Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 27 decembrie 2011  pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 30 decembrie 2011

    Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 creeazã cadrul legal şi instituţional unitar şi coordonat prin care se stabilesc principiile şi regulile generale de acordare a mãsurilor de asistenţã socialã, precum şi criteriile de organizare şi funcţionare a sistemului în vederea asigurãrii condiţiilor adecvate pentru elaborarea şi implementarea politicilor publice sectoriale din domeniul asistenţei sociale.
    Conform art. 14 din Legea nr. 292/2011, nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţã socialã, începând cu anul 2012, se stabilesc în raport cu indicatorul social de referinţã (ISR) prin aplicarea unui indice social de inserţie.
    Punerea în aplicare a acestor noi prevederi necesitã modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicatã, a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 7/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunarã pentru creşterea copilului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 132/2011, şi a Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificãrile ulterioare.
    Totodatã, potrivit Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţã socialã) dintre România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, unul dintre indicatorii de rezultat care condiţioneazã acordarea împrumutului prevede utilizarea aceleiaşi proceduri de evaluare a veniturilor/bunurilor solicitanţilor atât în cazul ajutoarelor pentru încãlzirea locuinţei, cât şi în cazul ajutorului social prevãzut de Legea nr. 416/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al alocaţiei pentru susţinerea familiei acordate în baza Legii nr. 277/2010, cu modificãrile ulterioare.
    În absenţa reglementãrilor care sã asigure punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 292/2011, precum şi a Acordului de împrumut (Proiectul privind modernizarea sistemului de asistenţã socialã) dintre România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pe de o parte, se creeazã confuzie în privinţa noţiunilor care definesc beneficiile de asistenţã socialã, iar, pe de altã parte, se ajunge la nerespectarea unor cerinţe asumate şi la neacordarea sumelor din împrumut corespunzãtoare indicatorului de rezultat.
    În considerarea faptului cã elementele sus-menţionate trebuie aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2012, constituind astfel o situaţie extraordinarã, a cãrei reglementare nu poate fi amânatã, se impune adoptarea de mãsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţã.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. I
    Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009, se modificã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte în raport cu indicatorul social de referinţã, denumit în continuare ISR, dupã cum urmeazã:
    a) 0,4 ISR pentru copiii cu vârsta de pânã la 2 ani (sau de pânã la 3 ani, în cazul copilului cu handicap);
    b) 0,084 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsã între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevãzuţi la art. 1 alin. (3);
    c) 0,168 ISR pentru copiii cu vârsta cuprinsã între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap, conform prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Titular al dreptului la alocaţia de stat pentru copii este copilul.
    (3) Alocaţia de stat pentru copii prevãzutã la alin. (1) lit. a) se cumuleazã cu indemnizaţia lunarã, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie, prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 7/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunarã pentru creşterea copiilor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 132/2011."
    2. La articolul 4, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Pentru copiii pentru care s-a stabilit mãsura de protecţie specialã prevãzutã la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificãrile ulterioare, alocaţia de stat pentru copii se plãteşte numai în cont personal, în cuantumurile prevãzute la art. 3."
    3. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Persoanele cãrora li se face plata alocaţiei de stat pentru copii sunt obligate sã comunice orice schimbare în privinţa componenţei familiei sau a domiciliului/reşedinţei care poate determina încetarea sau modificarea acordãrii drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia acesteia, inclusiv situaţia în care cetãţenii români îşi stabilesc rezidenţa în altã ţarã împreunã cu copiii lor."

    ART. II
    Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã, dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 4. - Nivelul lunar al venitului minim garantat se raporteazã la indicatorul social de referinţã, denumit în continuare ISR, şi este de:
    a) 0,25 ISR pentru persoana singurã;
    b) 0,45 ISR pentru familiile formate din 2 persoane;
    c) 0,63 ISR pentru familiile formate din 3 persoane;
    d) 0,78 ISR pentru familiile formate din 4 persoane;
    e) 0,93 ISR pentru familiile formate din 5 persoane;
    f) câte 0,062 ISR pentru fiecare altã persoanã peste numãrul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prezentei legi."
    2. La articolul 5, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţã între nivelurile prevãzute la art. 4, transformate în lei, şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure."
    3. Articolul 8 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupã caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioarã depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurãri sociale de stat, asigurãri de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportã, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia burselor de studiu şi a burselor sociale, precum şi a sprijinului financiar prevãzut de Hotãrârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordã elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socialã «Bani de liceu», cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) În cazul în care familia sau persoana singurã are în proprietate, închiriere, comodat ori altã formã de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordãrii ajutorului social, aceasta nu beneficiazã de ajutor social.
    (3) Lista prevãzutã la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi şi se poate actualiza anual, prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    (4) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodãreşte împreunã cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreunã la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodãrie."
    4. La articolul 13^2, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În cazul plãţii dreptului de ajutor social prin mandat poştal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condiţiile prevãzute de legea bugetarã anualã pentru drepturile asigurate din bugetul de stat."
    5. La articolul 14^1, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14^1. - (1) Dupã stabilirea dreptului de ajutor social, titularul ajutorului social are obligaţia de a depune, din 6 în 6 luni, la primãria localitãţii sau, dupã caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul ori reşedinţa, o declaraţie pe propria rãspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, care va conţine obligatoriu datele de identificare ale titularului şi membrilor familiei. Modelul declaraţiei pe propria rãspundere se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi."
    6. La articolul 14^1, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(2^1) În vederea verificãrii informaţiilor declarate de titular privind veniturile supuse impozitului pe venit, primarul poate solicita administraţiei finanţelor publice în a cãrei razã teritorialã se aflã situatã primãria eliberarea unui document care sã ateste situaţia veniturilor persoanelor din familia/familiile solicitantã/solicitante. Administraţiile finanţelor publice sunt obligate sã furnizeze informaţiile necesare în baza listei cu persoane şi datele de identificare ale acestora, transmisã de primar."
    7. Dupã articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 16^1. - (1) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la ajutorul social, familiile beneficiare au obligaţia sã îşi achite obligaţiile legale faţã de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevãzute la alin. (1) se realizeazã anual, pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an, pentru obligaţiile de platã cãtre bugetul local aferente anului anterior.
    (3) În situaţia în care, pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an, primarul constatã cã nu a fost îndeplinitã obligaţia prevãzutã la alin. (1), acesta suspendã, prin dispoziţie, dreptul la ajutorul social pe o perioadã de 5 luni, începând cu drepturile aferente lunii februarie.
    (4) Achitarea obligaţiilor legale faţã de bugetul local în perioada prevãzutã la alin. (3) atrage reluarea, prin dispoziţia primarului, a dreptului la ajutorul social, începând cu luna urmãtoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendãrii.
    (5) În situaţia în care, dupã termenul prevãzut la alin. (3), nu a fost îndeplinitã obligaţia prevãzutã la alin. (1), dreptul la ajutorul social înceteazã prin dispoziţia primarului."
    8. La articolul 17, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Dispoziţiile primarului prevãzute la art. 13, art. 14 alin. (3), art. 14^1 alin. (5) şi (6) şi art. 16^1 alin. (3)-(5) se comunicã agenţiei teritoriale în termenul prevãzut la art. 13^1 alin. (3), pe bazã de borderou."
    9. La articolul 20 alineatul (1), dupã litera d) se introduce o nouã literã, litera e), cu urmãtorul cuprins:
    "e) în cazul în care beneficiarii nu au îndeplinit obligaţia prevãzutã la art. 16^1."
    10. La articolul 28, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, poate acorda ajutoare de urgenţã familiilor şi persoanelor care se aflã în situaţii de necesitate datorate calamitãţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite datorate stãrii de sãnãtate ori altor cauze care pot conduce la riscul de excluziune socialã, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotãrâre a Guvernului, care va cuprinde şi procedura şi/sau condiţiile de acordare.
    .................................................................................................
    (4) În cazul decesului unei persoane din familia beneficiarã de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primarii pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea. Ajutorul se acordã unei singure persoane, care poate fi, dupã caz, soţul supravieţuitor, copilul, pãrintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte cã a suportat cheltuielile cu înmormântarea."
    11. La articolul 28, alineatul (3) se abrogã.
    12. La articolul 28^1 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) neîndeplinirea de cãtre primar a obligaţiilor prevãzute la art. 6 alin. (4) şi alin. (7)-(9), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13^1 alin. (3) şi (4), art. 14^1 alin. (3), art. 16^1, art. 17 alin. (1) şi art. 20 alin. (3)."
    13. La articolul 28^1 alineatul (2), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) neîntocmirea de cãtre personalul serviciului public de asistenţã socialã din subordinea consiliului local sau, dupã caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul propriu de specialitate al autoritãţilor administraţiei publice locale a documentaţiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispoziţie, precum şi nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, înainte de împlinirea termenelor prevãzute la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2) şi (3) şi art. 14^1 alin. (3);".
    14. La articolul 28^1 alineatul (4), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) de cãtre organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în cazul contravenţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2);".
    15. La articolul 29, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Ajutoarele sociale reglementate prin prezenta lege pot fi supuse executãrii silite, în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silitã a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plãtite necuvenit cu acest titlu, precum şi pentru plata obligaţiilor legale de întreţinere stabilite prin hotãrâre a instanţelor judecãtoreşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatã."

    ART. III
    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 7/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Pentru copiii nãscuţi, adoptaţi, încredinţaţi în vederea adopţiei, luaţi în plasament, în plasament în regim de urgenţã sau tutelã pânã la data de 31 decembrie 2010, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului ori producerii evenimentelor menţionate, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, beneficiazã de concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pânã la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunarã reprezentând 75% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni. Începând cu luna ianuarie 2012, cuantumul minim, precum şi cuantumul maxim ale indemnizaţiei lunare se raporteazã la indicatorul social de referinţã, denumit în continuare ISR, şi nu poate fi mai mic de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR."
    2. Articolul 2 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 2. - Cuantumul indemnizaţiei prevãzute la art. 1 alin. (1) se majoreazã cu 1,2 ISR pentru fiecare copil nãscut dintr-o sarcinã gemelarã, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere."
    3. La articolul 3, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - (1) Persoanele care sunt îndreptãţite sã beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, reglementatã de prezenta ordonanţã de urgenţã, şi realizeazã venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, beneficiazã de un stimulent al cãrui cuantum se raporteazã la ISR şi se stabileşte la 0,2 ISR."
    4. La articolul 3, alineatele (2) şi (4) se abrogã.
    5. Articolul 4 se abrogã.
    6. La articolul 5, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) În cazul în care intervine decesul pãrintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de drepturile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, pãrintele supravieţuitor are dreptul sã beneficieze, la cerere, de acestea, dupã cum urmeazã:
    a) de drepturile pãrintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã;
    b) de drepturile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, dacã îndeplineşte condiţiile de acordare."
    7. La articolul 6^1, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Durata concediului prevãzut la alin. (1) este de 4 luni şi se acordã integral, o singurã datã, fiecãruia dintre pãrinţii fireşti ai copilului sau, dupã caz, persoanelor prevãzute la art. 5 alin. (2), în perioada pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 2 ani, respectiv a vârstei de 3 ani în cazul copilului cu handicap."
    8. La articolul 7, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea drepturilor prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, beneficiarii au obligaţia sã îşi achite obligaţiile legale faţã de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    9. Dupã articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 7^1. - (1) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevãzute la art. 7 alin. (2) se realizeazã anual, pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an, pentru obligaţiile de platã cãtre bugetul local aferente anului anterior.
    (2) Pentru verificarea îndeplinirii obligaţiei în condiţiile alin. (1), agenţiile pentru plãţi şi inspecţie socialã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale, transmit primãriilor, pânã la data de 15 ianuarie a fiecãrui an, tabelul centralizator cuprinzând beneficiarii drepturilor prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã.
    (3) Pe baza tabelului centralizator prevãzut la alin. (2), primarii verificã dacã beneficiarii au achitat pentru anul anterior obligaţiile de platã cãtre bugetul local şi întocmesc situaţia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat aceastã condiţie, pe care o transmit agenţiilor teritoriale pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an.
    (4) Neachitarea obligaţiilor legale faţã de bugetele locale conduce la suspendarea pe o perioadã de 5 luni a drepturilor prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, începând cu drepturile aferente lunii februarie.
    (5) Achitarea obligaţiilor legale faţã de bugetul local în perioada prevãzutã la alin. (4) atrage reluarea plãţii drepturilor, începând cu luna urmãtoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendãrii.
    (6) În vederea aplicãrii prevederilor alin. (5), beneficiarii drepturilor transmit agenţiei teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administraţiei publice locale prin care se face dovada achitãrii obligaţiilor de platã cãtre bugetul local.
    (7) În situaţia în care, dupã termenul prevãzut la alin. (4), nu sunt achitate obligaţiile faţã de bugetul local, drepturile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã înceteazã.
    (8) Suspendarea, reluarea şi încetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale."
    10. La articolul 8 alineatul (1), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Drepturile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, reprezentând indemnizaţie şi stimulent, se acordã, la cerere, în baza urmãtoarelor documente, dupã caz:".
    11. La articolul 9, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, reprezentând indemnizaţie sau stimulent, şi documentele din care rezultã îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun, dupã caz, la primãria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cãreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa."
    12. La articolul 10, alineatul (2) se abrogã.
    13. La articolul 11, dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera c), cu urmãtorul cuprins:
    "c) beneficiarul se aflã în situaţia prevãzutã la art. 7^1 alin. (7)."
    14. La articolul 12 alineatul (1), dupã litera h) se introduce o nouã literã, litera i), cu urmãtorul cuprins:
    "i) beneficiarul se aflã în situaţia prevãzutã la art. 7^1 alin. (4)."
    15. La articolul 12, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) Reluarea plãţii drepturilor suspendate în situaţiile prevãzute la alin. (1), cu excepţia lit. i), se face la cerere, începând cu luna urmãtoare celei în care se depune cererea."
    16. Articolul 17 se abrogã.
    17. La articolul 18, alineatul (7) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(7) Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la 2 ani sau de pânã la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncã şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordã în raport cu acestea."

    ART. IV
    Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunarã pentru creşterea copilului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 132/2011, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) concediu pentru creşterea copilului în vârstã de pânã la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunarã;".
    2. La articolul 2, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(1^1) Limitele minimã şi maximã ale indemnizaţiei se stabilesc prin raportare la indicatorul social de referinţã, denumit în continuare ISR."
    3. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Indemnizaţia lunarã prevãzutã la alin. (1) lit. a) se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi nu poate fi mai micã de 1,2 ISR şi nici mai mare de 6,8 ISR.
    (3) Indemnizaţia lunarã prevãzutã la alin. (1) lit. b) se stabileşte în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni şi nu poate fi mai micã de 1,2 ISR şi nici mai mare de 2,4 ISR."
    4. La articolul 2, alineatul (4) se abrogã.
    5. La articolul 2 alineatul (5), litera n) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "n) au calitatea de doctorand, în condiţiile prevãzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;".
    6. La articolul 3 alineatul (2), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Veniturile care se iau în considerare pentru stabilirea nivelului indemnizaţiei pentru creşterea copilului reprezintã, dupã caz:".
    7. La articolul 3, dupã alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins:
    "(6) Pentru luna naşterii copilului se iau în calcul veniturile cuvenite pentru acea lunã, respectiv venitul pe care l-ar fi primit persoana dacã ar fi lucrat în toatã luna, sau cumulul dintre venitul aferent zilelor lucrate cu indemnizaţia de maternitate."
    8. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - Nivelul indemnizaţiilor lunare prevãzute la art. 2 alin. (2) şi (3) se majoreazã cu 1,2 ISR pentru fiecare copil nãscut dintr-o sarcinã gemelarã, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere."
    9. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) Persoanele care în perioada în care sunt îndreptãţite sã beneficieze de concediul pentru creşterea copilului şi indemnizaţia lunarã prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a) obţin venituri supuse impozitului prevãzute la art. 3, înainte de împlinirea de cãtre copil a vârstei de un an, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 1 ISR pentru perioada rãmasã pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 2 ani.
    (2) Stimulentul de inserţie prevãzut la alin. (1) se acordã şi persoanelor beneficiare de concediu pentru creşterea copilului cu handicap în vârstã de pânã la 3 ani, prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a), oricând, pe toatã perioada."
    10. La articolul 8, alineatele (1) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) De indemnizaţia lunarã şi stimulentul de inserţie prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã beneficiazã oricare dintre pãrinţii fireşti ai copilului, în raport cu opţiunea exprimatã conform art. 2 alin. (1), dacã îndeplineşte condiţiile de acordare prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã.
    ..............................................................................................
    (4) În cazul în care intervine decesul pãrintelui care îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediul şi de indemnizaţia lunarã prevãzute la art. 2 alin. (1), respectiv de stimulentul de inserţie, pãrintele supravieţuitor are dreptul sã beneficieze, la cerere, de drepturile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, dupã cum urmeazã:
    a) de drepturile pãrintelui decedat, în situaţia în care nu îndeplineşte condiţiile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã;
    b) de drepturile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, dacã îndeplineşte condiţiile de acordare, în funcţie de opţiunea nou-exprimatã, raportatã la vârsta copilului."
    11. La articolul 9, alineatele (5) şi (6) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(5) În cazurile prevãzute la alin. (4) se acordã o singurã indemnizaţie la nivelul prevãzut de prezenta ordonanţã de urgenţã.
    (6) Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevãzute la alin. (4), nivelul indemnizaţiei lunare se majoreazã cu 1,2 ISR pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea."
    12. Articolul 11 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 11. - Dreptul la concediul pentru creşterea copilului stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se acordã pe bazã netransferabilã persoanelor ai cãror copii se nasc începând cu data de 1 martie 2012, precum şi celor aflate în situaţiile prevãzute la art. 8 alin. (2), începând cu aceastã datã, în situaţia în care ambele persoane din familia respectivã îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, dupã cum urmeazã:
    a) cel puţin o lunã din perioada totalã a concediului de creştere a copilului este alocatã uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;
    b) în situaţia în care persoana prevãzutã la lit. a) nu solicitã dreptul la concediul care îi revine, celãlalt pãrinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia."
    13. La articolul 12, dupã alineatul (1) se introduce un noul alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea drepturilor prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, beneficiarii au obligaţia sã îşi achite obligaţiile legale faţã de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    14. La articolul 13 alineatul (1), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Drepturile prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, se acordã pe bazã de cerere, însoţitã în mod obligatoriu de:".
    15. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) Cererile pentru acordarea drepturilor prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã, reprezentând indemnizaţie sau stimulent de inserţie, şi documentele din care rezultã îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestora se depun la primãria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti pe raza cãreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.
    (2) Pânã la data de 5 a fiecãrei luni, primãriile au obligaţia de a transmite pe bazã de borderou cererile înregistrate în luna anterioarã, însoţite de documentele justificative, la agenţiile pentru prestaţii sociale judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale."
    16. La articolul 15, alineatul (2) se abrogã.
    17. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 16. - (1) Dreptul la indemnizaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (5) şi (6) înceteazã cu ziua urmãtoare celei în care:".
    18. La articolul 16 alineatul (1), dupã litera b) se introduce o nouã literã, litera c), cu urmãtorul cuprins:
    "c) beneficiarul se aflã în situaţia prevãzutã la art. 38 alin. (7)."
    19. La articolul 16 alineatul (2), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Dreptul la indemnizaţiile prevãzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (5) şi (6) se suspendã începând cu ziua urmãtoare celei în care:".
    20. La articolul 16 alineatul (2), dupã litera j) se introduce o nouã literã, litera k), cu urmãtorul cuprins:
    "k) beneficiarul se aflã în situaţia prevãzutã la art. 38 alin. (4)."
    21. La articolul 16, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului nu se suspendã în situaţia în care beneficiarii acestei indemnizaţii primesc diverse sume în baza legii, contractului colectiv de muncã sau a contractului individual de muncã, acordate în perioada concediului pentru creşterea copilului, altele decât cele rezultate din desfãşurarea efectivã a unei activitãţi în perioada de concediu. Prevederile se aplicã şi în cazul consilierilor locali."
    22. La articolul 17 alineatul (1), partea introductivã se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 17. - (1) Dreptul la stimulentul de inserţie prevãzut la art. 7 înceteazã cu ziua urmãtoare celei în care:".
    23. La articolul 17 alineatul (1), dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera d), cu urmãtorul cuprins:
    "d) beneficiarul se aflã în situaţia prevãzutã la art. 38 alin. (7)."
    24. La articolul 17, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Dreptul la stimulentul de inserţie prevãzut la art. 7 se suspendã începând cu ziua urmãtoare celei în care se constatã una dintre situaţiile prevãzute la art. 16 alin. (2).
    (3) Dreptul la stimulentul de inserţie prevãzut la art. 7 se suspendã începând cu ziua urmãtoare celei în care beneficiarul nu mai realizeazã venituri supuse impozitului şi solicitã concediul pentru creşterea copilului."
    25. La articolul 20, alineatul (3) se abrogã.
    26. La articolul 21, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Pentru persoanele care beneficiazã de indemnizaţia prevãzutã la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (5) şi (6), contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate se calculeazã prin aplicarea cotei prevãzute de lege asupra nivelului indemnizaţiei acordate, iar pentru persoanele care beneficiazã de concediul fãrã platã prevãzut la art. 6, contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate se calculeazã prin aplicarea cotei prevãzute de lege asupra nivelului minim al indemnizaţiei prevãzut la art. 2 alin. (2) şi (3)."
    27. La articolul 22, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Perioada concediului pentru creşterea copilului prevãzut la art. 2 alin. (1), art. 6 şi 10 constituie vechime în muncã şi în serviciu, precum şi în specialitate şi se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordã în raport cu acestea."
    28. La articolul 23, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) În cazul achitãrii drepturilor prin mandat poştal, cheltuielile pentru transmiterea drepturilor se stabilesc în condiţiile prevãzute de legea bugetarã anualã pentru drepturile asigurate din bugetul de stat."
    29. La articolul 26, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 26. - (1) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (2), art. 25 şi art. 38 alin. (3) şi se sancţioneazã cu amendã de la 1.000 lei la 2.500 lei."
    30. La articolul 30, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Pentru persoanele prevãzute la alin. (1), indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordã în cuantum de 75% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului sau, dupã caz, anterioare adopţiei, încredinţãrii în vederea adopţiei, stabilirii mãsurii plasamentului ori a plasamentului în regim de urgenţã sau a instituirii tutelei, dar nu mai puţin de 1,2 ISR şi nu mai mult de 6,8 ISR."
    31. Dupã articolul 30 se introduc opt noi articole, articolele 31-38, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 31. - (1) Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani, oricare dintre pãrinţii fireşti sau persoanele prevãzute la art. 8 alin. (2) beneficiazã de un concediu pentru îngrijirea copilului pânã la vârsta de 7 ani, dupã cum urmeazã:
    a) în continuarea concediului prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. a);
    b) oricând pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 7 ani, pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creşterea copilului în baza actelor normative care au reglementat acest drept la data naşterii copilului;
    c) oricând, începând cu împlinirea de cãtre copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se încadreazã în condiţiile prevãzute la lit. a) şi b), dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat perioade asimilate definite la art. 2 alin. (1), (5) şi (6).
    (2) Pe perioada concediului prevãzut la alin. (1) se acordã o indemnizaţie lunarã la nivelul de 0,9 ISR.
    (3) Concediul pentru creşterea copilului, prevãzut la alin. (1), se acordã pe bazã de cerere de cãtre angajatorul la care îşi desfãşoarã activitatea persoana îndreptãţitã.
    (4) În situaţia persoanelor îndreptãţite care realizeazã venituri profesionale din activitãţi independente sau agricole şi care nu lucreazã în baza unui contract individual de muncã, concediul reprezintã întreruperea activitãţii în perioada de pânã la împlinirea de cãtre copilul cu handicap a vârstei de 7 ani.
    (5) Pe perioada în care o persoanã beneficiazã de drepturile prevãzute la alin. (1) şi (2) se aplicã corespunzãtor prevederile art. 21 şi 22.
    (6) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. a) şi b), condiţiile de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului se considerã îndeplinite indiferent care dintre pãrinţii fireşti sau persoanele prevãzute la art. 8 alin. (2) a beneficiat de concediul pentru creşterea copilului.
    Art. 32. - (1) Oricare dintre pãrinţii fireşti sau persoanele prevãzute la art. 8 alin. (2) care au în întreţinere un copil cu dizabilitate beneficiazã, dupã caz, de urmãtoarele drepturi:
    a) program de lucru redus la 4 ore pentru unul dintre pãrinţi sau pentru persoana aflatã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 8 alin. (2) care se ocupã efectiv de îngrijirea copilului cu dizabilitate (gravã sau accentuatã), pânã la împlinirea de cãtre acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea pãrintelui, în condiţiile prevãzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatã, fãrã afectarea drepturilor de asigurãri sociale prevãzute de lege;
    b) concedii medicale, acordate în condiţiile legii, pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate care necesitã internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afecţiuni intercurente, precum şi pentru recuperare/reabilitare, pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 18 ani;
    c) sprijin lunar în cuantum de 0,9 ISR, acordat persoanei cu dizabilitate gravã sau accentuatã care nu realizeazã alte venituri în afara beneficiilor de asistenţã socialã destinate persoanelor cu dizabilitãţi, pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 0,6 ISR pentru copilul cu vârsta cuprinsã între 3 şi 7 ani;
    d) sprijin lunar în cuantum de 0,6 ISR, acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu vârsta cuprinsã între 3 şi 7 ani.
    (2) Persoana cu dizabilitate gravã sau accentuatã care are în întreţinere un copil şi care nu îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente beneficiazã de sprijin lunar în cuantum de 0,9 ISR pânã la împlinirea de cãtre copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 0,3 ISR pentru copilul cu vârsta cuprinsã între 2 şi 7 ani.
    (3) Persoanele prevãzute la alin. (1) lit. c) care realizeazã venituri dupã acordarea sprijinului lunar au obligaţia de a comunica acest fapt agenţiei teritoriale şi beneficiazã, din oficiu, de drepturile prevãzute la alin. (1) lit. d).
    (4) Persoanele care au în plasament sau tutelã un copil cu dizabilitate, inclusiv asistentul maternal, au dreptul la o alocaţie lunarã de plasament, acordatã în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificãrile ulterioare, în cuantum majorat cu 50%.
    Art. 33. - (1) De drepturile prevãzute la art. 31 şi 32 nu poate beneficia pãrintele sau persoana aflatã în una dintre situaţiile prevãzute la art. 8 alin. (2) care, pentru acelaşi copil, are în acelaşi timp şi calitatea de asistent personal ori care primeşte indemnizaţia de însoţitor.
    (2) Drepturile prevãzute la art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (2) şi (3) se acordã pentru fiecare dintre copiii aflaţi în întreţinerea persoanelor.
    (3) Indemnizaţia prevãzutã la art. 31 alin. (2), precum şi cea prevãzutã la art. 32 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) se cumuleazã cu drepturile de concediu şi indemnizaţie, respectiv de stimulent, prevãzute de Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 7/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, dupã caz, de prezenta ordonanţã de urgenţã.
    Art. 34. - (1) Drepturile prevãzute la art. 31 şi 32 se acordã cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 12. (2) Drepturile prevãzute la art. 31 şi 32, cu excepţia prevãzutã la art. 32 alin. (3), se acordã pe bazã de cerere şi documente doveditoare, prevederile art. 13 alin. (1) şi art. 14 aplicându-se corespunzãtor.
    (3) Stabilirea şi plata drepturilor prevãzute la art. 31 şi 32 se fac cu respectarea prevederilor art. 19, 20, art. 23 alin. (3)-(7) şi art. 24.
    Art. 35. - (1) Drepturile prevãzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) se acordã dupã cum urmeazã: a) pentru situaţia prevãzutã la art. 31 alin. (1) lit. a), începând cu ziua urmãtoare celei în care înceteazã, conform legii, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului acordate anterior, dacã cererea este depusã în termen de 60 de zile de la acea datã;
    b) pentru situaţia prevãzutã la art. 31 alin. (1) lit. b) şi c), de la data depunerii cererii;
    c) pentru situaţia prevãzutã la art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), începând cu luna urmãtoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a copilului în grad de dizabilitate, dacã cererea este depusã în termen de 60 de zile de la aceastã datã;
    d) pentru situaţia prevãzutã la art. 32 alin. (2), începând cu luna urmãtoare celei în care s-a nãscut copilul, dacã încadrarea în grad de dizabilitate a persoanei îndreptãţite a fost efectuatã înaintea acestei date, respectiv începând cu luna urmãtoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a persoanei îndreptãţite în grad de dizabilitate, dacã cererea este depusã în termen de 60 de zile de la datele menţionate;
    e) pentru celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusã peste termenele prevãzute la lit. a)-d), de la data depunerii cererii sau, dupã caz, începând cu luna urmãtoare depunerii cererii.
    (2) Pentru situaţiile prevãzute la art. 8 alin. (2), termenele stabilite la alin. (1) se aplicã ţinând cont de data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţãrii.
    Art. 36. - (1) Drepturile prevãzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) înceteazã în urmãtoarele situaţii:
    a) nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevãzute la art. 12;
    b) copilul a împlinit vârsta de 7 ani;
    c) copilul sau, dupã caz, persoana îndreptãţitã nu mai este încadrat/încadratã într-un grad de dizabilitate;
    d) persoanele realizeazã alte venituri în afara beneficiilor de asistenţã socialã destinate persoanelor cu dizabilitãţi, caz în care se aplicã prevederile art. 32 alin. (3);
    e) a avut loc decesul copilului;
    f) beneficiarul se aflã în situaţia prevãzutã la art. 38 alin. (7).
    (2) Drepturile prevãzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) înceteazã începând cu ziua sau, dupã caz, cu luna urmãtoare celei în care se înregistreazã una dintre situaţiile prevãzute la alin. (1).
    Art. 37. - (1) Drepturile prevãzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) se suspendã începând cu ziua sau, dupã caz, cu luna urmãtoare celei în care se produce una din urmãtoarele situaţii:
    a) persoana îndreptãţitã este decãzutã din drepturile pãrinteşti;
    b) persoana îndreptãţitã este îndepãrtatã, conform legii, de la exercitarea tutelei;
    c) persoana îndreptãţitã nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege în vederea încredinţãrii copilului spre adopţie;
    d) persoana îndreptãţitã nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute de lege în vederea menţinerii mãsurii de plasament;
    e) persoana îndreptãţitã executã o pedeapsã privativã de libertate sau se aflã în arest preventiv o perioadã mai mare de 30 de zile;
    f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publicã sau privatã;
    g) persoana îndreptãţitã a decedat;
    h) copilul nu mai este încadrat într-un grad de dizabilitate sau, dupã caz, persoana îndreptãţitã este încadratã în alt grad de dizabilitate;
    i) timp de 3 luni consecutive se înregistreazã mandate poştale returnate;
    j) beneficiarul se aflã în situaţia prevãzutã la art. 38 alin. (4).
    (2) Drepturile prevãzute la art. 31 se suspendã începând cu ziua urmãtoare celei în care persoana îndreptãţitã realizeazã venituri supuse impozitului.
    (3) Drepturile prevãzute la art. 31 nu se suspendã în situaţiile prevãzute la art. 16 alin. (3).
    (4) Reluarea acordãrii drepturilor prevãzute la art. 31, suspendate în situaţiile prevãzute la alin. (1) şi (2), se face la cerere, prevederile art. 18 aplicându-se corespunzãtor.
    (5) Reluarea acordãrii drepturilor prevãzute la art. 32, suspendate în situaţiile prevãzute la alin. (1), se face la cerere, începând cu ziua sau, dupã caz, cu luna urmãtoare celei în care se depune cererea.
    (6) Reluarea plãţii drepturilor suspendate în condiţiile alin. (1) lit. i) se face începând cu luna urmãtoare efectuãrii verificãrii cauzelor, inclusiv pentru perioada de suspendare, dacã situaţia constatatã nu conduce la încetarea sau la modificarea dreptului.
    (7) În situaţiile de suspendare a drepturilor prevãzute la art. 31 şi 32, acestea pot fi solicitate şi de cãtre o altã persoanã îndreptãţitã, dacã îndeplineşte cerinţele prevãzute de prezenta ordonanţã de urgenţã.
    (8) Drepturile prevãzute la art. 31, art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) şi alin. (2) se cuvin şi se acordã noului beneficiar cu respectarea prevederilor art. 35.
    Art. 38. - (1) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevãzute la art. 12 alin. (2) se realizeazã anual, pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an, pentru obligaţiile de platã cãtre bugetul local aferente anului anterior.
    (2) Pentru verificarea îndeplinirii obligaţiei în condiţiile alin. (1), agenţiile teritoriale transmit primãriilor, pânã la data de 15 ianuarie a fiecãrui an, tabelul centralizator cuprinzând beneficiarii drepturilor prevãzute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d).
    (3) Pe baza tabelului centralizator prevãzut la alin. (2) primarii verificã dacã persoanele au achitat pentru anul anterior obligaţiile de platã cãtre bugetul local şi întocmesc situaţia centralizatoare cu persoanele care nu au respectat aceastã condiţie, pe care o transmit agenţiilor teritoriale pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an.
    (4) Neachitarea obligaţiilor legale faţã de bugetele locale conduce la suspendarea pe o perioadã de 5 luni a drepturilor prevãzute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d), începând cu drepturile aferente lunii februarie.
    (5) Achitarea obligaţiilor legale faţã de bugetul local în perioada prevãzutã la alin. (4) atrage reluarea plãţii drepturilor, începând cu luna urmãtoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendãrii.
    (6) În vederea aplicãrii prevederilor alin. (5), beneficiarii drepturilor transmit agenţiei teritoriale copia actului eliberat de autoritatea administraţiei publice locale prin care se face dovada achitãrii obligaţiilor de platã cãtre bugetul local.
    (7) În situaţia în care, dupã termenul prevãzut la alin. (4), nu sunt achitate obligaţiile faţã de bugetul local, drepturile prevãzute la art. 2, 7, art. 31 alin. (1) şi (2) şi art. 32 alin. (1) lit. c) şi d) înceteazã.
    (8) Suspendarea, reluarea şi încetarea drepturilor se fac prin decizie a directorului executiv al agenţiei teritoriale."

    ART. V
    Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 5 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Pentru familia prevãzutã la art. 2 alin. (1), al cãrei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeazã pânã la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţã, denumit în continuare ISR, dupã cum urmeazã:
    a) 0,06 ISR pentru familia cu un copil;
    b) 0,12 ISR pentru familia cu 2 copii;
    c) 0,18 ISR pentru familia cu 3 copii;
    d) 0,24 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
    (2) Pentru familia prevãzutã la art. 2 alin. (1), al cãrei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeazã peste 0,40 ISR şi pânã la 0,740 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit dupã cum urmeazã:
    a) 0,05 ISR pentru familia cu un copil;
    b) 0,1 ISR pentru familia cu 2 copii;
    c) 0,15 ISR pentru familia cu 3 copii;
    d) 0,2 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi."
    2. Articolul 6 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Pentru familia prevãzutã la art. 2 alin. (2), al cãrei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeazã pânã la 0,40 ISR inclusiv, cuantumul lunar al alocaţiei este stabilit dupã cum urmeazã:
    a) 0,1 ISR pentru familia cu un copil;
    b) 0,2 ISR pentru familia cu 2 copii;
    c) 0,3 ISR pentru familia cu 3 copii;
    d) 0,4 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.
    (2) Pentru familia prevãzutã la art. 2 alin. (2), al cãrei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeazã peste 0,40 ISR şi pânã la 0,740 ISR inclusiv, cuantumul alocaţiei este stabilit dupã cum urmeazã:
    a) 0,09 ISR pentru familia cu un copil;
    b) 0,18 ISR pentru familia cu 2 copii;
    c) 0,27 ISR pentru familia cu 3 copii;
    d) 0,36 ISR pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi."
    3. Articolul 9 se abrogã.
    4. La articolul 14, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 14. - (1) La stabilirea veniturilor pe baza cãrora se acordã alocaţia se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizeazã sau, dupã caz, le-au realizat în ultima lunã înainte de solicitarea dreptului, aşa cum acestea sunt prevãzute de art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
    5. La articolul 25, dupã alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2)-(4), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Neîndeplinirea de cãtre titularul alocaţiei a obligaţiei prevãzute la alin. (1) atrage suspendarea plãţii dreptului începând cu luna urmãtoare celei în care s-a constatat neîndeplinirea obligaţiei, prin dispoziţie a primarului.
    (3) Suspendarea prevãzutã la alin. (2) se menţine pânã la îndeplinirea obligaţiei prevãzute la alin. (1), dar nu mai mult de 3 luni. Dacã în termenul de 3 luni titularul nu îndeplineşte obligaţia, se considerã cã nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare.
    (4) Dacã în termenul prevãzut la alin. (3) titularul îndeplineşte obligaţia prevãzutã la alin. (1), plata se va relua în baza dispoziţiei primarului, începând cu luna urmãtoare celei în care titularul a prezentat declaraţia pe propria rãspundere."
    6. La articolul 26, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmãtorul cuprins:
    "(5) În cazul în care titularul refuzã sã furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale prevãzute la alin. (1), se considerã cã familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a alocaţiei şi, în baza unui referat motivat, se emite dispoziţia primarului de încetare a acordãrii dreptului."
    7. Articolul 28 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 28. - (1) Pentru copiii de vârstã şcolarã din familiile prevãzute la art. 8 alin. (1), inspectoratul şcolar are obligaţia sã transmitã agenţiei teritoriale, în luna urmãtoare încheierii semestrului şcolar, situaţia privind frecventarea cursurilor de cãtre aceşti copii. Situaţia se transmite electronic în formatul convenit cu agenţiile teritoriale şi va conţine, în mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor şi reprezentanţilor familiei, adresa de domiciliu sau reşedinţã şi numãrul de absenţe înregistrate.
    (2) În cazul în care se constatã absenţe nemotivate pe parcursul unui semestru şcolar, cuantumul alocaţiei se diminueazã proporţional cu numãrul absenţelor, dupã cum urmeazã:
    a) cu câte 20% pentru fiecare copil care înregistreazã un numãr cuprins între 10 şi 19 absenţe;
    b) cu câte 50% pentru fiecare copil care înregistreazã un numãr de 20 de absenţe.
    (3) În situaţia în care unul dintre copii finalizeazã cursurile învãţãmântului general obligatoriu şi nu a împlinit vârsta de 18 ani, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numãrul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocaţia se va acorda corespunzãtor numãrului de copii din familie care îndeplinesc condiţiile prevãzute de lege.
    (4) Diminuarea prevãzutã la alin. (2) se aplicã începând cu luna urmãtoare celei în care inspectoratul şcolar a transmis situaţia prevãzutã la alin. (1), în baza cãreia se constatã neîndeplinirea condiţiei prevãzute la art. 8 alin. (1), şi se menţine pe o perioadã de 3 luni.
    (5) Dupã perioada de 3 luni prevãzutã la alin. (4), alocaţia se acordã în cuantumul aprobat anterior.
    (6) Agenţia teritorialã comunicã primarului tabelul nominal cu familiile beneficiare pentru care se aplicã diminuarea prevãzutã la alin. (2), precum şi cu cele pentru care se produce modificarea cuantumului în condiţiile prevãzute la alin. (3)."
    8. La articolul 29 alineatul (1), dupã litera d) se introduc douã noi litere, literele e) şi f), cu urmãtorul cuprins:
    "e) familiile beneficiare nu au îndeplinit obligaţia prevãzutã la art. 25 alin. (1);
    f) familiile beneficiare nu au îndeplinit obligaţia prevãzutã la art. 29^1."
    9. La articolul 29, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) În situaţia prevãzutã la alin. (1) lit. d), plata alocaţiei se suspendã pânã la urmãtoarea situaţie transmisã de inspectoratul şcolar, dar nu mai mult de 6 luni. Dacã din situaţia transmisã de inspectoratul şcolar se constatã un numãr mai mic de 20 de absenţe, plata alocaţiei se reia în condiţiile prevãzute la art. 28 alin. (2) şi (3). Agenţia teritorialã comunicã primarului tabelul nominal cu familiile pentru care s-a suspendat plata alocaţiei."
    10. Dupã articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 29^1. - (1) Începând cu anul 2012, pentru menţinerea dreptului la alocaţie familiile beneficiare au obligaţia sã îşi achite obligaţiile legale faţã de bugetul local pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Verificarea îndeplinirii obligaţiei prevãzute la alin. (1) se realizeazã anual, pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an, pentru obligaţiile de platã cãtre bugetul local aferente anului anterior.
    (3) În situaţia în care pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an primarul constatã cã nu a fost îndeplinitã obligaţia prevãzutã la alin. (1), suspendã, prin dispoziţie, acordarea dreptului pe o perioadã de 5 luni începând cu luna februarie.
    (4) Achitarea obligaţiilor legale faţã de bugetul local în perioada de suspendare prevãzutã la alin. (3) atrage repunerea în platã a dreptului la alocaţie, prin dispoziţia primarului, începând cu luna urmãtoare celei în care s-a achitat obligaţia, inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendãrii.
    (5) În situaţia în care, dupã împlinirea termenului de suspendare prevãzut la alin. (3), nu a fost îndeplinitã obligaţia prevãzutã la alin. (1), prin dispoziţia primarului se stabileşte încetarea acordãrii dreptului la alocaţie.
    (6) Dispoziţiile primarului privind suspendarea/ reluarea/încetarea dreptului la alocaţie în condiţiile alin. (3)-(5) se transmit agenţiilor teritoriale în termenul prevãzut la art. 22."
    11. La articolul 33, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 33. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (2), art. 22, art. 24 alin. (3) şi (4), art. 26 alin. (1) şi (2), art. 29^1, art. 31 alin. (2) şi ale art. 32 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amendã de la 200 lei la 500 lei."

    ART. VI
    În tot cuprinsul Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicatã, al Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 7/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunarã pentru creşterea copilului, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 132/2011, şi al Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificãrile ulterioare, denumirea "Agenţia Naţionalã pentru Prestaţii Sociale" se înlocuieşte cu denumirea "Agenţia Naţionalã pentru Plãţi şi Inspecţie Socialã", denumirea "direcţia de muncã şi protecţie socialã" se înlocuieşte cu denumirea "agenţia pentru plãţi şi inspecţie socialã", iar denumirea "direcţii teritoriale" se înlocuieşte cu denumirea "agenţii teritoriale".

    Art. VII
    (1) Prezenta ordonanţã de urgenţã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
    (2) La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã se abrogã art. 12-14, precum şi art. 58 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi orice altã prevedere contrarã.
    (3) Prevederile art. II pct. 3, precum şi ale art. V pct. 4 se aplicã dupã cum urmeazã:
    a) începând cu data de 1 ianuarie 2012, pentru cererile depuse cu aceastã datã;
    b) începând cu data la care se împlineşte termenul prevãzut la art. 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificãrile ulterioare, în cazul drepturilor stabilite prin dispoziţie a primarului pânã la data de 31 decembrie 2011, dar nu mai târziu de 31 martie 2012.
    (4) Pânã la împlinirea termenului prevãzut la alin. (3) lit. b), drepturile de ajutor social, respectiv de alocaţie pentru susţinerea familiei se menţin în cuantumurile stabilite anterior.
    (5) Pentru drepturile reevaluate în condiţiile alin. (3) primarul emite o nouã dispoziţie.

    ART. VIII
    Prevederile referitoare la constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor intrã în vigoare în conformitate cu reglementãrile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    ART. IX
    În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaboreazã hotãrârile pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificãrile ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunarã pentru creşterea copilului, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 38/2011.

    ART. X
    În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Agenţia Naţionalã pentru Plãţi şi Inspecţie Socialã are obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru modificarea programului informatic în vederea implementãrii prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã.

    ART. XI
    Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicatã, Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunarã pentru creşterea copilului, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 132/2011, şi Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, dupã aprobarea acesteia prin lege, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                 --------------
               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                                 Sulfina Barbu

                   p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                  Mihai Caprã,
                                secretar de stat

         p. Ministrul educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului,
                                Corvin Nedelcu,
                                secretar general

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

     Bucureşti, 27 decembrie 2011.
     Nr. 124.

                                       -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


cocean geta
04 Ianuarie 2012
FOARTE UTIL IN ADM. PUBLICA LOCALA
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016