Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 21 decembrie 2011  privind constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului    Twitter Facebook
Cautare document

ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 21 decembrie 2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 30 decembrie 2011

    Având în vedere cerinţele Comisiei Europene privind stimularea modernizãrii serviciilor publice în întreaga Europã, în special prin Agenda digitalã pentru Europa şi prin Planul european de acţiune privind e-Guvernarea 2011-2015,
    ţinând seama cã programul Soluţii de interoperabilitate pentru administraţiile publice europene pune şi mai mult accentul pe relevanţa interoperabilitãţii şi colaborãrii la aplicarea cu succes a legislaţiei Uniunii Europene,
    pe baza prevederilor acordului ţãrilor membre ca pânã în 2015 interoperabilitatea sã încurajeze semnificativ furnizarea de servicii publice europene prin:
    a) guvernanţã şi procese adecvate, în conformitate cu politicile şi obiectivele Uniunii Europene;
    b) crearea unui mediu securizat care sã asigure protecţia informaţiilor publice şi a datelor cu caracter personal;
    c) crearea unui cadru de interoperabilitate care sã asigure coordonarea şi coerenţa activitãţilor de e-guvernare la nivel naţional şi european,
    ţinând cont de necesitatea dezvoltãrii coerente a informatizãrii sectorului public al României pentru:
    a) diminuarea, pânã la anulare, a caracterului insular al concepţiei soluţiilor informaţionale şi informatice;
    b) eliminarea riscului apariţiei de bariere electronice arbitrare între sistemele informatice publice;
    c) întãrirea cooperãrii instituţionale pentru a eficientiza serviciile societãţii informaţionale, utilizând un mediu comun de operare;
    d) crearea şi utilizarea în comun a resurselor informaţionale, în corelaţie cu resursele bugetare disponibile;
    e) dezvoltarea coerentã a interoperabilitãţii, completarea cadrului juridic specific, elaborarea cadrului de lucru pentru interoperabilitate, a acordurilor de standardizare şi interoperabilitate specifice care sã permitã schimbul securizat de informaţii convenit,
    luând în considerare necesitatea reducerii accelerate a decalajului existent faţã de nivelul atins de ţãrile dezvoltate la nivel european şi mondial, precum şi nevoia de coordonare cu dezvoltarea reţelelor de comunicaţii electronice ale celorlalte state membre,
    având în vedere procentul redus (circa 12%) al autoritãţilor administraţiei publice şi al instituţiilor statului, precum şi al companiilor naţionale, regiilor autonome şi al societãţilor comerciale aflate sub autoritatea entitãţilor publice, care sunt conectate prin reţelele de comunicaţii aflate în administrarea entitãţilor de stat cu atribuţii în domeniul comunicaţiilor electronice,
    având în vedere necesitatea demarãrii imediate a implementãrii proiectului "Infrastructura comunã de comunicaţii electronice a statului" şi complexitatea tehnicã a acestuia derivatã din caracteristicile actuale ale reţelelor de comunicaţii şi ale sistemelor informatice instituţionale,
    ţinând cont cã operaţionalizarea imediatã a Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului constituie un obiectiv prioritar şi vizeazã crearea suportului tehnic şi operaţional necesar pentru implementarea la nivel naţional a serviciilor de guvernare electronicã, contribuind astfel la buna guvernare şi creşterea calitãţii vieţii cetãţenilor, interese publice majore ale României,
    ţinând cont de necesitatea implementãrii la termenele prevãzute a prevederilor Hotãrârii Consiliului Suprem de Apãrare a Ţãrii nr. 14 din 25 ianuarie 2011,
    luând în considerare faptul cã neadoptarea unei asemenea mãsuri ar putea avea efect negativ asupra calitãţii şi costurilor cooperãrii instituţionale, calendarului general al implementãrii cadrului de interoperabilitate şi asupra coerenţei activitãţilor de e-guvernare,
    luând în considerare cã toate aceste aspecte sunt de interes public şi reprezintã situaţii extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amânatã,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã,

    Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã.

    ART. 1
    Se aprobã constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului, denumitã în continuare Infrastructurã comunã.
    ART. 2
    (1) Infrastructura comunã reprezintã un obiectiv de interes public major al statului român, fiind destinatã asigurãrii suportului tehnologic, eficient, securizat şi rapid pentru conectarea beneficiarilor, aşa cum sunt definiţi în prezenta ordonanţã de urgenţã, la reţeaua integratã de comunicaţii electronice administrativã a statului şi la reţeaua de comunicaţii administrativã a Uniunii Europene.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) infrastructurile ce asigurã funcţionarea reţelelor de comunicaţii diplomatice ale statului român.
    ART. 3
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţã, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) infrastructura comunã constituie infrastructura integratã de comunicaţii electronice pentru schimbul de date şi documente în format electronic în interiorul şi între autoritãţile şi instituţiile publice, precum şi pentru companiile naţionale, regiile autonome şi societãţile comerciale aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea acestora, al cãror capital social este deţinut integral ori majoritar de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice, pentru schimbul de date între acestea şi autoritãţile şi instituţiile publice;
    b) integratorul tehnic al infrastructurii comune este Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, organ central de specialitate al statului, conform prevederilor Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    c) companiile specializate sunt operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat, respectiv: Societatea Naţionalã de Radiocomunicaţii - S.A., Societatea Comercialã TELETRANS - S.A., Compania Naţionalã de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi Societatea Comercialã "Telecomunicaţii CFR" - S.A.;
    d) beneficiarii infrastructurii comune sunt autoritãţile şi instituţiile publice, precum şi companiile naţionale, regiile autonome şi societãţile comerciale aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea acestora, al cãror capital social este deţinut integral ori majoritar de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice, pentru schimbul de date între acestea şi autoritãţile şi instituţiile publice. Lista beneficiarilor din categoria companiilor naţionale, regiilor autonome şi societãţilor comerciale aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea acestora, al cãror capital social este deţinut integral ori majoritar de cãtre autoritãţile şi instituţiile publice, se va elabora de cãtre Consiliul de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii a statului român şi a centrelor de servicii informatice, denumit în continuare, Consiliul de coordonare interministerial, şi se aprobã prin hotãrâre a Guvernului;
    e) elementele de infrastructurã reprezintã resursele infrastructurii de comunicaţii disponibile şi aflate în administrarea integratorului tehnic şi/sau în concesiunea/proprietatea companiilor specializate, respectiv: fibre optice în cablurile de fibrã opticã şi echipamente asociate, segmente de infrastructurã de radiocomunicaţii, spaţii tehnice ori pe piloni şi utilitãţi aferente;
    f) elementele de infrastructurã disponibile sunt acele resurse de infrastructurã care, fiind integrate funcţional în infrastructura comunã, nu influenţeazã negativ misiunile critice ale entitãţilor prevãzute la lit. b) şi c) sau activitãţile cu caracter economic ale companiilor specializate.
    ART. 4
    Infrastructura comunã se organizeazã în conformitate cu standardele, reglementãrile şi recomandãrile naţionale, europene şi internaţionale din domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei.
    ART. 5
    (1) Activitãţile privind constituirea, funcţionarea şi dezvoltarea infrastructurii comune sunt coordonate de cãtre Consiliul de coordonare interministerial constituit în acest scop şi care îndeplineşte atribuţiile prevãzute prin Hotãrârea Guvernului nr. 319/2011 privind înfiinţarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului român şi a centrelor de servicii informatice.
    (2) Activitatea Consiliului de coordonare interministerial se desfãşoarã cu respectarea independenţei decizionale a companiilor specializate în ceea ce priveşte activitãţile economice desfãşurate pe piaţã.
    (3) Cheltuielile legate de dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii comune se realizeazã numai cu avizul Consiliului de coordonare interministerial.
    (4) Consiliul de coordonare interministerial elaboreazã mecanismele de control aferente scopului prezentei ordonanţe de urgenţã în conformitate cu atribuţiile şi competenţele prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 319/2011.
    (5) Consiliul de coordonare interministerial va aproba numai integrarea elementelor de infrastructurã ale cãror costuri de utilizare sunt egale sau mai mici cu cele oferite de piaţa publicã de comunicaţii.
    ART. 6
    (1) Pentru realizarea infrastructurii comune se vor integra funcţional elementele de infrastructurã prevãzute la art. 3 lit. e).
    (2) Elementele de infrastructurã prevãzute la art. 3 lit. e) şi f) îşi menţin regimul de proprietate avut la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã.
    (3) Elementele de infrastructurã integrate vor fi utilizate de integratorul tehnic numai în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţã şi se stabilesc pe bazã de protocoale între integratorul tehnic şi companiile specializate.
    ART. 7
    (1) În scopul utilizãrii infrastructurii comune, autoritãţile şi instituţiile publice încheie protocoale cu integratorul tehnic.
    (2) În scopul utilizãrii infrastructurii comune, companiile naţionale, regiile autonome şi societãţile comerciale aflate sub autoritatea, coordonarea sau subordonarea autoritãţilor şi instituţiilor publice pot încheia protocoale cu integratorul tehnic.
    ART. 8
    Autoritãţile şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apãrãrii, ordinii publice şi securitãţii naţionale îşi pot constitui reţele şi infrastructuri de comunicaţii electronice proprii, scop în care se pot utiliza şi resurse de comunicaţii din infrastructura comunã, în baza unei solicitãri adresate integratorului tehnic.
    ART. 9
    (1) Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii comune se pot realiza prin includerea elementelor de infrastructurã disponibile care rezultã prin implementarea programelor proprii de dezvoltare ale reţelelor de comunicaţii electronice aflate în competenţa entitãţilor juridice prevãzute la art. 3 lit. b) şi c).
    (2) În situaţia în care infrastructura comunã nu dispune de resurse proprii suficiente pentru conectarea beneficiarilor, integratorul tehnic va închiria resurse sau va încheia contracte de achiziţie publicã de servicii de comunicaţii, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 337/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Integratorul tehnic coopereazã permanent cu companiile specializate care deţin elementele de infrastructurã integrate în infrastructura comunã, în vederea asigurãrii administrãrii, mentenanţei şi a bunei operãri a acesteia.
    (4) Integratorul tehnic suportã din bugetul propriu costurile necesare companiilor specializate pentru menţinerea în funcţiune a elementelor de infrastructurã care sunt integrate funcţional în infrastructura comunã.
    (5) Cheltuielile prevãzute la alin. (4) vor fi calculate de companiile specializate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi sunt supuse controlului autoritãţilor abilitate.
    (6) Integrarea elementelor de infrastructurã se va face numai în condiţiile în care costurile prevãzute la alin. (4) sunt la acelaşi nivel sau mai mici decât cele suportate de companiile specializate pentru elemente de infrastructurã care nu sunt puse la dispoziţia infrastructurii comune.
    ART. 10
    (1) Infrastructurã comunã în ansamblu şi/sau elementele componente ale acesteia nu pot fi utilizate în scop comercial.
    (2) Serviciile de comunicaţii electronice asigurate de infrastructura comunã nu au caracter comercial.
    ART. 11
    Infrastructura comunã îndeplineşte urmãtoarele cerinţe principale:
    a) asigurã un mediu tehnologic modern, sigur şi flexibil care sã dispunã de capabilitãţi tehnice necesare interconectãrii reţelelor de date ale beneficiarilor;
    b) asigurã condiţiile tehnico-funcţionale pentru realizarea interoperabilitãţii cu reţelele de comunicaţii dezvoltate la nivelul beneficiarilor şi cu reţeaua de comunicaţii administrativã a Uniunii Europene.
    ART. 12
    Modalitãţile de colaborare dintre integratorul tehnic şi companiile specializate privind infrastructura comunã se stabilesc pe bazã de protocoale.
    ART. 13
    Autoritãţile publice având calitatea de concendent negociazã, în condiţiile legii, contractele de concesiune care privesc bunuri ce cuprind elemente de infrastructurã, în scopul realizãrii prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţã.
    ART. 14
    În termen de 45 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţã, Guvernul va aproba prin hotãrâre înfiinţarea reţelei "Intranetul statului", pe suportul de comunicaţii asigurat de infrastructura comunã.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                 --------------
             Ministrul comunicaţiilor şi societãţii informaţionale,
                                 Valerian Vreme

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

                         Ministrul apãrãrii naţionale,
                                 Gabriel Oprea

            Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                                   Ion Ariton

                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Teodor Baconschi

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 21 decembrie 2011.
    Nr. 117.

                                     ------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice