Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 62 din 6 septembrie 2006  pentru modificarea si completarea   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 62 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006
ORDONANŢÃ DE URGENŢÃ nr. 62 din 6 septembrie 2006
pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006


Având în vedere cã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobatã prin <>Legea nr. 38/2001 , a fost adoptat cadrul legislativ şi instituţional de bazã, armonizat parţial cu reglementãrile Uniunii Europene, este necesarã alinierea urgentã şi deplinã a legislaţiei naţionale la legislaţia comunitarã în vederea creãrii în România a unui sistem legislativ şi instituţional în domeniul agriculturii ecologice similar cu cel din statele membre.
Prezenta iniţiativã legislativã asigurã baza legalã în vederea modificãrii şi completãrii legislaţiei naţionale, în concordanţã cu legislaţia comunitarã, respectiv cu Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 , prin elaborarea unor acte normative referitoare la: principiile producţiei ecologice, lista produselor permise în agricultura ecologicã, elaborarea bazei de date pentru seminţe ecologice şi material de înmulţire vegetativ, regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate, regulile pentru autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din terţe ţãri.
Caracterul de urgenţã rezidã şi din necesitatea stabilirii pânã la data aderãrii a competenţelor instituţionale în domeniul gestionãrii bazei de date pentru seminţe, acordãrii autorizaţiilor privind importul de produse agroalimentare ecologice din terţe ţãri, precum şi gestionãrii siglei specifice produselor ecologice controlate, ca atribute ale Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, autoritate responsabilã pentru acest sector.
Imposibilitatea elaborãrii actelor normative specifice ar avea repercusiuni negative atât pentru producãtorii agricoli în aplicarea metodelor de producţie ecologicã, cât şi pentru cadrul instituţional existent, inapt de a implementa legislaţia comunitarã la data aderãrii.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobatã prin <>Legea nr. 38/2001 , se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Producţia ecologicã, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţã, înseamnã obţinerea de produse agroalimentare fãrã utilizarea produselor chimice de sintezã, în conformitate cu regulile şi principiile de producţie ecologicã stabilite în prezenta ordonanţã de urgenţã şi care sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare înfiinţat în acest scop."
2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Prezenta ordonanţã de urgenţã se referã la produsele obţinute şi etichetate astfel încât sã informeze cumpãrãtorul cã produsul şi/sau, dupã caz, ingredientele din produs au fost obţinute în conformitate cu metode de producţie ecologicã, şi anume:
a) produsele agricole vegetale neprocesate, animalele şi produsele animaliere neprocesate;
b) produsele agricole vegetale şi animaliere procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetalã şi/sau de origine animalã;
c) furajele, furajele compuse şi materiile prime, care nu sunt cuprinse la lit. a).
(2) Un produs este considerat ca purtând indicaţii referitoare la metoda de producţie ecologicã în cazul în care pe etichetele, materialul publicitar, documentele cu caracter comercial, pe produsul şi pe ingredientele sale sau pe furaje sunt descrise prin inscripţionãri indicaţiile utilizate în statele membre ale Uniunii Europene, sugerând cumpãrãtorului cã produsul, ingredientele sale sau furajele au fost obţinute conform regulilor de producţie prevãzute la art. 4 şi care cuprind termenii «bio», «eco», «organic» sau combinaţiile acestora, cu excepţia cazurilor în care aceşti termeni nu se aplicã produselor agroalimentare sau furajelor ori nu au clar nici o legãturã cu metoda de producţie. În România termenul utilizat este «ecologic».
(3) Autoritatea responsabilã pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţã este Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, prin compartimentul de specialitate.
(4) În calitate de autoritate responsabilã, Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, prin compartimentul de specialitate, are urmãtoarele atribuţii principale:
a) elaboreazã politici, strategii şi planuri în domeniu;
b) iniţiazã proiecte de acte normative naţionale privind agricultura ecologicã;
c) înregistreazã, în fiecare an, solicitãrile de înscriere a operatorilor, persoane fizice şi/sau juridice, care produc, preparã, depoziteazã, comercializeazã sau importã din terţe ţãri în Uniunea Europeanã produsele prevãzute la alin. (1) şi elaboreazã în fiecare an lista operatorilor din agricultura ecologicã;
d) aprobã organismele de inspecţie şi certificare din domeniu care fac dovada conformitãţii cu prevederile legislaţiei în vigoare;
e) controleazã şi supravegheazã activitatea organismelor de inspecţie şi certificare aprobate;
f) acordã derogãri privind prelungirea sau reducerea perioadei de conversie, la propunerea organismelor de inspecţie şi certificare;
g) elaboreazã şi administreazã baza de date pentru seminţe sau material vegetativ sãditor şi acordã derogãri pentru utilizarea de seminţe care nu provin din agricultura ecologicã;
h) autorizeazã importul produselor prevãzute la alin. (1) din terţe ţãri în Uniunea Europeanã;
i) aprobã cererile solicitanţilor pentru utilizarea siglei «a e»;
j) asigurã legãtura cu organismele interne şi internaţionale din domeniu;
k) organizeazã programe de informare şi de pregãtire cu pãrţile interesate în vederea promovãrii conceptului de agriculturã ecologicã."
3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - Termenii de specialitate utilizaţi în prezenta ordonanţã de urgenţã şi în reglementãrile adoptate în temeiul acesteia se definesc dupã cum urmeazã:
a) producţie - operaţiile efectuate într-o unitate/fermã agricolã care privesc obţinerea, condiţionarea şi etichetarea primarã a produselor agricole ca produse agroalimentare ecologice obţinute în cadrul unitãţii/fermei respective;
b) preparare - toate operaţiunile de conservare şi/sau procesare a produselor agricole, inclusiv sacrificarea şi tãierea animalelor, ambalarea şi/sau modificãrile fãcute pe etichetele de prezentare a metodei de producţie ecologicã a produselor proaspete, conservate şi/sau procesate;
c) etichetare - menţiunile, indicaţiile, mãrcile de fabricã sau de comerţ, imaginile sau semnele reproduse pe ambalaj, documentul, înscrisul, inelul sau banda, care însoţesc produsele prevãzute la art. 2 alin. (1);
d) operator - persoanã fizicã sau juridicã care produce, preparã ori importã din terţe ţãri produsele prevãzute la art. 2 alin. (1) în vederea comercializãrii lor sau care comercializeazã aceste produse;
e) comercializare - deţinerea sau expunerea în vederea vânzãrii, oferirea spre vânzare, vânzarea, livrarea sau alte modalitãţi de punere pe piaţã a produselor agroalimentare ecologice;
f) ingredient - orice substanţã, inclusiv aditivii, utilizatã la producerea sau la prepararea unui aliment şi care va fi conţinutã şi de produsul finit ca atare sau într-o formã modificatã;
g) produse pentru protecţia plantelor - substanţe active şi preparate conţinând una sau mai multe substanţe active, care sunt prezentate în forma în care sunt livrate utilizatorului şi sunt destinate pentru protecţia plantelor;
h) producţie animalierã - producţia de animale terestre domestice sau domesticite şi speciile acvatice crescute în apã dulce, sãratã ori salmastrã. Produsele din vânat şi din peşte obţinute din specii sãlbatice nu sunt cuprinse în modul de producţie ecologic;
i) organism modificat genetic - orice organism, cu excepţia celui uman, al cãrui material genetic a fost modificat altfel decât prin încrucişare şi/sau recombinare naturalã;
j) derivate din organisme modificate genetic - orice substantã care este produsã din sau produsã de un organism modificat genetic, dar care nu contine organisme modificate genetic;
k) detergenţi - substanţe sau preparate destinate spãlãrii, în a cãror compoziţie intrã constituenţi esenţiali şi, în general, constituenţi adiţionali;
l) aliment preambalat - orice articol unic ce urmeazã a fi prezentat ca atare consumatorului final sau agenţilor care preparã şi furnizeazã hranã pentru populaţie; constituit dintr-un aliment şi ambalajul în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, care acoperã alimentul în întregime sau numai parţial, dar în aşa fel încât conţinutul acestuia sã nu poatã fi deteriorat fãrã deschiderea sau modificarea ambalajului;
m) unitate/fermã în producţia vegetalã şi/sau animalierã în agricultura ecologicã - unitate/fermã în producţia vegetalã şi/sau animalierã care respectã dispoziţiile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã;
n) materii prime pentru furaje - produse de origine vegetalã sau animalã, în stare naturalã, proaspãtã, conservatã ori produsele derivate din prelucrarea industrialã a acestora, precum şi substanţele organice şi anorganice care conţin sau nu aditivi, utilizate în hrana animalelor;
o) furaje compuse - amestecuri de materie primã furajerã, conţinând sau nu aditivi, destinate furajãrii animalelor;
p) aditivi pentru furaje - substanţe sau preparate care intrã în componenţa furajelor;
r) furaje sau materiale furajere produse ecologic - produse destinate furajãrii animalelor, obţinute în conformitate cu regulile de producţie prevãzute la art. 4 şi 5;
s) furaje în conversie şi materii prime în conversie pentru prepararea furajelor - furaje/materii prime pentru prepararea furajelor care respectã regulile de producţie prevãzute la art. 4 şi 5, cu excepţia perioadei de conversie cãtre agrcultura ecologicã în cursul cãreia aceste reguli se aplicã pentru cel puţin un an înainte de recoltare;
ş) furaje şi materii prime convenţionale - furaje şi materii prime care nu se încadreazã la lit. r) şi s);
t) medicamente veterinare - substanţele sau componentele prezentate ca având proprietãţi curative ori preventive, foloste pentru combaterea bolilor la animale în conformitate cu prevederile sanitare veterinare în vigoare;
ţ) medicamente homeopatice veterinare - medicamentele veterinare obţinute plecând de la produse sau substanţe cu surse homeopatice descrise în farmacopeea europeanã;
u) organism de inspecţie şi certificare - persoanã juridicã din sectorul public sau privat, acreditatã/aprobatã în condiţiile legii, cu atribuţia de a verifica dacã un produs obţinut, procesat, ambalat, manipulat, comercializat, etichetat cu referire la metodele de producţie din agricultura ecologicã este conform cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã."
4. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Metodele de producţie ecologicã utilizate în obţinerea produselor prevãzute la art. 2 alin. (1) trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sã respecte principiile producţiei ecologice pentru plante şi produse din plante, animale şi produse animaliere, apiculturã şi produse apicole;
b) sã utilizeze, ca produse pentru protecţia plantelor, fertilizatori şi amelioratori ai solului, furaje, materii prime pentru prepararea furajelor, furaje compuse, aditivi furajeri, anumite substanţe utilizate în alimentaţia animalelor, produse pentru curãţarea şi dezinfecţia adãposturilor şi instalaţiilor de creştere a animalelor, produse pentru lupta împotriva organismelor dãunãtoare şi bolilor din adãposturi şi instalaţii de creştere a animalelor, numai produsele prevãzute în lista produselor permise a fi utilizate în agricultura ecologicã, cu respectarea condiţiilor specifice;
c) sã utilizeze seminţe sau material vegetativ sãditor obţinut prin metode de producţie ecologicã;
d) sã nu utilizeze organisme modificate genetic şi/sau produse derivate din astfel de organisme, cu excepţia medicamentelor de uz veterinar.
(2) Principiile producţiei ecologice pentru plante şi produse din plante, animale şi produse animaliere, apiculturã şi produse apicole se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale.
(3) Lista produselor permise sã fie utilizate în agricultura ecologicã, precum şi condiţiile specifice de utilizare a acestora se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale."
5. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Metodele de producţie ecologicã pentru seminţe şi material de înmulţire vegetativ, plante-mamã pentru seminţe şi forme parentale pentru materialul de înmulţire vegetativ trebuie sã respecte urmãtoarele condiţii:
a) sã nu utilizeze organisme modificate genetic şi/sau orice produse derivate din astfel de organisme;
b) sã îndeplineascã condiţiile prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), pentru minimum o generaţie pentru culturile anuale şi minimum douã generaţii pentru culturile perene.
(2) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. c), utilizatorii pot folosi seminţe şi material de înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute conform metodei de producţie ecologicã, numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, prin compartimentul de specialitate, în mãsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra autoritãţii responsabile cã nu au putut obţine de pe piaţa comunitarã un material de reproducere care sã satisfacã exigenţele prevãzute la alin. (1).
(3) Regulile naţionale privind elaborarea bazei de date pentru seminţele ecologice şi materialul de înmulţire vegetativ, precum şi acordarea de derogãri pentru utilizarea de seminţe şi material de înmulţire vegetativ ce nu provin din agricultura ecologicã se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale.
(4) Metoda de producţie ecologicã pentru rãsaduri trebuie sã respecte metodele de producţie prevãzute la art. 4.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), producatorii pot utiliza rãsaduri care nu sunt obţinute din agricultura ecologicã numai în urmãtoarele condiţii:
a) utilizarea lor sã fie aprobatã de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, prin compartimentul de specialitate;
b) sã fie tratate de la semãnat numai cu produsele cuprinse în lista produselor permise a fi utilizate în agricultura ecologicã;
c) sã provinã de la un producãtor care s-a conformat regulilor de producţie prevãzute la art. 4, precum şi restricţiilor prevãzute la lit. b);
d) eticheta oricãrui produs care conţine ingrediente derivate din astfel de rãsaduri sã nu cuprindã menţiunea prevãzutã la art. 8 alin. (4);
e) dupã plantare, rãsadurile trebuie sã fi fost cultivate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pe o perioadã de cel puţin 6 sãptãmâni înainte de recoltare."
6. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) vor avea urmãtorul cuprins:
"ART. 6. - (1) Etichetarea produselor ecologice se face în conformitate cu prevederile naţionale în vigoare privind etichetarea alimentelor. În plus, eticheta unui produs ecologic va cuprinde:
a) denumirea produsului, inclusiv menţiunea cã provine din agricultura ecologicã;
b) denumirea şi/sau codul organismului de inspecţie şi certificare care a certificat produsul.
.........................................
(3) Regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale."
7. Alineatul (4) al articolului 6 se abrogã.
8. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Operatorii care produc, proceseazã, importã din terţe ţãri, depoziteazã sau distribuie produsele prevãzute la art. 2 alin. (1), în vederea comercializãrii, au obligaţia de a-şi înregistra aceastã activitate la Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat.
(2) Înregistrarea operatorilor va cuprinde urmãtoarele menţiuni:
a) numele/denumirea şi adresa/sediul operatorului;
b) amplasarea incintelor şi a parcelelor unde se desfãşoarã operaţiunile;
c) natura operaţiunilor şi a produselor;
d) angajamentul operatorului pentru efectuarea operaţiunilor în conformitate cu prevederile art. 4, 5, 6 şi 9. În cazul unitãţilor/fermelor de producţie, operatorul va indica data la care înceteazã cultivarea produselor a cãror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5;
e) denumirea şi codul organismului de inspecţie şi certificare aprobat la care operatorul se înregistreazã pentru inspecţia unitãţii/fermei sale."
9. La articolul 7, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
"(3) Regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologicã se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale."
10. La articolul 8, alineatele (1), (2) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Inspecţia şi controlul operatorilor de produse agroalimentare ecologice prevãzute la art. 2 alin. (1) se face de organisme de inspecţie şi certificare persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale, prin compartimentul de specialitate.
(2) Regulile privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activitãţii organismelor de control se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale.
.......................................
(4) Pe produsele care au fost supuse sistemului de inspecţie şi certificare se aplicã menţiunea «RO Agricultura ecologicã sistem de control CE» în urmãtoarele condiţii:
a) au fost obţinute prin metodele de producţie ecologicã prevãzute la art. 4 şi sunt etichetate cu respectarea prevederilor art. 6;
b) au fãcut obiectul inspecţiei pe tot parcursul ciclului de producţie, preparare şi comercializare. Pentru producţia animalierã inspecţiile se vor efectua în toate stadiile de producţie, sacrificare, tãiere şi pânã la vânzarea cãtre cumpãrãtor;
c) au fost produse sau preparate de operatori de produse agroalimentare care au fost supuşi controlului de cãtre organisme de inspecţie şi certificare aprobate;
d) sunt ambalate şi transportate la punctul de comercializare în ambalaje închise."
11. Alineatul (5) al articolului 8 se abrogã.
12. Titlul capitolului VI va avea urmãtorul cuprins:

"CAPITOLUL VI
Importul din terţe ţãri"

13. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Produsele prevãzute la art. 2 alin. (1), importate din terţe ţãri, pot fi comercializate în România numai în urmãtoarele condiţii:
a) sunt originare dintr-o ţarã terţã care figureazã pe lista stabilitã de Comisia Europeanã sau sunt obţinute într-o anumitã regiune ori într-o unitate/fermã de producţie controlatã de un organism de control specificat în aceeaşi listã;
b) sunt însoţite de un certificat de control, eliberat de autoritatea sau de organismul competent din ţara terţã, care atestã cã lotul la care se referã certificatul a fost obţinut în cadrul unui sistem de producţie cu reguli echivalente celor din Uniunea Europeanã şi a fost supus unui sistem de control echivalent celui din Uniunea Europeanã.
(2) Regulile naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din terţe ţãri se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale."
14. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Organismele de inspecţie şi certificare aprobate vor retrage operatorului care nu respectã prevederile art. 4 şi 6 dreptul de aplicare a prevederilor art. 2 alin. (2).
(2) În cazul nerespectãrii repetate de cãtre operator a prevederilor alin. (1), organismul de inspecţie şi certificare îi va retrage operatorului dreptul de a utiliza menţiunea prevãzutã la art. 8 alin. (4) pentru o perioadã stabilitã de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Pãdurilor şi Dezvoltãrii Rurale."
15. Articolele 11 şi 12 se abrogã.
ART. II
Art. 2 alin. (1) şi (2), art. 3, 4, art. 5 alin. (1), (4) şi alin. (5) lit. b), c), d) şi e), art. 6 alin. (1), art. 8 alin. (4), art. 9 alin. (1) şi <>art. 10 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobatã prin <>Legea nr. 38/2001 , cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, precum şi <>Hotãrârea Guvernului nr. 917/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 12 octombrie 2002, se abrogã la data aderãrii României la Uniunea Europeanã.
ART. III
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobatã prin <>Legea nr. 38/2001 , cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
CÃLIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemneazã:

Ministrul agriculturii,
pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Gheorghe Flutur

Ministrul mediului şi
gospodãririi apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

p. Ministrul integrãrii europene,
Adrian Ciocãnea,
secretar de stat

Bucureşti, 6 septembrie 2006.
Nr. 62.

-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice