Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 180 din 26 octombrie 2000  pentru modificarea si completarea   Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 180 din 26 octombrie 2000 pentru modificarea si completarea Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 31 octombrie 2000
În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
<>Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, dupã alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
"(3) Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate avizeazã proiectele de acte normative care au incidenta asupra constituirii şi utilizãrii fondurilor asigurãrilor sociale de sãnãtate, potrivit prezentei legi."
2. Litera d) a articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
"d) persoanele ale cãror drepturi sunt stabilite prin <>Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strãinãtate şi constituite în prizonieri, prin <>Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vãduvelor de rãzboi, precum şi persoanele prevãzute la <>art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, rãniţilor, precum şi luptãtorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, dacã nu realizeazã alte venituri decât cele provenite din drepturile bãneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii."
3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) În cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate fondului de asigurãri sociale de sãnãtate Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, prin casele de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor procedeazã la aplicarea mãsurilor de executare silitã pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului asigurãrilor sociale de sãnãtate şi a majorãrilor de întârziere, potrivit procedurii instituite prin <>Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobatã prin <>Legea nr. 108/1996 , cu modificãrile ulterioare, ale carei dispoziţii se aplica în mod corespunzãtor."
4. Alineatul (2) al articolului 11 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Drepturile prevãzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru elaborat de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate şi de Colegiul Medicilor din România pana la data de 30 noiembrie a anului în curs pentru anul viitor, cu avizul Ministerului Sãnãtãţii şi al ministerelor cu reţele sanitare proprii, şi care se aproba prin hotãrâre a Guvernului, în condiţiile prezentei legi. În cazul nefinalizarii elaborãrii contractului-cadru pana la data de 30 noiembrie ministrul sãnãtãţii elaboreazã şi supune spre aprobare Guvernului proiectul contractului cadru."
5. Literele a) şi b) ale articolului 17 vor avea urmãtorul cuprins:
"a) nelimitat, pentru copiii pana la varsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie fie la gradinita, fie la instituţiile de învãţãmânt preuniversitar respective;
b) pentru ţinerii în varsta de la 18 ani pana la 26 de ani, dacã sunt elevi, ucenici sau studenţi şi dacã nu realizeazã venituri din munca, de doua ori pe an;"
6. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - Tratamentele stomatologice se suporta de casa de asigurãri de sãnãtate în proporţie de 40% pana la 60%, ţinând seama de necesitatea respectãrii controalelor profilactice impuse de serviciul stomatologic. Aceste tratamente, în cazul copiilor în varsta de pana la 18 ani, se vor suporta de casa de asigurãri de sãnãtate pe baza criteriilor stabilite în contractul-cadru."
7. La articolul 36 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
"(2) Prin acreditare, în sensul prezentei legi, se înţelege dreptul acordat medicilor şi personalului sanitar prevãzut la alin. (1), precum şi farmaciilor de a intra în relatie contractualã cu casele de asigurãri de sãnãtate de cãtre comisiile paritare de acreditare, înfiinţate conform art. 38, respectiv <>art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, şi <>art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitãţii de asistenta medicalã şi psihologicã a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranta circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Transporturilor."
8. La articolul 44, dupã alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
"(4) Contractele de furnizare de servicii medicale cuprind şi obligaţiile specifice ale furnizorilor de servicii medicale legate de buna gestionare a fondurilor din bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate, precum şi clauze care sa reglementeze condiţiile de finanţare a furnizorilor de servicii medicale pana la definitivarea contractului, pentru perioada urmãtoare celei acoperite prin contract."
9. La articolul 48 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
"(2) Farmaciile acreditate sunt obligate, sub sancţiunea revocãrii acreditãrii, sa aibã permanent în stoc curent, la dispoziţia persoanelor asigurate, medicamente la nivelul preţului de referinta, stabilite prin ordinul comun al ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate."
10. Articolul 59 se introduce în secţiunea a 2-a din capitolul V, înaintea articolului 60, şi se modifica având urmãtorul cuprins:
"Art. 59. - (1) Fondurile de asigurãri sociale de sãnãtate colectate de casele de asigurãri de sãnãtate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor se utilizeazã pentru:
a) plata serviciilor medicale acordate, a medicamentelor, a materialelor sanitare, a protezelor şi ortezelor;
b) cheltuieli de administrare, funcţionare şi de capital, în cota de maximum 5% din totalul sumelor colectate;
c) o cota de pana la 25% din totalul sumelor colectate, care se vireazã în contul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, stabilitã anual de cãtre aceasta.
(2) Proiectele de bugete de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene, a municipiului Bucureşti, precum şi cele ale Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor se definitiveaza de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, la propunerea acestora, şi se aproba în condiţiile legii."
11. Articolul 60 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 60. - (1) Sumele constituite, virate conform art. 59 lit. c) în contul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, se utilizeazã pentru:
a) fondul de rezerva propriu în cota de 5%;
b) cheltuieli de administrare, funcţionare şi de capital în cota de maximum 5%;
c) fondul de redistribuire pentru susţinerea bugetelor caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi Casei de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor, cu dezechilibre financiare, care se calculeazã potrivit datelor demografice, de morbiditate şi complexitatii serviciilor medicale.
(2) Criteriile pe baza cãrora se calculeazã sumele aferente fondului de redistribuire prevãzut la alin. (1) lit. c) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."
12. Articolul 62 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 62. - (1) Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate este instituţie publica autonomã de interes naţional, cu personalitate juridicã, fãrã scop lucrativ, având ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare şi coordonate a sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate din România.
(2) Casele de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt instituţii publice autonome de interes local, cu personalitate juridicã, fãrã scop lucrativ, care administreazã şi gestioneazã în mod autonom fondul de asigurãri sociale de sãnãtate propriu, cu respectarea normelor elaborate de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate la nivel local.
(3) Casele de asigurãri de sãnãtate prevãzute la alin. (2) se organizeazã şi funcţioneazã potrivit statutelor proprii elaborate şi aprobate cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a Statutului Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(4) Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti şi Casa de Asigurãri de Sãnãtate a Transporturilor se organizeazã şi funcţioneazã pe baza prevederilor prezentei legi, a actelor normative proprii de înfiinţare şi a statutelor aprobate."
13. Articolul 93 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 93. - (1) Pana la data de 31 decembrie 2002 conducerea Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate este asigurata de un preşedinte şi de un consiliu de administraţie constituit potrivit art. 94 şi 95.
(2) Atribuţiile principale ale preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate sunt:
a) organizarea şi conducerea structurilor executive ale Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
b) asigurarea coerentei şi eficientei gestiunii financiare a fondurilor asigurãrilor sociale de sãnãtate;
c) elaborarea normelor, regulamentelor şi procedurilor administrative specifice îndeplinirii atribuţiilor prevãzute la lit. a) şi b) şi elaborarea normelor specifice de personal;
d) organizarea şi coordonarea activitãţii de control pe ansamblul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate;
e) aplicarea de sancţiuni disciplinare şi administrative pentru nerespectarea normelor şi regulamentelor prevãzute la lit. c).
(3) Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate sunt:
a) aprobarea statutului Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, la propunerea preşedintelui acesteia;
b) aprobarea proiectului bugetului fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate;
c) aprobarea rapoartelor de gestiune lunare, trimestriale şi anuale, prezentate de preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate;
d) aprobarea proiectului contractului-cadru potrivit art. 11.
(4) Consiliul de administraţie prevãzut la alin. (1) preia şi atribuţiile ce revin adunãrii generale a reprezentanţilor."
14. Articolul 95 se modifica în partea introductivã şi se completeazã cu litera d) cu urmãtorul cuprins:
"Art. 95. - Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate se constituie din 17 membri, dupã cum urmeazã:"
.....................................................................
"d) 2 membri numiţi de primul-ministru, cu consultarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice."
15. Articolul 101 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 101. - (1) În perioada prevãzutã la art. 93 alin. (1) conducerea activitãţii caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este asigurata de cãtre un director general numit de preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu avizul consiliului de administraţie al casei de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în urma concursului organizat de Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, potrivit legii, şi de cãtre un consiliu de administraţie.
(2) Directorul general este ordonator secundar de credite.
(3) Atribuţiile principale ale directorului general sunt:
a) aplica normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
b) elaboreazã formele adaptate pentru norme interne de organizare şi funcţionare;
c) organizeazã şi coordoneazã activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
d) organizeazã şi coordoneazã activitatea de control al colectãrii fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate;
e) propune programe de acţiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silitã potrivit art. 10.
(4) Atribuţiile principale ale consiliului de administraţie al casei de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt:
a) aproba proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente fondului asigurãrilor sociale de sãnãtate;
b) aproba rapoartele de gestiune lunare, trimestriale şi anuale, prezentate de directorul general;
c) aproba politica de contractare propusã de directorul general, cu respectarea contractului-cadru;
d) aproba programele de acţiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv mãsurile de executare silitã potrivit art. 10."
16. Articolul 102 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 102. - (1) Consiliul de administraţie al caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este format din 11 membri, dupã cum urmeazã:
a) 5 membri numiţi de consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, reprezentând autoritãţile publice locale, dintre care 2 membri cu consultarea organizaţiilor de pensionari la nivel judeţean;
b) 3 membri numiţi prin consens de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional;
c) 3 membri numiţi prin consens de organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional.
(2) Preşedintele consiliului de administraţie este ales din rândul membrilor consiliului de administraţie, cu acordul a doua treimi din numãrul acestora. Pentru desemnarea vicepreşedinţilor consiliului de administraţie se aplica în mod corespunzãtor prevederile art. 98 alin. (2).
(3) Condiţiile de reprezentativitate a asociaţiilor patronale şi a organizaţiilor sindicale sunt prevãzute în <>Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, republicatã.
(4) Atribuţiile consiliului de administraţie se stabilesc prin statutul propriu al casei de asigurãri de sãnãtate, elaborat în baza statutului Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi regulamentelor acesteia.
(5) Dispoziţiile art. 93 alin. (4) şi ale art. 96 sunt aplicabile în mod corespunzãtor şi în cazul consiliilor de administraţie ale caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."
17. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 103 vor avea urmãtorul cuprins:
"(4) Salariul şi celelalte drepturi ale personalului propriu al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi ale personalului caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc în limita fondurilor prevãzute cu aceasta destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli ale caselor respective, prin Statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
(5) Membrii Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate şi consiliile de administraţie ale caselor de asigurãri de sãnãtate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, beneficiazã de o indemnizaţie lunarã de pana la 20% din salariul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, respectiv din salariul directorului general al casei de asigurãri de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti, în condiţiile prezentei efective la şedinţele consiliului de administraţie."
18. La alineatul (1) al articolului 105 se înlocuieşte referirea "precum şi a casei de asigurãri de sãnãtate, constituitã prin lege specialã" cu referirea "precum şi a Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, înfiinţatã prin <>Ordonanta Guvernului nr. 56/1998 ".
19. Dupã articolul 108 se introduce articolul 109 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 109. - Spaţiile dobândite de medici, în condiţiile legii, cu destinaţia pentru funcţionarea cabinetelor medicale şi pentru locuinţe, rãmân în folosinta acestora pana la restituirea integrala de cãtre titularii dreptului de proprietate a investiţiilor efectuate de cãtre medici, la valoarea reactualizata a acestora."
ART. 2
În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate va modifica statutul şi structura sa organizatoricã, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenta.
ART. 3
<>Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupã aprobarea ei prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemneazã:
---------------
Ministru de stat,
ministrul sãnãtãţii,
Hajdu Gabor

Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remes

Ministrul muncii
şi protecţiei sociale,
Liviu Lucian Albu

Ministrul apãrãrii naţionale,
Sorin Frunzaverde

Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016