Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 66 din 29 iunie 2005  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 66 din 29 iunie 2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 5 iulie 2005

Având în vedere:
- actele normative prin care au fost aprobate mãsuri fiscale şi cheltuieli suplimentare dupã publicarea <>Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 , cu implicaţii asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare stabilite pentru anul 2005;
- revizuirea indicatorilor macroeconomici estimaţi pentru anul 2005, în funcţie de realizãrile pe anii 2003 şi 2004;
- necesitatea diminuãrii ţintei de deficit bugetar pe anul 2005 pentru sprijinirea stabilitãţii macroeconomice, respectiv pentru reducerea deficitului de cont curent şi a inflaţiei;
- necesitatea asigurãrii fondurilor suplimentare pentru finanţarea activitãţilor şi structurilor din domeniile pentru care se poate activa clauza de salvgardare;
- urgenţa asigurãrii fondurilor pentru înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale produse în primãvara acestui an;
- prevederile <>Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, potrivit cãrora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicatã, şi al <>art. 6 din Legea nr. 500/2002 , cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Bugetul de stat pe anul 2005, aprobat prin <>Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 şi nr. 1.121 bis din 29 noiembrie 2004, se modificã şi se completeazã potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã.
ART. 2
(1) Sinteza modificãrilor bugetului de stat pe anul 2005, detaliatã, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe pãrţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Sinteza modificãrilor cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, dupã caz, este prevãzutã în anexa nr. 2.
(3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevãzute în anexa nr. 3*).
---------
*) Anexa nr. 3 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", şos. Panduri nr. 1.

CAP. II
Structura şi regimul veniturilor bugetare

ART. 3
La veniturile bugetului de stat pe anul 2005 se aprobã urmãtoarele influenţe:

- miliarde lei -


VENITURI - TOTAL 1.220,4
din care:
Venituri curente 1.762,4
din acestea:
a) venituri fiscale: 1.588,4
- impozite directe 13.766,5
din care:
- impozitul de profit 10.223,0
- impozitul pe salarii 650,0
- impozitul pe venit -18.214,0
- cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) 21.695,5
- alte impozite directe -918,0
- contribuţii 330,0
- impozite indirecte -12.178,1
din care:
- taxa pe valoarea adãugatã -9.117,1
- taxa pe valoarea adãugatã încasatã 17.833,3
- sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã
pentru bugetele locale (se scad) -26.950,4
- accize -3.379,0
- taxe vamale 1.878,0
- alte impozite indirecte -1.560,0
b) venituri nefiscale 174,0
Venituri din capital -530,0
Încasãri din rambursarea împrumuturilor acordate -12,0CAP. III
Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare

ART. 4
În structurã economicã influenţele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005 se prezintã astfel:

- miliarde lei -


CHELTUIELI - TOTAL -9.743,0
din care:
1. Cheltuieli curente -1.612,7
din acestea:
a) cheltuieli de personal 3.028,8
b) cheltuieli materiale şi servicii 3.482,6
c) subvenţii -463,9
d) transferuri -7.824,5
e) dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli -4.116,3
f) rezerve 4.280,6
2. Cheltuieli de capital -903,2
3. Împrumuturi acordate -92,0
4. Rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi
comisioane la credite -7.135,1
din acestea:
a) Rambursãri de credite externe, plãţi de dobânzi şi comisioane
la credite externe contractate de ordonatorii de credite: -7.086,4
- rambursãri de credite externe -4.837,7
- plãţi de dobânzi şi comisioane -2.248,7
b) Rambursãri de credite interne, plãţi de dobânzi şi comisioane
la credite interne contractate de ordonatorii de credite: -48,7
- rambursãri de credite interne -22,2
- plãţi de dobânzi şi comisioane -26,5ART. 5
(1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia sã se încadreze în cheltuielile de personal, numãrul maxim de posturi şi în structura acestora, prevãzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea şi comunicarea numãrului de posturi, salariilor de bazã, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevãzute de lege, ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare.
(2) În aplicarea prevederilor <>art. 10 din Legea nr. 511/2004 , influenţele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizeazã pe luni de cãtre ordonatorul principal de credite bugetare şi se comunicã Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
(3) Începând cu data de 1 iulie 2005, cheltuielile cu transportul şi cazarea aferente deplasãrilor interne şi externe efectuate în condiţiile legii de cãtre instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se asigurã de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".
ART. 6
Alineatul (4) al articolului 8 din <>Legea nr. 511/2004 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Sumele aferente creşterilor salariale acordate în anul 2005 în condiţiile stabilite prin lege, prevãzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale", au fost repartizate ordonatorilor principali de credite în funcţie de execuţia bugetarã şi de necesitãţile de finanţare. Creşterile salariale acordate în anul 2005 Senatului, Camerei Deputaţilor, precum şi personalului Ministerului Apãrãrii Naţionale se asigurã din bugetele aprobate acestora."
ART. 7
(1) Cheltuielile pentru autoritãţile publice, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2005, se majoreazã cu suma de 3.811,1 miliarde lei, din care: 1.983,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.024,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 24,2 miliarde lei subvenţii, 192,0 miliarde lei transferuri, 745,8 miliarde lei cheltuieli de capital, şi se diminueazã cu suma de 158,9 miliarde lei la rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane la credite.
(2) Cheltuielile pentru autoritãţile publice se modificã dupã cum urmeazã:

- miliarde lei -


a) Administraţia Prezidenţialã +54,1
b) Autoritãţi legislative +24,2
c) Autoritãţi judecãtoreşti +2.220,6
d) Alte organe ale autoritãţilor publice -10,6
e) Autoritãţi executive +1.522,8


(3) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul "Autoritãţi publice", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", este cuprinsã şi suma de 15,0 miliarde lei necesarã pentru acordarea de asistenţã consularã în situaţii deosebite.
ART. 8
(1) Cheltuielile pentru apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2005, se majoreazã cu suma de 2.954,3 miliarde lei, din care: 2.850,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.283,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 71,8 miliarde lei subvenţii şi 382,5 miliarde lei transferuri, şi se diminueazã cu suma de 878,1 miliarde lei la cheltuieli de capital şi cu suma de 1.756,1 miliarde lei la rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane la credite.
(2) Cheltuielile pentru apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã, pe capitole de cheltuieli, se majoreazã cu suma de 5.656,6 miliarde lei la ordine publicã şi siguranţã naţionalã şi se diminueazã cu suma de 2.702,3 miliarde lei la apãrare naţionalã.
ART. 9
(1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2005, se majoreazã cu suma de 5.508,1 miliarde lei, din care: 786,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 283,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 63,6 miliarde lei subvenţii, 5.726,3 miliarde lei transferuri, şi se diminueazã cu suma de 194,5 miliarde lei la cheltuieli de capital şi cu suma de 1.157,6 miliarde lei la rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane la credite.
(2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majoreazã cu suma de 58,9 miliarde lei pentru învãţãmânt, 346,5 miliarde lei pentru culturã, religie şi acţiuni privind activitatea sportivã şi de tineret, 5.932,8 miliarde lei pentru asistenţã socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii şi se diminueazã cu suma de 830,1 miliarde lei pentru sãnãtate.
ART. 10
Alineatele (9) şi (12) ale articolului 13 din <>Legea nr. 511/2004 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(9) În bugetul Ministerului Sãnãtãţii este prevãzutã şi suma de 2.278,7 miliarde lei, reprezentând transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pentru finanţarea programelor privind compensarea în proporţie de 90% a medicamentelor acordate în ambulatoriu, potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind mãsuri de întãrire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 597/2004 , cu modificãrile ulterioare.
...........................................................................
(12) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la capitolul "Asistenţã socialã, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", se finanţeazã cheltuielile aferente gratuitãţilor şi reducerilor la transportul pe calea feratã, metrou, auto şi naval, de care beneficiazã, în condiţiile legii, persoanele ale cãror drepturi sunt stabilite prin Legea recunoştinţei faţã de eroii-martiri şi luptãtorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin <>Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prin <>Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificãrile ulterioare, prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind cãlãtoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe cãile ferate române, republicatã, precum şi prin <>Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
ART. 11
(1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publicã, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2005, se diminueazã cu suma de 1.272,0 miliarde lei, din care: 2,3 miliarde lei la cheltuieli de personal, 125,2 miliarde lei la transferuri, 344,7 miliarde lei la cheltuieli de capital şi 799,8 miliarde lei la rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane la credite.
(2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publicã, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, se diminueazã cu suma de 1.112,1 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publicã şi locuinţe şi cu suma de 159,9 miliarde lei pentru mediu şi ape.
ART. 12
(1) Cheltuielile pentru acţiuni economice, care se finanţeazã din bugetul de stat pe anul 2005, se diminueazã cu suma de 6.521,8 miliarde lei, din care: 6,8 miliarde lei la cheltuieli de personal, 81,3 miliarde lei la cheltuieli materiale şi servicii, 599,5 miliarde lei la subvenţii, 2.379,7 miliarde lei la transferuri, 227,0 miliarde lei la cheltuieli de capital şi 3.227,5 miliarde lei la rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane la credite.
(2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se diminueazã cu suma de 589,1 miliarde lei pentru industrie, 1.085,3 miliarde lei pentru agriculturã şi silviculturã, 4.771,3 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 76,1 miliarde lei pentru alte acţiuni economice.
ART. 13
Articolul 16 din <>Legea nr. 511/2004 se completeazã cu un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
"(5) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la capitolul «Transporturi şi comunicaţii», titlul «Subvenţii», este prevãzutã suma de 5.868,0 miliarde lei reprezentând subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de cãlãtori, conform pachetului social minim."
ART. 14
Articolul 18 din <>Legea nr. 511/2004 se completeazã cu un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
"(5) Sumele ce se scutesc la platã, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 19, prin excepţie de la prevederile <>art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nu se compenseazã cu taxa pe valoarea adãugatã de rambursat, înregistratã de cãtre agenţii economici beneficiari, nominalizaţi prin hotãrâre a Guvernului."
ART. 15
(1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţeazã de la bugetul de stat pe anul 2005, se diminueazã cu suma de 2.468,4 miliarde lei, din care: 2.582,9 miliarde lei la cheltuieli de personal, 27,8 miliarde lei la cheltuieli materiale şi servicii, 24,0 miliarde lei la subvenţii, 4,7 miliarde lei la cheltuieli de capital şi 35,2 miliarde lei la rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi comisioane la credite, şi se majoreazã cu suma de 206,2 miliarde lei la transferuri.
(2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, se diminueazã cu suma de 2.554,9 miliarde lei pentru alte acţiuni şi se majoreazã cu suma de 86,5 miliarde lei pentru cercetare ştiinţificã.
ART. 16
Articolul 23 din <>Legea nr. 511/2004 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - În anul 2005 se alocã din bugetul de stat transferuri cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat în sumã de 108,0 miliarde lei reprezentând contribuţii pentru biletele de odihnã destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii."
ART. 17
Împrumuturile acordate de la bugetul de stat se diminueazã cu suma de 92,0 miliarde lei, din care: 65,0 miliarde lei împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 23,3 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfãşoarã activitãţi pe cont propriu, aducãtoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale, şi 3,7 miliarde lei împrumuturi acordate persoanelor care beneficiazã de statutul de refugiat şi protecţie umanitarã condiţionatã.
ART. 18
(1) Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului se majoreazã cu suma de 101,8 miliarde lei.
(2) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se majoreazã cu suma de 4.178,8 miliarde lei.

CAP. IV
Deficitul bugetar, datoria publicã şi împrumutul guvernamental

ART. 19
Deficitul bugetului de stat se stabileşte în sumã de 19.625,1 miliarde lei.
ART. 20
Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice şi alte cheltuieli se diminueazã cu suma de 4.116,3 miliarde lei, din care: 138,0 miliarde lei la dobânzi aferente datoriei publice interne, 459,9 miliarde lei la dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe, 2.232,7 miliarde lei la diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, 885,7 miliarde lei la diferenţe de curs aferente datoriei publice interne şi 400,0 miliarde lei comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului.

CAP. V
Dispoziţii referitoare la bugetele locale

ART. 21
(1) Începând cu anul 2005, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru ajutorul social, ajutorul pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni şi combustibili petrolieri, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, culturã şi culte şi echilibrarea bugetelor locale se asigurã din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã.
(2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, pentru anul 2005, pentru asigurarea ajutorului social şi a ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni şi combustibili petrolieri se diminueazã cu suma de 6.019,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, pentru asigurarea ajutorului social şi a ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni şi combustibili petrolieri, sunt în sumã de 6.019,9 miliarde lei şi sunt prevãzute în anexa nr. 5.
(4) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, pe anul 2005, pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, culturã şi culte şi echilibrarea bugetelor locale se diminueazã cu suma de 15.320,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6.
(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, destinate finanţãrii contribuţiilor pentru personalul neclerical, se majoreazã cu suma de 13,3 miliarde lei.
(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, culturã şi culte, inclusiv cele prevãzute la alin. (5), şi pentru echilibrarea bugetelor locale sunt în sumã de 15.333,9 miliarde lei şi sunt prevãzute în anexa nr. 7.
(7) Sumele pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, prevãzute în anexa nr. 7, se repartizeazã pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi pe judeţe de cãtre consiliul judeţean, respectiv de cãtre Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotãrâre, dupã consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnicã de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a direcţiei de muncã, solidaritate socialã şi familie, în funcţie de numãrul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi de numãrul de persoane asistate în instituţiile de asistenţã socialã a persoanelor cu handicap.
(8) Unitãţile Trezoreriei Statului sunt abilitate sã introducã în execuţia bugetului de stat şi a bugetelor locale modificãrile determinate de aplicarea prevederilor alin. (2), (3), (4) şi (6), pe baza conturilor de execuţie întocmite de preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 15 zile lucrãtoare de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţã.
ART. 22
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei pe anul 2005 se diminueazã cu 6,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 8, ca urmare a aplicãrii prevederilor alin. (1) al <>art. 1 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor mãsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încãlzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 430/2004 .
ART. 23
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, destinate finanţãrii cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat pe anul 2005, se majoreazã cu suma de 5.603,1 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 9 şi 9a.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, destinate finanţãrii cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, prezentate în anexa nr. 9, se repartizeazã pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de cãtre consiliul judeţean, respectiv de cãtre Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotãrâre şi cu asistenţa tehnicã de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti, dupã caz.
ART. 24
Transferurile de la bugetul de stat cãtre bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe pe anul 2005 se diminueazã cu suma de 100,0 miliarde lei.

CAP. VI
Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate

ART. 25
(1) Anexa nr. 12 privind bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2005 la <>Legea nr. 511/2004 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10.
(2) Prevederile art. 5 din prezenta ordonanţã de urgenţã se aplicã şi bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate.
(3) Unitãţile sanitare cu paturi vor deconta contravaloarea medicamentelor achiziţionate în anul 2003, inclusiv a celor din cadrul subprogramului "Prevenţia şi controlul în diabet şi boli de nutriţie", din sume prevãzute în acte adiţionale distincte la contractele încheiate în anul 2005, fãrã a avea în vedere nivelul indicatorilor contractaţi şi realizaţi.
(4) Bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2005 este prevãzut cu un deficit de 2.596,1 miliarde lei, care se acoperã la finele anului bugetar din disponibilitãţile din anii precedenţi înregistrate la acest buget.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 26
(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia de a propune lunar trecerea la Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului a eventualelor economii identificate în bugetele lor.
(2) Guvernul este abilitat sã diminueze cheltuielile, respectiv Fondul de rezervã bugetarã şi deficitul bugetului de stat pe anul 2005, cu eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) şi sã suplimenteze:
a) cheltuielile şi deficitul bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2005;
b) cheltuielile şi deficitul din credite externe pe anul 2005.
(3) Din eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) Guvernul poate suplimenta:
a) bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat;
b) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile de la bugetul de stat pentru bugetele locale.
ART. 27
(1) Se autorizeazã Ministerul Finanţelor Publice sã introducã modificãrile prevãzute la art. 26 în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetului creditelor externe, bugetelor ordonatorilor principali de credite, bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, pe anul 2005.
(2) Se autorizeazã ordonatorii principali de credite sã introducã modificãrile determinate de aplicarea prevederilor art. 26 în anexele la bugetele lor şi în bugetele ordonatorilor de credite din subordine.
(3) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale activitãţilor finanţate integral din venituri proprii, prevãzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, pot fi majorate, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, prin hotãrâre a Guvernului, în situaţia în care veniturile proprii încasate depãşesc prevederile anuale aprobate.
ART. 28
(1) Pentru anul 2005 se suspendã aplicarea prevederilor alin. (3) al <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apã grea în perioada 2001-2006 la Regia Autonomã pentru Activitãţi Nucleare şi acumularea acesteia de cãtre Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat, aprobatã prin <>Legea nr. 313/2001 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. În anul 2005 suma negativã a taxei pe valoarea adãugatã rezultatã din deconturile de T.V.A., rambursatã Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, se reţine ca venituri proprii din alte surse şi se utilizeazã prin derogare de la prevederile <>art. 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţã pentru ţiţei şi produse petroliere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 677/2002 , pentru finanţarea cheltuielilor de capital, cu modificarea corespunzãtoare a sursei de finanţare a programului de acumulare a stocurilor minime de siguranţã pentru ţiţei şi produse petroliere.
(2) Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat va elabora instrucţiuni pentru încasarea şi utilizarea sumei rambursate cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Dispoziţiile referitoare la Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat cuprinse la alin. (1) şi (2) ale <>art. 43 din Legea nr. 511/2004 se abrogã.
ART. 29
(1) De la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, pentru perioada rãmasã pânã la finele anului 2005, instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, li se interzice achiziţionarea de autoturisme şi mobilier.
(2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) achiziţionarea de autoturisme şi mobilier pentru:
a) instituţii publice nou-înfiinţate prin lege, numai dacã acestea nu provin din restructurarea altor instituţii publice, deja existente;
b) activitãţile specifice desfãşurate de ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care, potrivit <>art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 247/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aprobã prin hotãrâre a Guvernului;
c) proiecte finanţate din împrumuturi externe şi/sau fonduri nerambursabile.
(3) Achiziţiile publice de mobilier şi autoturisme aflate în curs de desfãşurare la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantã a transmis deja, pânã la acea datã, comunicarea privind rezultatul aplicãrii procedurii de achiziţie publicã.
ART. 30
Aplicarea prevederilor <>art. 14 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la indemnizaţia membrilor comisiilor de concurs şi ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, se suspendã pânã la data de 31 decembrie 2005.
ART. 31
(1) Se autorizeazã Ministerul Afacerilor Externe sã încheie angajamente legale în anul 2005, în limita sumei de 324 miliarde lei, cu termene de platã în anul 2006, reprezentând achiziţii de bunuri, servicii şi lucrãri necesare organizãrii celei de-a XI-a reuniuni la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.
(2) Se autorizeazã Ministerul Economiei şi Comerţului sã încheie angajamente legale în anul 2005, în limita sumei de 50 miliarde lei, cu termene de platã în anul 2006, pentru contractarea acţiunilor necesare organizãrii de târguri, expoziţii şi misiuni economice.
ART. 32
Dupã intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã, se repartizeazã şi creditele bugetare reţinute conform <>art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare.
ART. 33
Anexele nr. 1-10 fac parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu

Bucureşti, 29 iunie 2005.
Nr. 66.


ANEXA 1BUGETUL DE STAT
pe anul 2005
- SINTEZA -

- mii lei -
┌────-┬────┬────┬────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────-┬──────────────-┬──────────────-┐
│Capi-│Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ │
│ tol │ca- │tlu/│ne- │ Denumire indicator │ Program │ Influente │ Program │
│ │pi- │Ar- │ at │ │ actualizat │ │ rectificat │
│ │tol │ti- │ │ │ │ │ │
│ │ │col │ │ │ │ │ │
├────-┴────┴────┴────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────-┼──────────────-┼──────────────-┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────+──────────────-┼──────────────-┼──────────────-┤
│0001 │VENITURI - TOTAL │357.376.477.152│ 1.220.439.000│358.596.916.152│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │356.156.915.880│ 1.762.439.000│357.919.354.880│
│0003 │A. VENITURI FISCALE │336.117.915.880│ 1.588.439.000│337.706.354.880│
│0004 │A1. IMPOZITE DIRECTE │ 75.272.524.962│ 13.766.575.038│ 89.039.100.000│
│0101 │IMPOZITUL PE PROFIT │ 60.710.000.000│ 10.223.000.000│ 70.933.000.000│
│ 01 │Impozit pe profit de la agenti economici │ 57.518.000.000│ 9.312.000.000│ 66.830.000.000│
│ 02 │Impozit pe profit de la bancile comerciale │ 3.192.000.000│ 911.000.000│ 4.103.000.000│
│0201 │IMPOZITUL PE SALARII │ 150.000.000│ 650.000.000│ 800.000.000│
│ 01 │Impozitul pe salarii - total - │ 150.000.000│ 650.000.000│ 800.000.000│
│0601 │IMPOZITUL PE VENIT │ 76.737.000.000│-18.214.000.000│ 58.523.000.000│
│ 01 │Impozit pe venituri din activitati │ │ │ │
│ │independente │ 1.603.000.000│ -103.000.000│ 1.500.000.000│
│ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 66.437.000.000│-19.762.000.000│ 46.675.000.000│
│ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosintei │ │ │ │
│ │bunurilor │ 641.000.000│ 275.000.000│ 916.000.000│
│ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 6.400.000.000│ │ 6.400.000.000│
│ 05 │Impozit pe venituri din dobanzi │ 230.000.000│ 518.000.000│ 748.000.000│
│ 06 │Impozit pe alte venituri │ 140.000.000│ 50.000.000│ 190.000.000│
│ 07 │Impozit pe venit din pensii │ 349.000.000│ 251.000.000│ 600.000.000│
│ 08 │Impozitul pe veniturile obtinute din │ │ │ │
│ │jocurile de noroc, din premii si din prime │ │ │ │
│ │in bani si/sau natura │ 550.000.000│ 300.000.000│ 850.000.000│
│ 09 │Impozitul pe veniturile obtinute din │ │ │ │
│ │transferul dreptului de proprietate asupra │ │ │ │
│ │valorilor mobiliare si vanzarea partilor │ │ │ │
│ │sociale │ 200.000.000│ 100.000.000│ 300.000.000│
│ 10 │Regularizari │ -1.000.000.000│ │ -1.000.000.000│
│ 11 │Impozitul pe veniturile din valorificarea │ │ │ │
│ │sub orice forma a drepturilor de proprietate│ │ │ │
│ │intelectuala │ 250.000.000│ 50.000.000│ 300.000.000│
│ 12 │Impozitul pe veniturile realizate de │ │ │ │
│ │persoanele fizice nerezidente │ 550.000.000│ 9.000.000│ 559.000.000│
│ 13 │Impozit pe veniturile din activitati │ │ │ │
│ │agricole │ 7.000.000│ -2.000.000│ 5.000.000│
│ 14 │Impozitul pe veniturile obtinute din │ │ │ │
│ │valorificarea de bunuri in regim de │ │ │ │
│ │consignatie si din activitati desfasurate pe│ │ │ │
│ │baza unui contract de agent, comision sau │ │ │ │
│ │mandat comercial │ 200.000.000│ 50.000.000│ 250.000.000│
│ 15 │Impozitul pe veniturile incasate din │ │ │ │
│ │activitatile de expertiza contabila, tehnica│ │ │ │
│ │judiciara si extrajudiciara │ 30.000.000│ │ 30.000.000│
│ 16 │Impozit pe veniturile realizate in baza unor│ │ │ │
│ │conventii/contracte civile de prestari │ │ │ │
│ │servicii, incheiate in conditiile codului │ │ │ │
│ │civil │ 150.000.000│ 50.000.000│ 200.000.000│
│0701 │COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE │ │ │ │
│ │VENIT (se scad) │-69.684.475.038│ 21.695.575.038│-47.988.900.000│
│ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit │ │ │ │
│ │(se scad) │-48.343.970.000│ 355.070.000│-47.988.900.000│
│ 02 │Sume defalcate din impozitul pe venit pentru│ │ │ │
│ │sustinerea sistemului de protectie a │ │ │ │
│ │persoanelor cu handicap, cultura si culte si│ │ │ │
│ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │-15.320.616.596│ 15.320.616.596│ │
│ 03 │Sume defalcate din impozitul pe venit pentru│ │ │ │
│ │ajutor social si ajutor pentru incalzirea │ │ │ │
│ │locuintei cu lemne, carbuni si combustibili │ │ │ │
│ │petrolieri (se scad) │ -6.019.888.442│ 6.019.888.442│ │
│0801 │ALTE IMPOZITE DIRECTE │ 6.540.000.000│ -918.000.000│ 5.622.000.000│
│ 01 │Impozitul pe veniturile realizate de │ │ │ │
│ │persoanele juridice nerezidente │ 3.650.000.000│ │ 3.650.000.000│
│ 02 │Impozitul pe profit obtinut din activitati │ │ │ │
│ │comerciale ilicite sau din nerespectarea │ │ │ │
│ │Legii privind protectia consumatorilor │ 19.000.000│ -14.000.000│ 5.000.000│
│ 03 │Impozitul pe dividende de la societatile │ │ │ │
│ │comerciale │ 2.850.000.000│ -1.030.000.000│ 1.820.000.000│
│ 07 │Contributia agentilor economici pentru │ │ │ │
│ │invatamantul de stat │ │ 100.000.000│ 100.000.000│
│ 09 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din │ │ │ │
│ │Romania al societatilor comerciale si │ │ │ │
│ │organizatiilor economice straine │ 15.000.000│ 30.000.000│ 45.000.000│
│ 30 │Alte incasari din impozite directe │ 6.000.000│ -4.000.000│ 2.000.000│
│0901 │CONTRIBUTII │ 820.000.000│ 330.000.000│ 1.150.000.000│
│ 04 │Contributia individuala de asigurari sociale│ 720.000.000│ 280.000.000│ 1.000.000.000│
│ 09 │Contributia agentilor economici pentru │ │ │ │
│ │persoanele cu handicap │ 100.000.000│ 50.000.000│ 150.000.000│
│1300 │A2. IMPOZITE INDIRECTE │260.845.390.918│-12.178.136.038│248.667.254.880│
│1301 │TAXA PE VALOAREA ADAUGATA │126.656.390.918│ -9.117.136.038│117.539.254.880│
│ 01 │TVA incasata │186.094.000.000│ 17.833.300.000│203.927.300.000│
│ 04 │Sume defalcate din TVA pentru institutiile │ │ │ │
│ │de invatamant preuniversitar de stat, │ │ │ │
│ │cresele, centrele judetene si locale de │ │ │ │
│ │consultanta agricola precum si pentru │ │ │ │
│ │sustinerea sistemului de protectie a │ │ │ │
│ │copilului (se scad) │-49.541.159.114│ -5.603.074.000│-55.144.233.114│
│ 05 │Sume defalcate din TVA pentru subventionarea│ │ │ │
│ │energiei termice livrate populatiei (se │ │ │ │
│ │scad) │ -4.975.073.000│ 6.427.000│ -4.968.646.000│
│ 08 │Sume defalcate din TVA pentru drumurile │ │ │ │
│ │judetene si comunale (se scad) │ -2.300.000.000│ │ -2.300.000.000│
│ 09 │Sume defalcate din TVA pentru │ │ │ │
│ │retehnologizarea, modernizarea si │ │ │ │
│ │dezvoltarea sistemelor centralizate de │ │ │ │
│ │producere si distributie a energiei termice │ │ │ │
│ │(se scad) │ -2.450.407.472│ │ -2.450.407.472│
│ 10 │Sume defalcate din TVA pentru sustinerea │ │ │ │
│ │sistemului de protectie a persoanelor cu │ │ │ │
│ │handicap, cultura, culte si echilibrarea │ │ │ │
│ │bugetelor locale (se scad) │ │-15.333.900.596│-15.333.900.596│
│ 11 │Sume defalcate din TVA pentru ajutor social │ │ │ │
│ │si ajutor pentru incalzirea locuintei cu │ │ │ │
│ │lemne, carbuni si combustibili petrolieri │ │ │ │
│ │(se scad) │ │ -6.019.888.442│ -6.019.888.442│
│ 12 │Sume defalcate din TVA pentru finantarea │ │ │ │
│ │serviciilor comunitare de evidenta a │ │ │ │
│ │persoanelor (se scad) │ -170.969.496│ │ -170.969.496│
│1401 │ACCIZE │ 97.733.000.000│ -3.379.000.000│ 94.354.000.000│
│1601 │TAXE VAMALE │ 16.752.000.000│ 1.878.000.000│ 18.630.000.000│
│ 01 │Taxe vamale de la persoane juridice │ 16.682.000.000│ 1.863.000.000│ 18.545.000.000│
│ 02 │Taxe vamale si alte venituri incasate de la │ │ │ │
│ │persoane fizice prin unitatile vamale │ 70.000.000│ 15.000.000│ 85.000.000│
│1701 │ALTE IMPOZITE INDIRECTE │ 19.704.000.000│ -1.560.000.000│ 18.144.000.000│
│ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 820.000.000│ -170.000.000│ 650.000.000│
│ 02 │Majorari si penalitati de intarziere pentru │ │ │ │
│ │venituri nevarsate la termen │ │ 1.000.000│ 1.000.000│
│ 03 │Taxe si tarife pentru eliberarea de licente │ │ │ │
│ │si autorizatii de functionare │ 750.000.000│ 300.000.000│ 1.050.000.000│
│ 04 │Taxa pentru activitatea de prospectiune, │ │ │ │
│ │explorare si exploatare a resurselor │ │ │ │
│ │minerale │ 200.000.000│ -180.000.000│ 20.000.000│
│ 07 │Venituri cu destinatie speciala din cota │ │ │ │
│ │unica asupra carburantilor auto livrati la │ │ │ │
│ │intern de producatori precum si pentru │ │ │ │
│ │carburantii auto consumati de acestia si │ │ │ │
│ │asupra carburantilor auto importati │ 850.000.000│ -850.000.000│ │
│ 11 │Venituri din timbrul judiciar │ │ 30.000.000│ 30.000.000│
│ 12 │Taxe de timbru pentru activitatea notariala │ │ 10.000.000│ 10.000.000│
│ 15 │Amenzi judiciare │ 35.000.000│ -10.000.000│ 25.000.000│
│ 16 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ │ │ │
│ │judiciare avansate de stat │ 50.000.000│ 15.000.000│ 65.000.000│
│ 18 │Taxa asupra unor activitati daunatoare │ │ │ │
│ │sanatatii si din publicitatea lor │ 730.000.000│ -130.000.000│ 600.000.000│
│ 19 │Venituri cu destinatie speciala din taxa de │ │ │ │
│ │dezvoltare cuprinsa in tariful energiei │ │ │ │
│ │electrice si termice │ 2.450.000.000│ -1.000.000.000│ 1.450.000.000│
│ 21 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de │ │ │ │
│ │noroc │ 450.000.000│ 50.000.000│ 500.000.000│
│ 22 │Taxa de timbru social asupra valorii │ │ │ │
│ │automobilelor noi din import │ 25.000.000│ 25.000.000│ 50.000.000│
│ 23 │Contributia agentilor economici din turism │ │ 15.000.000│ 15.000.000│
│ 24 │Impozitul pe titeiul din productia interna │ │ │ │
│ │si gazele naturale │ 5.625.000.000│ -2.213.000.000│ 3.412.000.000│
│ 26 │Venituri cu destinatie speciala din │ │ │ │
│ │comisionul pentru servicii vamale │ 1.800.000.000│ -400.000.000│ 1.400.000.000│
│ 27 │Venituri cu destinatie speciala din cotele │ │ │ │
│ │aplicate asupra veniturilor realizate in │ │ │ │
│ │domeniul aviatiei civile │ 500.000.000│ │ 500.000.000│
│ 28 │Impozit pe veniturile microintreprinderilor │ 5.402.000.000│ 2.957.000.000│ 8.359.000.000│
│ 30 │Alte incasari din impozite indirecte │ 17.000.000│ -10.000.000│ 7.000.000│
│1900 │B. VENITURI NEFISCALE │ 20.039.000.000│ 174.000.000│ 20.213.000.000│
│2001 │VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR │ │ │ │
│ │AUTONOME │ 2.030.000.000│ -1.030.000.000│ 1.000.000.000│
│2101 │VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE │ 4.445.000.000│ -1.957.000.000│ 2.488.000.000│
│ 02 │Venituri din taxe pentru prestatii vamale │ 800.000.000│ -794.000.000│ 6.000.000│
│ 03 │Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru │ │ │ │
│ │eliberarea autorizatiilor de transport in │ │ │ │
│ │trafic international │ 40.000.000│ -22.000.000│ 18.000.000│
│ 04 │Taxe consulare │ 1.652.000.000│ -452.000.000│ 1.200.000.000│
│ 05 │Taxe pentru analize efectuate de │ │ │ │
│ │laboratoare, altele decat cele sanitare, de │ │ │ │
│ │pe langa institutii │ 30.000.000│ -24.000.000│ 6.000.000│
│ 10 │Taxe si alte venituri din protectia mediului│ │ 14.000.000│ 14.000.000│
│ 12 │Varsaminte din disponibilitatile │ │ │ │
│ │institutiilor publice si activitatilor │ │ │ │
│ │autofinantate │ │ 12.000.000│ 12.000.000│
│ 13 │Varsaminte din veniturile institutiilor │ │ │ │
│ │publice si activitatilor autofinantate │ │ 6.000.000│ 6.000.000│
│ 17 │Taxe pentru invatamant │ 2.500.000│ -1.700.000│ 800.000│
│ 18 │Venituri din expertiza tehnica judiciara si │ │ │ │
│ │extrajudiciara │ 25.000.000│ -5.800.000│ 19.200.000│
│ 19 │Venituri realizate cu ocazia participarii la│ │ │ │
│ │actiuni sub egida organizatiilor │ │ │ │
│ │internationale │ 200.000.000│ -199.000.000│ 1.000.000│
│ 20 │Venituri din prestari de servicii │ 1.200.000.000│ -715.000.000│ 485.000.000│
│ 21 │Taxa pentru eliberarea certificatului de │ │ │ │
│ │cazier fiscal │ 45.000.000│ 10.000.000│ 55.000.000│
│ 22 │Venituri din producerea riscurilor asigurate│ 10.500.000│ -5.500.000│ 5.000.000│
│ 30 │Alte venituri de la institutiile publice │ 440.000.000│ 80.000.000│ 520.000.000│
│ 34 │Venituri din taxe pentru eliberari de │ │ │ │
│ │permise si certificate │ │ 140.000.000│ 140.000.000│
│2201 │DIVERSE VENITURI │ 13.564.000.000│ 3.161.000.000│ 16.725.000.000│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescriptiei │ │ │ │
│ │extinctive │ 40.000.000│ │ 40.000.000│
│ 03 │Venituri din amenzi si alte sanctiuni │ │ │ │
│ │aplicate, potrivit dispozitiilor legale │ 2.450.000.000│ 515.000.000│ 2.965.000.000│
│ 04 │Incasari din cota retinuta, conform Codului │ │ │ │
│ │Penal │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 05 │Restituiri de fonduri din finantarea │ │ │ │
│ │bugetara a anilor precedenti │ 1.958.000.000│ │ 1.958.000.000│
│ 07 │Venituri din concesiuni si inchirieri │ 6.700.000.000│ 1.300.000.000│ 8.000.000.000│
│ 08 │Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea │ │ │ │
│ │cu intarziere a declaratiei de impozite si │ │ │ │
│ │taxe │ 100.000.000│ -65.000.000│ 35.000.000│
│ 09 │Venituri din dobanzi │ 28.000.000│ 892.000.000│ 920.000.000│
│ 11 │Varsaminte de la persoane juridice, pentru │ │ │ │
│ │persoane cu handicap neincadrate │ 1.350.000.000│ │ 1.350.000.000│
│ 12 │Incasari din valorificarea bunurilor │ │ │ │
│ │confiscate, abandonate si alte sume │ │ │ │
│ │constatate odata cu confiscarea potrivit │ │ │ │
│ │Legii │ 300.000.000│ -100.000.000│ 200.000.000│
│ 19 │Venituri din dividende │ 70.000.000│ 180.000.000│ 250.000.000│
│ 20 │Sumele provenite din recuperarea debitelor │ │ │ │
│ │provenite din drepturile de pensii si │ │ │ │
│ │asigurari sociale militare │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 21 │Venituri din despagubiri │ 1.000.000│ 4.000.000│ 5.000.000│
│ 30 │Incasari din alte surse │ 565.000.000│ 435.000.000│ 1.000.000.000│
│3000 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 1.133.000.000│ -530.000.000│ 603.000.000│
│3001 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE │ │ │ │
│ │STATULUI │ 1.133.000.000│ -530.000.000│ 603.000.000│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │ │ │
│ │institutiilor publice │ 623.000.000│ -168.000.000│ 455.000.000│
│ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de la │ │ │ │
│ │rezervele de stat si de mobilizare │ 45.000.000│ -2.000.000│ 43.000.000│
│ 03 │Venituri din vanzarea locuintelor construite│ │ │ │
│ │din fondurile statului │ │ 55.000.000│ 55.000.000│
│ 08 │Venituri obtinute in procesul de stingerea │ │ │ │
│ │creantelor bugetare │ 465.000.000│ -415.000.000│ 50.000.000│
│4000 │VII. DONATII SI SPONSORIZARI │ 11.561.272│ │ 11.561.272│
│4001 │DONATII SI SPONSORIZARI │ 11.561.272│ │ 11.561.272│
│ 01 │Donatii si sponsorizari │ 11.561.272│ │ 11.561.272│
│4200 │VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA │ │ │ │
│ │IMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 75.000.000│ -12.000.000│ 63.000.000│
│4201 │INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ │ │ │
│ │ACORDATE │ 75.000.000│ -12.000.000│ 63.000.000│
│ 09 │Incasari din rambursarea imprumuturilor │ │ │ │
│ │acordate pentru acoperirea arieratelor catre│ │ │ │
│ │CONEL si ROMGAZ │ 60.000.000│ -20.000.000│ 40.000.000│
│ 10 │Incasari din rambursarea imprumuturilor din │ │ │ │
│ │fondul de redresare financiara │ 13.000.000│ 7.000.000│ 20.000.000│
│ 11 │Incasari din rambursarea imprumuturilor │ │ │ │
│ │acordate pentru proiecte de investitii in │ │ │ │
│ │turism │ │ 1.000.000│ 1.000.000│
│ 15 │Incasari din rambursarea microcreditelor │ │ │ │
│ │acordate persoanelor fizice care desfasoara │ │ │ │
│ │activitati pe cont propriu, aducatoare de │ │ │ │
│ │venituri, in vederea intretinerii materiale │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 17 │Incasari din rambursarea microcreditelor, │ │ │ │
│ │acordate de agentiile guvernamentale si │ │ │ │
│ │administrate prin agentii de credit │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│5001 │BUGET DE STAT │387.965.042.195│ -9.743.031.642│378.222.010.553│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │323.380.986.738│ -1.612.747.284│321.768.239.454│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 61.672.227.628│ 3.028.800.396│ 64.701.028.024│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 46.190.328.692│ 3.482.565.002│ 49.672.893.694│
│ 34 │SUBVENTII │ 27.144.901.466│ -463.879.925│ 26.681.021.541│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 12.825.002.743│ 102.120.075│ 12.927.122.818│
│ 35 02 │Subventii pe produse si activitati │ 4.810.248.412│ -24.000.000│ 4.786.248.412│
│ 35 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de │ │ │ │
│ │pret si tarif │ 2.593.650.311│ -542.000.000│ 2.051.650.311│
│ 35 04 │Subventii pentru transportul feroviar public│ │ │ │
│ │de calatori │ 5.868.000.000│ │ 5.868.000.000│
│ 35 05 │Subventii pentru transportul de calatori cu │ │ │ │
│ │metroul │ 1.048.000.000│ │ 1.048.000.000│
│ 36 │PRIME │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │151.343.293.868│ -7.824.532.678│143.518.761.190│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 21.661.960.565│-11.826.602.647│ 9.835.357.918│
│ 39 02 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru strazile care se vor │ │ │ │
│ │amenaja in perimetrele destinate │ │ │ │
│ │constructiilor de cvartale de locuinte noi │ │ │ │
│ │in localitati rurale si urbane │ 400.000.000│ │ 400.000.000│
│ 39 03 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru investitii finantate │ │ │ │
│ │partial din imprumuturi externe │ 1.700.000.000│ -100.000.000│ 1.600.000.000│
│ 39 04 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 11.734.645.647│-11.626.645.647│ 108.000.000│
│ 39 05 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru lucrarile de cadastru│ │ │ │
│ │imobiliar │ 54.072.200│ │ 54.072.200│
│ 39 07 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru drepturile acordate │ │ │ │
│ │persoanelor cu handicap │ 4.212.481.918│ │ 4.212.481.918│
│ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia datorata │ │ │ │
│ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 200.651.674│ -10.594│ 200.641.080│
│ 39 11 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia datorata │ │ │ │
│ │de persoanele care executa o pedeapsa │ │ │ │
│ │privativa de libertate sau arest preventiv │ 268.393.126│ 53.594│ 268.446.720│
│ 39 13 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 2.278.700.000│ │ 2.278.700.000│
│ 39 14 │Program privind pietruirea drumurilor │ │ │ │
│ │comunale si alimentarea cu apa a satelor │ 283.000.000│ │ 283.000.000│
│ 39 19 │Transferuri de la bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pt. constructii de locuinte │ 233.140.000│ │ 233.140.000│
│ 39 20 │Transferuri de la bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finantarea elaborarii│ │ │ │
│ │si/sau actualizarea planurilor urbanistice │ │ │ │
│ │generale si a regulamentelor locale de │ │ │ │
│ │urbanism │ 26.185.000│ │ 26.185.000│
│ 39 24 │Transferuri catre bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │aeroporturi de interes local │ 33.300.000│ │ 33.300.000│
│ 39 25 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru retehnologizarea │ │ │ │
│ │centralelor termice si electrice de │ │ │ │
│ │termoficare │ 64.746.000│ │ 64.746.000│
│ 39 31 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale din Fondul de interventie │ 133.785.000│ -100.000.000│ 33.785.000│
│ 39 34 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finantarea actiunilor│ │ │ │
│ │privind reducerea riscului seismic al │ │ │ │
│ │constructiilor existente cu destinatie de │ │ │ │
│ │locuinta │ 38.860.000│ │ 38.860.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │129.681.333.303│ 4.002.069.969│133.683.403.272│
│ 40 01 │Locuinte │ 274.070.500│ 72.000.000│ 346.070.500│
│ 40 02 │Burse │ 2.902.551.661│ -46.000.000│ 2.856.551.661│
│ 40 03 │Alocatii si alte ajutoare pentru copii │ 11.540.169.400│ 514.145.745│ 12.054.315.145│
│ 40 04 │Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si │ │ │ │
│ │alte persoane │ 34.387.556.481│ 5.265.501.219│ 39.653.057.700│
│ 40 06 │Servicii sociale │ 15.016.723│ -4.203.123│ 10.813.600│
│ 40 08 │Ajutoare sociale │ 51.840.000│ │ 51.840.000│
│ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii │ 497.461.189│ 4.016.611│ 501.477.800│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 1.612.189.280│ -90.077.778│ 1.522.111.502│
│ 40 15 │Plati compensatorii │ 360.780.902│ 156.412.762│ 517.193.664│
│ 40 16 │Plan national de cercetare-dezvoltare si │ │ │ │
│ │inovare │ 2.223.753.144│ -106.598.612│ 2.117.154.532│
│ 40 17 │Alocatia familiala complementara │ 3.198.000.000│ -45.600.000│ 3.152.400.000│
│ 40 18 │Transferuri aferente restructurarii │ │ │ │
│ │industriei de aparare │ 797.453.677│ -400.000.000│ 397.453.677│
│ 40 20 │Cofinantarea contributiei financiare a │ │ │ │
│ │Comunitatii Europene │ 692.663.661│ │ 692.663.661│
│ 40 21 │Plati efectuate in cadrul programelor de │ │ │ │
│ │dezvoltare │ 863.216.929│ -243.000.000│ 620.216.929│
│ 40 22 │Cheltuieli pentru sustinerea programelor │ │ │ │
│ │tehnice de conservare sau de inchidere a │ │ │ │
│ │minelor │ 781.400.000│ -11.400.000│ 770.000.000│
│ 40 23 │Protectie sociala ce se acorda pentru unele │ │ │ │
│ │activitati din sectorul minier │ 532.070.000│ │ 532.070.000│
│ 40 24 │Plan sectorial │ 100.000.000│ 419.175.710│ 519.175.710│
│ 40 25 │Alocatia de sustinere pentru familia │ │ │ │
│ │monoparentala │ 1.260.000.000│ 168.480.000│ 1.428.480.000│
│ 40 26 │Transferuri aferente Fondului National de │ │ │ │
│ │Preaderare │ 6.809.068.411│ 1.046.400.000│ 7.855.468.411│
│ 40 27 │Transferuri aferente Fondului Roman de │ │ │ │
│ │Dezvoltare Sociala │ 98.000.000│ -21.764.530│ 76.235.470│
│ 40 28 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 40.200.000│ 15.563.000│ 55.763.000│
│ 40 29 │Despagubiri civile, precum si cheltuieli │ │ │ │
│ │judiciare si extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor │ │ │ │
│ │statului, potrivit dispozitiilor legale │ 1.388.572.193│ 250.399.300│ 1.638.971.493│
│ 40 30 │Onorariile pentru expertizele contabile │ │ │ │
│ │dispuse in cadrul procesului penal │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
│ 40 31 │Transferuri pentru finantarea patrimoniului │ │ │ │
│ │genetic al animalelor │ 52.000.000│ │ 52.000.000│
│ 40 32 │Sprijinirea organizatiilor cetatenilor │ │ │ │
│ │apartinand minoritatilor nationale, altele │ │ │ │
│ │decat cele care primesc subventii de la │ │ │ │
│ │bugetul de stat, potrivit legii │ 264.434.000│ │ 264.434.000│
│ 40 33 │Proiecte de comunicare, informare publica si│ │ │ │
│ │promovarea imaginii si intereselor romanesti│ │ │ │
│ │peste hotare │ 73.000.000│ │ 73.000.000│
│ 40 34 │Sprijinirea activitatii romanilor de │ │ │ │
│ │pretutindeni si a organizatiilor │ │ │ │
│ │reprezentative ale acestora │ 203.865.400│ -70.000.000│ 133.865.400│
│ 40 35 │Finantarea partidelor politice │ 70.300.000│ │ 70.300.000│
│ 40 36 │Finantarea actiunilor cu caracter stiintific│ │ │ │
│ │si social-cultural │ 4.700.000│ │ 4.700.000│
│ 40 37 │Finantarea unor programe si proiecte │ │ │ │
│ │interetnice si combatere a intolerantei │ 25.000.000│ │ 25.000.000│
│ 40 38 │Finantarea Ansamblului "Memorialul │ │ │ │
│ │victimelor comunismului si al rezistentei │ │ │ │
│ │Sighet" │ 5.090.000│ │ 5.090.000│
│ 40 39 │Comenzi de stat pentru carti si publicatii │ 33.000.000│ │ 33.000.000│
│ 40 41 │Asociatii si fundatii │ 106.142.880│ │ 106.142.880│
│ 40 42 │Alocatie de incredintare si plasament │ │ │ │
│ │familial │ 426.120.000│ 69.960.000│ 496.080.000│
│ 40 43 │Ajutor anual pentru veteranii de razboi │ 81.740.000│ │ 81.740.000│
│ 40 44 │Programe pentru sanatate │ 1.170.414.752│ 1.000.000│ 1.171.414.752│
│ 40 45 │Programe pentru tineret │ 56.035.280│ -4.000.000│ 52.035.280│
│ 40 46 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
│ │Comitetului Olimpic Roman │ 68.000.000│ 50.000.000│ 118.000.000│
│ 40 48 │Meteorologie si hidrologie │ 443.459.107│ │ 443.459.107│
│ 40 49 │Prevenirea si combaterea inundatiilor si │ │ │ │
│ │ingheturilor │ 10.000.000│ │ 10.000.000│
│ 40 50 │Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de│ │ │ │
│ │pirita │ 83.409.183│ │ 83.409.183│
│ 40 52 │Despagubiri pentru animale sacrific. in │ │ │ │
│ │vederea prevenirii si combaterii │ │ │ │
│ │epizootiilor │ 70.000.000│ 10.000.000│ 80.000.000│
│ 40 53 │Sprijinirea producatorilor agricoli │ 13.700.303.765│ -537.155.587│ 13.163.148.178│
│ 40 54 │Cabaline din patrimoniul genetic national │ 65.000.000│ │ 65.000.000│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 8.821.526.250│ -1.941.155.597│ 6.880.370.653│
│ 40 56 │Transferuri pentru drumuri, cai ferate, │ │ │ │
│ │aviatie si navigatie │ 1.287.420.278│ -14.831.819│ 1.272.588.459│
│ 40 57 │Transferuri pentru finantarea de baza a │ │ │ │
│ │invatamantului superior │ 9.826.318.635│ │ 9.826.318.635│
│ 40 58 │Transferuri pentru constituirea fondului de │ │ │ │
│ │garantare a creditelor bancare acordate │ │ │ │
│ │studentilor │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
│ 40 59 │Transferuri pentru cercetare-dezvoltare │ │ │ │
│ │(granturi) │ 326.000.000│ │ 326.000.000│
│ 40 60 │Transferuri pentru actiuni de sanatate │ 1.955.196.093│ 44.000.000│ 1.999.196.093│
│ 40 61 │Sustinerea cultelor │ 187.720.000│ │ 187.720.000│
│ 40 62 │Stimularea exporturilor │ 4.350.160.000│ -392.000.000│ 3.958.160.000│
│ 40 63 │Despagubiri acordate producatorilor agricoli│ │ │ │
│ │in caz de calamitati naturale in agricultura│ 215.000.000│ -45.000.000│ 170.000.000│
│ 40 66 │Contributia statului la salarizarea │ │ │ │
│ │personalului de cult │ 1.123.602.000│ │ 1.123.602.000│
│ 40 68 │Programe de protectie sociala si integrare │ │ │ │
│ │socio-profesionala a persoanelor cu handicap│ 32.670.000│ │ 32.670.000│
│ 40 69 │Completarea primelor de asigurare │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
│ 40 70 │Sustinerea sistemului de protectie a │ │ │ │
│ │copilului │ 144.528.000│ -2.324.903│ 142.203.097│
│ 40 71 │Indemnizatia de merit │ 170.566.320│ │ 170.566.320│
│ 40 75 │Contributia statului care se aloca │ │ │ │
│ │Patriarhiei Romane, pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane din │ │ │ │
│ │afara granitelor │ 38.575.000│ -3.800.000│ 34.775.000│
│ 40 79 │Transferuri pentru aparatura medicala de │ │ │ │
│ │mare performanta │ 45.130.460│ │ 45.130.460│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 3.604.349.420│ 67.820.937│ 3.672.170.357│
│ 40 81 │Fond de garantare a imprumuturilor pentru │ │ │ │
│ │intreprinderi mici si mijlocii │ 288.000.000│ │ 288.000.000│
│ 40 82 │Transferuri pentru actiuni de ecologizare │ 152.800.420│ │ 152.800.420│
│ 40 83 │Transferuri catre Consiliul National de │ │ │ │
│ │Formare Profesionala a Adultilor │ 13.211.059│ │ 13.211.059│
│ 40 84 │Finantarea Ansamblului "Memorialul │ │ │ │
│ │revolutiei - Decembrie 1989" din municipiul │ │ │ │
│ │Timisoara │ 3.292.000│ │ 3.292.000│
│ 40 86 │Programul de realizare a sistemului national│ │ │ │
│ │antigrindina │ 52.017.120│ │ 52.017.120│
│ 40 87 │Sume destinate finantarii programelor │ │ │ │
│ │sportive realizate de structurile sportive │ │ │ │
│ │de drept privat │ 515.500.000│ │ 515.500.000│
│ 40 88 │Transferuri catre Consiliul National al │ │ │ │
│ │Persoanelor Varstnice │ 4.944.340│ │ 4.944.340│
│ 40 89 │Transferuri pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │proprietarilor de paduri │ 5.000.000│ 50.000.000│ 55.000.000│
│ 40 90 │Ajutor pentru incalzirea locuintei │ 3.000.000.000│ -2.000.000│ 2.998.000.000│
│ 40 91 │Renta viagera │ 43.157.000│ │ 43.157.000│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 1.026.824.484│ -119.008.093│ 907.816.391│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 2.890.453.269│ -52.885.273│ 2.837.567.996│
│ 40 95 │Programe ISPA │ 305.851.669│ │ 305.851.669│
│ 40 96 │Programe SAPARD │ 1.024.100.208│ │ 1.024.100.208│
│ 40 98 │Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi│ │ │ │
│ │si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor │ │ │ │
│ │mici si mijlocii │ 716.370.760│ -50.000.000│ 666.370.760│
│ 49 │DOBANZI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
│ 50 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 11.371.000.000│ -138.000.000│ 11.233.000.000│
│ 50 02 │Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente│ │ │ │
│ │datoriei publice externe │ 10.729.200.000│ -459.936.360│ 10.269.263.640│
│ 50 03 │Cheltuieli ocazionate de emisiunea si │ │ │ │
│ │plasarea titlurilor de stat si de riscul │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 2.193.900.000│ │ 2.193.900.000│
│ 50 04 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 9.057.640.000│ -2.232.640.000│ 6.825.000.000│
│ 50 05 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │interne │ 1.000.000.000│ -885.700.000│ 114.300.000│
│ 50 06 │Comisioane pentru operatiunile prin contul │ │ │ │
│ │curent general al Trezoreriei Statului │ 400.000.000│ -400.000.000│ │
│ 60 │REZERVE │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 28.497.782.982│ -903.216.740│ 27.594.566.242│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
│ 80 02 │Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor│ │ │ │
│ │obiective aprobate prin conventii bilaterale│ │ │ │
│ │si acorduri interguvernamentale │ 100.000.000│ -65.000.000│ 35.000.000│
│ 80 05 │Imprumuturi acordate persoanelor care │ │ │ │
│ │beneficiaza de statutul de refugiat si │ │ │ │
│ │protectie umanitara conditionata │ 5.837.760│ -3.676.860│ 2.160.900│
│ 80 13 │Microcredite acordate persoanelor fizice │ │ │ │
│ │care desfasoara activitati pe cont propriu, │ │ │ │
│ │aducatoare de venituri, in vederea │ │ │ │
│ │intretinerii materiale │ 23.323.140│ -23.323.140│ │
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 35.957.111.575│ -7.135.067.618│ 28.822.043.957│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 35.612.686.669│ -7.086.353.566│ 28.526.333.103│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 24.044.060.745│ -4.837.675.553│ 19.206.385.192│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 11.568.625.924│ -2.248.678.013│ 9.319.947.911│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ 344.424.906│ -48.714.052│ 295.710.854│
│ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 124.159.000│ -22.182.950│ 101.976.050│
│ 88 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 220.265.906│ -26.531.102│ 193.734.804│
│5100 │Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE │ 26.372.171.486│ 3.811.084.178│ 30.183.255.664│
│5101 │AUTORITATI PUBLICE │ 26.372.171.486│ 3.811.084.178│ 30.183.255.664│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.875.129.475│ 3.224.200.710│ 27.099.330.185│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 16.274.166.810│ 1.983.461.065│ 18.257.627.875│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 11.676.203.876│ 1.349.409.935│ 13.025.613.811│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 2.177.895.405│ 495.562.021│ 2.673.457.426│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 325.634.493│ 43.812.312│ 369.446.805│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 780.629.334│ 102.241.503│ 882.870.837│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 1.255.791.961│ -12.767.667│ 1.243.024.294│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 831.924.270│ -11.565.742│ 820.358.528│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 423.867.691│ -1.201.925│ 422.665.766│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 58.011.741│ 5.202.961│ 63.214.702│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 6.332.949.802│ 1.024.567.974│ 7.357.517.776│
│ 21 │Drepturi cu caracter social │ 45.634.000│ 800.000│ 46.434.000│
│ 22 │Hrana │ 30.963.770│ │ 30.963.770│
│ 23 │Medicamente si materiale sanitare │ 18.760.000│ 200.000│ 18.960.000│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 2.844.259.073│ 235.548.840│ 3.079.807.913│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 804.915.281│ 147.596.372│ 952.511.653│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 190.410.482│ 38.567.000│ 228.977.482│
│ 27 │Reparatii curente │ 221.119.113│ 122.054.000│ 343.173.113│
│ 28 │Reparatii capitale │ 541.701.500│ 329.777.300│ 871.478.800│
│ 29 │Carti si publicatii │ 97.915.702│ 7.547.010│ 105.462.712│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.519.020.881│ 142.477.452│ 1.661.498.333│
│ 32 │Fondul Presedintelui │ 8.250.000│ │ 8.250.000│
│ 33 │Fondul Primului Ministru │ 10.000.000│ │ 10.000.000│
│ 34 │SUBVENTII │ 64.086.608│ 24.189.315│ 88.275.923│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 64.086.608│ 24.189.315│ 88.275.923│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.203.926.255│ 191.982.356│ 1.395.908.611│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 1.203.926.255│ 191.982.356│ 1.395.908.611│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 667.152.085│ -51.886.804│ 615.265.281│
│ 40 15 │Plati compensatorii │ 1.130.000│ 500.000│ 1.630.000│
│ 40 29 │Despagubiri civile, precum si cheltuieli │ │ │ │
│ │judiciare si extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor │ │ │ │
│ │statului, potrivit dispozitiilor legale │ 1.358.075│ │ 1.358.075│
│ 40 41 │Asociatii si fundatii │ 26.392.880│ │ 26.392.880│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 248.325.000│ -56.245.926│ 192.079.074│
│ 40 60 │Transferuri pentru actiuni de sanatate │ 6.516.740│ │ 6.516.740│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 11.175.075│ 200.000.000│ 211.175.075│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 6.914.460│ -864.711│ 6.049.749│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 234.961.940│ 100.479.797│ 335.441.737│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.824.984.511│ 745.766.698│ 2.570.751.209│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 1.802.984.511│ 745.766.698│ 2.548.751.209│
│ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
│ │societatilor si companiilor nationale si │ │ │ │
│ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
│ │de stat │ 22.000.000│ │ 22.000.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 672.057.500│ -158.883.230│ 513.174.270│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 672.057.500│ -158.883.230│ 513.174.270│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 465.925.000│ -93.849.830│ 372.075.170│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 206.132.500│ -65.033.400│ 141.099.100│
│ 01 │Administratia Prezidentiala │ 154.173.096│ 54.093.100│ 208.266.196│
│ 02 │Autoritati Legislative │ 2.518.621.274│ 24.189.315│ 2.542.810.589│
│ 03 │Autoritati Judecatoresti │ 8.099.666.988│ 2.220.677.346│ 10.320.344.334│
│ 04 │Alte organe ale autoritatilor publice │ 1.317.963.158│ -10.630.850│ 1.307.332.308│
│ 05 │Autoritati executive │ 14.281.746.970│ 1.522.755.267│ 15.804.502.237│
│5400 │Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI │ │ │ │
│ │SIGURANTA NATIONALA │ 86.730.893.752│ 2.954.318.219│ 89.685.211.971│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 65.830.835.002│ 5.588.565.621│ 71.419.400.623│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33.755.299.002│ 2.850.795.385│ 36.606.094.387│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 25.577.755.819│ 2.283.460.974│ 27.861.216.793│
│ 34 │SUBVENTII │ 3.948.664.193│ 71.829.000│ 4.020.493.193│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 3.948.664.193│ 71.829.000│ 4.020.493.193│
│ 38 │TRANSFERURI │ 2.549.115.988│ 382.480.262│ 2.931.596.250│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 465.642.111│ │ 465.642.111│
│ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia datorata │ │ │ │
│ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 197.248.985│ -53.594│ 197.195.391│
│ 39 11 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia datorata │ │ │ │
│ │de persoanele care executa o pedeapsa │ │ │ │
│ │privativa de libertate sau arest preventiv │ 268.393.126│ 53.594│ 268.446.720│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 2.083.473.877│ 382.480.262│ 2.465.954.139│
│ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii │ 3.500.000│ 100.000│ 3.600.000│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 621.862.621│ -1.169.179│ 620.693.442│
│ 40 15 │Plati compensatorii │ 359.650.902│ 155.912.762│ 515.563.664│
│ 40 29 │Despagubiri civile, precum si cheltuieli │ │ │ │
│ │judiciare si extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor │ │ │ │
│ │statului, potrivit dispozitiilor legale │ 4.000.000│ 100.000.000│ 104.000.000│
│ 40 30 │Onorariile pentru expertizele contabile │ │ │ │
│ │dispuse in cadrul procesului penal │ 15.000.000│ │ 15.000.000│
│ 40 60 │Transferuri pentru actiuni de sanatate │ 881.654.153│ 69.000.000│ 950.654.153│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 197.806.201│ 58.636.679│ 256.442.880│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.493.409.592│ -878.110.608│ 10.615.298.984│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 9.406.649.158│ -1.756.136.794│ 7.650.512.364│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 9.288.083.314│ -1.759.824.668│ 7.528.258.646│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 7.873.814.330│ -1.468.396.950│ 6.405.417.380│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 1.414.268.984│ -291.427.718│ 1.122.841.266│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ 118.565.844│ 3.687.874│ 122.253.718│
│ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 22.500.000│ │ 22.500.000│
│ 88 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 96.065.844│ 3.687.874│ 99.753.718│
│5401 │APARARE NATIONALA │ 42.627.763.086│ -2.702.278.219│ 39.925.484.867│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.232.796.017│ -770.733.713│ 28.462.062.304│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.581.499.385│ -269.401.949│ 13.312.097.436│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 9.917.520.470│ 123.784.348│ 10.041.304.818│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 750.571.590│ 84.464.769│ 835.036.359│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 107.659.019│ 1.361.628│ 109.020.647│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 647.922.149│ 8.664.904│ 656.587.053│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.157.826.157│ -487.677.598│ 1.670.148.559│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 313.766.587│ -31.376.659│ 282.389.928│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 1.844.059.570│ -456.300.939│ 1.387.758.631│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 13.994.353.707│ -601.244.526│ 13.393.109.181│
│ 21 │Drepturi cu caracter social │ 446.657.501│ 359.241.317│ 805.898.818│
│ 22 │Hrana │ 4.652.659.911│ -132.259.899│ 4.520.400.012│
│ 23 │Medicamente si materiale sanitare │ 90.996.244│ -21.795.000│ 69.201.244│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 2.331.400.526│ -58.940.830│ 2.272.459.696│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 3.617.023.789│ -220.070.222│ 3.396.953.567│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 1.211.944.581│ -152.141.138│ 1.059.803.443│
│ 27 │Reparatii curente │ 291.281.116│ -48.700.629│ 242.580.487│
│ 28 │Reparatii capitale │ 247.816.065│ -44.647.433│ 203.168.632│
│ 29 │Carti si publicatii │ 15.470.542│ -319.952│ 15.150.590│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.089.103.432│ -281.610.740│ 807.492.692│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.656.942.925│ 99.912.762│ 1.756.855.687│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 98.300.177│ │ 98.300.177│
│ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia datorata │ │ │ │
│ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 98.300.177│ │ 98.300.177│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 1.558.642.748│ 99.912.762│ 1.658.555.510│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 612.693.442│ │ 612.693.442│
│ 40 15 │Plati compensatorii │ 359.650.902│ 155.912.762│ 515.563.664│
│ 40 60 │Transferuri pentru actiuni de sanatate │ 586.298.404│ -56.000.000│ 530.298.404│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.162.670.411│ -1.091.037.848│ 8.071.632.563│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 9.162.670.411│ -1.091.037.848│ 8.071.632.563│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 4.232.296.658│ -840.506.658│ 3.391.790.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 4.232.296.658│ -840.506.658│ 3.391.790.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 3.645.184.330│ -715.904.330│ 2.929.280.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 587.112.328│ -124.602.328│ 462.510.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 505.299.044│ -1.455.914│ 503.843.130│
│ 02 │Aparare nationala si operatiuni de mentinere│ │ │ │
│ │a pacii │ 31.690.778.659│ -1.752.762.604│ 29.938.016.055│
│ 03 │Actiuni de integrare euro-atlantica si │ │ │ │
│ │pentru constituirea fortei de reactie rapida│ 9.874.179.944│ -1.070.492.249│ 8.803.687.695│
│ 04 │Parteneriat pentru pace │ 197.854.537│ -33.480.214│ 164.374.323│
│ 05 │Plati compensatorii │ 359.650.902│ 155.912.762│ 515.563.664│
│5501 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 44.103.130.666│ 5.656.596.438│ 49.759.727.104│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.598.038.985│ 6.359.299.334│ 42.957.338.319│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.173.799.617│ 3.120.197.334│ 23.293.996.951│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 15.515.286.899│ 2.036.540.838│ 17.551.827.737│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 560.857.864│ 135.419.384│ 696.277.248│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 72.298.919│ 10.014.673│ 82.313.592│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 1.097.615.985│ 142.788.859│ 1.240.404.844│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 345.973.725│ -33.955.623│ 312.018.102│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 187.995.743│ -12.337.724│ 175.658.019│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 157.977.982│ -21.617.899│ 136.360.083│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 3.666.225│ -3.000│ 3.663.225│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 11.583.402.112│ 2.884.705.500│ 14.468.107.612│
│ 21 │Drepturi cu caracter social │ 245.445.984│ 336.817.402│ 582.263.386│
│ 22 │Hrana │ 5.537.792.806│ 143.500.000│ 5.681.292.806│
│ 23 │Medicamente si materiale sanitare │ 16.010.000│ 1.800.000│ 17.810.000│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 1.331.462.711│ 48.175.550│ 1.379.638.261│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 515.296.540│ 85.150.000│ 600.446.540│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 1.081.171.728│ 1.591.138.200│ 2.672.309.928│
│ 27 │Reparatii curente │ 105.793.692│ 22.787.387│ 128.581.079│
│ 28 │Reparatii capitale │ 118.466.500│ 48.131.000│ 166.597.500│
│ 29 │Carti si publicatii │ 5.384.000│ 3.000.000│ 8.384.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 665.875.847│ -45.294.039│ 620.581.808│
│ 34 │SUBVENTII │ 3.948.664.193│ 71.829.000│ 4.020.493.193│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 3.948.664.193│ 71.829.000│ 4.020.493.193│
│ 38 │TRANSFERURI │ 892.173.063│ 282.567.500│ 1.174.740.563│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 367.341.934│ │ 367.341.934│
│ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia datorata │ │ │ │
│ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 98.948.808│ -53.594│ 98.895.214│
│ 39 11 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia datorata │ │ │ │
│ │de persoanele care executa o pedeapsa │ │ │ │
│ │privativa de libertate sau arest preventiv │ 268.393.126│ 53.594│ 268.446.720│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 524.831.129│ 282.567.500│ 807.398.629│
│ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii │ 3.500.000│ 100.000│ 3.600.000│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 9.169.179│ -1.169.179│ 8.000.000│
│ 40 29 │Despagubiri civile, precum si cheltuieli │ │ │ │
│ │judiciare si extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor │ │ │ │
│ │statului, potrivit dispozitiilor legale │ 4.000.000│ 100.000.000│ 104.000.000│
│ 40 30 │Onorariile pentru expertizele contabile │ │ │ │
│ │dispuse in cadrul procesului penal │ 15.000.000│ │ 15.000.000│
│ 40 60 │Transferuri pentru actiuni de sanatate │ 295.355.749│ 125.000.000│ 420.355.749│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 197.806.201│ 58.636.679│ 256.442.880│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.330.739.181│ 212.927.240│ 2.543.666.421│
│ 71 │Stocuri pentru rezerve de stat si de │ │ │ │
│ │mobilizare │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 1.607.800.788│ 389.836.363│ 1.997.637.151│
│ 77 │Rate aferente achizitiilor in leasing │ │ │ │
│ │financiar │ 721.938.393│ -176.909.123│ 545.029.270│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 5.174.352.500│ -915.630.136│ 4.258.722.364│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 5.055.786.656│ -919.318.010│ 4.136.468.646│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 4.228.630.000│ -752.492.620│ 3.476.137.380│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 827.156.656│ -166.825.390│ 660.331.266│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ 118.565.844│ 3.687.874│ 122.253.718│
│ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 22.500.000│ │ 22.500.000│
│ 88 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 96.065.844│ 3.687.874│ 99.753.718│
│ 01 │Administratie centrala │ 3.506.161.058│ 509.173.216│ 4.015.334.274│
│ 02 │Politie │ 12.610.905.573│ 2.281.472.436│ 14.892.378.009│
│ 03 │Protectie si paza contra incendiilor │ 1.842.221.708│ 489.778.292│ 2.332.000.000│
│ 04 │Paza si supravegherea frontierei │ 3.455.798.772│ 409.526.228│ 3.865.325.000│
│ 05 │Jandarmerie │ 5.085.118.714│ 490.416.386│ 5.575.535.100│
│ 06 │Siguranta nationala │ 9.869.387.923│ 1.067.796.481│ 10.937.184.404│
│ 07 │Penitenciare │ 4.201.336.193│ 71.829.000│ 4.273.165.193│
│ 50 │Alte institutii si actiuni privind ordinea │ │ │ │
│ │publica si siguranta nationala │ 3.532.200.725│ 336.604.399│ 3.868.805.124│
│5700 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │109.821.322.671│ 5.508.117.470│115.329.440.141│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.579.041.728│ 6.860.192.262│106.439.233.990│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.735.157.094│ 786.631.661│ 5.521.788.755│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 9.012.779.960│ 283.687.304│ 9.296.467.264│
│ 34 │SUBVENTII │ 4.908.227.499│ 63.583.767│ 4.971.811.266│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 4.908.227.499│ 63.583.767│ 4.971.811.266│
│ 38 │TRANSFERURI │ 80.922.877.175│ 5.726.289.530│ 86.649.166.705│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 6.600.238.367│ 43.000│ 6.600.281.367│
│ 39 04 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 108.000.000│ │ 108.000.000│
│ 39 07 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru drepturile acordate │ │ │ │
│ │persoanelor cu handicap │ 4.212.481.918│ │ 4.212.481.918│
│ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia datorata │ │ │ │
│ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 1.056.449│ 43.000│ 1.099.449│
│ 39 13 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 2.278.700.000│ │ 2.278.700.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 74.322.638.808│ 5.726.246.530│ 80.048.885.338│
│ 40 02 │Burse │ 2.872.367.390│ -46.000.000│ 2.826.367.390│
│ 40 03 │Alocatii si alte ajutoare pentru copii │ 11.540.169.400│ 514.145.745│ 12.054.315.145│
│ 40 04 │Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si │ │ │ │
│ │alte persoane │ 34.387.556.481│ 5.265.501.219│ 39.653.057.700│
│ 40 06 │Servicii sociale │ 15.016.723│ -4.203.123│ 10.813.600│
│ 40 08 │Ajutoare sociale │ 51.840.000│ │ 51.840.000│
│ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii │ 493.961.189│ 3.916.611│ 497.877.800│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 51.760.824│ -6.572.843│ 45.187.981│
│ 40 17 │Alocatia familiala complementara │ 3.198.000.000│ -45.600.000│ 3.152.400.000│
│ 40 25 │Alocatia de sustinere pentru familia │ │ │ │
│ │monoparentala │ 1.260.000.000│ 168.480.000│ 1.428.480.000│
│ 40 32 │Sprijinirea organizatiilor cetatenilor │ │ │ │
│ │apartinand minoritatilor nationale, altele │ │ │ │
│ │decat cele care primesc subventii de la │ │ │ │
│ │bugetul de stat, potrivit legii │ 264.434.000│ │ 264.434.000│
│ 40 33 │Proiecte de comunicare, informare publica si│ │ │ │
│ │promovarea imaginii si intereselor romanesti│ │ │ │
│ │peste hotare │ 73.000.000│ │ 73.000.000│
│ 40 34 │Sprijinirea activitatii romanilor de │ │ │ │
│ │pretutindeni si a organizatiilor │ │ │ │
│ │reprezentative ale acestora │ 203.865.400│ -70.000.000│ 133.865.400│
│ 40 36 │Finantarea actiunilor cu caracter stiintific│ │ │ │
│ │si social-cultural │ 4.700.000│ │ 4.700.000│
│ 40 37 │Finantarea unor programe si proiecte │ │ │ │
│ │interetnice si combatere a intolerantei │ 25.000.000│ │ 25.000.000│
│ 40 38 │Finantarea Ansamblului "Memorialul │ │ │ │
│ │victimelor comunismului si al rezistentei │ │ │ │
│ │Sighet" │ 5.090.000│ │ 5.090.000│
│ 40 39 │Comenzi de stat pentru carti si publicatii │ 33.000.000│ │ 33.000.000│
│ 40 41 │Asociatii si fundatii │ 43.200.000│ │ 43.200.000│
│ 40 42 │Alocatie de incredintare si plasament │ │ │ │
│ │familial │ 426.120.000│ 69.960.000│ 496.080.000│
│ 40 43 │Ajutor anual pentru veteranii de razboi │ 81.740.000│ │ 81.740.000│
│ 40 44 │Programe pentru sanatate │ 1.170.414.752│ 1.000.000│ 1.171.414.752│
│ 40 45 │Programe pentru tineret │ 56.035.280│ -4.000.000│ 52.035.280│
│ 40 46 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
│ │Comitetului Olimpic Roman │ 68.000.000│ 50.000.000│ 118.000.000│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 13.783.750│ -3.418.085│ 10.365.665│
│ 40 57 │Transferuri pentru finantarea de baza a │ │ │ │
│ │invatamantului superior │ 9.826.318.635│ │ 9.826.318.635│
│ 40 58 │Transferuri pentru constituirea fondului de │ │ │ │
│ │garantare a creditelor bancare acordate │ │ │ │
│ │studentilor │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
│ 40 60 │Transferuri pentru actiuni de sanatate │ 1.067.025.200│ -25.000.000│ 1.042.025.200│
│ 40 61 │Sustinerea cultelor │ 187.720.000│ │ 187.720.000│
│ 40 66 │Contributia statului la salarizarea │ │ │ │
│ │personalului de cult │ 1.123.602.000│ │ 1.123.602.000│
│ 40 68 │Programe de protectie sociala si integrare │ │ │ │
│ │socio-profesionala a persoanelor cu handicap│ 32.670.000│ │ 32.670.000│
│ 40 70 │Sustinerea sistemului de protectie a │ │ │ │
│ │copilului │ 144.528.000│ -2.324.903│ 142.203.097│
│ 40 71 │Indemnizatia de merit │ 127.470.000│ │ 127.470.000│
│ 40 75 │Contributia statului care se aloca │ │ │ │
│ │Patriarhiei Romane, pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane din │ │ │ │
│ │afara granitelor │ 38.575.000│ -3.800.000│ 34.775.000│
│ 40 79 │Transferuri pentru aparatura medicala de │ │ │ │
│ │mare performanta │ 45.130.460│ │ 45.130.460│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 534.181.275│ 39.010.535│ 573.191.810│
│ 40 83 │Transferuri catre Consiliul National de │ │ │ │
│ │Formare Profesionala a Adultilor │ 13.211.059│ │ 13.211.059│
│ 40 84 │Finantarea Ansamblului "Memorialul │ │ │ │
│ │revolutiei - Decembrie 1989" din municipiul │ │ │ │
│ │Timisoara │ 3.292.000│ │ 3.292.000│
│ 40 87 │Sume destinate finantarii programelor │ │ │ │
│ │sportive realizate de structurile sportive │ │ │ │
│ │de drept privat │ 515.500.000│ │ 515.500.000│
│ 40 88 │Transferuri catre Consiliul National al │ │ │ │
│ │Persoanelor Varstnice │ 4.944.340│ │ 4.944.340│
│ 40 90 │Ajutor pentru incalzirea locuintei │ 3.000.000.000│ -2.000.000│ 2.998.000.000│
│ 40 91 │Renta viagera │ 43.157.000│ │ 43.157.000│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 424.556.460│ -43.993.680│ 380.562.780│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 815.152.190│ -128.954.946│ 686.197.244│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.445.866.522│ -194.463.007│ 3.251.403.515│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 6.796.414.421│ -1.157.611.785│ 5.638.802.636│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 6.687.628.359│ -1.130.693.359│ 5.556.935.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 5.480.758.715│ -907.620.715│ 4.573.138.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 1.206.869.644│ -223.072.644│ 983.797.000│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ 108.786.062│ -26.918.426│ 81.867.636│
│ 88 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 108.786.062│ -26.918.426│ 81.867.636│
│5701 │INVATAMANT │ 23.330.499.941│ 58.884.014│ 23.389.383.955│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.514.490.177│ 407.415.447│ 20.921.905.624│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.778.567.459│ 696.878.771│ 3.475.446.230│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 2.123.153.278│ 516.767.944│ 2.639.921.222│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 318.132.467│ 138.728.937│ 456.861.404│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 47.481.730│ 14.609.656│ 62.091.386│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 149.116.657│ 36.242.966│ 185.359.623│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 98.889.908│ -11.830.995│ 87.058.913│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 80.028.896│ -8.496.839│ 71.532.057│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 18.861.012│ -3.334.156│ 15.526.856│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 6.493.419│ 2.360.263│ 8.853.682│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.998.448.780│ -237.855.074│ 2.760.593.706│
│ 21 │Drepturi cu caracter social │ 510.515.709│ -3.537.543│ 506.978.166│
│ 22 │Hrana │ 513.136.762│ -41.603.124│ 471.533.638│
│ 23 │Medicamente si materiale sanitare │ 8.849.582│ -200.000│ 8.649.582│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 533.311.180│ -18.646.959│ 514.664.221│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 75.482.153│ -18.926.500│ 56.555.653│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 309.970.200│ -22.612.796│ 287.357.404│
│ 27 │Reparatii curente │ 93.181.031│ 981.606│ 94.162.637│
│ 28 │Reparatii capitale │ 209.152.300│ 1.875.982│ 211.028.282│
│ 29 │Carti si publicatii │ 37.232.980│ 463.125│ 37.696.105│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 233.912.737│ -140.648.865│ 93.263.872│
│ 31 │Manuale │ 436.130.690│ │ 436.130.690│
│ 34 │SUBVENTII │ 1.276.669.160│ 47.886.811│ 1.324.555.971│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 1.276.669.160│ 47.886.811│ 1.324.555.971│
│ 38 │TRANSFERURI │ 13.460.804.778│ -99.495.061│ 13.361.309.717│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 1.056.449│ 43.000│ 1.099.449│
│ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia datorata │ │ │ │
│ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 1.056.449│ 43.000│ 1.099.449│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 13.459.748.329│ -99.538.061│ 13.360.210.268│
│ 40 02 │Burse │ 2.872.367.390│ -46.000.000│ 2.826.367.390│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 1.270.799│ │ 1.270.799│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 6.983.750│ -1.728.085│ 5.255.665│
│ 40 57 │Transferuri pentru finantarea de baza a │ │ │ │
│ │invatamantului superior │ 9.826.318.635│ │ 9.826.318.635│
│ 40 58 │Transferuri pentru constituirea fondului de │ │ │ │
│ │garantare a creditelor bancare acordate │ │ │ │
│ │studentilor │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
│ 40 66 │Contributia statului la salarizarea │ │ │ │
│ │personalului de cult │ 13.555.000│ │ 13.555.000│
│ 40 71 │Indemnizatia de merit │ 35.280.000│ │ 35.280.000│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 267.315.275│ │ 267.315.275│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 325.350.260│ -40.100.000│ 285.250.260│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 108.307.220│ -11.709.976│ 96.597.244│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.946.603.702│ -146.113.007│ 1.800.490.695│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 762.965.589│ -79.294.897│ 683.670.692│
│ 77 │Rate aferente achizitiilor in leasing │ │ │ │
│ │financiar │ 1.183.638.113│ -66.818.110│ 1.116.820.003│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 869.406.062│ -202.418.426│ 666.987.636│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 760.620.000│ -175.500.000│ 585.120.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 330.690.000│ -81.828.000│ 248.862.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 429.930.000│ -93.672.000│ 336.258.000│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ 108.786.062│ -26.918.426│ 81.867.636│
│ 88 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 108.786.062│ -26.918.426│ 81.867.636│
│ 01 │Administratie centrala │ 162.269.125│ -14.102.887│ 148.166.238│
│ 02 │Invatamant prescolar │ 26.420.361│ 1.627.376│ 28.047.737│
│ 03 │Invatamant primar si gimnazial │ 200.000.000│ -82.411.915│ 117.588.085│
│ 04 │Invatamant liceal │ 1.924.627.829│ -108.773.910│ 1.815.853.919│
│ 09 │Invatamant superior │ 13.486.246.154│ -133.296.282│ 13.352.949.872│
│ 10 │Biblioteci centrale, universitare si │ │ │ │
│ │pedagogice │ 174.000.000│ │ 174.000.000│
│ 14 │Internate, camine si cantine pentru elevi si│ │ │ │
│ │studenti │ 797.000.000│ 10.000.000│ 807.000.000│
│ 20 │Centre de calificare si recalificare │ 12.651.131│ 485.064│ 13.136.195│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 1.010.341.300│ │ 1.010.341.300│
│ 50 │Alte institutii si actiuni de invatamant │ 5.536.944.041│ 385.356.568│ 5.922.300.609│
│5801 │SANATATE │ 15.177.610.369│ -830.142.260│ 14.347.468.109│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.125.314.663│ 116.580.099│ 8.241.894.762│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.263.232.112│ 138.010.522│ 1.401.242.634│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 952.313.971│ 91.564.650│ 1.043.878.621│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 189.878.234│ 39.098.884│ 228.977.118│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 28.464.032│ 2.742.650│ 31.206.682│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 66.712.108│ 6.409.526│ 73.121.634│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 21.217.000│ -2.258.721│ 18.958.279│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 15.758.000│ -1.575.800│ 14.182.200│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 5.459.000│ -682.921│ 4.776.079│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 4.646.767│ 453.533│ 5.100.300│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.033.307.537│ -3.694.917│ 2.029.612.620│
│ 22 │Hrana │ 404.263.834│ 1.314.445│ 405.578.279│
│ 23 │Medicamente si materiale sanitare │ 721.035.109│ -5.513.412│ 715.521.697│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 262.477.685│ 967.912│ 263.445.597│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 402.032.335│ -1.025.000│ 401.007.335│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 29.313.174│ -342.000│ 28.971.174│
│ 27 │Reparatii curente │ 79.017.920│ 3.344.674│ 82.362.594│
│ 28 │Reparatii capitale │ 38.650.040│ │ 38.650.040│
│ 29 │Carti si publicatii │ 5.195.200│ -15.000│ 5.180.200│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 91.322.240│ -2.426.536│ 88.895.704│
│ 34 │SUBVENTII │ 233.636.352│ 10.500.000│ 244.136.352│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 233.636.352│ 10.500.000│ 244.136.352│
│ 38 │TRANSFERURI │ 4.595.138.662│ -28.235.506│ 4.566.903.156│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 2.278.700.000│ │ 2.278.700.000│
│ 39 13 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 2.278.700.000│ │ 2.278.700.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 2.316.438.662│ -28.235.506│ 2.288.203.156│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 25.296.250│ -3.163.506│ 22.132.744│
│ 40 44 │Programe pentru sanatate │ 1.170.414.752│ 1.000.000│ 1.171.414.752│
│ 40 60 │Transferuri pentru actiuni de sanatate │ 1.067.025.200│ -25.000.000│ 1.042.025.200│
│ 40 79 │Transferuri pentru aparatura medicala de │ │ │ │
│ │mare performanta │ 45.130.460│ │ 45.130.460│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 8.572.000│ -1.072.000│ 7.500.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.230.958.347│ -15.000.000│ 1.215.958.347│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 1.230.958.347│ -15.000.000│ 1.215.958.347│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 5.821.337.359│ -931.722.359│ 4.889.615.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 5.821.337.359│ -931.722.359│ 4.889.615.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 5.103.495.715│ -814.779.715│ 4.288.716.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 717.841.644│ -116.942.644│ 600.899.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 652.608.657│ 132.314.751│ 784.923.408│
│ 03 │Spitale │ 1.419.840.229│ -252.542.359│ 1.167.297.870│
│ 05 │Crese │ 5.978.705│ 100.000│ 6.078.705│
│ 07 │Centre de transfuzii sanguine │ 725.200.000│ │ 725.200.000│
│ 09 │Centre de sanatate │ 35.882.154│ │ 35.882.154│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 3.699.673.231│ │ 3.699.673.231│
│ 50 │Alte institutii si actiuni sanitare │ 8.638.427.393│ -710.014.652│ 7.928.412.741│
│5901 │CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET │ 8.887.442.215│ 346.527.203│ 9.233.969.418│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.666.365.490│ 386.197.203│ 9.052.562.693│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 309.737.179│ -7.396.126│ 302.341.053│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 216.848.826│ 642.481│ 217.491.307│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 34.131.010│ -218.128│ 33.912.882│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 6.458.990│ -510.725│ 5.948.265│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 14.498.159│ -2.225.025│ 12.273.134│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 36.924.037│ -5.082.941│ 31.841.096│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 10.427.836│ -1.505.290│ 8.922.546│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 26.496.201│ -3.577.651│ 22.918.550│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 876.157│ -1.788│ 874.369│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 1.902.065.242│ 457.000.000│ 2.359.065.242│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 95.302.000│ │ 95.302.000│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 1.438.185.935│ 450.000.000│ 1.888.185.935│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 7.226.600│ │ 7.226.600│
│ 27 │Reparatii curente │ 8.958.889│ │ 8.958.889│
│ 28 │Reparatii capitale │ 2.027.000│ 11.500.000│ 13.527.000│
│ 29 │Carti si publicatii │ 13.034.744│ │ 13.034.744│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 337.330.074│ -4.500.000│ 332.830.074│
│ 34 │SUBVENTII │ 3.381.976.269│ 3.196.956│ 3.385.173.225│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 3.381.976.269│ 3.196.956│ 3.385.173.225│
│ 38 │TRANSFERURI │ 3.072.586.800│ -66.603.627│ 3.005.983.173│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 3.072.586.800│ -66.603.627│ 3.005.983.173│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 19.672.600│ -2.918.162│ 16.754.438│
│ 40 32 │Sprijinirea organizatiilor cetatenilor │ │ │ │
│ │apartinand minoritatilor nationale, altele │ │ │ │
│ │decat cele care primesc subventii de la │ │ │ │
│ │bugetul de stat, potrivit legii │ 264.434.000│ │ 264.434.000│
│ 40 33 │Proiecte de comunicare, informare publica si│ │ │ │
│ │promovarea imaginii si intereselor romanesti│ │ │ │
│ │peste hotare │ 73.000.000│ │ 73.000.000│
│ 40 34 │Sprijinirea activitatii romanilor de │ │ │ │
│ │pretutindeni si a organizatiilor │ │ │ │
│ │reprezentative ale acestora │ 203.865.400│ -70.000.000│ 133.865.400│
│ 40 36 │Finantarea actiunilor cu caracter stiintific│ │ │ │
│ │si social-cultural │ 4.700.000│ │ 4.700.000│
│ 40 37 │Finantarea unor programe si proiecte │ │ │ │
│ │interetnice si combatere a intolerantei │ 25.000.000│ │ 25.000.000│
│ 40 38 │Finantarea Ansamblului "Memorialul │ │ │ │
│ │victimelor comunismului si al rezistentei │ │ │ │
│ │Sighet" │ 5.090.000│ │ 5.090.000│
│ 40 39 │Comenzi de stat pentru carti si publicatii │ 33.000.000│ │ 33.000.000│
│ 40 41 │Asociatii si fundatii │ 33.550.000│ │ 33.550.000│
│ 40 45 │Programe pentru tineret │ 56.035.280│ -4.000.000│ 52.035.280│
│ 40 46 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
│ │Comitetului Olimpic Roman │ 68.000.000│ 50.000.000│ 118.000.000│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 6.800.000│ -1.690.000│ 5.110.000│
│ 40 61 │Sustinerea cultelor │ 187.720.000│ │ 187.720.000│
│ 40 66 │Contributia statului la salarizarea │ │ │ │
│ │personalului de cult │ 1.110.047.000│ │ 1.110.047.000│
│ 40 71 │Indemnizatia de merit │ 92.190.000│ │ 92.190.000│
│ 40 75 │Contributia statului care se aloca │ │ │ │
│ │Patriarhiei Romane, pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │asezamintelor Bisericii Ortodoxe Romane din │ │ │ │
│ │afara granitelor │ 38.575.000│ -3.800.000│ 34.775.000│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 193.722.000│ 3.460.535│ 197.182.535│
│ 40 84 │Finantarea Ansamblului "Memorialul │ │ │ │
│ │revolutiei - Decembrie 1989" din municipiul │ │ │ │
│ │Timisoara │ 3.292.000│ │ 3.292.000│
│ 40 87 │Sume destinate finantarii programelor │ │ │ │
│ │sportive realizate de structurile sportive │ │ │ │
│ │de drept privat │ 515.500.000│ │ 515.500.000│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 84.719.520│ -2.082.000│ 82.637.520│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 53.674.000│ -35.574.000│ 18.100.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 199.216.725│ -35.000.000│ 164.216.725│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 199.216.725│ -35.000.000│ 164.216.725│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 21.860.000│ -4.670.000│ 17.190.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 21.860.000│ -4.670.000│ 17.190.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 8.685.000│ -2.155.000│ 6.530.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 13.175.000│ -2.515.000│ 10.660.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 320.745.000│ -48.030.828│ 272.714.172│
│ 02 │Biblioteci publice nationale │ 140.246.034│ 22.500.000│ 162.746.034│
│ 04 │Muzee │ 528.009.615│ 4.379.211│ 532.388.826│
│ 05 │Teatre si institutii profesioniste de │ │ │ │
│ │spectacole si concerte │ 683.525.253│ 4.670.000│ 688.195.253│
│ 13 │Consolidarea si restaurarea monumentelor │ │ │ │
│ │istorice │ 460.000.000│ │ 460.000.000│
│ 14 │Centre culturale │ 120.000.000│ │ 120.000.000│
│ 15 │Culte religioase │ 1.336.342.000│ -3.800.000│ 1.332.542.000│
│ 16 │Targuri, saloane si expozitii de carte si de│ │ │ │
│ │publicatii culturale │ 6.000.000│ │ 6.000.000│
│ 20 │Activitatea sportiva │ 1.854.070.582│ 53.772.841│ 1.907.843.423│
│ 21 │Activitatea de tineret │ 117.410.800│ -4.000.000│ 113.410.800│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 219.505.000│ │ 219.505.000│
│ 50 │Alte institutii si actiuni privind cultura, │ │ │ │
│ │religia si activitatea sportiva si de │ │ │ │
│ │tineret │ 3.101.587.931│ 317.035.979│ 3.418.623.910│
│6001 │ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
│ │AJUTOARE SI INDEMNIZATII │ 62.425.770.146│ 5.932.848.513│ 68.358.618.659│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 62.272.871.398│ 5.949.999.513│ 68.222.870.911│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 383.620.344│ -40.861.506│ 342.758.838│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 269.344.986│ -32.248.393│ 237.096.593│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 53.857.015│ -1.789.345│ 52.067.670│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 8.080.349│ -967.452│ 7.112.897│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 18.854.148│ -2.257.388│ 16.596.760│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 32.137.122│ -3.437.686│ 28.699.436│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 13.552.122│ -1.125.212│ 12.426.910│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 18.585.000│ -2.312.474│ 16.272.526│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 1.346.724│ -161.242│ 1.185.482│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.078.958.401│ 68.237.295│ 2.147.195.696│
│ 21 │Drepturi cu caracter social │ 1.276.045.712│ 12.806.069│ 1.288.851.781│
│ 23 │Medicamente si materiale sanitare │ 375.000│ │ 375.000│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 95.756.953│ 600.000│ 96.356.953│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 22.839.679│ │ 22.839.679│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 18.952.394│ │ 18.952.394│
│ 27 │Reparatii curente │ 24.693.200│ │ 24.693.200│
│ 28 │Reparatii capitale │ 18.280.000│ 16.000.000│ 34.280.000│
│ 29 │Carti si publicatii │ 4.141.880│ │ 4.141.880│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 617.873.583│ 38.831.226│ 656.704.809│
│ 34 │SUBVENTII │ 15.945.718│ 2.000.000│ 17.945.718│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 15.945.718│ 2.000.000│ 17.945.718│
│ 38 │TRANSFERURI │ 59.794.346.935│ 5.920.623.724│ 65.714.970.659│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 4.320.481.918│ │ 4.320.481.918│
│ 39 04 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 108.000.000│ │ 108.000.000│
│ 39 07 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru drepturile acordate │ │ │ │
│ │persoanelor cu handicap │ 4.212.481.918│ │ 4.212.481.918│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 55.473.865.017│ 5.920.623.724│ 61.394.488.741│
│ 40 03 │Alocatii si alte ajutoare pentru copii │ 11.540.169.400│ 514.145.745│ 12.054.315.145│
│ 40 04 │Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si │ │ │ │
│ │alte persoane │ 34.387.556.481│ 5.265.501.219│ 39.653.057.700│
│ 40 06 │Servicii sociale │ 15.016.723│ -4.203.123│ 10.813.600│
│ 40 08 │Ajutoare sociale │ 51.840.000│ │ 51.840.000│
│ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii │ 493.961.189│ 3.916.611│ 497.877.800│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 5.521.175│ -491.175│ 5.030.000│
│ 40 17 │Alocatia familiala complementara │ 3.198.000.000│ -45.600.000│ 3.152.400.000│
│ 40 25 │Alocatia de sustinere pentru familia │ │ │ │
│ │monoparentala │ 1.260.000.000│ 168.480.000│ 1.428.480.000│
│ 40 29 │Despagubiri civile, precum si cheltuieli │ │ │ │
│ │judiciare si extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor │ │ │ │
│ │statului, potrivit dispozitiilor legale │ │ 100.000│ 100.000│
│ 40 41 │Asociatii si fundatii │ 43.200.000│ │ 43.200.000│
│ 40 42 │Alocatie de incredintare si plasament │ │ │ │
│ │familial │ 426.120.000│ 69.960.000│ 496.080.000│
│ 40 43 │Ajutor anual pentru veteranii de razboi │ 81.740.000│ │ 81.740.000│
│ 40 68 │Programe de protectie sociala si integrare │ │ │ │
│ │socio-profesionala a persoanelor cu handicap│ 32.670.000│ │ 32.670.000│
│ 40 70 │Sustinerea sistemului de protectie a │ │ │ │
│ │copilului │ 144.528.000│ -2.324.903│ 142.203.097│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 73.144.000│ 35.550.000│ 108.694.000│
│ 40 83 │Transferuri catre Consiliul National de │ │ │ │
│ │Formare Profesionala a Adultilor │ 13.211.059│ │ 13.211.059│
│ 40 88 │Transferuri catre Consiliul National al │ │ │ │
│ │Persoanelor Varstnice │ 4.944.340│ │ 4.944.340│
│ 40 90 │Ajutor pentru incalzirea locuintei │ 3.000.000.000│ -2.000.000│ 2.998.000.000│
│ 40 91 │Renta viagera │ 43.157.000│ │ 43.157.000│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 14.486.680│ -1.811.680│ 12.675.000│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 644.598.970│ -80.598.970│ 564.000.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 69.087.748│ 1.650.000│ 70.737.748│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 69.087.748│ 1.650.000│ 70.737.748│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 83.811.000│ -18.801.000│ 65.010.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 83.811.000│ -18.801.000│ 65.010.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 37.888.000│ -8.858.000│ 29.030.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 45.923.000│ -9.943.000│ 35.980.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 876.326.636│ -95.299.048│ 781.027.588│
│ 09 │Ajutor social │ 3.071.840.000│ -2.000.000│ 3.069.840.000│
│ 14 │Alocatia de incredintare si plasament │ │ │ │
│ │familial │ 431.873.000│ 69.960.000│ 501.833.000│
│ 15 │Alocatia de stat pentru copii │ 11.895.973.273│ 514.145.745│ 12.410.119.018│
│ 17 │Ajutoare pentru sotii de militari in termen │ 7.363.000│ 1.029.704│ 8.392.704│
│ 18 │Centre de primire, triere si cazare a │ │ │ │
│ │persoanelor solicitante a statutului de │ │ │ │
│ │refugiat │ 17.705.702│ 17.650.000│ 35.355.702│
│ 19 │Alocatia pentru familiile cu copii │ 4.508.183.000│ 122.880.000│ 4.631.063.000│
│ 20 │Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri │ │ │ │
│ │I.O.V.R., veterani de razboi si pentru alte │ │ │ │
│ │categorii de beneficiari │ 20.552.885.823│ 5.011.260.045│ 25.564.145.868│
│ 21 │Pensii militari │ 14.339.274.681│ 296.470.163│ 14.635.744.844│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 514.590.683│ -29.215.977│ 485.374.706│
│ 29 │Concediu platit pentru cresterea copiilor │ │ │ │
│ │pana la 2 ani │ 5.220.800│ 246.907│ 5.467.707│
│ 37 │Ajutoare speciale │ 3.152.390.400│ │ 3.152.390.400│
│ 38 │Indemnizatii nevazatori salariati │ 2.675.600│ │ 2.675.600│
│ 43 │Sustinerea sistemului de protectie a │ │ │ │
│ │drepturilor copilului │ 144.528.000│ -2.324.903│ 142.203.097│
│ 48 │Programe de protectie sociala si integrare │ │ │ │
│ │socio-profesionala a persoanelor cu handicap│ 32.670.000│ │ 32.670.000│
│ 50 │Alte actiuni privind asistenta sociala, │ │ │ │
│ │alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii │ 2.857.252.825│ 32.249.000│ 2.889.501.825│
│ 53 │Servicii sociale │ 15.016.723│ -4.203.123│ 10.813.600│
│6300 │Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE │ │ │ │
│ │PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE │ 10.623.214.349│ -1.272.015.982│ 9.351.198.367│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.027.210.056│ -127.570.234│ 2.899.639.822│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 549.484.586│ -2.351.400│ 547.133.186│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 307.109.170│ │ 307.109.170│
│ 34 │SUBVENTII │ 11.281.000│ │ 11.281.000│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 11.281.000│ │ 11.281.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 2.159.335.300│ -125.218.834│ 2.034.116.466│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 635.257.200│ │ 635.257.200│
│ 39 05 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru lucrarile de cadastru│ │ │ │
│ │imobiliar │ 54.072.200│ │ 54.072.200│
│ 39 14 │Program privind pietruirea drumurilor │ │ │ │
│ │comunale si alimentarea cu apa a satelor │ 283.000.000│ │ 283.000.000│
│ 39 19 │Transferuri de la bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pt. constructii de locuinte │ 233.140.000│ │ 233.140.000│
│ 39 20 │Transferuri de la bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finantarea elaborarii│ │ │ │
│ │si/sau actualizari planurilor urbanistice │ │ │ │
│ │generale si a regulamentelor locale de │ │ │ │
│ │urbanism │ 26.185.000│ │ 26.185.000│
│ 39 34 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finantarea actiunilor│ │ │ │
│ │privind reducerea riscului seismic al │ │ │ │
│ │constructiilor existente cu destinatie de │ │ │ │
│ │locuinta │ 38.860.000│ │ 38.860.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 1.524.078.100│ -125.218.834│ 1.398.859.266│
│ 40 01 │Locuinte │ 274.070.500│ 72.000.000│ 346.070.500│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 125.046.409│ -15.638.095│ 109.408.314│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 634.200.000│ -121.234.647│ 512.965.353│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 144.761.191│ -18.103.593│ 126.657.598│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 346.000.000│ -42.242.499│ 303.757.501│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.187.344.693│ -344.668.380│ 3.842.676.313│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 3.408.659.600│ -799.777.368│ 2.608.882.232│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 3.408.659.600│ -799.777.368│ 2.608.882.232│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 1.569.645.000│ -380.558.816│ 1.189.086.184│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 1.839.014.600│ -419.218.552│ 1.419.796.048│
│6301 │SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE │ 7.105.769.821│ -1.112.128.759│ 5.993.641.062│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.479.308.700│ -30.508.279│ 1.448.800.421│
│ 34 │SUBVENTII │ 11.281.000│ │ 11.281.000│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 11.281.000│ │ 11.281.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.468.027.700│ -30.508.279│ 1.437.519.421│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 635.257.200│ │ 635.257.200│
│ 39 05 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru lucrarile de cadastru│ │ │ │
│ │imobiliar │ 54.072.200│ │ 54.072.200│
│ 39 14 │Program privind pietruirea drumurilor │ │ │ │
│ │comunale si alimentarea cu apa a satelor │ 283.000.000│ │ 283.000.000│
│ 39 19 │Transferuri de la bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pt. constructii de locuinte │ 233.140.000│ │ 233.140.000│
│ 39 20 │Transferuri de la bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finantarea elaborarii│ │ │ │
│ │si/sau actualizarii planurilor urbanistice │ │ │ │
│ │generale si a regulamentelor locale de │ │ │ │
│ │urbanism │ 26.185.000│ │ 26.185.000│
│ 39 34 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru finantarea actiunilor│ │ │ │
│ │privind reducerea riscului seismic al │ │ │ │
│ │constructiilor existente cu destinatie de │ │ │ │
│ │locuinta │ 38.860.000│ │ 38.860.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 832.770.500│ -30.508.279│ 802.262.221│
│ 40 01 │Locuinte │ 274.070.500│ 72.000.000│ 346.070.500│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 558.700.000│ -102.508.279│ 456.191.721│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.648.529.021│ -344.668.380│ 2.303.860.641│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 1.594.311.021│ -59.788.780│ 1.534.522.241│
│ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
│ │societatilor si companiilor nationale si │ │ │ │
│ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
│ │de stat │ 1.054.218.000│ -284.879.600│ 769.338.400│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 2.977.932.100│ -736.952.100│ 2.240.980.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 2.977.932.100│ -736.952.100│ 2.240.980.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 1.505.470.000│ -372.520.000│ 1.132.950.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 1.472.462.100│ -364.432.100│ 1.108.030.000│
│ 08 │Locuinte │ 3.747.855.921│ -375.642.130│ 3.372.213.791│
│ 50 │Alte actiuni privind dezvoltarea publica si │ │ │ │
│ │locuinte │ 3.357.913.900│ -736.486.629│ 2.621.427.271│
│6401 │MEDIU SI APE │ 3.517.444.528│ -159.887.223│ 3.357.557.305│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.547.901.356│ -97.061.955│ 1.450.839.401│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 549.484.586│ -2.351.400│ 547.133.186│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 398.755.678│ │ 398.755.678│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 85.959.436│ │ 85.959.436│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 11.962.671│ │ 11.962.671│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 27.913.023│ │ 27.913.023│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 22.750.227│ -2.351.400│ 20.398.827│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 8.400.000│ -600.000│ 7.800.000│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 14.350.227│ -1.751.400│ 12.598.827│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 2.143.551│ │ 2.143.551│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 307.109.170│ │ 307.109.170│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 91.673.854│ │ 91.673.854│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 167.639.388│ │ 167.639.388│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 12.914.196│ │ 12.914.196│
│ 27 │Reparatii curente │ 16.493.000│ │ 16.493.000│
│ 28 │Reparatii capitale │ 90.000│ │ 90.000│
│ 29 │Carti si publicatii │ 5.487.000│ │ 5.487.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 12.811.732│ │ 12.811.732│
│ 38 │TRANSFERURI │ 691.307.600│ -94.710.555│ 596.597.045│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 691.307.600│ -94.710.555│ 596.597.045│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 125.046.409│ -15.638.095│ 109.408.314│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 75.500.000│ -18.726.368│ 56.773.632│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 144.761.191│ -18.103.593│ 126.657.598│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 346.000.000│ -42.242.499│ 303.757.501│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.538.815.672│ │ 1.538.815.672│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 166.600.000│ │ 166.600.000│
│ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
│ │societatilor si companiilor nationale si │ │ │ │
│ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
│ │de stat │ 1.372.215.672│ │ 1.372.215.672│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 430.727.500│ -62.825.268│ 367.902.232│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 430.727.500│ -62.825.268│ 367.902.232│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 64.175.000│ -8.038.816│ 56.136.184│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 366.552.500│ -54.786.452│ 311.766.048│
│ 01 │Administratie centrala │ 354.475.131│ -7.076.400│ 347.398.731│
│ 02 │Dezvoltare surse de apa, acumulari si │ │ │ │
│ │amenajari hidrotehnice │ 2.435.901.693│ -62.825.268│ 2.373.076.425│
│ 03 │Supraveghere si protectie mediu, reducerea │ │ │ │
│ │si controlul poluarii │ 727.067.704│ -89.985.555│ 637.082.149│
│6600 │Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │ 91.376.021.362│ -6.521.784.692│ 84.854.236.670│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 68.836.787.081│ -3.067.259.808│ 65.769.527.273│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.993.157.559│ -6.811.197│ 1.986.346.362│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 3.909.878.374│ -81.302.583│ 3.828.575.791│
│ 34 │SUBVENTII │ 17.985.948.747│ -599.482.007│ 17.386.466.740│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 3.866.050.024│ -57.482.007│ 3.808.568.017│
│ 35 02 │Subventii pe produse si activitati │ 4.610.248.412│ │ 4.610.248.412│
│ 35 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de │ │ │ │
│ │pret si tarif │ 2.593.650.311│ -542.000.000│ 2.051.650.311│
│ 35 04 │Subventii pentru transportul feroviar public│ │ │ │
│ │de calatori │ 5.868.000.000│ │ 5.868.000.000│
│ 35 05 │Subventii pentru transportul de calatori cu │ │ │ │
│ │metroul │ 1.048.000.000│ │ 1.048.000.000│
│ 36 │PRIME │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 43.147.802.401│ -2.379.664.021│ 40.768.138.380│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 498.046.000│ │ 498.046.000│
│ 39 02 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru strazile care se vor │ │ │ │
│ │amenaja in perimetrele destinate │ │ │ │
│ │constructiilor de cvartale de locuinte noi │ │ │ │
│ │in localitati rurale si urbane │ 400.000.000│ │ 400.000.000│
│ 39 24 │Transferuri catre bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │aeroporturi de interes local │ 33.300.000│ │ 33.300.000│
│ 39 25 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru retehnologizarea │ │ │ │
│ │centralelor termice si electrice de │ │ │ │
│ │termoficare │ 64.746.000│ │ 64.746.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 42.649.756.401│ -2.379.664.021│ 40.270.092.380│
│ 40 02 │Burse │ 22.200.000│ │ 22.200.000│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 93.158.602│ -13.185.662│ 79.972.940│
│ 40 18 │Transferuri aferente restructurarii │ │ │ │
│ │industriei de aparare │ 797.453.677│ -400.000.000│ 397.453.677│
│ 40 20 │Cofinantarea contributiei financiare a │ │ │ │
│ │Comunitatii Europene │ 692.663.661│ │ 692.663.661│
│ 40 21 │Plati efectuate in cadrul programelor de │ │ │ │
│ │dezvoltare │ 863.216.929│ -243.000.000│ 620.216.929│
│ 40 22 │Cheltuieli pentru sustinerea programelor │ │ │ │
│ │tehnice de conservare sau de inchidere a │ │ │ │
│ │minelor │ 781.400.000│ -11.400.000│ 770.000.000│
│ 40 23 │Protectie sociala ce se acorda pentru unele │ │ │ │
│ │activitati din sectorul minier │ 532.070.000│ │ 532.070.000│
│ 40 26 │Transferuri aferente Fondului National de │ │ │ │
│ │Preaderare │ 6.809.068.411│ 1.046.400.000│ 7.855.468.411│
│ 40 31 │Transferuri pentru finantarea patrimoniului │ │ │ │
│ │genetic al animalelor │ 52.000.000│ │ 52.000.000│
│ 40 48 │Meteorologie si hidrologie │ 443.459.107│ │ 443.459.107│
│ 40 49 │Prevenirea si combaterea inundatiilor si │ │ │ │
│ │ingheturilor │ 10.000.000│ │ 10.000.000│
│ 40 50 │Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de│ │ │ │
│ │pirita │ 83.409.183│ │ 83.409.183│
│ 40 52 │Despagubiri pentru animale sacrific. in │ │ │ │
│ │vederea prevenirii si combaterii │ │ │ │
│ │epizootiilor │ 70.000.000│ 10.000.000│ 80.000.000│
│ 40 53 │Sprijinirea producatorilor agricoli │ 13.700.303.765│ -537.155.587│ 13.163.148.178│
│ 40 54 │Cabaline din patrimoniul genetic national │ 65.000.000│ │ 65.000.000│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 7.902.190.000│ -1.754.405.240│ 6.147.784.760│
│ 40 56 │Transferuri pentru drumuri, cai ferate, │ │ │ │
│ │aviatie si navigatie │ 1.287.420.278│ -14.831.819│ 1.272.588.459│
│ 40 62 │Stimularea exporturilor │ 4.350.160.000│ -392.000.000│ 3.958.160.000│
│ 40 63 │Despagubiri acordate producatorilor agricoli│ │ │ │
│ │in caz de calamitati naturale in agricultura│ 215.000.000│ -45.000.000│ 170.000.000│
│ 40 69 │Completarea primelor de asigurare │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 4.000.000│ 17.600.000│ 21.600.000│
│ 40 81 │Fond de garantare a imprumuturilor pentru │ │ │ │
│ │intreprinderi mici si mijlocii │ 288.000.000│ │ 288.000.000│
│ 40 82 │Transferuri pentru actiuni de ecologizare │ 152.800.420│ │ 152.800.420│
│ 40 86 │Programul de realizare a sistemului national│ │ │ │
│ │antigrindina │ 52.017.120│ │ 52.017.120│
│ 40 89 │Transferuri pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │proprietarilor de paduri │ 5.000.000│ 50.000.000│ 55.000.000│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 37.592.173│ -4.395.909│ 33.196.264│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 1.243.850.438│ -38.289.804│ 1.205.560.634│
│ 40 95 │Programe ISPA │ 305.851.669│ │ 305.851.669│
│ 40 96 │Programe SAPARD │ 1.024.100.208│ │ 1.024.100.208│
│ 40 98 │Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi│ │ │ │
│ │si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor │ │ │ │
│ │mici si mijlocii │ 716.370.760│ -50.000.000│ 666.370.760│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.046.063.385│ -227.051.443│ 6.819.011.942│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 15.493.170.896│ -3.227.473.441│ 12.265.697.455│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 15.376.097.896│ -3.201.989.941│ 12.174.107.955│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 8.627.867.700│ -1.980.809.242│ 6.647.058.458│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 6.748.230.196│ -1.221.180.699│ 5.527.049.497│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ 117.073.000│ -25.483.500│ 91.589.500│
│ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 101.659.000│ -22.182.950│ 79.476.050│
│ 88 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 15.414.000│ -3.300.550│ 12.113.450│
│6601 │INDUSTRIE │ 9.920.237.754│ -589.074.379│ 9.331.163.375│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.008.774.254│ -514.196.879│ 7.494.577.375│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 343.299.468│ -56.290.879│ 287.008.589│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 248.553.775│ -50.000.000│ 198.553.775│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 28.495.538│ │ 28.495.538│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 4.274.331│ │ 4.274.331│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 9.973.438│ │ 9.973.438│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 51.289.998│ -6.290.879│ 44.999.119│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 5.000.000│ -500.000│ 4.500.000│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │strainatate │ 46.289.998│ -5.790.879│ 40.499.119│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 712.388│ │ 712.388│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 374.479.650│ │ 374.479.650│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 60.000.000│ │ 60.000.000│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 16.000.000│ │ 16.000.000│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 2.500.000│ │ 2.500.000│
│ 27 │Reparatii curente │ 3.151.520│ │ 3.151.520│
│ 29 │Carti si publicatii │ 2.800.000│ │ 2.800.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 290.028.130│ │ 290.028.130│
│ 34 │SUBVENTII │ 4.602.518.320│ │ 4.602.518.320│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 34.351.597│ │ 34.351.597│
│ 35 02 │Subventii pe produse si activitati │ 4.566.716.412│ │ 4.566.716.412│
│ 35 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de │ │ │ │
│ │pret si tarif │ 1.450.311│ │ 1.450.311│
│ 38 │TRANSFERURI │ 2.688.476.816│ -457.906.000│ 2.230.570.816│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 2.688.476.816│ -457.906.000│ 2.230.570.816│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 25.729.722│ -6.366.600│ 19.363.122│
│ 40 18 │Transferuri aferente restructurarii │ │ │ │
│ │industriei de aparare │ 797.453.677│ -400.000.000│ 397.453.677│
│ 40 22 │Cheltuieli pentru sustinerea programelor │ │ │ │
│ │tehnice de conservare sau de inchidere a │ │ │ │
│ │minelor │ 781.400.000│ -11.400.000│ 770.000.000│
│ 40 23 │Protectie sociala ce se acorda pentru unele │ │ │ │
│ │activitati din sectorul minier │ 532.070.000│ │ 532.070.000│
│ 40 50 │Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de│ │ │ │
│ │pirita │ 83.409.183│ │ 83.409.183│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 271.045.000│ -30.705.000│ 240.340.000│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 4.000.000│ │ 4.000.000│
│ 40 82 │Transferuri pentru actiuni de ecologizare │ 152.800.420│ │ 152.800.420│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 2.441.314│ │ 2.441.314│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 38.127.500│ -9.434.400│ 28.693.100│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.373.526.000│ │ 1.373.526.000│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 220.000.000│ │ 220.000.000│
│ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
│ │societatilor si companiilor nationale si │ │ │ │
│ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
│ │de stat │ 1.153.526.000│ │ 1.153.526.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 537.937.500│ -74.877.500│ 463.060.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 537.937.500│ -74.877.500│ 463.060.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 478.292.500│ -106.442.500│ 371.850.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 59.645.000│ 31.565.000│ 91.210.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 840.301.751│ -62.657.479│ 777.644.272│
│ 02 │Prospectiuni si lucrari geologice pentru │ │ │ │
│ │descoperirea de resurse minerale │ 160.000.000│ │ 160.000.000│
│ 03 │Combustibili minerali solizi │ 2.700.218.000│ │ 2.700.218.000│
│ 06 │Resurse minerale, altele decat combustibili │ 3.789.494.412│ -11.400.000│ 3.778.094.412│
│ 07 │Industrie prelucratoare │ 399.209.603│ │ 399.209.603│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul industriei │ 2.031.013.988│ -515.016.900│ 1.515.997.088│
│6701 │AGRICULTURA SI SILVICULTURA │ 27.030.593.529│ -1.085.270.875│ 25.945.322.654│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.751.623.529│ -1.175.223.507│ 24.576.400.022│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.180.113.319│ 67.299.200│ 1.247.412.519│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 883.535.112│ 39.945.956│ 923.481.068│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 176.707.022│ 25.859.718│ 202.566.740│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 26.506.053│ 1.198.379│ 27.704.432│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 61.847.457│ 2.796.217│ 64.643.674│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 27.100.000│ -2.700.800│ 24.399.200│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 19.100.000│ -1.700.000│ 17.400.000│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 8.000.000│ -1.000.800│ 6.999.200│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 4.417.675│ 199.730│ 4.617.405│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 752.053.000│ -61.302.583│ 690.750.417│
│ 22 │Hrana │ 1.800.000│ │ 1.800.000│
│ 23 │Medicamente si materiale sanitare │ 5.400.000│ │ 5.400.000│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 156.412.146│ 33.697.417│ 190.109.563│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 477.022.953│ -95.000.000│ 382.022.953│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 20.130.524│ │ 20.130.524│
│ 27 │Reparatii curente │ 13.230.000│ │ 13.230.000│
│ 28 │Reparatii capitale │ 65.358.320│ │ 65.358.320│
│ 29 │Carti si publicatii │ 4.579.120│ │ 4.579.120│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 8.119.937│ │ 8.119.937│
│ 34 │SUBVENTII │ 6.358.298.427│ -599.482.007│ 5.758.816.420│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 3.766.098.427│ -57.482.007│ 3.708.616.420│
│ 35 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de │ │ │ │
│ │pret si tarif │ 2.592.200.000│ -542.000.000│ 2.050.200.000│
│ 36 │PRIME │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
│ 37 │Prime acordate producatorilor agricoli │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 15.661.158.783│ -581.738.117│ 15.079.420.666│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 15.661.158.783│ -581.738.117│ 15.079.420.666│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 45.000.000│ -5.600.000│ 39.400.000│
│ 40 31 │Transferuri pentru finantarea patrimoniului │ │ │ │
│ │genetic al animalelor │ 52.000.000│ │ 52.000.000│
│ 40 52 │Despagubiri pentru animale sacrific. in │ │ │ │
│ │vederea prevenirii si combaterii │ │ │ │
│ │epizootiilor │ 70.000.000│ 10.000.000│ 80.000.000│
│ 40 53 │Sprijinirea producatorilor agricoli │ 13.700.303.765│ -537.155.587│ 13.163.148.178│
│ 40 54 │Cabaline din patrimoniul genetic national │ 65.000.000│ │ 65.000.000│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 159.305.000│ -19.532.720│ 139.772.280│
│ 40 63 │Despagubiri acordate producatorilor agricoli│ │ │ │
│ │in caz de calamitati naturale in agricultura│ 215.000.000│ -45.000.000│ 170.000.000│
│ 40 69 │Completarea primelor de asigurare │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
│ 40 89 │Transferuri pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │proprietarilor de paduri │ 5.000.000│ 50.000.000│ 55.000.000│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 275.449.810│ -34.449.810│ 241.000.000│
│ 40 96 │Programe SAPARD │ 1.024.100.208│ │ 1.024.100.208│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 979.990.000│ 161.740.177│ 1.141.730.177│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 349.990.000│ 161.740.177│ 511.730.177│
│ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
│ │societatilor si companiilor nationale si │ │ │ │
│ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
│ │de stat │ 630.000.000│ │ 630.000.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 298.980.000│ -71.787.545│ 227.192.455│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 298.980.000│ -71.787.545│ 227.192.455│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 163.080.000│ -37.708.242│ 125.371.758│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 135.900.000│ -34.079.303│ 101.820.697│
│ 01 │Administratie centrala │ 1.085.397.507│ 10.773.673│ 1.096.171.180│
│ 02 │Amendare soluri acide si alcaline │ 80.000.000│ -25.000.000│ 55.000.000│
│ 03 │Acoperire sume fixe la seminte │ 852.200.000│ -242.000.000│ 610.200.000│
│ 04 │Combatere daunatori si boli in sectorul │ │ │ │
│ │vegetal │ 480.241.177│ -70.000.000│ 410.241.177│
│ 05 │Reproductie si selectie animale │ 264.086.495│ │ 264.086.495│
│ 06 │Programe pentru sustinerea preturilor la │ │ │ │
│ │produsele agricole │ 79.275.000│ -19.616.100│ 59.658.900│
│ 07 │Subventionare dobanzi aferente creditelor │ │ │ │
│ │bancare acordate producatorilor agricoli │ 40.000.000│ │ 40.000.000│
│ 10 │Alte programe pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │producatorilor agricoli │ 14.077.753.575│ -537.155.587│ 13.540.597.988│
│ 14 │Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si│ │ │ │
│ │combatere a eroziunii solului │ 2.214.220.000│ -317.626.481│ 1.896.593.519│
│ 15 │Silvicultura │ 577.907.705│ 153.424.883│ 731.332.588│
│ 17 │Prevenirea si combaterea bolilor la animale │ │ │ │
│ │si combaterea epizootiilor │ 70.000.000│ 10.000.000│ 80.000.000│
│ 18 │Despagubiri in caz de calamitati naturale │ 215.000.000│ -45.000.000│ 170.000.000│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 5.332.367.765│ 82.111.787│ 5.414.479.552│
│ 50 │Alte unitati si actiuni din domeniul │ │ │ │
│ │agriculturii si silviculturii │ 1.662.144.305│ -85.183.050│ 1.576.961.255│
│6801 │TRANSPORTURI SI COMUNICATII │ 37.540.421.189│ -4.771.262.637│ 32.769.158.552│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.849.106.604│ -1.719.914.621│ 18.129.191.983│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 246.283.561│ -29.719.629│ 216.563.932│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 164.516.981│ -20.230.924│ 144.286.057│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 34.091.000│ -3.885.376│ 30.205.624│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 4.935.510│ -606.928│ 4.328.582│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 11.516.188│ -1.416.165│ 10.100.023│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 30.406.002│ -3.479.081│ 26.926.921│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 12.917.898│ -1.291.319│ 11.626.579│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 17.488.104│ -2.187.762│ 15.300.342│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 817.880│ -101.155│ 716.725│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.166.400.469│ │ 2.166.400.469│
│ 21 │Drepturi cu caracter social │ 2.577.436│ │ 2.577.436│
│ 23 │Medicamente si materiale sanitare │ 3.573│ │ 3.573│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 75.322.201│ │ 75.322.201│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 32.012.425│ │ 32.012.425│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 8.457.346│ │ 8.457.346│
│ 27 │Reparatii curente │ 1.469.517.809│ -1.000.000│ 1.468.517.809│
│ 28 │Reparatii capitale │ 545.925.980│ 1.500.000│ 547.425.980│
│ 29 │Carti si publicatii │ 4.303.957│ │ 4.303.957│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 28.279.742│ -500.000│ 27.779.742│
│ 34 │SUBVENTII │ 7.005.132.000│ │ 7.005.132.000│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 45.600.000│ │ 45.600.000│
│ 35 02 │Subventii pe produse si activitati │ 43.532.000│ │ 43.532.000│
│ 35 04 │Subventii pentru transportul feroviar public│ │ │ │
│ │de calatori │ 5.868.000.000│ │ 5.868.000.000│
│ 35 05 │Subventii pentru transportul de calatori cu │ │ │ │
│ │metroul │ 1.048.000.000│ │ 1.048.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 10.431.290.574│ -1.690.194.992│ 8.741.095.582│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 433.300.000│ │ 433.300.000│
│ 39 02 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru strazile care se vor │ │ │ │
│ │amenaja in perimetrele destinate │ │ │ │
│ │constructiilor de cvartale de locuinte noi │ │ │ │
│ │in localitati rurale si urbane │ 400.000.000│ │ 400.000.000│
│ 39 24 │Transferuri catre bugetele locale pentru │ │ │ │
│ │aeroporturi de interes local │ 33.300.000│ │ 33.300.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 9.997.990.574│ -1.690.194.992│ 8.307.795.582│
│ 40 02 │Burse │ 22.200.000│ │ 22.200.000│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 22.224.800│ -1.184.300│ 21.040.500│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 7.411.840.000│ -1.695.099.630│ 5.716.740.370│
│ 40 56 │Transferuri pentru drumuri, cai ferate, │ │ │ │
│ │aviatie si navigatie │ 1.287.420.278│ -14.831.819│ 1.272.588.459│
│ 40 80 │Alte transferuri │ │ 17.600.000│ 17.600.000│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 18.725.193│ -2.341.743│ 16.383.450│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 929.728.634│ 5.662.500│ 935.391.134│
│ 40 95 │Programe ISPA │ 305.851.669│ │ 305.851.669│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.828.943.689│ -157.886.620│ 3.671.057.069│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 164.946.324│ -21.430.000│ 143.516.324│
│ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
│ │societatilor si companiilor nationale si │ │ │ │
│ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
│ │de stat │ 3.568.613.165│ -132.833.490│ 3.435.779.675│
│ 77 │Rate aferente achizitiilor in leasing │ │ │ │
│ │financiar │ 95.384.200│ -3.623.130│ 91.761.070│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 13.862.370.896│ -2.893.461.396│ 10.968.909.500│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 13.745.297.896│ -2.867.977.896│ 10.877.320.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 7.468.565.200│ -1.715.605.200│ 5.752.960.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 6.276.732.696│ -1.152.372.696│ 5.124.360.000│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ 117.073.000│ -25.483.500│ 91.589.500│
│ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 101.659.000│ -22.182.950│ 79.476.050│
│ 88 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 15.414.000│ -3.300.550│ 12.113.450│
│ 01 │Administratie centrala │ 1.529.449.999│ -175.630.056│ 1.353.819.943│
│ 02 │Aviatie civila │ 2.589.545.395│ -397.320.378│ 2.192.225.017│
│ 03 │Navigatie civila │ 1.062.995.600│ -142.297.610│ 920.697.990│
│ 05 │Drumuri si poduri │ 15.646.121.686│ -2.895.855.971│ 12.750.265.715│
│ 06 │Transport feroviar │ 12.930.838.005│ -956.791.012│ 11.974.046.993│
│ 07 │Transport in comun │ 3.624.586.304│ -199.744.480│ 3.424.841.824│
│ 08 │Aeroporturi de interes local │ 33.300.000│ │ 33.300.000│
│ 09 │Aviatie civila finantata din venituri cu │ │ │ │
│ │destinatie speciala │ 123.584.200│ -3.623.130│ 119.961.070│
│6901 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 16.884.768.890│ -76.176.801│ 16.808.592.089│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.227.282.694│ 342.075.199│ 15.569.357.893│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 223.461.211│ 11.900.111│ 235.361.322│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 154.032.626│ 9.414.934│ 163.447.560│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 32.499.305│ 2.560.902│ 35.060.207│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 4.835.962│ 282.447│ 5.118.409│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 10.931.650│ 659.045│ 11.590.695│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 20.068.435│ -1.064.292│ 19.004.143│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 11.017.983│ -465.000│ 10.552.983│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 9.050.452│ -599.292│ 8.451.160│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 1.093.233│ 47.075│ 1.140.308│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 616.945.255│ -20.000.000│ 596.945.255│
│ 22 │Hrana │ 147.744│ │ 147.744│
│ 23 │Medicamente si materiale sanitare │ 25.380│ │ 25.380│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 246.052.367│ -19.000.000│ 227.052.367│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 77.137.832│ │ 77.137.832│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 5.456.041│ │ 5.456.041│
│ 27 │Reparatii curente │ 26.138.402│ -100.000│ 26.038.402│
│ 28 │Reparatii capitale │ 54.120.000│ │ 54.120.000│
│ 29 │Carti si publicatii │ 1.317.599│ │ 1.317.599│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 206.549.890│ -900.000│ 205.649.890│
│ 34 │SUBVENTII │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 14.366.876.228│ 350.175.088│ 14.717.051.316│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 64.746.000│ │ 64.746.000│
│ 39 25 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru retehnologizarea │ │ │ │
│ │centralelor termice si electrice de │ │ │ │
│ │termoficare │ 64.746.000│ │ 64.746.000│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 14.302.130.228│ 350.175.088│ 14.652.305.316│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 204.080│ -34.762│ 169.318│
│ 40 20 │Cofinantarea contributiei financiare a │ │ │ │
│ │Comunitatii Europene │ 692.663.661│ │ 692.663.661│
│ 40 21 │Plati efectuate in cadrul programelor de │ │ │ │
│ │dezvoltare │ 863.216.929│ -243.000.000│ 620.216.929│
│ 40 26 │Transferuri aferente Fondului National de │ │ │ │
│ │Preaderare │ 6.809.068.411│ 1.046.400.000│ 7.855.468.411│
│ 40 48 │Meteorologie si hidrologie │ 443.459.107│ │ 443.459.107│
│ 40 49 │Prevenirea si combaterea inundatiilor si │ │ │ │
│ │ingheturilor │ 10.000.000│ │ 10.000.000│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 60.000.000│ -9.067.890│ 50.932.110│
│ 40 62 │Stimularea exporturilor │ 4.350.160.000│ -392.000.000│ 3.958.160.000│
│ 40 81 │Fond de garantare a imprumuturilor pentru │ │ │ │
│ │intreprinderi mici si mijlocii │ 288.000.000│ │ 288.000.000│
│ 40 86 │Programul de realizare a sistemului national│ │ │ │
│ │antigrindina │ 52.017.120│ │ 52.017.120│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 16.425.666│ -2.054.166│ 14.371.500│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 544.494│ -68.094│ 476.400│
│ 40 98 │Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi│ │ │ │
│ │si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor │ │ │ │
│ │mici si mijlocii │ 716.370.760│ -50.000.000│ 666.370.760│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 863.603.696│ -230.905.000│ 632.698.696│
│ 71 │Stocuri pentru rezerve de stat si de │ │ │ │
│ │mobilizare │ 742.678.364│ -230.000.000│ 512.678.364│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 120.815.902│ -905.000│ 119.910.902│
│ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
│ │societatilor si companiilor nationale si │ │ │ │
│ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
│ │de stat │ 109.430│ │ 109.430│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 793.882.500│ -187.347.000│ 606.535.500│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 793.882.500│ -187.347.000│ 606.535.500│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 517.930.000│ -121.053.300│ 396.876.700│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 275.952.500│ -66.293.700│ 209.658.800│
│ 01 │Administratie centrala │ 262.989.888│ -16.528.772│ 246.461.116│
│ 02 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 1.313.581.920│ -233.701.029│ 1.079.880.891│
│ 03 │Prevenire si combatere inundatii si gheturi │ 11.285.782│ │ 11.285.782│
│ 04 │Meteorologie si hidrologie │ 1.085.209.107│ -158.797.000│ 926.412.107│
│ 05 │Stimulare productie de export si a │ │ │ │
│ │exportului │ 4.350.160.000│ -392.000.000│ 3.958.160.000│
│ 07 │Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi│ │ │ │
│ │si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor │ │ │ │
│ │mici si mijlocii │ 1.021.340.920│ -50.000.000│ 971.340.920│
│ 10 │Sistemul National Antigrindina │ 52.017.120│ │ 52.017.120│
│ 13 │Promovarea si dezvoltarea turismului │ 191.102.652│ │ 191.102.652│
│ 18 │Fondul National de Preaderare │ 6.809.068.411│ 1.046.400.000│ 7.855.468.411│
│ 19 │Sustinerea programelor de dezvoltare │ │ │ │
│ │regionala │ 1.495.043.890│ -243.000.000│ 1.252.043.890│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
│ 27 │Parcuri industriale │ 60.836.700│ │ 60.836.700│
│ 50 │Alte cheltuieli pentru actiuni economice │ 212.132.500│ -28.550.000│ 183.582.500│
│7100 │Partea a VI-a ALTE ACTIUNI │ 14.221.591.944│ -2.468.405.109│ 11.753.186.835│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.541.317.665│ -2.428.530.109│ 11.112.787.556│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.364.962.577│ -2.582.925.118│ 1.782.037.459│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 1.049.855.567│ -27.848.667│ 1.022.006.900│
│ 34 │SUBVENTII │ 226.693.419│ -24.000.000│ 202.693.419│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 26.693.419│ │ 26.693.419│
│ 35 02 │Subventii pe produse si activitati │ 200.000.000│ -24.000.000│ 176.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 7.899.806.102│ 206.243.676│ 8.106.049.778│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 2.346.240│ │ 2.346.240│
│ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia datorata │ │ │ │
│ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 2.346.240│ │ 2.346.240│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 7.897.459.862│ 206.243.676│ 8.103.703.538│
│ 40 02 │Burse │ 7.984.271│ │ 7.984.271│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 53.208.739│ -1.625.195│ 51.583.544│
│ 40 16 │Plan national de cercetare-dezvoltare si │ │ │ │
│ │inovare │ 2.223.753.144│ -106.598.612│ 2.117.154.532│
│ 40 24 │Plan sectorial │ 100.000.000│ 419.175.710│ 519.175.710│
│ 40 27 │Transferuri aferente Fondului Roman de │ │ │ │
│ │Dezvoltare Sociala │ 98.000.000│ -21.764.530│ 76.235.470│
│ 40 28 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 40.200.000│ 15.563.000│ 55.763.000│
│ 40 29 │Despagubiri civile, precum si cheltuieli │ │ │ │
│ │judiciare si extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor │ │ │ │
│ │statului, potrivit dispozitiilor legale │ 1.383.214.118│ 150.299.300│ 1.533.513.418│
│ 40 30 │Onorariile pentru expertizele contabile │ │ │ │
│ │dispuse in cadrul procesului penal │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 40 35 │Finantarea partidelor politice │ 70.300.000│ │ 70.300.000│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 23.027.500│ -5.851.699│ 17.175.801│
│ 40 59 │Transferuri pentru cercetare-dezvoltare │ │ │ │
│ │(granturi) │ 326.000.000│ │ 326.000.000│
│ 40 71 │Indemnizatia de merit │ 43.096.320│ │ 43.096.320│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 3.054.993.070│ -188.789.598│ 2.866.203.472│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 413.000.200│ -51.650.200│ 361.350.000│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 52.682.500│ -2.514.500│ 50.168.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 500.114.279│ -4.690.000│ 495.424.279│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 180.160.000│ -35.185.000│ 144.975.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 180.160.000│ -35.185.000│ 144.975.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 26.050.000│ -6.440.000│ 19.610.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 154.110.000│ -28.745.000│ 125.365.000│
│7101 │CERCETARE STIINTIFICA │ 7.228.147.082│ 86.543.477│ 7.314.690.559│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.006.674.466│ 91.233.477│ 7.097.907.943│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 773.215.574│ 51.286.588│ 824.502.162│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 603.692.347│ 31.427.345│ 635.119.692│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 105.847.889│ 16.119.655│ 121.967.544│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 15.973.239│ 713.021│ 16.686.260│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 42.049.125│ 2.278.354│ 44.327.479│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 3.378.751│ 594.551│ 3.973.302│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 2.288.751│ 287.125│ 2.575.876│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 1.090.000│ 307.426│ 1.397.426│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 2.274.223│ 153.662│ 2.427.885│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 497.482.174│ -28.774.217│ 468.707.957│
│ 21 │Drepturi cu caracter social │ 7.406.400│ 2.875.014│ 10.281.414│
│ 22 │Hrana │ 28.498.949│ -2.758.672│ 25.740.277│
│ 23 │Medicamente si materiale sanitare │ 362.150│ │ 362.150│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 58.538.541│ 4.985.000│ 63.523.541│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 93.845.130│ -15.799.906│ 78.045.224│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 6.673.319│ 3.729.682│ 10.403.001│
│ 27 │Reparatii curente │ 6.346.595│ -1.000.000│ 5.346.595│
│ 28 │Reparatii capitale │ 19.906.476│ │ 19.906.476│
│ 29 │Carti si publicatii │ 2.537.085│ │ 2.537.085│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 273.367.529│ -20.805.335│ 252.562.194│
│ 34 │SUBVENTII │ 26.693.419│ │ 26.693.419│
│ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
│ │publice │ 26.693.419│ │ 26.693.419│
│ 38 │TRANSFERURI │ 5.709.283.299│ 68.721.106│ 5.778.004.405│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 74.880│ │ 74.880│
│ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia datorata │ │ │ │
│ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 74.880│ │ 74.880│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 5.709.208.419│ 68.721.106│ 5.777.929.525│
│ 40 02 │Burse │ 7.984.271│ │ 7.984.271│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 51.985.086│ -1.678.894│ 50.306.192│
│ 40 16 │Plan national de cercetare-dezvoltare si │ │ │ │
│ │inovare │ 2.223.753.144│ -106.598.612│ 2.117.154.532│
│ 40 24 │Plan sectorial │ 100.000.000│ 419.175.710│ 519.175.710│
│ 40 41 │Asociatii si fundatii │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
│ 40 59 │Transferuri pentru cercetare-dezvoltare │ │ │ │
│ │(granturi) │ 326.000.000│ │ 326.000.000│
│ 40 71 │Indemnizatia de merit │ 43.096.320│ │ 43.096.320│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 2.526.689.598│ -188.789.598│ 2.337.900.000│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 410.000.000│ -51.275.000│ 358.725.000│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 16.700.000│ -2.112.500│ 14.587.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 221.472.616│ -4.690.000│ 216.782.616│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 221.472.616│ -4.690.000│ 216.782.616│
│ 01 │Administratie centrala │ 268.127.330│ 57.726.850│ 325.854.180│
│ 02 │Cercetare fundamentala │ 746.118.889│ 30.596.135│ 776.715.024│
│ 03 │Cercetare aplicativa si experimentala │ 5.980.374.163│ -346.013.872│ 5.634.360.291│
│ 50 │Alte institutii si actiuni pentru cercetare │ │ │ │
│ │stiintifica │ 233.526.700│ 344.234.364│ 577.761.064│
│7201 │ALTE ACTIUNI │ 6.993.444.862│ -2.554.948.586│ 4.438.496.276│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.534.643.199│ -2.519.763.586│ 4.014.879.613│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.591.747.003│ -2.634.211.706│ 957.535.297│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 2.957.041.813│ -2.227.984.587│ 729.057.226│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat│ 348.073.440│ -214.274.189│ 133.799.251│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 55.445.726│ -37.118.425│ 18.327.301│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 201.829.694│ -151.318.921│ 50.510.773│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 22.149.169│ 724.850│ 22.874.019│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 14.000.000│ 1.600.000│ 15.600.000│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 8.149.169│ -875.150│ 7.274.019│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 7.207.161│ -4.240.434│ 2.966.727│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 552.373.393│ 925.550│ 553.298.943│
│ 21 │Drepturi cu caracter social │ 2.000.000│ 1.000.000│ 3.000.000│
│ 22 │Hrana │ 50.709.737│ 8.994.834│ 59.704.571│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 219.706.514│ 6.306.366│ 226.012.880│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu │ │ │ │
│ │caracter functional │ 40.508.700│ │ 40.508.700│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 62.583.574│ 1.000.000│ 63.583.574│
│ 27 │Reparatii curente │ 9.000.000│ │ 9.000.000│
│ 29 │Carti si publicatii │ 2.455.000│ 55.000│ 2.510.000│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 165.409.868│ -16.430.650│ 148.979.218│
│ 34 │SUBVENTII │ 200.000.000│ -24.000.000│ 176.000.000│
│ 35 02 │Subventii pe produse si activitati │ 200.000.000│ -24.000.000│ 176.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 2.190.522.803│ 137.522.570│ 2.328.045.373│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 2.271.360│ │ 2.271.360│
│ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul fondului de asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate reprezentand contributia datorata │ │ │ │
│ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
│ │militar in termen │ 2.271.360│ │ 2.271.360│
│ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 2.188.251.443│ 137.522.570│ 2.325.774.013│
│ 40 11 │Contributii si cotizatii la organisme │ │ │ │
│ │internationale │ 1.223.653│ 53.699│ 1.277.352│
│ 40 27 │Transferuri aferente Fondului Roman de │ │ │ │
│ │Dezvoltare Sociala │ 98.000.000│ -21.764.530│ 76.235.470│
│ 40 28 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 40.200.000│ 15.563.000│ 55.763.000│
│ 40 29 │Despagubiri civile, precum si cheltuieli │ │ │ │
│ │judiciare si extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor │ │ │ │
│ │statului, potrivit dispozitiilor legale │ 1.383.214.118│ 150.299.300│ 1.533.513.418│
│ 40 30 │Onorariile pentru expertizele contabile │ │ │ │
│ │dispuse in cadrul procesului penal │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 40 35 │Finantarea partidelor politice │ 70.300.000│ │ 70.300.000│
│ 40 55 │Programe cu finantare rambursabila │ 23.027.500│ -5.851.699│ 17.175.801│
│ 40 80 │Alte transferuri │ 528.303.472│ │ 528.303.472│
│ 40 93 │Programe comunitare │ 3.000.200│ -375.200│ 2.625.000│
│ 40 94 │Programe cu finantare nerambursabila │ 35.982.500│ -402.000│ 35.580.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 278.641.663│ │ 278.641.663│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 278.641.663│ │ 278.641.663│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 180.160.000│ -35.185.000│ 144.975.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 180.160.000│ -35.185.000│ 144.975.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 26.050.000│ -6.440.000│ 19.610.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 154.110.000│ -28.745.000│ 125.365.000│
│ 01 │Administratie centrala vamala si unitati │ │ │ │
│ │teritoriale │ 1.028.649.580│ 103.132.386│ 1.131.781.966│
│ 05 │Sistemul national de decoratii │ 52.920.000│ -4.093.100│ 48.826.900│
│ 06 │Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor │ │ │ │
│ │internationale │ 7.150.000│ -5.187.500│ 1.962.500│
│ 07 │Protectie civila │ 294.333.473│ 37.195.198│ 331.528.671│
│ 08 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 40.200.000│ 15.563.000│ 55.763.000│
│ 10 │Despagubiri civile, precum si cheltuieli │ │ │ │
│ │judiciare si extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor │ │ │ │
│ │statului potrivit dispozitiilor legale │ 1.783.214.118│ 150.299.300│ 1.933.513.418│
│ 11 │Onorarii pentru expertizele contabile │ │ │ │
│ │dispuse in cadrul procesului penal │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 12 │Dezvoltarea si modernizarea punctelor de │ │ │ │
│ │control pentru trecerea frontierei, precum │ │ │ │
│ │si a celorlalte unitati vamale │ 272.418.056│ -7.005.000│ 265.413.056│
│ 13 │Programe de informare si prezentare a │ │ │ │
│ │imaginii Romaniei │ 128.303.472│ │ 128.303.472│
│ 14 │Proiect privind infrastructura urbana │ 76.710.000│ -9.580.000│ 67.130.000│
│ 18 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 6.983.750│ -5.137.550│ 1.846.200│
│ 19 │Zboruri speciale │ 200.000.000│ -24.000.000│ 176.000.000│
│ 20 │Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │ 161.800.000│ -37.554.530│ 124.245.470│
│ 22 │Proiecte de finantare rurala │ 11.330.000│ -2.810.000│ 8.520.000│
│ 30 │Suma globala pentru proiecte si masuri │ │ │ │
│ │nenominalizate │ 2.763.070.790│ -2.763.070.790│ │
│ 50 │Alte cheltuieli │ 161.361.623│ -2.700.000│ 158.661.623│
│8400 │Partea a XI-a TRANSFERURI │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
│8501 │TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
│ 39 │Transferuri consolidabile │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
│ 39 03 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru investitii finantate │ │ │ │
│ │partial din imprumuturi externe │ 1.700.000.000│ -100.000.000│ 1.600.000.000│
│ 39 04 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 11.626.645.647│-11.626.645.647│ │
│ 39 31 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale din Fondul de interventie │ 133.785.000│ -100.000.000│ 33.785.000│
│ 03 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru investitii finantate │ │ │ │
│ │partial din imprumuturi externe │ 1.700.000.000│ -100.000.000│ 1.600.000.000│
│ 04 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 11.626.645.647│-11.626.645.647│ │
│ 05 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale din Fondul de interventie │ 133.785.000│ -100.000.000│ 33.785.000│
│8600 │Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
│8601 │IMPRUMUTURI │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
│ 80 02 │Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor│ │ │ │
│ │obiective aprobate prin conventii bilaterale│ │ │ │
│ │si acorduri interguvernamentale │ 100.000.000│ -65.000.000│ 35.000.000│
│ 80 05 │Imprumuturi acordate persoanelor care │ │ │ │
│ │beneficiaza de statutul de refugiat si │ │ │ │
│ │protectie umanitara conditionata │ 5.837.760│ -3.676.860│ 2.160.900│
│ 80 13 │Microcredite acordate persoanelor fizice │ │ │ │
│ │care desfasoara activitati pe cont propriu, │ │ │ │
│ │aducatoare de venituri, in vederea │ │ │ │
│ │intretinerii materiale │ 23.323.140│ -23.323.140│ │
│ 02 │Imprumuturi pentru finalizarea unor │ │ │ │
│ │obiective aprobate prin conventii bilaterale│ │ │ │
│ │si acorduri interguvernamentale │ 100.000.000│ -65.000.000│ 35.000.000│
│ 05 │Imprumuturi acordate persoanelor care │ │ │ │
│ │beneficiaza de statutul de refugiat si │ │ │ │
│ │protectie umanitara conditionata │ 5.837.760│ -3.676.860│ 2.160.900│
│ 11 │Microcredite acordate persoanelor fizice │ │ │ │
│ │care desfasoara activitati pe cont propriu, │ │ │ │
│ │aducatoare de venituri, in vederea │ │ │ │
│ │intretinerii materiale │ 23.323.140│ -23.323.140│ │
│8800 │Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI SI ALTE │ │ │ │
│ │CHELTUIELI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
│8801 │DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE │ │ │ │
│ │CHELTUIELI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
│ 49 │DOBANZI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
│ 50 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 11.371.000.000│ -138.000.000│ 11.233.000.000│
│ 50 02 │Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente│ │ │ │
│ │datoriei publice externe │ 10.729.200.000│ -459.936.360│ 10.269.263.640│
│ 50 03 │Cheltuieli ocazionate de emisiunea si │ │ │ │
│ │plasarea titlurilor de stat si de riscul │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 2.193.900.000│ │ 2.193.900.000│
│ 50 04 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 9.057.640.000│ -2.232.640.000│ 6.825.000.000│
│ 50 05 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │interne │ 1.000.000.000│ -885.700.000│ 114.300.000│
│ 50 06 │Comisioane pentru operatiunile prin contul │ │ │ │
│ │curent general al Trezoreriei Statului │ 400.000.000│ -400.000.000│ │
│ 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 11.371.000.000│ -138.000.000│ 11.233.000.000│
│ 02 │Dobanzi, comisioane si alte costuri aferente│ │ │ │
│ │datoriei publice externe │ 10.729.200.000│ -459.936.360│ 10.269.263.640│
│ 03 │Cheltuieli ocazionate de emisiunea si │ │ │ │
│ │plasarea titlurilor de stat si de riscul │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 2.193.900.000│ │ 2.193.900.000│
│ 04 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │externe │ 9.057.640.000│ -2.232.640.000│ 6.825.000.000│
│ 05 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
│ │interne │ 1.000.000.000│ -885.700.000│ 114.300.000│
│ 06 │Comisioane pentru operatiunile prin contul │ │ │ │
│ │curent general al Trezoreriei Statului │ 400.000.000│ -400.000.000│ │
│9500 │Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
│9501 │FONDURI DE REZERVA │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
│ 60 │REZERVE │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
│ 01 │Fond de rezerva bugetara la dispozitia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 412.280.084│ 101.750.285│ 514.030.369│
│ 02 │Fond de interventie la dispozitia Guvernului│ 66.215.000│ 4.178.825.996│ 4.245.040.996│
│9901 │DEFICIT │-30.588.565.043│ 10.963.470.642│-19.625.094.401│
└────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────-┴──────────────-┴──────────────-┘ANEXA 2

SINTEZA
cheltuielilor pe surse de finantare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,
articole si alineate, dupa caz, pe anul 2005
- mii lei -
┌─────┬────┬────┬────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Capi-│Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ │
│ tol │ca- │tlu/│ne- │ Denumire indicator │ Program │ Influente │ Program │
│ │pi- │Ar- │ at │ │ actualizat │ │ rectificat │
│ │tol │ti- │ │ │ │ │ │
│ │ │col │ │ │ │ │ │
├─────┴────┴────┴────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │499.118.865.896│-22.966.254.515│ 476.152.611.381│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │406.445.261.607│-11.449.311.703│ 394.995.949.904│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 65.597.642.705│ 3.189.886.924│ 68.787.529.629│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 58.482.972.585│ 2.960.151.983│ 61.443.124.568│
│ 34 │SUBVENTII │ 27.371.401.466│ -597.269.925│ 26.774.131.541│
│ 36 │PRIME │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │217.963.009.767│-17.166.380.606│ 200.796.629.161│
│ 49 │DOBANZI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
│ 60 │REZERVE │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 56.543.229.714│ -4.368.590.794│ 52.174.638.920│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 153.547.400│ -58.000.000│ 95.547.400│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 35.976.827.175│ -7.115.352.018│ 28.861.475.157│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 35.632.402.269│ -7.066.637.966│ 28.565.764.303│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 24.044.060.745│ -4.837.675.553│ 19.206.385.192│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 11.588.341.524│ -2.228.962.413│ 9.359.379.111│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ 344.424.906│ -48.714.052│ 295.710.854│
│ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 124.159.000│ -22.182.950│ 101.976.050│
│ 88 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 220.265.906│ -26.531.102│ 193.734.804│
│5001 │BUGET DE STAT │387.965.042.195│ -9.743.031.642│ 378.222.010.553│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │323.380.986.738│ -1.612.747.284│ 321.768.239.454│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 61.672.227.628│ 3.028.800.396│ 64.701.028.024│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 46.190.328.692│ 3.482.565.002│ 49.672.893.694│
│ 34 │SUBVENTII │ 27.144.901.466│ -463.879.925│ 26.681.021.541│
│ 36 │PRIME │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │151.343.293.868│ -7.824.532.678│ 143.518.761.190│
│ 49 │DOBANZI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
│ 60 │REZERVE │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 28.497.782.982│ -903.216.740│ 27.594.566.242│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 35.957.111.575│ -7.135.067.618│ 28.822.043.957│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 35.612.686.669│ -7.086.353.566│ 28.526.333.103│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 24.044.060.745│ -4.837.675.553│ 19.206.385.192│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 11.568.625.924│ -2.248.678.013│ 9.319.947.911│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ 344.424.906│ -48.714.052│ 295.710.854│
│ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 124.159.000│ -22.182.950│ 101.976.050│
│ 88 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 220.265.906│ -26.531.102│ 193.734.804│
│5101 │AUTORITATI PUBLICE │ 26.372.171.486│ 3.811.084.178│ 30.183.255.664│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.875.129.475│ 3.224.200.710│ 27.099.330.185│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 16.274.166.810│ 1.983.461.065│ 18.257.627.875│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 6.332.949.802│ 1.024.567.974│ 7.357.517.776│
│ 34 │SUBVENTII │ 64.086.608│ 24.189.315│ 88.275.923│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.203.926.255│ 191.982.356│ 1.395.908.611│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.824.984.511│ 745.766.698│ 2.570.751.209│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 672.057.500│ -158.883.230│ 513.174.270│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 672.057.500│ -158.883.230│ 513.174.270│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 465.925.000│ -93.849.830│ 372.075.170│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 206.132.500│ -65.033.400│ 141.099.100│
│ 01 │Administratia Prezidentiala │ 154.173.096│ 54.093.100│ 208.266.196│
│ 02 │Autoritati Legislative │ 2.518.621.274│ 24.189.315│ 2.542.810.589│
│ 03 │Autoritati Judecatoresti │ 8.099.666.988│ 2.220.677.346│ 10.320.344.334│
│ 04 │Alte organe ale autoritatilor publice │ 1.317.963.158│ -10.630.850│ 1.307.332.308│
│ 05 │Autoritati executive │ 14.281.746.970│ 1.522.755.267│ 15.804.502.237│
│5401 │APARARE NATIONALA │ 42.627.763.086│ -2.702.278.219│ 39.925.484.867│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.232.796.017│ -770.733.713│ 28.462.062.304│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.581.499.385│ -269.401.949│ 13.312.097.436│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 13.994.353.707│ -601.244.526│ 13.393.109.181│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.656.942.925│ 99.912.762│ 1.756.855.687│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.162.670.411│ -1.091.037.848│ 8.071.632.563│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 4.232.296.658│ -840.506.658│ 3.391.790.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 4.232.296.658│ -840.506.658│ 3.391.790.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 3.645.184.330│ -715.904.330│ 2.929.280.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 587.112.328│ -124.602.328│ 462.510.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 505.299.044│ -1.455.914│ 503.843.130│
│ 02 │Aparare nationala si operatiuni de │ │ │ │
│ │mentinere a pacii │ 31.690.778.659│ -1.752.762.604│ 29.938.016.055│
│ 03 │Actiuni de integrare euro-atlantica si │ │ │ │
│ │pentru constituirea fortei de reactie │ │ │ │
│ │rapida │ 9.874.179.944│ -1.070.492.249│ 8.803.687.695│
│ 04 │Parteneriat pentru pace │ 197.854.537│ -33.480.214│ 164.374.323│
│ 05 │Plati compensatorii │ 359.650.902│ 155.912.762│ 515.563.664│
│5501 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 44.103.130.666│ 5.656.596.438│ 49.759.727.104│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.598.038.985│ 6.359.299.334│ 42.957.338.319│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.173.799.617│ 3.120.197.334│ 23.293.996.951│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 11.583.402.112│ 2.884.705.500│ 14.468.107.612│
│ 34 │SUBVENTII │ 3.948.664.193│ 71.829.000│ 4.020.493.193│
│ 38 │TRANSFERURI │ 892.173.063│ 282.567.500│ 1.174.740.563│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.330.739.181│ 212.927.240│ 2.543.666.421│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 5.174.352.500│ -915.630.136│ 4.258.722.364│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 5.055.786.656│ -919.318.010│ 4.136.468.646│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 4.228.630.000│ -752.492.620│ 3.476.137.380│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 827.156.656│ -166.825.390│ 660.331.266│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ 118.565.844│ 3.687.874│ 122.253.718│
│ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 22.500.000│ │ 22.500.000│
│ 88 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 96.065.844│ 3.687.874│ 99.753.718│
│ 01 │Administratie centrala │ 3.506.161.058│ 509.173.216│ 4.015.334.274│
│ 02 │Politie │ 12.610.905.573│ 2.281.472.436│ 14.892.378.009│
│ 03 │Protectie si paza contra incendiilor │ 1.842.221.708│ 489.778.292│ 2.332.000.000│
│ 04 │Paza si supravegherea frontierei │ 3.455.798.772│ 409.526.228│ 3.865.325.000│
│ 05 │Jandarmerie │ 5.085.118.714│ 490.416.386│ 5.575.535.100│
│ 06 │Siguranta nationala │ 9.869.387.923│ 1.067.796.481│ 10.937.184.404│
│ 07 │Penitenciare │ 4.201.336.193│ 71.829.000│ 4.273.165.193│
│ 50 │Alte institutii si actiuni privind ordinea │ │ │ │
│ │publica si siguranta nationala │ 3.532.200.725│ 336.604.399│ 3.868.805.124│
│5701 │INVATAMANT │ 23.330.499.941│ 58.884.014│ 23.389.383.955│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.514.490.177│ 407.415.447│ 20.921.905.624│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.778.567.459│ 696.878.771│ 3.475.446.230│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.998.448.780│ -237.855.074│ 2.760.593.706│
│ 34 │SUBVENTII │ 1.276.669.160│ 47.886.811│ 1.324.555.971│
│ 38 │TRANSFERURI │ 13.460.804.778│ -99.495.061│ 13.361.309.717│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.946.603.702│ -146.113.007│ 1.800.490.695│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 869.406.062│ -202.418.426│ 666.987.636│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 760.620.000│ -175.500.000│ 585.120.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 330.690.000│ -81.828.000│ 248.862.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 429.930.000│ -93.672.000│ 336.258.000│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ 108.786.062│ -26.918.426│ 81.867.636│
│ 88 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 108.786.062│ -26.918.426│ 81.867.636│
│ 01 │Administratie centrala │ 162.269.125│ -14.102.887│ 148.166.238│
│ 02 │Invatamant prescolar │ 26.420.361│ 1.627.376│ 28.047.737│
│ 03 │Invatamant primar si gimnazial │ 200.000.000│ -82.411.915│ 117.588.085│
│ 04 │Invatamant liceal │ 1.924.627.829│ -108.773.910│ 1.815.853.919│
│ 09 │Invatamant superior │ 13.486.246.154│ -133.296.282│ 13.352.949.872│
│ 10 │Biblioteci centrale, universitare si │ │ │ │
│ │pedagogice │ 174.000.000│ │ 174.000.000│
│ 14 │Internate, camine si cantine pentru elevi │ │ │ │
│ │si studenti │ 797.000.000│ 10.000.000│ 807.000.000│
│ 20 │Centre de calificare si recalificare │ 12.651.131│ 485.064│ 13.136.195│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 1.010.341.300│ │ 1.010.341.300│
│ 50 │Alte institutii si actiuni de invatamant │ 5.536.944.041│ 385.356.568│ 5.922.300.609│
│5801 │SANATATE │ 15.177.610.369│ -830.142.260│ 14.347.468.109│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.125.314.663│ 116.580.099│ 8.241.894.762│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.263.232.112│ 138.010.522│ 1.401.242.634│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.033.307.537│ -3.694.917│ 2.029.612.620│
│ 34 │SUBVENTII │ 233.636.352│ 10.500.000│ 244.136.352│
│ 38 │TRANSFERURI │ 4.595.138.662│ -28.235.506│ 4.566.903.156│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.230.958.347│ -15.000.000│ 1.215.958.347│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 5.821.337.359│ -931.722.359│ 4.889.615.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 5.821.337.359│ -931.722.359│ 4.889.615.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 5.103.495.715│ -814.779.715│ 4.288.716.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 717.841.644│ -116.942.644│ 600.899.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 652.608.657│ 132.314.751│ 784.923.408│
│ 03 │Spitale │ 1.419.840.229│ -252.542.359│ 1.167.297.870│
│ 05 │Crese │ 5.978.705│ 100.000│ 6.078.705│
│ 07 │Centre de transfuzii sanguine │ 725.200.000│ │ 725.200.000│
│ 09 │Centre de sanatate │ 35.882.154│ │ 35.882.154│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 3.699.673.231│ │ 3.699.673.231│
│ 50 │Alte institutii si actiuni sanitare │ 8.638.427.393│ -710.014.652│ 7.928.412.741│
│5901 │CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET │ 8.887.442.215│ 346.527.203│ 9.233.969.418│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.666.365.490│ 386.197.203│ 9.052.562.693│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 309.737.179│ -7.396.126│ 302.341.053│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 1.902.065.242│ 457.000.000│ 2.359.065.242│
│ 34 │SUBVENTII │ 3.381.976.269│ 3.196.956│ 3.385.173.225│
│ 38 │TRANSFERURI │ 3.072.586.800│ -66.603.627│ 3.005.983.173│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 199.216.725│ -35.000.000│ 164.216.725│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 21.860.000│ -4.670.000│ 17.190.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 21.860.000│ -4.670.000│ 17.190.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 8.685.000│ -2.155.000│ 6.530.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 13.175.000│ -2.515.000│ 10.660.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 320.745.000│ -48.030.828│ 272.714.172│
│ 02 │Biblioteci publice nationale │ 140.246.034│ 22.500.000│ 162.746.034│
│ 04 │Muzee │ 528.009.615│ 4.379.211│ 532.388.826│
│ 05 │Teatre si institutii profesioniste de │ │ │ │
│ │spectacole si concerte │ 683.525.253│ 4.670.000│ 688.195.253│
│ 13 │Consolidarea si restaurarea monumentelor │ │ │ │
│ │istorice │ 460.000.000│ │ 460.000.000│
│ 14 │Centre culturale │ 120.000.000│ │ 120.000.000│
│ 15 │Culte religioase │ 1.336.342.000│ -3.800.000│ 1.332.542.000│
│ 16 │Targuri, saloane si expozitii de carte si │ │ │ │
│ │de publicatii culturale │ 6.000.000│ │ 6.000.000│
│ 20 │Activitatea sportiva │ 1.854.070.582│ 53.772.841│ 1.907.843.423│
│ 21 │Activitatea de tineret │ 117.410.800│ -4.000.000│ 113.410.800│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 219.505.000│ │ 219.505.000│
│ 50 │Alte institutii si actiuni privind cultura,│ │ │ │
│ │religia si activitatea sportiva si de │ │ │ │
│ │tineret │ 3.101.587.931│ 317.035.979│ 3.418.623.910│
│6001 │ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
│ │AJUTOARE SI INDEMNIZATII │ 62.425.770.146│ 5.932.848.513│ 68.358.618.659│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 62.272.871.398│ 5.949.999.513│ 68.222.870.911│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 383.620.344│ -40.861.506│ 342.758.838│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.078.958.401│ 68.237.295│ 2.147.195.696│
│ 34 │SUBVENTII │ 15.945.718│ 2.000.000│ 17.945.718│
│ 38 │TRANSFERURI │ 59.794.346.935│ 5.920.623.724│ 65.714.970.659│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 69.087.748│ 1.650.000│ 70.737.748│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 83.811.000│ -18.801.000│ 65.010.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 83.811.000│ -18.801.000│ 65.010.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 37.888.000│ -8.858.000│ 29.030.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 45.923.000│ -9.943.000│ 35.980.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 876.326.636│ -95.299.048│ 781.027.588│
│ 09 │Ajutor social │ 3.071.840.000│ -2.000.000│ 3.069.840.000│
│ 14 │Alocatia de incredintare si plasament │ │ │ │
│ │familial │ 431.873.000│ 69.960.000│ 501.833.000│
│ 15 │Alocatia de stat pentru copii │ 11.895.973.273│ 514.145.745│ 12.410.119.018│
│ 17 │Ajutoare pentru sotii de militari in termen│ 7.363.000│ 1.029.704│ 8.392.704│
│ 18 │Centre de primire, triere si cazare a │ │ │ │
│ │persoanelor solicitante a statutului de │ │ │ │
│ │refugiat │ 17.705.702│ 17.650.000│ 35.355.702│
│ 19 │Alocatia pentru familiile cu copii │ 4.508.183.000│ 122.880.000│ 4.631.063.000│
│ 20 │Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri │ │ │ │
│ │I.O.V.R., veterani de razboi si pentru alte│ │ │ │
│ │categorii de beneficiari │ 20.552.885.823│ 5.011.260.045│ 25.564.145.868│
│ 21 │Pensii militari │ 14.339.274.681│ 296.470.163│ 14.635.744.844│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 514.590.683│ -29.215.977│ 485.374.706│
│ 29 │Concediu platit pentru cresterea copiilor │ │ │ │
│ │pana la 2 ani │ 5.220.800│ 246.907│ 5.467.707│
│ 37 │Ajutoare speciale │ 3.152.390.400│ │ 3.152.390.400│
│ 38 │Indemnizatii nevazatori salariati │ 2.675.600│ │ 2.675.600│
│ 43 │Sustinerea sistemului de protectie a │ │ │ │
│ │drepturilor copilului │ 144.528.000│ -2.324.903│ 142.203.097│
│ 48 │Programe de protectie sociala si integrare │ │ │ │
│ │socioprofesionala a persoanelor cu handicap│ 32.670.000│ │ 32.670.000│
│ 50 │Alte actiuni privind asistenta sociala, │ │ │ │
│ │alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii │ 2.857.252.825│ 32.249.000│ 2.889.501.825│
│ 53 │Servicii sociale │ 15.016.723│ -4.203.123│ 10.813.600│
│6301 │SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE │ 7.105.769.821│ -1.112.128.759│ 5.993.641.062│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.479.308.700│ -30.508.279│ 1.448.800.421│
│ 34 │SUBVENTII │ 11.281.000│ │ 11.281.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.468.027.700│ -30.508.279│ 1.437.519.421│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.648.529.021│ -344.668.380│ 2.303.860.641│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 2.977.932.100│ -736.952.100│ 2.240.980.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 2.977.932.100│ -736.952.100│ 2.240.980.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 1.505.470.000│ -372.520.000│ 1.332.950.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 1.472.462.100│ -364.432.100│ 1.108.030.000│
│ 08 │Locuinte │ 3.747.855.921│ -375.642.130│ 3.372.213.791│
│ 50 │Alte actiuni privind dezvoltarea publica si│ │ │ │
│ │locuinte │ 3.357.913.900│ -736.486.629│ 2.621.427.271│
│6401 │MEDIU SI APE │ 3.517.444.528│ -159.887.223│ 3.357.557.305│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.547.901.356│ -97.061.955│ 1.450.839.401│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 549.484.586│ -2.351.400│ 547.133.186│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 307.109.170│ │ 307.109.170│
│ 38 │TRANSFERURI │ 691.307.600│ -94.710.555│ 596.597.045│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.538.815.672│ │ 1.538.815.672│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 430.727.500│ -62.825.268│ 367.902.232│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 430.727.500│ -62.825.268│ 367.902.232│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 64.175.000│ -8.038.816│ 56.136.184│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 366.552.500│ -54.786.452│ 311.766.048│
│ 01 │Administratie centrala │ 354.475.131│ -7.076.400│ 347.398.731│
│ 02 │Dezvoltare surse de apa, acumulari si │ │ │ │
│ │amenajari hidrotehnice │ 2.435.901.693│ -62.825.268│ 2.373.076.425│
│ 03 │Supraveghere si protectie mediu, reducerea │ │ │ │
│ │si controlul poluarii │ 727.067.704│ -89.985.555│ 637.082.149│
│6601 │INDUSTRIE │ 9.920.237.754│ -589.074.379│ 9.331.163.375│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.008.774.254│ -514.196.879│ 7.494.577.375│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 343.299.468│ -56.290.879│ 287.008.589│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 374.479.650│ │ 374.479.650│
│ 34 │SUBVENTII │ 4.602.518.320│ │ 4.602.518.320│
│ 38 │TRANSFERURI │ 2.688.476.816│ -457.906.000│ 2.230.570.816│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.373.526.000│ │ 1.373.526.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 537.937.500│ -74.877.500│ 463.060.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 537.937.500│ -74.877.500│ 463.060.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 478.292.500│ -106.442.500│ 371.850.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 59.645.000│ 31.565.000│ 91.210.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 840.301.751│ -62.657.479│ 777.644.272│
│ 02 │Prospectiuni si lucrari geologice pentru │ │ │ │
│ │descoperirea de resurse minerale │ 160.000.000│ │ 160.000.000│
│ 03 │Combustibili minerali solizi │ 2.700.218.000│ │ 2.700.218.000│
│ 06 │Resurse minerale, altele decat combustibili│ 3.789.494.412│ -11.400.000│ 3.778.094.412│
│ 07 │Industrie prelucratoare │ 399.209.603│ │ 399.209.603│
│ 50 │Alte cheltuieli in domeniul industriei │ 2.031.013.988│ -515.016.900│ 1.515.997.088│
│6701 │AGRICULTURA SI SILVICULTURA │ 27.030.593.529│ -1.085.270.875│ 25.945.322.654│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.751.623.529│ -1.175.223.507│ 24.576.400.022│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.180.113.319│ 67.299.200│ 1.247.412.519│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 752.053.000│ -61.302.583│ 690.750.417│
│ 34 │SUBVENTII │ 6.358.298.427│ -599.482.007│ 5.758.816.420│
│ 36 │PRIME │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 15.661.158.783│ -581.738.117│ 15.079.420.666│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 979.990.000│ 161.740.177│ 1.141.730.177│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 298.980.000│ -71.787.545│ 227.192.455│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 298.980.000│ -71.787.545│ 227.192.455│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 163.080.000│ -37.708.242│ 125.371.758│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 135.900.000│ -34.079.303│ 101.820.697│
│ 01 │Administratie centrala │ 1.085.397.507│ 10.773.673│ 1.096.171.180│
│ 02 │Amendare soluri acide si alcaline │ 80.000.000│ -25.000.000│ 55.000.000│
│ 03 │Acoperire sume fixe la seminte │ 852.200.000│ -242.000.000│ 610.200.000│
│ 04 │Combatere daunatori si boli in sectorul │ │ │ │
│ │vegetal │ 480.241.177│ -70.000.000│ 410.241.177│
│ 05 │Reproductie si selectie animale │ 264.086.495│ │ 264.086.495│
│ 06 │Programe pentru sustinerea preturilor la │ │ │ │
│ │produsele agricole │ 79.275.000│ -19.616.100│ 59.658.900│
│ 07 │Subventionare dobanzi aferente creditelor │ │ │ │
│ │bancare acordate producatorilor agricoli │ 40.000.000│ │ 40.000.000│
│ 10 │Alte programe pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │producatorilor agricoli │ 14.077.753.575│ -537.155.587│ 13.540.597.988│
│ 14 │Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari │ │ │ │
│ │si combatere a eroziunii solului │ 2.214.220.000│ -317.626.481│ 1.896.593.519│
│ 15 │Silvicultura │ 577.907.705│ 153.424.883│ 731.332.588│
│ 17 │Prevenirea si combaterea bolilor la animale│ │ │ │
│ │si combaterea epizootiilor │ 70.000.000│ 10.000.000│ 80.000.000│
│ 18 │Despagubiri in caz de calamitati naturale │ 215.000.000│ -45.000.000│ 170.000.000│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 5.332.367.765│ 82.111.787│ 5.414.479.552│
│ 50 │Alte unitati si actiuni din domeniul │ │ │ │
│ │agriculturii si silviculturii │ 1.662.144.305│ -85.183.050│ 1.576.961.255│
│6801 │TRANSPORTURI SI COMUNICATII │ 37.540.421.189│ -4.771.262.637│ 32.769.158.552│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.849.106.604│ -1.719.914.621│ 18.129.191.983│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 246.283.561│ -29.719.629│ 216.563.932│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 2.166.400.469│ │ 2.166.400.469│
│ 34 │SUBVENTII │ 7.005.132.000│ │ 7.005.132.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 10.431.290.574│ -1.690.194.992│ 8.741.095.582│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.828.943.689│ -157.886.620│ 3.671.057.069│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 13.862.370.896│ -2.893.461.396│ 10.968.909.500│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 13.745.297.896│ -2.867.977.896│ 10.877.320.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 7.468.565.200│ -1.715.605.200│ 5.752.960.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 6.276.732.696│ -1.152.372.696│ 5.124.360.000│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ 117.073.000│ -25.483.500│ 91.589.500│
│ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 101.659.000│ -22.182.950│ 79.476.050│
│ 88 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 15.414.000│ -3.300.550│ 12.113.450│
│ 01 │Administratie centrala │ 1.529.449.999│ -175.630.056│ 1.353.819.943│
│ 02 │Aviatie civila │ 2.589.545.395│ -397.320.378│ 2.192.225.017│
│ 03 │Navigatie civila │ 1.062.995.600│ -142.297.610│ 920.697.990│
│ 05 │Drumuri si poduri │ 15.646.121.686│ -2.895.855.971│ 12.750.265.715│
│ 06 │Transport feroviar │ 12.930.838.005│ -956.791.012│ 11.974.046.993│
│ 07 │Transport in comun │ 3.624.586.304│ -199.744.480│ 3.424.841.824│
│ 08 │Aeroporturi de interes local │ 33.300.000│ │ 33.300.000│
│ 09 │Aviatie civila finantata din venituri cu │ │ │ │
│ │destinatie speciala │ 123.584.200│ -3.623.130│ 119.961.070│
│6901 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 16.884.768.890│ -76.176.801│ 16.808.592.089│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.227.282.694│ 342.075.199│ 15.569.357.893│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 223.461.211│ 11.900.111│ 235.361.322│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 616.945.255│ -20.000.000│ 596.945.255│
│ 34 │SUBVENTII │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 14.366.876.228│ 350.175.088│ 14.717.051.316│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 863.603.696│ -230.905.000│ 632.698.696│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 793.882.500│ -187.347.000│ 606.535.500│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 793.882.500│ -187.347.000│ 606.535.500│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 517.930.000│ -121.053.300│ 396.876.700│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 275.952.500│ -66.293.700│ 209.658.800│
│ 01 │Administratie centrala │ 262.989.888│ -16.528.772│ 246.461.116│
│ 02 │Rezerve de stat si de mobilizare │ 1.313.581.920│ -233.701.029│ 1.079.880.891│
│ 03 │Prevenire si combatere inundatii si gheturi│ 11.285.782│ │ 11.285.782│
│ 04 │Meteorologie si hidrologie │ 1.085.209.107│ -158.797.000│ 926.412.107│
│ 05 │Stimulare productie de export si a │ │ │ │
│ │exportului │ 4.350.160.000│ -392.000.000│ 3.958.160.000│
│ 07 │Sprijinirea infiintarii de noi │ │ │ │
│ │intreprinderi si sustinerea dezvoltarii │ │ │ │
│ │intreprinderilor mici si mijlocii │ 1.021.340.920│ -50.000.000│ 971.340.920│
│ 10 │Sistemul National Antigrindina │ 52.017.120│ │ 52.017.120│
│ 13 │Promovarea si dezvoltarea turismului │ 191.102.652│ │ 191.102.652│
│ 18 │Fondul National de Preaderare │ 6.809.068.411│ 1.046.400.000│ 7.855.468.411│
│ 19 │Sustinerea programelor de dezvoltare │ │ │ │
│ │regionala │ 1.495.043.890│ -243.000.000│ 1.252.043.890│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
│ 27 │Parcuri industriale │ 60.836.700│ │ 60.836.700│
│ 50 │Alte cheltuieli pentru actiuni economice │ 212.132.500│ -28.550.000│ 183.582.500│
│7101 │CERCETARE STIINTIFICA │ 7.228.147.082│ 86.543.477│ 7.314.690.559│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.006.674.466│ 91.233.477│ 7.097.907.943│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 773.215.574│ 51.286.588│ 824.502.162│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 497.482.174│ -28.774.217│ 468.707.957│
│ 34 │SUBVENTII │ 26.693.419│ │ 26.693.419│
│ 38 │TRANSFERURI │ 5.709.283.299│ 68.721.106│ 5.778.004.405│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 221.472.616│ -4.690.000│ 216.782.616│
│ 01 │Administratie centrala │ 268.127.330│ 57.726.850│ 325.854.180│
│ 02 │Cercetare fundamentala │ 746.118.889│ 30.596.135│ 776.715.024│
│ 03 │Cercetare aplicativa si experimentala │ 5.980.374.163│ -346.013.872│ 5.634.360.291│
│ 50 │Alte institutii si actiuni pentru cercetare│ │ │ │
│ │stiintifica │ 233.526.700│ 344.234.364│ 577.761.064│
│7201 │ALTE ACTIUNI │ 6.993.444.862│ -2.554.948.586│ 4.438.496.276│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.534.643.199│ -2.519.763.586│ 4.014.879.613│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.591.747.003│ -2.634.211.706│ 957.535.297│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 552.373.393│ 925.550│ 553.298.943│
│ 34 │SUBVENTII │ 200.000.000│ -24.000.000│ 176.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 2.190.522.803│ 137.522.570│ 2.328.045.373│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 278.641.663│ │ 278.641.663│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 180.160.000│ -35.185.000│ 144.975.000│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 180.160.000│ -35.185.000│ 144.975.000│
│ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 26.050.000│ -6.440.000│ 19.610.000│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 154.110.000│ -28.745.000│ 125.365.000│
│ 01 │Administratie centrala vamala si unitati │ │ │ │
│ │teritoriale │ 1.028.649.580│ 103.132.386│ 1.131.781.966│
│ 05 │Sistemul national de decoratii │ 52.920.000│ -4.093.100│ 48.826.900│
│ 06 │Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor │ │ │ │
│ │internationale │ 7.150.000│ -5.187.500│ 1.962.500│
│ 07 │Protectie civila │ 294.333.473│ 37.195.198│ 331.528.671│
│ 08 │Executarea silita a creantelor bugetare │ 40.200.000│ 15.563.000│ 55.763.000│
│ 10 │Despagubiri civile, precum si cheltuieli │ │ │ │
│ │judiciare si extrajudiciare derivate din │ │ │ │
│ │actiuni in reprezentarea intereselor │ │ │ │
│ │statului potrivit dispozitiilor legale │ 1.783.214.118│ 150.299.300│ 1.933.513.418│
│ 11 │Onorarii pentru expertizele contabile │ │ │ │
│ │dispuse in cadrul procesului penal │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│ 12 │Dezvoltarea si modernizarea punctelor de │ │ │ │
│ │control pentru trecerea frontierei, precum │ │ │ │
│ │si a celorlalte unitati vamale │ 272.418.056│ -7.005.000│ 265.413.056│
│ 13 │Programe de informare si prezentare a │ │ │ │
│ │imaginii Romaniei │ 128.303.472│ │ 128.303.472│
│ 14 │Proiect privind infrastructura urbana │ 76.710.000│ -9.580.000│ 67.130.000│
│ 18 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 6.983.750│ -5.137.550│ 1.846.200│
│ 19 │Zboruri speciale │ 200.000.000│ -24.000.000│ 176.000.000│
│ 20 │Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │ 161.800.000│ -37.554.530│ 124.245.470│
│ 22 │Proiecte de finantare rurala │ 11.330.000│ -2.810.000│ 8.520.000│
│ 30 │Suma globala pentru proiecte si masuri │ │ │ │
│ │nenominalizate │ 2.763.070.790│ -2.763.070.790│ │
│ 50 │Alte cheltuieli │ 161.361.623│ -2.700.000│ 158.661.623│
│8501 │TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
│ 03 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale pentru investitii finantate│ │ │ │
│ │partial din imprumuturi externe │ 1.700.000.000│ -100.000.000│ 1.600.000.000│
│ 04 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 11.626.645.647│-11.626.645.647│ │
│ 05 │Transferuri din bugetul de stat catre │ │ │ │
│ │bugetele locale din Fondul de interventie │ 133.785.000│ -100.000.000│ 33.785.000│
│8601 │IMPRUMUTURI │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
│ 02 │Imprumuturi pentru finalizarea unor │ │ │ │
│ │obiective aprobate prin conventii │ │ │ │
│ │bilaterale si acorduri interguvernamentale │ 100.000.000│ -65.000.000│ 35.000.000│
│ 05 │Imprumuturi acordate persoanelor care │ │ │ │
│ │beneficiaza de statutul de refugiat si │ │ │ │
│ │protectie umanitara conditionata │ 5.837.760│ -3.676.860│ 2.160.900│
│ 11 │Microcredite acordate persoanelor fizice │ │ │ │
│ │care desfasoara activitati pe cont propriu,│ │ │ │
│ │aducatoare de venituri, in vederea │ │ │ │
│ │intretinerii materiale │ 23.323.140│ -23.323.140│ │
│8801 │DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE │ │ │ │
│ │CHELTUIELI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
│ 49 │DOBANZI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
│ 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 11.371.000.000│ -138.000.000│ 11.233.000.000│
│ 02 │Dobanzi, comisioane si alte costuri │ │ │ │
│ │aferente datoriei publice externe │ 10.729.200.000│ -459.936.360│ 10.269.263.640│
│ 03 │Cheltuieli ocazionate de emisiunea si │ │ │ │
│ │plasarea titlurilor de stat si de riscul │ │ │ │
│ │imprumuturilor │ 2.193.900.000│ │ 2.193.900.000│
│ 04 │Diferente de curs aferente datoriei publice│ │ │ │
│ │externe │ 9.057.640.000│ -2.232.640.000│ 6.825.000.000│
│ 05 │Diferente de curs aferente datoriei publice│ │ │ │
│ │interne │ 1.000.000.000│ -885.700.000│ 114.300.000│
│ 06 │Comisioane pentru operatiunile prin contul │ │ │ │
│ │curent general al Trezoreriei Statului │ 400.000.000│ -400.000.000│ │
│9501 │FONDURI DE REZERVA │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
│ 60 │REZERVE │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
│ 01 │Fond de rezerva bugetara la dispozitia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 412.280.084│ 101.750.285│ 514.030.369│
│ 02 │Fond de interventie la dispozitia │ │ │ │
│ │Guvernului │ 66.215.000│ 4.178.825.996│ 4.245.040.996│
│5003 │SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII │ 15.652.527.815│ 1.634.594.949│ 17.287.122.764│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.404.668.192│ 236.164.097│ 11.640.832.289│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.758.273.063│ 175.762.952│ 3.934.036.015│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 7.272.578.109│ 60.401.145│ 7.332.979.254│
│ 38 │TRANSFERURI │ 373.817.020│ │ 373.817.020│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.228.144.023│ 1.353.715.252│ 5.581.859.275│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 19.715.600│ 19.715.600│ 39.431.200│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 19.715.600│ 19.715.600│ 39.431.200│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 19.715.600│ 19.715.600│ 39.431.200│
│5103 │AUTORITATI PUBLICE │ 186.473.000│ 15.802.000│ 202.275.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 154.871.140│ 15.802.000│ 170.673.140│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.524.620│ 7.802.000│ 89.326.620│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 73.346.520│ 8.000.000│ 81.346.520│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 31.601.860│ │ 31.601.860│
│ 02 │Autoritati Legislative │ 54.000.000│ │ 54.000.000│
│ 05 │Autoritati executive │ 132.473.000│ 15.802.000│ 148.275.000│
│5403 │APARARE NATIONALA │ 1.253.249.560│ -3.260.000│ 1.249.989.560│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 819.355.789│ -208.536.628│ 610.819.161│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 114.001.228│ │ 114.001.228│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 705.354.561│ -208.536.628│ 496.817.933│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 433.893.771│ 205.276.628│ 639.170.399│
│ 02 │Aparare nationala si operatiuni de │ │ │ │
│ │mentinere a pacii │ 1.253.249.560│ -3.260.000│ 1.249.989.560│
│5503 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 1.193.179.065│ 423.147.000│ 1.616.326.065│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 938.105.201│ 183.267.000│ 1.121.372.201│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 355.894.034│ 57.747.000│ 413.641.034│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 581.211.167│ 125.520.000│ 706.731.167│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 235.358.264│ 220.164.400│ 455.522.664│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ 19.715.600│ 19.715.600│ 39.431.200│
│ 85 │Rambursari de credite externe si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane la credite externe │ │ │ │
│ │contractate de ordonatorii de credite │ 19.715.600│ 19.715.600│ 39.431.200│
│ 85 02 │Plati de dobanzi si comisioane │ 19.715.600│ 19.715.600│ 39.431.200│
│ 04 │Paza si supravegherea frontierei │ 3.200.000│ │ 3.200.000│
│ 05 │Jandarmerie │ 395.162.749│ 119.000.000│ 514.162.749│
│ 06 │Siguranta nationala │ 8.000.000│ │ 8.000.000│
│ 08 │Sistemul national unic de apeluri de │ │ │ │
│ │urgenta │ 538.464.000│ 200.000.000│ 738.464.000│
│ 50 │Alte institutii si actiuni privind │ │ │ │
│ │ordinea publica si siguranta nationala │ 248.352.316│ 104.147.000│ 352.499.316│
│5703 │INVATAMANT │ 9.947.605.655│ 23.200.000│ 9.970.805.655│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.884.717.655│ -2.418.000│ 7.882.299.655│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.140.127.472│ -2.151.000│ 3.137.976.472│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 4.716.773.163│ -267.000│ 4.716.506.163│
│ 38 │TRANSFERURI │ 27.817.020│ │ 27.817.020│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.062.888.000│ 618.000│ 2.063.506.000│
│ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │
│ │COMISIOANE LA CREDITE │ │ 25.000.000│ 25.000.000│
│ 88 │Rambursari de credite interne si plati de │ │ │ │
│ │dobanzi si comisioane aferente acestora │ │ 25.000.000│ 25.000.000│
│ 04 │Invatamant liceal │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
│ 09 │Invatamant superior │ 8.096.756.836│ 23.200.000│ 8.119.956.836│
│ 14 │Internate, camine si cantine pentru elevi │ │ │ │
│ │si studenti │ 870.000.000│ │ 870.000.000│
│ 50 │Alte institutii si actiuni de invatamant │ 979.348.819│ │ 979.348.819│
│5803 │SANATATE │ 427.680.000│ │ 427.680.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 377.680.000│ │ 377.680.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 377.680.000│ │ 377.680.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
│ 07 │Centre de transfuzii sanguine │ 18.540.000│ │ 18.540.000│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 361.502.500│ │ 361.502.500│
│ 50 │Alte institutii si actiuni sanitare │ 47.637.500│ │ 47.637.500│
│5903 │CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET │ 450.888.730│ 1.334.870│ 452.223.600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 318.827.730│ 1.834.870│ 320.662.600│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.238.320│ 176.000│ 5.414.320│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 163.589.410│ 1.658.870│ 165.248.280│
│ 38 │TRANSFERURI │ 150.000.000│ │ 150.000.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 132.061.000│ -500.000│ 131.561.000│
│ 07 │Case de cultura │ 26.123.600│ │ 26.123.600│
│ 20 │Activitatea sportiva │ 400.000.000│ │ 400.000.000│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 21.600.000│ │ 21.600.000│
│ 50 │Alte institutii si actiuni privind cultura,│ │ │ │
│ │religia si activitatea sportiva si de │ │ │ │
│ │tineret │ 3.165.130│ 1.334.870│ 4.500.000│
│6303 │SERVICII SI DEZVOLTARE │ │ │ │
│ │PUBLICA SI LOCUINTE │ 677.322.226│ │ 677.322.226│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 491.782.098│ │ 491.782.098│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.204.579│ │ 13.204.579│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 283.577.519│ │ 283.577.519│
│ 38 │TRANSFERURI │ 195.000.000│ │ 195.000.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 185.540.128│ │ 185.540.128│
│ 50 │Alte actiuni privind dezvoltarea publica si│ │ │ │
│ │locuinte │ 677.322.226│ │ 677.322.226│
│6703 │AGRICULTURA SI SILVICULTURA │ 1.008.000.000│ │ 1.008.000.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.008.000.000│ │ 1.008.000.000│
│ 15 │Silvicultura │ 560.000.000│ │ 560.000.000│
│ 50 │Alte unitati si actiuni din domeniul │ │ │ │
│ │agriculturii si silviculturii │ 448.000.000│ │ 448.000.000│
│6903 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 426.391.677│ 889.000.000│ 1.315.391.677│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 355.350.677│ │ 355.350.677│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.381.908│ │ 28.381.908│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 326.968.769│ │ 326.968.769│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 71.041.000│ 889.000.000│ 960.041.000│
│ 02 │Rezerve materiale nationale si de │ │ │ │
│ │mobilizare │ 301.501.411│ 889.000.000│ 1.190.501.411│
│ 50 │Alte cheltuieli pentru actiuni economice │ 124.890.266│ │ 124.890.266│
│7103 │CERCETARE STIINTIFICA │ 80.237.902│ 285.371.079│ 365.608.981│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 62.477.902│ 246.214.855│ 308.692.757│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.900.902│ 112.188.952│ 132.089.854│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 42.577.000│ 134.025.903│ 176.602.903│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.760.000│ 39.156.224│ 56.916.224│
│ 01 │Administratie centrala │ 7.926.045│ 172.103.981│ 180.030.026│
│ 02 │Cercetare fundamentala │ 59.196.304│ 108.207.098│ 167.403.402│
│ 50 │Alte institutii si actiuni pentru │ │ │ │
│ │cercetare stiintifica │ 13.115.553│ 5.060.000│ 18.175.553│
│7203 │ALTE ACTIUNI │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
│ 50 │Alte cheltuieli │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
│5014 │CREDITE EXTERNE │ 47.786.408.158│-13.547.229.020│ 34.239.179.138│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.481.911.632│ -8.788.294.714│ 18.693.616.918│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 56.289.234│ -17.360.000│ 38.929.234│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 1.160.934.028│ -147.928.000│ 1.013.006.028│
│ 34 │SUBVENTII │ 226.500.000│ -133.390.000│ 93.110.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 26.038.188.370│ -8.489.616.714│ 17.548.571.656│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20.280.110.026│ -4.792.934.306│ 15.487.175.720│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 24.386.500│ 34.000.000│ 58.386.500│
│5114 │AUTORITATI PUBLICE │ 2.049.830.000│ -870.290.000│ 1.179.540.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.451.450.000│ -549.410.000│ 902.040.000│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 680.000│ -170.000│ 510.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 565.344.000│ -179.182.000│ 386.162.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 885.426.000│ -370.058.000│ 515.368.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 598.380.000│ -320.880.000│ 277.500.000│
│ 03 │Autoritati Judecatoresti │ 320.880.000│ -320.880.000│ │
│ 05 │Autoritati executive │ 1.728.950.000│ -549.410.000│ 1.179.540.000│
│5414 │APARARE NATIONALA │ 3.553.536.038│ -1.018.130.000│ 2.535.406.038│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.553.536.038│ -1.018.130.000│ 2.535.406.038│
│ 02 │Aparare nationala si operatiuni de │ │ │ │
│ │mentinerea pacii │ 3.553.536.038│ -1.018.130.000│ 2.535.406.038│
│5514 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 6.776.152.500│ -1.769.454.688│ 5.006.697.812│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 80.000.000│ 80.000.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ │ 80.000.000│ 80.000.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.776.152.500│ -1.849.454.688│ 4.926.697.812│
│ 01 │Administratie centrala │ 758.772.500│ 3.238.186.512│ 3.996.959.012│
│ 02 │Politie │ 298.225.000│ -227.939.125│ 70.285.875│
│ 04 │Paza si supravegherea frontierei │ 4.108.807.500│ -4.045.858.425│ 62.949.075│
│ 06 │Siguranta nationala │ 972.090.000│ -353.584.688│ 618.505.312│
│ 50 │Alte institutii si actiuni privind ordinea │ │ │ │
│ │publica si siguranta nationala │ 638.257.500│ -380.258.962│ 257.998.538│
│5714 │INVATAMANT │ 3.174.775.000│ -1.076.570.000│ 2.098.205.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 473.404.262│ │ 473.404.262│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.837.484│ │ 21.837.484│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 430.975.528│ │ 430.975.528│
│ 38 │TRANSFERURI │ 20.591.250│ │ 20.591.250│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.701.370.738│ -1.076.570.000│ 1.624.800.738│
│ 03 │Invatamant primar si gimnazial │ 1.909.970.000│ -645.942.000│ 1.264.028.000│
│ 04 │Invatamant liceal │ 1.264.805.000│ -430.628.000│ 834.177.000│
│5814 │SANATATE │ 3.446.427.500│ -837.302.262│ 2.609.125.238│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 122.500.000│ -40.500.000│ 82.000.000│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.600.000│ -14.600.000│ 14.000.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 90.700.000│ -26.700.000│ 64.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 3.200.000│ 800.000│ 4.000.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.323.927.500│ -796.802.262│ 2.527.125.238│
│ 03 │Spitale │ 2.986.062.750│ -446.265.250│ 2.539.797.500│
│ 50 │Alte institutii si actiuni sanitare │ 460.364.750│ -391.037.012│ 69.327.738│
│5914 │CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET │ 26.425.000│ -6.550.000│ 19.875.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.405.000│ -5.800.000│ 17.605.000│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 75.500│ -20.000│ 55.500│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 22.197.000│ -5.500.000│ 16.697.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.132.500│ -280.000│ 852.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.020.000│ -750.000│ 2.270.000│
│ 50 │Alte institutii si actiuni privind cultura,│ │ │ │
│ │religia si activitatea sportiva si de │ │ │ │
│ │tineret │ 26.425.000│ -6.550.000│ 19.875.000│
│6014 │ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
│ │AJUTOARE SI INDEMNIZATII │ 224.801.250│ -56.082.000│ 168.719.250│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 126.651.250│ 29.773.000│ 156.424.250│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.096.250│ -2.570.000│ 2.526.250│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 25.292.500│ -3.893.000│ 21.399.500│
│ 38 │TRANSFERURI │ 96.262.500│ 36.236.000│ 132.498.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 98.150.000│ -85.855.000│ 12.295.000│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 128.538.750│ -92.318.000│ 36.220.750│
│ 43 │Sustinerea sistemului de protectie a │ │ │ │
│ │drepturilor copilului │ 24.500.000│ 23.200.000│ 47.700.000│
│ 50 │Alte actiuni privind asistenta sociala, │ │ │ │
│ │alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii │ │ 2.900.000│ 2.900.000│
│ 53 │Servicii sociale │ 71.762.500│ 10.136.000│ 81.898.500│
│6314 │SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE │ 2.764.432.500│ -619.297.319│ 2.145.135.181│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.111.999.250│ -519.106.620│ 1.592.892.630│
│ 38 │TRANSFERURI │ 2.111.999.250│ -519.106.620│ 1.592.892.630│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 652.433.250│ -100.190.699│ 552.242.551│
│ 08 │Locuinte │ 462.437.500│ -53.092.219│ 409.345.281│
│ 50 │Alte actiuni privind dezvoltarea publica si│ │ │ │
│ │locuinte │ 2.301.995.000│ -566.205.100│ 1.735.789.900│
│6414 │MEDIU SI APE │ 1.427.330.000│ -312.850.000│ 1.114.480.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 343.530.000│ -184.430.000│ 159.100.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 343.530.000│ -184.430.000│ 159.100.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.083.800.000│ -128.420.000│ 955.380.000│
│ 02 │Dezvoltare surse de apa, acumulari si │ │ │ │
│ │amenajari hidrotehnice │ 1.427.330.000│ -312.850.000│ 1.114.480.000│
│6614 │INDUSTRIE │ 1.474.649.370│ -485.230.000│ 989.419.370│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 956.994.370│ -560.830.000│ 396.164.370│
│ 38 │TRANSFERURI │ 956.994.370│ -560.830.000│ 396.164.370│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 517.655.000│ 75.600.000│ 593.255.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 956.994.370│ -560.830.000│ 396.164.370│
│ 05 │Electricitate si alte forme de energie │ 517.655.000│ 75.600.000│ 593.255.000│
│6714 │AGRICULTURA SI SILVICULTURA │ 834.650.000│ -405.390.000│ 429.260.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 834.650.000│ -405.390.000│ 429.260.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 834.650.000│ -405.390.000│ 429.260.000│
│ 15 │Silvicultura │ 290.680.000│ -128.750.000│ 161.930.000│
│ 50 │Alte unitati si actiuni din domeniul │ │ │ │
│ │agriculturii si silviculturii │ 543.970.000│ -276.640.000│ 267.330.000│
│6814 │TRANSPORTURI SI COMUNICATII │ 21.014.297.500│ -5.709.259.751│ 15.305.037.749│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.042.612.500│ -6.217.778.094│ 13.824.834.406│
│ 38 │TRANSFERURI │ 20.042.612.500│ -6.217.778.094│ 13.824.834.406│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 971.685.000│ 508.518.343│ 1.480.203.343│
│ 01 │Administratie centrala │ 15.446.167.500│ -7.825.778.867│ 7.620.388.633│
│ 02 │Aviatie civila │ 268.025.000│ 154.488.264│ 422.513.264│
│ 03 │Navigatie civila │ 246.130.000│ -9.454.621│ 236.675.379│
│ 05 │Drumuri si poduri │ 2.835.030.000│ 390.641.496│ 3.225.671.496│
│ 06 │Transport feroviar │ 1.515.285.000│ 1.398.398.858│ 2.913.683.858│
│ 07 │Transport in comun │ 703.660.000│ 182.445.119│ 886.105.119│
│6914 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 679.500.000│ -316.500.000│ 363.000.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 679.500.000│ -316.500.000│ 363.000.000│
│ 34 │SUBVENTII │ 226.500.000│ -133.390.000│ 93.110.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 453.000.000│ -183.110.000│ 269.890.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 226.500.000│ -133.390.000│ 93.110.000│
│ 04 │Meteorologie si hidrologie │ 453.000.000│ -183.110.000│ 269.890.000│
│7214 │ALTE ACTIUNI │ 315.215.000│ -98.323.000│ 216.892.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 315.215.000│ -98.323.000│ 216.892.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 26.425.000│ -12.653.000│ 13.772.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 288.790.000│ -85.670.000│ 203.120.000│
│ 07 │Protectie civila │ 62.290.000│ -29.620.000│ 32.670.000│
│ 18 │Masuri active pentru combaterea somajului │ 26.425.000│ -12.653.000│ 13.772.000│
│ 20 │Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │ 226.500.000│ -56.050.000│ 170.450.000│
│8614 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 24.386.500│ 34.000.000│ 58.386.500│
│ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 24.386.500│ 34.000.000│ 58.386.500│
│ 13 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │ │ │
│ │guvernamentale si administrate prin agentii│ │ │ │
│ │de credit │ 24.386.500│ 34.000.000│ 58.386.500│
│5015 │IMPRUMUTURI INTERNE │ 350.000.000│ │ 350.000.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 100.000.000│ │ 100.000.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 100.000.000│ │ 100.000.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 250.000.000│ │ 250.000.000│
│5515 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 350.000.000│ │ 350.000.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 100.000.000│ │ 100.000.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 100.000.000│ │ 100.000.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 250.000.000│ │ 250.000.000│
│ 06 │Siguranta nationala │ 350.000.000│ │ 350.000.000│
│5030 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 47.364.887.728│ -1.310.588.802│ 46.054.298.926│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.077.695.045│ -1.284.433.802│ 42.793.261.243│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 110.852.780│ 2.683.576│ 113.536.356│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 3.759.131.756│ -434.886.164│ 3.324.245.592│
│ 38 │TRANSFERURI │ 40.207.710.509│ -852.231.214│ 39.355.479.295│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.287.192.683│ -26.155.000│ 3.261.037.683│
│5130 │AUTORITATI PUBLICE │ 2.155.579.081│ 26.252.198│ 2.181.831.279│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.802.317.381│ -73.041.602│ 1.729.275.779│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 84.552.780│ 2.683.576│ 87.236.356│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 1.344.347.816│ -107.448.029│ 1.236.899.787│
│ 38 │TRANSFERURI │ 373.416.785│ 31.722.851│ 405.139.636│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 353.261.700│ 99.293.800│ 452.555.500│
│ 01 │Administratia Prezidentiala │ │ 679.486│ 679.486│
│ 03 │Autoritati Judecatoresti │ 34.459.300│ -4.346.800│ 30.112.500│
│ 04 │Alte organe ale autoritatilor publice │ 36.907.800│ 24.916.645│ 61.824.445│
│ 05 │Autoritati executive │ 2.084.211.981│ 5.002.867│ 2.089.214.848│
│5530 │ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA │ 1.935.747.600│ │ 1.935.747.600│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 258.100.000│ │ 258.100.000│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.500.000│ │ 2.500.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 255.600.000│ │ 255.600.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.677.647.600│ │ 1.677.647.600│
│ 04 │Paza si supravegherea frontierei │ 373.739.200│ │ 373.739.200│
│ 05 │Jandarmerie │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
│ 06 │Siguranta nationala │ 1.015.782.000│ │ 1.015.782.000│
│ 50 │Alte institutii si actiuni privind ordinea │ │ │ │
│ │publica si siguranta nationala │ 543.226.400│ │ 543.226.400│
│5730 │INVATAMANT │ 690.988.920│ -8.608.160│ 682.380.760│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 690.988.920│ -8.608.160│ 682.380.760│
│ 38 │TRANSFERURI │ 690.988.920│ -8.608.160│ 682.380.760│
│ 05 │Invatamant profesional │ 68.833.160│ -8.608.160│ 60.225.000│
│ 50 │Alte institutii si actiuni de invatamant │ 622.155.760│ │ 622.155.760│
│5830 │SANATATE │ 884.160.000│ -363.985.000│ 520.175.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 669.852.000│ -294.977.000│ 374.875.000│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23.800.000│ │ 23.800.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 269.252.000│ -100.352.000│ 168.900.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 376.800.000│ -194.625.000│ 182.175.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 214.308.000│ -69.008.000│ 145.300.000│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 884.160.000│ -363.985.000│ 520.175.000│
│5930 │CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET │ 182.627.892│ 60.322.628│ 242.950.520│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 182.627.892│ 60.322.628│ 242.950.520│
│ 38 │TRANSFERURI │ 182.627.892│ 60.322.628│ 242.950.520│
│ 21 │Activitatea de tineret │ 61.375.520│ │ 61.375.520│
│ 50 │Alte institutii si actiuni privind cultura,│ │ │ │
│ │religia si activitatea sportiva si de │ │ │ │
│ │tineret │ 121.252.372│ 60.322.628│ 181.575.000│
│6030 │ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
│ │AJUTOARE SI INDEMNIZATII │ 2.645.236.480│ -299.873.535│ 2.345.362.945│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.295.927.480│ -256.189.535│ 2.039.737.945│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 1.653.130.440│ -197.472.135│ 1.455.658.305│
│ 38 │TRANSFERURI │ 642.797.040│ -58.717.400│ 584.079.640│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 349.309.000│ -43.684.000│ 305.625.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 1.615.353.540│ -202.013.415│ 1.413.340.125│
│ 43 │Sustinerea sistemului de protectie a │ │ │ │
│ │drepturilor copilului │ 756.650.440│ -63.690.120│ 692.960.320│
│ 48 │Programe de protectie sociala si integrare │ │ │ │
│ │socioprofesionala a persoanelor cu handicap│ 273.232.500│ -34.170.000│ 239.062.500│
│6430 │MEDIU SI APE │ 2.116.841.200│ │ 2.116.841.200│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.867.841.200│ │ 1.867.841.200│
│ 38 │TRANSFERURI │ 1.867.841.200│ │ 1.867.841.200│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 249.000.000│ │ 249.000.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 249.000.000│ │ 249.000.000│
│ 03 │Supraveghere si protectie mediu, reducerea │ │ │ │
│ │si controlul poluarii │ 1.867.841.200│ │ 1.867.841.200│
│6630 │INDUSTRIE │ 132.500.000│ │ 132.500.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 132.500.000│ │ 132.500.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 132.500.000│ │ 132.500.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 132.500.000│ │ 132.500.000│
│6730 │AGRICULTURA SI SILVICULTURA │ 18.623.954.920│ │ 18.623.954.920│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.623.954.920│ │ 18.623.954.920│
│ 38 │TRANSFERURI │ 18.623.954.920│ │ 18.623.954.920│
│ 10 │Alte programe pentru sprijinirea │ │ │ │
│ │producatorilor agricoli │ 18.623.954.920│ │ 18.623.954.920│
│6830 │TRANSPORTURI SI COMUNICATII │ 11.407.362.222│ │ 11.407.362.222│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.065.702.639│ │ 11.065.702.639│
│ 38 │TRANSFERURI │ 11.065.702.639│ │ 11.065.702.639│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 341.659.583│ │ 341.659.583│
│ 01 │Administratie centrala │ 254.405.434│ │ 254.405.434│
│ 03 │Navigatie civila │ 214.300.000│ │ 214.300.000│
│ 05 │Drumuri si poduri │ 7.215.369.993│ │ 7.215.369.993│
│ 06 │Transport feroviar │ 3.723.286.795│ │ 3.723.286.795│
│6930 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 5.730.846.433│ -687.111.433│ 5.043.735.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.730.846.433│ -687.111.433│ 5.043.735.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 20.572.800│ -2.572.800│ 18.000.000│
│ 38 │TRANSFERURI │ 5.710.273.633│ -684.538.633│ 5.025.735.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 236.460.000│ │ 236.460.000│
│ 07 │Stimulare intreprinderi mici si mijlocii │ 7.712.459│ -962.459│ 6.750.000│
│ 19 │Sustinerea programelor de dezvoltare │ │ │ │
│ │regionala │ 5.486.673.974│ -686.148.974│ 4.800.525.000│
│7130 │CERCETARE STIINTIFICA │ 540.807.480│ │ 540.807.480│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 540.807.480│ │ 540.807.480│
│ 38 │TRANSFERURI │ 540.807.480│ │ 540.807.480│
│ 03 │Cercetare aplicativa si experimentala │ 540.807.480│ │ 540.807.480│
│7230 │ALTE ACTIUNI │ 318.235.500│ -37.585.500│ 280.650.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 216.228.700│ -24.828.700│ 191.400.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 216.228.700│ -27.041.200│ 189.187.500│
│ 38 │TRANSFERURI │ │ 2.212.500│ 2.212.500│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 102.006.800│ -12.756.800│ 89.250.000│
│ 12 │Dezvoltarea si modernizarea punctelor de │ │ │ │
│ │control pentru trecerea frontierei, precum │ │ │ │
│ │si a celorlalte unitati vamale │ 318.235.500│ -37.585.500│ 280.650.000│
└────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┘ANEXA 4

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social si ajutor
pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili
petrolieri, potrivit legii, pe anul 2005


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judetul Program actualizat Influente Program
crt. rectificat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 6.019.888.442 -6.019.888.442 0
1 ALBA 119.635.372 -119.635.372 0
2 ARAD 107.937.000 -107.937.000 0
3 ARGES 176.759.000 -176.759.000 0
4 BACAU 111.636.000 -111.636.000 0
5 BIHOR 157.545.000 -157.545.000 0
6 BISTRITA-NASAUD 80.036.000 -80.036.000 0
7 BOTOSANI 218.420.000 -218.420.000 0
8 BRASOV 172.003.000 -172.003.000 0
9 BRAILA 94.714.000 -94.714.000 0
10 BUZAU 224.581.000 -224.581.000 0
11 CARAS-SEVERIN 94.720.000 -94.720.000 0
12 CALARASI 157.055.000 -157.055.000 0
13 CLUJ 125.383.000 -125.383.000 0
14 CONSTANTA 164.789.352 -164.789.352 0
15 COVASNA 62.199.000 -62.199.000 0
16 DAMBOVITA 200.716.000 -200.716.000 0
17 DOLJ 330.842.000 -330.842.000 0
18 GALATI 205.165.000 -205.165.000 0
19 GIURGIU 80.294.000 -80.294.000 0
20 GORJ 129.886.000 -129.886.000 0
21 HARGHITA 74.908.920 -74.908.920 0
22 HUNEDOARA 147.926.000 -147.926.000 0
23 IALOMITA 102.323.000 -102.323.000 0
24 IASI 360.228.000 -360.228.000 0
25 ILFOV 72.051.000 -72.051.000 0
26 MARAMURES 133.952.000 -133.952.000 0
27 MEHEDINTI 135.084.000 -135.084.000 0
28 MURES 176.745.000 -176.745.000 0
29 NEAMT 173.805.000 -173.805.000 0
30 OLT 180.848.000 -180.848.000 0
31 PRAHOVA 180.671.000 -180.671.000 0
32 SATU-MARE 97.176.000 -97.176.000 0
33 SALAJ 68.434.000 -68.434.000 0
34 SIBIU 106.971.000 -106.971.000 0
35 SUCEAVA 150.183.000 -150.183.000 0
36 TELEORMAN 158.348.000 -158.348.000 0
37 TIMIS 93.278.000 -93.278.000 0
38 TULCEA 76.598.952 -76.598.952 0
39 VASLUI 259.168.000 -259.168.000 0
40 VALCEA 102.473.846 -102.473.846 0
41 VRANCEA 108.545.000 -108.545.000 0
42 Municipiul BUCURESTI 45.855.000 -45.855.000 0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 5

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si
ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si
combustibili petrolieri, potrivit legii, pe anul 2005


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judetul Program actualizat Influente Program
crt. rectificat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 0 6.019.888.442 6.019.888.442
1 ALBA 0 119.635.372 119.635.372
2 ARAD 0 107.937.000 107.937.000
3 ARGES 0 176.759.000 176.759.000
4 BACAU 0 111.636.000 111.636.000
5 BIHOR 0 157.545.000 157.545.000
6 BISTRITA-NASAUD 0 80.036.000 80.036.000
7 BOTOSANI 0 218.420.000 218.420.000
8 BRASOV 0 172.003.000 172.003.000
9 BRAILA 0 94.714.000 94.714.000
10 BUZAU 0 224.581.000 224.581.000
11 CARAS-SEVERIN 0 94.720.000 94.720.000
12 CALARASI 0 157.055.000 157.055.000
13 CLUJ 0 125.383.000 125.383.000
14 CONSTANTA 0 164.789.352 164.789.352
15 COVASNA 0 62.199.000 62.199.000
16 DAMBOVITA 0 200.716.000 200.716.000
17 DOLJ 0 330.842.000 330.842.000
18 GALATI 0 205.165.000 205.165.000
19 GIURGIU 0 80.294.000 80.294.000
20 GORJ 0 129.886.000 129.886.000
21 HARGHITA 0 74.908.920 74.908.920
22 HUNEDOARA 0 147.926.000 147.926.000
23 IALOMITA 0 102.323.000 102.323.000
24 IASI 0 360.228.000 360.228.000
25 ILFOV 0 72.051.000 72.051.000
26 MARAMURES 0 133.952.000 133.952.000
27 MEHEDINTI 0 135.084.000 135.084.000
28 MURES 0 176.745.000 176.745.000
29 NEAMT 0 173.805.000 173.805.000
30 OLT 0 180.848.000 180.848.000
31 PRAHOVA 0 180.671.000 180.671.000
32 SATU MARE 0 97.176.000 97.176.000
33 SALAJ 0 68.434.000 68.434.000
34 SIBIU 0 106.971.000 106.971.000
35 SUCEAVA 0 150.183.000 150.183.000
36 TELEORMAN 0 158.348.000 158.348.000
37 TIMIS 0 93.278.000 93.278.000
38 TULCEA 0 76.598.952 76.598.952
39 VASLUI 0 259.168.000 259.168.000
40 VALCEA 0 102.473.846 102.473.846
41 VRANCEA 0 108.545.000 108.545.000
42 Municipiul BUCURESTI 0 45.855.000 45.855.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 6

I Program actualizat
II Influente
III Program rectificat

SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap,
cultura si culte si echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
Sustinerea din care
Nr. Judetul TOTAL sistemului de ──────────────────────────── Sume defalcate
crt. protectie a Cultura si Contributii Institutii din impozitul
persoanelor culte pentru de cultura pe venit pentru
cu handicap personalul preluate de echilibrare
neclerical autoritatile
locale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL I 15.320.616.596 3.367.100.558 962.802.000 866.494.000 96.308.000 10.990.714.038
II -15.320.616.596 -3.367.100.558 -962.802.000 -866.494.000 -96.308.000 -10.990.714.038
III 0 0 0 0 0 0
1 ALBA I 366.250.666 102.596.628 40.999.000 35.535.000 5.464.000 222.655.038
II -366.250.666 -102.596.628 -40.999.000 -35.535.000 -5.464.000 -222.655.038
III 0 0 0 0 0 0
2 ARAD I 292.906.000 50.200.000 18.787.000 18.787.000 0 223.919.000
II -292.906.000 -50.200.000 -18.787.000 -18.787.000 0 -223.919.000
III 0 0 0 0 0 0
3 ARGES I 406.226.000 109.830.000 27.503.000 26.361.000 1.142.000 268.893.000
II -406.226.000 -109.830.000 -27.503.000 -26.361.000 -1.142.000 -268.893.000
III 0 0 0 0 0 0
4 BACAU I 536.554.000 193.309.000 21.506.000 21.506.000 0 321.739.000
II -536.554.000 -193.309.000 -21.506.000 -21.506.000 0 -321.739.000
III 0 0 0 0 0 0
5 BIHOR I 417.452.000 93.979.000 41.021.000 41.021.000 0 262.452.000
II -417.452.000 -93.979.000 -41.021.000 -41.021.000 0 -282.452.000
III 0 0 0 0 0 0
6 BISTRITA-NASAUD I 274.483.000 32.270.000 13.059.000 13.059.000 0 229.154.000
I -274.483.000 -32.270.000 -13.059.000 -13.059.000 0 -229.154.000
III 0 0 0 0 0 0
7 BOTOSANI I 532.410.000 88.674.000 28.254.000 12.428.000 15.826.000 415.482.000
II -532.410.000 -88.674.000 -28.254.000 -12.428.000 -15.826.000 415.482.000
III 0 0 0 0 0 0
8 BRASOV I 276.477.000 64.605.000 20.971.000 20.971.000 0 190.901.000
II -276.477.000 -64.605.000 -20.971.000 -20.971.000 0 -190.901.000
III 0 0 0 0 0 0
9 BRAILA I 277.632.000 50.048.000 9.078.000 9.078.000 0 218.506.000
II -277.632.000 -50.048.000 -9.078.000 -9.078.000 0 -218.506.000
III 0 0 0 0 0 0
10 BUZAU I 393.956.000 63.898.000 12.137.000 12.137.000 0 317.921.000
II -393.956.000 -63.898.000 -12.137.000 -12.137.000 0 -317.921.000
III 0 0 0 0 0 0
11 CARAS-SEVERIN I 398.690.000 87.174.000 25.438.000 25.438.000 0 286.078.000
II -398.690.000 -87.174.000 -25.438.000 -25.438.000 0 -286.078.000
III 0 0 0 0 0 0
12 CALARASI I 337.832.000 51.825.000 5.486.000 5.486.000 0 280.521.000
II -337.832.000 -51.825.000 -5.486.000 -5.486.000 0 -280.521.000
III 0 0 0 0 0 0
13 CLUJ I 322.695.000 54.632.000 37.671.000 37.671.000 0 230.392.000
II -322.695.000 -54.632.000 -37.671.000 -37.671.000 0 -230.392.000
III 0 0 0 0 0 0
14 CONSTANTA I 340.363.648 104.811.648 12.768.000 12.768.000 0 222.784.000
II -340.363.648 -104.811.648 -12.768.000 -12.768.000 0 -222.784.000
III 0 0 0 0 0 0
15 COVASNA I 177.939.000 32.188.000 7.282.000 7.282.000 0 138.469.000
II -177.939.000 -32.188.000 -7.282.000 -7.282.000 0 -138.469.000
III 0 0 0 0 0 0
16 DAMBOVITA I 403.885.000 101.885.000*) 23.809.000 18.642.000 5.167.000 278.191.000
II -403.885.000 -101.885.000*) -23.809.000 -18.642.000 -5.167.000 -278.191.000
III 0 0 0 0 0 0
17 DOLJ I 452.269.000 83.208.000 19.322.000 19.322.000 0 349.739.000
II -452.269.000 -83.208.000 -19.322.000 -19.322.000 0 -349.739.000
III 0 0 0 0 0 0
18 GALATI I 309.125.000 32.694.000 22.235.000 22.235.000 0 254.196.000
II -309.125.000 -32.694.000 -22.235.000 -22.235.000 0 -254.196.000
III 0 0 0 0 0 0
19 GIURGIU I 297.664.000 63.829.000 4.515.000 4.515.000 0 229.320.000
II -297.664.000 -63.829.000 -4.515.000 -4.515.000 0 -229.320.000
III 0 0 0 0 0 0
20 GORJ I 221.772.000 52.466.000 14.807.000 14.807.000 0 154.499.000
II -221.772.000 -52.466.000 -14.807.000 -14.807.000 0 -154.499.000
III 0 0 0 0 0 0
21 HARGHITA I 269.643.080 39.607.080 13.544.000 13.544.000 0 216.492.000
II -269.643.080 -39.607.080 -13.544.000 -13.544.000 0 -216.492.000
III 0 0 0 0 0 0
22 HUNEDOARA I 305.722.000 47.156.000 14.710.000 14.710.000 0 243.856.000
II -305.722.000 -47.156.000 -14.710.000 -14.710.000 0 -243.856.000
III 0 0 0 0 0 0
23 IALOMITA I 279.240.000 49.265.000 7.282.000 7.282.000 0 222.693.000
II -279.240.000 -49.265.000 -7.282.000 -7.282.000 0 -222.693.000
III 0 0 0 0 0 0
24 IASI I 491.076.000 101.272.000 33.060.000 33.060.000 0 356.744.000
II -491.076.000 -101.272.000 -33.060.000 -33.060.000 0 -356.744.000
III 0 0 0 0 0 0
25 ILFOV I 118.040.000 52.322.000 9.757.000 9.757.000 0 55.961.000
II -118.040.000 -52.322.000 -9.757.000 -9.757.000 0 -55.961.000
III 0 0 0 0 0 0
26 MARAMURES I 438.366.000 82.510.000 33.934.000 33.934.000 0 321.922.000
II -438.366.000 -82.510.000 -33.934.000 -33.934.000 0 -321.922.000
III 0 0 0 0 0 0
27 MEHEDINTI I 252.255.000 31.587.000 12.574.000 12.574.000 0 208.094.000
II -252.255.000 -31.587.000 -12.574.000 -12.574.000 0 -208.094.000
III 0 0 0 0 0 0
28 MURES I 409.534.000 111.590.000 34.322.000 34.322.000 0 263.622.000
II -409.534.000 -111.590.000 -34.322.000 -34.322.000 0 -263.622.000
III 0 0 0 0 0 0
29 NEAMT I 570.751.000 131.200.000 44.516.000 44.516.000 0 395.035.000
II -570.751.000 -131.200.000 -44.516.000 -44.516.000 0 -395.035.000
III 0 0 0 0 0 0
30 OLT I 377.395.000 61.036.000 15.583.000 15.583.000 0 300.776.000
II -377.395.000 -61.036.000 -15.583.000 -15.583.000 0 -300.776.000
III 0 0 0 0 0 0
31 PRAHOVA I 423.135.000 132.407.000 11.408.000 11.408.000 0 279.320.000
II -423.135.000 -132.407.000 -11.408.000 -11.408.000 0 -279.320.000
III 0 0 0 0 0 0
32 SATU MARE I 299.999.000 68.745.000 19.904.000 19.904.000 0 211.350.000
II -299.999.000 -68.745.000 -19.904.000 -19.904.000 0 -211.350.000
III 0 0 0 0 0 0
33 SALAJ I 244.725.000 56.527.000 23.350.000 23.350.000 0 164.848.000
II -244.725.000 -56.527.000 -23.350.000 -23.350.000 0 -164.848.000
III 0 0 0 0 0 0
34 SIBIU I 342.675.000 117.711.000 43.357.000 25.487.000 17.870.000 181.607.000
II -342.675.000 -117.711.000 -43.357.000 -25.487.000 -17.870.000 -181.607.000
III 0 0 0 0 0 0
35 SUCEAVA I 736.648.000 139.589.000 57.471.000 29.274.000 28.197.000 539.588.000
II -736.648.000 -139.589.000 -57.471.000 -29.274.000 -28.197.000 -539.588.000
III 0 0 0 0 0 0
36 TELEORMAN I 366.203.000 48.534.000 14.855.000 14.855.000 0 302.814.000
II -366.203.000 -48.534.000 -14.855.000 -14.855.000 0 -302.814.000
III 0 0 0 0 0 0
37 TIMIS I 388.007.000 115.507.000 33.254.000 33.254.000 0 239.246.000
II -388.007.000 -115.507.000 -33.254.000 -33.254.000 0 -239.246.000
III 0 0 0 0 0 0
38 TULCEA I 263.979.048 38.738.048 12.331.000 12.331.000 0 212.910.000
II -263.979.048 -38.738.048 -12.331.000 -12.331.000 0 -212.910.000
III 0 0 0 0 0 0
39 VASLUI I 518.351.000 66.227.000 15.049.000 15.049.000 0 437.075.000
II -518.351.000 -66.227.000 -15.049.000 -15.049.000 0 -437.075.000
III 0 0 0 0 0 0
40 VALCEA I 364.032.154 108.841.154 24.321.000 24.321.000 0 230.870.000
II -364.032.154 -108.841.154 -24.321.000 -24.321.000 0 -230.870.000
III 0 0 0 0 0 0
41 VRANCEA I 378.359.000 83.068.000 11.505.000 11.505.000 0 283.786.000
II -378.359.000 -83.068.000 -11.505.000 -11.505.000 0 -283.786.000
III 0 0 0 0 0 0
42 MUN. BUCURESTI I 239.606.000 169.539.000 70.067.000 47.425.000 22.642.000***)
II -239.606.000 -169.539.000 -70.067.000 -47.425.000 -22.642.000***) 0
III 0 0 0 0 0 0
Sume ce se I**) 206.294.000 206.294.000
repartizeaza in baza II**) -206.294.000 -206.294.000
unor acte normative III 0 0 0 0 0 0
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*) In baza prevederilor <>art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999 , aprobata prin <>Legea nr. 55/2000 si a <>Legii nr. 298/2003 , se aloca Consiliului local al comunei Gura Ocnitei suma de 5.672.000 mii lei;
**) In baza prevederilor <>art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 253/2000 , aprobata prin <>Legea nr. 163/2001 se aloca Consiliului judetean Iasi suma de 60.669.000 mii lei, in baza prevederilor <>art. 4 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 , aprobata prin <>Legea nr. 643/2002 , se aloca Consiliului local al municipiului Iasi suma de 72.613.000 mii lei si Consiliului local al municipiului Suceava suma de 73.012.000 mii lei;
***) Din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrari in continuare si dotari la sediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii, nr. 70-72.

NOTA: La stabilirea criteriilor pentru repartizarea in proportie de 15% a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si a cotei defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, Consiliul Judetean Iasi va avea in vedere si asigurarea sumelor necesare finantarii obiectivului de investitii "Sala multifunctionala, cu anexele aferente, ca sediu pentru autoritatile administratiei publice locale ale municipiului Pascani."

ANEXA 7

I Program actualizat
II Influente
III Program rectificat

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sustinerea sistemului de protectie
a persoanelor cu handicap, cultura si culte si echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005

- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
din care, pentru:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
Sustinerea din care Sume defalcate
Nr. Judetul TOTAL sistemului de ──────────────────────────- din taxa pe
crt. protectie a Cultura si Contributii Institutii valoarea
persoanelor culte pentru de cultura adaugata
cu handicap personalul preluate de pentru
neclerical autoritatile echilibrare
locale
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL I 0 0 0 0 0 0
II 15.333.900.596 3.367.100.558 976.086.000 879.778.000 96.308.000 10.990.714.038
III 15.333.900.596 3.367.100.558 976.086.000 879.778.000 96.308.000 10.990.714.038
1 ALBA I 0 0 0 0 0 0
II 366.795.666 102.596.628 41.544.000 36.080.000 5.464.000 222.655.038
III 366.795.666 102.596.628 41.544.000 36.080.000 5.464.000 222.655.038
2 ARAD I 0 0 0 0 0 0
II 293.194.000 50.200.000 19.075.000 19.075.000 0 223.919.000
III 293.194.000 50.200.000 19.075.000 19.075.000 0 223.919.000
3 ARGES I 0 0 0 0 0 0
II 406.630.000 109.830.000 27.907.000 26.765.000 1.142.000 268.893.000
III 406.630.000 109.830.000 27.907.000 26.765.000 1.142.000 268.893.000
4 BACAU I 0 0 0 0 0 0
II 536.884.000 193.309.000 21.836.000 21.836.000 0 321.739.000
III 536.884.000 193.309.000 21.836.000 21.836.000 0 321.739.000
5 BIHOR I 0 0 0 0 0 0
II 418.081.000 93.979.000 41.650.000 41.650.000 0 282.452.000
III 418.081.000 93.979.000 41.650.000 41.650.000 0 282.452.000
6 BISTRITA-NASAUD I 0 0 0 0 0 0
II 274.683.000 32.270.000 13.259.000 13.259.000 0 229.154.000
III 274.683.000 32.270.000 13.259.000 13.259.000 0 229.154.000
7 BOTOSANI I 0 0 0 0 0 0
II 532.600.000 88.674.000 28.444.000 12.618.000 15.826.000 415.482.000
III 532.600.000 88.674.000 28.444.000 12.618.000 15.826.000 415.482.000
8 BRASOV I 0 0 0 0 0 0
II 276.799.000 64.605.000 21.293.000 21.293.000 0 190.901.000
III 276.799.000 64.605.000 21.293.000 21.293.000 0 190.901.000
9 BRAILA I 0 0 0 0 0 0
II 277.771.000 50.048.000 9.217.000 9.217.000 0 218.506.000
III 277.771.000 50.048.000 9.217.000 9.217.000 0 218.506.000
10 BUZAU I 0 0 0 0 0 0
II 394.142.000 63.898.000 12.323.000 12.323.000 0 317.921.000
III 394.142.000 63.898.000 12.323.000 12.323.000 0 317.921.000
11 CARAS-SEVERIN I 0 0 0 0 0 0
II 399.080.000 87.174.000 25.828.000 25.828.000 0 286.078.000
III 399.080.000 87.174.000 25.828.000 25.828.000 0 286.078.000
12 CALARASI I 0 0 0 0 0 0
II 337.916.000 51.825.000 5.570.000 5.570.000 0 280.521.000
III 337.916.000 51.825.000 5.570.000 5.570.000 0 280.521.000
13 CLUJ I 0 0 0 0 0 0
II 323.273.000 54.632.000 38.249.000 38.249.000 0 230.392.000
III 323.273.000 54.632.000 38.249.000 38.249.000 0 230.392.000
14 CONSTANTA I 0 0 0 0 0 0
II 340.559.648 104.811.648 12.964.000 12.964.000 0 222.784.000
III 340.559.648 104.811.648 12.964.000 12.964.000 0 222.784.000
15 COVASNA I 0 0 0 0 0 0
II 178.051.000 32.188.000 7.394.000 7.394.000 0 138.469.000
III 178.051.000 32.188.000 7.394.000 7.394.000 0 138.469.000
16 DAMBOVITA I 0 0 0 0 0 0
II 404.171.000 101.885.000*) 24.095.000 18.928.000 5.167.000 278.191.000
III 404.171.000 101.885.000*) 24.095.000 18.928.000 5.167.000 278.191.000
17 DOLJ I 0 0 0 0 0 0
II 452.565.000 83.208.000 19.618.000 19.618.000 0 349.739.000
III 452.565.000 83.208.000 19.618.000 19.618.000 0 349.739.000
18 GALATI I 0 0 0 0 0 0
II 309.465.000 32.694.000 22.575.000 22.575.000 0 254.196.000
III 309.465.000 32.694.000 22.575.000 22.575.000 0 254.196.000
19 GIURGIU I 0 0 0 0 0 0
II 297.734.000 63.829.000 4.585.000 4.585.000 0 229.320.000
III 297.734.000 63.829.000 4.585.000 4.585.000 0 229.320.000
20 GORJ I 0 0 0 0 0 0
II 221.998.000 52.466.000 15.033.000 15.033.000 0 154.499.000
III 221.998.000 52.466.000 15.033.000 15.033.000 0 154.499.000
21 HARGHITA I 0 0 0 0 0 0
II 269.851.080 39.607.080 13.752.000 13.752.000 0 216.492.000
III 269.851.080 39.607.080 13.752.000 13.752.000 0 216.492.000
22 HUNEDOARA I 0 0 0 0 0 0
II 305.947.000 47.156.000 14.935.000 14.935.000 0 243.856.000
III 305.947.000 47.156.000 14.935.000 14.935.000 0 243.856.000
23 IALOMITA I 0 0 0 0 0 0
II 279.352.000 49.265.000 7.394.000 7.394.000 0 222.693.000
III 279.352.000 49.265.000 7.394.000 7.394.000 0 222.693.000
24 IASI I 0 0 0 0 0 0
II 491.582.000 101.272.000 33.566.000 33.566.000 0 356.744.000
III 491.582.000 101.272.000 33.566.000 33.566.000 0 356.744.000
25 ILFOV I 0 0 0 0 0 0
II 118.190.000 52.322.000 9.907.000 9.907.000 0 55.961.000
III 118.190.000 52.322.000 9.907.000 9.907.000 0 55.961.000
26 MARAMURES I 0 0 0 0 0 0
II 438.886.000 82.510.000 34.454.000 34.454.000 0 321.922.000
III 438.886.000 82.510.000 34.454.000 34.454.000 0 321.922.000
27 MEHEDINTI I 0 0 0 0 0 0
II 252.447.000 31.587.000 12.766.000 12.766.000 0 208.094.000
III 252.447.000 31.587.000 12.766.000 12.766.000 0 208.094.000
28 MURES I 0 0 0 0 0 0
II 410.060.000 111.590.000 34.848.000 34.848.000 0 263.622.000
III 410.060.000 111.590.000 34.848.000 34.848.000 0 263.622.000
29 NEAMT I 0 0 0 0 0 0
II 571.433.000 131.200.000 45.198.000 45.198.000 0 395.035.000
III 571.433.000 131.200.000 45.198.000 45.198.000 0 395.035.000
30 OLT I 0 0 0 0 0 0
II 377.634.000 61.036.000 15.822.000 15.822.000 0 300.776.000
III 377.634.000 61.036.000 15.822.000 15.822.000 0 300.776.000
31 PRAHOVA I 0 0 0 0 0 0
II 423.310.000 132.407.000 11.583.000 11.583.000 0 279.320.000
III 423.310.000 132.407.000 11.583.000 11.583.000 0 279.320.000
32 SATU MARE I 0 0 0 0 0 0
II 300.304.000 68.745.000 20.209.000 20.209.000 0 211.350.000
III 300.304.000 68.745.000 20.209.000 20.209.000 0 211.350.000
33 SALAJ I 0 0 0 0 0 0
II 245.083.000 56.527.000 23.708.000 23.708.000 0 164.848.000
III 245.083.000 56.527.000 23.708.000 23.708.000 0 164.848.000
34 SIBIU I 0 0 0 0 0 0
II 343.065.000 117.711.000 43.747.000 25.877.000 17.870.000 181.607.000
III 343.065.000 117.711.000 43.747.000 25.877.000 17.870.000 181.607.000
35 SUCEAVA I 0 0 0 0 0 0
II 737.096.000 139.589.000 57.919.000 29.722.000 28.197.000 539.588.000
III 737.096.000 139.589.000 57.919.000 29.722.000 28.197.000 539.588.000
36 TELEORMAN I 0 0 0 0 0 0
II 366.430.000 48.534.000 15.082.000 15.082.000 0 302.814.000
III 366.430.000 48.534.000 15.082.000 15.082.000 0 302.814.000
37 TIMIS I 0 0 0 0 0 0
II 388.517.000 115.507.000 33.764.000 33.764.000 0 239.246.000
III 388.517.000 115.507.000 33.764.000 33.764.000 0 239.246.000
38 TULCEA I 0 0 0 0 0 0
II 264.168.048 38.738.048 12.520.000 12.520.000 0 212.910.000
III 264.168.048 38.738.048 12.520.000 12.520.000 0 212.910.000
39 VASLUI I 0 0 0 0 0 0
II 518.582.000 66.227.000 15.280.000 15.280.000 0 437.075.000
III 518.582.000 66.227.000 15.280.000 15.280.000 0 437.075.000
40 VALCEA I 0 0 0 0 0 0
II 364.405.154 108.841.154 24.694.000 24.694.000 0 230.870.000
III 364.405.154 108.841.154 24.694.000 24.694.000 0 230.870.000
41 VRANCEA I 0 0 0 0 0 0
II 378.535.000 83.068.000 11.681.000 11.681.000 0 283.786.000
III 378.535.000 83.068.000 11.681.000 11.681.000 0 283.786.000
42 MUN. BUCURESTI I 0 0 0 0 0
II 240.337.000 169.539.000 70.798.000 48.156.000 22.642.000***)
III 240.337.000 169.539.000 70.798.000 48.156.000 22.642.000***) 0
Sume ce se I 0 0
repartizeaza in baza II**) 206.294.000 206.294.000
unor acte normative III**) 206.294.000 0 0 0 0 206.294.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


-------------
*) In baza prevederilor <>art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999 , aprobata prin <>Legea nr. 55/2000 si a <>Legii nr. 298/2003 , se aloca Consiliului local al comunei Gura Ocnitei suma de 5.672.000 mii lei;
**) In baza prevederilor <>art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 253/2000 , aprobata prin <>Legea nr. 163/2001 se aloca Consiliului judetean Iasi suma de 60.669.000 mii lei, in baza prevederilor <>art. 4 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2002 , aprobata prin <>Legea nr. 643/2002 , se aloca Consiliului local al municipiului Iasi suma de 72.613.000 mii lei si Consiliului local al municipiului Suceava suma de 73.012.000 mii lei;
***) Din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrari in continuare si dotari la sediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii, nr. 70-72.

NOTA: La stabilirea criteriilor pentru repartizarea in proportie de 15% a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, precum si a cotei defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetului, Consiliul Judetean Iasi va avea in vedere si asigurarea sumelor necesare finantarii obiectivului de investitii "Sala multifunctionala, cu anexele aferente, ca sediu pentru autoritatile administratiei publice locale ale municipiului Pascani."


ANEXA 8

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei
pe anul 2005


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judetul Program actualizat Influente Program
crt. rectificat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 4.975.073.000 -6.427.000 4.968.646.000
1 ALBA 10.230.000 0 10.230.000
2 ARAD 121.076.000 0 121.076.000
3 ARGES 236.776.000 0 236.776.000
4 BACAU 234.855.000 0 234.855.000
5 BIHOR 251.317.000 0 251.317.000
6 BISTRITA-NASAUD 24.409.000 0 24.409.000
7 BOTOSANI 208.937.000 -16.624.000 192.313.000
8 BRASOV 149.441.000 -469.000 148.972.000
9 BRAILA 60.821.000 0 60.821.000
10 BUZAU 130.387.000 0 130.387.000
11 CARAS-SEVERIN 41.240.000 -5.890.000 35.350.000
12 CALARASI 32.642.000 0 32.642.000
13 CLUJ 79.456.000 0 79.456.000
14 CONSTANTA 302.156.000 0 302.156.000
15 COVASNA 12.425.000 0 12.425.000
16 DAMBOVITA 51.908.000 0 51.908.000
17 DOLJ 154.896.000 0 154.896.000
18 GALATI 121.710.000 0 121.710.000
19 GIURGIU 47.444.000 0 47.444.000
20 GORJ 22.191.000 -804.000 21.387.000
21 HARGHITA 65.664.000 0 65.664.000
22 HUNEDOARA 80.715.000 0 80.715.000
23 IALOMITA 13.371.000 0 13.371.000
24 IASI 91.592.000 0 91.592.000
25 ILFOV 2.411.000 0 2.411.000
26 MARAMURES 1.179.000 -188.000 991.000
27 MEHEDINTI 59.696.000 0 59.696.000
28 MURES 22.190.000 10.178.000 32.368.000
29 NEAMT 38.774.000 0 38.774.000
30 OLT 37.378.000 8.040.000 45.418.000
31 PRAHOVA 158.515.000 0 158.515.000
32 SATU MARE 0 0 0
33 SALAJ 24.515.000 0 24.515.000
34 SIBIU 26.789.000 0 26.789.000
35 SUCEAVA 272.090.000 0 272.090.000
36 TELEORMAN 74.395.000 -670.000 73.725.000
37 TIMIS 328.242.000 0 328.242.000
38 TULCEA 82.709.000 0 82.709.000
39 VASLUI 55.793.000 0 55.793.000
40 VALCEA 68.907.000 0 68.907.000
41 VRANCEA 82.403.000 0 82.403.000
42 Municipiul BUCURESTI 1.093.428.000 0 1.093.428.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 9

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
de personal ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat
din bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe anul 2005


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judetul Program actualizat Influente Program
crt. rectificat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 40.947.025.600 5.341.030.000 46.288.055.600
1 ALBA 842.900.000 108.036.000 950.936.000
2 ARAD 801.622.000 107.275.000 908.897.000
3 ARGES 1.346.029.000 170.699.000 1.516.728.000
4 BACAU 1.408.917.000 180.555.000 1.589.472.000
5 BIHOR 1.187.524.000 160.680.000 1.348.204.000
6 BISTRITA-NASAUD 686.731.000 94.328.000 781.059.000
7 BOTOSANI 899.218.000 117.353.000 1.016.571.000
8 BRASOV 1.063.736.000 138.905.000 1.202.641.000
9 BRAILA 676.126.000 87.759.000 763.885.000
10 BUZAU 942.611.000 123.537.000 1.066.148.000
11 CARAS-SEVERIN 612.616.000 83.336.000 695.952.000
12 CALARASI 540.644.000 68.258.000 608.902.000
13 CLUJ 1.319.967.000 175.795.000 1.495.762.000
14 CONSTANTA 1.254.690.000 161.762.000 1.416.452.000
15 COVASNA 515.195.000 65.777.000 580.972.000
16 DAMBOVITA 1.011.329.000 129.477.000 1.140.806.000
17 DOLJ 1.359.623.000 176.159.000 1.535.782.000
18 GALATI 1.063.993.000 139.836.000 1.203.829.000
19 GIURGIU 402.020.000 51.654.000 453.674.000
20 GORJ 817.656.000 104.290.000 921.946.000
21 HARGHITA 811.202.000 101.920.000 913.122.000
22 HUNEDOARA 943.734.000 121.410.000 1.065.144.000
23 IALOMITA 487.042.000 62.758.000 549.800.000
24 IASI 1.627.686.000 213.905.000 1.841.591.000
25 ILFOV 366.564.000 50.071.000 416.635.000
26 MARAMURES 1.074.355.000 141.047.000 1.215.402.000
27 MEHEDINTI 604.398.000 77.303.000 681.701.000
28 MURES 1.215.295.000 155.657.000 1.370.952.000
29 NEAMT 1.088.817.000 143.649.000 1.232.466.000
30 OLT 941.989.000 120.532.000 1.062.521.000
31 PRAHOVA 1.382.098.000 178.198.000 1.560.296.000
32 SATU MARE 813.186.000 105.319.000 918.505.000
33 SALAJ 600.362.000 76.759.000 677.121.000
34 SIBIU 847.640.000 111.925.000 959.565.000
35 SUCEAVA 1.391.720.000 190.236.000 1.581.956.000
36 TELEORMAN 778.553.000 99.466.000 878.019.000
37 TIMIS 1.212.390.000 163.059.000 1.375.449.000
38 TULCEA 490.274.000 62.623.000 552.897.000
39 VASLUI 903.030.000 118.700.000 1.021.730.000
40 VALCEA 887.010.000 112.456.000 999.466.000
41 VRANCEA 700.820.000 90.466.000 791.286.000
42 Municipiul BUCURESTI 3.025.713.600 398.100.000 3.423.813.600
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA: Cu influentele respective se modifica in mod corespunzator si anexele nr. 8, 8a si 8b la <>Legea nr. 511/2004 .

ANEXA 9a

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea
cheltuielilor institutiilor de invatamant special pe anul 2005


- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Judetul Program actualizat Influente Program
crt. rectificat
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL 1.976.000.000 262.044.000 2.238.044.000
1 ALBA 29.335.000 3.890.000 33.225.000
2 ARAD 58.326.000 7.735.000 66.061.000
3 ARGES 29.030.000 3.850.000 32.880.000
4 BACAU 30.304.000 4.019.000 34.323.000
5 BIHOR 105.940.000 14.049.000 119.989.000
6 BISTRITA-NASAUD 70.158.000 9.304.000 79.462.000
7 BOTOSANI 33.226.000 4.406.000 37.632.000
8 BRASOV 58.425.000 7.748.000 66.173.000
9 BRAILA 30.122.000 3.995.000 34.117.000
10 BUZAU 47.156.000 6.254.000 53.410.000
11 CARAS-SEVERIN 56.710.000 7.521.000 64.231.000
12 CALARASI 0 0 0
13 CLUJ 111.612.000 14.801.000 126.413.000
14 CONSTANTA 41.728.000 5.534.000 47.262.000
15 COVASNA 14.993.000 1.988.000 16.981.000
16 DAMBOVITA 22.100.000 2.931.000 25.031.000
17 DOLJ 54.382.000 7.212.000 61.594.000
18 GALATI 51.064.000 6.772.000 57.836.000
19 GIURGIU 2.832.000 376.000 3.208.000
20 GORJ 16.552.000 2.195.000 18.747.000
21 HARGHITA 14.574.000 1.933.000 16.507.000
22 HUNEDOARA 35.360.000 4.689.000 40.049.000
23 IALOMITA 12.450.000 1.651.000 14.101.000
24 IASI 86.174.000 11.428.000 97.602.000
25 ILFOV 29.273.000 3.882.000 33.155.000
26 MARAMURES 58.147.000 7.711.000 65.858.000
27 MEHEDINTI 12.360.000 1.639.000 13.999.000
28 MURES 37.326.000 4.950.000 42.276.000
29 NEAMT 63.328.000 8.398.000 71.726.000
30 OLT 23.375.000 3.100.000 26.475.000
31 PRAHOVA 43.500.000 5.769.000 49.269.000
32 SATU MARE 35.215.000 4.670.000 39.885.000
33 SALAJ 19.578.000 2.596.000 22.174.000
34 SIBIU 53.405.000 7.082.000 60.487.000
35 SUCEAVA 121.518.000 16.115.000 137.633.000
36 TELEORMAN 16.949.000 2.248.000 19.197.000
37 TIMIS 105.387.000 13.976.000 119.363.000
38 TULCEA 11.402.000 1.512.000 12.914.000
39 VASLUI 39.772.000 5.274.000 45.046.000
40 VALCEA 18.808.000 2.494.000 21.302.000
41 VRANCEA 21.776.000 2.888.000 24.664.000
42 Municipiul BUCURESTI 252.328.000 33.459.000 285.787.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA: Cu influentele respective se modifica in mod corespunzator si anexele nr. 8 si 8a la <>Legea nr. 511/2004 .

ANEXA 10/01

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anul 2005

- mii lei -
┌─────┬─────┬─────┬────┬────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│/Ar- │ne- │ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol│ at │ │ │ │ │
├─────┴─────┴─────┴────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├──────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │77.123.428.202│5.030.111.885│82.153.540.087│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │76.907.428.202│5.030.111.885│81.937.540.087│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 748.678.188│ -45.588.115│ 703.090.073│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII│76.158.750.014│5.075.700.000│81.234.450.014│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 216.000.000│ │ 216.000.000│
│5016 │CHELTUIELI - TOTAL │77.118.199.202│5.030.111.885│82.148.311.087│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │76.902.199.202│5.030.111.885│81.932.311.087│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 748.678.188│ -45.588.115│ 703.090.073│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII│76.153.521.014│5.075.700.000│81.229.221.014│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 216.000.000│ │ 216.000.000│
│5030 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 5.229.000│ │ 5.229.000│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.229.000│ │ 5.229.000│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII│ 5.229.000│ │ 5.229.000│
└──────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┘ANEXA 10/02

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
pe anul 2005
(sumele alocate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate)

- mii lei -
┌─────┬─────┬─────┬────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│/Ar- │ne- │ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol│ at │ │ │ │ │
├─────┴─────┴─────┴────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├──────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┤
│5016 │CHELTUIELI - TOTAL │77.118.199.202│5.030.111.885│82.148.311.087│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │76.902.199.202│5.030.111.885│81.932.311.087│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 748.678.188│ -45.588.115│ 703.090.073│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │76.153.521.014│5.075.700.000│81.229.221.014│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 216.000.000│ │ 216.000.000│
│5700 16 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │75.855.753.800│5.075.700.000│80.931.453.800│
│6216 │SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE │75.855.753.800│5.075.700.000│80.931.453.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │75.855.753.800│5.075.700.000│80.931.453.800│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │75.855.753.800│5.075.700.000│80.931.453.800│
│ 01 │Asistenta medicala primara │ 4.440.075.000│ │ 4.440.075.000│
│ 02 │Asistenta medicala ambulatorie (de │ │ │ │
│ │specialitate) pentru specialitati clinice │ 2.690.000.000│ │ 2.690.000.000│
│ 03 │Asistenta medicala ambulatorie stomatologica │ 655.742.000│ │ 655.742.000│
│ 04 │Asistenta medicala ambulatorie pentru │ │ │ │
│ │specialitati paraclinice │ 2.139.590.000│ │ 2.139.590.000│
│ 05 │Medicamente si materiale specifice utilizate │ │ │ │
│ │in spital si ambulatoriu pentru unele boli │ │ │ │
│ │cronice si specialitati clinice, pe baza de │ │ │ │
│ │programe │ 8.001.648.000│ 70.000.000│ 8.071.648.000│
│ 06 │Dispozitive medicale destinate corectarii si │ │ │ │
│ │recuperarii deficientelor organice sau │ │ │ │
│ │functionale ori corectarii unor deficiente │ │ │ │
│ │fizice │ 347.372.000│ │ 347.372.000│
│ 07 │Medicamente cu si fara contributie personala │ │ │ │
│ │in tratamentul ambulatoriu │12.874.300.000│2.725.700.000│15.600.000.000│
│ 08 │Servicii medicale spitalicesti │34.846.140.000│2.070.000.000│36.916.140.000│
│ 09 │Servicii de urgenta prespitalicesti si alte │ │ │ │
│ │tipuri de transport medical │ 2.118.406.000│ 210.000.000│ 2.328.406.000│
│ 10 │Servicii de recuperare-reabilitare a sanatatii│ 808.433.000│ │ 808.433.000│
│ 11 │Medicamente utilizate in tratamentul in spital│ 6.902.860.000│ │ 6.902.860.000│
│ 12 │Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu │ 31.187.800│ │ 31.187.800│
│7100 16 │Partea a VI-a ALTE ACTIUNI │ 1.262.445.402│ -45.588.115│ 1.216.857.287│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.046.445.402│ -45.588.115│ 1.000.857.287│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 748.678.188│ -45.588.115│ 703.090.073│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 297.767.214│ │ 297.767.214│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 216.000.000│ │ 216.000.000│
│7316 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI │ 1.262.445.402│ -45.588.115│ 1.216.857.287│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.046.445.402│ -45.588.115│ 1.000.857.287│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 748.678.188│ -45.588.115│ 703.090.073│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 297.767.214│ │ 297.767.214│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 216.000.000│ │ 216.000.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 252.489.080│ -11.397.029│ 241.092.051│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 1.009.956.322│ -34.191.086│ 975.765.236│
│9500 16 │Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA │ 747.123.224│ 33.416.776│ 780.540.000│
│9516 │FONDURI DE REZERVA │ 747.123.224│ 33.416.776│ 780.540.000│
│ 60 │REZERVE │ 747.123.224│ 33.416.776│ 780.540.000│
│ 06 │Fondul de rezerva al Casei Nationale de │ │ │ │
│ │Asigurari de Sanatate │ 747.123.224│ 33.416.776│ 780.540.000│
└──────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┘ANEXA 10/03

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

SINTEZA
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitole
pe anul 2005
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)

- mii lei -
┌─────┬─────┬──────┬────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu/│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│ Ar- │neat│ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴──────┴────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────├─────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────├─────────────┼──────────────┤
│5030 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 5.229.000 │ │ 5.229.000 │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.229.000 │ │ 5.229.000 │
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 5.229.000 │ │ 5.229.000 │
│7330 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI │ 5.229.000 │ │ 5.229.000 │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.229.000 │ │ 5.229.000 │
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 5.229.000 │ │ 5.229.000 │
│ 01 │Administratie centrala │ 5.229.000 │ │ 5.229.000 │
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┘ANEXA 10/04
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE
pe anul 2005

- mii lei -
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Capi-│Sub- │Titlu│Ali-│ │ Program │ │ Program │
│ tol │capi-│/Ar- │ne- │ Denumire indicator │ actualizat │ Influente │ rectificat │
│ │ tol │ticol│ at │ │ │ │ │
├─────┴─────┴─────┴────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│0001 16 │VENITURI - TOTAL │77.865.322.426│ 2.467.377.574│80.332.700.000│
│0002 │I. VENITURI CURENTE │74.726.291.626│ 2.360.806.574│77.087.098.200│
│0003 │A. VENITURI FISCALE │72.536.400.000│ 3.815.698.200│76.352.098.200│
│0004 │A.1. IMPOZITE DIRECTE │72.536.400.000│ 3.815.698.200│76.352.098.200│
│1216 │CONTRIBUTII LA FONDUL NATIONAL UNIC DE │ │ │ │
│ │ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE │72.536.400.000│ 3.815.698.200│76.352.098.200│
│ 01 │Contributii de la persoane juridice sau │ │ │ │
│ │fizice, care angajeaza personal salariat │35.928.331.082│ 1.720.003.926│37.648.335.008│
│ 02 │Contributia datorata de persoanele asigurate │ │ │ │
│ │care au calitatea de angajat │34.061.702.718│ 1.805.418.800│35.867.121.518│
│ 03 │Contributia datorata de alte persoane │ │ │ │
│ │asigurate │ 559.726.200│ 290.275.474│ 850.001.674│
│ 04 │Contributii pentru asigurari sociale de │ │ │ │
│ │sanatate datorate de persoanele aflate in │ │ │ │
│ │somaj │ 536.640.000│ │ 536.640.000│
│ 05 │Venituri incasate in urma valorificarii │ │ │ │
│ │creantelor de catre Autoritatea pentru │ │ │ │
│ │Valorificarea Activelor Statului │ 1.450.000.000│ │ 1.450.000.000│
│1900 16 │B. VENITURI NEFISCALE │ 2.189.891.626│-1.454.891.626│ 735.000.000│
│2216 │DIVERSE VENITURI │ 2.189.891.626│-1.454.891.626│ 735.000.000│
│ 05 │Restituiri de fonduri din finantarea bugetara│ │ │ │
│ │a anilor precedenti │ 89.891.626│ -54.891.626│ 35.000.000│
│ 30 │Incasari din alte surse │ 2.100.000.000│-1.400.000.000│ 700.000.000│
│3400 16 │V. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE │ 860.330.800│ 106.571.000│ 966.901.800│
│3516 │SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE │ │ │ │
│ │ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII │ 469.044.800│ │ 469.044.800│
│ 01 │Persoane care satisfac serviciul militar in │ │ │ │
│ │termen │ 200.598.080│ │ 200.598.080│
│ 02 │Persoane care executa o pedeapsa privativa de│ │ │ │
│ │libertate sau arest preventiv │ 268.446.720│ │ 268.446.720│
│3616 │SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE PENTRU │ │ │ │
│ │PERSOANELE ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII │ 391.286.000│ 106.571.000│ 497.857.000│
│ 01 │Persoane care se afla in concediu medical, │ │ │ │
│ │concediu medical pentru sarcina si lauzie sau│ │ │ │
│ │in concediu medical pentru ingrijirea │ │ │ │
│ │copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani │ 391.286.000│ 91.576.000│ 482.862.000│
│ 02 │Persoane care se afla in concediu medical din│ │ │ │
│ │cauza de accidente de munca si boli │ │ │ │
│ │profesionale │ │ 14.995.000│ 14.995.000│
│3700 16 │VI. SUBVENTII │ 2.278.700.000│ │ 2.278.700.000│
│3716 │SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT │ 2.278.700.000│ │ 2.278.700.000│
│ 10 │Subventii primite de bugetul fondului de │ │ │ │
│ │asigurari sociale de sanatate │ 2.278.700.000│ │ 2.278.700.000│
│5016 │CHELTUIELI - TOTAL │77.118.199.202│ 5.030.111.885│82.148.311.087│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │76.902.199.202│ 5.030.111.885│81.932.311.087│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 748.678.188│ -45.588.115│ 703.090.073│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │76.153.521.014│ 5.075.700.000│81.229.221.014│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 216.000.000│ │ 216.000.000│
│5700 16 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │75.855.753.800│ 5.075.700.000│80.931.453.800│
│6216 │SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE │75.855.753.800│ 5.075.700.000│80.931.453.800│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │75.855.753.800│ 5.075.700.000│80.931.453.800│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │75.855.753.800│ 5.075.700.000│80.931.453.800│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu caracter│ │ │ │
│ │functional │75.855.753.800│ 5.075.700.000│80.931.453.800│
│ 01 │Asistenta medicala primara │ 4.440.075.000│ │ 4.440.075.000│
│ 02 │Asistenta medicala ambulatorie (de │ │ │ │
│ │specialitate) pentru specialitati clinice │ 2.690.000.000│ │ 2.690.000.000│
│ 03 │Asistenta medicala ambulatorie stomatologica │ 655.742.000│ │ 655.742.000│
│ 04 │Asistenta medicala ambulatorie pentru │ │ │ │
│ │specialitati paraclinice │ 2.139.590.000│ │ 2.139.590.000│
│ 05 │Medicamente si materiale specifice utilizate │ │ │ │
│ │in spital si ambulatoriu pentru unele boli │ │ │ │
│ │cronice si specialitati clinice, pe baza de │ │ │ │
│ │programe │ 8.001.648.000│ 70.000.000│ 8.071.648.000│
│ 06 │Dispozitive medicale destinate corectarii si │ │ │ │
│ │recuperarii deficientelor organice sau │ │ │ │
│ │functionale ori corectarii unor deficiente │ │ │ │
│ │fizice │ 347.372.000│ │ 347.372.000│
│ 07 │Medicamente cu si fara contributie personala │ │ │ │
│ │in tratamentul ambulatoriu │12.874.300.000│ 2.725.700.000│15.600.000.000│
│ 08 │Servicii medicale spitalicesti │34.846.140.000│ 2.070.000.000│36.916.140.000│
│ 09 │Servicii de urgenta prespitalicesti si alte │ │ │ │
│ │tipuri de transport medical │ 2.118.406.000│ 210.000.000│ 2.328.406.000│
│ 10 │Servicii de recuperare - reabilitare a │ │ │ │
│ │sanatatii │ 808.433.000│ │ 808.433.000│
│ 11 │Medicamente utilizate in tratamentul in │ │ │ │
│ │spital │ 6.902.860.000│ │ 6.902.860.000│
│ 12 │Servicii si ingrijiri medicale la domiciliu │ 31.187.800│ │ 31.187.800│
│7100 16 │Partea a VI-a ALTE ACTIUNI │ 1.262.445.402│ -45.588.115│ 1.216.857.287│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.046.445.402│ -45.588.115│ 1.000.857.287│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 748.678.188│ -45.588.115│ 703.090.073│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 297.767.214│ │ 297.767.214│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 216.000.000│ │ 216.000.000│
│7316 │CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI │ 1.262.445.402│ -45.588.115│ 1.216.857.287│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.046.445.402│ -45.588.115│ 1.000.857.287│
│ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 748.678.188│ -45.588.115│ 703.090.073│
│ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 551.940.494│ -36.754.333│ 515.186.161│
│ 11 │Contributii pentru asigurari sociale de stat │ 110.388.099│ 2.952.857│ 113.340.956│
│ 12 │Contributii pentru asigurarile de somaj │ 16.558.215│ -1.102.630│ 15.455.585│
│ 13 │Contributii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
│ │sanatate │ 38.635.835│ -2.572.803│ 36.063.032│
│ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 28.395.843│ -7.927.434│ 20.468.409│
│ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari in tara │ 24.895.843│ -7.489.584│ 17.406.259│
│ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari in │ │ │ │
│ │ strainatate │ 3.500.000│ -437.850│ 3.062.150│
│ 16 │Contributii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
│ │de munca si boli profesionale │ 2.759.702│ -183.772│ 2.575.930│
│ 20 │CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII │ 297.767.214│ │ 297.767.214│
│ 24 │Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie │ 163.060.377│ │ 163.060.377│
│ 25 │Materiale si prestari de servicii cu caracter│ │ │ │
│ │functional │ 76.271.397│ │ 76.271.397│
│ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
│ │scurta durata si echipament │ 16.962.384│ │ 16.962.384│
│ 27 │Reparatii curente │ 17.348.328│ │ 17.348.328│
│ 28 │Reparatii capitale │ 10.603.369│ │ 10.603.369│
│ 29 │Carti si publicatii │ 6.174.523│ │ 6.174.523│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 7.346.836│ │ 7.346.836│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 216.000.000│ │ 216.000.000│
│ 72 │Investitii ale institutiilor publice │ 216.000.000│ │ 216.000.000│
│ 01 │Administratie centrala │ 252.489.080│ -11.397.029│ 241.092.051│
│ 25 │Servicii publice descentralizate │ 1.009.956.322│ -34.191.086│ 975.765.236│
│9500 16 │Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA │ 747.123.224│ 33.416.776│ 780.540.000│
│9516 │FONDURI DE REZERVA │ 747.123.224│ 33.416.776│ 780.540.000│
│ 60 │REZERVE │ 747.123.224│ 33.416.776│ 780.540.000│
│ 06 │Fondul de rezerva al Casei Nationale de │ │ │ │
│ │Asigurari de Sanatate │ 747.123.224│ 33.416.776│ 780.540.000│
│9916 │EXCEDENT/DEFICIT │ │-2.596.151.087│-2.596.151.087│
└──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘ANEXA 10/05

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

CHELTUIELI CU SALARIILE
pe anul 2005
(sumele alocate din bugetul fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate)
- mii lei -
┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ Program │ │ Program │
│ Denumire indicator │Cod │actualizat │ Influente │rectificat │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│CHELTUIELI - TOTAL │5016│ │ │ │
│Fond aferent salariilor de baza │ 001│293.525.660│ 118.258│293.643.918│
│Salarii de merit │ 002│ 12.556.000│ │ 12.556.000│
│Indemnizatie de conducere │ 003│ 22.773.000│ │ 22.773.000│
│Spor de vechime │ 004│ 67.300.000│ │ 67.300.000│
│Alte sporuri │ 006│ 8.679.000│ │ 8.679.000│
│Ore suplimentare │ 007│ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│Fond de premii │ 008│ 60.000.000│ │ 60.000.000│
│Indemnizatii platite unor persoane din afara │ │ │ │ │
│unitatii │ 013│ 18.000.000│ │ 18.000.000│
│Alte drepturi salariale │ 014│ 64.106.834│-10.118.258│ 53.988.576│
│Economii la fondul de salarii │ 016│ │-26.754.333│-26.754.333│
│Cheltuieli cu salariile │ 020│551.940.494│-36.754.333│515.186.161│
│CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI │7316│ │ │ │
│Fond aferent salariilor de baza │ 001│293.525.660│ 118.258│293.643.918│
│Salarii de merit │ 002│ 12.556.000│ │ 12.556.000│
│Indemnizatie de conducere │ 003│ 22.773.000│ │ 22.773.000│
│Spor de vechime │ 004│ 67.300.000│ │ 67.300.000│
│Alte sporuri │ 006│ 8.679.000│ │ 8.679.000│
│Ore suplimentare │ 007│ 5.000.000│ │ 5.000.000│
│Fond de premii │ 008│ 60.000.000│ │ 60.000.000│
│Indemnizatii platite unor persoane din afara │ │ │ │ │
│unitatii │ 013│ 18.000.000│ │ 18.000.000│
│Alte drepturi salariale │ 014│ 64.106.834│-10.118.258│ 53.988.576│
│Economii la fondul de salarii │ 016│ │-26.754.333│-26.754.333│
│Cheltuieli cu salariile │ 020│551.940.494│-36.754.333│515.186.161│
└────────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┴───────────┘ANEXA 10/06

Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate

NUMARUL MAXIM DE POSTURI SI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA
pe anul 2005
(SUMELE ALOCATE PRIN FONDUL PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE)

- mii lei -
┌────────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────┐
│ │Salariul │ Numar maxim de posturi in anul 2005 │ Nr. │ Fond aferent salariilor │
│ │ mediu │ │ luni │ de baza in anul 2005 │
│ │ de baza ├───────┬──────────┬─────────┬──────────┤ pt. ├───────────┬─────────┬───────────┤
│ │ in luna │Aprobat│ │ │ │Influ- │ │ │ │
│ │decembrie│ prin │Actualizat│Influente│Rectificat│ ente │Actualizat │Influente│Rectificat │
│ │ 2004 │ buget │ │ (+/-) │ │ pe │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │functie│ │ │ │
├────────────────────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5=3+4 │ 6 │ 7 │ 8=1*4*6 │ 9=7+8 │
└────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────┴───────────┴─────────┴───────────┘
TOTAL: 4.028 3.697 3.697 293.525.660 118.258 293.643.918
din care:
7316 CHELTUIELI DE 4.028 3.697 3.697 293.525.660 118.258 293.643.918
ADMINISTRARE A FONDULUI
din care:
1. Persoane care ocupa
functii de demnitate publica 1 1 1 421.636 421.636
Secretar de stat 36.664 1 1 1 421.636 421.636
V.A. Functii publice generale 3.365
(conform <>Legii nr. 161/2003 )
2. Functii publice de conducere 338
Director general adjunct 9.442 3
Director 9.836 13
Director adjunct 9.518 5
Sef serviciu 9.207 154
Sef birou 9.163 74
Director executiv 9.178 89
3. Functii publice de executie 3.027
a. Clasa I - studii superioare 1.867
Expert principal 7.295 28
Expert asistent 5.705 28
Expert debutant 3.371 3
Consilier superior 9.066 556
Consilier principal 8.279 457
Consilier asistent 6.877 141
Consilier debutant 3.371 5
Consilier juridic superior 8.614 61
Consilier juridic principal 7.360 56
Consilier juridic asistent 5.875 42
Consilier juridic debutant 3.371 8
Auditor superior 9.411 116
Auditor principal 8.740 129
Auditor asistent 7.369 30
Inspector superior 7.447 4
Inspector principal 7.099 83
Inspector asistent 6.003 115
Inspector debutant 3.371 5
b. Clasa II - studii superioare
de scurta durata 31
Referent de specialitate superior 7.235 6
Referent de specialitate principal 6.769 17
Referent de specialitate asistent 5.711 8
c. Clasa III - studii medii 1.129
Referent superior 5.003 412
Referent principal 4.464 485
Referent asistent 3.891 227
Referent debutant 2.968 5
V.B. Functii publice specifice
(conform <>Legii nr. 161/2003 44
1. Functii specifice de conducere 44
Medic sef (C.N.A.S) 9.201 44
V.A. Functii publice generale
(conform O.U. nr. 92/2004) 3.061 -7 3.054 249.792.953 -358.162 249.434.791
2. Functii publice de conducere 340 340 36.179.782 36.179.782
Director general adjunct 9.442 3 3 325.749 325.749
Director 9.836 13 13 1.470.482 1.470.482
Director adjunct 9.518 5 5 547.285 547.285
Sef serviciu 10.108 7 7 813.694 813.694
Director executiv 9.178 90 90 9.499.230 9.499.230
Sef serviciu, sef administratie
financiara - nivel oras 9.214 148 148 15.682.228 15.682.228
Sef serviciu, sef administratie
financiara - nivel comuna 9.214 74 74 7.841.114 7.841.114
3. Functii publice de executie 2.721 -7 2.714 213.613.171 -358.162 213.255.009
a. Clasa I - studii superioare 1.681 -5 1.676 157.545.886 -314.104 157.231.782
Consilier superior treapta 1 9.518 49 -3 46 7,00 6.062.966 -199.878 5.863.088
Consilier superior treapta 2 8.321 3 3 287.075 287.075
Consilier superior treapta 3 7.537 6 6 520.053 520.053
Expert superior treapta 1 9.518 2 2 218.914 218.914
Expert superior treapta 3 7.537 3 3 260.027 260.027
Inspector superior treapta 1 9.518 1 1 142.770 142.770
Consilier juridic superior
treapta 1 9.518 4 4 537.767 537.767
Consilier principal treapta 1 6.757 6 -1 5 7,00 702.728 -47.299 655.429
Consilier principal treapta 3 5.618 1 1 64.607 64.607
Expert principal treapta 1 6.757 5 5 412.177 412.177
Expert principal treapta 2 6.072 1 1 69.828 69.828
Inspector principal treapta 1 6.757 7 7 543.939 543.939
Inspector principal treapta 2 6.072 1 1 69.828 69.828
Consilier juridic principal
treapta 1 6.757 1 1 101.355 101.355
Consilier asistent treapta 1 5.057 1 1 75.855 75.855
Consilier asistent treapta 3 4.383 2 2 100.809 100.809
Expert asistent treapta 3 4.383 2 2 100.809 100.809
Inspector asistent treapta 3 4.383 3 -1 2 7,00 151.214 -30.681 120.533
Consilier juridic asistent
treapta 1 5.057 17.700 17.700
Consilier juridic asistent
treapta 3 4.383 4 4 201.618 201.618
Consilier debutant 3.371 1 1 38.767 38.767
Expert debutant 3.371 1 1 38.767 38.767
Inspector debutant 3.371 1 1 38.767 38.767
Consilier juridic debutant 3.371 1 1 38.767 38.767
Auditor superior treapta 1 13.651 11 11 1.774.630 1.774.630
Auditor superior treapta 2 10.718 1 1 123.257 123.257
Auditor superior treapta 3 8.760 1 1 100.740 100.740
Auditor principal treapta 3 5.618 1 1 64.607 64.607
Auditor asistent treapta 1 5.057 17.700 17.700
Auditor asistent treapta 3 4.383 1 1 50.405 50.405
Consilier superior treapta 1 9.214 536 -1 535 7,00 58.859.032 -64.498 58.794.534
Consilier superior treapta 2 8.321 98 98 9.756.373 9.756.373
Consilier superior treapta 3 7.537 130 -1 129 7,00 11.716.267 -52.759 11.663.508
Expert superior treapta 3 7.537 1 1 86.676 86.676
Consilier juridic superior
treapta 1 9.214 35 1 36 7,00 3.869.880 64.498 3.934.378
Consilier juridic superior
treapta 2 8.321 7 7 669.841 669.841
Consilier juridic superior
treapta 3 7.537 14 14 1.292.596 1.292.596
Consilier principal treapta 1 6.757 65 65 5.476.549 5.476.549
Consilier principal treapta 2 6.072 40 40 2.856.876 2.856.876
Consilier principal treapta 3 5.618 26 26 1.758.434 1.758.434
Expert principal treapta 1 6.757 12 12 979.765 979.765
Expert principal treapta 2 6.072 16 16 1.117.248 1.117.248
Expert principal treapta 3 5.618 6 6 387.642 387.642
Inspector principal treapta 1 6.757 70 70 5.533.983 5.533.983
Inspector principal treapta 2 6.072 37 37 2.668.644 2.668.644
Inspector principal treapta 3 5.618 17 17 1.117.982 1.117.982
Consilier juridic principal
treapta 1 6.757 36 36 2.797.398 2.797.398
Consilier juridic principal
treapta 2 6.072 18 18 1.256.904 1.256.904
Consilier juridic principal
treapta 3 5.618 1 1 64.607 64.607
Consilier asistent treapta 1 5.057 12 12 804.063 804.063
Consilier asistent treapta 2 4.720 14 14 759.920 759.920
Consilier asistent treapta 3 4.383 54 54 2.798.546 2.798.546
Expert asistent treapta 1 5.057 2 2 222.508 222.508
Expert asistent treapta 2 4.720 1 1 54.280 54.280
Expert asistent treapta 3 4.383 5 5 282.704 282.704
Inspector asistent treapta 1 5.057 1 1 75.855 75.855
Inspector asistent treapta 2 4.720 4 4 266.680 266.680
Inspector asistent treapta 3 4.383 43 43 2.305.458 2.305.458
Consilier juridic asistent
treapta 1 5.057 2 2 116.311 116.311
Consilier juridic asistent
treapta 2 4.720 1 1 54.280 54.280
Consilier juridic asistent
treapta 3 4.383 27 -1 26 7,00 1.376.262 -30.681 1.345.581
Consilier debutant 3.371 1 1 74.162 74.162
Inspector debutant 3.371 1 1 2 7,00 50.565 23.597 74.162
Consilier juridic debutant 3.371 1 1 7,00 23.597 23.597 47.194
Auditor superior treapta 1 9.214 147 147 16.060.002 16.060.002
Auditor superior treapta 2 8.321 32 32 3.091.252 3.091.252
Auditor superior treapta 3 7.537 23 23 2.072.675 2.072.675
Auditor principal treapta 1 6.757 13 13 1.081.120 1.081.120
Auditor principal treapta 2 6.072 3 3 230.736 230.736
Auditor principal treapta 3 5.618 4 4 297.754 297.754
Auditor asistent treapta 3 4.383 5 5 252.023 252.023
b. Clasa II - studii superioare
de scurta durata 36 36 2.595.704 2.595.704
Referent de specialitate superior
treapta 1 8.321 1 1 95.692 95.692
Referent de specialitate superior
treapta 2 6.758 1 1 77.717 77.717
Referent de specialitate asistent
treapta 3 3.147 1 1 36.191 36.191
Referent de specialitate superior
treapta 1 8.321 7 7 669.841 669.841
Referent de specialitate superior
treapta 2 6.758 1 1 77.717 77.717
Referent de specialitate superior
treapta 3 6.072 10 10 698.280 698.280
Referent de specialitate
principal treapta 1 5.618 8 8 516.856 516.856
Referent de specialitate
principal treapta 2 5.484 5 5 315.330 315.330
Referent de specialitate
principal treapta 3 4.169 2 2 95.887 95.887
Referent de specialitate asistent
treapta 1 3.484 12.194 12.194
c. Clasa III - studii medii 1.004 -2 1.002 53.471.582 -44.058 53.427.524
Referent superior treapta 1 5.093 29 29 1.698.516 1.698.516
Referent superior treapta 2 4.401 1 1 50.612 50.612
Referent superior treapta 3 3.984 3 3 137.448 137.448
Referent principal treapta 1 3.670 2 2 148.635 148.635
Referent asistent treapta 1 3.147 2 2 72.381 72.381
Referent asistent treapta 3 2.978 7 7 239.729 239.729
Referent superior treapta 1 5.093 537 537 32.022.238 32.022.238
Referent superior treapta 2 4.401 120 120 6.196.608 6.196.608
Referent superior treapta 3 3.984 103 103 4.746.936 4.746.936
Referent principal treapta 1 3.670 98 98 4.251.695 4.251.695
Referent principal treapta 2 3.371 43 43 1.737.751 1.737.751
Referent principal treapta 3 3.259 14 14 547.512 547.512
Referent asistent treapta 1 3.147 2 -2 7,00 83.396 -44.058 39.338
Referent asistent treapta 2 3.090 2 2 81.885 81.885
Referent asistent treapta 3 2.978 41 41 1.456.242 1.456.242
V.B. Functii publice specifice
(conform O.U. nr. 92/2004) 44 44 4.665.780 4.665.780
2. Functii de conducere 44 44 4.665.780 4.665.780
Medic sef C.N.A.S 9.518 1 1 109.457 109.457
Medic sef 9.214 43 43 4.556.323 4.556.323
VII. Personal cu contract de munca
a) Personal de specialitate 273 263 7 270 23.163.849 476.420 23.640.269
Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil;
gradul IA 9.496 139 139 139 15.141.372 15.141.372
Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil;
gradul I 8.321 5 6 6 574.149 574.149
Consilier, expert, inspector de
specialitate, revizor contabil;
gradul II 6.281 2 4 4 227.686 227.686
Referent de specialitate,
inspector de specialitate, revizor
contabil gradul III 6.678 8 7 7 522.554 522.554
Referent de specialitate,
inspector de specialitate, revizor
contabil gradul IV 5.972 10 13 13 892.814 892.814
Referent, inspector, revizor
contabil; debutant 3.147 1 1 1 36.191 36.191
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional,
subinginer; gradul IA 8.321 11 10 10 986.039 986.039
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional,
subinginer; gradul I 6.758 5 4 4 310.868 310.868
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional,
subinginer; gradul II 6.072 1 1 1 69.828 69.828
Tehnician-economist, secretar
superior, referent, interpret
relatii, interpret profesional,
subinginer; gradul III 5.484 1 1 1 63.066 63.066
Consilier juridic gradul IA 9.518 1 1 1 109.457 109.457
Consilier juridic gradul I 8.321 1 1 95.692 95.692
Consilier juridic gradul II 7.537 1 1 1 86.676 86.676
Consilier juridic gradul III 6.757 2 2 2 155.411 155.411
Consilier juridic gradul IV 6.072 1 1 69.828 69.828
Consilier juridic debutant 3.147 2 2 72.381 72.381
Referent IA 4.790 65 49 49 2.699.165 2.699.165
Referent I 4.185 6 5 5 240.638 240.638
Referent II 3.919 4 3 3 135.206 135.206
Referent III 3.432 2 2 2 78.936 78.936
Referent IV 3.259 9 9 9 337.307 337.307
Referent debutant 2.968 1 1 2 7,00 34.132 20.776 54.908
Sef departament, director general 19.518 1 1 1 224.457 224.457
Stenodactilograf, sef cabinet,
referent 6.072 1 1 7,00 42.504 42.504
Director de cabinet 14.875 1 1 7,00 104.125 104.125
Consilier 14.875 2 2 7,00 208.250 208.250
Consultant 9.304 1 1 7,00 65.128 65.128
Secretar cabinet,
secretar-dactilograf 5.091 1 1 7,00 35.637 35.637
VII. Personal cu contract de munca
b) care ocupa functii comune 343 326 326 14.769.593 14.769.593
Secretar-dactilograf,
dactilograf; I 3.606 35 33 33 1.381.098 1.381.098
Secretar-dactilograf,
dactilograf; II 3.277 3 2 2 75.371 75.371
Administrator I 4.564 2 2 2 104.972 104.972
Casier magaziner; I 4.010 38 34 34 1.567.910 1.567.910
Casier magaziner; II 3.598 5 5 5 206.885 206.885
Functionar arhivar; I 3.922 9 8 8 374.551 374.551
Functionar arhivar; II 3.598 4 4 4 165.508 165.508
Functionar arhivar; III 3.277 4 4 4 150.742 150.742
Portar, paznic, pompier,
ingrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; I 3.229 77 73 73 2.744.650 2.744.650
Portar, paznic, pompier,
ingrijitor, guard, bufetier,
manipulant bunuri, curier; II 3.150 6 3 3 141.750 141.750
Sofer IA 5.163 6 6 6 356.247 356.247
Sofer I 4.450 90 87 87 4.483.375 4.483.375
Sofer II 4.334 23 23 23 1.146.343 1.146.343
Muncitor calificat I 4.284 9 10 10 507.654 507.654
Muncitor calificat II 4.099 11 11 11 518.524 518.524
Muncitor calificat III 3.808 5 6 6 262.752 262.752
Muncitor calificat IV 3.598 1 1 1 41.377 41.377
Muncitor calificat VI 3.247 7 6 6 246.772 246.772
Muncitor necalificat 3.186 8 8 8 293.112 293.112
I. Persoane care ocupa
functii de demnitate publica,
specifice Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate 2 2 2 711.850 711.850
Vicepresedinte (asimilat
cu subsecretar de stat) 30.950 2 2 2 711.850 711.850
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 10/07

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare


SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

- mii lei -
┌───────────────────────┬──┬───────────┬──────────┬─────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ Program 2005 │ Estimari │
│Denumirea proiectului/ │ │ Valoare │ Realizat │ Program ├──────────┬─────────┬──────────┼──────────┬──────────┬────┬─────────┤
│ surse de finantare │ │ proiect │ pana la │ 2004 │Actualizat│Influente│Rectificat│ 2006 │ 2007 │2008│ anii │
│ │ │ │31.12.2003│ │ │ │ │ │ │ │ulteriori│
├───────────────────────┼──┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ 1 │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
└───────────────────────┴──┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────┴─────────┘
TOTAL I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
din care, finantat din:
- Finantare externa
nerambursabila I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
din care:
- Uniunea Europeana I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
PROIECTUL: 1. Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatate
TOTAL I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
din care, finantat din:
- Finantare externa
nerambursabila I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
din care:
- Uniunea Europeana I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 10/08

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

SINTEZA
PROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA

- mii lei -
┌────────────────────────┬───┬──┬───────────┬──────────┬─────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ Program 2005 │ Estimari │
│ Denumirea proiectului/ │Cod│ │ Valoare │ Realizat │ Program ├──────────┬─────────┬──────────┼──────────┬──────────┬────┬─────────┤
│ surse de finantare │ │ │ proiect │ pana la │ 2004 │Actualizat│Influente│Rectificat│ 2006 │ 2007 │2008│ anii │
│ │ │ │ │31.12.2003│ │ │ │ │ │ │ │ulteriori│
├────────────────────────┼───┼──┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ 1 │ │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
└────────────────────────┴───┴──┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────┴─────────┘
Proiectul: 1. Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatate
TOTAL
- valuta mii EUR 00 I 481 125 122 18 140 100 116
00 II 481 125 122 18 140 100 116
- mii lei, din care: 00 I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
00 II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
CHELTUIELI CURENTE 01 I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
01 II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
CHELTUIELI MATERIALE
SI SERVICII 20 I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
20 II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
din total, finantat din:
1. FINANTARE EXTERNA
NERAMBURSABILA
(Uniunea Europeana si
alti donatori)
- valuta mii EUR 00 I 481 125 122 18 140 100 116
00 II 481 125 122 18 140 100 116
- mii lei 00 I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
00 II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
din care:
1.1. UNIUNEA EUROPEANA
- valuta mii EUR 00 I 481 125 122 18 140 100 116
00 II 481 125 122 18 140 100 116
- mii lei, din care: 00 I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
00 II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
CHELTUIELI CURENTE 01 I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
01 II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
CHELTUIELI MATERIALE 20
SI SERVICII I 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
20 II 19.490.600 5.000.000 5.229.000 5.229.000 4.320.000 4.941.600
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 10/09

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR


*Font7*

- mii lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Denumire Realizari Program 2004 Rectificare Estimari Estimari Estimari
2003 2005 2006 2007 2008
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
168 Casa Nationala de Asigurari de
Sanatate
0 TOTAL CHELTUIELI
00 TOTAL SURSE 7.890.000.000 10.350.348.000 12.688.272.000 13.739.952.000 14.323.041.000
01 Bugetul de stat
03 Venituri Proprii 7.890.000.000 10.350.348.000 12.688.272.000 13.739.952.000 14.323.041.000
430 Boli transmisibile
00 TOTAL PROGRAM 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000
03 Venituri Proprii 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000
431 Boli netransmisibile
00 TOTAL PROGRAM 6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000
03 Venituri Proprii 6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000
465 Program pentru acordarea
compensata in proportie de 90%
a medicamentelor in tratamentul
ambulatoriu pentru pensionari
00 TOTAL PROGRAM 600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000
01 Bugetul de stat
03 Venituri Proprii 600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000
510 Program pentru acordarea
medicamentelor in tratamentul
ambulatoriu cu contributie
personala, compensate in
proportie de 90% din pretul de
referinta
00 TOTAL PROGRAM 978.700.000
03 Venituri Proprii 978.700.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 10/10

FISA PROGRAMELOR

- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Cod Cod Realizari Program Rectificare Estimari Estimari Estimari
ordo- program Denumire Indica- 2003 2004 2005 2006 2007 2008
nator tor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
168 0 Casa Nationala de
Asigurari de Sanatate
SCOP:
Imbunatatirea starii de
sanatate si cresterea
sperantei de viata a
bolnavilor
OBIECTIVE:
- Asigurarea
medicamentelor si/sau
materialelor sanitare
specifice in tratamentul
bolilor cronice
- Asigurarea
medicamentelor
compensate in proportie
de 90% pt. pensionari
- Acordarea
medicamentelor
compensate asiguratilor
430 PROGRAM:
Boli transmisibile
INDICATORI DE
FUNDAMENTARE:
Cost mediu/bolnav
(mii lei) EFI 33.589 36.852 46.295 52.601 59.034
Numar bolnavi tratati FIZ 31.558 31.558 31.558 31.558 31.558
SURSE DE FINANTARE: 00
Venituri Proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000
SANATATE 5803 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000
Cheltuieli curente 580301 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000
Cheltuieli materiale si
servicii 580320 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000
168 430 TOTAL PROGRAM 999999 1.060.000.000 1.163.500.000 1.461.000.000 1.660.000.000 1.863.000.000
430
431 PROGRAM:
Boli netransmisibile
INDICATORI DE
FUNDAMENTARE:
Cost mediu/bolnav
(mii lei) EFI 16.855 18.690 23.259 26.400 29.640
Numar bolnavi tratati FIZ 369.623 369.623 369.623 369.623 369.623
SURSE DE FINANTARE: 00
Venituri Proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003 6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000
SANATATE 5803 6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000
Cheltuieli curente 580301 6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000
Cheltuieli materiale si
servicii 580320 6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.758.352.000 10.955.641.000
TOTAL PROGRAM 999999 6.230.000.000 6.908.148.000 8.597.072.000 9.759.352.000 10.955.641.000
431
465 PROGRAM:
Program pentru acordarea
compensata in proportie
de 90% a medicamentelor
in tratamentul
ambulatoriu pentru
pensionari
INDICATORI DE
FUNDAMENTARE:
Suma medie compensata EFI 545.455 569.675 701.387 714.338 752.200
Numar beneficiari FIZ 1.100.000 2.282.000 3.750.000 3.250.000 2.000.000
SURSE DE FINANTARE: 00
Venituri Proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003 600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000
SANATATE 5803 600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000
Cheltuieli curente 580301 600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000
Cheltuieli materiale si
servicii 580320 600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000
168 465 TOTAL PROGRAM 999999 600.000.000 1.300.000.000 2.630.200.000 2.321.600.000 1.504.400.000
465
510 PROGRAM:
Program pentru acordarea
medicamentelor in
tratamentul ambulatoriu
cu contributie
personala, compensate in
proportie de 90% din
pretul de referinta
INDICATORI DE
FUNDAMENTARE:
Suma medie compensata EFI 500.000
Numar de beneficiari FIZ 1.957.400
SURSE DE FINANTARE: 00
Venituri Proprii 03
CHELTUIELI TOTALE 5003 978.700.000
SANATATE 5803 978.700.000
Cheltuieli curente 580301 978.700.000
Cheltuieli materiale si
servicii 580320 978.700.000
TOTAL PROGRAM 999999 978.700.000
510
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 10/11

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE
- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
I - credite de ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
angajament CHELTUIELI CHELTUIELI ────────────────────────────────────────────────────────────-
II - credite bugetare TOTAL EFECTUATE PRELIMINATE PROGRAM ESTIMARI
CAPITOL/GRUPA/SURSA pana la in 2004 2005 ────────────────────────────────────────────────
31.12.2003 2006 2007 2008 anii
ulteriori
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
TOTAL GENERAL
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
1. Total surse de I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750
finantare II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget FNUAS I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750
de sanatate II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000
1.5. Alte surse I
II
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
1. Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
finantare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
de sanatate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
1.5. Alte surse I
II
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
1. Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
finantare II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
de sanatate II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000
1.5. Alte surse I
II
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
Capitol: 73.16 ── CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
1. Total surse de I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750
finantare II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget FNUAS I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750
de sanatate II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000
1.5. Alte surse I
II
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
A. OBIECTIVE (PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
1. Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
finantare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
de sanatate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
1.5. Alte surse I
II
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
finantare II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
de sanatate II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000
1.5. Alte surse I
II
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
Programul s-a obtinut din centralizarea a 3 fise.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
ANEXA 10/12

CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.40

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
SEDIU CAS VRANCEA

Tipul cheltuielii: A - obiectiv (proiect) in continuare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Judet/Sector VRANCEA
1.2. Municipiu/Oras/Comuna FOCSANI
1.3. Amplasament STR. CUZA VODA NR. 52 BIS
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numarul si data Acordului MFP 913206/2000
2.2. Numarul si data aprobarii studiului de
fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata, (mii lei)
(in preturi luna 01/anul 2000) 15.400.000
2. Capacitati aprobate CLADIRE 4 NIVELE; AC 585 5MP;
(in unitati fizice) AD1694 1MP
3. Durata de realizare aprobata (numar luni) 24
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna 11/anul 2001) 13.992.219
2. Durata de realizare contractata (numar luni) 24
3. Data inceperii investitiei (luna/an) 04/2001
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an) 04/2003
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 18.814.598
6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 4.000.000
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 15.100.000
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI (Cod obiectiv: 68.73.16.40)
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

- mii lei -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finantare I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
si costuri de EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────
functionare pana la in PROGRAM ESTIMARI
31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────
2006 2007 2008 anii
ulteriori
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
finantare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
din care:
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
de sanatate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000
1.5. Alte surse I
II
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia
cost. de
functionare si de
intretinere dupa
PIF (preliminari)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.001

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b) dotari independente

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Judet/Sector
1.2. Municipiu/Oras/Comuna
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
1.1. Numarul si data Acordului MFP
2.2. Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna .../anul ...)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna .../anul ...)
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei)
6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 149.731.910
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 886.828.596
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI (Cod obiectiv 68.73.16.001)
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare
─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finantare I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
si costuri de EFECTUATE PRELIMINATE ──────────────────────────────────────────────────────
functionare pana la in PROGRAM ESTIMARI
31.12.2003 2004 2005 ─────────────────────────────────────────
2006 2007 2008 anii
ulteriori
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I
finantare din II 1.036.560.506 149.731.910 198.146.221 220.178.550 228.542.575 239.961.250
care:
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget FNUAS I
de sanatate II 1.036.560.506 149.731.910 198.146.221 220.178.550 228.542.575 239.961.250
1.5. Alte surse I
II
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE
Capitol 73.16 -- CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI
Cod 68.73.16.01

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile

Tipul cheltuielii: C ─ alte cheltuieli de investitii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Date GENERALE
1. Date geografice:
1.1. Judet/Sector
1.2. Municipiu/Oras/Comuna
1.3. Amplasament
2. Date referitoare la studiul de fezabilitate
2.1. Numarul si data Acordului MFP
2.2. Numarul si data aprobarii studiului de fezabilitate
(H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B. DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO─ECONOMICI APROBATI
1. Valoarea totala aprobata (mii lei)
(in preturi luna .../anul ...)
2. Capacitati aprobate (in unitati fizice)
3. Durata de realizare aprobata (numar luni)
C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1. Valoarea totala la deschiderea finantarii (mii lei)
(in preturi luna .../anul ...)
2. Durata de realizare contractata (numar luni)
3. Data inceperii investitiei (luna/an)
4. Data programata a terminarii si PIF (luna/an)
5. Valoarea decontata pana la 31/12/2003 (mii lei) 998.378
6. Valoarea preliminata in anul 2004 (mii lei) 16.600.000
7. Valoarea ramasa de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 16.216.404
D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE
FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI (Cod obiectiv: 68.73.16.01)
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare ─ mii lei
─ mii lei ─
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Surse de finantare I/II TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT
si costuri de EFECTUATE PRELIMINATE ───────────────────────────────────────────────────
functionare pana la in PROGRAM ESTIMARI
31.12.2003 2004 2005 ────────────────────────────────────────
2006 2007 2008 anii
ulteriori
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1 2=3+...+9 3 4 5 6 7 8 9
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
finantare din II 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
care:
1.1. Surse proprii I
II
1.2. Credite int. I
II
1.3. Credite ext. I
II
1.4. Buget FNUAS I 33.814.782 998.376 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
de sanatate II 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750
1.5. Alte surse I
II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Proiectia cost
de functionare si
de intretinere
dupa PIF
(preliminari)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 10/13/26

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare
FISA
PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
─ ANGAJAMENTUL Integrare Europeana
─ Documentul prin care a fost asumat angajamentul
PND, document de pozitie
─ Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestora
Conturarea unei strategii nationale si teritoriale pentru perioada premergatoare aderarii la UE
─ Descrierea stadiului
In derulare 5 ani
─ Rezultate asteptate
Dezvoltarea si actualizarea continua la nevoile sistemului de asigurari sociale de sanatate, a unui sistem vocational
de educatie si instruire care va garanta durabilitatea viitoare a sistemului de asigurari sociale de sanatate
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
I ─ Credite de angajament
II ─ Credite bugetare
─ mii lei ─
┌────────────────────────┬─┬───┬──────────┬──────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ SURSE DE FINANTARE A │ │Cod│ │ │ Program 2005 │ ESTIMARI │
│PROGRAMULUI DE INTEGRARE│ │ │ 2003 │ 2004 ├──────────┬─────────┬──────────┼──────────┬──────────┬────┬─────────┤
│ EUROPEANA/DENUMIRE │ │ │Realizari │ Program │Actualizat│Influente│Rectificat│ 2006 │ 2007 │2008│ anii │
│ INDICATORI BUGETARI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ulteriori│
├────────────────────────┼─┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────┼─────────┤
│ 1 │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
└────────────────────────┴─┴───┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────┴─────────┘
TOTAL I 00 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI CURENTE I 01 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII I 20 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Din total, din care, pe
surse de finantare
4. FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE I 00 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI CURENTE I 01 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CHELTUIELI MATERIALE SI
SERVICII I 20 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ANEXA 10/14

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

CHELTUIELILE AFERENTE
institutiilor sanitare cu paturi finantate pe baza de contracte
incheiate cu casele de asigurari de sanatate pe anul 2005
┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ Denumire indicator │ Program │Influente│ Program │
│ │actualizat│ │rectificat│
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 1 │ 2 │3 = 1 + 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ A. CHELTUIELI ─ TOTAL (mild. lei) │ 42.153,3│ 2.070,0│ 44.223,3│
│ din care: │ │ │ │
│ I. Cheltuieli de personal │ 23.279,1│ 2.070,0│ 25.349,1│
│ din care: │ │ │ │
│ ─ cheltuieli cu salariile │ 16.921,5│ 816,2│ 17.737,7│
│ ─ contributii pentru asigurari sociale de stat │ 3.384,3│ 518,1│ 3.902,4│
│ ─ contributii pentru asigurarile de somaj │ 507,6│ 24,5│ 532,1│
│ ─ contributii pentru asigurarile sociale de sanatate│ 1.184,5│ 57,1│ 1.241,6│
│ ─ deplasari, detasari, transferari │ 18,6│ 0,0│ 18,6│
│ ─ tichete de masa │ 1.178,0│ 650,0│ 1.828,0│
│ ─ fond de risc │ 84,6│ 4,1│ 88,7│
│ II. Cheltuieli materiale si servicii │ 18.874,2│ 0,0│ 18.874,2│
│din care: │ │ │ │
│ ─ medicamente si materiale sanitare │ 8.807,1│ 0,0│ 8.807,1│
│ B. Numarul maxim de posturi ─ TOTAL │ 171.571,0│ 0,0│ 171.571,0│
│din care: │ │ │ │
│I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar │ 97.707,0│ 0,0│ 97.707,0│
│superior si personal sanitar mediu) │ │ │ │
│II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, │ 73.864,0│ 0,0│ 73.864,0│
│administrativ, muncitori: │ │ │ │
│ din care pe unitati sanitare care incheie contracte │ │ │ │
│ cu: │ │ │ │
│ 1. Case teritoriale de asigurari de sanatate ─ │ 161.583,0│ 0,0│ 161.583,0│
│ total*) │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
│I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar │ 91.930,0│ 0,0│ 91.930,0│
│superior si personal sanitar mediu)*) │ │ │ │
│II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, │ 69.653,0│ 0,0│ 69.653,0│
│administrativ, muncitori*) │ │ │ │
│ 2. Casa OPSNAJ ─ total │ 6.671,0│ 0,0│ 6.671,0│
│din care: │ │ │ │
│I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar │ 4.013,0│ 0,0│ 4.013,0│
│superior si personal sanitar mediu) │ │ │ │
│II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, │ 2.658,0│ 0,0│ 2.658,0│
│administrativ, muncitori │ │ │ │
│ 3. Casa MTCT ─ total │ 3.317,0│ 0,0│ 3.317,0│
│din care: │ │ │ │
│I. Personal sanitar (medici, alt personal sanitar │ 1.764,0│ 0,0│ 1.764,0│
│superior si personal sanitar mediu) │ │ │ │
│II. Personal auxiliar sanitar, tehnic, economic, │ 1.553,0│ 0,0│ 1.553,0│
│administrativ, muncitori │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴


____________
*) este cuprins si numarul maxim de posturi aferent Spitalului Elias din subordinea Academiei Romane: in 2005 = 1460 posturi (800 personal sanitar si 660 personal auxiliar)
NOTA: La propunerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, cu avizul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Finantelor Publice se pot face, in tot cursul anului bugetar, redistribuiri intre titlurile, articolele si alineatele prevazute in aceasta anexa.

_______________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016