Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDONANTA DE URGENTA nr. 4 din 2 februarie 2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 4 din 2 februarie 2011  privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 4 din 2 februarie 2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 4 februarie 2011

    Având în vedere cã în temeiul <>Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S.) s-a reorganizat prin schimbarea regimului de finanţare, devenind din instituţie publicã finanţatã integral din venituri proprii instituţie publicã finanţatã de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului,
    luând în considerare faptul cã de la bugetul statului, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se asigurã exclusiv finanţarea cheltuielilor de personal şi a celor de funcţionare a instituţiei, în timp ce cheltuielile aferente activitãţii de privatizare şi valorificare sunt prevãzute într-un buget distinct, aprobat prin hotãrâre a Guvernului,
    având în vedere volumul obligaţiilor de platã aflate în sarcina A.V.A.S., care, în condiţiile raportului de subordonare faţã de Secretariatul General al Guvernului, greveazã şi asupra bugetului acestei din urmã instituţii,
    constatând cã, în lipsa mãsuri imediate de separare a bugetului A.V.A.S. de bugetul Secretariatului General ai Guvernului, afectarea interesului public al bunei funcţionãri a Guvernului României este iminentã,
    luând în considerare dificultãţile întâmpinate pânã în prezent în ceea ce priveşte executarea obligaţiilor de platã ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii,
    având în atenţie necesitatea instituirii unor reglementãri speciale - de generalã aplicabilitate în materia executãrii obligaţiilor de platã stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor publice - privind posibilitatea obţinerii, pe cale judecãtoreascã, a unor termene de graţie sau/şi a unor termene de platã eşalonatã a acestor obligaţii,
    având în vedere necesitatea adoptãrii unor mãsuri care sã asigure, pe de o parte, evitarea blocãrii activitãţii instituţiilor publice debitoare, realizarea adecvatã şi eficientã a atribuţiilor acestora şi buna funcţionare a administraţiei publice, iar, pe de altã parte, respectarea dreptului creditorului la executarea în termen rezonabil a hotãrârii judecãtoreşti,
    luând în considerare cã, în lumina interpretãrii Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, autoritãţile dispun de o marjã de apreciere şi un termen rezonabil în identificarea celor mai adecvate mijloace de punere în executare a hotãrârilor judecãtoreşti ce stabilesc obligaţii de platã în sarcina statului sau a autoritãţilor/instituţiilor publice,
    apreciind faptul cã în actuala crizã economico-financiarã, fãrã o promovare şi o publicitate susţinutã, A.V.A.S. nu va putea transfera activele şi acţiunile din portofoliu în sectorul privat, prin vânzarea participaţiilor deţinute la societãţile comerciale din portofoliu sau prin executarea garanţiilor constituite pentru creanţele de recuperat,
    ţinând seama de faptul cã nepromovarea prezentei ordonanţe de urgenţã ar avea drept consecinţã imposibilitatea menţinerii echilibrelor bugetare şi în mod implicit nerespectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar,
    având în vedere necesitatea asigurãrii condiţiilor materiale pentru exercitarea de cãtre A.V.A.S. a competenţelor de reprezentare a României la Curtea de Arbitraj Internaţionalã a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, precum şi de reprezentare a instituţiei în procedurile judiciare interne,
    luând în considerare faptul cã A.V.A.S. nu dispune de resursele bãneşti pentru asigurarea cheltuielilor necesare reprezentãrii României în astfel de litigii, inclusiv pentru plata arbitrilor desemnaţi de partea românã în procedurile arbitrale, în condiţiile blocãrii conturilor instituţiei, ca urmare a executãrilor silite declanşate în temeiul unor titluri executorii,
    ţinând seama de faptul cã neadoptarea urgentã a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã creeazã riscul ca România sã nu fie reprezentatã ori sã fie reprezentatã necorespunzãtor în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionalã a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii, iar instituţia sã nu poatã interveni în procedurile judiciare interne, cu consecinţe financiare grave pentru bugetul statului, precum şi imposibilitatea funcţionãrii instituţiei, în condiţiile în care valorificarea activelor statului constituie o nouã sursã de echilibrare bugetarã,
    întrucât aceste împrejurãri vizeazã interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare, ce nu suferã amânare,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. I
    <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, dupã litera f) se introduce o nouã literã, litera g), cu urmãtorul cuprins:
    "g) valorificarea unor creanţe proprii rezultate din activitatea Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului, denumitã în continuare A.V.A.S."
    2. La articolul 2 alineatul (1), dupã litera g) se introduce o nouã literã, litera h), cu urmãtorul cuprins:
    "h) creanţe proprii rezultate din activitatea A.V.A.S."
    3. La articolul 3, dupã litera h) se introduce o nouã literã, litera i), cu urmãtorul cuprins:
    "i) creanţe proprii rezultate din activitatea A.V.A.S. - creanţele definite la <>art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 26/2004 privind unele mãsuri pentru finalizarea privatizãrii societãţilor comerciale aflate în portofoliul Autoritãţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizãri, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 442/2004, cu modificãrile ulterioare, precum şi creanţele provenite din executarea contractelor de vânzare cumpãrare de acţiuni."
    4. Articolul 10 se abrogã.
    5. La articolul 12, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Prevederile alin. (1) lit. f) şi g) se aplicã şi creanţelor proprii rezultate din activitatea A.V.A.S., aşa cum au fost definite la art. 3 lit. i)."
    ART. II
    <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor mãsuri de reorganizare a Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 23 aprilie 2004, aprobatã cu completãri prin <>Legea nr. 360/2004, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Finanţarea cheltuielilor de personal, a celor aferente funcţionãrii A.V.A.S. şi a celor pentru reprezentarea României, de cãtre A.V.A.S., în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionalã a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii se asigurã integral de la bugetul de stat.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activitãţii de privatizare şi de valorificare a activelor statului se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
    (3) Veniturile rezultate din activitatea de privatizare şi valorificare a activelor statului urmeazã regimul stabilit potrivit legislaţiei specifice în domeniu, cu excepţia veniturilor cuvenite bugetului de stat care se vireazã integral la acesta.
    (4) Cheltuielile directe aferente activitãţii de privatizare şi administrare a participaţiilor statului şi activitãţii de valorificare a activelor statului se deduc din sumele încasate, iar cheltuielile indirecte se repartizeazã pe cele douã activitãţi proporţional cu veniturile încasate."
    2. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Supravegherea şi îndrumarea activitãţii A.V.A.S. sunt asigurate de un consiliu de supraveghere şi îndrumare, format din 5 membri, în urmãtoarea componenţã:
    a) un preşedinte, care este reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
    b) 4 membri, respectiv câte un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Justiţiei, Secretariatului General al Guvernului şi Corpului de Control al Primului-Ministru."
    3. La articolul 7 alineatul (1), literele a) şi b) vor avea urmãtorul cuprins:
    "a) avizeazã şi propune Guvernului aprobarea şi modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activitãţii de privatizare şi de valorificare a activelor statului;
    b) aprobã Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.V.A.S.;".
    4. La articolul 8, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Preşedintele este ordonator principal de credite atât pentru cheltuielile care se asigurã de la bugetul de stat, cât şi pentru bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activitãţii de privatizare şi de valorificare a activelor statului."
    5. La articolul 9 alineatul (1), litera e) va avea urmãtorul cuprins:
    "e) asigurã elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activitãţii de privatizare şi de valorificare a activelor statului, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere şi îndrumare;".
    ART. III
    Alineatul (3) al articolului 15 din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Bugetele de venituri şi cheltuieli privind activitatea de privatizare ale instituţiilor publice implicate se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice."
    ART. IV
    Dupã articolul 5 al <>Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de platã ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobatã cu completãri prin <>Legea nr. 288/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se introduc douã noi articole, articolele 6 şi 7, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) În cazurile în care, din motive temeinice privind realizarea atribuţiilor prevãzute de lege, instituţia debitoare nu îşi poate îndeplini obligaţia de platã în condiţiile prevãzute la art. 1, 2 sau 4, aceasta va putea solicita instanţei judecãtoreşti care soluţioneazã cauza acordarea, în condiţiile legii, a unui termen de graţie sau/şi stabilirea unor termene de platã eşalonatã a obligaţiei respective.
    (2) În cazurile în care obligaţia de platã este stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã, instituţia debitoare poate solicita instanţei care a dat aceastã hotãrâre luarea mãsurilor prevãzute la alin. (1), care se aplicã în mod corespunzãtor.
    (3) Dacã obligaţia de platã este stabilitã printr-un titlu executoriu, altul decât o hotãrâre judecãtoreascã, cererea formulatã potrivit alin. (1) se soluţioneazã de cãtre instanţa de executare competentã.
    (4) Instanţa sesizatã potrivit alin. (1), (2) sau (3), la cererea instituţiei debitoare, prin încheiere executorie, când este cazul, va putea suspenda începerea ori continuarea executãrii silite pânã la soluţionarea prin hotãrâre definitivã şi irevocabilã a cererii privind acordarea termenului/termenelor de platã a sumei datorate. Suspendarea se dispune fãrã plata unei cauţiuni. Încheierea poate fi atacatã cu recurs, în mod separat.
    (5) În cazuri urgente, instanţa prevãzutã la alin. (4), la cererea instituţiei debitoare, poate dispune, prin încheiere şi fãrã citarea pãrţilor, suspendarea provizorie a executãrii pânã la soluţionarea cererii de suspendare formulate potrivit alin. (4). Suspendarea se dispune fãrã plata unei cauţiuni. Încheierea nu este supusã niciunei cãi de atac.
    (6) Cererile introduse potrivit alin. (1)-(5) sunt scutite de taxa judiciarã de timbru şi se judecã cu precãdere. Hotãrârea datã în cauzele prevãzute la alin. (1)-(3) poate fi atacatã numai cu recurs.
    Art. 7. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplicã în mod corespunzãtor şi executãrii obligaţiilor de platã stabilite, prin titluri executorii, în sarcina autoritãţilor administrative autonome."
    ART. V
    Dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002, aprobatã cu completãri prin <>Legea nr. 288/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se aplicã şi cauzelor în curs de judecatã ori de executare silitã.
    ART. VI
    Dispoziţiile art. I din prezenta ordonanţã de urgenţã sunt aplicabile valorificãrii, prin modalitãţile prevãzute la <>art. 12 alin. (1) lit. f) şi g) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/1998, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, creanţelor proprii rezultate din activitatea A.V.A.S., nãscute dupã intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
    ART. VII
    (1) Se autorizeazã Ministerul Finanţelor Publice sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prevederilor art. II din prezenta ordonanţã de urgenţã în structura bugetului de stat şi în anexele la acesta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.
    (2) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 5 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã şi cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetarã pânã la data încheierii acestuia, posturile şi patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii.
    (3) Modificãrile în execuţia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã se efectueazã pe baza protocolului de predare-preluare prevãzut la alin. (2) şi a instrucţiunilor comunicate de Ministerul Finanţelor Publice ordonatorilor principali de credite.
    ART. VIII
    Pentru finanţarea cheltuielilor legate de reprezentarea în procedurile judiciare prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã şi pentru reprezentarea în faţa Curţii de Arbitraj Internaţionalã a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii, A.V.A.S. poate beneficia de sume repartizate din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, în condiţiile legii. Aceste sume au destinaţie specialã în condiţiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedurã civilã şi nu pot fi urmãrite silit pentru obligaţiile de platã ale A.V.A.S., stabilite prin titluri executorii.
    ART. IX
    La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, poziţia 3 din anexa nr.1 la <>Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritãţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeanã şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se abrogã.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                       Secretarul general al Guvernului,
                           Daniela Nicoleta Andreescu

                        Preşedintele Autoritãţii pentru
                       Valorificarea Activelor Statului,
                                 Aurelian Popa

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 2 februarie 2011.
    Nr. 4.

                                   ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016