Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011  pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011

    Având în vedere cã trecerea la implementarea Standardelor internaţionale de raportare financiarã (IFRS) de cãtre sistemul bancar, ca bazã a contabilitãţii şi pentru întocmirea situaţiilor financiare individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, reprezintã un angajament asumat prin Scrisoarea de intenţie semnatã de autoritãţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobatã prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, potrivit cãruia Banca Naţionalã a României şi Ministerul Finanţelor Publice îşi asumã în continuare angajamentul de a adopta cadrul legislativ necesar pentru implementarea cuprinzãtoare a IFRS, în vederea aplicãrii acestora de la începutul anului 2012, context în care, pe de o parte, au fost necesare modificãri şi completãri pentru armonizarea legii contabilitãţii astfel încât sã se asigure cadrul legal aplicãrii IFRS şi, pe de altã parte, se creeazã premisele pentru actualizarea, în timp util, a celorlalte reglementãri secundare incidente,
    ţinând cont cã termenul de transpunere a Directivei 2009/110/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfãşurarea şi supravegherea prudenţialã a activitãţii instituţiilor emitente de monedã electronicã, de modificare a Directivelor 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 2000/46/CE în legislaţia naţionalã este data de 30 aprilie 2011, datã-limitã de la care trebuie sã intre în vigoare noua legislaţie în materia instituţiilor emitente de monedã electronicã şi cã termenul maxim de autorizare a instituţiilor de platã este 30 aprilie 2011, potrivit prevederilor art. 185 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de platã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 197/2010, ce transpune Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de platã în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE, datã de la care entitãţile care au fost autorizate aplicã noua legislaţie în materia serviciilor de platã,
    având în vedere necesitatea reducerii termenului în care autoritãţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti, depun la Ministerul Finanţelor Publice situaţii financiare trimestriale şi anuale pentru furnizarea informaţiilor solicitate de Institutul European de Statisticã - EUROSTAT şi Fondul Monetar Internaţional,
    luând în considerare prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, aprobatã prin Legea nr. 34/2011, referitoare la introducerea obligativitãţii depunerii de cãtre societãţile comerciale a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate, întocmite începând cu exerciţiul financiar 2010, numai la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi la necesitatea corelãrii acestora cu prevederile cuprinse în legislaţia contabilã,
    ţinând cont de necesitatea reducerii costurilor administrative cu organizarea şi conducerea contabilitãţii pentru entitãţile care îndeplinesc anumite criterii de mãrime a unor indicatori,
    pornind de la necesitatea separãrii prevederilor referitoare la organizarea şi conducerea contabilitãţii de cele referitoare la semnarea situaţiilor financiare anuale,
    luând în considerare necesitatea completãrii categoriilor de entitãţi cuprinse în definiţia persoanelor juridice de interes public, entitãţi ale cãror situaţii financiare anuale sunt supuse auditului statutar,
    ţinând cont de necesitatea completãrii prevederilor referitoare la situaţia în care exerciţiul financiar diferã de anul calendaristic, pentru anumite categorii de entitãţi,
    având în vedere necesitatea abrogãrii prevederilor referitoare la contabilitatea destinatã analizãrii costurilor programelor aprobate, pânã când abordarea bugetarã va fi aceeaşi cu cea contabilã,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. I
    Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Societãţile comerciale, societãţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societãţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia sã organizeze şi sã conducã contabilitatea financiarã, potrivit prezentei legi.
    (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fãrã scop patrimonial au obligaţia sã organizeze şi sã conducã contabilitatea financiarã.
    (3) Subunitãţile fãrã personalitate juridicã, cu sediul în strãinãtate, care aparţin persoanelor prevãzute la alin. (1) şi (2), cu sediul în România, precum şi subunitãţile fãrã personalitate juridicã din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în strãinãtate au obligaţia sã organizeze şi sã conducã contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.
    (4) Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevãzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entitãţi organizate pe baza Codului civil au obligaţia sã organizeze şi sã conducã contabilitatea financiarã.
    (5) Persoanele fizice care desfãşoarã activitãţi producãtoare de venituri au obligaţia sã conducã contabilitate simplificatã, bazatã pe regulile contabilitãţii în partidã simplã, potrivit reglementãrilor elaborate în acest sens. Aceste persoane întocmesc Registrul-jurnal de încasãri şi plãţi şi Registrul-inventar.
    (6) Persoanele prevãzute la alin. (1)-(4) organizeazã şi conduc, dupã caz, şi contabilitatea de gestiune, potrivit reglementãrilor elaborate în acest sens."
    2. La articolul 2, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Contabilitatea este o activitate specializatã în mãsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor prevãzute la art. 1. În acest scop, contabilitatea trebuie sã asigure înregistrarea cronologicã şi sistematicã, prelucrarea, publicarea şi pãstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiarã, performanţa financiarã şi alte informaţii referitoare la activitatea desfãşuratã, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori."
    3. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se abrogã.
    4. La articolul 3, alineatul (3) se abrogã.
    5. La articolul 4, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Normele şi reglementãrile contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaboreazã şi se emit de instituţiile cu atribuţii în acest sens, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, dupã cum urmeazã:
    a) de cãtre Banca Naţionalã a României, pentru instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementãrilor legale, înscrise în Registrul general, instituţiile de platã şi instituţiile emitente de monedã electronicã, definite potrivit legii, care acordã credite legate de serviciile de platã şi a cãror activitate este limitatã la prestarea de servicii de platã, respectiv emitere de monedã electronicã şi prestare de servicii de platã şi pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
    b) de cãtre Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, pentru entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de aceastã instituţie;
    c) de cãtre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de aceastã instituţie;
    d) de cãtre Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, pentru entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de aceastã instituţie."
    6. La articolul 5, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Persoanele prevãzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligaţia sã conducã contabilitatea în partidã dublã şi sã întocmeascã situaţii financiare anuale, potrivit reglementãrilor contabile aplicabile. Subunitãţile deschise în România de societãţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European au obligaţia sã organizeze şi sã conducã contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fãrã a întocmi situaţii financiare anuale pentru propria activitate."
    7. La articolul 5, dupã alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (1^2) Prin sistem simplificat de contabilitate se înţelege un set de reguli de bazã privind evaluarea, înregistrarea elementelor patrimoniale utilizând un plan de conturi simplificat şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate, având în vedere şi prevederile comunitare în domeniu.
    (1^3) Încadrarea în criteriile prevãzute la alin. (1^1) se efectueazã pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil la data încheierii aceluiaşi exerciţiu financiar.
    (1^4) Nivelul indicatorilor prevãzuţi la alin. (1^1) se poate modifica prin hotãrâre a Guvernului."
    8. La articolul 7, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Persoanele prevãzute la art. 1 au obligaţia sã efectueze inventarierea generalã a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute la începutul activitãţii, cel puţin o datã în cursul exerciţiului financiar, precum şi în cazul fuziunii, divizãrii sau lichidãrii şi în alte situaţii prevãzute de lege."
    9. La articolul 8, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Reevaluarea imobilizãrilor corporale se face la valoarea justã, în conformitate cu prevederile reglementãrilor contabile aplicabile.
    (3) Evaluarea elementelor monetare în valutã şi a celor exprimate în lei, a cãror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, se efectueazã potrivit reglementãrilor contabile aplicabile."
    10. La articolul 9, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Documentele oficiale de prezentare a activitãţii economico-financiare a persoanelor prevãzute la art. 1 alin. (1)-(4) sunt situaţiile financiare anuale, întocmite potrivit reglementãrilor contabile aplicabile şi care trebuie sã ofere o imagine fidelã a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a altor informaţii, în condiţiile legii, referitoare la activitatea desfãşuratã."
    11. La articolul 10, alineatele (1) şi (5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) Rãspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilitãţii la persoanele prevãzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionãrii entitãţii respective.
    . ......................................................................................
    (5) Instituţiile publice la care contabilitatea nu este organizatã în compartimente distincte sau care nu au persoane încadrate cu contract individual de muncã sau numite într-o funcţie publicã, potrivit legii, pot încheia contracte de prestãri de servicii, pentru conducerea contabilitãţii şi întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementãrilor privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceastã destinaţie."
    12. La articolul 10, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(3^1) În cazul persoanelor prevãzute la art. 5 alin. (1^1), contabilitatea poate fi organizatã şi condusã potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) sau pe bazã de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situaţie în care rãspunderea pentru conducerea contabilitãţii revine acestor persoane fizice."
    13. La articolul 10, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(4^1) În cazul persoanelor prevãzute la art. 1 alin. (5), rãspunderea pentru organizarea contabilitãţii revine acestora. Conducerea contabilitãţii se poate efectua de cãtre aceste persoane, situaţie în care rãspunderea pentru conducerea contabilitãţii revine acestora. În cazul în care contabilitatea este condusã potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) sau pe bazã de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, rãspunderea pentru conducerea contabilitãţii revine acestor persoane, potrivit legii şi prevederilor contractuale."
    14. Articolul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 11. - Deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economico-financiare, fãrã sã fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise."
    15. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - Înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectueazã conform reglementãrilor contabile aplicabile."
    16. Articolul 14 se abrogã.
    17. La articolul 19, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) La instituţiile publice rezultatul execuţiei bugetare se stabileşte anual, potrivit reglementãrilor contabile elaborate în acest sens."
    18. Articolul 22 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 22. - Pentru verificarea înregistrãrii corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportãrilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sã întocmeascã declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii."
    19. Articolul 23 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 23. - (1) Persoanele prevãzute la art. 1 care utilizeazã sisteme informatice de prelucrare automatã a datelor au obligaţia sã asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementãrile contabile aplicabile, controlul şi pãstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani.
    (2) Persoanele prevãzute la alin. (1) au obligaţia sã asigure autoritãţilor fiscale accesul la datele pãstrate pe suporturi tehnice."
    20. Dupã articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 25^1. - În cazul reorganizãrii persoanelor juridice, acestea vor lua mãsuri pentru pãstrarea şi arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate."
    21. Articolul 26 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 26. - În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua mãsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementãrilor emise în acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar în caz de forţã majorã, în termen de 90 de zile de la constatarea încetãrii acesteia."
    22. La articolul 27, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
    a) pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu sediul în strãinãtate, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, instituţiilor de platã şi instituţiilor emitente de monedã electronicã, definite potrivit legii, care acordã credite legate de serviciile de platã şi a cãror activitate este limitatã la prestarea de servicii de platã, respectiv emitere de monedã electronicã şi prestare de servicii de platã, entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, societãţilor de asigurare, asigurarereasigurare şi de reasigurare, entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacã exerciţiul financiar diferã pentru persoana juridicã de care aparţin;
    b) pentru filialele consolidate ale unei societãţi-mamã cu sediul în strãinãtate, precum şi pentru filialele filialelor, cu excepţia instituţiilor de credit, instituţiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, instituţiilor de platã şi instituţiilor emitente de monedã electronicã, definite potrivit legii, care acordã credite legate de serviciile de platã şi a cãror activitate este limitatã la prestarea de servicii de platã, respectiv emitere de monedã electronicã şi prestare de servicii de platã, entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare, societãţilor de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare, entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, dacã exerciţiul financiar diferã pentru societatea-mamã."
    23. La articolul 27, dupã alineatul (3) se introduc douã noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu urmãtorul cuprins:
    "(3^1) Persoanele care opteazã pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3), au urmãtoarele obligaţii:
    a) sã întocmeascã şi sã depunã raportãri contabile anuale la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevãzute la art. 37;
    b) sã înştiinţeze în scris unitatea teritorialã a Ministerului Finanţelor Publice despre exerciţiul financiar ales, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales. În acest scop, persoana trebuie sã facã dovada cã este sucursalã a unei persoane juridice cu sediul în strãinãtate, respectiv filialã a unei societãţi-mamã cu sediul în strãinãtate, care are exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic.
    (3^2) Cu excepţia cazurilor în care persoana juridicã strãinã sau societatea-mamã strãinã îşi schimbã data de raportare ori au loc operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasã pentru întocmirea de situaţii financiare anuale în condiţiile prevãzute la alin. (3) nu poate fi modificatã de la un exerciţiu financiar la altul."
    24. La articolul 28, alineatele (1), (6) şi (8) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Persoanele prevãzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligaţia sã întocmeascã situaţii financiare anuale, inclusiv în situaţia fuziunii, divizãrii sau lichidãrii acestora, în condiţiile legii.
    ................................................................................................
    (6) Persoanele juridice fãrã scop patrimonial întocmesc situaţii financiare anuale, care se compun din bilanţ şi contul rezultatului exerciţiului.
    ................................................................................................
    (8) Condiţiile pentru întocmirea, auditarea şi publicarea situaţiilor financiare anuale de cãtre sucursalele din România ale instituţiilor de credit şi ale altor instituţii financiare cu sediul în strãinãtate se stabilesc de instituţiile cu atribuţii de reglementare prevãzute la art. 4 alin. (3). Instituţiile respective stabilesc şi cerinţele referitoare la informaţiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective, în situaţia în care acestea nu sunt obligate sã întocmeascã şi sã publice situaţii financiare anuale referitoare la activitatea proprie."
    25. La articolul 28, alineatul (5) se abrogã.
    26. La articolul 28, dupã alineatul (9) se introduc cinci noi alineate, alineatele (10)-(14), cu urmãtorul cuprins:
    "(10) Situaţiile financiare anuale şi raportãrile contabile se semneazã de cãtre directorul economic, contabilul-şef sau altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie.
    (11) Situaţiile financiare anuale şi raportãrile contabile pot fi întocmite şi semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    (12) Situaţiile financiare anuale şi raportãrile contabile ale persoanelor prevãzute la art. 5 alin. (1^1) se întocmesc şi se semneazã de cãtre persoanele care organizeazã şi conduc contabilitatea acestora.
    (13) Situaţiile financiare anuale şi raportãrile contabile se semneazã şi de cãtre administratorul sau persoana care are obligaţia gestionãrii entitãţii.
    (14) Situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice se semneazã de ordonatorul de credite şi de conducãtorul compartimentului financiar-contabil sau de altã persoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã funcţie.
    În situaţia în care instituţiile publice nu au persoane încadrate cu contract individual de muncã sau numite într-o funcţie publicã, potrivit legii, situaţiile financiare trimestriale şi anuale se semneazã de ordonatorul de credite şi de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România."
    27. La articolul 34, alineatele (2) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În înţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înţelege: instituţiile de credit; instituţiile financiare nebancare, definite potrivit reglementãrilor legale, înscrise în Registrul general; instituţiile de platã şi instituţiile emitente de monedã electronicã, definite potrivit legii, care acordã credite legate de serviciile de platã şi a cãror activitate este limitatã la prestarea de servicii de platã, respectiv emitere de monedã electronicã şi prestare de servicii de platã; societãţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare; entitãţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societãţile de servicii de investiţii financiare, societãţile de administrare a investiţiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare şi operatori de piaţã/sistem autorizaţi/avizaţi de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare; societãţile comerciale ale cãror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã; societãţile/companiile naţionale; societãţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome; persoanele juridice care aparţin unui grup de societãţi şi intrã în perimetrul de consolidare al unei societãţi-mamã cu sediul în România, care are obligaţia sã aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiarã, conform prevederilor legale în vigoare; organizaţiile fãrã scop patrimonial care primesc finanţãri din fonduri publice.
    ...............................................................................................
    (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuãrii operaţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, dacã persoanele respective au obligaţia auditãrii situaţiilor financiare anuale."
    28. La articolul 34, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Prevederile alin. (1) se aplicã şi subunitãţilor fãrã personalitate juridicã din România, care aparţin unor persoane juridice cu sediul în strãinãtate, cu excepţia subunitãţilor deschise de societãţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi societãţilor-mamã care au obligaţia sã întocmeascã situaţii financiare anuale consolidate, potrivit reglementãrilor contabile aplicabile."
    29. La articolul 35, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 35. - (1) Situaţiile financiare anuale şi, dupã caz, situaţiile financiare anuale consolidate se depun la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."
    30. Articolul 36 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 36. - (1) Persoanele prevãzute la art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al situaţiilor financiare anuale la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, dupã cum urmeazã:
    a) societãţile comerciale, societãţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunitãţile fãrã personalitate juridicã din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în strãinãtate, cu excepţia subunitãţilor deschise în România de societãţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
    b) celelalte persoane juridice, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
    (2) Persoanele juridice care de la constituire nu au desfãşurat activitate, precum şi subunitãţile fãrã personalitate juridicã din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în strãinãtate, care de la constituire nu au desfãşurat activitate, depun o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.
    (3) Pe perioada lichidãrii, persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecãrui an calendaristic, la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilã anualã, al cãrei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    (4) Situaţiile financiare anuale întocmite în vederea efectuãrii operaţiunilor de fuziune, divizare sau a lichidãrii persoanelor respective se depun la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în condiţiile prevãzute de reglementãrile contabile emise în acest sens.
    (5) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul societãţiimamã, definitã astfel de reglementãrile contabile aplicabile, este obligat ca în termen de 15 zile de la data aprobãrii acestora sã depunã la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice situaţiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare.
    (6) Instituţiile publice ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti depun un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale la instituţiile ierarhic superioare la termenele prevãzute la alin. (7)-(10).
    (7) Autoritãţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului Bucureşti privind execuţia bugetelor prevãzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, depun la Ministerul Finanţelor Publice un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de acesta, la urmãtoarele termene:
    a) în termen de 50 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
    b) în termen de 40 de zile de la încheierea trimestrului de referinţã.
    (8) Instituţiile publice de subordonare centralã ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori secundari de credite depun la instituţiile ierarhic superioare un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice, la urmãtoarele termene:
    a) în termen de 40 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
    b) în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de referinţã.
    (9) Instituţiile publice de subordonare centralã ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori terţiari de credite depun la instituţiile ierarhic superioare un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice, la urmãtoarele termene:
    a) în termen de 30 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
    b) în termen de 20 de zile de la încheierea trimestrului de referinţã.
    (10) Instituţiile de subordonare localã ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al situaţiilor financiare trimestriale şi anuale la direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, potrivit normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice, la urmãtoarele termene:
    a) în termen de 40 de zile de la încheierea exerciţiului financiar;
    b) în termen de 30 de zile de la încheierea trimestrului de referinţã."
    31. Articolul 37 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 37. - Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita persoanelor prevãzute la art. 1 alin. (1)-(4) sã depunã, în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilã anualã, al cãrei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice."
    32. La articolul 38, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Organizarea contabilitãţii operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, la nivelul unitãţilor Trezoreriei Statului, se asigurã potrivit art. 18."
    33. Articolul 41 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 41. - Constituie contravenţie urmãtoarele fapte:
    1. deţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor şi datoriilor, precum şi efectuarea de operaţiuni economicofinanciare, fãrã sã fie înregistrate în contabilitate;
    2. nerespectarea reglementãrilor emise de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv de instituţiile cu atribuţii de reglementare în domeniul contabilitãţii prevãzute la art. 4 alin. (3), cu privire la:
    a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prevãzute de legislaţie;
    b) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate;
    c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate operaţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referã, pãstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
    d) efectuarea inventarierii;
    e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unitãţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, dupã caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportãrilor contabile;
    f) întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finanţelor Publice şi la unitãţile teritoriale ale acestuia, precum şi la instituţiile publice ierarhic superioare a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice, potrivit legii;
    g) depunerea declaraţiei din care sã rezulte cã persoanele prevãzute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfãşurat activitate, respectiv a înştiinţãrii prevãzute la art. 27 alin. (3^1) lit. b);
    3. prezentarea de situaţii financiare care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
    4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declaraţiilor prevãzute la art. 30 şi 31;
    5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale;
    6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligaţia membrilor organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale societãţii-mamã de a întocmi şi de a publica situaţiile financiare anuale consolidate;
    7. nerespectarea obligaţiei privind auditarea, conform legii, a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate;
    8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportãrilor contabile;
    9. nerespectarea prevederilor art. 10 cu privire la organizarea şi conducerea contabilitãţii."
    34. La articolul 42, alineatele (1), (4) şi (8) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 42. - (1) Contravenţiile prevãzute la art. 41 se sancţioneazã cu amendã, dupã cum urmeazã:
    - cele prevãzute la pct. 1 şi 9, cu amendã de la 1.000 lei la 10.000 lei;
    - cele prevãzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amendã de la 300 lei la 4.000 lei;
    - cele prevãzute la pct. 2 lit. f), cu amendã de la 1.000 lei la 3.000 lei;
    - cele prevãzute la pct. 2 lit. g), cu amendã de la 100 lei la 200 lei;
    - cea prevãzutã la pct. 3, cu amendã de la 200 lei la 1.000 lei;
    - cele prevãzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 şi 5, cu amendã de la 400 lei la 5.000 lei;
    - cea prevãzutã la pct. 6, cu amendã de la 10.000 lei la 30.000 lei;
    - cea prevãzutã la pct. 7, cu amendã de la 30.000 lei la 40.000 lei;
    - cea prevãzutã la pct. 8, cu amendã de la 2.000 lei la 5.000 lei;
    - cele prevãzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendã de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendã de la 300 lei la 1.000 lei, dacã perioada de întârziere este cuprinsã între 1 şi 15 zile lucrãtoare, cu amendã de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacã perioada de întârziere este cuprinsã între 16 şi 30 de zile lucrãtoare, şi cu amendã de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacã perioada de întârziere depãşeşte 30 de zile lucrãtoare.
    .................................................................................................
    (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscalã şi control financiar, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    .................................................................................................
    (8) În situaţia în care în termen de 3 zile lucrãtoare de la aplicarea amenzii prevãzute de lege nu se depun situaţiile financiare prevãzute la art. 36 alin. (7)-(10), Ministerul Finanţelor Publice va lua urmãtoarele mãsuri:
    a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetului asigurãrilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de asigurãri de sãnãtate şi ai bugetelor locale;
    b) blocarea conturilor de disponibilitãţi deschise la unitãţile Trezoreriei Statului pe numele autoritãţilor şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii."
    35. La articolul 42, alineatul (2) se abrogã.

    ART. II
    În tot cuprinsul Legii contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, sintagmele "auditor financiar" şi "audit financiar" se înlocuiesc cu sintagmele "auditor statutar" şi "audit statutar".
    ART. III
    La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã:
    a) lit. d) a alin. (1) al art. 74 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) lit. c) a alin. (1) al art. 80 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) lit. b) a alin. (1) al art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    d) alin. (2) al art. 79 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, cu modificãrile ulterioare;
    e) teza finalã a alin. (1) al art. 173 din Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. IV
    (1) Acţiunile în dizolvarea societãţilor comerciale întemeiate pe art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aflate în curs de soluţionare, vor fi finalizate potrivit dispoziţiilor în vigoare la data introducerii lor.
    (2) În cazul societãţilor comerciale care nu au depus situaţiile financiare anuale, dar împotriva cãrora nu a fost declanşatã procedura judiciarã de dizolvare se aplicã, în mod corespunzãtor, dispoziţiile art. 41 pct. 8 din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, astfel cum a fost modificatã şi completatã prin prezenta ordonanţã de urgenţã.
    ART. V
    Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouã numerotare.


                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

                              Ministrul justiţiei,
                             Cãtãlin Marian Predoiu

    Bucureşti, 13 aprilie 2011.
    Nr. 37.
                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016