Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 196 din 22 decembrie 2005  privind Fondul pentru mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.193 din 30 decembrie 2005
Având în vedere necesitatea clarificãrii regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu şi a atribuţiilor Administraţiei Fondului pentru Mediu în ceea ce priveşte activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, soluţionarea contestaţiilor şi executarea silitã a contribuţiilor datorate la Fondul pentru mediu, în contextul diminuãrii veniturilor încasate la Fondul pentru mediu,
ţinând seama de necesitatea sporirii numãrului de categorii de proiecte ce pot fi finanţate din Fondul pentru mediu, în special cele privind prevenirea şi controlul integrat al poluãrii, Directiva-cadru a apei şi instalaţiile mari de ardere, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 - Mediu,
elemente care vizeazã interesul public şi constituie o situaţie de urgenţã şi extraordinarã,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susţinerii şi realizãrii proiectelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului.
ART. 2
Fondul pentru mediu se constituie şi se gestioneazã în conformitate cu prevederile legale.

CAP. II
Administrarea Fondului pentru mediu
ART. 3
(1) Unitatea care rãspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administraţia Fondului pentru Mediu, denumitã în continuare Administraţia Fondului, instituţie publicã cu personalitate juridicã, finanţatã integral din venituri proprii, în coordonarea autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(2) Administraţia Fondului are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6.
(3) Administraţia Fondului are în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) urmãreşte constituirea şi gestionarea Fondului pentru mediu;
b) întocmeşte planul anual de lucru şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
c) analizeazã, selecteazã şi finanţeazã proiectele pentru protecţia mediului aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã şi conform cu procedurile prevãzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu;
d) urmãreşte şi controleazã implementarea proiectelor aprobate şi finanţate din Fondul pentru mediu;
e) finanţeazã lucrãri destinate prevenirii, înlãturãrii şi/sau diminuãrii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrãrile de gospodãrire a apelor, conform dispoziţiilor art. 13.
ART. 4
(1) Administraţia Fondului este condusã de un preşedinte cu rang de subsecretar de stat.
(2) Preşedintele este numit, suspendat şi revocat din funcţie, în condiţiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(3) În exercitarea conducerii Administraţiei Fondului, preşedintele emite dispoziţii.
(4) Preşedintele are calitatea de ordonator de credite pentru fondurile pe care le gestioneazã, reprezintã Administraţia Fondului în relaţiile cu terţii, precum şi în justiţie, numeşte şi elibereazã din funcţie, în condiţiile legii, personalul acesteia.
(5) Administraţia Fondului are personal propriu contractual care asigurã funcţiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare propriu.
(6) Salarizarea personalului Administraţiei Fondului se face conform contractului colectiv de muncã încheiat la nivelul instituţiei.
(7) În îndeplinirea atribuţiilor prevãzute la art. 3 alin. (3), Administraţia Fondului are urmãtoarele structuri de decizie:
a) Comitetul de avizare;
b) Comitetul director.
ART. 5
(1) Comitetul de avizare are urmãtoarea componenţã:
a) trei reprezentanţi, la nivel de secretar de stat şi de director general sau director din cadrul autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, împuterniciţi prin ordin al ministrului;
b) doi reprezentanţi, la nivel de secretar de stat şi de director general sau director din cadrul autoritãţii publice centrale pentru economie şi comerţ, împuterniciţi prin ordin al ministrului;
c) un reprezentant la nivel de secretar de stat sau director din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, împuternicit prin ordin al ministrului;
d) câte un reprezentant la nivel de director general sau director, împuterniciţi prin ordin al ministrului de resort, din cadrul autoritãţii publice centrale pentru sãnãtate, autoritãţii publice centrale pentru finanţe publice, autoritãţii publice centrale pentru transporturi, construcţii şi turism, autoritãţii publice centrale pentru administraţie şi interne;
e) un reprezentant al confederaţiei patronale din domeniul proiectului supus avizãrii, desemnat de aceasta;
f) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului, desemnat de acestea;
g) preşedintele Administraţiei Fondului.
(2) Preşedintele Comitetului de avizare este reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, iar vicepreşedinte este reprezentantul, la nivel de secretar de stat, al autoritãţii publice centrale pentru economie şi comerţ.
(3) Comitetul de avizare analizeazã şi aprobã prin vot:
a) manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare, aprobare şi finanţare a proiectelor;
b) planul anual de lucru, inclusiv categoriile de proiecte eligibile pentru finanţare;
c) proiectele ce urmeazã sã fie finanţate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director;
d) modalitãţile de susţinere financiarã a proiectelor şi, dupã caz, dobânda cu care se acordã finanţãrile rambursabile.
(4) Membrii Comitetului de avizare, exclusiv secretarii de stat, primesc o indemnizaţie de participare pentru activitatea desfãşuratã în cadrul şedinţelor acestuia, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei Fondului.
ART. 6
(1) Comitetul director este constituit din preşedintele Administraţiei Fondului şi conducãtorii direcţiilor de specialitate ale acesteia.
(2) Regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea concursului pentru funcţia de preşedinte al Administraţiei Fondului se aprobã prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(3) Comitetul director are urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului, cu acordul autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului;
b) avizeazã manualul de operare elaborat de cãtre direcţiile de specialitate şi îl supune spre aprobare comitetului de avizare;
c) avizeazã planul anual de lucru elaborat de cãtre direcţiile de specialitate şi îl propune spre aprobare Comitetului de avizare;
d) avizeazã şi propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selecţionate pentru a fi finanţate din Fondul pentru mediu;
e) propune spre aprobare Comitetului de avizare modalitãţile de susţinere a proiectelor şi, dupã caz, dobânda cu care se acordã finanţãrile rambursabile;
f) aprobã situaţiile financiare şi conturile de execuţie trimestriale şi anuale, pe care le înainteazã autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului;
g) urmãreşte constituirea şi gestionarea Fondului pentru mediu;
h) urmãreşte implementarea proiectelor finanţate;
i) aprobã raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale.
ART. 7
Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigurã din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia.
ART. 8
(1) Operaţiunile financiare ale Administraţiei Fondului, care privesc constituirea, gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se deruleazã prin Trezoreria Statului.
(2) Disponibilitãţile financiare ale Fondului pentru mediu se pãstreazã în Trezoreria Statului într-un cont distinct şi sunt purtãtoare de dobânzi.
(3) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestioneazã pe baza contractelor încheiate cu partenerii externi în conformitate cu scopul pentru care au fost acordate şi cu destinaţiile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã.

CAP. III
Veniturile Fondului pentru mediu
ART. 9
(1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:
a) o contribuţie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deşeurilor feroase şi neferoase de cãtre deţinãtorii de astfel de deşeuri, persoane fizice sau juridice. Sumele se reţin prin stopaj la sursã de cãtre operatorii economici colectori şi/sau valorificatori, autorizaţi potrivit legislaţiei în vigoare privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, care au obligaţia sã le vireze la Fondul pentru mediu;
b) taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferã, încasate de la operatori economici, în cuantumul prevãzut în anexa nr. 1;
c) taxele încasate de la operatorii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deşeurilor valorificabile, în limitele prevãzute în anexa nr. 2;
d) o taxã de 1 leu (RON)/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţionalã de cãtre producãtorii şi importatorii de bunuri ambalate şi ambalaje de desfacere;
e) o contribuţie de 2% din valoarea substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu, prevãzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 490/2002 , comercializate de cãtre producãtori şi importatori, cu excepţia celor utilizate la producerea medicamentelor;
f) în cazul vânzãrii masei lemnoase pe picior, contribuţia la Fondul pentru mediu se stabileşte prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a acesteia. Suma se încaseazã de vânzãtor de la cumpãrãtor odatã cu valoarea masei lemnoase şi se varsã de cãtre acesta la Fondul pentru mediu;
g) în cazul exploatãrii masei lemnoase pe picior de cãtre administratorul, respectiv proprietarul pãdurii, prin activitate proprie sau prin intermediul unui prestator de servicii, contribuţia la Fondul pentru mediu se stabileşte prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a sortimentelor de lemn obţinute şi se achitã de administratorul, respectiv proprietarul pãdurii;
h) contribuţia pentru prelucrarea lemnului se stabileşte prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de vânzare a produselor obţinute şi se achitã de operatorul economic care a realizat prelucrarea lemnului;
i) o taxã de 1 leu (RON)/kg anvelopã, încasatã de la producãtorii şi importatorii care introduc pe piaţã anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizãrii;
j) o contribuţie de 3% din suma care se plãteşte anual pentru gestionarea fondurilor de vânãtoare, plãtitã de cãtre gestionarii fondurilor de vânãtoare;
k) donaţii, sponsorizãri, asistenţã financiarã din partea persoanelor fizice sau juridice române ori strãine şi a organizaţiilor sau organismelor internaţionale;
l) sumele încasate din rambursarea finanţãrilor acordate, dobânzi, penalitãţi de întârziere, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;
m) sumele încasate de la manifestãri organizate în beneficiul Fondului pentru mediu;
n) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu;
o) dobânzi şi penalitãţi de orice fel datorate de cãtre debitorii Fondului pentru mediu.
(2) Administraţia Fondului gestioneazã şi alte venituri aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 10
(1) În cazul utilizãrii de cãtre operatorii economici a deşeurilor industriale reciclabile, ca materii prime secundare, în proporţie de cel puţin 50%, sumele stabilite la art. 9 alin. (1) lit. b) nu se plãtesc.
(2) Taxele prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. d) şi i) se plãtesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deşeurilor de ambalaje, respectiv obiectivul de gestionare a anvelopelor uzate prevãzute în legislaţia în vigoare, plata fãcându-se pe diferenţa dintre obiectivul anual şi obiectivul realizat efectiv de cãtre operatorii economici responsabili.
(3) Operatorii economici producãtori şi importatori de bunuri ambalate şi de ambalaje de desfacere şi operatorii economici responsabili pentru gestionarea anvelopelor uzate sunt obligaţi sã calculeze şi sã declare lunar, pânã la data de 25 a lunii urmãtoare celei în care s-a desfãşurat activitatea, diferenţa dintre obiectivul calculat utilizând procentajul stabilit prin legislaţia în vigoare ca obiectiv de valorificare anual şi obiectivul efectiv realizat.
(4) Nivelul contribuţiilor şi taxelor prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j) se actualizeazã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(5) Baza de calcul la care se aplicã procentele prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a), e), f), g), h) şi j) reprezintã valoarea de vânzare, exclusiv taxa pe valoarea adãugatã aferentã.
(6) Contribuţia prevãzutã la art. 9 alin. (1) lit. f) va fi inclusã în contractele de vânzare a masei lemnoase pe picior.
ART. 11
(1) Sumele prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-c), e), f), g) şi h) se declarã şi se plãtesc lunar de cãtre persoanele juridice şi persoanele fizice care desfãşoarã respectivele activitãţi, pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care s-a desfãşurat activitatea.
(2) Sumele prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i) şi j) se declarã şi se plãtesc anual de cãtre persoanele juridice care desfãşoarã respectivele activitãţi, pânã la data de 25 ianuarie a anului urmãtor.
(3) Declaraţia se depune sau se transmite la Administraţia Fondului, iar plata se realizeazã într-un cont distinct deschis la trezorerie pe numele acesteia.
(4) Modelul şi conţinutul declaraţiilor la Fondul pentru mediu, prevãzute la art. 10 alin. (3) şi la alin. (1) şi (2) din prezentul articol, se aprobã prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
ART. 12
(1) Contribuţiile şi taxele ce se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu se gestioneazã de cãtre Administraţia Fondului şi urmeazã regimul juridic al impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Activitatea privind declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind contribuţiile şi taxele la Fondul pentru mediu datorate de cãtre persoanele juridice şi fizice, precum şi îndeplinirea mãsurilor asigurãtorii şi procedura de executare silitã se realizeazã de cãtre Administraţia Fondului în condiţiile Codului de procedurã fiscalã. Administraţia Fondului are calitatea de creditor bugetar.
(3) Pentru neachitarea la termenul de scadenţã de cãtre debitori a obligaţiilor de platã prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j) se datoreazã dobânzi şi penalitãţi de întârziere egale cu cele datorate pentru neachitarea la termen a obligaţiilor fiscale.
(4) În cazul neachitãrii la scadenţã a contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, Administraţia Fondului procedeazã la aplicarea mãsurilor de recuperare a creanţelor prin executare silitã.
(5) Administraţia Fondului poate constitui un fond pentru acordarea de stimulente personalului, prin:
a) reţinerea unei cote de 5% din sumele încasate prin executare silitã sau în cadrul procedurii reorganizãrii judiciare şi a falimentului;
b) aplicarea unei cote de 15% asupra dobânzilor şi penalitãţilor de întârziere, stabilite cu titlu definitiv în timpul controlului şi încasate de cãtre Administraţia Fondului, pentru diferenţele constatate.
(6) Totalul fondului de stimulente constituit conform alin. (5) se repartizeazã astfel:
a) o cotã de 85% pentru Administraţia Fondului;
b) o cotã de 15% pentru autoritatea publicã centralã pentru protecţia mediului.
(7) Metodologia de acordare a stimulentelor pentru personalul propriu se aprobã prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.

CAP. IV
Destinaţia Fondului pentru mediu
ART. 13
(1) Fondul pentru mediu se utilizeazã pentru susţinerea şi realizarea proiectelor prioritare pentru protecţia mediului.
(2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finanţare se stabilesc prin planul anual de lucru şi vizeazã îmbunãtãţirea performanţei de mediu privind:
a) prevenirea poluãrii;
b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei şi solului;
c) reducerea nivelurilor de zgomot;
d) utilizarea de tehnologii curate;
e) gestionarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase;
f) protecţia resurselor de apã, staţiile de tratare, staţiile de epurare pentru comunitãţi locale;
g) gospodãrirea integratã a zonei costiere;
h) conservarea biodiversitãţii;
i) administrarea ariilor naturale protejate;
j) educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului;
k) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;
l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã;
m) reconstrucţia ecologicã şi gospodãrirea durabilã a pãdurilor;
n) împãdurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare în pãduri, stabilite în condiţiile legii;
o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
p) lucrãri destinate prevenirii, înlãturãrii şi/sau diminuãrii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrãrile de gospodãrire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului.
(3) Din Fondul pentru mediu sunt finanţate proiectele din categoriile prevãzute la alin. (2), prin una sau mai multe dintre urmãtoarele modalitãţi propuse de Comitetul director şi aprobate de Comitetul de avizare:
a) susţinerea financiarã a proiectelor prin finanţare sau cofinanţare nerambursabilã;
b) susţinerea financiarã a proiectelor prin finanţare sau cofinanţare rambursabilã;
c) susţinerea totalã sau parţialã a dobânzii aferente creditelor bancare contractate pentru realizarea proiectelor;
d) cofinanţarea proiectelor finanţate din fonduri comunitare şi/sau alte fonduri internaţionale.
(4) Se acordã susţinere financiarã din Fondul pentru mediu, pentru proiectele propuse de cãtre operatorii economici, organizaţii neguvernamentale, autoritãţi locale şi unitãţi de învãţãmânt.
(5) Analiza, selectarea, finanţarea, urmãrirea şi controlul implementãrii proiectelor se fac în conformitate cu prevederile manualului de operare al Fondului pentru mediu şi ale actelor normative date în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţã, cu excepţia lucrãrilor prevãzute la alin. (2) lit. o).
(6) Categoriile de lucrãri care se pot finanţa conform prevederilor alin. (2) lit. o), precum şi sumele destinate finanţãrii acestora se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului.
(7) Finanţarea proiectelor aprobate se realizeazã în baza contractelor de finanţare anuale sau multianuale.
(8) Contractele de finanţare, împreunã cu actele prin care se constituie garanţii ale rambursãrii finanţãrii, constituie titluri executorii, fãrã a fi necesarã învestirea cu formulã executorie.
(9) Finanţarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislaţiei privind ajutorul de stat.
(10) Sumele rãmase neutilizate la sfârşitul anului se reporteazã în anul urmãtor, fiind utilizate cu aceea şi destinaţie.
ART. 14
(1) Proiectele solicitanţilor care nu şi-au achitat obligaţiile fiscale cãtre stat şi cãtre Fondul pentru mediu, precum şi proiectele celor care sponsorizeazã activitãţi cu efect negativ asupra mediului nu beneficiazã de sprijin financiar din partea Administraţiei Fondului.
(2) Veniturile Fondului pentru mediu nu pot fi utilizate pentru plasamente sau operaţiuni financiare speculative.

CAP. V
Sancţiuni
ART. 15
(1) Încãlcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã atrage rãspunderea civilã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz.
(2) Nedepunerea la termen a declaraţiilor lunare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 2.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON).
ART. 16
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã se fac de cãtre personalul de specialitate din cadrul Administraţiei Fondului şi al Gãrzii Naţionale de Mediu, prin unitãţile sale teritoriale.
(2) Contravenţiilor prevãzute în prezenta ordonanţã de urgenţã le sunt aplicabile dispoziţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale
ART. 17
Metodologia de calcul a contribuţiilor şi taxelor prevãzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-k) se stabileşte prin ordin al autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
ART. 18
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
(2) Structura organizatoricã a Administraţiei Fondului se aprobã prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale pentru protecţia mediului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a regulamentului de organizare şi funcţionare.
ART. 19
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta ordonanţã de urgenţã.
ART. 20
La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã <>Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevederile art. 18 şi ale <>art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de pãduri private în scopul gospodãririi durabile a acestora, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 27 august 2004, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 515/2004 , precum şi orice alte dispoziţii contrare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul mediului şi gospodãririi apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale,
Gheorghe Flutur

Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
Gheorghe Dobre

Ministrul sãnãtãţii,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 22 decembrie 2005.
Nr. 196.


ANEXA 1

TAXELE
pentru emisiile de poluanţi în atmosferã, încasate de la
operatorii economici


───────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Emisii de poluanţi în atmosferã Taxa de încasat
crt.
───────────────────────────────────────────────────────────────
1. Pulberi 0,02 lei (RON)/kg
2. Oxizi de azot 0,04 lei (RON)/kg
3. Oxizi de sulf 0,04 lei (RON)/kg
4. Poluanţi organici persistenţi 20 lei (RON)/kg
5. Metale grele:
- plumb 12 lei (RON)/kg
- cadmiu 16 lei (RON)/kg
- mercur 20 lei (RON)/kg
───────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 2
TAXELE
încasate de la operatorii economici
utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea
urmãtoarelor categorii de deşeuri valorificabile


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Categorii de deşeuri valorificabile Taxa de încasat
crt.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Provenite de la extracţia şi prelucrarea
ţiţeiului 4 lei (RON)/mp/an
2. Provenite din prelucrarea primarã a lemnului 1,2 lei (RON)/mp/an
3. Provenite de la producerea alcoolului 0,2 lei (RON)/mp/an
4. Şlamuri carbonifere 4 lei (RON)/mp/an
5. Zgurã de furnal 4 lei (RON)/mp/an
6. Cenuşã de termocentralã 4 lei (RON)/mp/an
7. Cenuşã de piritã 4 lei (RON)/mp/an
8. Fosfogips 4 lei (RON)/mp/an
9. Zguri provenite din metalurgie 4 lei (RON)/mp/an
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016