Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 272 din 7 decembrie 2000  pentru modificarea si completarea   Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 272 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta:

ART. 1
<>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 14 iulie 2000, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Alineatul 1 al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
"Organizaţiile cooperatiste de credit au un numãr variabil de membri cooperatori sau, dupã caz, de cooperative de credit afiliate, care nu poate fi mai mic decât numãrul minim de membri cooperatori, respectiv de cooperative de credit afiliate, stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta."
2. Alineatul 1 al articolului 15 va avea urmãtorul cuprins:
"În cazul încetãrii calitãţii de membru cooperator, acesta sau succesorii sãi legali au dreptul doar la restituirea pãrţilor sociale subscrise şi a dividendelor cuvenite pentru perioada în care au deţinut calitatea de membru cooperator."
3. Alineatul 2 al articolului 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Membrii cooperatori nu pot solicita restituirea parţialã a contravalorii pãrţilor sociale subscrise."
4. Dupã alineatul 2 al articolului 17 se introduce un alineat cu urmãtorul cuprins:
"Pãrţile sociale sunt indivizibile."
5. Alineatul 2 al articolului 23 va avea urmãtorul cuprins:
"Raza teritorialã de operare a unei cooperative de credit reprezintã spaţiul administrativ-teritorial în care cooperativa de credit îşi desfãşoarã activitatea. Raza teritorialã de operare a unei cooperative de credit poate cuprinde un oraş, un oraş împreunã cu comunele şi satele limitrofe cu acesta din raza unui judeţ, o arie determinata din cadrul unui oraş ori poate cuprinde una sau mai multe comune invecinate din raza unui judeţ, una sau mai multe comune şi sate invecinate din raza unui judeţ ori unul sau mai multe sate invecinate din raza unui judeţ."
6. Alineatul 3 al articolului 24 va avea urmãtorul cuprins:
"Actul constitutiv al cooperativei de credit se elaboreazã pe baza actului constitutiv-cadru."
7. Alineatul 1 al articolului 28 va avea urmãtorul cuprins:
"Cooperativa de credit dobândeşte personalitate juridicã de la data înmatriculãrii ei în registrul comerţului, în temeiul încheierii irevocabile a judecãtorului delegat, acordatã în baza actului constitutiv şi a aprobãrii de constituire emise de casa centrala la care cooperativa de credit urmeazã sa se afilieze sau, dupã caz, a aprobãrii colective de constituire a reţelei acordate de Banca Nationala a României. Încheierea judecãtorului delegat se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."
8. Alineatul 1 al articolului 35 va avea urmãtorul cuprins:
"În adunarea generalã membrii cooperatori pot fi reprezentaţi prin delegaţi care vor fi desemnaţi numai din rândul membrilor cooperatori care nu deţin calitatea de membru al consiliului de administraţie, în baza unei delegaţii în forma autenticã sau certificate de secretarul unitãţii administrativteritoriale în care cooperativa de credit are sediul social. Delegatiile vor fi depuse în original la locul şi la termenul stabilite prin înştiinţarea de convocare şi vor fi menţionate în procesul-verbal."
9. Alineatul 2 al articolului 38 va avea urmãtorul cuprins:
"Convocarea se face prin afişare la sediul cooperativei de credit şi prin scrisoare recomandatã expediatã pe adresa membrului cooperator, cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunãrii generale sau prin mijloace de comunicare în masa, dacã prin actul constitutiv se prevede aceasta posibilitate."
10. Articolul 49 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 49. - Membrii consiliului de administraţie pot fi recompensati, în baza hotãrârii adunãrii generale, pentru activitatea desfasurata, cu jetoane al cãror cuantum lunar nu poate depãşi 20% din salariul brut al preşedintelui cooperativei de credit."
11. Alineatul 4 al articolului 66 va avea urmãtorul cuprins:
"Casa centrala va stabili reguli şi norme etice şi profesionale pentru calitatea, experienta şi activitatea conducãtorilor cooperativelor de credit afiliate."
12. Alineatul 1 al articolului 67 va avea urmãtorul cuprins:
"Persoanele desemnate în calitate de conducãtor al cooperativei de credit trebuie sa fie aprobate de casa centrala înainte de începerea exercitãrii funcţiei, cu excepţia primilor conducatori ai unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala."
13. Alineatele 3 şi 8 ale articolului 69 vor avea urmãtorul cuprins:
"Persoanele desemnate în calitate de cenzor trebuie sa fie aprobate de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliatã, înainte de începerea exercitãrii mandatului lor, cu excepţia primilor cenzori ai unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala.
..............................................................
Auditorul independent va fi supus aprobãrii prealabile a casei centrale, cu excepţia primului auditor independent al unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala."
14. Dupã alineatul 2 al articolului 77 se introduce un alineat cu urmãtorul cuprins:
"Cooperativele de credit care se constituie simultan cu casa centrala vor fi autorizate în condiţiile prevãzute în cap. 5 <<Autorizarea caselor centrale>> din titlul III."
15. La alineatul 1 al articolului 78 litera e) va avea urmãtorul cuprins:
"e) comunicare privind identitatea conducãtorilor cooperativei de credit, însoţitã, pentru fiecare dintre persoanele desemnate, de un chestionar de evaluare a onorabilitatii, calificãrii şi experienţei profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, copia legalizatã de pe actul de studii şi de pe celelalte documente care atesta calificarea profesionalã solicitatã de prezenta ordonanta de urgenta şi de reglementãrile date în aplicarea acesteia, recomandãri în ceea ce priveşte calitãţile morale şi profesionale din partea a cel puţin doua persoane;"
16. Dupã alineatul 2 al articolului 78 se introduce un alineat cu urmãtorul cuprins:
"Casa centrala va tine la dispoziţia publicului, la sediul sau central şi al sucursalelor acesteia, reglementãrile proprii referitoare la aprobarea constituirii cooperativelor de credit."
17. Articolul 88 se abroga.
18. Alineatul 1 al articolului 92 va avea urmãtorul cuprins:
"Raza teritorialã de operare a casei centrale este stabilitã prin actul constitutiv şi reprezintã spaţiul geografic în care aceasta îşi desfãşoarã activitatea. Raza teritorialã de operare a casei centrale include cel puţin razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceasta şi nu poate excede teritoriului României."
19. Alineatul 2 al articolului 93 va avea urmãtorul cuprins:
"Deschiderea de sedii secundare va fi notificatã Bãncii Naţionale a României, potrivit reglementãrilor emise de aceasta."
20. Alineatul 1 al articolului 94 va avea urmãtorul cuprins:
"Casele centrale se constituie pe baza actului constitutiv, cu un numãr de cel puţin 50 de cooperative de credit fondatoare şi cu un nivel minim al capitalului agregat al reţelei stabilit prin reglementãri ale Bãncii Naţionale a României."
21. Literele c), j) şi k) ale articolului 104 vor avea urmãtorul cuprins:
"c) operaţiuni de factoring şi scontarea efectelor de comerţ, inclusiv forfetare;
.............................................................
j) primirea de împrumuturi;
k) tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, cu:
- valuta;
- instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit);
- titluri de stat;
- titluri de valoare emise de autoritãţi ale administraţiei publice locale."
22. Litera l) a articolului 104 se abroga.
23. La articolul 105 litera d) va avea urmãtorul cuprins:
"d) aproba constituirea cooperativelor de credit şi supravegheazã pe baze individuale cooperativele de credit afiliate în ceea ce priveşte respectarea de cãtre acestea a dispoziţiilor legale în vigoare, a prevederilor actului constitutiv-cadru, a reglementãrilor-cadru şi a celor emise de Banca Nationala a României şi aplica sancţiuni în limita competentelor stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta şi a celor delegate de Banca Nationala a României;"
24. Articolul 118 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 118. - Membrii consiliului de administraţie pot fi recompensati, pe baza hotãrârii adunãrii generale, pentru activitatea desfasurata, cu jetoane al cãror cuantum lunar nu poate depãşi 20% din salariul brut al preşedintelui casei centrale."
25. Articolul 128 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 128. - Auditorul independent al unei case centrale trebuie sa fie persoana juridicã romana. Nu poate fi auditor independent al unei case centrale decât o societate de expertiza contabila sau o societate de audit financiar, autorizata în condiţiile legii. Auditorul independent va fi validat de adunarea generalã şi supus aprobãrii Bãncii Naţionale a României conform reglementãrilor emise de aceasta."
26. Articolul 142 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 142. - În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobãrii colective de constituire a reţelei casa centrala va prezenta Bãncii Naţionale a României, în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare, pentru fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit din reţea, urmãtoarele documente:
a) copie legalizatã de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, însoţitã de documentul prin care s-a fãcut dovada efectuãrii vãrsãmintelor la capitalul social;
b) dovada deţinerii, cu titlu legal, a unui spaţiu aferent sediului social, corespunzãtor ca suprafata şi condiţii de securitate activitãţilor propuse sa fie desfãşurate;
c) copie legalizatã de pe actul constitutiv;
d) comunicare privind existenta reglementãrilor proprii, precum şi a reglementãrilor-cadru, în cazul casei centrale;
e) situaţia privind capitalul agregat al reţelei, defalcat pe fiecare dintre organizaţiile cooperaţiei de credit existente;"
27. Articolul 142 se completeazã cu litera f) cu urmãtorul cuprins:
"f) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate."
28. Articolul 146 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 146. - Respingerea cererii de autorizare a functionarii casei centrale atrage în mod automat revocarea avizului prealabil de constituire şi a aprobãrii colective de constituire a reţelei, cu excepţia prezentãrii unei noi cereri de autorizare, caz în care revocarea are loc în situaţia respingerii acesteia din urma.
O noua cerere de autorizare poate fi adresatã Bãncii Naţionale a României o singura data, în termen de cel mult 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare şi numai dacã au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii iniţiale.
În situaţia în care, din evaluarea documentaţiei prezentate în oricare dintre etapele procesului de autorizare, se constata ca una sau mai multe dintre cooperativele de credit din reţea nu îndeplinesc condiţiile stabilite, Banca Nationala a României va putea acorda avizul prealabil sau aprobarea colectivã a constituirii reţelei ori va putea elibera autorizaţiile de funcţionare, numai în condiţiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonanţe de urgenta şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru reţeaua formatã din organizaţiile cooperatiste de credit care îndeplinesc condiţiile de autorizare."
29. Articolul 148 se abroga.
30. La articolul 151 litera b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) rãscumpãrarea pãrţilor sociale, cu excepţia cazurilor de restituire a contravalorii pãrţilor sociale prevãzute de prezenta ordonanta de urgenta;"
31. Dupã alineatul 1 al articolului 158 se introduce un alineat cu urmãtorul cuprins:
"Informaţii de natura secretului profesional pot fi divulgate şi în alte cazuri expres prevãzute de lege, în condiţiile stabilite prin aceasta."
32. Articolul 171 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 171. - La nivelul unei reţele cooperatiste de credit trebuie respectate urmãtoarele cerinţe prudentiale, în conformitate cu reglementãrile emise de Banca Nationala a României:
a) nivelul minim al capitalului agregat;
b) nivelul minim de solvabilitate;
c) expunerea maxima fata de un singur debitor;
d) expunerea maxima agregata;
e) nivelul minim de lichiditate;
f) clasificarea creditelor acordate şi a dobânzilor neîncasate aferente acestora şi constituirea provizioanelor specifice de risc;
g) poziţia valutarã;
h) administrarea resurselor şi a plasamentelor;
i) extinderea reţelei de puncte de lucru - sedii secundare ale organizaţiilor cooperatiste de credit.
Fiecare organizaţie cooperatista de credit trebuie sa respecte cerinţele prudentiale prevãzute la alin. 1 lit. b)-i), în conformitate cu reglementãrile emise de Banca Nationala a României şi, dupã caz, cu cele emise de casele centrale la care sunt afiliate.
Fiecare casa centrala trebuie sa menţinã în permanenta un nivel minim al capitalului în conformitate cu reglementãrile emise de Banca Nationala a României."
33. La articolul 189, litera d) a alineatului 2 va avea urmãtorul cuprins:
"d) retragerea aprobãrii date conducãtorilor, cenzorilor şi auditorului independent ai organizaţiei cooperatiste de credit;"
34. Alineatul 3 al articolului 190 va avea urmãtorul cuprins:
"Casa centrala va notifica Bãncii Naţionale a României orice sancţiune aplicatã, în termen de 5 zile de la data aplicãrii acesteia."
35. Articolul 203 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 203. - Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, garanteazã restituirea, sub forma de compensaţii, a depozitelor constituite pe numele persoanelor fizice la cooperativele de credit şi la casele centrale ale cooperativelor de credit care accepta astfel de depozite, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite în <>Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
36. Articolul 204 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 204. - Restituirea depozitelor potrivit art. 203 se efectueazã în cazul falimentului caselor centrale."
37. Articolul 205 se abroga.
38. Alineatul 3 al articolului 214 va avea urmãtorul cuprins:
"Dacã prin fuziune sau divizare se înfiinţeazã o noua organizaţie cooperatista de credit, aceasta se constituie în condiţiile prevãzute de prezenta ordonanta de urgenta şi nu va putea funcţiona înainte de obţinerea autorizaţiei Bãncii Naţionale a României. Procedura de autorizare şi documentaţia necesarã pentru acordarea autorizaţiei se vor stabili prin reglementãri emise de Banca Nationala a României."
39. Alineatul 2 al articolului 246 va avea urmãtorul cuprins:
"Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu solicita în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta autorizarea de cãtre Banca Nationala a României în condiţiile prevederilor secţiunii 1 sau a 2-a din cap. 1 al prezentului titlu se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit."
40. Dupã articolul 246 se introduc articolele 246^1, 246^2 şi 246^3 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 246^1. - Pana la data depunerii la Banca Nationala a României a documentaţiei prevãzute la art. 252 organizaţiile cooperaţiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. a) vor întreprinde mãsurile necesare în vederea reorganizãrii lor conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenta, inclusiv prin acceptarea de noi membri, prin operaţiuni de divizare sau fuziune şi înregistrarea la oficiul registrului comerţului a mentiunilor corespunzãtoare sau, dupã caz, a entitatilor rezultate.
Organizaţiile cooperaţiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. b) se pot diviza sau pot fuziona anterior schimbãrii formei juridice în societate comercialã pe acţiuni, în vederea autorizãrii ca banca în condiţiile <>Legii bancare nr. 58/1998 .
Art. 246^2. - Operaţiunile bancare aflate în derulare cu persoanele fizice sau juridice care, în urma reorganizãrii organizaţiilor cooperaţiei de credit, nu mai pot deţine calitatea de membru cooperator sau de cooperativa de credit asociata şi alte activitãţi sau, dupã caz, investiţii ori contracte care, potrivit prezentei ordonanţe de urgenta, nu pot fi desfãşurate sau, dupã caz, deţinute ori derulate de organizaţiile cooperatiste de credit vor fi lichidate, prin vânzare, cesiune, transfer ori prin alta modalitate permisã de lege, pana la data prezentãrii la Banca Nationala a României a documentaţiei prevãzute la art. 257.
Art. 246^3. - Entitatile rezultate în urma reorganizãrii sau, dupã caz, a schimbãrii formei juridice a organizaţiilor cooperaţiei de credit vor prelua drepturile şi obligaţiile organizaţiilor din care au rezultat.
Vãrsãmintele efectuate la capitalul social al organizaţiilor cooperaţiei de credit se asimileazã aporturilor în forma bãneascã la capitalul social al entitatilor rezultate."
41. Alineatul 2 al articolului 248 va avea urmãtorul cuprins:
"Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu remit, în forma şi la termenele specificate, declaraţia prevãzutã la art. 247, pierd dreptul de a solicita autorizarea de cãtre Banca Nationala a României, se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 109/1996 ."
42. Articolul 249 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 249. - În termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta organizaţiile cooperaţiei de credit care sunt organizate şi funcţioneazã potrivit <>Legii nr. 109/1996 şi care au hotãrât sa funcţioneze în cadrul unei reţele în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenta vor depune la Banca Nationala a României o cerere colectivã în conformitate cu prevederile art. 252."
43. Articolul 250 se completeazã cu un alineat cu urmãtorul cuprins:
"Pe parcursul întregului proces de autorizare fiecare organizaţie a cooperaţiei de credit trebuie sa nu se afle în situaţia de a nu îşi fi onorat integral obligaţiile scadente şi sa nu înregistreze un nivel negativ al activului net. În acest sens, pentru fiecare dintre organizaţiile cooperaţiei de credit existente se va prezenta în fiecare etapa a procesului de autorizare câte o declaraţie în forma autenticã, semnatã de reprezentanţii lor legali, din care sa rezulte ca organizaţia respectiva are toate obligaţiile scadente onorate şi ca nu înregistreazã un nivel negativ al activului net."
44. La alineatul 1 al articolului 252, liniuta a 5-a de la litera d) va avea urmãtorul cuprins:
"- bilanţul contabil întocmit pentru exerciţiul financiar anterior anului intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, respectiv bilanţul de fuziune sau de divizare în cazul organizaţiilor cooperaţiei de credit rezultate în urma fuziunii sau divizãrii realizate în baza prevederilor <>Legii nr. 109/1996 , întocmite potrivit reglementãrilor legale în vigoare pentru organizaţiile cooperaţiei de credit existente;"
45. Alineatul 1 al articolului 252 se completeazã cu litera e) cu urmãtorul cuprins:
"e) declaraţie din partea fiecãrei organizaţii a cooperaţiei de credit existente, din care sa rezulte ca aceasta este organizatã şi funcţioneazã în baza <>Legii nr. 109/1996 ."
46. La articolul 254 litera c) va avea urmãtorul cuprins:
"c) una sau mai multe organizaţii ale cooperaţiei de credit existente au înregistrat un nivel negativ al activului net, potrivit bilanţului contabil prevãzut la art. 252 alin. 1 lit. d) liniuta a 5-a, cu excepţia situaţiei prevãzute la art. 146 alin. 3;"
47. Articolul 257 se completeazã cu literele f) şi g) cu urmãtorul cuprins:
"f) confirmarea casei centrale privind îndeplinirea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenta referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate;
g) declaraţiile prevãzute la art. 250 alin. 2, certificate de o societate de expertiza contabila autorizata în condiţiile legii."
48. Articolul 262 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 262. - Organizaţiile cooperaţiei de credit care nu au obţinut autorizaţia de funcţionare potrivit prezentei secţiuni sau au fost respinse în oricare dintre etapele procesului de autorizare se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 109/1996 ."
49. Dupã articolul 262 se introduce articolul 262^1 cu urmãtorul cuprins:
"<>Art. 262^1. - Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se va modifica şi se va completa în termen de 1 an de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 203 şi 204 din prezenta ordonanta de urgenta."
50. Articolul 264 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 264. - Cererea de autorizare va fi înaintatã Bãncii Naţionale a României în termen de cel mult 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, în forma stabilitã de aceasta. Documentaţia care trebuie sa însoţeascã cererea, termenele şi procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementãrile Bãncii Naţionale a României."
51. Articolul 277 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 277. - Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani administratorul, conducãtorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care:
1. achiziţioneazã, în contul organizaţiei cooperatiste de credit, valori mobiliare la un preţ pe care îl ştie vadit superior valorii lor efective sau vinde pe seama organizaţiei cooperatiste de credit valori mobiliare pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba organizaţiei cooperatiste de credit;
2. foloseşte cu rea-credinţa bunuri sau creditul de care se bucura organizaţia cooperatista de credit într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta persoana juridicã la care are interese direct sau indirect;
3. rãspândeşte ştiri false sau întrebuinţeazã alte mijloace frauduloase referitoare la organizaţia cooperatista de credit, în scopul obţinerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în paguba organizaţiei respective;
4. încaseazã sau plãteşte dividende, sub orice forma, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsa bilanţului contabil ori contrare celor rezultate din acesta;
5. incalca dispoziţiile art. 18 şi 102."
52. Articolul 286 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 286. - La 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se abroga: titlul III Cooperativa de credit - banca populara, titlul IV - Casa teritorialã a cooperativelor de credit, titlul VI - Casa cooperativelor de credit - CREDITCOOP, precum şi celelalte dispoziţii referitoare la organizaţiile cooperaţiei de credit din <>Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificarea corespunzãtoare a titlului acesteia, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Prevederile <>Legii nr. 109/1996 rãmân aplicabile în cazurile arãtate la art. 246 alin. 2, art. 248 alin. 2, art. 262 şi art. 287 din prezenta ordonanta de urgenta, pana la obţinerea de cãtre organizaţiile cooperaţiei de credit a autorizaţiei de funcţionare din partea Bãncii Naţionale a României sau, dupã caz, pana la lichidarea acestora."
ART. 2
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se abroga <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicãrii dispoziţiilor <>art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999.
<>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea de cãtre Parlament, dându-se articolelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneazã:
---------------
p. Guvernatorul Bãncii
Naţionale a României,
Cristian Popa

p. Ministrul finanţelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016