Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA nr. 47 din 30 ianuarie 2000  privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANTA nr. 47 din 30 ianuarie 2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 45 din 31 ianuarie 2000
    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. K pct. 7 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
    Guvernul României emite următoarea ordonanţa:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă reglementează măsurile speciale de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe, prin monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se înţelege monumentele istorice din România înscrise în Lista patrimoniului mondial de către Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO.

    CAP. II
    Protejarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial
    ART. 3
    (1) Pentru monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se instituie măsuri speciale de protecţie.
    (2) Prin măsuri speciale de protecţie pentru monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se înţelege măsurile de ordin ştiinţific, juridic, administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite să asigure paza, întreţinerea şi reparaţiile curente, conservarea, consolidarea şi restaurarea, precum şi punerea în valoare a monumentelor, ansamblurilor şi siturilor care le compun.
    (3) Conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial reprezintă obiectiv de interes naţional; în condiţiile legii, pentru protejarea acestora se poate proceda la expropriere pentru cauza de utilitate publică.

    ART. 4
    Finanţarea pazei, a lucrărilor de reparatie, întreţinere curenta, punere în valoare, restaurare, consolidare şi conservare a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial este în sarcina proprietarilor, administratorilor sau titularilor altor drepturi reale, după caz.

    ART. 5
    (1) În condiţiile legii, finanţarea lucrărilor de conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, indiferent de regimul de proprietate al acestora, se poate face şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii.
    (2) În condiţiile legii, finanţarea pazei, a lucrărilor de reparatie, întreţinere curenta, precum şi a celor de punere în valoare a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se poate face şi din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale, în limita sumelor prevăzute în bugetele anuale ale ordonatorilor principali de credite, după caz.

    ART. 6
    (1) Pentru fiecare monument istoric care face parte din Lista patrimoniului mondial se întocmeşte un program de gestiune şi protecţie.
    (2) Programul de gestiune şi protecţie cuprinde măsurile administrative ce trebuie întreprinse de autorităţile competente, precum şi măsurile tehnice la care sunt obligaţi proprietarii, administratorii şi titularii altor drepturi reale asupra monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial şi cei ai imobilelor din zona de protecţie a acestora.
    (3) Programul de gestiune şi protecţie se detaliază prin planuri anuale de gestiune şi protecţie, prin care este fundamentat necesarul de fonduri pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 4 şi 5.
    (4) Programul de gestiune şi protecţie a monumentului istoric care face parte din Lista patrimoniului mondial este elaborat de Ministerul Culturii, avizat de către autorităţile administraţiei publice locale respective şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.
    (5) Planurile anuale de gestiune şi protecţie sunt elaborate de către consiliul judeţean pe teritoriul căruia se afla monumentul istoric care face parte din Lista patrimoniului mondial, cu consultarea proprietarilor, administratorilor sau titularilor altor drepturi reale asupra imobilelor în cauza şi a consiliului local respectiv şi sunt avizate de Ministerul Culturii, Secretariatul de Stat pentru Culte şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
    (6) În condiţiile speciale stabilite prin programele de gestiune şi protecţie, paza monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se realizează de efective sau de subunitati ale Ministerului de Interne, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.
    (7) Imobilele monument istoric sau imprejmuirile siturilor ce fac parte din Lista patrimoniului mondial sunt marcate, prin grija primarului localităţii, cu sigla "Monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial", prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.

    ART. 7
    (1) Documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului pentru zonele care cuprind monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial şi zonele lor de protecţie se elaborează sau se actualizează prin includerea prevederilor şi reglementărilor de urbanism şi amenajarea teritoriului din programele de gestiune şi protecţie, în termen de 12 luni de la aprobarea programelor.
    (2) Finanţarea elaborării sau actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru zonele care cuprind monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se face din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
    (3) Aprobarea planurilor zonale de amenajare a teritoriului şi, după caz, a planurilor urbanistice generale sau zonale pentru localităţile sau, respectiv, zonele care cuprind monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial şi zonele lor de protecţie se face prin hotărâre a Guvernului.
    (4) Intervenţiile asupra monumentului istoric care face parte din Lista patrimoniului mondial şi asupra imobilelor din zona sa de protecţie sunt avizate, în condiţiile legii, de Ministerul Culturii şi, respectiv, de Ministerul Culturii şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi sunt comunicate Comitetului patrimoniului mondial în conformitate cu reglementările Convenţiei pentru protejarea patrimoniului mondial natural şi cultural a UNESCO, prin grija Ministerului Culturii.

    ART. 8
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se instituie titlul "Localitate cu monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial", care se acordă unităţilor administrativ-teritoriale pe al cărui teritoriu se afla monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.
    (2) Titlul se înscrie, prin grija primarului localităţii, pe panouri aflate la intrările în localitate, de dimensiunea celor cu denumirea localităţii, cu litere albe pe fond maro, şi este însoţit de sigla patrimoniului mondial.
    (3) Pentru şederea pe o durată mai mare de 48 de ore în unităţile administrativ-teritoriale declarate "Localitate cu monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial" autorităţile administraţiei publice locale pot stabili o taxa ce va fi încasată de către persoanele fizice sau juridice care asigura servicii de cazare turistica. Sumele reprezentând aceste taxe se fac venit la bugetul local.
    (4) Sumele realizate prin aplicarea taxei prevăzute la alin. (3) vor fi folosite exclusiv pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial.

    CAP. III
    Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale
    ART. 9
    În vederea protejării monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial şi a respectării prevederilor legale în acest domeniu, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii principale:
    a) cooperează cu organismele şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protejării monumentelor istorice şi asigura punerea în aplicare şi respectarea deciziilor acestora;
    b) colaborează cu proprietarii, administratorii sau titularii altor drepturi reale asupra monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
    c) participa, în condiţiile legii, la finanţarea din bugetele proprii, precum şi din venituri extrabugetare, a lucrărilor prevăzute la art. 5 alin. (2);
    d) includ obiectivele specifice prevăzute în programul de gestiune şi protecţie privind monumentele istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial în programele şi planurile de dezvoltare economico-socială şi urbanistica, respectiv de amenajare a teritoriului, precum şi în autorizaţiile pe care le emit potrivit legii;
    e) iau măsurile tehnice şi administrative necesare pentru prevenirea degradării monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, în colaborare cu serviciile publice descentralizate ale Ministerului Culturii;
    f) înfiinţează, în structura aparatului propriu compartimente specializate sau posturi ori, după caz, stabilesc sarcini de serviciu precise în domeniul protejării monumentelor istorice, monitorizarii şi controlului aplicării reglementărilor legale cu privire la protejarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, a programelor şi planurilor de gestiune;
    g) emit autorizaţia de construire, în conformitate cu avizul Ministerului Culturii, în vederea executării lucrărilor provizorii urgente de consolidare temporară şi punere în siguranţa a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial;
    h) asigura, împreună cu serviciile publice descentralizate ale Ministerului Culturii, aplicarea siglei "Monument istoric înscris în Lista patrimoniului mondial" şi controlează întreţinerea acesteia de către proprietar;
    i) stabilesc măsurile de paza şi protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, indiferent de regimul de proprietate al acestora, semnaland serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii, de urgenta, orice nerespectare a legii.


    CAP. IV
    Sancţiuni
    ART. 10
    Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, materială, disciplinară sau contravenţională.

    ART. 11
    Desfiinţarea, distrugerea parţială sau degradarea monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se sancţionează conform legii penale.

    ART. 12
    (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte:
    a) autorizarea lucrărilor de construire sau de desfiinţare în imobilele cu regim de monumente istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, fără avizele prevăzute în prezenta ordonanţă;
    b) modificarea sau desfiinţarea de construcţii din zonele de protecţie a monumentelor care fac parte din Lista patrimoniului mondial, fără avizul Ministerului Culturii şi al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului;
    c) încălcarea de către proprietar a obligaţiilor prevăzute în legislaţia în vigoare referitoare la protecţia monumentelor istorice;
    d) încălcarea prevederilor art. 6 alin. (7), art. 7 alin. (1) şi ale art. 9 lit. e);
    e) încălcarea prevederilor art. 8 alin. (2).

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei, iar cele de la lit. d) şi e), cu amendă de la 3.000.000 lei la 20.000.000 lei.
    (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice şi persoanelor juridice, după caz, potrivit legii.

    ART. 13
    Contravenţiile se constata şi amenzile se aplică de către:
    a) specialiştii serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Culturii, pentru contravenţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi d);
    b) inspectorii teritoriali ai Inspecţiei de Stat în Construcţii, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, pentru contravenţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a), b) şi e).


    ART. 14
    Contravenţiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 15
    Măsurile speciale de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial se vor aplica şi monumentelor istorice pentru care România a depus dosarul de înscriere la Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO, în vederea înscrierii acestora în Lista patrimoniului mondial.

    ART. 16
    Ministerul Culturii va comunică autorităţilor administraţiei publice datele de identificare a monumentelor istorice care sunt înscrise în Lista patrimoniului mondial, precum şi a celor pentru care România a depus dosarul la Comitetul patrimoniului mondial de pe lângă UNESCO, în vederea înscrierii acestora în Lista patrimoniului mondial.

    ART. 17
    (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe Ministerul Culturii elaborează metodologia de monitorizare a monumentelor înscrise în Lista patrimoniului mondial, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.
    (2) Metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al programelor de gestiune şi protecţie se stabilesc de Ministerul Culturii, în conformitate cu reglementările UNESCO din domeniu, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

    ART. 18
    Îndrumarea metodologică în vederea aplicării prezentei ordonanţe se realizează, potrivit competentelor specifice şi în conformitate cu reglementările UNESCO, de Ministerul Culturii şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.                    PRIM-MINISTRU
                    MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul culturii,
                    Ion Caramitru
                    Ministrul finanţelor,
                    Decebal Traian Remeş
                    p. Ministrul lucrărilor publice
                    şi amenajării teritoriului,
                    Laszlo Borbely,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul funcţiei publice,
                    Ioan Onisei

    ANEXA 1

    SIGLA "MONUMENT ÎNSCRIS ÎN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL"
 (a se vedea imaginea asociată)

    ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016