Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 13 septembrie 2006  privind masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 13 septembrie 2006 privind masuri pentru dezvoltarea activitatii in domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006
Situaţia extraordinarã, prevãzutã la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã, se motiveazã prin necesitatea urgentã de asigurare a unui fond de locuinţe de închiriat la nivelul unor unitãţi administrativ-teritoriale, destinat chiriaşilor evacuaţi sau care urmeazã a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, a cãror situaţie locativã s-a acutizat datoritã incapacitãţii fondului locativ construit de a prelua solicitãrile de locuinţã formulate de aceştia, pe fondul celeritãţii de desfãşurare a acţiunii de retrocedare a proprietãţilor. Neadoptarea acestei mãsuri are consecinţe grave asupra stãrii sociale a chiriaşilor aflaţi deja în situaţia conjuncturalã de a fi evacuaţi prin executare judecãtoreascã şi care nu au posibilitatea sã-şi achiziţioneze o locuinţã în condiţiile pieţei.
De asemenea, aceastã situaţie se motiveazã şi prin necesitatea urgentã de prevenire a intenţiilor de înstrãinare a caselor de locuit construite prin programe sau acţiuni ale Guvernului pentru persoane ori familii rãmase fãrã adãpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii ca urmare a producerii unor calamitãţi naturale, dupã predarea acestora cãtre beneficiari, ca mãsuri necesare pentru protecţia banilor publici alocaţi de Guvern în cadrul programelor şi acţiunilor respective şi pentru evitarea denaturãrii scopului pentru care au fost construite aceste case prin efort naţional, materializat prin cheltuirea unor sume importante de la bugetul de stat.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. 1
Fondul de locuinţe destinat închirierii, necesar pentru aplicarea prevederilor <>art. 15 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 241/2001 , cu modificãrile ulterioare, se va constitui de cãtre consiliile locale din acele unitãţi administrativ-teritoriale care au înregistrat peste 10 cereri formulate de persoane evacuate ca urmare a aplicãrii legilor de restituire şi care au fost aprobate pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, prin:
a) redistribuirea cu prioritate a unor locuinţe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unitãţilor administrativ-teritoriale şi devenite vacante pe perioada exploatãrii, inclusiv a unor astfel de locuinţe disponibile din fondul construit prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor <>Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) distribuirea cu aceastã destinaţie a cel mult 20% din numãrul de locuinţe nou-construite conform prevederilor <>Legii nr. 152/1998 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, la data finalizãrii şi punerii în funcţiune a acestora;
c) construirea de locuinţe sociale prin programe de investiţii promovate pe plan local în conformitate cu prevederile <>Legii locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
(1) Casele de locuit construite prin programe sau acţiuni ale Guvernului pentru persoane sau familii rãmase fãrã adãpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii datoritã unor calamitãţi naturale se predau cu titlu gratuit beneficiarilor acestora, prin proces-verbal de predare-primire a caselor de locuit din zonele calamitate, încheiat de consiliile locale de care aparţin, conform modelului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.
(2) Procesul-verbal de predare-primire a caselor de locuit din zonele calamitate prevãzut la alin. (1) este actul care constituie titlul dreptului de proprietate asupra casei de locuit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã.
(3) Casele de locuit prevãzute la alin. (1) nu pot fi înstrãinate prin acte între vii pe o perioadã de 5 ani de la data predãrii acestora cãtre beneficiari. Înstrãinarea casei de locuit prin acte între vii înainte de termenul de 5 ani se poate face numai dupã restituirea cãtre bugetul de stat a contravalorii sumelor cheltuite pentru construirea acesteia, rezultatã din actualizarea la zi a valorii casei de locuit consemnatã în procesul-verbal prevãzut la alin. (2), prin aplicarea indicelui de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statisticã.
(4) Beneficiarii caselor de locuit prevãzute la alin. (1) sunt obligaţi sã-şi asigure imobilele pentru daune provocate de calamitãţi naturale, pe o perioadã de minimum 5 ani de la data primirii acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii exonereazã statul cu privire la acordarea unui nou sprijin în reconstruirea sau reabilitarea respectivelor case de locuit, în cazul în care vor fi deteriorate ori distruse ca efect al unor calamitãţi naturale ce se pot produce în perioada de 5 ani de la data primirii acestora.
(5) Neîndeplinirea de cãtre beneficiarii caselor de locuit a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor alin. (3) şi (4) reprezintã condiţii suspensive care afecteazã dreptul de proprietate la înscrierea acestuia în Cartea funciarã, în condiţiile legii.
(6) Consiliile locale au obligaţia sã predea beneficiarilor casele de locuit în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã sau, dupã caz, în termen de 15 zile de la data terminãrii şi recepţionãrii lucrãrilor de construcţie, potrivit legii.
ART. 3
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 241/2001 , cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 15 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - (1) În cazul chiriaşilor care au primit notificarea pentru motivele prevãzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b), consiliile locale sunt obligate sã le punã la dispoziţie, cu prioritate, o locuinţã din fondul destinat închirierii, inclusiv din fondul de locuinţe sociale, în termen de un an de la data cererii chiriaşului; locuinţele se pun la dispoziţie numai celor care îndeplinesc criteriile de acces stabilite în conformitate cu prevederile <>Legii locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
2. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - Chiriaşii ale cãror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevãzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) au prioritate la acordarea tuturor înlesnirilor prevãzute de legislaţia în vigoare pentru dobândirea unei locuinţe proprietate personalã."
ART. 4
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 241/2001 , cu modificãrile ulterioare, inclusiv cu modificãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, dupã aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul delegat pentru lucrãri publice
şi amenajarea teritoriului,
Ioan Andreica,
secretar de stat

p. Ministrul administraţiei şi internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 13 septembrie 2006.
Nr. 68.

ANEXĂ

PROCES-VERBAL
de predare-primire a caselor de locuit din zonele calamitate

Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 68/2006 privind mãsuri pentru dezvoltarea activitãţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional,
în conformitate cu Protocolul de predare-primire nr. ......... din data de ............, încheiat de Consiliul Local al ................ cu Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe
între subscrişii: Consiliul Local al ............., judeţul ............., prin ............. - primar, şi ................ - secretar, în calitate de reprezentanţi legali ai statului, pe de o parte, şi ..................., nãscut/nãscutã ........... în ..........., judeţul/sectorul ............, la data de .........., fiul/fiica lui .............. şi al/a ................., legitimat/legitimatã cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ............., eliberat/eliberatã de ............. la data de ............, domiciliat/domiciliatã în localitatea .................., str. ................. nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................., în calitate de beneficiar, pe de altã parte, s-a încheiat prezentul proces-verbal de predare-primire a casei de locuit, construitã în zonele afectate de calamitãţi naturale în baza prevederilor programului/acţiunii guvernamental/guvernamentale ....................., stabilit/stabilitã prin .................... .

Art. 1. - Casa de locuit, denumitã în continuare locuinţã, situatã în localitatea ..........................., str. ............... nr. ....., judeţul ................., identificatã conform schiţei anexate la prezentul proces-verbal, compusã din ...... camere de locuit, cu o suprafaţã desfãşuratã construitã de ....... m² şi în valoare de .................. lei, se predã gratuit în proprietatea beneficiarului acesteia.
Art. 2. - Locuinţa a fost construitã prin Contractul de antreprizã generalã nr. .... din data de ............, încheiat de Agenţia Naţionalã pentru Locuinţe cu .............., în baza Autorizaţiei de construire nr. ........... din data de ..............., eliberatã de ..............., şi a fost recepţionatã la data terminãrii lucrãrilor prin Procesul-verbal de recepţie nr. ..... din data de .............. .
Art. 3. - Terenul aferent locuinţei este în suprafaţã de ..... m²
...........................................................
(se vor preciza situaţia juridicã a terenului
şi actul prin care se consfinţeşte aceasta -
proprietarul şi/sau modul de folosinţã, în condiţiile legii)
Art. 4. - Beneficiarul locuinţei se obligã:
a) sã solicite înscrierea imobilului - construcţie şi teren aferent - în Cartea funciarã;
b) sã declare locuinţa şi terenul, în vederea impunerii, la compartimentul de specialitate al autoritãţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la data prezentului proces-verbal;
c) sã-şi asigure locuinţa pentru daune provocate de calamitãţi naturale, pe o perioadã de minimum 5 ani de la data prezentului proces-verbal;
d) sã nu înstrãineze locuinţa prin acte între vii, pe o perioadã de 5 ani de la data prezentului proces-verbal;
e) sã utilizeze şi sã pãstreze în bune condiţii locuinţa şi instalaţiile acesteia şi sã nu aducã modificãri construcţiei predate prin prezentul proces-verbal în perioada de garanţie de 2 ani, sub rezerva pierderii acestei garanţii.
Art. 5. - Neîndeplinirea de cãtre beneficiarul locuinţei a obligaţiilor ce îi revin potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 68/2006 reprezintã condiţii suspensive care afecteazã dreptul de proprietate asupra locuinţei, acesta urmând a fi înscris în Cartea funciarã cu titlu provizoriu, potrivit <>art. 29 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 , republicatã. În partea a III-a a Cãrţii funciare se vor consemna sarcinile cu privire la interdicţia de a înstrãina locuinţa prin acte între vii pe o perioadã de 5 ani şi obligativitatea asigurãrii acesteia pe aceeaşi perioadã. Înstrãinarea locuinţei prin acte între vii înainte de termenul de 5 ani se poate face numai dupã restituirea cãtre bugetul de stat a contravalorii sumelor cheltuite pentru construirea acesteia, rezultatã din actualizarea la zi a valorii casei de locuit prevãzute la art. 1 prin aplicarea indicelui de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statisticã. Aceste clauze se sting prin împlinirea termenului de 5 ani de la data prezentului proces-verbal.
Art. 6. - Consiliul local, prin reprezentanţii sãi legali, se obligã:
a) sã predea beneficiarului locuinţei toate înscrisurile pe care le deţine şi care sunt necesare pentru înscrierea imobilului în registrul de Carte funciarã;
b) sã predea beneficiarului locuinţei documentele care constituie Cartea tehnicã a construcţiei.
Art. 7. - Prezentul proces-verbal conţine ....... file şi o anexã^1) cu o filã, în total ..... file, şi a fost încheiat în douã exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat. Am primit.
Consiliul Local al ............. Beneficiar,
Primar, ....................
...............

Secretar,
...............

Întocmit.
...............

Data ..............
douã exemplare
_____________
^1) Anexa reprezintã o schiţã prin care se redau, la o scarã convenabilã, suprafaţa construitã a locuinţei şi suprafaţa terenului aferent, cu poziţionarea cardinalã a acestora şi precizarea adresei şi a vecinãtãţilor.

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice