţi separat pentru piaţa la disponibil, la termen şi cu optiuni, potrivit comerţului pe care o bursa de mărfuri îl facilitează.
    (2) Brokerii care funcţionează la bursa în secţiuni destinate navlosirilor au în atribuţiile lor exclusive transportul fluvial şi maritim.
    (3) Brokerii specializaţi în asigurări maritime şi fluviale sau pentru mărfuri au în atribuţiile lor numai încheierea contractelor de asigurare, fixarea cuantumului primelor de asigurare pentru riscurile de navigaţie, precum şi pentru alte riscuri admise prin regulamentul de funcţionare al bursei.

    ART. 26
    (1) Brokerii sunt autorizaţi de către Comisia operaţiunilor la termen, în baza certificatului de atestare obţinut de la bursa de mărfuri la care îşi vor desfăşura activitatea.
    (2) Pentru obţinerea certificatului de atestare, solicitantul trebuie să aibă vârsta minima de 21 de ani şi exerciţiul drepturilor civile. De asemenea, solicitantul trebuie să facă dovada absolvirii cursurilor de învăţământ universitar în domeniul economic sau juridic.
    (3) Nu pot obţine certificatul de atestare persoanele cu antecedente penale, persoanele destituite anterior pentru abateri disciplinare în calitatea lor de broker, conform normelor emise de Comisia operaţiunilor la termen în temeiul art. 6 lit. d) şi a art. 18 lit. d) din prezenta ordonanţă, precum şi agenţii de schimb de la bursele de valori.

    ART. 27
    Brokerilor le este interzis:
    a) să fie acţionari, asociaţi ori administratori sau cenzori la o bursa de mărfuri, casa de compensaţie, agenţie de brokeraj concurenta, la o societate de consultanţa sau de expertiza contabila, autorizate de Comisia operaţiunilor la termen;
    b) sa negocieze sau sa încheie contracte la bursa sau în afară localului bursei, în numele şi contul lor, în mod direct sau prin persoane interpuse;
    c) sa negocieze ofertele la vânzare sau la cumpărare pentru perfectarea unui contract futures sau cu optiuni în afară localului bursei;
    d) să execute un ordin şi sa negocieze ofertele în baza unei informaţii privilegiate sau confidenţiale;
    e) să execute ordine pentru cei aflaţi în procedura de redresare sau lichidare judiciară;
    f) să execute ordine în mod discretionar.


    ART. 28
    (1) Brokerii sunt obligaţi să execute cu buna-credinţa, discretie şi diligenta ordinele de vânzare-cumpărare care le sunt transmise, în ordinea primirii lor, şi sa înregistreze ordinele şi contractele pe care le perfectează în registrul jurnal al bursei şi în carnetul lor cu note de încheiere.
    (2) Prin buna-credinţa se înţelege obligaţia ca fiecare broker sa apere interesele agenţiei de brokeraj pe care o reprezintă; prin discretie, obligaţia de a nu divulga ordinul cu care a fost însărcinat, operaţiunile ce urmează a le încheia sau pe care le-a încheiat, precum şi de a păstra confidenţialitatea datelor înscrise în carnetul cu note de încheiere şi în jurnalul bursei; prin diligenta se înţelege obligaţia de a negocia în conformitate cu instrucţiunile primite în mod legal printr-un ordin.

    CAP. V
    Organizarea pieţelor la disponibil, la termen şi cu optiuni
    SECŢIUNEA I
    Tranzacţiile
    ART. 29
    (1) Bursele de mărfuri pot înfiinţa, potrivit dreptului lor de autoreglementare, pieţe specializate pentru facilitarea tranzacţiilor la disponibil, la termen şi cu optiuni.
    (2) Organizarea pieţelor la termen şi cu optiuni este permisă, fiecare în parte, numai cu autorizarea prealabilă a Comisiei operaţiunilor la termen.
    (3) O piaţa la disponibil poate fi organizată, fără autorizarea prealabilă a Comisiei operaţiunilor la termen, numai dacă societatea comercială care a înfiinţat-o a fost autorizata sa funcţioneze ca bursa de mărfuri, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. c) din prezenta ordonanţă.
    (4) Contractele de bursa perfectate de către o persoană juridică neautorizata sau în cadrul unei burse care nu a primit autorizare pentru organizarea pieţei la disponibil, la termen sau cu optiuni sunt nule de drept.
    (5) La bursele de mărfuri în cadrul fiecărei pieţe organizate, şedinţele de bursa se desfăşoară în mod distinct, conform regulilor licitaţiei cu strigare sau în circuit informatizat.
    (6) Şedinţele de bursa sunt conduse de un coordonator de şedinţa, numit de consiliul bursei, cu următoarele atribuţii:
    a) sa deschidă/sa inchida şedinţele de bursa;
    b) să permită executarea ordinelor de vânzare-cumpărare;
    c) sa confirme perfectarea contractelor şi sa afiseze cursurile;
    d) sa intrerupa şedinţele de bursa, cu avizul preşedintelui consiliului bursei;
    e) să permită, la ordinul statului, executarea de vânzări sau achiziţii în contul statului, având ca obiect mărfuri de natura celor care se comercializează la bursa;
    f) să permită, la ordinul statului, executarea de vânzări sau achiziţii având ca obiect mărfuri de natura acelora care se comercializează la bursa, pentru operaţiunile de export-import realizate de către societăţi comerciale în cadrul acordurilor comerciale guvernamentale, cu decontarea în conturile de clearing, barter şi cooperare economică internationala.


    SECŢIUNEA a II-a
    Oferta şi acceptarea, contractele de bursa
    ART. 30
    (1) Oferta de vânzare/cumpărare reprezintă manifestarea de voinţa ferma şi irevocabilă a unui comerciant de a perfecta un contract, în conformitate cu regulamentul de funcţionare al bursei şi cu prevederile prezentei ordonanţe.
    (2) Pentru a fi valabilă, oferta trebuie să fie ferma, să fie formulată în mod expres, verbal sau în scris, potrivit regulilor de publicitate impuse de regulamentul bursei, şi să fie completa.
    (3) Oferta este valabilă până în momentul în care a fost acceptată în mod expres sau respinsă în mod expres ori tacit, în timpul desfăşurării şedinţei de bursa.

    ART. 31
    (1) Oferta se negociaza de către un broker, în baza unui ordin de bursa, pentru perfectarea:
    a) contractelor spot şi forward pe piaţa la disponibil;
    b) contractelor futures sau cu optiuni, în cadrul pieţelor la termen şi cu optiuni.

    (2) Prin spot se înţelege un contract de vânzare-cumpărare, cu executare imediata sau cu executare în cel mult 10 zile de la data la care a fost înscris în registrul jurnal al bursei.
    (3) Forward este un contract de vânzare-cumpărare, cu termen suspensiv, care se executa la scadenta convenită de părţi; termenul unui contract forward poate fi stabilit până la 18 luni, dar nu mai puţin de 10 zile.
    (4) Prin futures se înţelege un contract de vânzare-cumpărare, cu clauze uniforme, ce conferă fiecărei părţi:
    - posibilitatea de a-l compensa oricând până la împlinirea termenului;
    – posibilitatea de a-şi executa obligaţiile contractuale la scadenta convenită, în baza unei notificări; o dată cu transmiterea notificării, obligaţiile contractuale se executa într-un interval de timp ce nu poate fi mai mare de 10 zile.

    (5) Termenul unui contract futures poate fi de până la 18 luni, dar nu mai puţin de 10 zile.
    (6) Contractul futures este evidenţiat în cont la casa de compensaţie, în registrele bursei şi ale agenţiei de brokeraj în contul căreia s-a negociat şi în sistemul lor electronic, precum şi în carnetul cu note de încheiere al brokerului.
    (7) Prin contractul cu optiuni se înţelege o convenţie ce conferă unei persoane dreptul, dar nu şi obligaţia, de a vinde ori de a cumpara o cantitate determinata dintr-o marfa, un activ monetar, financiar sau un contract futures, la un preţ convenit, denumit preţ de exerciţiu, într-un termen definit sau la expirarea acestuia, în schimbul plăţii unei prime. Cel ce deţine o opţiune poate să-şi exercite dreptul sau până la scadenta contractului, sa abandoneze opţiunea până la scadenta contractului sau să-şi compenseze contractul.

    ART. 32
    (1) Achiziţiile şi vânzările la termen ori contractele cu optiuni se efectuează numai în localul burselor de mărfuri, în secţiuni distincte, organizate în funcţie de clasa de produs, natura tranzacţiei şi scadenta contractuală, în orele stabilite pentru şedinţele de bursa, sub sancţiunea nulităţii lor.
    (2) Contractele spot şi forward, precum şi navlosirea şi asigurarea maritima şi fluviala se negociaza de către agenţiile de brokeraj în localul burselor sau în afară acestora, cu obligaţia fiecărei agenţii de brokeraj de a le înscrie în registrul jurnal al bursei în termen de o zi, sub sancţiunea nulităţii lor.
    (3) Obligaţiile ce incumba părţilor din contractele spot şi forward, din contractele futures necompensate până la scadenta, precum şi din contractele cu optiuni la cumpărare sau vânzare, neexercitate până la expirarea termenului, se executa la scadenta, în zilele de bursa, stabilite conform regulamentului de funcţionare al fiecărei burse de mărfuri.

    SECŢIUNEA a III-a
    Operaţiunile de bursa
    ART. 33
    (1) Operaţiunile de bursa sunt tehnici comerciale privind negocierea ofertelor, perfectarea şi conexarea contractelor futures, forward şi spot, în scopul acoperirii riscurilor financiare determinate de volatilitatea preţurilor sau al obţinerii unui profit.
    (2) Mecanismele specifice efectuării operaţiunilor de bursa sunt prevăzute în regulamentul de funcţionare al fiecărei burse de mărfuri, în temeiul puterii lor de autoreglementare.

    CAP. VI
    Casa de compensaţie
    ART. 34
    (1) Tranzacţiile pe piaţa la termen sau cu optiuni se efectuează printr-o casa de compensaţie, a carei activitate se stabileşte prin regulament propriu de funcţionare, cu avizul Comisiei operaţiunilor la termen.
    (2) Casa de compensaţie se înfiinţează ca societate comercială pe acţiuni de către membrii unei burse de mărfuri, societăţi bancare şi de asigurare, în scopul evidentei contractelor futures şi cu optiuni, garantarii acestora, precum şi decontării lor.
    (3) Pentru funcţionarea pieţelor la termen sau cu optiuni, casa de compensaţie îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) deschide conturi pentru fondurile de rezerva ale membrilor compensatori;
    b) înregistrează şi garantează contractele futures;
    c) îşi asuma obligaţia de a deveni parte în toate contractele futures negociate în localul burselor, prin novatie;
    d) asigura executarea contractelor futures necompensate până la scadenta, conform regulilor sale de operare pe piaţa la termen;
    e) solicita fonduri băneşti pentru perfectarea contractelor futures, pentru menţinerea acestor contracte pe piaţa la termen până la compensare sau scadenta, după caz;
    f) reevalueaza poziţia de piaţa a fiecărui contract futures necompensat;
    g) înregistrează contractele cu optiuni şi colectează primele plătite în contul acestora.


    ART. 35
    (1) Depozitele constituite pentru garantarea contractelor futures în numele unui membru compensator, dar în contul unui terţ, sunt evidentiate separat de contul membrului compensator, la un nivel adecvat, conform cererii casei de compensaţie, pentru a asigura solvabilitatea şi protecţia membrului compensator şi a clientului pe care îl reprezintă.
    (2) Bursele de mărfuri şi casele de compensaţie sunt obligate sa adopte reguli stricte privind confidenţialitatea conturilor deschise în numele unui membru compensator, precum şi în legătură cu structura acestor conturi.
    (3) Identitatea şi structura conturilor nu vor putea fi cunoscute decât de către Comisia operaţiunilor la termen, printr-o cerere expresă, pentru cazurile prevăzute la art. 11 lit. b), art. 18 lit. f) şi h), art. 23 şi 27 lit. b)-f), precum şi de către Comisia arbitrală a bursei, de către o instanţa judecătorească, în situaţia soluţionării unui litigiu, sau de către judecătorul sindic, în cazul procedurii de lichidare judiciară.

    CAP. VII
    Sancţiuni
    ART. 36
    (1) Comisia operaţiunilor la termen este imputernicita să aplice sancţiuni, în cazul încălcării dispoziţiilor prezentei ordonanţe sau regulamentelor pe care le-a emis în temeiul acesteia.
    (2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit condiţiilor în care au fost săvârşite, nu sunt prevăzute de legea penală ca infracţiuni:
    a) primirea unui ordin sau negocierea ofertelor, fără autorizare de funcţionare emisă de Comisia operaţiunilor la termen;
    b) executarea unui ordin în mod discretionar;
    c) lipsa unei evidente separate în registrele contabile ale unei agenţii de brokeraj între contractele futures şi cu optiuni perfectate în cont propriu şi contractele încheiate în contul unor terţi;
    d) transmiterea şi folosirea în interes propriu a informaţiilor privilegiate şi/sau confidenţiale primite de la un client;
    e) primirea unui ordin sau negocierea unei oferte în contul unei persoane aflate în redresare sau lichidare judiciară;
    f) neexecutarea unui ordin sau a unui contract de către o agenţie de brokeraj, care produce prejudicii morale sau materiale unui client;
    g) tranzacţii de lichidare, prin perfectarea unor contracte futures pentru acelaşi tip de marfa, la aceeaşi dată şi cu aceeaşi scadenta sau compensate simultan;
    h) executarea unui ordin pentru perfectarea contractelor futures sau cu optiuni în afară localului bursei;
    i) transmiterea unui ordin de către o agenţie de brokeraj altei agenţii de brokeraj, fără acordul clientului;
    j) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 32;
    k) neînregistrarea contractelor futures şi cu optiuni în registrul jurnal al bursei, în evidenţa contabilă a casei de compensaţie, agenţiile de brokeraj sau clienţilor acestora.


    ART. 37
    (1) Săvârşirea cu intenţie sau din culpa a uneia din contravenţiile prevăzute la art. 36 se sancţionează de către Comisia operaţiunilor la termen cu:
    a) amenda, între un milion şi zece milioane lei; cuantumul amenzilor va fi indexat periodic prin hotărâri ale Guvernului;
    b) retragerea temporară a autorizaţiei de funcţionare pentru o perioadă de la 1 al 6 luni sau anularea autorizaţiei, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. d) din prezenta ordonanţă.

    (2) Săvârşirea contravenţiilor se constata de către funcţionarii Comisiei operaţiunilor la termen sau experţii săi, desemnaţi în acest scop.
    (3) Deciziile de sancţionare se aplică la sesizarea persoanelor prevăzute la alineatul precedent de către preşedintele Comisiei operaţiunilor la termen, vicepreşedintele acesteia sau oricare alt membru al Comisiei, împuternicit în acest sens de către preşedintele Comisiei, în baza actelor de constatare şi a probelor administrate, şi îşi produc efectele de la data comunicării lor.
    (4) Deciziile de aplicare a sancţiunilor administrative emise de către Comisia operaţiunilor la termen pot fi atacate, începând de la data comunicării lor, la judecătoria competenţa constituită în prima instanţa, conform art. 2 lit. c) din Codul de procedură civilă, precum şi art. 1 şi 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990.
    (5) Contravenţiilor prevăzute la art. 36 li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

    CAP. VIII
    Soluţionarea litigiilor
    ART. 38
    (1) Litigiile apărute în legătură cu modul de executare a unui ordin de bursa sau a unui contract de brokeraj, precum şi în legătură cu modul de executare a unui contract înregistrat la bursa se soluţionează de către o Camera arbitrală a bursei de mărfuri.
    (2) Camera arbitrală a bursei de mărfuri se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile Cărţii a IV-a din Codul de procedură civilă.

    CAP. IX
    Dispoziţii speciale privind lichidarea judiciară a agentiilor de brokeraj
    ART. 39
    (1) Orice creditor a cărui creanta are o cauza comercială într-un contract de bursa perfectat de o agenţie de brokeraj poate depune o cerere la tribunal pentru lichidarea judiciară a bunurilor agenţiei de brokeraj debitoare, cu proba încetării plăţilor.
    (2) Lichidarea judiciară a agentiilor de brokeraj se supune prevederilor din secţiunile a 6-a şi a 7-a din cap. III din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare.

    ART. 40
    (1) În cazul admiterii cererii de începere a lichidării judiciare, toate conturile deschise pe numele agenţiei de brokeraj debitoare la o banca sau casa de compensaţie vor fi comunicate judecătorului sindic, la cererea acestuia, şi vor fi tratate separat de conturile prin care agenţia de brokeraj debitoare a efectuat tranzacţii în contul clienţilor săi.
    (2) Soldul rezultând din registrele şi conturile deschise pe numele unei agenţii de brokeraj debitoare nu va putea fi compensat cu soldul rezultând din conturile prin care agenţia de brokeraj debitoare le-a deschis în contul clienţilor săi.

    ART. 41
    (1) Continuarea comerţului la bursa, în tot sau în parte, după începerea procedurii de lichidare a unei agenţii de brokeraj se poate face numai cu acordul creditorului sau majorităţii creditorilor, în limitele şi condiţiile pe care aceştia le stabilesc. În caz contrar, toate contractele futures sau cu optiuni perfectate la bursa şi nescadente la data începerii procedurii de lichidare se compensează conform regulilor de bursa.
    (2) Efectuarea comerţului la bursa se face de către agenţia de brokeraj debitoare până la închiderea procedurii de lichidare sau de către o alta agenţie de brokeraj care a preluat comerţul la bursa al agenţiei de brokeraj debitoare.
    (3) Cererea de continuare a comerţului la bursa până la închiderea procedurii de lichidare se introduce de către creditori la tribunalul în raza căruia debitorul îşi are sediul principal. O dată sesizat, tribunalul este obligat sa examineze cererea şi documentele care o însoţesc. Acestea trebuie să cuprindă date cu privire la conturile deschise în numele agenţiei de brokeraj debitoare pentru operaţiuni în contul creditorilor săi, numărul şi tipul de contracte nelichidate, clasa de produs contractată, calitatea şi cantitatea acesteia sau tipul de activ monetar ori financiar şi valoarea acestuia.
    (4) În cazul în care cererea este admisă, tribunalul dispune continuarea comerţului la bursa şi desemnează agenţia de brokeraj care va lichidă sau executa la bursa contractele futures sau cu optiuni pe futures, nescadente la data introducerii cererii.
    (5) La bursa, compensarea contractelor futures sau cu optiuni înainte de scadenta sau executarea lor la scadenta se face în ordinea cronologică a perfectarii lor.

    ART. 42
    Perfectarea unui contract la bursa în contul unui client al agenţiei de brokeraj debitoare se face cu aprobarea judecătorului sindic, numai în cazul în care oferta a fost negociata cel mai târziu în termen de 5 zile de la primirea unui ordin de bursa, iar acesta a fost înregistrat la bursa până la formularea cererii creditorilor, de începere a procedurii de lichidare, sau ulterior, dar nu mai înainte de împlinirea termenului de 5 zile pentru executarea ordinului de bursa.

    ART. 43
    Pentru toate contractele futures necompensate, judecătorul sindic este obligat prin lichidator sa ia toate măsurile necesare pentru a răspunde la toate cererile casei de compensaţie, în ceea ce priveşte depunerea de garanţii băneşti în contul acestor contracte, în conformitate cu regulile stabilite de casa de compensaţie, să le compenseze cu acordul scris al titularului până cel mai târziu în ultima zi dinaintea declanşării procedurii de regularizare a plăţilor, să le cesioneze unui terţ sau sa emita notificare de executare, prin care îşi asuma obligaţia de a livra sau plati o marfa în conformitate cu regulile de bursa.

    ART. 44
    În toate cazurile în care cursul de bursa la o clasa de produs, activ monetar sau financiar depăşeşte valoarea garanţiilor depuse în contul unui contract futures necompensat, pe care agenţia de brokeraj debitoare l-a încheiat în contul unui client, atunci judecătorul sindic, prin lichidator, cu acordul titularului de contract, lichidează acel contract, achită toate debitele către casa de compensaţie sau transfera contractul unei alte agenţii de brokeraj care nu face obiectul lichidării judiciare.

    CAP. X
    Dispoziţii finale
    ART. 45
    Este interzisă orice participare la capitalul unei burse de mărfuri ce conferă deţinătorului sau deţinătorilor mai mult de o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor şi care poate asigura astfel o poziţie de control.

    ART. 46
    Bursele de mărfuri sunt obligate sa păstreze registrele jurnal cel puţin 5 ani. Copii de pe registrele jurnal vor fi transmise la sfârşitul fiecărui an financiar Comisiei operaţiunilor la termen. Registrele jurnal vor putea fi verificate oricând, la cererea comisie arbitrale a bursei, a unei instanţe judecătoreşti sau a Comisiei operaţiunilor la termen.

    ART. 47
    La bursele de mărfuri se pot efectua tranzacţii cu active monetare în cadrul pieţelor la termen sau cu optiuni, în baza autorizaţiei acordate de către Banca Naţionala a României.

    ART. 48
    Bursele de mărfuri înfiinţate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se vor reorganiza şi vor funcţiona cu avizul Comisiei operaţiunilor la termen.

    ART. 49
    În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Comisia operaţiunilor la termen va emite reglementări. În aplicarea dispoziţiilor art. 3 lit. l), art. 31 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) şi (3), precum şi art. 32 alin. (2) şi (3), care privesc piaţa la disponibil, Comisia operaţiunilor la termen va emite reglementări speciale.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR CIORBEA
                    Contrasemnează:
                    Ministru de stat,
                    ministrul reformei,
                    Ulm Spineanu
                    Ministru de stat,
                    ministrul industriei
                    şi comerţului,
                    Calin Popescu-Tariceanu
                    Preşedintele Agenţiei
                    Naţionale pentru Privatizare,
                    Valentin M. Ionescu


    ------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016