Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 din 26 septembrie 2007  pentru modificarea si completarea   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 4 octombrie 2007

Având în vedere necesitatea adoptãrii unor mãsuri urgente pentru perfecţionarea şi dezvoltarea sistemului achiziţiilor publice şi luând în considerare faptul cã neadoptarea unor astfel de mãsuri ar putea avea ca efect o diminuare a gradului de cheltuire a fondurilor publice alocate, inclusiv a fondurilor comunitare, consecinţa cea mai gravã în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementãrii unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,
având în vedere faptul cã, în cazul în care produsele şi/sau serviciile necesare autoritãţilor contractante pentru activitatea curentã nu sunt achiziţionate în timp util, pe baza unor proceduri care sã asigure nu numai respectarea principiilor consacrate în materia achiziţiilor publice, dar şi o flexibilitate rezonabilã în aplicare, este evident riscul apariţiei unor disfuncţionalitãţi în ceea ce priveşte activitatea acestor autoritãţi, cu implicaţii asupra calitãţii serviciilor publice pe care acestea sunt obligate sã le asigure.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 3, dupã litera u) se introduce o nouã literã, litera u^1), cu urmãtorul cuprins:
"u^1) sistem de achiziţie dinamic - proces în întregime electronic, limitat în timp şi deschis pe întreaga sa duratã oricãrui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o ofertã orientativã conformã cu cerinţele caietului de sarcini."
2. La articolul 8, litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevãzute la lit. a) - d), care desfãşoarã una sau mai multe dintre activitãţile prevãzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentã, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publicã sau încheie acorduri-cadru destinate efectuãrii respectivelor activitãţi."
3. La articolul 9, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) atribuirea contractului de lucrãri de cãtre un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractantã, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urmãtoarele condiţii:
- respectivul contract este subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de cãtre o autoritate contractantã;
- valoarea estimatã a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 2.500.000 euro;".
4. La articolul 9, dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera c^1), cu urmãtorul cuprins:
"c^1) atribuirea contractului de servicii de cãtre un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractantã, în cazul în care se îndeplinesc în mod cumulativ urmãtoarele condiţii:
- respectivul contract este subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de cãtre o autoritate contractantã;
- valoarea estimatã a respectivului contract este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro;".
5. Articolul 10 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) În cazurile prevãzute la art. 9 lit. c) şi c^1), autoritatea contractantã are obligaţia de a impune prin contractul de finanţare aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã pentru atribuirea contractelor de achiziţie publicã respective.
(2) În cazul atribuirii de cãtre un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractantã a unui contract de furnizare care este subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de cãtre o autoritatea contractantã, aceasta din urmã are obligaţia, pentru atribuirea contractului respectiv, de a impune prin contractul de finanţare:
a) fie aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã;
b) fie aplicarea unei proceduri specifice stabilite prin norme interne de cãtre respectiva autoritate contractantã, cu condiţia asigurãrii transmiterii unei invitaţii de participare cãtre cel puţin 3 operatori economici la procedura respectivã.
(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul atribuirii contractelor de servicii şi lucrãri, subvenţionate în mod direct în proporţie de mai mult de 50% de cãtre o autoritate contractantã, dar a cãror valoare estimatã este mai micã sau egalã cu pragurile valorice prevãzute la art. 9 lit. c) şi c^1)."
6. La articolul 12, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) contractul este inclus în categoria informaţiilor secrete de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate;".
7. La articolul 14 alineatul (1), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) aplicãrii unei proceduri specifice unor organisme şi instituţii internaţionale."
8. Articolul 19 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 19. - Autoritatea contractantã are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrãri, în mãsura în care valoarea achiziţiei, estimatã conform prevederilor secţiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depãşeşte echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrãri. Achiziţia se realizeazã pe bazã de document justificativ care, în acest caz, se considerã a fi contract de achiziţie publicã, iar obligaţia respectãrii prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã se limiteazã numai la prevederile art. 204 alin. (2)."
9. La articolul 27 alineatul (5), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) valoarea estimatã, fãrã TVA, a lotului respectiv este mai micã sau egalã cu echivalentul în lei a 75.000 euro;".
10. La articolul 28 alineatul (3), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) valoarea estimatã, fãrã TVA, a lotului respectiv este mai micã sau egalã cu echivalentul în lei a 75.000 euro;".
11. La articolul 29 alineatul (3), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) valoarea estimatã, fãrã TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai micã sau egalã cu echivalentul în lei a 500.000 euro;".
12. La articolul 46, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 46. - (1) Candidatul/ofertantul nu are dreptul, dacã în documentaţia de atribuire nu se prevede altfel, ca în cadrul aceleiaşi proceduri:
a) sã depunã douã sau mai multe candidaturi/oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor/ofertelor în cauzã;
b) sã depunã ofertã individualã/comunã şi sã fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, dupã caz, a celei în care este ofertant asociat."
13. La articolul 49, alineatele (5) şi (7) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(5) În cazul în care, din motive de naturã tehnicã, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunţ spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritãţii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunţului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaţia de a înştiinţa autoritatea contractantã cu privire la apariţia unei astfel de situaţii, în cel mult o zi lucrãtoare de la expirarea perioadei prevãzute la alin. (3) lit. a).
.................................................................
(7) Regia Autonomã "Monitorul Oficial" publicã anunţurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrãrii acestora. În cazul anunţului de participare prevãzut la art. 114, Regia Autonomã "Monitorul Oficial" publicã anunţul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrãrii."
14. La articolul 56 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) a finalizat procedura de atribuire - licitaţie deschisã, licitaţie restrânsã, dialog competitiv, negociere cu/fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achiziţie publicã sau încheierea acordului-cadru;".
15. La articolul 79, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(1) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), în mãsura în care clarificãrile sunt solicitate în timp util, rãspunsul autoritãţii contractante la aceste solicitãri trebuie sã fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limitã stabilitã pentru depunerea ofertelor."
16. Articolul 80 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 80. - Autoritatea contractantã are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi locul indicate în anunţul de participare, în mãsura în care nu a devenit necesarã decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii."
17. La articolul 85, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) În etapa prevãzutã la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractantã are dreptul de a limita numãrul de candidaţi care vor fi selectaţi pentru a depune oferte, cu condiţia sã existe un numãr suficient de candidaţi disponibili. Atunci când selecteazã candidaţii, autoritatea contractantã are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de selecţie prevãzute în anunţul de participare."
18. La articolul 88 alineatul (1), literele b) şi e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"b) data şi ora limitã stabilite pentru depunerea ofertelor;
.................................................................
e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;".
19. La articolul 92, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 92. - (1) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), în mãsura în care clarificãrile sunt solicitate în timp util, rãspunsul autoritãţii contractante la aceste solicitãri trebuie sã fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limitã stabilitã pentru depunerea ofertelor."
20. Articolul 93 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 93. - Autoritatea contractantã are obligaţia de a deschide ofertele la adresa, data şi ora indicate în invitaţia de participare, în mãsura în care nu a devenit necesarã decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii."
21. La articolul 101, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 101. - (1) Atunci când preselecteazã candidaţii, autoritatea contractantã are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevãzute în anunţul de participare."
22. La articolul 104 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansãrii acestuia;".
23. La articolul 108, literele b) şi e) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"b) data şi ora limitã stabilite pentru depunerea ofertelor;
................................................................
e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;".
24. La articolul 110 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) atunci când, în urma aplicãrii licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depusã nicio ofertã sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilã numai dupã anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisã, licitaţie restrânsã, dialog competitiv sau cerere de oferte şi numai dacã cerinţele iniţiale prevãzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial;".
25. La articolul 116, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Atunci când preselecteazã candidaţii, autoritatea contractantã are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizând în acest scop numai criteriile de preselecţie prevãzute în anunţul de participare."
26. La articolul 119, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"b) adresa la care vor avea loc negocierile, precum şi data şi ora lansãrii acestora;".
27. La articolul 122, literele c) şi f) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"c) ca o mãsurã strict necesarã, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremã urgenţã, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datoreazã sub nicio formã unei acţiuni sau inacţiuni a autoritãţii contractante. Autoritatea contractantã nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadã mai mare decât cea necesarã, pentru a face faţã situaţiei de urgenţã care a determinat aplicarea procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare;
................................................................
f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mãrfuri, achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil;"
28. La articolul 122, a treia liniuţã a literei i) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"- valoarea cumulatã a contractelor care vor fi atribuite sau a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrãri şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale nu depãşeşte 50% din valoarea contractului iniţial;".
29. Articolul 124 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 124. - Autoritatea contractantã are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimatã, fãrã TVA, a contractului de achiziţie publicã este mai micã decât sau egalã cu echivalentul în lei al urmãtoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 75.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 75.000 euro;
c) pentru contractul de lucrãri: 500.000 euro."
30. La articolul 125 alineatul (2), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"a) data şi ora limitã stabilite pentru primirea ofertelor;".
31. La articolul 125 alineatul (2), dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera b^1), cu urmãtorul cuprins:
"b^1) data şi ora deschiderii ofertelor;".
32. Articolul 129 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 129. - Autoritatea contractantã are obligaţia de a deschide ofertele la adresa, data şi ora indicate în invitaţia de participare, în mãsura în care nu a devenit necesarã decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaţii."
33. Articolul 148 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 148. - În cazul în care autoritatea contractantã încheie acordul-cadru cu mai mulţi operatori economici, numãrul acestora nu poate fi mai mic de 3, în mãsura în care existã un numãr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte admisibile."
34. La articolul 158, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Autoritatea contractantã are obligaţia de a stabili o datã limitã de depunere a ofertelor orientative care, raportatã la data publicãrii anunţului de participare simplificat prevãzut la alin. (1), nu trebuie sã fie mai devreme de:
a) 15 zile, în cazul în care valoarea estimatã conform prevederilor art. 32 este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 de euro;
b) 5 zile, în cazul în care valoarea estimatã conform prevederilor art. 32 este egalã cu sau mai micã decât echivalentul în lei a 125.000 de euro."
35. La articolul 165, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Autoritatea contractantã are obligaţia de a invita toţi ofertanţii care au depus oferte admisibile sã prezinte preţuri noi şi/sau, dupã caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaţia se transmite pe cale electronicã, simultan, tuturor ofertanţilor respectivi."
36. La articolul 172, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 172. - (1) Operatorul economic are obligaţia de a depune oferta la adresa şi pânã la data şi ora limitã pentru depunere stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare."
37. La articolul 181, dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera c^1), cu urmãtorul cuprins:
"c^1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauzã, fapt care a produs sau este de naturã sã producã grave prejudicii beneficiarilor acestuia;".
38. La articolul 199, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) În sensul prevederilor alin. (1) autoritatea contractantã are obligaţia de a preciza, în mod clar şi detaliat, în documentaţia de atribuire factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum şi metodologia concretã de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum şi metodologia de punctare a avantajelor trebuie sã aibã legãtura concretã cu specificul contractului şi, dupã ce au fost stabiliţi, nu se pot schimba pe toatã durata de aplicare a procedurii de atribuire."
39. La articolul 204, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) În cazul în care autoritatea contractantã nu poate încheia contractul cu ofertantul a cãrui ofertã a fost stabilitã ca fiind câştigãtoare, datoritã faptului cã ofertantul în cauzã se aflã într-o situaţie de forţã majorã, atunci aceasta are dreptul:
a) fie sã declare câştigãtoare oferta clasatã pe locul doi;
b) fie sã anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publicã.
40. Articolul 205 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 205. - (1) Autoritatea contractantã are dreptul de a încheia contractul de achiziţie publicã/acordul-cadru numai dupã împlinirea termenelor de:
a) 10 zile de la data transmiterii comunicãrii privind rezultatul aplicãrii procedurii, conform prevederilor art. 206 şi 207, în cazul în care valoarea estimatã conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a a contractului de achiziţie publicã/acordului-cadru este mai mare decât pragurile valorice prevãzute la art. 55 alin. (2);
b) 5 zile de la data transmiterii comunicãrii privind rezultatul aplicãrii procedurii, conform prevederilor art. 206 şi 207, în cazul în care valoarea estimatã conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a a contractului de achiziţie publicã/acordului-cadru este mai micã sau egalã cu pragurile valorice prevãzute la art. 55 alin. (2).
(2) Contractul de achiziţie publicã/acordul-cadru încheiat înainte de împlinirea termenelor prevãzute la alin. (1) este lovit de nulitate absolutã.
(3) Autoritatea contractantã nu are obligaţia de a respecta termenele prevãzute la alin. (1) în urmãtoarele cazuri:
a) atunci când prezenta ordonanţã de urgenţã nu prevede obligativitatea publicãrii unui anunţ sau a unei invitaţii de participare în SEAP;
b) atunci când contractul de achiziţie publicã/acordul-cadru urmeazã sã fie încheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedurã de atribuire;
c) atunci când este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru.
(4) Prevederile prezentului articol se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul utilizãrii sistemelor de achiziţie dinamice, precum şi în cazul atribuirii contractelor prevãzute la cap. VII."
41. La articolul 206, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) În cazul în care autoritatea contractantã nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicãrii procedurii şi prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevãzute la art. 205 alin. (1) se majoreazã cu 5 zile."
42. La articolul 207 alineatul (2), literele b) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"b) pentru fiecare ofertã respinsã, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cãrora oferta a fost consideratã inacceptabilã şi/sau neconformã, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţã prevãzute în caietul de sarcini;
c) fiecãrui ofertant care a prezentat o ofertã acceptabilã şi conformã, prin urmare admisibilã, dar care nu a fost declaratã câştigãtoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigãtoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului cãruia urmeazã sã i se atribuie contractul de achiziţie publicã sau, dupã caz, ale ofertanţilor cu care urmeazã sã se încheie un acord-cadru."
43. La articolul 207 alineatul (2), dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera d), cu urmãtorul cuprins:
"d) fiecãrui operator economic dintre cei prevãzuţi la lit. a)-c), data limitã pânã la care au dreptul de a depune contestaţie, avându-se în vedere prevederile art. 272."
44. La articolul 209 alineatul (1), literele b) şi c) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"b) au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme;
c) nu a fost depusã nicio ofertã sau au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datoritã modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;".
45. Articolul 212 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 212. - Dosarul achiziţiei publice, precum şi ofertele însoţite de documentele de calificare şi selecţie se pãstreazã de cãtre autoritatea contractantã atât timp cât contractul de achiziţie publicã/acordul-cadru produce efecte juridice, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizãrii contractului respectiv. În cazul anulãrii procedurii de atribuire, dosarul se pãstreazã cel puţin 5 ani de la data anulãrii respectivei proceduri."
46. La articolul 213, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 213. - (1) Dosarul achiziţiei publice trebuie sã cuprindã documentele întocmite/primite de autoritatea contractantã în cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fãrã a se limita la urmãtoarele:
a) nota privind determinarea valorii estimate;
b) anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare, dacã este cazul;
c) anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau, dupã caz, invitaţia de participare;
d) documentaţia de atribuire;
e) nota justificativã privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicatã a fost alta decât licitaţia deschisã sau licitaţia restrânsã;
f) nota justificativã privind accelerarea procedurii de atribuire, dacã este cazul;
g) procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor;
h) formularele de ofertã depuse în cadrul procedurii de atribuire;
i) solicitãrile de clarificãri, precum şi clarificãrile transmise/primite de autoritatea contractantã;
j) raportul procedurii de atribuire;
k) dovada comunicãrilor privind rezultatul procedurii;
l) contractul de achiziţie publicã/acordul-cadru, semnate;
m) anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare;
n) contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, dacã este cazul;
o) avizul consultativ emis în conformitate cu prevederile legale, referitor la funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, dacã este cazul;
p) documentul constatator care conţine informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale de cãtre contractant."
47. La articolul 228 alineatul (2), litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"c) care, la fel ca şi concesionarul, face obiectul influenţei dominante a unei alte persoane. Pentru noţiunea de influenţã dominantã, prevederile art. 3 lit. m) se aplicã în mod corespunzãtor."
48. Articolul 241 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 241. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţã se considerã activitãţi relevante şi acele activitãţi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul:
a) prospectãrii sau extracţiei de petrol brut, gaze naturale, cãrbuni sau alţi combustibili solizi;
b) punerii la dispoziţia transportatorilor care opereazã pe cãi aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reţea de transport."
49. Articolul 245 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 245. - Prezenta ordonanţã de urgenţã nu se aplicã pentru contractul care are ca obiect cumpãrarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alţi combustibili destinaţi producţiei de energie, dacã acesta este atribuit de o autoritate contractantã care efectueazã activitãţi de natura celor prevãzute la art. 235 şi art. 241 lit. a)."
50. La articolul 246, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:
a) în cazul unui contract de furnizare, numai dacã cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul furnizãrii de produse, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru întreprinderile cu care este afiliatã;
b) în cazul unui contract de servicii, numai dacã cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru întreprinderile cu care este afiliatã;
c) în cazul unui contract de lucrãri, numai dacã cel puţin 80% din cifra medie de afaceri în domeniul lucrãrilor, din ultimii 3 ani, a întreprinderii afiliate provine din execuţia de astfel de lucrãri pentru întreprinderile cu care este afiliatã."
51. La articolul 246 alineatul (3), teza a 2-a de la litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Pentru noţiunea de influenţã dominantã, prevederile art. 3 lit. m) se aplicã în mod corespunzãtor."
52. La articolul 246, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu urmãtorul cuprins:
"(4) În cazul în care, în funcţie de data la care o întreprindere afiliatã a fost înfiinţatã sau şi-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilã pentru ultimii 3 ani, este suficient ca întreprinderea sã arate cã cifra de afaceri prevãzutã la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibilã, acest lucru demonstrându-se pe baza unui plan de afaceri.
(5) În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliatã la autoritatea contractantã furnizeazã servicii, produse sau lucrãri similare, procentajele prevãzute la alin. (2) se calculeazã luând în considerare cifra totalã de afaceri care rezultã din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau, dupã caz, execuţia de lucrãri, de cãtre respectivele întreprinderi afiliate."
53. La articolul 250, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) În vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractantã poate utiliza şi modalitãţile speciale de atribuire prevãzute la cap. IV, cu respectarea prevederilor prezentei secţiuni."
54. La articolul 252, literele a), c) şi f) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"a) atunci când, în urma aplicãrii licitaţiei deschise, licitaţiei restrânse sau negocierii cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte, nu a fost prezentatã nicio ofertã sau au fost prezentate numai oferte necorespunzãtoare datoritã faptului cã acestea sunt complet irelevante în raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere în acest caz este posibilã numai dupã anularea procedurii iniţiale şi numai dacã cerinţele iniţiale prevãzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial;
................................................................
c) ca o mãsurã strict necesarã, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilã a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremã urgenţã, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datoreazã sub nicio formã unei acţiuni sau inacţiuni a autoritãţii contractante. Autoritatea contractantã nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadã mai mare decât cea necesarã, pentru a face faţã situaţiei de urgenţã care a determinat aplicarea procedurii de negociere fãrã publicarea prealabilã a unui anunţ de participare;
...............................................................
f) pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mãrfuri, achiziţia acestora realizându-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piaţa la disponibil."
55. Articolul 256 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 256. - În vederea soluţionãrii contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţionalã, partea care se considerã vãtãmatã are dreptul sã se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu respectarea prevederile art. 270-272."
56. Dupã articolul 256, se introduce un nou articol, articolul 256^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 256^1. - (1) În cazul exercitãrii abuzive a dreptului de a depune contestaţii pe cale administrativ-jurisdicţionalã, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor poate sancţiona contestatorul, la cererea autoritãţii contractante şi dupã emiterea deciziei privind soluţionarea contestaţiei, cu o amendã de la 10.000 lei la 35.000 lei, prevederile art. 280 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzãtor.
(2) Exercitarea abuzivã a dreptului de a depune contestaţii în cadrul procedurii de atribuire îndreptãţeşte autoritatea contractantã şi la mãsuri reparatorii care, la solicitarea autoritãţii contractante, pot fi acordate acesteia de cãtre instanţele de judecatã."
57. La articolul 257, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Consiliul funcţioneazã în baza unui regulament de organizare şi funcţionare care se aprobã în conformitate cu art. 291."
58. Alineatul (5) al articolului 257 se abrogã.
59. La articolul 258, alineatele (1)-(3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins.
"Art. 258. - (1) Consiliul este condus de un preşedinte ales dintre membrii sãi.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), membrii Consiliului aleg preşedintele prin vot secret, cu majoritate absolutã.
(3) Preşedintele este ales pe o perioadã de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singurã datã a mandatului."
60. La articolul 262, alineatele (1) si (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 262. - (1) Membrii Consiliului sunt funcţionari publici cu statut special, denumiţi consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice. Aceştia sunt asimilaţi din punctul de vedere al salarizãrii funcţiei publice de secretar general adjunct din aparatul de lucru al Guvernului.
(2) Membrii Consiliului beneficiazã de salarii de bazã majorate cu 75% faţã de cele prevãzute de lege."
61. La articolul 262, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
"(2^1) Preşedintele Consiliului beneficiazã şi de sporul de conducere aferent funcţiei de director general."
62. Articolul 263 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 263. - (1) Membrii Consiliului au ca sarcinã principalã ducerea la îndeplinire a atribuţiilor date în competenţa Consiliului prin prezenta ordonanţã de urgenţã.
(2) Evaluarea activitãţii Consiliului şi a performanţelor individuale profesionale ale membrilor acestuia se efectueazã în primul trimestru al fiecãrui an şi are în vedere perioada cuprinsã între data de 1 ianuarie şi 31 decembrie a anului precedent, de cãtre un colegiu.
(3) Colegiul prevãzut la alin. (2) este alcãtuit din 5 membri dupã cum urmeazã:
a) preşedintele Consiliului Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor;
b) preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
c) un reprezentant al Ministerului Justiţiei;
d) doi reprezentanţi ai Parlamentului României, respectiv un senator şi un deputat, desemnaţi de cãtre cele douã camere ale Parlamentului.
(4) În sensul prevederilor alin. (2) Colegiul întocmeşte un raport de evaluare care se înainteazã primului-ministru. Pe baza propunerilor din raportul de evaluare, primul-ministru poate sã dispunã, prin decizie, eliberarea din funcţie a acelor consilieri de soluţionare a contestaţiilor care au obţinut calificative nesatisfãcãtoare.
(5) Procedura de evaluare a activitãţii Consiliului şi a performanţelor individuale profesionale ale membrilor acestuia se stabileşte prin regulament al colegiului, care se aprobã prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Prin excepţie de la termenul prevãzut la alin. (2), în cazul apariţiei unor situaţii deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuatã ori de câte ori este necesar şi înainte de acest termen."
63. La articolul 266, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 266.- (1) Consiliul este competent sã soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate, constituite conform regulamentului de organizare, potrivit art. 291."
64. La articolul 270 alineatul (1), litera d) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"d) obiectul contestaţiei, formulat în conformitate cu prevederile art. 255 alin. (5);".
65. La articolul 271, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) Odatã cu transmiterea contestaţiei cãtre Consiliu sau cel târziu în urmãtoarea zi lucrãtoare datei transmiterii, contestatorul va înainta autoritãţii contractante, sub sancţiunea nulitãţii contestaţiei, o copie a acesteia şi a înscrisurilor prevãzute la alin. (1), dacã acestea sunt disponibile.
(3) În termen de 5 zile de la primirea notificãrii privind contestaţia, autoritatea contractantã are obligaţia sã îi înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi la procedura de atribuire. Înştiinţarea trebuie sã conţinã inclusiv o copie a contestaţiei respective."
66. La articolul 271, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
"(5) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevãzute la alin. (2), dispoziţiile art. 277 alin. (1) nu sunt aplicabile."
67. La articolul 272, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(2) În cazul în care valoarea estimatã conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a a contractului/acordului-cadru care urmeazã sã fie atribuit/încheiat este mai mare decât pragurile valorice prevãzute la art. 55 alin. (2), contestaţia poate fi depusã în cel mult 10 zile de la data luãrii la cunoştinţã, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã, de cãtre contestator, de un act al autoritãţii contractante pe care acesta îl considerã nelegal.
(3) În cazul în care valoarea estimatã conform prevederilor cap. II secţiunea a 2-a a contractului/acordului-cadru care urmeazã sã fie atribuit/încheiat este egalã cu sau mai micã decât pragurile valorice prevãzute la art. 55 alin. (2), contestaţia poate fi depusã în cel mult 5 zile de la data luãrii la cunoştinţã, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã, de cãtre contestator de un act al autoritãţii contractante pe care acesta îl considerã nelegal."
68. La articolul 272, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu urmãtorul cuprins:
"(4) În cazul în care documentaţia de atribuire este publicatã în SEAP în condiţiile prevãzute la art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2), data luãrii la cunoştinţã se considerã a fi data publicãrii documentaţiei de atribuire.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), contestaţia care se referã la prevederile documentaţiei de atribuire poate fi depusã numai pânã la data stabilitã pentru depunerea ofertelor."
69. La articolul 274, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 274. - (1) În termen de 5 zile de la primirea copiei contestaţiei, autoritatea contractantã are obligaţia transmiterii la Consiliu a punctului sãu de vedere asupra acesteia, însoţit de orice documente considerate edificatoare, precum şi, sub sancţiunea amenzii prevãzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziţiei publice. Lipsa punctului de vedere al autoritãţii contractante nu împiedicã soluţionarea contestaţiei, în mãsura în care s-a fãcut dovada comunicãrii acesteia."
70. La articolul 275, alineatele (1)-(3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 275. - (1) În vederea soluţionãrii contestaţiei Consiliul are dreptul de a solicita lãmuriri pãrţilor, de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente, în mãsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu trebuie sã conducã la depãşirea termenului de soluţionare a contestaţiei, astfel cum este prevãzut la art. 276.
(3) Autoritatea contractantã are obligaţia de a rãspunde la orice solicitare a Consiliului şi de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezintã relevanţã pentru soluţionarea contestaţiei, într-un termen care nu poate depãşi 5 zile de la data primirii solicitãrii, sub sancţiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicatã conducãtorului autoritãţii contractante."
71. La articolul 275, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu urmãtorul cuprins:
"(3^1) Consiliul are obligaţia de a pronunţa decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevãzut la alin. (3).
(3^2) Decizia Consiliului privind amenda, neatacatã în termen, constituie titlu executoriu şi se executã de cãtre organele competente, potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silitã a creanţelor fiscale şi cu procedura prevãzutã de aceste dispoziţii."
72. Articolul 276 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 276. - (1) Consiliul are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 30 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritatea contractantã.
(2) Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei prevãzut la alin. (1) poate atrage declanşarea procedurii de evaluare în conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6)."
73. La articolul 277, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) În cazuri temeinic motivate şi la solicitarea uneia dintre pãrţi, Consiliul poate pronunţa o decizie prin care dispune ca mãsurã provizorie încetarea perioadei de suspendare a procedurii de atribuire, începând cu expirarea termenului prevãzut la alin. (4). Consiliul are obligaţia de a se pronunţa asupra respectivei solicitãri în termen de cel mult 5 zile de la data primirii acesteia.
(4) Decizia Consiliului cu privire la mãsura provizorie se poate ataca în termen de 10 zile de la comunicare, potrivit dispoziţiilor art. 283."
74. La articolul 277, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
"(5) În cazul în care autoritatea contractantã îşi propune sã achiziţioneze produse, servicii sau lucrãri defalcate pe loturi, prin atribuirea mai multor contracte de achiziţie distincte, prevederile alin. (1) opereazã numai asupra loturilor la care se referã contestaţia."
75. La articolul 278, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei mãsuri de remediere a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie adusã la îndeplinire, care nu poate fi mai scurt decât termenul de exercitare a cãii de atac împotriva deciziei Consiliului aşa cum este prevãzut la art. 280 alin. (5). Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea mãsurii de remediere, scop în care Consiliul îi va trimite acesteia, în copie, toate deciziile sale motivate."
76. La articolul 279, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Decizia Consiliului, adoptatã potrivit alin. (1), va fi motivatã şi comunicatã în scris pãrţilor, în termen de 5 zile de la pronunţare. Decizia, fãrã motivarea acesteia, se publicã pe pagina de internet a Consiliului înlãuntrul aceluiaşi termen."
77. La articolul 279, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Decizia motivatã se publicã pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fãrã referire la datele de identificare a deciziei şi ale pãrţilor, precum şi la datele personale, în termen de 10 de zile de la data la care aceasta rãmâne definitivã şi irevocabilã."
78. La articolul 281, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 281. - (1) Plângerea se înainteazã Consiliului, sub sancţiunea nulitãţii acesteia, care va transmite dosarul instanţei competente în cel mult 3 zile de la expirarea termenului pentru exercitarea cãii de atac."
79. La capitolul IX, secţiunea a 7-a se abrogã.
80. La articolului 283, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 283. - (1) Instanţa competentã sã soluţioneze plângerea formulatã împotriva deciziei pronunţate de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal pe raza cãreia se aflã sediul autoritãţii contractante. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are calitate de parte în proces."
81. La articolul 284, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 284. - (1) La cerere, instanţa poate dispune suspendarea procedurii de atribuire şi/sau a deciziei Consiliului, pânã la soluţionarea plângerii formulate împotriva deciziei Consiliului."
82. La articolul 285, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) În cazul în care, în mod greşit, Consiliul a soluţionat cauza pe excepţie, instanţa va desfiinţa decizia respectivã şi va trimite cauza acestuia spre soluţionare pe fond cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei."
83. La articolul 287, alineatul (4) se abrogã.
84. Articolul 291 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 291. - În termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei ordonanţe de urgenţã, Guvernul, prin hotãrâre, aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului, la propunerea preşedintelui Consiliului şi cu avizul Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice."
85. La articolul 292, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Guvernul, la propunerea preşedintelui Consiliului şi cu avizul Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, ca urmare a unui numãr crescut de cauze, poate aproba, prin hotãrâre, înfiinţarea de oficii teritoriale ale Consiliului în oraşele de reşedinţã a curţilor de apel şi/sau suplimentarea numãrului personalului Consiliului stabilit în conformitate cu art. 260 alin. (1)."
86. La articolului 293, litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"e) încãlcarea regulilor de publicitate prevãzute de prezenta ordonanţã şi/sau neîndeplinirea de cãtre autoritãţile contractante a obligaţiei de înregistrare în SEAP, aşa cum este prevãzut de legislaţia în materia achiziţiilor publice;".
87. La articolul 293, dupã litera j) se introduce o nouã literã, litera j^1), cu urmãtorul cuprins:
"j^1) schimbarea criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire pe parcursul aplicãrii procedurii de atribuire;".
88. La articolul 293, litera m) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"m) refuzul de a transmite Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice informaţiile referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicã, pe care aceasta le solicitã în scopul îndeplinirii funcţiilor şi atribuţiilor sale, sau netransmiterea acestora în termenul prevãzut de prezenta ordonanţã de urgenţã sau, dupã caz, în termenul solicitat;".
89. La articolul 293, dupã litera m) se introduc nouã noi litere, literele n), o), p), q), r), s), t), u) şi v), cu urmãtorul cuprins:
"n) încãlcarea obligaţiei prevãzute la art. 80, 93 şi 129;
o) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevãzute la art. 209;
p) încãlcarea prevederilor art. 204 alin. (1);
q) încãlcarea prevederilor art. 204 alin. (1^1);
r) încãlcarea prevederilor art. 206-207;
s) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului în termenul stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe, dupã data la care aceasta rãmâne definitivã şi irevocabilã;
t) încãlcarea prevederilor art. 211-213, referitoare la întocmirea şi pãstrarea dosarului achiziţiei publice;
u) neînfiinţarea compartimentului prevãzut la art. 304^1;
v) orice altã încãlcare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încãlcarea dispoziţiilor de la art. 2."
90. Articolul 294 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 294. - (1) Contravenţiile prevãzute la art. 293 lit. f), m), n), u) şi v) se sancţioneazã cu amendã de la 10.000 lei la 35.000 lei.
(2) Contravenţiile prevãzute la art. 293 lit. a), c), k), q), s) şi t) se sancţioneazã cu amendã de la 35.000 lei la 70.000 lei.
(3) Contravenţiile prevãzute la art. 293 lit. b), d), e), g), h), i), j), j^1), l), o), p) şi r) se sancţioneazã cu amendã de la 70.000 lei la 100.000 lei.
(4) Amenzile prevãzute ca sancţiuni pentru sãvârşirea contravenţiilor de la art. 293 pot fi aplicate atât persoanelor juridice, cât şi persoanelor fizice.
(5) Contravenientul persoanã fizicã şi/sau juridicã are dreptul de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din minimul amenzilor prevãzute la art. 294 alin. (1)-(3)."
91. La articolul 295, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Orice persoanã are dreptul de a sesiza Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice cu privire la încãlcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. În vederea exercitãrii acestui drept persoanele respective vor transmite Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice împreunã cu sesizarea şi datele/documentele relevante, în vederea susţinerii acesteia."
92. Dupã articolul 296 se introduce un nou articol, articolul 296^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 296^1. - (1) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 294, Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a solicita în instanţã constatarea nulitãţii absolute a contractelor/acordurilor-cadru în urmãtoarele cazuri:
a) contractele/acordurile-cadru respective au fost încheiate fãrã publicarea anunţurilor de participare, dacã aceastã faptã a avut loc în alte circumstanţe decât cele permise de prezenta ordonanţã de urgenţã;
b) în situaţiile prevãzute la art. 205 alin. (2), art. 277 alin. (1) şi art. 284 alin. (2);
c) contractul de achiziţie publicã, contractul de concesiune de lucrãri publice şi contractul de concesiune de servicii au fost încheiate cu nerespectarea cerinţelor minime prevãzute de autoritatea contractantã în caietul de sarcini sau, deşi sunt respectate cerinţele respective, contractul a fost încheiat în condiţii mai puţin favorabile decât cele prevãzute în propunerile tehnicã şi financiarã care au constituit oferta declaratã câştigãtoare;
d) atunci când autoritatea contractantã urmãreşte dobândirea execuţiei unei lucrãri, a unui serviciu sau a unui produs, fapt care ar încadra contractul respectiv fie în categoria contractelor de achiziţie publicã, fie în categoria contractelor de concesiune de lucrãri publice sau de concesiune de servicii, însã autoritatea contractantã încheie un alt tip de contract decât acestea, cu nerespectarea procedurilor de atribuire prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã.
(2) Instanţa competentã pentru constatarea nulitãţii absolute este secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cãrui arie de competenţã se aflã sediul autoritãţii contractante."
93. La articolul 299, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunţurilor prevãzute de prezenta ordonanţã în Monitorul Oficial al României este facultativã."
94. Articolul 304^1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 304^1. - (1) În vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractantã are obligaţia de a înfiinţa un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, pânã la data de 1 ianuarie 2008.
(2) În cazul autoritãţilor contractante nou-înfiinţate obligaţia prevãzutã la alin. (1) va fi dusã la îndeplinire într-un termen de cel mult 3 luni de la data înfiinţãrii autoritãţii contractante.
(3) În mãsura în care structura organizatoricã a autoritãţii contractante nu permite înfiinţarea unui compartiment distinct, obligaţia prevãzutã la alin. (1) şi (2) se îndeplineşte pe cale de act administrativ al conducãtorului autoritãţii contractante prin care una sau, dupã caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autoritãţi contractante sunt însãrcinate cu ducerea la îndeplinire a principalelor atribuţii ale compartimentului intern specializat, aşa cum sunt prevãzute de legislaţia în materia achiziţiilor publice."
ART. II
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
p. Secretarul general
al Guvernului,
Attila-Zoltan Cseke

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
pentru Reglementarea şi
Monitorizarea Achiziţiilor Publice,
Marius Gogescu

Ministrul comunicaţiilor
şi tehnologiei informaţiei,
Iuliu Winkler

Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

Ministrul dezvoltãrii,
lucrãrilor publice şi locuinţelor,
Laszlo Borbely

p. Departamentul
pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu Dordea

Ministrul economiei
şi finanţelor
Varujan Vosganian

Bucureşti, 26 septembrie 2007.
Nr. 94.
---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016