Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata si a Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 42 din 27 aprilie 2011  pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata si a Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 42 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata si a Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 3 mai 2011

    Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilitãţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a asigura îmbunãtãţirea corespunzãtoare a cadrului legislativ relevant, inclusiv prin integrarea acquis-ului comunitar în legislaţia naţionalã,
    ţinând seama cã prin adoptarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de platã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 197/2010, s-a realizat transpunerea Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de platã în cadrul pieţei interne, de modificare a directivelor 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE , care este o directivã de maximã armonizare,
    întrucât instituţiilor de platã le este permis şi accesul la alte activitãţi comerciale, inclusiv activitatea de creditare, cu respectarea legislaţiei naţionale ce reglementeazã activitãţile în cauzã,
    luarea acestor mãsuri în regim de urgenţã se impune având în vedere cã neadoptarea cu celeritate a modificãrilor legislative preconizate, astfel încât sã se asigure corelarea legislaţiei naţionale în domeniul activitãţii de creditare în termenul prescris pentru asigurarea continuitãţii activitãţii entitãţilor care desfãşoarã astfel de activitate, respectiv 30 aprilie 2011, luând în considerare şi aspectele inerente de naturã contabilã, conduce la instabilitate legislativã cu crearea de dezechilibre pe segmentul instituţiilor financiare nebancare autorizate deja şi cu impact negativ asupra stabilitãţii financiare, cum ar fi posibila migrare a unei activitãţi reglementate spre un cadru legislativ lipsit de instrumente ce ţin de adoptarea unei conduite prudente şi responsabile în desfãşurarea activitãţii de creditare şi de evitare a supraîndatorãrii populaţiei,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. I
    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de platã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 197/2010, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 11, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În scopul aplicãrii alin. (1), Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor furnizeazã Bãncii Naţionale a României, la cererea acesteia, informaţii cu privire la persoane şi entitãţi expuse la risc de spãlare a banilor şi finanţare a actelor de terorism."
    2. La articolul 11, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) În vederea luãrii unei decizii privind cererea de autorizare, Banca Naţionalã a României poate consulta şi alte autoritãţi cu competenţe relevante."
    3. La articolul 22, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Instituţiile de platã desfãşoarã activitatea de creditare prevãzutã la alin. (1) în conformitate cu regulile unei practici prudente şi sãnãtoase, cu respectarea prezentei ordonanţe de urgenţã şi a reglementãrilor emise în aplicare."
    4. La articolul 22, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Instituţiile de platã pot acorda alte credite decât cele prevãzute la alin. (1) cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare."
    5. La articolul 27, alineatele (2)-(4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Hotãrârea Bãncii Naţionale a României cu privire la retragerea autorizaţiei se comunicã în scris instituţiei de platã, împreunã cu motivele care au stat la baza hotãrârii, şi se publicã de cãtre Banca Naţionalã a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin douã cotidiene de circulaţie naţionalã.
    (3) Acţionarii sau asociaţii instituţiei de platã pot hotãrî renunţarea la autorizaţie şi, dacã e cazul, dizolvarea entitãţii, numai dacã pentru instituţia de platã nu s-a deschis procedura insolvenţei.
    (4) În aplicarea alin. (3), instituţia de platã comunicã Bãncii Naţionale a României hotãrârea adunãrii generale a acţionarilor, respectiv a asociaţilor, însoţitã de un plan care sã asigure stingerea integralã a obligaţiilor faţã de utilizatorii serviciilor de platã."
    6. La articolul 27, dupã alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu urmãtorul cuprins:
    "(5) Banca Naţionalã a României aprobã solicitarea de renunţare la autorizaţie numai dacã sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la alin. (3) şi (4).
    (6) Autorizaţia unei instituţii de platã îşi înceteazã de drept valabilitatea în urmãtoarele situaţii:
    a) a avut loc o fuziune sau o divizare a instituţiei de platã în urma cãreia aceasta îşi înceteazã existenţa;
    b) s-a pronunţat o hotãrâre de declanşare a procedurii falimentului instituţiei de platã.
    (7) Încetarea valabilitãţii autorizaţiei în situaţia prevãzutã la alin. (6), precum şi hotãrârea prin care se aprobã solicitarea de renunţare la autorizaţie se publicã de cãtre Banca Naţionalã a României în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în cel puţin douã cotidiene de circulaţie naţionalã.
    (8) Hotãrârea Bãncii Naţionale a României cu privire la retragerea autorizaţiei şi cea prin care se aprobã solicitarea de renunţare la autorizaţie produc efecte de la data publicãrii acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, sau de la o datã ulterioarã, specificatã în hotãrârile respective.
    (9) De la data la care produc efecte hotãrârile prevãzute la alin. (8), respectiv de la încetarea valabilitãţii autorizaţiei, entitãţile nu mai pot presta servicii de platã."
    7. Articolul 30 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 30. - (1) Este interzisã utilizarea multiplã a elementelor eligibile pentru calcularea nivelului fondurilor proprii ale unei instituţii de platã în cazul în care aceasta aparţine unui grup din care mai face parte o altã instituţie de platã, o instituţie de credit, o societate de servicii de investiţii financiare, o societate de administrare a portofoliului ori o societate de asigurãri.
    (2) Este interzisã utilizarea elementelor de fonduri proprii luate în calcul la determinarea nivelului fondurilor proprii aferent activitãţii de prestare de servicii de platã pentru determinarea nivelului fondurilor proprii aferent altor activitãţi comerciale decât prestarea serviciilor de platã prevãzute la art. 8."
    8. La articolul 31, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Prin derogare de la prevederile legislaţiei în materie, utilizatorii serviciilor de platã au prioritate faţã de alţi creditori la distribuirea fondurilor protejate potrivit alin. (1), în cazul în care instituţia de platã nu îşi mai îndeplineşte obligaţiile, în particular în caz de insolvenţã a instituţiei de platã."
    9. Dupã articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 33^1.- (1) Pentru creditele legate de serviciile de platã, instituţiile de platã constituie, regularizeazã şi utilizeazã provizioane specifice de risc de credit, potrivit reglementãrilor emise de Banca Naţionalã a României.
    (2) Provizioanele astfel constituite sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    10. Articolul 34 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 34. - (1) Instituţiile de platã care acordã credite legate de serviciile de platã şi a cãror activitate este limitatã la prestarea de servicii de platã organizeazã şi conduc contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu reglementãrile specifice elaborate de Banca Naţionalã a României, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale instituţiilor de platã prevãzute la alin. (1) sunt supuse auditãrii de cãtre auditorii statutari sau firme de audit."
    11. La articolul 52, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 52. - (1) Ulterior primirii notificãrii transmise de autoritatea competentã din statul membru de origine în legãturã cu intenţia unei instituţii de platã de a desfãşura activitate pe teritoriul României prin intermediul unei sucursale ori al unui agent, la cererea Bãncii Naţionale a României, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor şi alte autoritãţi relevante furnizeazã acesteia informaţii cu privire la riscul de spãlare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism pe care îl implicã proiectul ce face obiectul notificãrii."
    12. Dupã articolul 63 se introduce un nou articol, articolul 63^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 63^1. - (1) Banca Naţionalã a României stabileşte prin reglementãri regimul instituţiilor de platã care desfãşoarã activitate de creditare, legat de calitatea de persoane juridice declarante la Centrala riscurilor bancare a Bãncii Naţionale a României.
    (2) Nu se considerã încãlcare a obligaţiei de pãstrare a secretului profesional transmiterea de cãtre Centrala riscurilor bancare a informaţiilor existente în baza sa de date instituţiilor de platã."
    13. La articolul 64, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul achiziţionãrii de participaţii calificate la instituţia de platã, inclusiv prin majorarea participaţiilor existente, Banca Naţionalã a României aprobã sau se poate opune achiziţiei dacã, în urma evaluãrii realizate, constatã cã acţionarul care deţine participaţii calificate nu îndeplineşte cerinţele prevãzute de prezentul titlu şi reglementãrile emise în aplicare. Banca Naţionalã a României se pronunţã asupra achiziţionãrii de participaţii calificate la instituţia de platã în termen de 60 de zile de la data primirii documentelor şi informaţiilor complete, potrivit reglementãrilor emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţã. Pe perioada pânã la pronunţare, acţionarul sau asociatul în cauzã nu are drept de vot legat de deciziile privind activitatea de prestare de servicii de platã."
    14. Dupã articolul 119 se introduce un nou articol, articolul 119^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 119^1. - (1) Contractele de credit legate de serviciile de platã încheiate de prestatorii de servicii de platã, precum şi garanţiile reale şi personale afectate garantãrii creditului constituie titluri executorii.
    (2) Garanţiile constituite în favoarea prestatorilor de servicii de platã în scopul garantãrii creditelor legate de serviciile de platã, care îndeplinesc condiţiile de publicitate prevãzute de lege, conferã acestora prioritate faţã de terţi, inclusiv statul, ale cãror creanţe şi garanţii au îndeplinit ulterior condiţiile de publicitate."
    ART. II
    Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Prevederile prezentei legi se aplicã în mod corespunzãtor şi sucursalelor din România ale instituţiilor financiare având sediul în strãinãtate."
    2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogã.
    3. La articolul 2, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Activitatea de creditare se desfãşoarã cu titlu profesional prin instituţii de credit şi prin instituţiile financiare prevãzute la secţiunea a 2-a a cap. IV al titlului I al pãrţii I din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile actului normativ sus-menţionat, prin prestatori de servicii de platã care acordã credite legate de serviciile de platã, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de platã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 197/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prin instituţii financiare nebancare, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, prin legile speciale care le reglementeazã activitatea şi prin reglementãrile emise de Banca Naţionalã a României în aplicarea prezentei legi."
    4. La articolul 5, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) instituţii financiare nebancare - entitãţi ce desfãşoarã activitate de creditare cu titlu profesional în condiţiile stabilite de prezenta lege;".
    5. La articolul 14, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cadrul derulãrii activitãţii de creditare, instituţiile financiare nebancare pot presta servicii de emitere şi administrare de carduri de credit pentru clienţi, altele decât cele care intrã sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 113/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 197/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi pot desfãşura activitãţi legate de procesarea tranzacţiilor cu acestea, cu respectarea reglementãrilor în domeniu."
    6. La articolul 14, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmãtorul cuprins:
    "(9) Instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general pot presta servicii de platã şi pot acorda credite legate de activitatea de platã, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 113/2009, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 197/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Acest tip de credite nu intrã sub incidenţa prezentei legi."
    7. La articolul 46, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Nu se considerã încãlcare a obligaţiei de pãstrare a secretului profesional transmiterea de cãtre Centrala riscurilor bancare a informaţiilor existente în baza sa de date instituţiilor financiare nebancare."
    ART. III
    În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Banca Naţionalã a României emite reglementãri pentru punerea ei în aplicare.


          PRIM-MINISTRU
           EMIL BOC

               Contrasemneazã:


              ────────────────
         Ministrul finanţelor publice,
           Gheorghe Ialomiţianu

    Guvernatorul Bãncii Naţionale a României,
         Mugur Constantin Isãrescu


    Bucureşti, 27 aprilie 2011.
    Nr. 42.
                __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016