Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 14 din 7 martie 2007  pentru modificarea si completarea   Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 14 din 7 martie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007

Avându-se în vedere necesitatea adoptãrii în regim de urgenţã a unor intervenţii legislative la <>Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap pentru a preîntâmpina posibilitatea unor interpretãri diferite şi a elimina arbitrariul,
ţinând seama de importanţa deosebitã a categoriei de persoane ale cãror drepturi sunt reglementate, precum şi de faptul cã neadoptarea de mãsuri imediate, pe calea ordonanţei de urgenţã a Guvernului, ar conduce la afectarea intereselor persoanelor cu handicap, elemente care vizeazã interesul public şi constituie situaţii de urgenţã,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
<>Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 10. - Persoanele cu handicap beneficiazã de asistenţã medicalã gratuitã, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizãrii, în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru."
2. La articolul 11 alineatul (1), litera a) va avea urmãtorul cuprins:
"a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevãzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate şi a normelor sale de aplicare."
3. Articolul 12 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 12. - (1) Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiazã, dupã caz, de urmãtoarele drepturi:
a) concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap sau, dupã caz, stimulent lunar, pânã la împlinirea de cãtre acesta a vârstei de 3 ani, în condiţiile de acordare prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 7/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) concediu şi o indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsã între 3 şi 7 ani;
c) program de lucru redus la 4 ore pentru pãrintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, pânã la împlinirea de cãtre acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea pãrintelui;
d) concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesitã internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 18 ani;
e) indemnizaţie lunarã pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordatã persoanei cu handicap care nu realizeazã alte venituri în afara celor prevãzute la art. 57 alin. (4) lit. a), pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 3 ani;
f) indemnizaţie lunarã pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordatã persoanei cu handicap care nu realizeazã alte venituri în afara celor prevãzute la art. 57 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsã între 3 şi 7 ani;
g) indemnizaţie lunarã pentru creşterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordatã persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 7/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsã între 3 şi 7 ani un ajutor lunar în cuantum de 150 lei;
h) alocaţie lunarã de plasament, acordatã în condiţiile legii, în cuantum majorat cu 50%.
(2) Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere un copil şi care nu realizeazã alte venituri în afara celor prevãzute la art. 57 alin. (4) lit. a) beneficiazã de indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum de 450 lei pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 2 ani şi de un ajutor lunar pentru creşterea copilului în cuantum de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsã între 2 şi 7 ani.
(3) De drepturile prevãzute la alin. (1) şi (2) beneficiazã, la cerere, unul dintre pãrinţi, persoana cãreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţã, cu excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi persoana care a fost numitã tutore.
(4) De drepturile prevãzute la alin. (1) lit. a)-g) şi la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal, pentru acelaşi copil, ori în situaţia în care celãlalt pãrinte este asistent personal pentru acel copil.
(5) Plata drepturilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se asigurã, dupã caz, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, potrivit legii.
(6) Cuantumul indemnizaţiilor şi ajutoarelor prevãzute la alin. (1) lit. b), e) şi f) şi la alin. (2) se actualizeazã cu indicele creşterii preţurilor de consum prin hotãrâre a Guvernului."
4. Dupã articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1 , cu urmãtorul cuprins:
"Art. 12^1 . - (1) Pe perioada în care se beneficiazã de indemnizaţia prevãzutã la art. 12 alin. (1) lit. b), contribuţia individualã de asigurãri sociale de sãnãtate se calculeazã prin aplicarea cotei prevãzute de lege asupra sumei reprezentând valoarea a de douã ori salariul de bazã minim brut pe ţarã, garantat în platã, şi se suportã de la bugetul de stat.
(2) Asupra dreptului prevãzut la art. 12 alin. (1) lit. b) nu se datoreazã celelalte contribuţii sociale obligatorii stabilite de lege.
(3) Perioada în care o persoanã beneficiazã de drepturile prevãzute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioadã asimilatã stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensii prevãzute de <>Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) În vederea determinãrii punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în condiţiile prevãzute la alin. (3) se aplicã prevederile <>art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(5) Prevederile alin. (4) se aplicã şi persoanelor care beneficiazã de perioadele asimilate prevãzute la alin. (3) şi care, în acelaşi timp, se aflã în situaţiile prevãzute la <>art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(6) Perioada în care o persoanã beneficiazã de drepturile prevãzute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioadã asimilatã stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurãri sociale de sãnãtate prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurãri sociale de sãnãtate, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 399/2006 , cu modificãrile ulterioare.
(7) În situaţia prevãzutã la alin. (6), la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurãri sociale de sãnãtate se ia în calcul salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã din perioada respectivã.
(8) Perioada concediului prevãzut la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie vechime în muncã şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordã în raport cu aceasta."
5. Alineatul (3) al articolului 21 va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţã este valabilã pe întregul teritoriu al ţãrii, fiind recunoscutã de toate regiile de transport local, şi este eliberatã de direcţiile generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti."
6. Alineatele (1), (3), (5) şi (8) ale articolului 22 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Persoanele cu handicap grav benefi-ciazã de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 cãlãtorii dus-întors pe an calendaristic.
.........................................................................................
(3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiazã de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 cãlãtorii dus-întors pe an calendaristic.
..........................................................................................
(5) Persoanele cu afecţiuni renale care necesitã hemodializã în alte localitãţi decât cele de domiciliu beneficiazã de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial şi peste numãrul de cãlãtorii prevãzut, în funcţie de recomandarea centrului de dializã.
..........................................................................................
(8) Modalitatea de acordare a drepturilor prevãzute la alin. (1)-(6) se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului."
7. Dupã alineatul (3) al articolului 38 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Contractul individual de muncã al asistentului personal înceteazã de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav."
8. La articolul 42 alineatul (4), litera c) va avea urmãtorul cuprins:
"c) persoanele cu handicap grav care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsã privativã de libertate, pe perioada reţinerii, arestãrii ori a detenţiei."
9. Alineatul (5) al articolului 50 va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se înfiinţeazã şi funcţioneazã ca structuri fãrã personalitate juridicã, în subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului, cu avizul şi sub îndrumarea metodologicã a Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap."
10. Dupã alineatul (5) al articolului 50 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
"(6) Centrele private pentru persoanele cu handicap se înfiinţeazã şi funcţioneazã ca structuri cu personalitate juridicã, cu avizul şi sub îndrumarea metodologicã a Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap."
11. Alineatul (2) al articolului 53 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Finanţarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe teritoriul cãrora funcţioneazã acestea."
12. Alineatul (2) al articolului 55 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Sumele necesare acordãrii drepturilor prevãzute la alin. (1) se asigurã din bugetele proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a cãror razã teritorialã funcţioneazã centrul."
13. La articolul 57 alineatul (6), litera b) va avea urmãtorul cuprins:
"b) persoanele cu handicap care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsã privativã de libertate, pe perioada reţinerii, arestãrii ori a detenţiei;".
14. Dupã alineatul (10) al articolului 57 se introduc douã noi alineate, alineatele (10^1) şi (10^2), cu urmãtorul cuprins:
"(10^1) Plata drepturilor prevãzute la alin. (1)-(5) se realizeazã prin direcţiile generale de asistenţã socialã şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
(10^2) Bugetul personal complementar prevãzut la alin. (4) lit. b) nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii."
15. Dupã alineatul (11) al articolului 57 se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmãtorul cuprins:
"(12) Drepturile restante aferente deciziilor emise şi neplãtite în anul 2006 pentru persoanele cu handicap vizual, stabilite în baza <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specialã şi încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 519/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se asigurã şi se plãtesc de cãtre Ministerul Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei prin direcţiile de muncã, solidaritate socialã şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti."
ART. II
(1) Drepturile prevãzute la <>art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) şi g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 , cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se acordã, potrivit legii, dacã cererea de acordare a acestora, însoţitã de documentele doveditoare, se depune de cãtre persoana îndreptãţitã în termen de maximum 60 de zile de la aceastã datã, indiferent de anul naşterii copilului, dacã acesta nu a împlinit încã vârsta de 2, 3 şi, respectiv, 7 ani, dupã caz.
(2) Procedura de acordare a drepturilor prevãzute la <>art. 12 alin. (1) lit. b), e)-g) şi la alin. (2) din Legea nr. 448/2006 , cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, solidaritãţii sociale şi familiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
ART. III
<>Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, se va republica, dupã aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţã, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneazã:
Ministrul muncii,
solidaritãţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu

Preşedintele
Autoritãţii Naţionale
pentru Persoanele
cu Handicap,
Silviu George
Didilescu

Ministrul
finanţelor publice,
Sebastian Teodor
Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 7 martie 2007.
Nr. 14.
-----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016