Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 97 din 16 noiembrie 2011  pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 97 din 16 noiembrie 2011 pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 19 noiembrie 2011

    Luând în considerare actualul context internaţional, principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada urmãtoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice,
    având în vedere analiza execuţiei bugetare pe primele 9 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate, prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit cãrora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,
    pentru pãstrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele mãsuri menite sã reducã volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care sã permitã respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar.
    În considerarea faptului cã aceste elemente vizeazã interesul general public şi constituie situaţii de urgenţã şi extraordinare, a cãror reglementare nu poate fi amânatã,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. 1
    Bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2011, aprobate prin Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 28 decembrie 2010, cu modificãrile ulterioare, se modificã potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã.
    ART. 2
    (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2011, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevãzute în anexa nr. 1.
    (2) Bugetul asigurãrilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2011 se diminueazã la venituri cu suma de 15.500 mii lei, prin majorarea veniturilor curente cu suma de 538.627 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 554.127 mii lei, iar la cheltuieli se diminueazã cu suma de 15.500 mii lei.
    (3) Sistemul de asigurãri pentru accidente de muncã şi boli profesionale pe anul 2011 se majoreazã la cheltuieli cu suma de 5.500 mii lei, veniturile se majoreazã cu suma de 4.112 mii lei, excedentul diminuându-se cu suma de 1.388 mii lei.
    ART. 3
    (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2011, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevãzute în anexa nr. 2.
    (2) Bugetul asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2011 aferent sistemului asigurãrilor pentru şomaj se diminueazã la venituri cu suma de 785.000 mii lei, prin majorarea veniturilor curente cu suma de 65.414 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 850.414 mii lei, iar la cheltuieli se diminueazã cu suma de 785.000 mii lei.
    (3) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificãrile ulterioare, se majoreazã la venituri cu suma de 817 mii lei, se diminueazã la cheltuieli cu suma de 15.000 mii lei, iar excedentul se majoreazã cu suma de 15.817 mii lei.
    ART. 4
    (1) Se autorizeazã ordonatorii principali de credite sã detalieze influenţele aprobate şi sã introducã modificãrile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã în bugetul asigurãrilor sociale de stat şi în bugetul asigurãrilor pentru şomaj.
    (2) Ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, comunicã Ministerului Finanţelor Publice detalierea modificãrilor aprobate.
    ART. 5
    Drepturile de pensii obţinute în baza unor hotãrâri judecãtoreşti definitive şi irevocabile, ca urmare a contestãrii recalculãrii şi revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevãzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor şi de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor prevãzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor, se suportã din bugetul asigurãrilor sociale de stat.
    ART. 6
    Anexele nr. 1, 1/01, 1/03 şi 2 fac parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

                               Ministrul muncii,
                        familiei şi protecţiei sociale,
                                 Sulfina Barbu

    Bucureşti, 16 noiembrie 2011.
    Nr. 97.


    ANEXA 1


    BUGETUL ASOGURĂRILOR SOCIALE DE STAT


             Detalierea influenţelor asupra Bugetului Asigurãrilor
                          Sociale de Stat pe anul 2011

                                                                                    - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│0001 03 │VENITURI - TOTAL │ -11.388│
│0002 03 │I. VENITURI CURENTE │ 542.739│
│2000 03 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 530.879│
│2003 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 261.267│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │angajatori │ 257.155│
│ 04 │Contribuţii de asigurãri pentru accidente de muncã │ │
│ │şi boli profesionale datorate de angajatori │ 4.112│
│2103 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 269.612│
│ 01 │Contribuţii de asigurãri sociale de stat datorate de │ │
│ │asiguraţi │ 263.602│
│ 07 │Contribuţia la fondul de pensii administrat privat │ │
│ │(se scade) │ 6.010│
│2900 03 │C. VENITURI NEFISCALE │ 11.860│
│3300 03 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 11.860│
│3603 │DIVERSE VENITURI │ 11.860│
│ 50 │Alte venituri │ 11.860│
│4100 03 │IV. SUBVENŢII │ -554.127│
│4200 03 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ -554.127│
│4203 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -554.127│
│ 24 │Subvenţii primite de bugetul asigurãrilor sociale de │ │
│ │stat │ -554.127│
│4903 01 │Venituri sistem public de pensii │ -15.500│
│4903 02 │Venituri sistem accidente de muncã şi boli │ │
│ │profesionale │ 4.112│
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -10.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -10.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -10.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -15.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -5.500│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 5.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 5.500│
│9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ -1.388│
│9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncã şi boli │ │
│ │profesionale │ -1.388│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    ANEXA 1/01


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                  pe anul 2011

                                                                                    - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ -47.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -47.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -37.000│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -47.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -47.000│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -37.000│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -52.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -52.500│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ -10.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -42.500│
│6903 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │
│ │MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE │ 5.500│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.500│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 5.500│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘
    ANEXA 1/03

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

                      BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                                  pe anul 2011                                                                                    - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │ 37.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 37.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 37.000│
│6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 37.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 37.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 37.000│
│6803 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 37.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 37.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 37.000│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘    ANEXA 2


    MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE

                    Detalierea influenţelor asupra Bugetului
                           Asigurãrilor pentru Şomaj
                                  pe anul 2011
                                                                                    - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Influenţe │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ A │ B │ 1 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
│0001 04 │VENITURI - TOTAL │ -784.183│
│0002 04 │I. VENITURI CURENTE │ 66.231│
│2000 04 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 66.231│
│2004 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 38.565│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj datorate de │ │
│ │angajatori │ 37.748│
│ 01 │Contribuţii ale angajatorului şi ale persoanelor │ │
│ │juridice asimilate angajatorului │ 37.748│
│ 06 │Contribuţia angajatorilor la fondul de garantare │ │
│ │pentru plata creanţelor salariale │ 817│
│2104 │CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR │ 27.666│
│ 02 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj datorate de │ │
│ │asiguraţi │ 26.603│
│ 01 │Contribuţii individuale │ 26.603│
│ 09 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj de la persoane │ │
│ │care realizeazã venituri de naturã profesionalã cu │ │
│ │caracter ocazional │ 1.034│
│ 10 │Contribuţii de asigurãri pentru şomaj ale persoanelor │ │
│ │care realizeazã venituri de naturã profesionalã, │ │
│ │altele decât cele de naturã salarialã, plãtite de │ │
│ │angajatori │ 29│
│4100 04 │IV. SUBVENŢII │ -850.414│
│4200 04 │SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE│ -850.414│
│4204 │SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT │ -850.414│
│ 25 │Subvenţii primite de bugetul asigurãrilor pentru şomaj│ -850.414│
│4904 01 │Venituri sistem asigurãri pentru şomaj │ -785.000│
│4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata creanţelor │ │
│ │salariale │ 817│
│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ │ -800.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -800.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -245.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -540.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -15.000│
│6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ -800.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -800.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -245.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -540.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -15.000│
│6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ │
│ │CREANŢELOR SALARIALE │ -15.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -15.000│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ -15.000│
│6804 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -785.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ -785.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │PUBLICE │ -245.000│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ -540.000│
│8904 01 │Cheltuieli sistem asigurãri pentru şomaj │ -785.000│
│8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanţelor │ │
│ │salariale │ -15.000│
│9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 15.817│
│9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata │ │
│ │creanţelor salariale │ 15.817│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘                                      --------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice