Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 71 din 31 august 2011  pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 71 din 31 august 2011 pentru modificarea unor acte normative in vederea eliminarii prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011

    Având în vedere cã prin Scrisoarea de intenţie, semnatã de autoritãţile române la Bucureşti în iunie 2011, ţara noastrã îşi menţine angajamentul de a implementa recent aprobata legislaţie din domeniul reformei salarizãrii şi totodatã de a elimina baza legalã pentru fondurile de stimulente,
    luând în considerare cã abrogarea prevederilor din actele normative prin care se autorizeazã unele instituţii şi autoritãţi publice sã reţinã o parte din veniturile realizate pentru constituirea de fonduri pentru stimularea personalului angajat trebuie sã se realizeze pânã la sfârşitul lunii august 2011, aceastã mãsurã reprezentând criteriu de referinţã structural potrivit Scrisorii de intenţie, de a cãrui îndeplinire depinde continuarea Acordului Stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional,
    ţinând seama de faptul cã neadoptarea acestor mãsuri în regim de urgenţã ar duce la nerespectarea acordului cu Fondul Monetar Internaţional, fapt ce ar putea conduce la imposibilitatea finanţãrii deficitului bugetar,
    întrucât aceste elemente vizeazã interesul general public şi constituie situaţii de urgenţã şi extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amânatã,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. I
    Alineatul (4) al articolului 52 din Legea petrolului nr. 238/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Veniturile extrabugetare realizate conform prevederilor alin. (1) şi (2) de cãtre autoritatea competentã se fac venit la bugetul de stat."
    ART. II
    Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 5, alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
    "Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat poate percepe o cotã de adaos de pânã la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperãrii cheltuielilor materiale de administrare aferente."
    2. Articolul 5^4 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5^4. - Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut pe termen scurt sau pentru împrospãtare, operatorii economici vor constitui garanţii reale mobiliare ori imobiliare, ale cãror cuantumuri sã asigure reîntregirea stocurilor.
    În cazul în care executarea garanţiei pentru stingerea datoriilor depãşeşte 30 de zile de la data termenului de restituire sau scadenţã, operatorii economici vor suporta pentru obligaţiile restante şi majorãri de întârziere, în cuantumul celor în vigoare pentru creanţele bugetare, calculate de la data scadenţei pânã la stingerea în totalitate a acestora.
    Contractele de împrumut, de vânzare-cumpãrare sau de schimb, încheiate de unitãţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, constituie titluri executorii."
    ART. III
    Alineatul (3) al articolului 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Guvernul va stabili, prin hotãrâri, reglementãri-cadru în domeniul protecţiei consumatorilor."
    ART. IV
    Articolele 25 şi 25^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 25. - Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfãşurarea proceselor penale, care sunt suportate de pãrţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevãzute de Codul de procedurã penalã, precum şi din amenzile judiciare, constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. Executarea silitã a debitelor se efectueazã de organele de executare ale unitãţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a cãror razã teritorialã îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silitã a creanţelor bugetare.
    Art. 25^1. - În scopul colectãrii sumelor prevãzute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justiţiei conturi la unitãţile teritoriale ale Trezoreriei Statului - nr. 50.32. <<Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat>>."
    ART. V
    Articolul 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 106/1995, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - Veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna funcţionare a judecãtoriilor, tribunalelor, curţilor de apel, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a parchetelor de pe lângã aceste instanţe, laboratoarelor de expertizã criminalisticã, pentru administrarea justiţiei prin organul de specialitate al administraţiei publice centrale, pentru realizarea de noi emisiuni ale timbrului judiciar, pentru achiziţionarea de publicaţii şi lucrãri de specialitate din ţarã şi din strãinãtate, de sisteme moderne de informatizare şi aparaturã specificã, pentru organizarea unor acţiuni cu caracter profesional sau social."
    ART. VI
    Alineatele (2) şi (4) ale art. 48 din Legea minelor nr. 85/2003, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Veniturile extrabugetare realizate conform alin. (1) de autoritatea competentã sunt utilizate pentru finanţarea cheltuielilor pentru alcãtuirea pachetelor de date şi lansarea apelurilor publice de oferte, organizarea rundelor de prezentare a condiţiilor de participare la oferta publicã, ţinerea licitaţiilor şi elaborarea de studii, expertizãri şi consultanţã tehnicã şi alte cheltuieli materiale, precum şi pentru dotãri.
    ...............................................................................................
    (4) Categoriile de cheltuieli care se finanţeazã din venituri extrabugetare aprobate prin legea bugetului de stat se stabilesc prin ordin al preşedintelui autoritãţii competente."
    ART. VII
    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 265/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 23, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Sumele obţinute din încasarea tarifelor prevãzute la alin. (1) se varsã la bugetul de stat".
    2. La articolul 23, alineatele (4) şi (5) se abrogã.
    3. La articolul 96, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonanţe de urgenţã, ordonanţe sau hotãrâri ale Guvernului din domeniul protecţiei mediului şi gospodãririi apelor se fac venit la bugetul de stat."
    ART. VIII
    La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã:
    1. art. 17 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011;
    2. art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    3. art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 353/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    4. art. 12 alin. (5), (6) şi (7) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    5. art. 137 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    6. art. 285 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    7. Ordonanţa Guvernului nr. 22/2006 privind reglementarea unor mãsuri fiscale din domeniul de activitate al Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 30 ianuarie 2006, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 167/2006;
    8. art. 88 alin. (3)-(5) din Legea apelor nr. 107/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    9. art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor mãsuri financiare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 116/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    10. art. 78 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 31 ianuarie 2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 266/2006, cu modificãrile ulterioare;
    11. art. 13 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gãrzii Financiare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13 octombrie 2003, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 132/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    12. art. 15 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 23 martie 2004, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 243/2004, cu modificãrile ulterioare;
    13. art. 19 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energeticã şi promovarea utilizãrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008.
    ART. IX
    Prin legea de salarizare pentru anul 2012 se va reglementa modul de compensare a stimulentelor de care beneficia personalul din instituţiile şi autoritãţile publice, în temeiul actelor normative prevãzute la art. I - VIII.
    ART. X
    Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, se modificã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 34 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 34. - Sumele încasate din plata amenzilor la contravenţiile silvice se varsã la bugetul de stat, în cazul contravenţiilor sãvârşite de cãtre persoanele juridice, sau, dupã caz, la bugetul local, pentru contravenţiile sãvârşite de cãtre persoanele fizice."
    2. La articolul 36, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Sumele încasate din vânzarea materialelor lemnoase confiscate, rãmase dupã deducerea cheltuielilor de custodie, organizarea licitaţiei şi transport, dupã caz, precum şi sumele încasate din plata contravalorii materialelor lemnoase confiscate care nu se gãsesc sau care nu pot fi identificate, prevãzute la art. 22 alin. (5), se varsã la bugetul de stat, în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvicã, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publicã a statului, sau la bugetele locale, în cazul în care materialul lemnos provine din fondul forestier proprietate publicã/privatã a unitãţilor administrativ-teritoriale ori din cel proprietate privatã dacã proprietarul este contravenient, precum şi în cazul materialelor lemnoase abandonate a cãror provenienţã nu poate fi stabilitã.
    3. Articolul 40 se abrogã.
    ART. XI
    Prezenta ordonanţã de urgenţã intrã în vigoare la 1 ianuarie 2012.

                     PRIM-MINISTRU
                       EMIL BOC

                    Contrasemneazã:
                    ---------------
             Ministrul finanţelor publice,
                Gheorghe Ialomiţianu

             Ministrul muncii, familiei
               şi protecţiei sociale,
            Laurenţiu Sebastian Lãzãroiu

              Ministrul administraţiei
                   şi internelor,
              Constantin-Traian Igaş

               Ministrul justiţiei,
              Cãtãlin Marian Predoiu

                Ministrul culturii
            şi patrimoniului naţional,
                  Kelemen Hunor

                Ministrul economiei,
         comerţului şi mediului de afaceri,
                    Ion Ariton

         Ministrul mediului şi pãdurilor,
                 Laszlo Borbely

              Ministrul sãnãtãţii,
                Ritli Ladislau

       Secretarul general al Guvernului,
           Daniela Nicoleta Andreescu

    Bucureşti, 31 august 2011.
    Nr. 71.

                                   ----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016