Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 29 iunie 2011  pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 30 iunie 2011

    În temeiul Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor, s-a dispus recalcularea tuturor pensiilor speciale prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecãrei pensii, utilizându-se algoritmul de calcul prevãzut de legislaţia în domeniul asigurãrilor sociale, în scopul asigurãrii egalitãţii de tratament pentru toţi beneficiarii sistemului public de pensii,
    având în vedere exigenţele subliniate de puterea judecãtoreascã în cadrul controlului jurisdicţional exercitat cu ocazia aplicãrii Legii nr. 119/2010,
    în vederea instituirii unor mãsuri legislative pe baza cãrora instituţiile implicate sã poatã realiza toate procedurile administrative necesare stabilirii drepturilor de pensie într-un mod obiectiv şi justificat,
    se impune instituirea unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivitãţii şi egalitãţii, scopul fiind acela de a se stabili în mod just şi echitabil drepturile de pensie pe care persoanele vizate de prezenta ordonanţã de urgenţã sunt îndreptãţite sã le primeascã, astfel încât acestea sã aibã posibilitatea sã identifice şi sã depunã la casele teritoriale de pensii toate documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul întregii activitãţi profesionale.
    Deoarece aceste împrejurãri vizeazã interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferã amânare, se impune adoptarea de mãsuri imediate pentru reglementarea unor aspecte în scopul revizuirii pensiilor recalculate prevãzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. 1
    (1) Pensiile prevãzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor, care au fãcut obiectul recalculãrii conform prevederilor aceleiaşi legi, se revizuiesc, din oficiu, de cãtre casele teritoriale de pensii în evidenţa cãrora se aflã dosarele de pensie, prin emiterea unor decizii de revizuire, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
    (2) Drepturile de pensie revizuite potrivit prezentei ordonanţe de urgenţã se plãtesc de la data de întâi a lunii urmãtoare expirãrii termenului de revizuire prevãzut la alin. (1).
    (3) Pensiile prevãzute la alin. (1) pot fi revizuite şi la cererea beneficiarului, dacã acesta depune la casa teritorialã de pensii, în termen de 20 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, noi acte doveditoare, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultã alte date şi elemente decât cele existente la dosarul de pensie, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual.
    (4) Drepturile de pensie revizuite la cererea beneficiarului se plãtesc de la data prevãzutã la alin. (2), dacã cererea de revizuire, împreunã cu toate actele doveditoare, a fost depusã la casa teritorialã de pensii în termenul prevãzut la alin. (3).
    (5) În situaţia în care cererea, împreunã cu toate actele doveditoare, a fost depusã la casa teritorialã de pensii peste termenul prevãzut la alin. (3), drepturile de pensie se vor plãti începând cu data de întâi a lunii urmãtoare depunerii cererii, dar nu mai devreme de termenul prevãzut la alin. (2).
    ART. 2
    Pentru revizuirea pensiilor menţionate la art. 1 se utilizeazã metodologia de calcul prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.
    ART. 3
    Plata drepturilor restante, constând în diferenţa dintre cuantumul cuvenit al pensiei rezultat în urma recalculãrii şi cel obţinut în urma revizuirii, pentru perioada de la data de 1 septembrie 2010 şi pânã la data revizuirii potrivit prezentei ordonanţe de urgenţã, se va realiza în termenele prevãzute la art. 1 alin. (1), (4) şi (5), dupã caz.
    ART. 4
    La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevãzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 29 iulie 2010.


                                 PRIM-MINISTRU,
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                               Ministrul muncii,
                        familiei şi protecţiei sociale,
                          Laurenţiu Sebastian Lãzãroiu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 29 iunie 2011.
    Nr. 59.

    ANEXÃ

                             METODOLOGIE DE CALCUL
                     privind revizuirea pensiilor prevãzute
                  la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010
              privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor

    ART. 1
    Pensiile prevãzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor mãsuri în domeniul pensiilor şi care au fãcut obiectul recalculãrii potrivit prevederilor aceleiaşi legi se revizuiesc conform prezentei metodologii.
    ART. 2
    Revizuirea pensiilor prevãzute la art. 1 se realizeazã pe baza documentelor existente în dosarele de pensie, precum şi a celor depuse de beneficiari, prin stabilirea cuantumului aferent fiecãrei pensii, în funcţie de stagiile de cotizare şi punctajul mediu anual, determinate potrivit prezentei metodologii.
    ART. 3
    (1) Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în sensul prezentei metodologii:
    a) vechimea în muncã recunoscutã pentru stabilirea pensiilor pânã la data de 1 aprilie 2001;
    b) vechimea în serviciu recunoscutã pentru stabilirea pensiilor, în cazul cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
    c) perioada cuprinsã între 1 aprilie 2001 şi 31 decembrie 2010, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    d) perioada cuprinsã între 1 ianuarie 2010 şi 31 decembrie 2010, în cazul cadrelor militare trecute în rezervã, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale cãror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care au beneficiat de ajutoare lunare ce se asigurã din bugetul de stat, în condiţiile legii;
    e) perioada ulterioarã datei de 1 ianuarie 2011, în care persoanele au fost asigurate în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentarã la vechimea în muncã sau la vechimea în serviciu acordatã în baza legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupele I şi II, respectiv în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii de muncã.
    (3) Constituie stagiu de cotizare şi perioadele de pânã la data de 1 aprilie 2001, în care o persoanã are stabilite drepturi privind vechimea în muncã în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat.
    (4) Constituie stagiu de cotizare şi timpul util la pensie realizat de agricultori, calculat potrivit prevederilor Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurãri sociale ale agricultorilor, precum şi perioadele de asigurare realizate în condiţiile reglementate de legislaţia anterioarã datei de 1 aprilie 2001.
    (5) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoanã a fost asiguratã simultan la douã sau mai multe sisteme de asigurãri sociale care au fost integrate în sistemul asigurãrilor sociale de stat, la determinarea stagiului de cotizare perioadele respective se iau în calcul o singurã datã.
    ART. 4
    La stabilirea stagiului de cotizare se iau în considerare şi perioadele în care asiguraţii au desfãşurat activitate, potrivit legii, în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncã, precum şi în grupa I sau II de muncã, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001.
    ART. 5
    (1) Se asimileazã stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
    a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
    b) a urmat cursurile de zi ale învãţãmântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normalã a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomã;
    c) a satisfãcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilitã, a fost concentrat, mobilizat ori în prizonierat;
    d) a beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001-1 ianuarie 2006, de indemnizaţii de asigurãri sociale, acordate potrivit legii;
    e) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate temporarã de muncã cauzatã de accident de muncã şi boli profesionale;
    f) a beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pânã la 3 ani;
    g) a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învãţãmânt din sistemul de apãrare naţionalã, ordine publicã şi siguranţã naţionalã pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar.
    (2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învãţãmânt superior, conform prevederilor alin. (1) lit. b), beneficiazã de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei singure perioade de studii, la alegere.
    (3) Persoanele prevãzute la alin. (1) beneficiazã de perioadele asimilate dacã în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare.
    ART. 6
    (1) Stagiul de cotizare se exprimã în ani, luni şi zile.
    (2) Dacã din documentaţia de pensionare rezultã perioade de vechime în muncã exprimate în sãptãmâni de cotizare, ca urmare a achitãrii contribuţiei cãtre fostele case de asigurãri sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani şi luni de cotizare.
    (3) Dacã din documentaţiile de pensionare nu rezultã localizarea sãptãmânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat dupã data de 1 aprilie a anului respectiv.
    ART. 7
    (1) Cuantumul pensiei revizuite se determinã prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat cu valoarea unui punct de pensie.
    (2) La determinarea cuantumului pensiei, fracţiunile de leu se întregesc la un leu în favoarea pensionarului.
    (3) Valoarea punctului de pensie prevãzutã la alin. (1) este de 732,80 lei, astfel cum a fost stabilitã prin Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010.
    ART. 8
    (1) Punctajul mediu anual se determinã prin împãrţirea numãrului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare.
    (2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual conform prezentei metodologii este cel prevãzut în anexa nr. 1.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se ia în considerare stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor iniţiale de pensie, astfel cum a fost acesta reglementat în legislaţia în vigoare la data stabilirii acestora, în mãsura în care acesta este mai favorabil beneficiarului.
    ART. 9
    (1) Pentru revizuirea pensiilor potrivit prezentei metodologii, între sistemul public de pensii şi celelalte sisteme de asigurãri sociale neintegrate acestuia se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncã sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limitã de vârstã, de invaliditate şi de urmaş.
    (2) Stagiul de cotizare prevãzut la art. 3 alin. (1) lit. b) se valorificã la revizuirea pensiei în sistemul public numai dacã perioada în cauzã nu a fost valorificatã pentru obţinerea unei pensii în fostul sistem al pensiilor militare.
    ART. 10
    (1) Punctajul anual se determinã prin împãrţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.
    (2) Punctajul lunar se calculeazã prin raportarea veniturilor realizate lunar la câştigul salarial mediu brut/net din luna respectivã, prevãzut în anexa nr. 2.
    (3) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizeazã salariile brute sau nete, dupã caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncã, astfel:
    a) salariile brute, pânã la data de 1 iulie 1977;
    b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pânã la data de 1 ianuarie 1991;
    c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.
    (4) La determinarea punctajelor lunare, pe lângã salariile prevãzute la alin. (3), se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, dupã data de 1 aprilie 1992, au fãcut parte din baza de calcul al pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncã sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unitãţi, conform legislaţiei în vigoare, prevãzute în anexa nr. 3.
    (5) Sporul de vechime care se utilizeazã la stabilirea punctajelor lunare este urmãtorul:
    a) perioada 1 martie 1970-1 septembrie 1983:
    - 3% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 5 şi 10 ani;
    - 5% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 10 şi 15 ani;
    - 7% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 15 şi 20 de ani;
    - 10% pentru o vechime în muncã totalã de peste 20 de ani;
    b) perioada 1 septembrie 1983-1 aprilie 1992:
    - 3% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 3 şi 5 ani;
    - 6% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 5 şi 10 ani;
    - 9% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 10 şi 15 ani;
    - 12% pentru o vechime în muncã totalã cuprinsã între 15 şi 20 de ani;
    - 15% pentru o vechime în muncã totalã de peste 20 de ani.
    (6) Pentru perioadele de dupã 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor lunare este cel înscris în carnetul de muncã sau în alte acte doveditoare.
    (7) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajelor lunare se utilizeazã venitul brut lunar realizat care a constituit, conform legii, baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurãri sociale, aşa cum acesta a fost înscris în declaraţia privind evidenţa nominalã a asiguraţilor şi a obligaţiilor de platã cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat sau, dupã caz, în declaraţia de asigurare ori în contractul de asigurare socialã.
    (8) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a punctajului lunar se utilizeazã 5 zecimale.
    ART. 11
    (1) Pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate de cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, la determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, se utilizeazã veniturile brute/nete, dupã caz, realizate lunar.
    (2) Veniturile brute/nete realizate lunar cuprind drepturile salariale şi cele asimilate acestora, încasate de beneficiari conform legislaţiei în vigoare la data acordãrii lor, respectiv:
    a) retribuţia tarifarã lunarã/salariul de bazã lunar/solda lunarã/salariul de bazã de încadrare lunar, inclusiv indexãri, compensaţii, indemnizaţii de conducere/comandã, salarii/solde de merit şi alte drepturi similare prevãzute de legislaţia în vigoare la acea datã;
    b) sporurile şi indemnizaţiile acordate în sume fixe sau sub formã de procent din retribuţia tarifarã lunarã/salariul de bazã lunar/solda lunarã/salariul de bazã de încadrare lunar sau din salariul funcţiei de bazã/salariul funcţiei îndeplinite/solda de funcţie/solda funcţiei de bazã, potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã;
    c) primele/premiile din cursul anului şi cele anuale, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã;
    d) sumele reprezentând compensarea concediului de odihnã neefectuat, potrivit legii;
    e) sumele cuvenite ca reprezentanţi în adunãrile generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã, indiferent de forma de organizare sau denumirea angajatorului ori a entitãţii asimilate acestuia, dupã data de 1 ianuarie 2008;
    f) venitul corespunzãtor funcţiei pe care a fost încadrat în ţarã personalul trimis în strãinãtate în misiune permanentã sau, dupã caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, inclusiv pentru perioada efectuãrii concediului de odihnã/de misiuni în ţarã;
    g) orice alte elemente salariale asimilate celor prevãzute la lit. a)-d), acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea datã.
    (3) Nu sunt considerate venituri de naturã salarialã sau asimilate salariilor urmãtoarele sume:
    a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;
    b) participarea salariaţilor la profit, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societãţile naţionale, companiile naţionale şi societãţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 769/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) compensaţiile lunare pentru chirie;
    d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
    e) sumele primite potrivit legii pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
    f) indemnizaţiile de instalare;
    g) plãţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervã sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
    h) valoarea financiarã a normelor de hranã;
    i) contravaloarea transportului ocazionat de plecarea în concediul de odihnã, precum şi a transportului la şi de la locul de muncã;
    j) alocaţia de stat pentru copii;
    k) alte drepturi care, potrivit legislaţiei în vigoare la data acordãrii, nu reprezentau drepturi de naturã salarialã sau asimilate salariilor.
    ART. 12
    (1) Pentru perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2002, punctajul anual se plafoneazã la 3 puncte, iar pentru perioada 1 ianuarie 2003-31 iulie 2007, punctajul anual se plafoneazã la 5 puncte.
    (2) Pentru perioada 1 aprilie 2001-31 iulie 2007, punctajelor anuale aferente persoanelor care au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor nu li se aplicã plafonarea prevãzutã la alin. (1).
    ART. 13
    (1) Pentru perioade anterioare datei de 1 aprilie 2001, în cazul în care în carnetul de muncã sau în oricare alt act prevãzut de lege au fost înregistrate salarii pe orã ori salarii pe zi, salariile lunare se vor calcula prin înmulţirea salariilor orare sau, dupã caz, zilnice cu numãrul mediu de ore pe lunã, respectiv cu numãrul mediu de zile lucrãtoare pe lunã din perioadele respective, astfel:
    a) 25,5 zile (204 ore) pe lunã, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1978;
    b) 24,5 zile (196 ore) pe lunã, pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 martie 1990;
    c) 23,6 zile (189 ore) pe lunã, pentru perioada 1 martie 1990-30 septembrie 1990;
    d) 21,25 zile (170 ore) pe lunã, pentru perioada 1 octombrie 1990-1 ianuarie 1997;
    e) 21,16 zile (169,33 ore) pe lunã, pentru anul 1997;
    f) 21,25 zile (170 ore) pe lunã, pentru anul 1998;
    g) 21,50 zile (172 ore) pe lunã, pentru anul 1999;
    h) 21,67 zile (173,36 ore) pe lunã, pentru anul 2000;
    i) 21,42 zile (171,36 ore) pe lunã, pentru anul 2001.
    (2) În situaţiile în care, pentru o anumitã perioadã care constituie stagiu de cotizare, anterioarã datei de 1 aprilie 2001, în carnetul de muncã sau în alte acte doveditoare nu sunt înregistrate drepturile salariale, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeazã salariul minim pe ţarã, în vigoare în perioada respectivã.
    (3) Salariile minime pe ţarã pentru fiecare an sunt prevãzute în anexa nr. 4.
    (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 1963, pentru care la determinarea punctajului mediu anual se utilizeazã:
    a) un punct pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare realizat în perioadele anterioare datei de 1 septembrie 1947, indiferent de nivelul drepturilor salariale înregistrate în carnetul de muncã sau dovedite ori pentru care în carnetul de muncã nu sunt înregistrate drepturile salariale;
    b) un punct pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 şi data de 31 decembrie 1962 şi pentru care în carnetul de muncã nu sunt înregistrate drepturile salariale şi nici nu sunt dovedite;
    c) un punct pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare realizat în perioadele cuprinse între data de 1 septembrie 1947 şi data de 31 decembrie 1962, în situaţia în care, prin valorificarea drepturilor salariale din actele doveditoare, rezultã, pentru fiecare lunã de stagiu de cotizare, un numãr de puncte mai mic decât cel prevãzut la lit. b).
    (5) În situaţia în care, pentru perioade ulterioare datei de 31 august 1947, în documentele doveditoare sunt înregistrate drepturi salariale nedenominate, acestea vor fi denominate în funcţie de reformele monetare.
    (6) Prevederile alin. (4) şi (5) se aplicã pentru toate perioadele care constituie stagiu de cotizare, cu excepţia perioadelor asimilate stagiului de cotizare.
    (7) Pentru persoanele care au avut calitatea de cadru militar în activitate, poliţist sau funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, care nu pot dovedi cu acte veniturile realizate anterior datei de 1 ianuarie 2011, la determinarea punctajului mediu anual se utilizeazã caştigul salarial mediu brut/net, dupã caz, din perioada respectivã.
    ART. 14
    (1) Persoanele care au contribuit la Fondul pentru pensia suplimentarã cu 2%, 3%, respectiv 5% beneficiazã de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea urmãtoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
    a) 16% pentru perioada 1 ianuarie 1967-1 ianuarie 1973;
    b) 13% pentru perioada 1 ianuarie 1973-1 ianuarie 1978;
    c) 14% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986;
    d) 21% pentru perioada 1 iulie 1986-1 noiembrie 1990;
    e) 15% pentru perioada 1 noiembrie 1990-1 aprilie 1991;
    f) 14% pentru perioada 1 aprilie 1991-1 aprilie 1992;
    g) 13% pentru perioada 1 aprilie 1992-1 ianuarie 1999;
    h) 22% pentru perioada 1 ianuarie 1999-1 februarie 1999;
    i) 17% pentru perioada de dupã 1 februarie 1999.
    (2) Persoanele care au contribuit cu 4% la Fondul pentru pensia suplimentarã beneficiazã de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea urmãtoarelor procente la punctajele lunare realizate în aceste perioade, astfel:
    a) 26% pentru perioada 1 iulie 1977-1 ianuarie 1978;
    b) 28% pentru perioada 1 ianuarie 1978-1 iulie 1986.
    ART. 15
    (1) Persoanele care au desfãşurat activitãţi în locuri de muncã încadrate în grupele I şi II de muncã, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfãşurat activitãţi în locuri de muncã încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncã, anterior datei de 1 aprilie 2001, potrivit legii, beneficiazã de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, dupã cum urmeazã:
    a) cu 25% pentru perioadele în care au desfãşurat activitãţi în locuri încadrate în grupa II de muncã sau în condiţii deosebite de muncã, potrivit legii;
    b) cu 50% pentru perioadele în care au desfãşurat activitãţi în locuri încadrate în grupa I de muncã, în condiţii speciale sau în alte condiţii de muncã, potrivit legii.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 în situaţia în care, la recalcularea pensiilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 119/2010, pentru determinarea punctajului mediu anual s-a utilizat vechimea în muncã necesarã deschiderii dreptului la pensie prevãzutã de acte normative cu caracter special.
    (3) De creşterea punctajelor anuale prevãzutã la alin. (1) beneficiazã şi persoanele ale cãror drepturi de pensie s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001, în situaţiile în care, potrivit legii, la determinarea punctajului mediu anual s-au utilizat stagiile complete de cotizare prevãzute în anexa nr. 1.
    ART. 16
    (1) Pentru fiecare an util realizat în cadrul fostelor unitãţi agricole cooperatiste, precum şi pentru fiecare an de contribuţie realizat de ţãranii cu gospodãrie individualã din zonele necooperativizate, pânã la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 80/1992, punctajul anual este 0,57255 puncte.
    (2) Pentru perioadele de contribuţie realizate conform Legii nr. 80/1992, la determinarea punctajului lunar se ia în calcul venitul asigurat la care s-a plãtit contribuţia de asigurãri sociale.
    (3) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. d), la determinarea punctajului lunar se ia în calcul cuantumul ajutorului.
    (4) Pentru persoanele asigurate în alte sisteme de asigurãri sociale, integrate în sistemul asigurãrilor sociale de stat pânã la data de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului se ia în calcul, dupã caz, salariul minim pe ţarã, venitul asigurat stipulat în contractul de asigurare la care s-a achitat contribuţia de asigurãri sociale sau salariul, inclusiv celelalte drepturi, înregistrate în carnetul de muncã.
    (5) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoanã a fost asiguratã simultan la sistemul de asigurãri sociale şi pensii pentru agricultori, sistemul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi la sistemul de asigurãri sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumuleazã veniturile asigurate din perioadele respective.
    (6) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoanã a fost asiguratã simultan la sistemul public de pensii şi la sistemul apãrãrii naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, dupã caz, la stabilirea pensiei se iau în considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective.
    ART. 17
    (1) Pentru perioadele necontributive care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au constituit vechime în muncã utilã la pensie, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeazã salariul minim brut pe ţarã din perioadele respective.
    (2) Pentru perioadele asimilate prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) şi g), realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizeazã salariul minim brut pe ţarã din perioadele respective.
    (3) Pentru perioadele recunoscute ca vechime în muncã, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, la determinarea punctajului lunar al persoanei se utilizeazã 1,5 salarii minime brute pe ţarã din perioadele respective.
    (4) În situaţiile prevãzute la alin. (3), în care persoana a realizat şi stagii de cotizare, la determinarea punctajului lunar al acesteia se utilizeazã salariul lunar, brut sau net, dupã caz, avut în perioadele respective, dacã acesta este mai mare decât 1,5 salarii minime pe ţarã.
    (5) Pentru perioadele asimilate prevãzute la art. 5 alin. (1), realizate începând cu data de 1 aprilie 2001, la calculul punctajului lunar se utilizeazã:
    a) cuantumul pensiei de invaliditate, în situaţiile prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. a);
    b) 25% din câştigul salarial mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, în situaţiile prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. b), c) şi g).
    (6) Pentru perioadele asimilate prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. d), realizate în intervalul cuprins între data de 1 aprilie 2001 şi data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizeazã cuantumul indemnizaţiilor de asigurãri sociale.
    (7) Pentru perioadele asimilate prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. e), realizate începând cu data de 1 ianuarie 2005, la calculul punctajului lunar se utilizeazã cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporarã de muncã cauzatã de accident de muncã şi boli profesionale.
    (8) Pentru perioadele asimilate prevãzute la art. 5 alin. (1) lit. f), realizate începând cu data de 1 ianuarie 2006, la calculul punctajului lunar se utilizeazã 25% din câştigul salarial mediu brut lunar pe economie din perioadele respective.
    ART. 18
    Asiguraţii care, dupã îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limitã de vârsta, au contribuit o anumitã perioadã la sistemul public beneficiazã de majorarea punctajului realizat în aceastã perioadã cu 0,3% pentru fiecare lunã, respectiv cu 3,6% pentru fiecare an suplimentar.
    ART. 19
    Pentru stagiul potenţial acordat celor în drept sã obţinã o pensie de invaliditate, punctajul anual este de:
    a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate;
    b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate;
    c) 0,40 puncte pentru gradul III de invaliditate.
    ART. 20
    (1) Stabilirea pensiei revizuite se face prin decizie emisã de casele teritoriale de pensii, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt şi de drept care au stat la baza revizuirii, precum şi modalitatea de contestare a acesteia.
    (2) Deciziile de pensie revizuite se comunicã beneficiarilor în termen de 5 zile de la data emiterii.
    ART. 21
    (1) Împotriva deciziilor de pensie revizuite se poate introduce contestaţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, la tribunalul în a cãrui razã teritorialã îşi are domiciliul reclamantul.
    (2) La contestarea deciziilor de pensie revizuite potrivit prezentei metodologii sunt aplicabile dispoziţiile privind jurisdicţia asigurãrilor sociale prevãzute la art. 152-157 din Legea nr. 263/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 22
    Procedura de stabilire, platã, recalculare, suspendare, reluare şi încetare a pensiilor revizuite potrivit prezentei metodologii este cea prevãzutã de Legea nr. 263/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 23
    Modelul deciziei de revizuire a pensiei se aprobã prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei metodologii.
    ART. 24
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezenta metodologie.


    ANEXA 1
    la metodologie

                                VÂRSTE STANDARD
                         de pensionare, stagii complete
                          şi stagii minime de cotizare
    Femei


 ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
 │Luna şi anul │Luna şi anul │Vârsta │Stagiul complet│Stagiul minim │
 │naşterii │pensionãrii │asiguratului │de cotizare │de cotizare │
 │ │ │la ieşirea la │(ani/luni) │(ani/luni) │
 │ │ │pensie │ │ │
 │ │ │(ani/luni) │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1944 │Aprilie 2001 │ 57/0 │ 25/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1944 │Mai 2001 │ 57/0 │ 25/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1944 │Iunie 2001 │ 57/0 │ 25/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1944 │Iulie 2001 │ 57/0 │ 25/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1944 │August 2001 │ 57/0 │ 25/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Septembrie 2001│ 57/0 │ 25/0 │ 10/0 │
 │1944 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1944│Octombrie 2001 │ 57/0 │ 25/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1944│Noiembrie 2001 │ 57/0 │ 25/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1944│Decembrie 2001 │ 57/0 │ 25/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1945 │Ianuarie 2002 │ 57/0 │ 25/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1945│Februarie 2002 │ 57/0 │ 25/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1945 │Martie 2002 │ 57/0 │ 25/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1945 │Mai 2002 │ 57/1 │ 25/1 │ 10/1 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1945 │Iunie 2002 │ 57/1 │ 25/1 │ 10/1 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1945 │Iulie 2002 │ 57/1 │ 25/1 │ 10/1 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1945 │August 2002 │ 57/1 │ 25/1 │ 10/1 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1945 │Septembrie 2002│ 57/1 │ 25/1 │ 10/1 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Noiembrie 2002 │ 57/2 │ 25/2 │ 10/2 │
 │1945 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1945│Decembrie 2002 │ 57/2 │ 25/2 │ 10/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1945│Ianuarie 2003 │ 57/2 │ 25/2 │ 10/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1945│Februarie 2003 │ 57/2 │ 25/2 │ 10/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1946 │Martie 2003 │ 57/2 │ 25/2 │ 10/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1946│Mai 2003 │ 57/3 │ 25/3 │ 10/3 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1946 │Iunie 2003 │ 57/3 │ 25/3 │ 10/3 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1946 │Iulie 2003 │ 57/3 │ 25/3 │ 10/3 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1946 │August 2003 │ 57/3 │ 25/3 │ 10/3 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1946 │Septembrie 2003│ 57/3 │ 25/3 │ 10/3 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1946 │Noiembrie 2003 │ 57/4 │ 25/4 │ 10/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1946 │Decembrie 2003 │ 57/4 │ 25/4 │ 10/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Ianuarie 2004 │ 57/4 │ 25/4 │ 10/4 │
 │1946 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1946│Februarie 2004 │ 57/4 │ 25/4 │ 10/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1946│Martie 2004 │ 57/4 │ 25/4 │ 10/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1946│Mai 2004 │ 57/5 │ 25/5 │ 10/5 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1947 │Iunie 2004 │ 57/5 │ 25/5 │ 10/5 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1947│Iulie 2004 │ 57/5 │ 25/5 │ 10/5 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1947 │August 2004 │ 57/5 │ 25/5 │ 10/5 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1947 │Septembrie 2004│ 57/5 │ 25/5 │ 10/5 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1947 │Noiembrie 2004 │ 57/6 │ 25/6 │ 10/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1947 │Decembrie 2004 │ 57/6 │ 25/6 │ 10/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1947 │Ianuarie 2005 │ 57/6 │ 25/6 │ 10/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1947 │Februarie 2005 │ 57/6 │ 25/6 │ 10/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Martie 2005 │ 57/6 │ 25/6 │ 10/6 │
 │1947 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1947│Mai 2005 │ 57/7 │ 25/7 │ 10/7 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1947│Iunie 2005 │ 57/7 │ 25/7 │ 10/7 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1947│Iulie 2005 │ 57/7 │ 25/7 │ 10/7 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1948 │Septembrie 2005│ 57/8 │ 25/8 │ 10/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1948│Octombrie 2005 │ 57/8 │ 25/8 │ 10/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1948 │Noiembrie 2005 │ 57/8 │ 25/8 │ 10/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1948 │Ianuarie 2006 │ 57/9 │ 25/9 │ 10/9 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1948 │Februarie 2006 │ 57/9 │ 25/9 │ 10/9 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1948 │Martie 2006 │ 57/9 │ 25/9 │ 10/9 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1948 │Mai 2006 │ 57/10 │ 25/10 │ 10/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1948 │Iunie 2006 │ 57/10 │ 25/10 │ 10/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Iulie 2006 │ 57/10 │ 25/10 │ 10/10 │
 │1948 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1948│Septembrie 2006│ 57/11 │ 25/11 │ 10/11 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1948│Octombrie 2006 │ 57/11 │ 25/11 │ 10/11 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1948│Noiembrie 2006 │ 57/11 │ 25/11 │ 10/11 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1949 │Ianuarie 2007 │ 58/0 │ 26/0 │ 11/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1949│Februarie 2007 │ 58/0 │ 26/0 │ 11/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1949 │Martie 2007 │ 58/0 │ 26/0 │ 11/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1949 │Mai 2007 │ 58/1 │ 26/2 │ 11/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1949 │Iunie 2007 │ 58/1 │ 26/2 │ 11/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1949 │Iulie 2007 │ 58/1 │ 26/2 │ 11/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1949 │Septembrie 2007│ 58/2 │ 26/4 │ 11/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1949 │Octombrie 2007 │ 58/2 │ 26/4 │ 11/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Noiembrie 2007 │ 58/2 │ 26/4 │ 11/4 │
 │1949 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1949│Ianuarie 2008 │ 58/3 │ 26/6 │ 11/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1949│Februarie 2008 │ 58/3 │ 26/6 │ 11/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1949│Martie 2008 │ 58/3 │ 26/6 │ 11/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1950 │Mai 2008 │ 58/4 │ 26/8 │ 11/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1950│Iunie 2008 │ 58/4 │ 26/8 │ 11/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1950 │Iulie 2008 │ 58/4 │ 26/8 │ 11/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1950 │Septembrie 2008│ 58/5 │ 26/10 │ 11/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1950 │Octombrie 2008 │ 58/5 │ 26/10 │ 11/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1950 │Noiembrie 2008 │ 58/5 │ 26/10 │ 11/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1950 │Ianuarie 2009 │ 58/6 │ 27/0 │ 12/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1950 │Februarie 2009 │ 58/6 │ 27/0 │ 12/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Martie 2009 │ 58/6 │ 27/0 │ 12/0 │
 │1950 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1950│Mai 2009 │ 58/7 │ 27/2 │ 12/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1950│Iunie 2009 │ 58/7 │ 27/2 │ 12/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1950│Iulie 2009 │ 58/7 │ 27/2 │ 12/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1951 │Septembrie 2009│ 58/8 │ 27/4 │ 12/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1951│Octombrie 2009 │ 58/8 │ 27/4 │ 12/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1951 │Noiembrie 2009 │ 58/8 │ 27/4 │ 12/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1951 │Ianuarie 2010 │ 58/9 │ 27/6 │ 12/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1951 │Februarie 2010 │ 58/9 │ 27/6 │ 12/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1951 │Martie 2010 │ 58/9 │ 27/6 │ 12/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1951 │Mai 2010 │ 58/10 │ 27/8 │ 12/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1951 │Iunie 2010 │ 58/10 │ 27/8 │ 12/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Iulie 2010 │ 58/10 │ 27/8 │ 12/8 │
 │1951 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1951│Septembrie 2010│ 58/11 │ 27/10 │ 12/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1951│Octombrie 2010 │ 58/11 │ 27/10 │ 12/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1951│Noiembrie 2010 │ 58/11 │ 27/10 │ 12/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1952 │Ianuarie 2011 │ 59/0 │ 28/0 │ 13/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1952│Februarie 2011 │ 59/0 │ 28/0 │ 13/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1952 │Martie 2011 │ 59/0 │ 28/0 │ 13/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1952 │Mai 2011 │ 59/1 │ 28/2 │ 13/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1952 │Iunie 2011 │ 59/1 │ 28/2 │ 13/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1952 │Iulie 2011 │ 59/1 │ 28/2 │ 13/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1952 │Septembrie 2011│ 59/2 │ 28/4 │ 13/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1952 │Octombrie 2011 │ 59/2 │ 28/4 │ 13/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Noiembrie 2011 │ 59/2 │ 28/4 │ 13/4 │
 │1952 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1952│Ianuarie 2012 │ 59/3 │ 28/6 │ 13/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1952│Februarie 2012 │ 59/3 │ 28/6 │ 13/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1952│Martie 2012 │ 59/3 │ 28/6 │ 13/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1953 │Mai 2012 │ 59/4 │ 28/8 │ 13/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1953│Iunie 2012 │ 59/4 │ 28/8 │ 13/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1953 │Iulie 2012 │ 59/4 │ 28/8 │ 13/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1953 │Septembrie 2012│ 59/5 │ 28/10 │ 13/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1953 │Octombrie 2012 │ 59/5 │ 28/10 │ 13/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1953 │Noiembrie 2012 │ 59/5 │ 28/10 │ 13/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1953 │Ianuarie 2013 │ 59/6 │ 29/0 │ 14/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1953 │Februarie 2013 │ 59/6 │ 29/0 │ 14/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Martie 2013 │ 59/6 │ 29/0 │ 14/0 │
 │1953 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1953│Mai 2013 │ 59/7 │ 29/2 │ 14/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1953│Iunie 2013 │ 59/7 │ 29/2 │ 14/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1953│Iulie 2013 │ 59/7 │ 29/2 │ 14/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1954 │Septembrie 2013│ 59/8 │ 29/4 │ 14/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1954│Octombrie 2013 │ 59/8 │ 29/4 │ 14/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1954 │Noiembrie 2013 │ 59/8 │ 29/4 │ 14/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1954 │Ianuarie 2014 │ 59/9 │ 29/6 │ 14/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1954 │Februarie 2014 │ 59/9 │ 29/6 │ 14/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1954 │Martie 2014 │ 59/9 │ 29/6 │ 14/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1954 │Mai 2014 │ 59/10 │ 29/8 │ 14/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1954 │Iunie 2014 │ 59/10 │ 29/8 │ 14/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Iulie 2014 │ 59/10 │ 29/8 │ 14/8 │
 │1954 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1954│Septembrie 2014│ 59/11 │ 29/10 │ 14/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1954│Octombrie 2014 │ 59/11 │ 29/10 │ 14/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1954│Noiembrie 2014 │ 59/11 │ 29/10 │ 14/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1955 │Ianuarie 2015 │ 60/0 │ 30/0 │ 15/0 │
 └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘    Bãrbaţi


 ┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
 │Luna şi anul │Luna şi anul │Vârsta │Stagiul complet│Stagiul minim │
 │naşterii │pensionãrii │asiguratului │de cotizare │de cotizare │
 │ │ │la ieşirea la │(ani/luni) │(ani/luni) │
 │ │ │pensie │ │ │
 │ │ │(ani/luni) │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1939 │Ianuarie 2001 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1939│Februarie 2001 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1939 │Martie 2001 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1939 │Aprilie 2001 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1939 │Mai 2001 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1939 │Iunie 2001 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1939 │Iulie 2001 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1939 │August 2001 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Septembrie 2001│ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 │1939 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1939│Octombrie 2001 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1939│Noiembrie 2001 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1939│Decembrie 2001 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1940 │Ianuarie 2002 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1940│Februarie 2002 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1940 │Martie 2002 │ 62/0 │ 30/0 │ 10/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1940 │Mai 2002 │ 62/1 │ 30/1 │ 10/1 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1940 │Iunie 2002 │ 62/1 │ 30/1 │ 10/1 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1940 │Iulie 2002 │ 62/1 │ 30/1 │ 10/1 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1940 │August 2002 │ 62/1 │ 30/1 │ 10/1 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1940 │Septembrie 2002│ 62/1 │ 30/1 │ 10/1 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Noiembrie 2002 │ 62/2 │ 30/2 │ 10/2 │
 │1940 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1940│Decembrie 2002 │ 62/2 │ 30/2 │ 10/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1940│Ianuarie 2003 │ 62/2 │ 30/2 │ 10/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1940│Februarie 2003 │ 62/2 │ 30/2 │ 10/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1941 │Martie 2003 │ 62/2 │ 30/2 │ 10/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1941│Mai 2003 │ 62/3 │ 30/3 │ 10/3 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1941 │Iunie 2003 │ 62/3 │ 30/3 │ 10/3 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1941 │Iulie 2003 │ 62/3 │ 30/3 │ 10/3 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1941 │August 2003 │ 62/3 │ 30/3 │ 10/3 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1941 │Septembrie 2003│ 62/3 │ 30/3 │ 10/3 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1941 │Noiembrie 2003 │ 62/4 │ 30/4 │ 10/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1941 │Decembrie 2003 │ 62/4 │ 30/4 │ 10/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Ianuarie 2004 │ 62/4 │ 30/4 │ 10/4 │
 │1941 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1941│Februarie 2004 │ 62/4 │ 30/4 │ 10/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1941│Martie 2004 │ 62/4 │ 30/4 │ 10/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1941│Mai 2004 │ 62/5 │ 30/5 │ 10/5 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1942 │Iunie 2004 │ 62/5 │ 30/5 │ 10/5 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1942│Iulie 2004 │ 62/5 │ 30/5 │ 10/5 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1942 │August 2004 │ 62/5 │ 30/5 │ 10/5 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1942 │Septembrie 2004│ 62/5 │ 30/5 │ 10/5 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1942 │Noiembrie 2004 │ 62/6 │ 30/6 │ 10/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1942 │Decembrie 2004 │ 62/6 │ 30/6 │ 10/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1942 │Ianuarie 2005 │ 62/6 │ 30/6 │ 10/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1942 │Februarie 2005 │ 62/6 │ 30/6 │ 10/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Martie 2005 │ 62/6 │ 30/6 │ 10/6 │
 │1942 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1942│Mai 2005 │ 62/7 │ 30/7 │ 10/7 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1942│Iunie 2005 │ 62/7 │ 30/7 │ 10/7 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1942│Iulie 2005 │ 62/7 │ 30/7 │ 10/7 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1943 │Septembrie 2005│ 62/8 │ 30/8 │ 10/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1943│Octombrie 2005 │ 62/8 │ 30/8 │ 10/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1943 │Noiembrie 2005 │ 62/8 │ 30/8 │ 10/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1943 │Ianuarie 2006 │ 62/9 │ 30/9 │ 10/9 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1943 │Februarie 2006 │ 62/9 │ 30/9 │ 10/9 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1943 │Martie 2006 │ 62/9 │ 30/9 │ 10/9 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1943 │Mai 2006 │ 62/10 │ 30/10 │ 10/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1943 │Iunie 2006 │ 62/10 │ 30/10 │ 10/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Iulie 2006 │ 62/10 │ 30/10 │ 10/10 │
 │1943 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1943│Septembrie 2006│ 62/11 │ 30/11 │ 10/11 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1943│Octombrie 2006 │ 62/11 │ 30/11 │ 10/11 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1943│Noiembrie 2006 │ 62/11 │ 30/11 │ 10/11 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1944 │Ianuarie 2007 │ 63/0 │ 31/0 │ 11/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1944│Februarie 2007 │ 63/0 │ 31/0 │ 11/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1944 │Martie 2007 │ 63/0 │ 31/0 │ 11/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1944 │Mai 2007 │ 63/1 │ 31/2 │ 11/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1944 │Iunie 2007 │ 63/1 │ 31/2 │ 11/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1944 │Iulie 2007 │ 63/1 │ 31/2 │ 11/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1944 │Septembrie 2007│ 63/2 │ 31/4 │ 11/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1944 │Octombrie 2007 │ 63/2 │ 31/4 │ 11/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Noiembrie 2007 │ 63/2 │ 31/4 │ 11/4 │
 │1944 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1944│Ianuarie 2008 │ 63/3 │ 31/6 │ 11/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1944│Februarie 2008 │ 63/3 │ 31/6 │ 11/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1944│Martie 2008 │ 63/3 │ 31/6 │ 11/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1945 │Mai 2008 │ 63/4 │ 31/8 │ 11/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1945│Iunie 2008 │ 63/4 │ 31/8 │ 11/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1945 │Iulie 2008 │ 63/4 │ 31/8 │ 11/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1945 │Septembrie 2008│ 63/5 │ 31/10 │ 11/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1945 │Octombrie 2008 │ 63/5 │ 31/10 │ 11/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1945 │Noiembrie 2008 │ 63/5 │ 31/10 │ 11/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1945 │Ianuarie 2009 │ 63/6 │ 32/0 │ 12/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1945 │Februarie 2009 │ 63/6 │ 32/0 │ 12/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Martie 2009 │ 63/6 │ 32/0 │ 12/0 │
 │1945 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1945│Mai 2009 │ 63/7 │ 32/2 │ 12/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1945│Iunie 2009 │ 63/7 │ 32/2 │ 12/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1945│Iulie 2009 │ 63/7 │ 32/2 │ 12/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1946 │Septembrie 2009│ 63/8 │ 32/4 │ 12/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1946│Octombrie 2009 │ 63/8 │ 32/4 │ 12/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1946 │Noiembrie 2009 │ 63/8 │ 32/4 │ 12/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1946 │Ianuarie 2010 │ 63/9 │ 32/6 │ 12/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1946 │Februarie 2010 │ 63/9 │ 32/6 │ 12/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1946 │Martie 2010 │ 63/9 │ 32/6 │ 12/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1946 │Mai 2010 │ 63/10 │ 32/8 │ 12/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1946 │Iunie 2010 │ 63/10 │ 32/8 │ 12/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Iulie 2010 │ 63/10 │ 32/8 │ 12/8 │
 │1946 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1946│Septembrie 2010│ 63/11 │ 32/10 │ 12/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1946│Octombrie 2010 │ 63/11 │ 32/10 │ 12/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1946│Noiembrie 2010 │ 63/11 │ 32/10 │ 12/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1947 │Ianuarie 2011 │ 64/0 │ 33/0 │ 13/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1947│Februarie 2011 │ 64/0 │ 33/0 │ 13/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1947 │Martie 2011 │ 64/0 │ 33/0 │ 13/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1947 │Mai 2011 │ 64/1 │ 33/2 │ 13/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1947 │Iunie 2011 │ 64/1 │ 33/2 │ 13/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1947 │Iulie 2011 │ 64/1 │ 33/2 │ 13/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1947 │Septembrie 2011│ 64/2 │ 33/4 │ 13/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1947 │Octombrie 2011 │ 64/2 │ 33/4 │ 13/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Noiembrie 2011 │ 64/2 │ 33/4 │ 13/4 │
 │1947 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1947│Ianuarie 2012 │ 64/3 │ 33/6 │ 13/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1947│Februarie 2012 │ 64/3 │ 33/6 │ 13/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1947│Martie 2012 │ 64/3 │ 33/6 │ 13/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1948 │Mai 2012 │ 64/4 │ 33/8 │ 13/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1948│Iunie 2012 │ 64/4 │ 33/8 │ 13/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1948 │Iulie 2012 │ 64/4 │ 33/8 │ 13/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1948 │Septembrie 2012│ 64/5 │ 33/10 │ 13/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1948 │Octombrie 2012 │ 64/5 │ 33/10 │ 13/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1948 │Noiembrie 2012 │ 64/5 │ 33/10 │ 13/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1948 │Ianuarie 2013 │ 64/6 │ 34/0 │ 14/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1948 │Februarie 2013 │ 64/6 │ 34/0 │ 14/0 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Martie 2013 │ 64/6 │ 34/0 │ 14/0 │
 │1948 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1948│Mai 2013 │ 64/7 │ 34/2 │ 14/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1948│Iunie 2013 │ 64/7 │ 34/2 │ 14/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1948│Iulie 2013 │ 64/7 │ 34/2 │ 14/2 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1949 │Septembrie 2013│ 64/8 │ 34/4 │ 14/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Februarie 1949│Octombrie 2013 │ 64/8 │ 34/4 │ 14/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Martie 1949 │Noiembrie 2013 │ 64/8 │ 34/4 │ 14/4 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Aprilie 1949 │Ianuarie 2014 │ 64/9 │ 34/6 │ 14/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Mai 1949 │Februarie 2014 │ 64/9 │ 34/6 │ 14/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iunie 1949 │Martie 2014 │ 64/9 │ 34/6 │ 14/6 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Iulie 1949 │Mai 2014 │ 64/10 │ 34/8 │ 14/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │August 1949 │Iunie 2014 │ 64/10 │ 34/8 │ 14/8 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Septembrie │Iulie 2014 │ 64/10 │ 34/8 │ 14/8 │
 │1949 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Octombrie 1949│Septembrie 2014│ 64/11 │ 34/10 │ 14/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Noiembrie 1949│Octombrie 2014 │ 64/11 │ 34/10 │ 14/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Decembrie 1949│Noiembrie 2014 │ 64/11 │ 34/10 │ 14/10 │
 ├──────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │Ianuarie 1950 │Ianuarie 2015 │ 65/0 │ 35/0 │ 15/0 │
 └──────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘    ANEXA 2
    la metodologie
                     Câştigul salarial mediu brut/net anual


 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ Anul │ Salariul mediu anual │
 │ │ (lei) │
 │ ├─────────────────────────┬────────────────────────┤
 │ │ Brut │ Net │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Anterior anului 1947 │ 168 │ - │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1947 │ 261 │ - │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1948 │ 293 │ - │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1949 │ 335 │ - │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1950 │ 366 │ 337 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1951 │ 397 │ 365 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1952 │ 403 │ 370 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1953 │ 447 │ 410 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1954 │ 487 │ 456 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1955 │ 536 │ 499 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1956 │ 593 │ 549 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1957 │ 671 │ 619 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1958 │ 747 │ 684 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1959 │ 784 │ 726 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1960 │ 854 │ 802 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1961 │ 898 │ 833 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1962 │ 947 │ 880 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1963 │ 1.005 │ 932 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1964 │ 1.046 │ 965 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1965 │ 1.115 │ 1.028 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1966 │ 1.179 │ 1.083 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1967 │ 1.210 │ 1.107 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1968 │ 1.248 │ 1.139 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1969 │ 1.297 │ 1.180 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1970 │ 1.434 │ 1.289 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1971 │ 1.471 │ 1.318 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1972 │ 1.498 │ 1.339 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1973 │ 1.563 │ 1.391 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1974 │ 1.663 │ 1.471 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1975 │ 1.813 │ 1.595 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1976 │ 1.964 │ 1.712 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1977 │ 2.102 │ 1.818 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1978 │ 2.344 │ 2.011 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1979 │ 2.457 │ 2.108 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1980 │ 2.602 │ 2.238 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1981 │ 2.721 │ 2.340 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1982 │ 2.936 │ 2.525 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1983 │ 3.024 │ 2.601 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1984 │ 3.224 │ 2.773 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1985 │ 3.285 │ 2.827 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1986 │ 3.317 │ 2.855 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1987 │ 3.337 │ 2.872 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1988 │ 3.422 │ 2.946 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1989 │ 3.538 │ 3.063 │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ 1990 │ 4.010 │ 3.381 │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘    1991-2011: Câştigul salarial mediu brut/net lunar comunicat de Institutul Naţional de Statisticã
    Sursa: Institutul Naţional de Statisticã

    ANEXA 3
    la metodologie

                SPORURILE CU CARACTER PERMANENT, INDEMNIZAŢIILE
                      ŞI MAJORÃRILE DE RETRIBUŢII TARIFARE
         care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001,
                 au fãcut parte din baza de calcul al pensiilor
         şi care se utilizeazã la determinarea punctajului mediu anual


    I. Sporul de vechime în muncã
    1. Pentru perioada anterioarã datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime în muncã se calculeazã automat, potrivit prevederilor art. 165 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi, în consecinţã, nu este necesarã dovedirea acestuia prin adeverinţe.
    2. Pentru perioada de dupã 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncã sau dovedit cu adeverinţe.

    II. Sporuri, indemnizaţii şi majorãri ale retribuţiei tarifare prevãzute în Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974*), publicatã în Buletinul Oficial, nr. 133-134 din 1 noiembrie 1974, cu modificãrile ulterioare:
-----
    *) Legea retribuirii dupã cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974 a fost abrogatã prin Legea nr. 120/2000 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 12 iulie 2000.

    1. sporul pentru munca în condiţii deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã;
    2. majorarea retribuţiei tarifare cu pânã la 10% pentru condiţii grele de muncã, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilitã anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã;
    3. sporul de şantier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul naţional unic de dezvoltare economico-socialã;
    4. indemnizaţia de pânã la 10% acordatã şefului de echipã sau de brigadã care conduce formaţia de lucru, prevãzutã la art. 70 şi în anexa nr. IV.
    Pentru unele activitãţi specifice, cuantumul indemnizaţiei era diferenţiat, dupã cum urmeazã:
    - 2,50-18 lei/zi, în industria minierã;
    - pânã la 1,3% din retribuţia realizatã de formaţia condusã, în exploatãrile forestiere;
    5. majorarea retribuţiei tarifare cu procente cuprinse între 5% şi 25%, acordatã pentru categoriile de personal prevãzute în anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1979, cu modificãrile ulterioare;
    6. indemnizaţia acordatã personalului navigant şi însoţitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevãzutã în anexa nr. IV;
    7. majorarea retribuţiei tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele cãrora li s-a conferit, în condiţiile stabilite de lege, "gradaţia de merit", astfel:
    - personalului de conducere din activitatea de cercetare ştiinţificã şi inginerie tehnologicã (art. 121);
    - cadrelor didactice definitive cu o vechime în învãţãmânt de cel puţin 30 de ani (art. 143);
    - cadrelor sanitare cu o vechime în muncã de peste 30 de ani (art. 152);
    - cadrelor de specialitate artisticã încadrate la ultima gradaţie (art. 159);
    8. majorarea retribuţiei tarifare cu 5-10%, acordatã muncitorilor încadraţi la categoria a III-a inclusiv, care executã încãlţãminte de tip "Romarta" şi confecţii din piele şi blanã, dupã comandã, la casele de modã [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificaţi"];
    9. majorarea retribuţiei tarifare cu 5%, acordatã muncitorilor care lucreazã la locurile de muncã direct productive în subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificaţi"];
    10. majorarea retribuţiei tarifare cu pânã la 25% pentru personalul care a desfãşurat activitate la spitalele "Elias" şi "Alexandru Sahia", Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 şi Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie Bucureşti (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sãnãtãţii");
    11. majorarea retribuţiei tarifare cu pânã la 15% pentru personalul care a desfãşurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţionalã (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sãnãtãţii");
    12. sumele acordate persoanelor care îndeplinesc funcţia de şofer şi în mod suplimentar efectueazã şi activitãţi de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, mânuitor de valori şi altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 "Auto şi întreţinere drumuri");
    13. majorarea retribuţiei tarifare cu 35% pentru nevãzãtorii încadraţi în gradul I de invaliditate şi cu 15% pentru nevãzãtorii încadraţi în gradul al II-lea de invaliditate (art. 197);
    14. indemnizaţia corespunzãtoare funcţiei de conducere acordatã:
    - profesorilor, conferenţiarilor şi lectorilor-şefi de lucrãri titulari din învãţãmântul superior, pentru perioada cât sunt numiţi în funcţii de conducere în unitãţile de cercetare şi inginerie tehnologicã [art. 121 alin. (7)];
    - şefilor de programe de cercetare şi de introducere a tehnologiilor care prezintã importanţã deosebitã, pe durata realizãrii programelor [art. 121 alin. (8)];
    - cadrelor medicale care îndeplinesc funcţia de medic director şi medic inspector din direcţiile sanitare, precum şi cea acordatã persoanelor care îndeplinesc funcţia de inspector şcolar din inspectoratele şcolare (art. 180 şi anexa nr. VI cap. II);
    - cadrelor sanitare care îndeplinesc funcţii de conducere [art. 150 alin. (4) şi anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sãnãtãţii"];
    - cadrelor de specialitate artisticã care în afara funcţiei artistice îndeplinesc funcţii de conducere (art. 160);
    15. indemnizaţiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:
    - îndeplinesc funcţii de director şi director adjunct de unitate şcolarã şi şef catedrã în învãţãmântul superior;
    - desfãşoarã activitate de diriginte de clasã;
    - predau în acelaşi timp la 2-4 clase în învãţãmântul primar;
    16. majorarea retribuţiei tarifare cu douã clase de retribuire pentru personalul care lucreazã în casele de copii şi în şcolile speciale pentru copii cu deficienţe şi cu o clasã de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficienţe;
    17. sporul pentru munca în timpul nopţii, acordat în condiţiile prevãzute la art. 72, de 15-25%, precum şi cel acordat în condiţiile prevãzute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigaţia fluvialã;
    18. sporul de pânã la 14% - care face parte din retribuţia tarifarã - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum şi pentru personalul Centrului Naţional al Industriei Aeronautice Române şi al unitãţilor subordonate sau din alte unitãţi care participã efectiv la realizarea, controlul şi urmãrirea fabricaţiei tehnicii de aviaţie şi la repararea acesteia, aşa cum este prevãzut la pct. 3 din nota de subsol de la cap. I lit. A.a) din anexa nr. IV la Legea nr. 57/1974, cu modificãrile ulterioare;
    19. indemnizaţia pentru conducerea formaţiei de lucru în activitatea încãrcãri-descãrcãri, în procent de 10% din retribuţia realizatã în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];
    20. indemnizaţia prevãzutã la art. 70, pentru conducãtorul formaţiei de lucru de docheri, care este de pânã la 10%, iar pentru docherul vincier este de pânã la 5% din retribuţia realizatã în acord (anexa nr. IV);
    21. indemnizaţia prevãzutã în anexa nr. V cap. II lit. B "Ocrotirea sãnãtãţii", astfel:
 ┌───────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Funcţia │ Indemnizaţia (lei) │
 │ ├───────────┬────────────┤
 │ │cea mai │cea mai mare│
 │ │micã │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
 │1. Medic (farmacist) director │ 715 │ 1.535 │
 │2. Medic (farmacist) director adjunct, director de │ 715 │ 1.225 │
 │institut sau de centru medical (fãrã personalitate │ │ │
 │juridicã) │ │ │
 │3. Medic-şef (dispensar policlinic, staţie de │ 310 │ 880 │
 │salvare, centru de recoltare a sângelui), inspector│ │ │
 │sanitarşef │ │ │
 │4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) şef de │ 230 │ 560 │
 │secţie, de laborator şi altele similare: │ │ │
 │medic-inspector │ │ │
 │5. Sorã medicalã (oficiant medical, laborant, │ 130 │ 430 │
 │moaşã, tehnician sanitar), şef de unitate, de │ │ │
 │laborator, de secţie şi altele similare │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘    22. indemnizaţiile şi alte plãţi pentru activitãţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bazã şi care nu fac parte din retribuţie (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sãnãtãţii"), dupã cum urmeazã:


  1. medicii care asigurã continuitatea în pânã la retribuţia tarifarã
  unitãţile sanitare prin ore de gardã orarã;
  prestate peste timpul normal de muncã
  2. personalul sanitar care suplineşte cu retribuţia tarifarã orarã;
  personalul aflat în concediu (de boalã,
  de naştere, de studii) sau în alte
  situaţii similare
  3. membrii comisiilor de avizare 75-155 lei pe şedinţã;
  medico-legalã, ai comisiilor de
  expertizã şi recuperare a capacitãţii
  de muncã şi ai comisiei medicamentului
  4. medicii curanţi care acordã asistenţã 155-310 lei lunar pe familie
  medicalã cadrelor din nomenclatura asistatã;
  unitãţilor medicale speciale    23. indemnizaţiile lunare care se acordã cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor funcţii de conducere în unitãţile de artã şi cinematografie în afara obligaţiilor de serviciu de la funcţia de bazã, care nu fac parte din retribuţia tarifarã (anexa nr. V. cap. III), astfel:
    - director de unitate artisticã pânã la 1.615 lei;
    - director adjunct artistic pânã la 1.100 lei;
    - şef secţie artisticã pânã la 560 lei;
    24. indemnizaţia lunarã pentru unele activitãţi prestate în afara funcţiei de bazã [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:
    1. rector (Universitatea Cultural-Ştiinţificã Bucureşti) 605-1.010 lei;
    2. prorector (Universitatea Cultural-Ştiinţificã Bucureşti) 505-810 lei;
    3. director de curs universitãţi cultural-ştiinţifice 410-610 lei;
    4. secretar de curs universitãţi cultural-ştiinţifice 205-415 lei;
    5. director de cãmin cultural:
    a) în comunele cu pânã la 4.000 de locuitori 205-310 lei;
    b) în comunele cu 4.000-6.000 de locuitori 260-415 lei;
    c) în comunele cu peste 6.000 de locuitori 360-520 lei;
    6. bibliotecar comunal 205-310 lei;
    25. indemnizaţia de conducere pe tipuri (lit. B din anexa nr. I la Legea nr. 57/1974, cu modificãrile ulterioare), astfel:


 ┌────────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────────────────────┐
 │ │ Indemnizaţia │ │ Indemnizaţia │
 │ │ - lei - │ │ - lei - │
 ├────────────┼────────────┬────────────┼────────────┼────────────┬───────────┤
 │ Tipul │ Minimum │ Maximum │ Tipul │ Minimum │ Maximum │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ A │ 160 │ 280 │ N │ 430 │ 990 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ B │ 160 │ 330 │ O │ 430 │ 1.040 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ C │ 160 │ 380 │ P │ 480 │ 1.090 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ D │ 220 │ 430 │ R │ 480 │ 1.140 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ E │ 220 │ 510 │ S │ 560 │ 1.210 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ F │ 220 │ 560 │ T │ 560 │ 1.260 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ G │ 280 │ 610 │ U │ 610 │ 1.310 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ H │ 280 │ 670 │ V │ 610 │ 1.360 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ I │ 280 │ 720 │ W │ 660 │ 1.410 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ J │ 330 │ 770 │ X │ 660 │ 1.510 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ K │ 330 │ 820 │ Y │ 760 │ 1.610 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ L │ 380 │ 870 │ Z │ 760 │ 1.730 │
 ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
 │ M │ 380 │ 940 │ │ │ │
 └────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    III. Alte sporuri:
    1. sporul acordat personalului civil care a desfãşurat activitate în cadrul unitãţilor militare aparţinând Ministerului Apãrãrii Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, stabilit pe tranşe, astfel:


 ┌────────────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────┐
 │ Perioada │ Sporul │ Actul normativ │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤
 │1 noiembrie 1969 - │ 5%-25% │Hotãrârea Consiliului de │
 │1 februarie 1976 │ │Miniştri nr. 1.963/1969, │
 │ │ │art. 23 │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤
 │1 februarie 1976 - │ 4%-18% │Decretul nr. 163/1975, art. 24 │
 │1 aprilie 1991 │ │ │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤
 │1 aprilie 1991 - │ pânã la 25% │Hotãrârea Guvernului │
 │1 octombrie 1991 │ │nr. 0309/1991, art. 22 │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤
 │1 octombrie 1991 - │ pânã la 25% │Hotãrârea Guvernului │
 │1 iunie 1993 │ │nr. 672/1991, art. 25 │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤
 │1 iunie 1993 - │ pânã la 25% │Hotãrârea Guvernului │
 │1 iulie 1994 │ │nr. 0282/1993, art. 23 │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤
 │1 iulie 1994 - │ pânã la 30% │Hotãrârea Guvernului │
 │16 iulie 1998 │ │nr. 0366/1994, art. 23 │
 ├────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────────────┤
 │16 iulie 1998 │ anulat │Introdus în salariul de bazã │
 │ │ │potrivit Legii nr. 154/1998 │
 │ │ │privind sistemul de stabilire a│
 │ │ │salariilor de bazã în sectorul │
 │ │ │bugetar şi a indemnizaţiilor │
 │ │ │pentru persoane care ocupã │
 │ │ │funcţii de demnitate publicã, │
 │ │ │cu modificãrile ulterioare │
 └────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────────────┘    2. majorarea de pânã la 20% a retribuţiei tarifare pentru persoanele care şi-au desfãşurat activitatea în societãţi mixte;
    3. majorarea cu 20-25% a retribuţiei tarifare a personalului român care şi-a desfãşurat activitatea în ambasade.
    IV. Alte sporuri acordate de cãtre ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidenţiate împreunã cu salariile aferente în statele de platã şi pentru care s-a datorat şi s-a virat contribuţia de asigurãri sociale.
    V. Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementãri din legislaţia de asigurãri sociale:
    - sporul de vechime în muncã (a se vedea pct. I);
    - sporul pentru lucru în subteran, precum şi pentru lucru pe platformele marine de foraj şi extracţie;
    - indemnizaţia de zbor;
    - sporul pentru condiţii grele de muncã;
    - sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
    - sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare;
    - alte sporuri cu caracter permanent prevãzute de legislaţia specificã fiecãrui domeniu de activitate sau prevãzute în contractele colective şi individuale de muncã.
    Menţiune: Aceste sporuri se utilizeazã la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cât şi pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrãrii în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.
    VI. Adeverinţele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde:
    - datele de identificare a persoanei;
    - denumirea unitãţii;
    - perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncã;
    - funcţia, meseria sau specialitatea exercitatã;
    - denumirea sporurilor, procentul sau suma acordatã;
    - perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza cãruia acesta s-a acordat;
    - adeverinţele vor purta numãr, data eliberãrii, ştampila unitãţii, precum şi semnãtura celui care angajeazã unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unitãţii.
    Adeverinţele privind sporurile cu caracter permanent acordate în perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001 se vor prezenta numai în situaţiile în care aceste sporuri nu sunt înregistrate în carnetul de muncã.
    Menţiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au fãcut parte din bazã de calcul al pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:
    - formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori dupã timp, pe bazã de tarife sau cote procentuale;
    - participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitãţile economice;
    - premiile anuale şi premiile acordate în cursul anului pentru realizãri deosebite;
    - recompensele cu caracter limitat acordate personalului din unele sectoare de activitate;
    - diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer;
    - drepturile de autor;
    - drepturile plãtite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncã;
    - al treisprezecelea salariu;
    - formele de retribuire definite sub sintagma "plata cu ora", acordate cadrelor didactice şi specialiştilor din producţie sau din alte domenii de activitate pentru activitatea didacticã de predare, seminare, lucrãri practice, desfãşurate în afara obligaţiilor de muncã de la funcţia de bazã, pentru acoperirea unor posturi vacante sau ai cãror titulari lipseau temporar, precum şi pentru îndeplinirea unor activitãţi didactice pentru care nu se justificã înfiinţarea unor posturi;
    - formele de retribuire pentru "orele suplimentare" realizate peste programul normal de lucru;
    - sporul acordat pentru personalul didactic care îndrumã practica psihopedagogicã şi care asigurã perfecţionarea de specialitate a învãţãtorilor şi educatorilor;
    - indemnizaţiile de muncã nenormatã;
    - compensaţiile acordate conform decretelor nr. 46/1982 şi nr. 240/1982;
    - alte sporuri care nu au avut caracter permanent.

    ANEXA 4
                             Salariul minim pe ţarã


 ┌────────┬────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┐
 │ Anul │ Începând cu │ Salariul │ Actul normativ prin care s-a stabilit │
 │ │ ziua, luna │ minim │ │
 │ │ │ (lei) │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │Anterior│ │ 166 │ │
 │anului │ │ │ │
 │1950 │ │ │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1950 │ │ 166 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1951 │ │ 166 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1952 │ │ 166 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1953 │ │ 166 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1954 │ │ 166 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1955 │ │ 220 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1956 │ │ 220 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1957 │ │ 220 │ │
 │ │1 mai │ 350 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1958 │ │ 350 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1959 │ │ 350 │ │
 │ │1 august │ 400 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1960 │ │ 400 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1961 │ │ 400 │ │
 │ │1 decembrie │ 475 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1962 │ │ 475 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1963 │ │ 475 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1964 │ │ 475 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1965 │ │ 475 │ │
 │ │1 septembrie │ 550 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1966 │ │ 550 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1967 │ │ 550 │ │
 │ │1 august │ 700 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1968 │ │ 700 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1969 │ │ 700 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1970 │ │ 700 │ │
 │ │1 martie │ 750 │ │
 │ │1 mai │ 800 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1971 │ │ 800 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1972 │ │ 800 │ │
 │ │1 septembrie │ 1.000 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1973 │ │ 1.000 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1974 │ │ 1.000 │ │
 │ │1 august │ 1.140 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1975 │ │ 1.140 │ │
 │ │1 iulie │ 1.200 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1976 │ │ 1.200 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1977 │ │ 1.200 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1978 │ │ 1.200 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1979 │ │ 1.200 │ │
 │ │1 august │ 1.425 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1980 │ │ 1.425 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1981 │ │ 1.425 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1982 │ │ 1.425 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1983 │ │ 1.425 │ │
 │ │1 septembrie │ 1.500 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1984 │ │ 1.500 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1985 │ │ 1.500 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1986 │ │ 1.500 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1987 │ │ 1.500 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1988 │ │ 1.500 │ │
 │ │1 iulie │ 2.000 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1989 │ │ 2.000 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1990 │ │ 2.000 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1991 │ │ 2.000 │ │
 │ │1 martie │ 3.150 │Hotãrârea Guvernului nr. 133/1991 │
 │ │1 aprilie │ 4.675 │Hotãrârea Guvernului nr. 219/1991 │
 │ │1 mai │ 5.975 │Hotãrârea Guvernului nr. 219/1991 │
 │ │1 septembrie │ 6.775 │Hotãrârea Guvernului nr. 579/1991 │
 │ │1 noiembrie │ 7.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 780/1991 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1992 │1 ianuarie │ 8.500 │Hotãrârea Guvernului nr. 19/1992 │
 │ │1 martie │ 9.150 │Hotãrârea Guvernului nr. 149/1992 │
 │ │1 mai │ 11.200 │Hotãrârea Guvernului nr. 218/1992 │
 │ │1 septembrie │ 12.920 │Hotãrârea Guvernului nr. 499/1992 │
 │ │1 noiembrie │ 15.215 │Hotãrârea Guvernului nr. 774/1992 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1993 │1 ianuarie │ 16.600 │Hotãrârea Guvernului nr. 94/1993 │
 │ │1 martie │ 17.600 │Hotãrârea Guvernului nr. 124/1993 │
 │ │1 mai │ 30.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 208/1993 │
 │ │1 octombrie │ 40.200 │Hotãrârea Guvernului nr. 586/1993 │
 │ │1 decembrie │ 45.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 683/1993 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1994 │ │ 45.000 │ │
 │ │15 martie │ 60.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 90/1994 │
 │ │1 iulie │ 65.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 353/1994 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1995 │ │ 65.000 │ │
 │ │1 aprilie │ 75.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 184/1995 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1996 │ │ 75.000 │ │
 │ │1 august │ 97.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 594/1996 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1997 │ │ 97.000 │ │
 │ │1 februarie │ 150.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 27/1997 │
 │ │1 august │ 225.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 468/1997 │
 │ │1 octombrie │ 250.000 │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1998 │1 aprilie │ 350.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 208/1998 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 1999 │1 mai │ 450.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 296/1999 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2000 │ │ 450.000 │ │
 │ │1 februarie │ 700.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 101/2000 │
 │ │1 decembrie │1.000.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 1.166/2000 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2001 │ │1.000.000 │ │
 │ │1 martie │1.400.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 231/2001 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2002 │ │1.400.000 │ │
 │ │1 martie │1.750.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 1.037/2001 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2003 │1 ianuarie │2.500.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 1.105/2002 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2004 │1 ianuarie │2.800.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 1.515/2003 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2005 │1 ianuarie │3.100.000 │Hotãrârea Guvernului nr. 2.346/2004 │
 │ │1 iulie │310 (RON) │ │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2006 │1 ianuarie │330 (RON) │Hotãrârea Guvernului nr. 1.766/2005 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2007 │1 ianuarie │390 (RON) │Hotãrârea Guvernului nr. 1.825/2006 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2008 │1 ianuarie │500 (RON) │Hotãrârea Guvernului nr. 1.507/2007 │
 │ │1 octombrie │540 (RON) │Hotãrârea Guvernului nr. 1.051/2008 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2009 │1 ianuarie │600 (RON) │Hotãrârea Guvernului nr. 1.051/2008 │
 ├────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┤
 │ 2010 │1 ianuarie │600 (RON) │Hotãrârea Guvernului nr. 1.051/2008 │
 └────────┴──────────────────┴────────┴───────────────────────────────────────┘    Sursa: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016