Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 6 iunie 2012  pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 6 iunie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 7 iunie 2012
    I. 1. Având în vedere faptul cã, în prezent, existã un numãr mare de posturi vacante de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, situaţie care împiedicã funcţionarea în condiţii de normalitate a instanţei supreme,
    ţinând seama de faptul cã prin Legea nr. 300/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã s-au stabilit noi condiţii de promovare în funcţia de judecãtor la instanţa supremã şi a fost introdus concursul ca metodã de promovare în aceastã funcţie,
    având în vedere cã prin Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 187/2012 s-a aprobat organizarea în perioada 19 martie-21 septembrie 2012 a concursului de promovare în funcţia de judecãtor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi calendarul estimativ de desfãşurare a concursului,
    întrucât în cursul procedurii de organizare a concursului pentru promovarea în funcţia de judecãtor la instanţa supremã Consiliul Superior al Magistraturii nu a putut identifica un numãr suficient de persoane care sã îndeplineascã condiţiile prevãzute la art. 52^1 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, situaţie care face imposibilã constituirea comisiilor concursului amintit şi, pe cale de consecinţã, continuarea desfãşurãrii acestuia,
    ţinând seama cã aceste aspecte împiedicã ocuparea posturilor vacante de judecãtor de la nivelul instanţei supreme, fiind de naturã a afecta grav funcţionarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi funcţionalitatea justiţiei ca serviciu public, inclusiv celeritatea soluţionãrii cauzelor,
    luând în considerare necesitatea funcţionãrii, la întreaga capacitate, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie datã fiind necesitatea respectãrii duratei rezonabile a procedurilor judiciare şi asigurãrii celeritãţii actului de justiţie,
    ţinând seama de necesitatea îndeplinirii urgente a obligaţiilor asumate în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţã specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 14 decembrie 2006),
    ţinând seama totodatã de necesitatea ocupãrii posturilor vacante din cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea urgentãrii judecãrii cauzelor de mare corupţie aflate pe rolul acestei instanţe, astfel cum recomandã şi Comisia Europeanã în raportul din iulie 2011: "adoptarea unor mãsuri urgente menite sã îmbunãtãţeascã practica judiciarã şi gestionarea cazurilor, precum şi accelerarea procedurilor în cazurile importante de corupţie la nivel înalt, pentru a se evita împlinirea termenului de prescripţie în toate cazurile",
    având în vedere cã raportul interimar din februarie 2012 al Comisiei Europene preciza: "Noile legi privind reformarea modului de numire a magistraţilor în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi privind rãspunderea disciplinarã a magistraţilor au stabilit cadre menite sã asigure o mai mare claritate şi rigoare",
    2. întrucât, conform art. 14 alin. (2) şi art. 33 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la concursul pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii, precum şi la concursul de admitere în magistraturã se poate înscrie persoanacare se bucurã de o bunã reputaţie şi este aptã, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei,
    deoarece, dat fiind numãrul mare de persoane care se înscriu în fiecare an la aceste concursuri, verificarea condiţiei bunei reputaţii şi a aptitudinii din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei se poate face, în mod obiectiv, doar ulterior susţinerii probelor de concurs, pentru candidaţii admişi la aceste probe, în sens contrar acestea generând costuri mari şi nejustificate, verificãri de naturã absolut formalã, precum şi întârzieri nepermise în desfãşurarea concursurilor amintite,
    ţinând seama cã potrivit jurisprudenţei instanţelor de judecatã, menţinutã de instanţa supremã, aptitudinea din punct de vedere psihologic pentru exercitarea funcţiei este reglementatã drept condiţie de înscriere la concurs, ce trebuie verificatã la primirea dosarului de înscriere, aceeaşi soluţie urmând a primi şi condiţia bunei reputaţii a candidaţilor înscrişi la aceste concursuri,
    deoarece prevederile legale trebuie sã permitã stabilirea aptitudinii din punct de vedere psihologic de cãtre o singurã comisie şi pe baza aceloraşi criterii,
    întrucât sunt necesare mãsuri de naturã a permite în mod eficient efectuarea acestor verificãri numai pentru candidaţii înscrişi la concurs ce au fost admişi în urma susţinerii probelor de concurs, resursele umane şi financiare limitate neputând permite verificarea tuturor candidaţilor de cãtre comisia de admitere la concurs, respectiv de cãtre comisia medicalã,
    având în vedere cã urmãtorul concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii este prevãzut sã înceapã la data de 26 august 2012, iar acesta trebuie anunţat cu minimum 60 de zile înainte, în ceea ce priveşte concursul de admitere în magistraturã, potrivit art. 33 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, acesta organizându-se anual sau ori de câte ori este necesar,
    atât concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, cât şi cele de admitere în magistraturã constituie proceduri care urmeazã sã se desfãşoare dupã asigurarea cadrului legal corespunzãtor.
    II. Ţinând cont de imposibilitatea finalizãrii procedurilor de achiziţionare a echipamentelor audiovideo necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la înregistrarea prin mijloace audiovideo a şedinţelor de judecatã,
    ţinând seama de gravele consecinţe de ordin procedural care ar putea apãrea în activitatea de judecatã din cauza inexistenţei suportului tehnic necesar şi care ar putea fi invocatã în cadrul proceselor aflate pe rolul instanţelor de judecatã,
    întrucât aceste elemente vizeazã interesul public şi constituie situaţii de urgenţã şi extraordinare, a cãror reglementare nu poate fi amânatã,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. I
    Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 14, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Poate fi admisã la Institutul Naţional al Magistraturii persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) are cetãţenia românã, domiciliul în România şi capacitate deplinã de exerciţiu;
    b) este licenţiatã în drept;
    c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal şi se bucurã de o bunã reputaţie;
    d) cunoaşte limba românã;
    e) este aptã, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei. Comisia medicalã se numeşte prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sãnãtãţii. Taxele examenului medical se suportã din bugetul Institutului Naţional al Magistraturii."

    2. La articolul 15, dupã alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmãtorul cuprins:
    "(8) Verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii şi a condiţiei de a fi apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei se realizeazã dupã afişarea rezultatelor definitive ale concursului."

    3 La articolul 33, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) Dispoziţiile art. 15 alin. (8) se aplicã în mod corespunzãtor."

    4. La articolul 52^1 alineatul (4), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) câte un cadru didactic universitar de la o facultate de drept din cadrul unei universitãţi de cercetare avansatã şi educaţie, astfel cum aceasta este clasificatã potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, propus de Institutul Naţional al Magistraturii;"

    ART. II
    Termenul prevãzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietãţii şi justiţiei, precum şi unele mãsuri adiacente, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de la care se aplicã dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, referitoare la înregistrarea şedinţelor de judecatã, se prorogã pânã la data de 1 iulie 2013.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                              Ministrul justiţiei,
                                Titus Corlãţean

                               Viceprim-ministru,
                         ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

    Bucureşti, 6 iunie 2012.
    Nr. 23.

                                   -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice