Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 62 din 28 decembrie 1998  pentru modificarea si completarea   Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 62 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 30 decembrie 1998


În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite urmãtoarea ordonanta de urgenta:

Art 1
<>Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. -Impozitul pe clãdirile proprietatea persoanelor fizice se calculeazã prin aplicarea cotei de 0,2% în mediul urban şi de 0,1% în mediul rural asupra valorii clãdirii, determinata pe baza normelor prevãzute în anexa nr. 1."
2. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - Impozitul pe clãdiri, în cazul persoanelor juridice şi al altor contribuabili decât cei prevãzuţi la art. 5, se calculeazã prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale, care poate fi cuprinsã între 0,5-1,0% asupra valorii de inventar a clãdirilor, actualizatã conform prevederilor legale şi înregistratã în contabilitatea acestora. Aceleaşi cote se aplica şi asupra valorii clãdirilor aparţinând persoanelor fizice autorizate care conduc evidente contabile. Dacã valoarea din evidentele contabile este mai mica decât valoarea rezultatã din aplicarea normelor prevãzute în anexa nr. 1, cota de impozit se aplica la valoarea rezultatã din aplicarea respectivelor norme."
3. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 11. - Impozitul pe clãdiri, în cazul contribuabililor persoane fizice, se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere depuse de cãtre proprietar, în condiţiile prezentei legi, la serviciul de specialitate al consiliului local teritorial pe raza cãruia se afla clãdirea sau construcţia. Pentru ceilalţi contribuabili impozitul se calculeazã de cãtre aceştia prin declaraţia de impunere, care se depune la serviciile de specialitate ale consiliilor locale."
4. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 14. - Impozitul pe teren se stabileşte anual, în suma fixa pe metru patrat de teren, diferenţiat pe categorii de localitãţi, iar în cadrul localitãţilor, pe zone, în perimetrul construibil, dupã cum urmeazã:
Zona
în cadrul localitãţii Categoria localitãţii
-------------------------------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
-------------------------------------------------------------------------------
Bucureşti Braşov, Municipii şi Oraşe şi Comune, sate-resedinta
Cluj- localitãţi localitãţi de comuna, sate compo-
Napoca, urbane rurale nente ale comunelor şi
Constanta,atestate atestate sate aparţinând muni-
Craiova, ca sta- ca stati- cipiilor
Galaţi, tiuni uni
Iaşi, turistice*) turistice*)
Timişoara

A 2.400 2.000 1.500 1.000 100
B 2.000 1.500 1.000 500 50
C 1.500 1.000 500 250 X
D 1.000 500 250 150 X"
-------------------------------------------------------------------------------


-------------
*) Potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


5. La articolul 18, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
"Pentru terenurile construite, proprietatea contribuabililor definiţi la art. 3, pentru terenurile fãrã construcţii, de pana la 1.000 mp inclusiv, aferente curţilor situate în categoria a 5-a din intravilanul localitãţilor şi aflate în proprietatea persoanelor fizice, precum şi pentru terenul folosit în scop agricol, proprietate a persoanelor juridice, nu se datoreazã impozit pe teren.
Pentru terenurile din extravilanul localitãţilor se datoreazã impozit pe venitul agricol, conform prevederilor legale.
Impozitul pe teren nu se aplica terenurilor ocupate de clãdirile şi de construcţiile prevãzute în anexa nr. 2, precum şi terenurilor din perimetrul cimitirelor.
6. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanicã, care aparţin contribuabililor, se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrica a motorului, pentru fiecare 500 cmc sau fracţiune de capacitate sub 500 cmc, dupã cum urmeazã:-lei/an -- autoturisme 24.000
- autobuze, autocare, microbuze,
autocamioane de orice fel 48.000
- autotrenuri de orice fel 56.000
- tractoare înmatriculate în evidentele
organelor de poliţie 32.000
- motociclete, motorete şi scutere 12.000
- biciclete şi tricicluri cu motor 9.000


Pentru remorci de orice fel, semiremorci şi rulote, aparţinând contribuabililor, taxele anuale se stabilesc în funcţie de capacitatea acestora, astfel:
Capacitatea -lei/an -a) pana la o tona inclusiv 24.000
b) între 1-3 tone inclusiv 80.000
c) între 3-5 tone inclusiv 120.000
d) peste 5 tone 152.000Pentru atase taxa anuala se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datoratã pentru motociclete, motorete şi scutere.
Sunt scutite de taxa autoturismele, motocicletele cu atas şi triciclurile cu motor care aparţin invalizilor şi care sunt adaptate invaliditatii acestora."
7. La articolul 22, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Taxa asupra mijloacelor de transport pe apa, care aparţin contribuabililor, se stabileşte anual, pentru fiecare mijloc de transport în parte, dupã cum urmeazã:-lei/an -


- luntre, barci fãrã motor, folosite
pentru uz şi agrement personal 4.000
- barci fãrã motor, folosite în alte scopuri 28.000
- barci cu motor 80.000
- bacuri, poduri plutitoare 60.000
- şalupe 160.000
- iahturi 2.000.000
- remorchere şi slepuri 800.000
- vapoare -pentru fiecare 1.000 tdw
sau fracţiune de 1.000 tdw 200.000"


8. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 24. - Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileşte de cãtre serviciile de specialitate ale consiliilor locale în a cãror raza teritorialã contribuabilii îşi au domiciliul sau sediul, dupã caz, pe baza declaraţiei de impunere, depusa în condiţiile prezentei legi."
9. La articolul 27, punctele 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12 şi 13 vor avea urmãtorul cuprins:
"1. Certificatul de urbanism:
Suprafata terenurilor pentru care se solicita certificatul
Pentru mediul urbantaxe
-mp- - lei -a) pana la 150 10.000-14.500
b) pana la 250 15.000-19.500
c) pana la 500 20.000-24.500
d) pana la 750 25.000-29.500
e) pana la 1.000 30.000-35.000
f) peste 1.000 35.000+50 lei/mp pentru
suprafeţele mai mari de
1.000 mpPentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevãzutã pentru mediul urban."
"2. Autorizaţia de construire pentru lucrãrile care se autorizeaza potrivit legii:
- 1% din valoarea autorizata a lucrãrii, inclusiv a instalaţiilor aferente acesteia.
Pentru construcţiile de locuinţe taxele de autorizare se reduc cu 50% .
Taxele de autorizare nu se datoreazã în cazul eliberãrii de autorizaţii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru construcţiile-anexe ale acestora, precum şi pentru construcţiile ai cãror beneficiari sunt instituţii publice."
"3. Autorizaţia de foraje şi excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatãri:- pentru fiecare mp 15.000-20.000 lei"
...............................................................................
"6. Autorizarea construcţiilor pentru lucrãri cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe cãile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afisaj, a firmelor şi reclamelor:
- pentru fiecare mp 20.000 lei"
................................................................................

"9. Autorizaţiile pentru lucrãrile de racorduri şi bransamente la reţele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica şi telefonie:

- pentru fiecare instalatie 20.000-30.000 lei"

"10. Avizul comisiei de urbanism şi amenajare a teritoriului

100.000-150.000 lei"

"11. Certificat nomenclatura stradala şi adresa
20.000-25.000 lei"

"12. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor din domeniul construcţiilor, precum şi viza anuala a acestora:
A. Autorizaţii de funcţionare pentru activitãţi lucrative şi viza anuala a acestora:
a) pentru meseriasi şi cãrãuşi 17.000-25.000 lei
b) pentru cazane de fabricat
rachiu 25.000-50.000 lei
c) pentru liber-profesionisti 50.000-80.000 lei
d) pentru mori, prese de ulei şi
darace 83.000-190.000 lei
e) pentru alte activitãţi neprevãzute
mai sus 166.000-250.000 lei
B. Autorizaţii sanitare de funcţionare eliberate contribuabililor
34.000-50.000 lei""13. Alte lucrãri:
a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, de fiecare mp de plan:


- la scara: 1:500 100.000 lei
- la scara 1:1.000 150.000 lei
- la scara 1:2.000 200.000 lei
b) eliberarea sau viza anuala a autorizaţiilor ce dau dreptul de a executa proiecte 150.000 lei"10. Articolul 28 se completeazã cu alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
"În cazul persoanelor fizice, valoarea declarata nu va putea fi mai mica decât valoarea determinata potrivit anexei nr. 1."
11. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 30. - Contribuabilii definiţi potrivit art. 3, care folosesc afişe şi panouri în scopuri publicitare, datoreazã taxa ce se va determina în funcţie de dimensiunile acestora, astfel:a) pentru expunerea de afişe 325.000-650.000 lei/
şi panouri an/mp sau fracţiune.
b) pentru firmele instalate la 50.000-80.000 lei/an/mp
locul exercitãrii activitãţii sau fracţiune.Cuantumul taxelor prevãzute la lit. a) şi b) se stabileşte de cãtre consiliile locale pe teritoriul cãrora se realizeazã publicitatea, în limitele prevãzute mai sus."
12. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 31. - Taxa datoratã potrivit art. 30 se plãteşte la bugetul consiliului local pana la data de 10 a lunii urmãtoare expunerii afisului sau panourilor.
În situaţiile în care mijloacele de publicitate au o durata mai mare de un an, taxa pentru anul în curs se plãteşte pana la data de 31 ianuarie."
13. Articolele 32-37 se abroga.
14. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 38. - Pentru şederea în staţiunile turistice, declarate conform legii, persoanele fizice în varsta de peste 18 ani datoreazã taxa pentru şederea în respectivele staţiuni.
Taxa se determina pe baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5-5%, în mod diferenţiat, în funcţie de categoria unitãţii de cazare, la tarifele practicate de acestea."
15. Articolele 43 şi 44 se abroga.
16. Articolul 45 se abroga.
17. Articolul 46 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 46. - Contribuabilii sunt obligaţi sa depunã declaraţiile de impunere la serviciile de specialitate ale consiliilor locale pe raza cãrora se afla bunurile imobile impozabile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, în vederea stabilirii valorii impozabile.
Pentru mijloacele de transport declaraţiile se depun, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestora, la organele consiliilor locale teritoriale unde îşi au domiciliul sau sediul.
În termen de 30 de zile se depun declaraţii de impunere şi atunci când au intervenit schimbãri care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate."
18. Articolul 47 se completeazã cu alineatul 8 cu urmãtorul cuprins:
"Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clãdiri şi a impozitului pe terenuri de cãtre persoanele fizice se acorda o bonificaţie de 5%, dacã plata impozitului datorat pe întregul an se efectueazã pana la data de 15 martie a anului fiscal."
19. La articolul 49, alineatele 2 şi 3 vor avea urmãtorul cuprins:
"Impozitul pe clãdiri datorat pentru clãdirile şi construcţiile utilizate în agricultura se reduce cu 50% pana la data de 31 decembrie 2000.
Impozitele şi taxele locale, stabilite în sume fixe, vor putea fi majorate sau diminuate, anual, de cãtre consiliile locale şi judeţene cu pana la 50%. Hotãrârea de modificare trebuie adoptatã pana la data de 31 octombrie a fiecãrui an şi se aplica în anul urmãtor. Pentru impozitele şi taxele datorate în anul 1999 hotãrârea de modificare poate fi adoptatã în termen de 15 zile de la data publicãrii prezentei ordonanţe de urgenta."
20. La articolul 50, alineatul 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Facilitãţile prevãzute în prezentul articol se acorda persoanelor fizice menţionate în proporţie de 100% pentru bunurile proprii şi pentru bunurile comune soţilor."
21. La articolul 52, alineatele 2 şi 3 vor avea urmãtorul cuprins:
"Contravenţia menţionatã la lit. a) se sancţioneazã cu amenda de la 300.000 lei la 750.000 lei, iar cea de la lit. b), cu amenda de la 750.000 lei la 3.000.000 lei.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre serviciile de specialitate ale consiliilor locale."
22. Articolul 53 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 53. - Stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmãrirea impozitelor şi taxelor locale, a majorãrilor de întârziere şi a amenzilor, soluţionarea obiectiunilor, contestaţiilor şi a plangerilor formulate la actele de control sau de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetare se efectueazã de cãtre serviciile de specialitate ale consiliilor locale sau judeţene, dupã caz, potrivit legii.
Consiliile locale şi judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor sunt obligate ca, în cursul anului 1999, sa îşi organizeze servicii proprii de specialitate, în vederea preluãrii şi exercitãrii atribuţiilor prevãzute la alin. 1.
Pana la data de 31 decembrie 1999 autoritãţile administraţiei publice locale vor prelua pe baza de protocol, de la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor, exercitarea atribuţiilor şi efectuarea procedurilor prevãzute la alin. 1.
Pana la data preluãrii de cãtre fiecare consiliu local sau judeţean, respectivele atribuţii se aduc la îndeplinire de cãtre organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
La solicitarea primarilor şi, respectiv, a preşedinţilor consiliilor judeţene, organele fiscale teritoriale sunt obligate sa prezinte trimestrial consiliilor locale sau judeţene, dupã caz, informãri asupra exercitãrii atribuţiilor ce le revin potrivit alin. 4.
În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, Ministerul Finanţelor, împreunã cu Departamentul pentru Administraţie Publica Localã va elabora şi va supune aprobãrii Guvernului proiectul Protocolului-cadru prevãzut la alin. 3."
23. Articolul 54 se abroga.
24. Articolul 58 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 58. - Impozitele şi taxele locale, stabilite în sume fixe, valorile impozabile prevãzute în anexa nr. 1, precum şi amenzile se indexeazã anual, prin hotãrâre a consiliilor locale sau judeţene, pana la data de 30 noiembrie a fiecãrui an fiscal, pe baza indicelui de inflaţie aferent unei perioade de 12 luni care sfârşeşte la 1 noiembrie a aceluiaşi an şi numai când creşterea acestuia depãşeşte 5% ."
25. Articolul 60 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 60. - Pana la preluarea de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale a exercitãrii atribuţiilor prevãzute la art. 53 alin. 1, în cazul impozitelor şi taxelor locale, inclusiv al contestaţiilor aflate pe rol şi al plangerilor adresate instanţelor judecãtoreşti se va aplica, în continuare, legislaţia în vigoare."
26. Anexele nr. 1 şi 2 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 la prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 2
Prevederile prezentei ordonanţe de urgenta se aplica începând cu data de 1 ianuarie 1999, cu excepţia dispoziţiilor art. 58 care se aplica începând cu data de 1 ianuarie 2000.
ART. 3
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta îşi înceteazã aplicabilitatea scutirile de impozite şi de taxe acordate în temeiul prevederilor:
a) <>art. 16 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului cãtre populaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 8 februarie 1990, cu modificãrile ulterioare;
b) <>art. 23 din Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 7 august 1991;
c) <>art. 179 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 252 din 18 octombrie 1996;
d) <>art. 16 din Legea apiculturii nr. 89/1998 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 aprilie 1998.
ART. 4
Se menţin în vigoare scutirile sau reducerile cu 50% ale impozitelor şi taxelor locale acordate în temeiul prevederilor:
a) <>art. 20 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apãrare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 12 aprilie 1995, cu modificãrile ulterioare;
b) <>art. 10 din Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificãrile ulterioare;
c) <>art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatãrii unor tronsoane de cai de comunicaţii terestre - autostrazi şi cai ferate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 136/1996 ;
d) <>art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitãţi persoanelor care domiciliazã sau lucreazã în unele localitãţi din Muntii Apuseni şi în Rezervatia Biosferei "Delta Dunãrii", republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 13 august 1997;
e) <>art. 4 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998.
ART. 5
Orice alte dispoziţii legale în vigoare privind acordarea de scutiri sau de reduceri de impozite şi taxe, contrare prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta, îşi înceteazã aplicabilitatea o data cu intrarea în vigoare a acesteia.


PRIM-MINISTRU
RADU VASILE


Contrasemneazã:
--------------
Secretar de stat,
şeful Departamentului pentru
Administraţie Publica Localã,
Vlad Rosca

Ministrul finanţelor
Decebal Traian Remes


ANEXA 1

VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construitã - desfasurata - la clãdiri şi la alte construcţii aparţinând persoanelor fizice
Nr. Felul şi destinaţia clãdirilor Valoarea impozabilã - lei/mp -
crt. şi a altor construcţii impozabile -----------------------------------
Cu instalaţii Fãrã instalaţii
de apa, cana- de apa, cana-
lizare, elec- lizare, elec-
trice, incal- trice, incal-
zire zire
-------------------------------------------------------------------------------
1. Clãdiri*)
a) cu pereţi sau cadre din beton armat 3.000.000 2.100.000
b) cu pereţi din caramida arsa, piatra
naturala sau din alte materiale,
fãrã cadre din beton armat 2.200.000 1.300.000
c) cu pereţii din lemn, caramida
nearsa, valatuci, paianta şi din alte
materiale asemãnãtoare 600.000 400.000
2. Construcţii anexe*)
- situate în afarã corpului principal
al clãdirii:
a) cu pereţi din caramida arsa, piatra,
beton şi din alte materiale asema-
natoare; 400.000 300.000
b) cu pereţi din lemn, caramida nearsa,
paianta, valatuci etc. 300.000 200.000
3. Pentru locuinţe situate la subsol sau la - valoarea reprezintã 75% din
mansarda valoarea corespunzãtoare
fiecãrei grupe de clãdiri
4. Pentru spaţiile cu alta destinaţie, situate - valoarea reprezintã 50% din
în subsolul clãdirilor valoarea corespunzãtoare
fiecãrei grupe de clãdiri
------------------------------------------------------------------------------


-------------
*) Valoarea impozabilã se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, dupã cum urmeazã:
- înainte de anul 1950 - reducere 15%;
- înainte de anii 1951-1977 - reducere 5% .


ANEXA 2


LISTA
cuprinzând clãdirile şi construcţiile care nu sunt supuse impozitului


1. Clãdirile instituţiilor publice, cu excepţia celor folosite în alte scopuri.
2. Clãdirile care, potrivit legii, sunt considerate monumente istorice, de arhitectura şi arheologie, precum şi muzeele şi casele memoriale, cu excepţia spaţiilor acestora folosite pentru activitãţi economice sau comerciale.
3. Clãdirile care, prin destinaţie, constituie lacasuri de cult aparţinând cultelor recunoscute de lege.
4. Construcţiile şi amenajãrile funerare din cimitire.
5. Construcţiile speciale:
1 (1) sonde de ţiţei, gaze, sare;
1 (2) platforme de foraj marin;
1 (3) centrale hidroelectrice, centrale termoelectrice, staţii de transformare, staţii de conexiuni şi posturi de transformare subterane;
1 (4) centrale nuclearoelectrice;
1 (5) cai de rulare;
1 (6) galerii, planuri înclinate subterane şi rampe de put;
1 (7) puţuri de mina;
1 (8) coşuri de fum;
1 (9) tunuri de rãcire;
(10) baraje şi construcţii accesorii;
(11) diguri;
(12) construcţii hidromotrice, oceanografice şi hidrometeorologice;
(13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri;
(14) conducte pentru transportul produselor petroliere, gazelor şi al lichidelor industriale.

-----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016