Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 121 din 4 decembrie 2003  pentru modificarea si completarea   Legii concurentei nr. 21/1996     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDONANTA DE URGENTA nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003
Având în vedere faptul cã adoptarea şi punerea în practicã a acquisului comunitar în domeniul concurenţei constituie o condiţie esenţialã a Comisiei Europene pentru închiderea provizorie a negocierilor la cap. 6 "Politica în domeniul concurenţei",
ţinând seama de faptul cã modificarea şi completarea <>Legii concurenţei nr. 21/1996 reprezintã unul dintre obiectivele cuprinse în Planul de mãsuri prioritare pentru perioada decembrie 2003-decembrie 2004,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

ART. I
<>Legea concurenţei nr. 21/1996 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - Administrarea prezentei legi şi punerea ei în aplicare sunt încredinţate Consiliului Concurenţei, ca autoritate administrativã autonomã, învestitã în acest scop, în condiţiile, modalitãţile şi limitele stabilite prin dispoziţiile ce urmeazã."
2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Preţurile produselor şi tarifele serviciilor şi lucrãrilor se determinã în mod liber prin concurenţã, pe baza cererii şi ofertei. Preţurile şi tarifele practicate în cadrul unor activitãţi cu caracter de monopol natural sau legal se stabilesc şi se ajusteazã cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevãzute alte competenţe."
3. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Sunt interzise orice înţelegeri exprese sau tacite între agenţii economici ori asociaţiile de agenţi economici, orice decizii luate de asociaţiile de agenţi economici şi orice practici concertate, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei pe piaţa româneascã sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmãresc:
a) fixarea concertatã, în mod direct sau indirect, a preţurilor de vânzare ori de cumpãrare, a tarifelor, a rabaturilor, a adaosurilor, precum şi a oricãror alte condiţii comerciale;
b) limitarea sau controlul producţiei, distribuţiei, dezvoltãrii tehnologice ori investiţiilor;
c) împãrţirea pieţelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriu teritorial, al volumului de vânzãri şi achiziţii ori pe alte criterii;
d) aplicarea, în privinţa partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziţia concurenţialã;
e) condiţionarea încheierii unor contracte de acceptare de cãtre parteneri a unor clauze stipulând prestaţii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzanţelor comerciale, nu au legãturã cu obiectul acestor contracte;
f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte;
g) eliminarea de pe piaţã a altor concurenţi, limitarea sau împiedicarea accesului pe piaţã şi a libertãţii exercitãrii concurenţei de cãtre alţi agenţi economici, precum şi înţelegerile de a nu cumpãra de la sau de a nu vinde cãtre anumiţi agenţi economici fãrã o justificare rezonabilã.
(2) Pot fi exceptate de la interdicţia stabilitã la alin. (1) înţelegerile, deciziile luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicile concertate care îndeplinesc cumulativ condiţiile de la lit. a)-d) şi una dintre condiţiile de la lit. e), dupã cum urmeazã:
a) efectele pozitive prevaleazã asupra celor negative sau sunt suficiente pentru a compensa restrângerea concurenţei provocatã de respectivele înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate;
b) beneficiarilor sau consumatorilor li se asigurã un avantaj corespunzãtor celui realizat de pãrţile la respectiva înţelegere, decizie luatã de cãtre o asociaţie de agenţi economici sau practicã concertatã;
c) eventualele restrângeri ale concurenţei sunt indispensabile pentru obţinerea avantajelor scontate, iar prin respectiva înţelegere, decizie luatã de cãtre o asociaţie de agenţi economici sau practicã concertatã pãrţilor nu li se impun restricţii care nu sunt necesare pentru realizarea obiectivelor enumerate la lit. e);
d) respectiva înţelegere, decizie luatã de o asociaţie de agenţi economici sau practicã concertatã nu dã agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o parte substanţialã a pieţei produselor ori serviciilor la care se referã;
e) înţelegerea, decizia luatã de o asociaţie de agenţi economici sau practica concertatã în cauzã contribuie ori poate contribui la:
1. ameliorarea producţiei ori distribuţiei de produse, executãrii de lucrãri ori prestãrilor de servicii;
2. promovarea progresului tehnic sau economic, îmbunãtãţirea calitãţii produselor şi serviciilor;
3. întãrirea poziţiilor concurenţiale ale întreprinderilor mici şi mijlocii pe piaţa internã;
4. practicarea în mod durabil a unor preţuri substanţial mai reduse pentru consumatori.
(3) Beneficiul exceptãrii prevãzut la alin. (2) se acordã prin decizie a Consiliului Concurenţei, pentru cazuri individuale de înţelegeri, decizii luate de asociaţii de agenţi economici sau practici concertate, şi se stabileşte prin regulamente ale Consiliului Concurenţei pentru cazurile de exceptare pe categorii de înţelegeri, decizii ale asociaţiilor de agenţi economici sau practici concertate. Agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici pot solicita Consiliului Concurenţei dispensã, probând îndeplinirea condiţiilor stabilite la alin. (2); regimul solicitãrii dispensei, al deciziei de acordare a acesteia, termenele, informaţiile de prezentat, durata şi condiţiile dispensei se stabilesc de cãtre Consiliul Concurenţei prin regulamente şi instrucţiuni.
(4) Categoriile de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici şi practici concertate, exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1), precum şi condiţiile şi criteriile de încadrare pe categorii se stabilesc de Consiliul Concurenţei prin regulament.
(5) Înţelegerile, deciziile luate de asociaţiile de agenţi economici şi practicile concertate care se încadreazã în vreuna dintre categoriile exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) sunt considerate legale, fãrã obligaţia notificãrii sau obţinerii unei decizii din partea Consiliului Concurenţei. Agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici care invocã beneficiul exceptãrii pe categorii sunt ţinuţi sã facã dovada îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor prevãzute la alin. (3) şi (4).
(6) Deciziile de acordare a dispenselor pentru înţelegeri, decizii ale asociaţiilor de agenţi economici ori practici concertate, emise în aplicarea prevederilor alin. (3), vor prevedea data de la care se aplicã, durata pentru care este acordatã dispensa, precum şi condiţiile şi obligaţiile ce trebuie respectate de cãtre beneficiari.
(7) Dispensa acordatã conform alin. (6) pentru o înţelegere, decizie luatã de o asociaţie de agenţi economici ori practicã concertatã poate fi reînnoitã, la cerere, dacã sunt satisfãcute în continuare condiţiile cerute, şi poate fi revocatã dacã circumstanţele în care a fost acordatã s-au modificat; decizia de acordare a dispensei este nulã dacã a fost acordatã pe baza unor informaţii false, inexacte ori incomplete."
4. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 6. - Este interzisã folosirea în mod abuziv a unei poziţii dominante deţinute de cãtre unul sau mai mulţi agenţi economici pe piaţa româneascã ori pe o parte substanţialã a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurenţiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea comerţului ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta, în special, în:
a) impunerea, în mod direct sau indirect, a preţurilor de vânzare sau de cumpãrare, a tarifelor ori a altor clauze contractuale inechitabile şi refuzul de a trata cu anumiţi furnizori sau beneficiari;
b) limitarea producţiei, distribuţiei sau dezvoltãrii tehnologice în dezavantajul utilizatorilor ori consumatorilor;
c) aplicarea, în privinţa partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziţia concurenţialã;
d) condiţionarea încheierii unor contracte de acceptare, de cãtre parteneri, a unor clauze stipulând prestaţii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzanţelor comerciale, nu au legãturã cu obiectul acestor contracte;
e) realizarea de importuri fãrã competiţie de oferte şi tratative tehnico-comerciale uzuale, în cazul produselor şi serviciilor care determinã nivelul general al preţurilor şi tarifelor în economie;
f) practicarea unor preţuri excesive sau practicarea unor preţuri de ruinare, în scopul înlãturãrii concurenţilor sau vânzarea la export sub costul de producţie, cu acoperirea diferenţelor prin impunerea unor preţuri majorate consumatorilor interni;
g) exploatarea stãrii de dependenţã în care se gãseşte un alt agent economic faţã de un asemenea agent sau agenţi economici şi care nu dispune de o soluţie alternativã în condiţii echivalente, precum şi ruperea relaţiilor contractuale pentru singurul motiv cã partenerul refuzã sã se supunã unor condiţii comerciale nejustificate."
5. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Dacã, prin mãsurile luate şi prin sancţiunile aplicate de Consiliul Concurenţei, conform prevederilor cap. IV-VI, unui agent economic abuzând de poziţia sa dominantã, nu se obţin restabilirea situaţiei şi prevenirea repetãrii abuzului, Consiliul Concurenţei, pentru motiv de afectare gravã a unui interes public major, poate cere Curţii de Apel Bucureşti sã ordone mãsurile adecvate pentru lichidarea poziţiei dominante pe piaţã a acestuia, instanţa judecãtoreascã putând dispune, dupã caz:
a) invalidarea unor contracte sau a unor clauze contractuale prin intermediul cãrora se exploateazã abuziv poziţia dominantã;
b) invalidarea actului sau a actelor de realizare a unei concentrãri creatoare de poziţie dominantã, chiar atunci când prin actul sau actele juridice în cauzã s-ar fi constituit o nouã persoanã juridicã;
c) limitarea sau interdicţia accesului pe piaţã;
d) vânzarea de active;
e) restructurarea prin divizare a agentului economic.
(2) Consiliul Concurenţei trebuie sã specifice, prin trimitere la textul legal, mãsura sau mãsurile ce solicitã a fi ordonate de instanţã, fãrã a putea cere luarea, în cazul dedus judecãţii, a oricãreia dintre ele ori a tuturor, iar instanţa neputând dispune o altã mãsurã decât cea sau cele la care se referã cererea.
(3) Instanţa judecãtoreascã va putea ordona una sau mai multe dintre mãsurile prevãzute la alin. (1) numai sub condiţia sã fie evitatã orice creştere a preţurilor din aceastã cauzã sau afectarea executãrii de cãtre agentul economic a obligaţiilor asumate faţã de terţi.
(4) În cazul regiilor autonome, al societãţilor comerciale la care participarea statului este majoritarã, precum şi al unor instituţii sau altor organisme publice care realizeazã activitãţi de producţie, distribuţie ori servicii, dar fãrã ca prin aceasta sã exercite prerogative de autoritate publicã, Consiliul Concurenţei va sesiza, în prealabil, organul competent al administraţiei publice centrale sau locale, pentru a decide corespunzãtor în vederea restabilirii situaţiei şi prevenirii repetãrii abuzului, prin restructurare ori prin alte modalitãţi adecvate situaţiei, putând sesiza Curtea de Apel Bucureşti numai în cazul neluãrii de cãtre organul administrativ a unei decizii corespunzãtoare în termen de 30 de zile de la sesizare.
(5) Se considerã interes public major, motivând cererea Consiliului Concurenţei pentru dispunerea de mãsuri extreme dintre cele prevãzute la alin. (1), securitatea publicã, pluralitatea de agenţi economici independenţi, bunãstarea consumatorilor şi regulile prudenţiale. Sarcina probei afectãrii grave a unui interes public major incumbã Consiliului Concurenţei.
(6) Pentru situaţiile prevãzute la alin. (4), organul competent al administraţiei publice poate interveni în proces conform regulilor din Codul de procedurã civilã.
(7) Împotriva sentinţei Curţii de Apel Bucureşti, sesizatã conform alin. (1) sau (4), pot introduce recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Consiliul Concurenţei, agenţii economici supuşi mãsurilor dispuse prin aceasta, precum şi, în situaţiile prevãzute la alin. (4), organul competent al administraţiei publice."
6. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 8. - (1) Prevederile art. 5 nu se aplicã în cazul agenţilor economici sau grupãrilor de agenţi economici la care cifra de afaceri pentru exerciţiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurenţiale nu depãşeşte un plafon stabilit anual de cãtre Consiliul Concurenţei şi:
- cota de piaţã totalã a agenţilor economici implicaţi în înţelegerea, decizia asociaţiei de agenţi economici sau practica concertatã nu depãşeşte 5% pe nici una dintre pieţele relevante afectate, în cazul înţelegerilor, deciziilor luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicilor concertate dintre agenţii economici concurenţi;
sau
- cota de piaţã a fiecãrui agent economic implicat în înţelegerea, decizia asociaţiei de agenţi economici sau practica concertatã nu depãşeşte 10% pe nici una dintre pieţele relevante afectate, în cazul înţelegerilor, deciziilor luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicilor concertate dintre agenţii economici care nu sunt concurenţi.
(2) Limitele prevãzute la alin. (1) nu sunt aplicabile practicilor anticoncurenţiale interzise prin prevederile art. 5, atunci când acestea privesc preţuri, tarife, acorduri de partajare a pieţei sau licitaţii."
7. La articolul 9 se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
"(3) În cazul în care organele administraţiei publice centrale sau locale nu se conformeazã deciziei Consiliului Concurenţei, acesta are posibilitatea de a ataca acţiunea la Curtea de Apel Bucureşti."
8. Articolul 10 se abrogã.
9. Alineatul (4) al articolului 11 va avea urmãtorul cuprins:
"(4) În sensul prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care conferã, fiecare în parte ori luate împreunã şi ţinând seama de circumstanţele de fapt sau de drept, posibilitatea de a exercita o influenţã determinantã asupra unui agent economic, în special din:
a) drepturi de proprietate sau de folosinţã asupra totalitãţii ori a unei pãrţi a bunurilor unui agent economic;
b) drepturi sau contracte care conferã o influenţã determinantã asupra constituirii, deliberãrilor ori deciziilor organelor unui agent economic."
10. Alineatul (5) al articolului 11 va avea urmãtorul cuprins:
"(5) Controlul este dobândit, conform prevederilor alin. (2)-(4), de cãtre persoana sau persoanele ori de cãtre agenţii economici care sunt titulari ai drepturilor ori beneficiari ai contractelor menţionate la alin. (4) sau care, fãrã a fi titulari ai unor asemenea drepturi ori contracte, au puterea de a exercita influenţa determinantã conferitã de acestea."
11. Literele b) şi c) ale articolului 12 vor avea urmãtorul cuprins:
"b) bãncile şi alte instituţii de credit, instituţiile financiare şi societãţile financiare, societãţile de servicii de investiţii financiare sau societãţile de asigurare şi reasigurare, a cãror activitate normalã include tranzacţii şi negocieri de titluri pe cont propriu sau pe contul terţilor, deţin, cu titlu temporar, participãri de capital la un agent economic pe care le-au dobândit în vederea revânzãrii lor, cât timp ele nu exercitã drepturile de vot aferente acestor participãri astfel încât sã determine comportamentul concurenţial al respectivului agent economic ori le exercitã numai în vederea revânzãrii acestei participãri, cu condiţia ca revânzarea respectivei participãri sã intervinã în termen de un an calculat de la data dobândirii; la cerere, Consiliul Concurenţei poate proroga termenul, dacã solicitantul dovedeşte cã revânzarea participãrii dobândite nu a fost rezonabil posibilã în termenul fixat;
c) controlul este dobândit de persoanele sau agenţii economici menţionaţi la art. 11 alin. (2) lit. b), cu condiţia ca drepturile de vot aferente participãrii deţinute sã nu fie exercitate, mai ales la numirea de membri în organele de administrare, conducere executivã, supraveghere şi control ale agentului economic la care deţin participarea, decât în scopul salvgardãrii valorii integrale a acestei investiţii, fãrã a determina direct sau indirect comportamentul concurenţial al agentului economic controlat;"
12. Dupã litera c) a articolului 12 se introduce litera d) cu urmãtorul cuprins:
"d) agenţii economici care fac parte din acelaşi grup realizeazã operaţiuni de restructurare şi reorganizare în cadrul grupului respectiv."
13. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Concentrãrile economice susceptibile a conduce la restrângerea, înlãturarea sau denaturarea semnificativã a concurenţei pe piaţa româneascã sau pe o parte a acesteia pot fi autorizate dacã pãrţile interesate în operaţiunea de concentrare dovedesc îndeplinirea cumulativã a urmãtoarelor condiţii:
a) operaţiunea de concentrare urmeazã a contribui la creşterea eficienţei economice, la ameliorarea producţiei, distribuţiei sau progresului tehnic ori la creşterea competitivitãţii la export;
b) efectele favorabile ale concentrãrii compenseazã efectele nefavorabile ale restrângerii concurenţei;
c) de avantajele rezultate profitã într-o mãsurã rezonabilã şi consumatorii, în special prin preţuri reale mai reduse."
14. Articolul 15 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 15. - Prevederile prezentului capitol nu se aplicã operaţiunilor de concentrare economicã, atunci când cifra de afaceri cumulatã a agenţilor economici implicaţi nu depãşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 euro şi nu existã cel puţin doi agenţi economici implicaţi în operaţiune care sã realizeze pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifrã de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Echivalentul în lei se calculeazã la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionalã a României valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior operaţiunii."
15. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 16. - (1) Concentrãrile economice care depãşesc pragurile prevãzute la art. 15 sunt supuse controlului şi trebuie notificate Consiliului Concurenţei.
(2) Concentrãrile economice care se realizeazã prin fuziunea a doi sau mai multor agenţi economici trebuie notificate de cãtre fiecare dintre pãrţile implicate; în celelalte cazuri, notificarea trebuie sã fie înaintatã de cãtre persoana, agentul economic sau agenţii economici care dobândesc controlul asupra unuia sau mai multor agenţi economici ori asupra unor pãrţi ale acestora.
(3) Procedura de notificare, termenele, documentele şi informaţiile de prezentat, comunicãrile şi prezentarea de observaţii de cãtre agenţii economici interesaţi se stabilesc prin regulament şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurenţei.
(4) Este interzisã punerea în aplicare a unei operaţiuni de concentrare economicã pânã la emiterea de cãtre Consiliul Concurenţei a unei decizii în conformitate cu art. 51.
(5) Consiliul Concurenţei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituitã la alin. (4); cererea de acordare a derogãrii trebuie sã fie motivatã. În decizia pe care o va emite Consiliul Concurenţei va ţine cont de efectele suspendãrii concentrãrii economice asupra unuia sau mai multora dintre agenţii economici implicaţi în operaţiune, asupra unei terţe pãrţi, precum şi de efectele asupra concurenţei. Aceastã derogare poate fi condiţionatã de impunerea unor obligaţii ce trebuie îndeplinite de cãtre pãrţi şi poate fi acordatã oricând, atât anterior, cât şi ulterior notificãrii.
(6) Validitatea oricãrei operaţiuni realizate în contradicţie cu alin. (4) va depinde de decizia pe care Consiliul Concurenţei o va lua cu privire la operaţiunea notificatã, conform art. 51 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a), b) sau c) sau alin. (3)."
16. Capitolul IV va avea urmãtorul titlu:

"Consiliul Concurenţei"
17. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 17. - (1) Se înfiinţeazã Consiliul Concurenţei, autoritate administrativã autonomã în domeniul concurenţei, cu personalitate juridicã, care îşi exercitã atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurenţei este în municipiul Bucureşti."
18. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Plenul Consiliului Concurenţei este un organ colegial şi este format din 7 membri, dupã cum urmeazã: un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 4 consilieri de concurenţã. Numirea membrilor plenului Consiliului Concurenţei se realizeazã de cãtre Preşedintele României, la propunerea Guvernului.
(2) Durata mandatului membrilor plenului Consiliului Concurenţei este de 5 ani, aceştia putând fi reînvestiţi cel mult încã o datã. La numirea primului plen al Consiliului Concurenţei dupã intrarea în vigoare a prezentei legi, un vicepreşedinte şi 2 consilieri de concurenţã vor avea un mandat de 2 ani şi jumãtate, stabilit prin decretul de numire în funcţie.
(3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii de concurenţã trebuie sã aibã o independenţã realã şi sã se bucure de înaltã reputaţie profesionalã şi probitate civicã.
(4) Preşedintele trebuie sã fi îndeplinit o funcţie de conducere cu largi responsabilitãţi, în care a fãcut dovada competenţei sale profesionale şi manageriale.
(5) Vicepreşedinţii şi cei 4 consilieri de concurenţã vor fi selectaţi dintre foşti judecãtori de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia contencios-administrativ sau Secţia comercialã, consilieri de la Curtea de Conturi, dintre profesori universitari în ştiinţe economice sau juridice, reputaţi manageri în domeniul afacerilor şi înalţi funcţionari publici.
(6) Calitatea de membru al Consiliului Concurenţei este incompatibilã cu exercitarea oricãrei alte activitãţi profesionale sau de consultanţã, cu participarea directã sau prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entitãţi publice ori private sau cu deţinerea de funcţii ori de demnitãţi publice, cu excepţia activitãţii didactice din învãţãmântul superior. Ei nu pot fi desemnaţi experţi sau arbitri, nici de pãrţi şi nici de instanţa judecãtoreascã sau de cãtre o altã instituţie.
(7) Membrii plenului Consiliului Concurenţei nu reprezintã autoritatea care i-a numit şi sunt independenţi în luarea deciziilor.
(8) Membrii plenului Consiliului Concurenţei şi inspectorii de concurenţã nu pot face parte din partide sau alte formaţiuni politice.
(9) Mandatul de membru al plenului Consiliului Concurenţei înceteazã:
a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin deces;
d) prin imposibilitate definitivã de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungã de 60 de zile consecutive;
e) la survenirea unei incompatibilitãţi sau a unui impediment dintre cele prevãzute la alin. (6)-(8), conform prevederilor alin. (12);
f) prin revocare, pentru încãlcarea dispoziţiilor prezentei legi ori pentru condamnare penalã, prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã, pentru sãvârşirea unei infracţiuni.
(10) Membrii plenului Consiliului Concurenţei sunt revocabili, în cazul prevãzut la alin. (9) lit. f), de cãtre autoritatea care i-a numit. Pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoreşti penale ei pot fi suspendaţi din funcţie de cãtre aceeaşi autoritate.
(11) În caz de vacanţã a unui loc în plenul Consiliului Concurenţei pentru una dintre situaţiile prevãzute la alin. (9) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea şi numirea unui nou membru pentru durata rãmasã din mandat, în funcţia devenitã vacantã.
(12) Membrii Consiliului Concurenţei sunt obligaţi sã notifice, de îndatã, Consiliului, survenirea oricãrei situaţii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevãzute la alin. (6)-(8), ei fiind de drept suspendaţi din funcţie din momentul survenirii acestei situaţii, iar dacã situaţia de prelungeşte peste 10 zile consecutive, mandatul înceteazã şi se procedeazã conform prevederilor alin. (10) şi (11)."
19. Alineatul (1) al articolului 20 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Mandatul Consiliului Concurenţei începe de la data depunerii jurãmântului de cãtre preşedintele Consiliului Concurenţei şi expirã la împlinirea termenului de 5 ani, calculat de la aceastã datã."
20. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Consiliul Concurenţei îşi desfãşoarã activitatea, delibereazã şi ia decizii în plen şi în comisii."
21. Alineatul (4) al articolului 21 va avea urmãtorul cuprins:
"(4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurenţei examineazã în plen:
a) rapoartele de investigaţie, cu eventualele obiecţii formulate la acestea, şi decide asupra mãsurilor de luat;
b) autorizarea concentrãrilor economice;
c) sesizarea instanţelor judecãtoreşti în aplicarea prevederilor art. 7;
d) punctele de vedere, recomandãrile şi avizele de formulat în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi;
e) categoriile de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici şi practici concertate propuse pentru exceptare;
f) proiectele de reglementãri propuse spre adoptare;
g) raportul anual asupra situaţiei concurenţei;
h) analiza încãlcãrilor prevederilor art. 9."
22. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 23. - (1) În vederea exercitãrii atribuţiilor sale, Consiliul Concurenţei îşi elaboreazã şi îşi adoptã regulamentul de organizare, funcţionare şi procedurã şi îşi constituie aparatul propriu, la nivel central şi local.
(2) Nomenclatorul de funcţii al aparatului propriu, cuprinzând inspectori de concurenţã şi alte categorii de personal, condiţiile de încadrare pe funcţii, de promovare în grad şi de stimulare, precum şi atribuţiile fiecãrei funcţii se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurenţei, cu respectarea reglementãrilor privind funcţia publicã şi funcţionarii publici şi a reglementãrilor privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar.
(3) Funcţia publicã de specialitate pentru Consiliul Concurenţei este cea de inspector de concurenţã."
23. Alineatul (3) al articolului 26 va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Sumele reprezentând tarife, taxe şi amenzi sau alte sancţiuni aplicate de Consiliul Concurenţei se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii."
24. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - Consiliul Concurenţei are urmãtoarele atribuţii:
a) efectueazã, la iniţiativa sa sau în urma unei plângeri, sesizãri sau notificãri, investigaţiile privind aplicarea art. 5, 6, 13 şi 16;
b) ia deciziile prevãzute de prezenta lege pentru cazurile de încãlcare a dispoziţiilor art. 5, 6, 9, 13 şi 16, constatate în urma investigaţiilor efectuate de cãtre inspectorii de concurenţã;
c) certificã, la cererea agenţilor economici sau a asociaţiilor de agenţi economici şi, atunci când considerã necesar, în urma declanşãrii unei investigaţii, pe baza dovezilor prezentate, cã nu existã temei pentru intervenţia sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6;
d) ia decizii de acordare a dispenselor în cazurile de exceptãri individuale de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate, care se încadreazã în prevederile art. 5 alin. (2), precum şi decizii în cazurile de concentrãri economice;
e) asigurã aplicarea efectivã a deciziilor proprii;
f) efectueazã, din proprie iniţiativã, investigaţii utile pentru cunoaşterea pieţei;
g) sesizeazã Guvernul asupra existenţei unei situaţii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevãzute la art. 4 alin. (2) şi (3), şi propune acestuia adoptarea mãsurilor necesare pentru remedierea disfuncţionalitãţilor constatate;
h) sesizeazã instanţele judecãtoreşti asupra cazurilor în care acestea sunt competente;
i) urmãreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi;
j) sesizeazã Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administraţiei publice centrale şi locale în aplicarea prezentei legi;
k) emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurenţial şi propune modificarea acelora care au un asemenea efect;
l) face recomandãri Guvernului şi organelor administraţiei publice locale pentru adoptarea de mãsuri care sã faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurenţei;
m) propune Guvernului sau organelor administraţiei publice locale luarea de mãsuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respectã dispoziţiile obligatorii ale Consiliului Concurenţei;
n) realizeazã studii şi întocmeşte rapoarte privind domeniul sãu de activitate şi furnizeazã Guvernului, publicului şi organizaţiilor internaţionale specializate informaţii privind aceastã activitate;
o) reprezintã România şi promoveazã schimbul de informaţii şi de experienţã în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil şi coopereazã cu autoritãţile de concurenţã strãine şi comunitare;
p) stabileşte şi aprobã misiunea, strategia generalã şi programele de activitate ale autoritãţii de concurenţã;
r) ia orice alte decizii în îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din prezenta lege."
25. Alineatele (1)-(3) ale articolului 28 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Consiliul Concurenţei adoptã regulamente şi instrucţiuni, emite ordine, ia decizii şi formuleazã avize, face recomandãri şi elaboreazã rapoarte în aplicarea prevederilor prezentei legi.
(2) Consiliul Concurenţei adoptã regulamente, în special cele care privesc:
a) organizarea, funcţionarea şi procedura;
b) autorizarea concentrãrilor economice;
c) exceptarea unor categorii de înţelegeri, decizii de asociere sau practici concertate;
d) regimul dispenselor;
e) constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevãzute de prezenta lege;
f) tarifele pentru notificãri, solicitãri de dispense, de acces la documentaţie şi eliberare de copii sau extrase;
g) inspectorii de concurenţã;
h) regimul disciplinar al personalului.
(3) Consiliul Concurenţei adoptã instrucţiuni, în special cele care privesc:
a) notificãrile de concentrãri economice;
b) solicitãrile de dispense şi prorogarea de dispense;
c) calcularea cifrei de afaceri şi a plafoanelor valorice prevãzute de prezenta lege;
d) definirea pieţei relevante în scopul stabilirii pãrţii substanţiale de piaţã;
e) plata taxelor şi a tarifelor stabilite prin prezenta lege şi prin regulamente."
26. Alineatul (4) al articolului 28 va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Consiliul Concurenţei emite ordine prin care stabileşte plafoanele valorice revizuibile periodic, prevãzute de prezenta lege, pune în aplicare, suspendã sau abrogã reglementãrile adoptate, dispune efectuarea de investigaţii, ordonã inspecţii şi mãsurile de luat în privinţa agenţilor economici."
27. Alineatul (2) al articolului 29 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Reglementãrile Consiliului Concurenţei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, respectiv publicarea actului atacat."
28. Alineatul (1) al articolului 31 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 31. - (1) Cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramurã sau sectoriale, Consiliul Concurenţei va consulta ministerele de resort şi alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi organizaţiile patronale în cauzã."
29. Dupã alineatul (2) al articolului 31 se introduc douã noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
"(3) În îndeplinirea atribuţiilor sale Consiliul Concurenţei se va consulta cu organele administraţiei publice centrale sau locale şi va solicita informaţii şi asistenţã din partea acestora.
(4) Consiliul Concurenţei, ca autoritate naţionalã în domeniul concurenţei, va fi responsabil de relaţia cu instituţiile Comunitãţii Europene, în conformitate cu prevederile incidente din legislaţia comunitarã."
30. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 33. - (1) Prin prezenta lege se instituie urmãtoarea taxã: taxa de autorizare a concentrãrilor economice, care se plãteşte în cazul emiterii unei decizii de autorizare conform art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) şi c).
(2) Taxa de autorizare a concentrãrii economice se stabileşte la o cotã de 0,1% din cifra de afaceri cumulatã a agenţilor economici implicaţi în concentrarea economicã autorizatã şi se calculeazã pe baza cifrei de afaceri pentru exerciţiul financiar precedent deciziei de autorizare a concentrãrii economice, determinatã conform reglementãrilor Consiliului Concurenţei.
(3) Sumele provenind din plata taxei prevãzute la alin. (1) se varsã la bugetul de stat în termen şi conform procedurilor stabilite de reglementãrile fiscale."
31. Secţiunea a II-a a capitolului IV se abrogã.
32. Titlul capitolului V va avea urmãtorul cuprins:
"Procedura de examinare preliminarã, de investigare şi de luare a deciziilor"
33. Alineatul (1) al articolului 39 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 39. - (1) Descoperirea şi investigarea încãlcãrilor prevederilor prezentei legi incumbã Consiliului Concurenţei care acţioneazã prin inspectorii de concurenţã."
34. Alineatul (3) al articolului 39 se abrogã.
35. Articolul 40 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 40. - Consiliul Concurenţei dispune efectuarea de investigaţii, potrivit atribuţiilor sale, în condiţiile art. 46:
a) din oficiu;
b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real şi direct prin încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 13 şi 16;
c) la cererea agenţilor economici sau a asociaţiilor de agenţi economici interesaţi, conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 14 alin. (2);
d) la cererea oricãreia dintre autoritãţile, instituţiile, organizaţiile sau a oricãruia dintre organele menţionate la art. 30 lit. a)-f)."
36. Articolul 41 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 41. - În îndeplinirea atribuţiilor conferite în baza prezentei legi, inspectorii de concurenţã pot solicita agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici informaţiile şi documentele care le sunt necesare, menţionând baza legalã şi scopul solicitãrii, şi pot stabili termene pânã la care aceste informaţii şi documente sã le fie furnizate, sub sancţiunea prevãzutã de prezenta lege."
37. Articolul 42 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 42. - (1) Pentru investigarea încãlcãrii prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurenţã sunt abilitaţi cu puteri de inspecţie, cu excepţia debutanţilor, şi au urmãtoarele puteri de inspecţie:
a) sã intre în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport de uz profesional aparţinând agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici;
b) sã examineze orice documente, registre, acte financiarcontabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici, indiferent de locul în care sunt depozitate;
c) sã ia declaraţii reprezentanţilor şi angajaţilor agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici referitoare la fapte sau documente considerate relevante;
d) sã ridice sau sã obţinã în orice formã copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau din alte evidenţe legate de activitatea agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici;
e) sã sigileze orice amplasament destinat activitãţilor agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici şi orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe legate de activitatea agentului economic sau asociaţiei de agenţi economici, pe durata şi în mãsura necesarã inspecţiei.
(2) Inspectorii de concurenţã cu puteri de inspecţie, prevãzuţi la alin. (1), vor proceda la actele prevãzute la alin. (1) dacã existã indicii cã pot fi gãsite documente sau pot fi obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare şi inventariere.
(3) Inspectorii de concurenţã cu puteri de inspecţie pot face inspecţii inopinate şi pot solicita orice fel de informaţii sau justificãri legate de îndeplinirea misiunii, atât la faţa locului, cât şi la convocare la sediul Consiliului Concurenţei."
38. La articolul 42 se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
"(4) Exercitarea puterilor de inspecţie se face în conformitate cu regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi procedura Consiliului Concurenţei."
39. Articolul 43 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 43. - În baza autorizãrii judiciare date prin încheiere, conform art. 44, inspectorul de concurenţã poate efectua inspecţii în orice alte spaţii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparţinând conducãtorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici supuşi investigaţiei."
40. Articolul 44 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 44. - (1) Inspectorii de concurenţã pot proceda la inspecţii, în conformitate cu prevederile art. 43, doar în cadrul unei inspecţii cerute de cãtre preşedintele Consiliului Concurenţei şi cu autorizarea judiciarã datã prin încheiere de cãtre preşedintele tribunalului în a cãrui circumscripţie sunt situate locurile de controlat sau de cãtre un judecãtor delegat de acesta. Când aceste locuri sunt situate în circumscripţiile unor tribunale diferite şi acţiunea trebuie desfãşuratã simultan în fiecare dintre ele, oricare dintre preşedinţii tribunalelor competente poate emite o încheiere unicã.
(2) Cererea de autorizare trebuie sã cuprindã toate informaţiile de naturã a justifica inspecţia, iar judecãtorul sesizat este ţinut sã verifice dacã cererea este întemeiatã.
(3) Inspecţia şi actele pe care le cuprinde se efectueazã sub autoritatea şi sub controlul judecãtorului care le-a autorizat.
(4) Judecãtorul poate inspecta locurile supuse intervenţiei, putând decide în orice moment suspendarea sau încetarea inspecţiei.
(5) Oricare ar fi împrejurãrile, inspecţia nu poate începe înainte de ora 8,00 sau dupã ora 18,00 şi trebuie efectuatã în prezenţa ocupantului locului sau a reprezentantului sãu; numai inspectorii de concurenţã, ocupantul locului sau reprezentantul sãu pot lua cunoştinţã de piese şi documente înaintea ridicãrii acestora.
(6) Inventarele şi punerile de sigilii se fac conform dispoziţiilor Codului de procedurã penalã; originalele procesului-verbal şi ale inventarului sunt transmise judecãtorului care a ordonat inspecţia, iar piesele şi documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevãrului vor fi restituite ocupantului locului.
(7) Încheierea menţionatã la alin. (1) poate fi atacatã cu recurs la curtea de apel; recursul nu este suspensiv de executare.
(8) Consiliul Concurenţei este informat de îndatã despre începerea inspecţiei şi despre operaţiunile efectuate."
41. Articolul 45 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 45. - (1) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi oricare alte instituţii şi autoritãţi publice sunt obligate sã permitã inspectorilor de concurenţã accesul la documentele, datele şi informaţiile deţinute de acestea, în mãsura în care sunt necesare îndeplinirii misiunii legale a Consiliului Concurenţei, fãrã a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date şi informaţii.
(2) Inspectorii de concurenţã, primind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (1), sunt ţinuţi la respectarea strictã a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii."
42. Articolul 46 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 46. - (1) La primirea unei cereri sau plângeri denunţând, respectiv acuzând o practicã anticoncurenţialã, Consiliul Concurenţei examineazã dacã aceasta prezintã suficient temei de fapt şi de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigaţii.
(2) Dacã cererea sau plângerea nu prezintã suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigaţii, Consiliul Concurenţei o respinge, comunicând decizia, în scris, autorului, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau a plângerii. Decizia de respingere va fi precedatã de ascultarea argumentelor reclamantului în faţa comisiei Consiliului Concurenţei care coordoneazã compartimentul de specialitate implicat.
(3) În cazul în care cererea sau plângerea înaintatã nu cade sub incidenţa prezentei legi, Consiliul Concurenţei va rãspunde printr-o scrisoare, în termenele prevãzute prin legi speciale."
43. Articolul 47 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 47. - (1) De câte ori dispune pornirea unei investigaţii, preşedintele Consiliului Concurenţei desemneazã un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigaţiei, comunicarea lui pãrţilor în cauzã, primirea observaţiilor şi prezentarea raportului în plenul Consiliului Concurenţei, dacã este cazul.
(2) Raportorul desemnat instrumenteazã toate actele procedurii de investigaţie, propunând Consiliului Concurenţei dispunerea mãsurilor care sunt de competenţa acestuia."
44. Dupã articolul 47 se introduce articolul 47^1 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 47^1. - Atunci când, în urma declanşãrii unei investigaţii, se constatã cã aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încãlcarea legii, care sã justifice impunerea de mãsuri sau sancţiuni de cãtre Consiliul Concurenţei, acesta, prin ordin al preşedintelui, va putea închide investigaţia şi va informa de îndatã pãrţile implicate. Cu excepţia situaţiei în care investigaţia s-a declanşat ca urmare a unei plângeri, închiderea unei investigaţii nu necesitã audierea în plenul Consiliului Concurenţei."
45. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 48 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 48. - (1) Cu excepţia situaţiei prevãzute la art. 47^1, orice procedurã de investigaţie necesitã audierea agenţilor economici participanţi la înţelegerea, decizia luatã de asociaţii de agenţi economici, practica concertatã, abuzul de poziţie dominantã sau la concentrarea economicã, obiect al investigaţiei. Audierea este dispusã de preşedintele Consiliului Concurenţei.
(2) Preşedintele Consiliului Concurenţei poate desemna experţi şi poate admite audierea autorului plângerii sau al reclamaţiei, la cererea acestuia, precum şi a oricãrei persoane fizice sau juridice care declarã cã deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevãrului în cauza investigatã."
46. Articolul 50 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 50. - Dupã audierile dispuse şi, dacã este cazul, admise şi dupã examinarea observaţiilor pãrţilor asupra raportului de investigaţie, Consiliul Concurenţei poate decide, dupã cum urmeazã:
a) în cazul unei investigaţii, dispusã din oficiu sau la sesizare, privind încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6, dupã caz, sã ordone încetarea practicilor anticoncurenţiale constatate, sã formuleze recomandãri, sã impunã pãrţilor condiţii speciale şi alte obligaţii, sã aplice agenţilor economici amenzi în condiţiile prevãzute la cap. VI;
b) în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (3), sã emitã o decizie motivatã de acordare sau de refuz de exceptare individualã prin dispensã pentru înţelegerea, decizia luatã de asociaţii de agenţi economici ori practica concertatã în cauzã."
47. Literele a) şi b) ale alineatului (1) al articolului 51 vor avea urmãtorul cuprins:
"a) va emite o decizie de neintervenţie, când va ajunge la concluzia cã operaţiunea de concentrare economicã notificatã nu cade sub incidenţa prezentei legi;
b) va emite o decizie de neobiecţiune, când va constata cã, deşi operaţiunea de concentrare economicã notificatã cade sub incidenţa prezentei legi, nu existã îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal;"
48. Litera c) a alineatului (2) al articolului 51 va avea urmãtorul cuprins:
"c) va emite o decizie prin care stabileşte obligaţiile şi/sau condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru autorizarea operaţiunii de concentrare economicã, dacã se constatã cã aceasta, cu modificãrile respective, ar putea fi compatibilã cu un mediu concurenţial normal."
49. Alineatul (3) al articolului 51 va avea urmãtorul cuprins:
"(3) În cazul în care Consiliul Concurenţei nu ia o decizie în termenele fixate la alin. (1) şi (2), operaţiunea de concentrare economicã notificatã poate avea loc."
50. Dupã alineatul (3) al articolului 51 se introduc alineatele (4) şi (5) cu urmãtorul cuprins:
"(4) În situaţia în care notificarea unei operaţiuni de concentrare economicã necesitã completãri, termenele prevãzute la alin. (1) şi (2) încep sã curgã de la data la care pãrţile au furnizat Consiliului Concurenţei informaţiile solicitate în vederea completãrii notificãrii.
(5) Consiliul Concurenţei poate stabili, prin regulament, o procedurã simplificatã pentru analiza anumitor operaţiuni de concentrare economicã."
51. Articolul 52 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 52. - (1) Înainte de emiterea unei decizii conform art. 50 şi 51, Consiliul Concurenţei poate impune - printr-o decizie privind mãsuri interimare - agenţilor economici implicaţi luarea oricãrei mãsuri pe care o considerã necesarã în scopul restabilirii mediului concurenţial şi repunerii pãrţilor în situaţia anterioarã.
(2) Mãsurile de suspendare sau de interdicţie a practicilor anticoncurenţiale constatate, precum şi dispoziţiile obligatorii date agenţilor economici de a reveni la situaţia anterioarã vor fi dispuse de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor art. 50 şi 51 numai la constatarea unor fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncurenţiale prohibite expres de prezenta lege şi care trebuie curmate fãrã întârziere pentru a preveni sau a opri producerea unui prejudiciu grav şi cert.
(3) Mãsurile prevãzute la alin. (1) şi (2) trebuie sã fie strict limitate, atât în duratã, cât şi în obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija o afectare manifestã şi intolerabilã a liberei concurenţe.
(4) Deciziile luate de Consiliul Concurenţei în aplicarea prevederilor alin. (1) şi ale art. 50 şi 51 vor fi comunicate de îndatã pãrţilor; ele pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. Instanţa poate ordona, la cerere, suspendarea executãrii deciziei atacate."
52. Articolul 55 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 55. - Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de pânã la 1% din cifra de afaceri totalã din anul financiar anterior sancţionãrii urmãtoarele fapte:
a) omisiunea notificãrii unei concentrãri economice cerute de art. 16;
b) furnizarea de informaţii inexacte sau incomplete prin solicitarea fãcutã conform prevederilor art. 5 alin. (3) ori prin notificarea fãcutã conform prevederilor art. 16;
c) furnizarea de informaţii inexacte sau incomplete ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate conform prevederilor art. 41;
d) furnizarea de informaţii, documente, înregistrãri şi evidenţe într-o formã incompletã în timpul inspecţiilor desfãşurate conform prevederilor art. 42;
e) refuzul de a se supune unei inspecţii desfãşurate conform prevederilor art. 42 şi 43."
53. Articolul 56 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 56. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã cu amendã de pânã la 10% din cifra de afaceri totalã realizatã în anul financiar anterior sancţiunii urmãtoarele fapte:
a) încãlcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 13;
b) punerea în practicã a unei operaţiuni de concentrare economicã cu încãlcarea prevederilor art. 16 alin. (4) şi (5);
c) începerea unei acţiuni de concentrare economicã declaratã incompatibilã cu prevederile prezentei legi printr-o decizie a Consiliului Concurenţei, luatã conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a);
d) neîndeplinirea unei obligaţii sau a unei condiţii impuse printr-o decizie luatã în conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Consiliul Concurenţei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clemenţã, care poate merge pânã la absolvire de rãspundere pecuniarã."
54. Articolul 57 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 57. - Individualizarea sancţiunii în cazul sãvârşirii vreuneia dintre contravenţiile prevãzute la art. 55 şi 56 se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei şi a consecinţelor sale asupra concurenţei. Sancţiunile vor fi gradate pe tranşe, prin instrucţiuni adoptate de cãtre Consiliul Concurenţei."
55. Alineatul (1) al articolului 59 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 59. - (1) Consiliul Concurenţei poate obliga, prin decizie, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici la plata unor amenzi cominatorii, în sumã de pânã la 5% din cifra de afaceri zilnicã medie din anul financiar anterior sancţionãrii, pentru fiecare zi de întârziere, calculatã de la data stabilitã prin decizie, pentru a-i determina:
a) sã respecte prevederile art. 5 alin. (1), ale art. 6 şi ale art. 13;
b) sã aplice mãsurile enunţate printr-o decizie luatã conform prevederilor art. 50 lit. a) şi b), ale art. 51 alin. (2) lit. c) şi ale art. 52 alin. (1) şi (2);
c) sã furnizeze în mod complet şi corect informaţiile şi documentele care le-au fost cerute conform prevederilor art. 41;
d) sã se supunã inspecţiei prevãzute la art. 42-44."
56. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 59 se abrogã.
57. Alineatele (1)-(3) ale articolului 60 vor avea urmãtorul cuprins:
"Art. 60. - (1) Contravenţiile prevãzute în prezenta lege se constatã şi se sancţioneazã de cãtre Consiliul Concurenţei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenţã.
(2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevãzute la art. 55 lit. b)-e) şi la art. 56 alin. (1) lit. d) se aplicã de cãtre inspectorii de concurenţã.
(3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevãzute la art. 55 lit. a) şi la art. 56 alin. (1) lit. c), precum şi amenzile cominatorii prevãzute la art. 59 se aplicã de cãtre comisiile Consiliului Concurenţei prin decizii."
58. Dupã alineatul (3) al articolului 60 se introduce alineatul (3^1) cu urmãtorul cuprins:
"(3^1) Sancţiunile pentru contravenţiile prevãzute la art. 56 alin. (1) lit. a) şi b) se aplicã de cãtre plenul Consiliului Concurenţei prin aceeaşi decizie prin care s-a constatat sãvârşirea respectivei contravenţii. Instanţa competentã este cea prevãzutã la art. 52 alin. (4)."
59. Alineatul (4) al articolului 60 va avea urmãtorul cuprins:
"(4) Deciziile luate în condiţiile alin. (3) şi (3^1) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare."
60. Alineatul (5) al articolului 60 va avea urmãtorul cuprins:
"(5) În baza deciziei Consiliului Concurenţei profiturile sau, dupã caz, veniturile suplimentare realizate de agenţii economici ca urmare a sãvârşirii contravenţiilor prevãzute şi sancţionate de prezenta lege vor fi confiscate şi vãrsate la bugetul de stat."
61. Articolul 61 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 61. - Contravenţiilor prevãzute la art. 55 lit. b)-e) şi la art. 56 alin. (1) lit. d) li se aplicã prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29."
62. Alineatul (1) al articolului 62 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 62. - (1) Deciziile emise conform art. 50, 51, 59 şi 60 vor fi comunicate pãrţilor în cauzã de cãtre Secretariatul General al Consiliului Concurenţei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupã caz, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurenţei."
63. Dupã articolul 62 se introduc articolele 62^1 şi 62^2 cu urmãtorul cuprins:
"Art. 62^1. - (1) Dreptul Consiliului Concurenţei de a aplica sancţiuni contravenţionale pentru încãlcãrile prevederilor prezentei legi se prescrie dupã cum urmeazã:
a) în termen de 3 ani, în cazul încãlcãrii prevederilor art. 55 lit. c), d) şi e);
b) în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte încãlcãri ale prevederilor prezentei legi.
(2) Prescripţia dreptului la acţiune al Consiliului Concurenţei începe sã curgã de la data încetãrii practicii anticoncurenţiale. În cazul încãlcãrilor legii, ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripţia începe sã curgã de la data încetãrii ultimului act sau fapt anticoncurenţial în cauzã.
Art. 62^2. - (1) Orice acţiune întreprinsã de cãtre Consiliul Concurenţei în scopul unei examinãri preliminare sau în scopul declanşãrii unei investigaţii în legãturã cu o anumitã încãlcare a legii va întrerupe cursul termenelor de prescripţie prevãzute la art. 62^1. Întreruperea termenului de prescripţie va avea efect de la data comunicãrii acţiunii întreprinse de cãtre Consiliul Concurenţei, fãcutã cãtre cel puţin un agent economic sau o asociaţie de agenţi economici care a participat la sãvârşirea încãlcãrii legii.
(2) Acţiunile ce pot fi întreprinse de cãtre Consiliul Concurenţei şi care întrerup cursul termenului de prescripţie includ, în principal, urmãtoarele:
a) solicitãri de informaţii, în scris;
b) ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei de declanşare a unei investigaţii;
c) începerea procedurilor legale.
(3) Întreruperea termenului de prescripţie îşi produce efectele faţã de toţi agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici care au participat la sãvârşirea încãlcãrii legii.
(4) În cazul întreruperii termenului de prescripţie, un nou termen, cu o duratã similarã, începe sã curgã de la data la care Consiliul Concurenţei a întreprins una dintre acţiunile menţionate la alin. (2). Termenul de prescripţie va expira cel mai târziu în ziua în care se împlineşte perioada egalã cu dublul termenului de prescripţie, aplicabil pentru sãvârşirea încãlcãrii în cauzã, în situaţia în care Consiliul Concurenţei nu a impus nici una dintre sancţiunile prevãzute de prezenta lege."
64. Articolul 66 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 66. - În cazul în care încadrarea juridicã fãcutã printr-o notificare de agenţii economici implicaţi nu este corectã, Consiliul Concurenţei poate schimba aceastã încadrare."
65. Alineatul (2) al articolului 67 va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Când o operaţiune de concentrare economicã are loc în modalitatea prevãzutã la art. 11 alin. (2) lit. b), prin cumpãrare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilitã conform alin. (1) va fi luatã în considerare numai suma aferentã activelor constituind obiect al tranzacţiei."
66. Articolul 68 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 68. - Cifra de afaceri este înlocuitã:
a) pentru societãţi bancare, instituţii de credit sau financiare şi societãţi financiare, prin a zecea parte din valoarea bilanţului lor;
b) pentru societãţile de asigurãri, prin valoarea primelor brute emise, care vor include toate sumele primite sau de primit conform contractelor de asigurãri încheiate de ele sau în contul lor, inclusiv primele cedate reasigurãtorilor, dupã deducerea impozitelor şi a taxelor identificate de cãtre Consiliul Concurenţei prin instrucţiuni."
67. Articolul 69 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 69. - În scopul aplicãrii prevederilor art. 8 şi 15, dar fãrã a contraveni prevederilor alin. (2) şi (3) ale art. 67, dacã vreuna dintre societãţile comerciale avute în vedere la aplicarea prevederilor art. 8 sau ale art. 15 face parte dintr-un grup de societãţi comerciale, pentru cifra sa de afaceri se va lua în considerare cifra de afaceri cumulatã a respectivului grup, conform bilanţului consolidat al acestuia."
68. Articolul 70 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 70. - Plafoanele valorice stabilite, conform dispoziţiilor prezentei legi, prin raportare la cifra de afaceri vor fi actualizate periodic prin decizie a plenului şi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ţinându-se seama de evoluţia pieţelor."
69. Articolele 71, 72, 73 şi 74 se abrogã.
ART. II
(1) În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Guvernul va înainta Parlamentului un proiect de lege privind salarizarea membrilor plenului şi a inspectorilor de concurenţã din cadrul Consiliului Concurenţei.
(2) Pânã la intrarea în vigoare a legii prevãzute la alin. (1), funcţionarii publici din cadrul Consiliului Concurenţei, inclusiv funcţionarii publici din aparatul propriu al Oficiului Concurenţei, preluaţi prin transfer în interesul serviciului, vor fi salarizaţi în baza anexei nr. I la <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de naturã salarialã ale funcţionarilor publici, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 228/2003 .
(3) Pânã la intrarea în vigoare a legii prevãzute la alin. (1), personalul contractual preluat de cãtre Consiliul Concurenţei de la Oficiul Concurenţei îşi pãstreazã drepturile salariale deţinute anterior preluãrii.
(4) Personalul din cadrul Oficiului Concurenţei care este preluat de cãtre Consiliul Concurenţei, în funcţie de atribuţiile reglementate prin lege pentru aceastã instituţie, se stabileşte pe bazã de protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Concurenţei şi Consiliul Concurenţei în termen de maximum 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã. Pe baza acestui protocol Consiliul Concurenţei va modifica corespunzãtor Regulamentul de organizare, funcţionare şi procedurã al Consiliului Concurenţei.
(5) Plângerile şi sesizãrile formulate în temeiul <>Legii nr. 21/1996 , aflate în curs de soluţionare de cãtre Oficiul Concurenţei, precum şi investigaţiile în desfãşurare vor fi preluate de cãtre Consiliul Concurenţei, pe bazã de protocol, în maximum 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
(6) Consiliul Concurenţei va prelua bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau în proprietatea Oficiului Concurenţei, corespunzãtor activitãţilor şi personalului preluat, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Concurenţei şi Consiliul Concurenţei în termen de maximum 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
ART. III
(1) În cadrul Ministerului Finanţelor Publice se organizeazã o direcţie generalã de specialitate, precum şi compartimente în cadrul unitãţilor teritoriale, având, în principal, urmãtorul obiect de activitate:
a) aplicarea de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, a legislaţiei în domeniul ajutorului de stat;
b) aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul preţurilor, pentru care legea abiliteazã Ministerul Finanţelor Publice;
c) urmãrirea evoluţiei preţurilor în economie;
d) aplicarea dispoziţiilor legale în domeniul concurenţei neloiale şi al publicitãţii, pentru care legea abiliteazã Ministerul Finanţelor Publice;
e) participarea la schimbul de informaţii şi experienţã în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale, în domeniul sãu de activitate.
(2) Personalul din cadrul Oficiului Concurenţei se preia de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, cu pãstrarea drepturilor salariale deţinute anterior preluãrii, în funcţie de atribuţiile stabilite prin prezenta ordonanţã de urgenţã pentru aceastã instituţie, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Concurenţei şi Consiliul Concurenţei în termen de maximum 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
(3) Denumirea Oficiul Concurenţei se înlocuieşte cu Ministerul Finanţelor Publice în toate actele normative care reglementeazã domeniile de activitate prevãzute la alin. (1).
(4) Plângerile, sesizãrile şi solicitãrile formulate în temeiul altor acte normative decât <>Legea nr. 21/1996 , aflate în curs de soluţionare de cãtre Oficiul Concurenţei, vor fi preluate de cãtre Ministerul Finanţelor Publice, pe bazã de protocol, în termen de maximum 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
(5) Ministerul Finanţelor Publice va prelua bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau în proprietatea Oficiului Concurenţei, corespunzãtor activitãţilor şi personalului preluat, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanţelor Publice, Oficiul Concurenţei şi Consiliul Concurenţei în termen de maximum 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
(6) În aplicarea alin. (1), (2) şi (5), în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Ministerul Finanţelor Publice va înainta Guvernului un proiect de modificare a hotãrârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.
ART. IV
Regulamentele şi instrucţiunile Consiliului Concurenţei, în vigoare, vor fi revizuite în mod corespunzãtor în termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
ART. V
Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã orice dispoziţii contrare se abrogã.
ART. VI
Prevederile art. II-IV intrã în vigoare în termen de 3 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
ART. VII
<>Legea concurenţei nr. 21/1996 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţã de urgenţã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare, dupã aprobarea acesteia prin lege.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemneazã:
---------------
Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureşti, 4 decembrie 2003.
Nr. 121.
----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016